EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0880

Neuvoston asetus (EU) 2022/880, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2022, Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 269/2014 muuttamisesta

ST/8836/2022/INIT

OJ L 153, 3.6.2022, p. 75–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/880/oj

3.6.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 153/75


NEUVOSTON ASETUS (EU) 2022/880,

annettu 3 päivänä kesäkuuta 2022,

Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 269/2014 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan,

ottaa huomioon rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta 17 päivänä maaliskuuta 2014 annetun neuvoston päätöksen 2014/145/YUTP (1),

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission yhteisen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksella (EU) N:o 269/2014 (2) pannaan täytäntöön päätöksessä 2014/145/YUTP säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä.

(2)

Neuvosto hyväksyi 3 päivänä kesäkuuta 2022 päätöksen (YUTP) 2022/885 (3) päätöksen 2014/145/YUTP muuttamisesta, jolla otettiin käyttöön uusia poikkeuksia varojen jäädyttämisestä sekä kiellosta asettaa nimettyjen henkilöiden ja yhteisöjen saataville varoja ja taloudellisia resursseja. Lisäksi on aiheellista selventää ja vahvistaa säännöksiä, jotka koskevat kyseisessä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden rikkomisesta määrättäviä kansallisia seuraamuksia.

(3)

Kyseiset muutokset kuuluvat perussopimuksen soveltamisalaan, minkä vuoksi niiden täytäntöönpano edellyttää unionin tasoista sääntelyä erityisesti sen varmistamiseksi, että niitä sovelletaan yhtenäisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

(4)

Asetus (EU) N:o 269/2014 olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 269/2014 seuraavasti:

1)

lisätään artikla seuraavasti:

”6 c artikla

Edellä olevaa 2 artiklaa ei sovelleta varoihin tai taloudellisiin resursseihin, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä, jotta unionin teleoperaattorit voivat tarjota sähköisiä viestintäpalveluja ja jotta voidaan tarjota tällaisten sähköisten viestintäpalvelujen toiminnan, ylläpidon ja turvallisuuden edellyttämiä liitännäistoimintoja ja -palveluja Venäjällä, Ukrainassa, unionissa, Venäjän ja unionin välillä sekä Ukrainan ja unionin välillä, ja jotka ovat ehdottoman välttämättömiä datakeskuspalveluille unionissa.”;

2)

korvataan 15 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jäsenvaltioiden on annettava tämän asetuksen säännösten rikkomisesta määrättäviä seuraamuksia, mukaan lukien tarvittaessa rikosoikeudellisia seuraamuksia, koskevat säännöt ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on myös säädettävä asianmukaisista toimenpiteistä tällaisen rikkomisen tuottaman hyödyn takavarikoimiseksi.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä kesäkuuta 2022.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. COLONNA


(1)  EUVL L 78, 17.3.2014, s. 16.

(2)  Neuvoston asetus (EU) N:o 269/2014, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2014, Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä (EUVL L 78, 17.3.2014, s. 6).

(3)  Neuvoston päätös (YUTP) 2022/885, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2022, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta annetun päätöksen 2014/145/YUTP muuttamisesta (EUVL L 153, 3.6.2022).


Top