EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1408

Komission delegoitu asetus (EU) 2022/1408, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2022, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/2116 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyihin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksissa (EU) 2021/2115 ja (EU) N:o 1308/2013 säädettyihin interventioihin ja tukitoimenpiteisiin liittyvien ennakkomaksujen maksamisesta

C/2022/3928

EUVL L 216, 19.8.2022, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1408/oj

19.8.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 216/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2022/1408,

annettu 16 päivänä kesäkuuta 2022,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/2116 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyihin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksissa (EU) 2021/2115 ja (EU) N:o 1308/2013 säädettyihin interventioihin ja tukitoimenpiteisiin liittyvien ennakkomaksujen maksamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta sekä asetuksen (EU) N:o 1306/2013 kumoamisesta 2 päivänä joulukuuta 2021 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/2116 (1) ja erityisesti sen 44 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) 2021/2116 44 artiklassa säädetään jäsenvaltioiden mahdollisuudesta maksaa ennakkomaksuja tiettyjen interventioiden ja muiden tukitoimenpiteiden tuensaajille. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1308/2013 (2) säädetään jo tästä mahdollisuudesta, mutta ainoastaan hedelmä- ja vihannesalan, viinin, oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien alan interventioiden osalta.

(2)

Jotta ennakkomaksut maksettaisiin johdonmukaisella ja syrjimättömällä tavalla, mahdollisuus maksaa ennakoita olisi ulotettava koskemaan kaikkia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/2115 (3) III osaston III luvussa tarkoitettuja interventioita.

(3)

Samasta syystä jäsenvaltioiden mahdollisuus maksaa ennakoita olisi ulotettava koskemaan asetuksen (EU) N:o 1308/2013 II osan I osaston II luvun 1 jaksossa säädettyä, hedelmien ja vihannesten ja maidon ja maitotuotteiden toimittamista oppilaitoksiin koskevaa tukijärjestelmää. Ennakkomaksujen maksamiseen olisi sovellettava asetuksen (EU) 2021/2116 44 artiklan 5 kohdan mukaisesti vahvistettuja erityisedellytyksiä. Koska tukijärjestelmän hallinnointi ja täytäntöönpano perustuvat komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/39 (4) 1 artiklan 2 kohdassa määriteltyihin kouluvuosiin, ennakkomaksujärjestelmää olisi sovellettava lukuvuoden 2023/2024 ja sitä seuraavien lukuvuosien tukeen.

(4)

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 219–221 artiklan mukaisilla maatalousmarkkinoita tukevilla poikkeuksellisilla toimenpiteillä pyritään ratkaisemaan erityisiä markkinaongelmia tai -häiriöitä. Tällaiset poikkeukselliset toimenpiteet voidaan toteuttaa unionin poikkeuksellisena ja väliaikaisena rahoitustukena aloilla, joihin ongelmat tai häiriöt kohdistuvat. Nykyiset säännöt eivät anna jäsenvaltioille mahdollisuutta maksaa ennakkomaksuja tällaisesta tuesta. Kokemus on kuitenkin osoittanut, että poikkeuksellisten markkinatukitoimenpiteiden olisi tultava voimaan välittömästi, jotta voidaan välttää vaikeasti korjattavissa oleva markkinatilanteen heikkeneminen. Sen vuoksi on aiheellista antaa jäsenvaltioille mahdollisuus maksaa ennakkomaksuja kyseisten poikkeuksellisten markkinatukitoimenpiteiden tuensaajille asetuksen (EU) 2021/2116 44 artiklan 5 kohdan mukaisesti vahvistettujen erityisedellytysten mukaisesti.

(5)

Sen vuoksi asetusta (EU) 2021/2116 olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään asetuksen (EU) 2021/2116 44 artiklaan 3 a, 3 b ja 3 c kohta seuraavasti:

”3 a.   Jäsenvaltiot voivat päättää maksaa ennakkomaksuja asetuksen (EU) 2021/2115 III osaston III luvussa tarkoitettujen interventioiden tuensaajille 5 kohdan mukaisesti vahvistetuin erityisedellytyksin.

3 b.   Jäsenvaltiot voivat päättää maksaa ennakkomaksuja asetuksen (EU) N:o 1308/2013 II osan I osaston II luvun 1 jaksossa säädetyssä tukijärjestelmässä lukuvuoden 2023/2024 ja sitä seuraavien lukuvuosien tuen osalta 5 kohdan mukaisesti vahvistetuin erityisedellytyksin.

3 c.   Jäsenvaltiot voivat päättää maksaa ennakkomaksuja asetuksen (EU) N:o 1308/2013 219, 220 ja 221 artiklan mukaisesti hyväksyttyjen maatalousmarkkinoita tukevien toimenpiteiden tuensaajille 5 kohdan mukaisesti vahvistetuin erityisedellytyksin.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä kesäkuuta 2022.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 435, 6.12.2021, s. 187.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/2115, annettu 2 päivänä joulukuuta 2021, jäsenvaltioiden yhteisen maatalouspolitiikan nojalla laadittavien, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) rahoitettavien strategiasuunnitelmien (YMP:n strategiasuunnitelmat) tukea koskevista säännöistä sekä asetusten (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 kumoamisesta (EUVL L 435, 6.12.2021, s. 1).

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/39, annettu 3 päivänä marraskuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamissäännöistä hedelmien ja vihannesten, banaanien ja maidon toimittamisesta oppilaitoksiin myönnettävän unionin tuen osalta (EUVL L 5, 10.1.2017, s. 1).


Top