EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2237

Neuvoston asetus (EU) 2022/2237, annettu 14 päivänä marraskuuta 2022, Kongon demokraattisen tasavallan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1183/2005 muuttamisesta

ST/13605/2022/INIT

EUVL L 294, 15.11.2022, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2237/oj

15.11.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 294/1


NEUVOSTON ASETUS (EU) 2022/2237,

annettu 14 päivänä marraskuuta 2022,

Kongon demokraattisen tasavallan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1183/2005 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan,

ottaa huomioon Kongon demokraattisen tasavallan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/788/YUTP muuttamisesta 14 päivänä marraskuuta 2022 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2022/2241 (1).

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission yhteisen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 1183/2005 (2) pannaan täytäntöön päätös 2010/788/YUTP (3) ja siinä säädetään tietyistä Kongon demokraattista tasavaltaa koskevaa aseidenvientikieltoa rikkoviin henkilöihin kohdistettavista toimenpiteistä, muun muassa heidän varojensa jäädyttämisestä.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien (YK) turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 2641 (2022) muutettiin niitä perusteita, joiden mukaan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1807 (2008) 9 ja 11 kohdassa vahvistettujen rajoittavien toimenpiteiden kohteeksi otettavat henkilöt ja yhteisöt nimetään, sekä sen velvoitteen soveltamisalaa, jonka mukaan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1533 (2004) nojalla perustetulle pakotekomitealle on ilmoitettava aseiden ja niihin liittyvien tarvikkeiden toimituksista Kongon demokraattiseen tasavaltaan tai mistä tahansa sotilaalliseen toimintaan liittyvän teknisen avun, rahoituksen, välityspalvelujen ja muiden palvelujen tarjoamisesta Kongon demokraattisessa tasavallassa. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 2641 (2022) pannaan täytäntöön päätöksellä (YUTP) 2022/2241 .

(3)

Kyseiset toimenpiteet kuuluvat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen soveltamisalaan, minkä vuoksi päätöksen (YUTP) 2022/2241 täytäntöön panemiseksi tarvitaan unionin tason sääntelyä erityisesti sen varmistamiseksi, että talouden toimijat soveltavat niitä yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

(4)

Asetus (EY) N:o 1183/2005 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1183/2005 seuraavasti:

1)

korvataan 1 a artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Sotilaalliseen toimintaan liittyvän teknisen avun, rahoituksen tai rahoitustuen tai välityspalvelujen antamisesta Kongon demokraattisessa tasavallassa oleville valtiosta riippumattomille tai muille henkilöille, yhteisöille tai elimille tai siellä käytettäväksi, lukuun ottamatta kyseisen avun antamista Kongon demokraattisessa tasavallassa toteutettavalle Yhdistyneiden kansakuntien vakautusoperaatiolle, jäljempänä ’Monusco’, tai Afrikan unionin alueelliselle erityisryhmälle taikka 1 b artiklan 1 kohdan mukaisesti yksinomaan humanitaariseen tai suojaavaan käyttöön tarkoitettuihin ei-tappaviin sotatarvikkeisiin liittyen, on ilmoitettava etukäteen YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1533 (2004) 8 kohdan nojalla perustetulle pakotekomitealle, jäljempänä ’pakotekomitea’. Tällaisessa ilmoituksessa on oltava kaikki asiaan liittyvät tiedot, myös mahdollinen loppukäyttäjä, ehdotettu toimituspäivämäärä ja toimitusten kuljetusreitti.”;

2)

korvataan 1 b artiklan 1 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

ei-tappaviin sotatarvikkeisiin liittyvän teknisen avun, rahoituksen tai rahoitustuen tai välityspalvelujen antamiseen, jos kyseinen apu, rahoitus, rahoitustuki tai välityspalvelut on tarkoitettu pelkästään humanitaariseen tai suojaavaan käyttöön;”;

3)

lisätään 2 a artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”k)

osallistuminen omatekoisten räjähteiden tuotantoon, valmistukseen tai käyttöön Kongon demokraattisessa tasavallassa tai omatekoisilla räjähteillä tehtyjen iskujen teettämiseen, suunnitteluun, tilaamiseen tai niihin liittyvään avunantoon tai muuhun avustamiseen Kongon demokraattisessa tasavallassa.”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä marraskuuta 2022.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Ks. tämän virallisen lehden s. 15.

(2)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1183/2005, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2005, Kongon demokraattisen tasavallan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä (EUVL L 193, 23.7.2005, s. 1).

(3)  Neuvoston päätös 2010/788/YUTP, annettu 20 päivänä joulukuuta 2010, Kongon demokraattisen tasavallan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä (EUVL L 336, 21.12.2010, s. 30).


Top