EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D2241

Neuvoston päätös (YUTP) 2022/2241, annettu 14 päivänä marraskuuta 2022, Kongon demokraattisen tasavallan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/788/YUTP muuttamisesta

ST/13602/2022/INIT

EUVL L 294, 15.11.2022, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2241/oj

15.11.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 294/15


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2022/2241,

annettu 14 päivänä marraskuuta 2022,

Kongon demokraattisen tasavallan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/788/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 20 päivänä joulukuuta 2010 päätöksen 2010/788/YUTP (1) Kongon demokraattisen tasavallan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien (YK) turvallisuusneuvosto hyväksyi 30 päivänä kesäkuuta 2022 päätöslauselman 2641 (2022), jolla muutettiin niitä perusteita, joiden mukaan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1807 (2008) 9 ja 11 kohdassa vahvistettujen rajoittavien toimenpiteiden kohteeksi otettavat henkilöt ja yhteisöt nimetään, sekä sen velvoitteen soveltamisalaa, jonka mukaan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1533 (2004) nojalla perustetulle pakotekomitealle on ilmoitettava aseiden ja niihin liittyvien tarvikkeiden toimituksista Kongon demokraattiseen tasavaltaan tai mistä tahansa sotilaalliseen toimintaan liittyvän teknisen avun, rahoituksen, välityspalvelujen tai muiden palvelujen tarjoamisesta Kongon demokraattisessa tasavallassa.

(3)

Unionin lisätoimet ovat tarpeen tiettyjen toimenpiteiden panemiseksi täytäntöön.

(4)

Päätös 2010/788/YUTP olisi sen vuoksi muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2010/788/YUTP seuraavasti:

1)

muutetaan 2 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

yksinomaan humanitaariseen tai suojaavaan käyttöön tarkoitettujen ei-tappavien sotilastarvikkeiden toimittamiseen, myyntiin tai siirtämiseen taikka tällaisiin ei-tappaviin tarvikkeisiin liittyvän teknisen avun ja koulutuksen antamiseen;”;

b)

korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Lukuun ottamatta 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettuja toimia, jäsenvaltioiden on ilmoitettava etukäteen Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1533 (2004) nojalla perustetulle pakotekomitealle, jäljempänä ’pakotekomitea’, mistä tahansa sotilaalliseen toimintaan liittyvän teknisen avun, rahoituksen, välityspalvelujen tai muiden palvelujen toimittamisesta Kongon demokraattiseen tasavaltaan tai kaikista seuraavien aseiden ja niihin liittyvien tarvikkeiden kuljetuksista Kongon demokraattiseen tasavaltaan:

a)

kaikentyyppiset aseet, joiden kaliiperi on enintään 14,5 mm, ja niihin liittyvät ampumatarvikkeet;

b)

kranaatinheittimet, joiden kaliiperi on enintään 82 mm, ja niihin liittyvät ampumatarvikkeet;

c)

kranaattikiväärit ja raketinheittimet, joiden kaliiperi on enintään 107 mm, ja niihin liittyvät ampumatarvikkeet;

d)

jalan liikuteltavat ilmatorjuntaohjusjärjestelmät (MANPAD);

e)

panssaritorjuntaan käytetyt ohjatut ohjusjärjestelmät.

Tällaisissa ilmoituksissa on oltava kaikki asian kannalta merkitykselliset tiedot, mukaan lukien soveltuvin osin loppukäyttäjä, ehdotettu toimituspäivä ja kuljetusreitti.”;

2)

lisätään 3 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”k)

osallistuminen omatekoisten räjähteiden tuotantoon, valmistukseen tai käyttöön Kongon demokraattisessa tasavallassa tai omatekoisilla räjähteillä tehtyjen iskujen teettämiseen, suunnitteluun, tilaamiseen tai niihin liittyvään avunantoon tai muuhun avustamiseen Kongon demokraattisessa tasavallassa.”.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 14 päivänä marraskuuta 2022.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Neuvoston päätös 2010/788/YUTP, annettu 20 päivänä joulukuuta 2010, Kongon demokraattisen tasavallan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä (EUVL L 336, 21.12.2010, s. 30).


Top