EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0879

Neuvoston asetus (EU) 2022/879, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2022, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun asetuksen (EU) N:o 833/2014 muuttamisesta

ST/8678/2022/INIT

OJ L 153, 3.6.2022, p. 53–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/879/oj

3.6.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 153/53


NEUVOSTON ASETUS (EU) 2022/879,

annettu 3 päivänä kesäkuuta 2022,

rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun asetuksen (EU) N:o 833/2014 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan,

ottaa huomioon rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun päätöksen 2014/512/YUTP muuttamisesta 3 päivänä kesäkuuta 2022 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2022/884 (1),

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission yhteisen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 31 päivänä heinäkuuta 2014 asetuksen (EU) N:o 833/2014 (2).

(2)

Asetuksella (EU) N:o 833/2014 pannaan täytäntöön tietyt neuvoston päätöksessä 2014/512/YUTP (3) säädetyt toimenpiteet.

(3)

Neuvosto hyväksyi 3 päivänä kesäkuuta 2022 päätöksen (YUTP) 2022/884, jolla muutetaan päätöstä 2014/512/YUTP ja säädetään uusista rajoittavista toimenpiteistä useilla aloilla.

(4)

Päätöksellä (YUTP) 2022/884 laajennetaan rahoitustietojen vaihtoon käytettävien erikoistuneiden rahaliikenteen sanomanvälityspalvelujen tarjoamiskieltoa koskemaan kolmea muuta venäläistä luottolaitosta.

(5)

Päätöksellä (YUTP) 2022/884 laajennetaan myös niiden Venäjän puolustukseen ja teolliseen perustaan yhteydessä olevien henkilöiden luetteloa, joiden osalta asetetaan tiukemmat vientirajoitukset sellaisille kaksikäyttötuotteille ja -teknologialle ja sellaisille tuotteille ja teknologialle, jotka voisivat edistää Venäjän puolustus- ja turvallisuusalan teknologista kehittämistä.

(6)

Lisäksi katsotaan asianmukaiseksi laajentaa luetteloa valvonnanalaisista tavaroista, jotka voisivat edistää Venäjän sotilaallista ja teknologista kehittämistä tai sen puolustus- ja turvallisuusalan kehittämistä.

(7)

Päätöksellä (YUTP) 2022/884 laajennetaan sellaisten venäläisten tiedotusvälineiden lähetyslupien keskeyttämistä unionissa, jotka ovat pysyvästi Venäjän johdon määräysvallassa.

(8)

Venäjän federaatio on toteuttanut järjestelmällistä kansainvälistä kampanjaa tiedotusvälineiden manipuloimiseksi ja tosiseikkojen vääristelemiseksi tehostaakseen strategiaansa, jonka tavoitteena on horjuttaa sen naapurimaiden sekä unionin ja sen jäsenvaltioiden vakautta. Propagandan kohteena ovat erityisesti olleet toistuvasti ja johdonmukaisesti eurooppalaiset poliittiset puolueet erityisesti vaalien yhteydessä, kansalaisyhteiskunta, turvapaikanhakijat, venäläiset kansalliset vähemmistöt, sukupuolivähemmistöt sekä unionin ja sen jäsenvaltioiden demokraattisten instituutioiden toiminta.

(9)

Oikeuttaakseen ja tukeakseen Ukrainaan kohdistuvaa hyökkäystään Venäjän federaatio on toteuttanut unionissa ja sen naapurimaissa kansalaisyhteiskuntaa vastaan jatkuvia ja koordinoituja propagandatoimia, joilla vakavasti vääristellään ja manipuloidaan tosiseikkoja.

(10)

Kyseisiä propagandatoimia on kanavoitu useiden sellaisten tiedotusvälineiden kautta, jotka ovat pysyvästi Venäjän federaation johdon suorassa tai epäsuorassa määräysvallassa. Tällaiset toimet muodostavat merkittävän ja suoran uhkan unionin yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle. Kyseisillä tiedotusvälineillä on oleellinen ja ratkaiseva merkitys Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyksen edistämisessä ja tukemisessa sekä sen naapurimaiden horjuttamisessa.

(11)

Tilanteen vakavuus huomioon ottaen ja vastauksena Venäjän toimiin, jotka horjuttavat Ukrainan tilannetta, on tarpeen, että perusoikeuskirjassa tunnustettujen perusoikeuksien ja -vapauksien ja erityisesti sen 11 artiklassa tunnustetun sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden mukaisesti otetaan käyttöön uusia rajoittavia toimenpiteitä, jotta tällaisten tiedotusvälineiden lähetystoiminta unionissa tai unioniin kohdistuva lähetystoiminta voidaan keskeyttää. Toimenpiteet olisi pidettävä voimassa, kunnes Ukrainaan kohdistuva hyökkäys lopetetaan ja kunnes Venäjän federaatio ja sitä lähellä olevat tiedotusvälineet lakkaavat toteuttamasta propagandatoimia unionia ja sen jäsenvaltioita vastaan.

(12)

On aiheellista siirtää neuvostolle täytäntöönpanovalta päättää asiaankuuluvien tosiseikkojen tarkastelun jälkeen täytäntöönpanosäädöksillä siitä, ryhdytäänkö rajoittavia toimenpiteitä soveltamaan tässä asetuksessa täsmennettynä päivänä yhteen vai useampaan tämän asetuksen liitteessä VI lueteltuun yhteisöön.

(13)

Perusoikeuskirjassa tunnustettujen perusoikeuksien ja -vapauksien ja erityisesti sen 11, 16 ja 17 artiklassa tunnustettujen sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden, elinkeinovapauden ja omistusoikeuden mukaisesti kyseiset toimenpiteet eivät estä kyseisiä tiedotusvälineitä ja niiden henkilöstöä harjoittamasta muuta toimintaa unionissa kuin lähetystoimintaa, kuten tutkimuksia ja haastatteluja. Kyseiset toimet eivät erityisesti vaikuta velvollisuuteen kunnioittaa niitä oikeuksia, vapauksia ja periaatteita, joihin viitataan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa, myös perusoikeuskirjassa, ja jäsenvaltioiden perustuslaeissa, niiden soveltamisalojen mukaisesti.

(14)

Päätöksessä (YUTP) 2022/884 kielletään myös tuotteiden tai palvelujen mainostaminen kaikessa sellaisten venäläisten tiedotusvälineiden tuottamassa tai lähettämässä sisällössä, jotka ovat pysyvästi Venäjän johdon määräysvallassa ja joiden lähetysluvat on keskeytetty.

(15)

Päätöksellä (YUTP) 2022/884 kielletään myös Venäjältä peräisin olevan tai Venäjältä viedyn raakaöljyn ja eräiden öljytuotteiden suora tai välillinen osto, tuonti tai siirto jäsenvaltioihin sekä tällaisten tavaroiden kolmansiin maihin suuntautuvien merikuljetusten vakuuttaminen ja jälleenvakuuttaminen. Lisäksi säädetään asianmukaisista siirtymäkausista.

(16)

Ottaen huomioon useiden jäsenvaltioiden maantieteellisen erityistilanteen, joka aiheuttaa erityistä riippuvuutta Venäjältä putkea pitkin tuotavasta raakaöljystä, jolle ei ole pätevää vaihtoehtoista toimittajaa lyhyellä aikavälillä, raakaöljyn tuontikieltoa Venäjältä pitäisi väliaikaisesti jättää soveltamatta Venäjältä kyseisiin jäsenvaltioihin putkea pitkin tuotavaan raakaöljyyn, kunnes neuvosto toisin päättää. Kyseisten jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet vaihtoehtoisten toimittajien hankkimiseksi, jotta kieltoa voidaan soveltaa Venäjältä putkea pitkin tuotavaan raakaöljyyn mahdollisimman pian.

(17)

On tarpeen kieltää jäsenvaltioon Venäjältä putkia pitkin toimitetun raakaöljyn siirto, kuljetus ja myynti edelleen muihin jäsenvaltioihin tai kolmansiin maihin sekä kahdeksan kuukauden siirtymäkauden jälkeen tällaisesta raakaöljystä saatujen öljytuotteiden siirto, kuljetus ja myynti edelleen muihin jäsenvaltioihin. Koska Tšekki on erityisen riippuvainen tällaisista öljytuotteista, sille olisi lisäksi sallittava vielä kymmenen kuukauden ajanjakso vaihtoehtoisten toimittajien hankkimiseksi.

(18)

Koska Bulgaria on maantieteellisen sijaintinsa vuoksi erityisen alttiina, olisi säädettävä erityisestä poikkeuksesta merikuljetusten kautta tuodun raakaöljyn, jäljempänä ’meriteitse toimitettu raakaöljy’, ja öljytuotteiden tuontikiellosta rajoitetuksi ajaksi. Ottaen huomioon Kroatian erityistilanteen, joka liittyy siihen, että sen jalostusteollisuus tarvitsee säännöllisiä tyhjiökaasuöljytoimituksia pysyäkseen toiminnassa, kansallisen toimivaltaisen viranomaisen olisi voitava sallia venäläisen tyhjiökaasuöljyn osto, tuonti tai siirto määräajaksi tietyin edellytyksin.

(19)

Jos raakaöljyn toimitukset putkia pitkin Venäjältä sisämaajäsenvaltioon keskeytyvät syistä, joihin kyseinen jäsenvaltio ei voi vaikuttaa, Venäjältä meriteitse toimitetun raakaöljyn tuonti kyseiseen jäsenvaltioon olisi sallittava väliaikaisena poikkeuksena, kunnes toimitukset putkia pitkin jatkuvat tai kunnes neuvosto päättää, että putkia pitkin toimitettavaa raakaöljyä koskevaa tuontikieltoa on sovellettava kyseiseen jäsenvaltioon.

(20)

Jos putkia pitkin tai meriteitse tapahtuvat öljytoimitukset keskeytyvät, jäsenvaltioiden olisi toimittava solidaarisuuden ja alueellisen yhteistyön hengessä siten, että toimiin osallistuvat sekä viranomaiset että energiayritykset tiiviissä yhteistyössä öljyn ja öljytuotteiden koordinointiryhmän kanssa öljyvarastojen, myös öljyn varmuusvarastojen, mahdollista liikkeellelaskua varten ja jäsenvaltioiden kansallisissa varautumissuunnitelmissa suunniteltujen tai direktiivin 2009/119/EY mukaisesti hyväksyttyjen muiden toimenpiteiden, myös soveltuvan sekoituksen toimittamisen, toteuttamiseksi. Tämä sitoutuminen solidaarisuuteen ja yhteistyöhön on erityisen tärkeää, kun otetaan huomioon Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja Venäjän raakaöljyn tai jalostettujen öljytuotteiden toimitusten mahdollinen keskeytyminen alueella erityisesti putkien tai Mustanmeren satamien osalta. Komissio seuraa markkinoita ja toimitusvarmuutta, raportoi säännöllisesti neuvostolle ja tekee tarvittaessa ehdotuksia toimitusvarmuuden parantamiseksi.

(21)

Kauttakulkuvapauden periaatteen mukaisesti kiellot, jotka koskevat meriteitse toimitetun raakaöljyn ja eräiden öljytuotteiden ostoa, tuontia tai siirtoa Venäjältä, eivät saisi vaikuttaa sellaisten tavaroiden ostoon, tuontiin tai siirtoon, jotka ovat peräisin kolmannesta maasta ja jotka ainoastaan kuljetetaan Venäjän kautta. Kyseisiä kieltoja ei etenkään saisi soveltaa tilanteessa, jossa tulli-ilmoituksissa on merkitty viejävaltioksi Venäjä, mutta raakaöljyn ja muiden öljytuotteiden alkuperämaaksi on kyseisissä ilmoituksissa merkitty kolmas valtio.

(22)

Kansallisten viranomaisten olisi tehtävä tarvittavat tarkastukset sen varmistamiseksi, että kolmansista maista peräisin olevien tavaroiden kauttakuljetus ei johda kieltojen kiertämiseen. Jos on riittävää näyttöä siitä, että kolmansista maista peräisin olevien tavaroiden tuonti johtaa kiellon kiertämiseen, tällainen tuonti olisi kiellettävä.

(23)

Lisäksi päätöksellä (YUTP) 2022/884 kielletään laskentatoimen, tilintarkastus-, kirjanpito- ja veroneuvontapalvelujen sekä yritys- ja liikkeenjohdon konsultointi- ja suhdetoimintapalvelujen tarjoaminen Venäjälle.

(24)

Jotta asetuksen (EU) No 833/2014 5 m artiklan joustava täytäntöönpano voidaan varmistaa, kyseisen artiklan 2 ja 3 kohdassa säädettyä toiminnan lopettamisen määräaikaa on aiheellista pidentää 10 päivästä toukokuuta 2022 alkaen 5 päivään heinäkuuta 2022 saakka.

(25)

On aiheellista selventää, että tämä asetus ei estä jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti perustettua tai muodostettua oikeushenkilöä, yhteisöä tai elintä vastaanottamasta venäläiseltä vastapuoleltaan maksuja, jotka perustuvat asetuksen (EU) No 833/2014 liitteessä X lueteltuihin tavaroihin ja teknologiaan liittyviin sopimuksiin, jotka on tehty ennen 26 päivää helmikuuta 2022 ja jotka kyseinen oikeushenkilö, yhteisö tai elin on suorittanut ennen 27 päivää toukokuuta 2022.

(26)

Ottaen huomioon maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria ulkomaisia sijoituksia koskevista yhteisön tilastoista 12 päivänä tammikuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 184/2005 (4) liitteen II, laskentatoimen, tilintarkastus-, kirjanpito- ja veroneuvontapalvelut kattavat liiketapahtumien kirjaamisen yritysten ja muiden puolesta; kirjanpidon ja tilinpäätösten tarkastamispalvelut; yritysten verosuunnittelun ja –neuvonnan; sekä veroilmoitusten laadinnan. Yritys- ja liikkeenjohdon konsultointi- ja suhdetoimintapalvelut kattavat yrityksille tarjotut neuvonta-, ohjaus- ja käyttötukipalvelut yrityspolitiikan ja strategian kehittämiseksi sekä organisaation kokonaissuunnittelun, -kehittämisen ja -valvonnan. Niihin kuuluvat johdon palkkiot, johdon valvonta; markkinahallintaa, henkilöresursseja, tuotannonhallintaa ja projektijohtoa koskeva konsultointi; sekä neuvonta- ja käyttöpalvelut, jotka liittyvät asiakaskuvan sekä instituutio- ja yleisösuhteiden parantamiseen.

(27)

Asetuksessa (EU) N:o 833/2014 säädettyjen toimenpiteiden asianmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi on asianmukaista laajentaa poikkeusta kiellosta, joka koskee Venäjälle sijoittautuneiden maantiekuljetusyritysten tavarankuljetuksia, koskemaan kaikkia Venäjällä olevia diplomaatti- ja konsuliedustustoja. Lisäksi on asianmukaista laajentaa eräitä poikkeuksia kielloista, jotka koskevat talletusten vastaanottamista ja trusteja, sekä selventää ja lujittaa säännöksiä, jotka koskevat kyseisessä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden rikkomisen johdosta määrättäviä kansallisia seuraamuksia.

(28)

Nämä toimenpiteet kuuluvat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen soveltamisalaan, minkä vuoksi niiden täytäntöön panemiseksi tarvitaan unionin tason sääntelyä erityisesti sen varmistamiseksi, että niitä sovelletaan yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

(29)

Asetus (EU) N:o 833/2014 olisi sen vuoksi muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 833/2014 seuraavasti:

1)

lisätään 2 f artiklaan kohta seuraavasti:

”3.   Kielletään tuotteiden tai palvelujen mainonta kaikessa liitteessä XV lueteltujen oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten tuottamassa tai lähettämässä sisällössä, mukaan lukien siirtäminen tai jakelu millä tahansa 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla.”;

2)

korvataan 3 artiklan 3 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

maakaasun ja öljyn sekä jalostettujen öljytuotteiden kuljettamiseksi Venäjältä tai sen kautta unioniin, ellei tämä ole kielletty 3 m tai 3 n artiklan nojalla; tai”;

3)

korvataan 3 a artiklan 2 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

se on tarpeen kriittisen energiahuollon varmistamiseksi unionissa sekä maakaasun ja öljyn sekä jalostettujen öljytuotteiden kuljettamiseksi Venäjältä tai sen kautta unioniin, ellei tätä ole kielletty 3 m tai 3 n artiklan nojalla; tai”;

4)

korvataan 3 ea artiklan 5 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

jollei tätä ole kielletty 3 m tai 3 n artiklan nojalla, maakaasun ja öljyn sekä jalostettujen öljytuotteiden, titaanin, alumiinin, kuparin, nikkelin, palladiumin ja rautamalmin sekä tiettyjen liitteessä XXIV lueteltujen kemiallisten ja rautatuotteiden ostamiseksi, tuomiseksi tai kuljettamiseksi unioniin;”

5)

korvataan 3 l artiklan 4 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

jollei tätä ole kielletty 3 m tai 3 n artiklan nojalla, maakaasun ja öljyn sekä jalostettujen öljytuotteiden, titaanin, alumiinin, kuparin, nikkelin, palladiumin ja rautamalmin ostamiseksi, tuomiseksi tai kuljettamiseksi unioniin;”

6)

korvataan 3 l artiklan 4 kohdan d alakohta seuraavasti:

”d)

kansainvälisen oikeuden nojalla koskemattomuutta nauttivien Venäjällä olevien diplomaatti- ja konsuliedustustojen, mukaan lukien suurlähetystöt ja muut edustustot, tai Venäjällä olevien kansainvälisten järjestöjen toimintaan; tai”;

7)

lisätään artiklat seuraavasti:

”3 m artikla

1.   Kielletään liitteessä XXV lueteltujen, raakaöljyn tai öljytuotteiden suora tai välillinen osto, tuonti tai siirto, jos ne ovat peräisin Venäjältä tai jos niitä viedään Venäjältä.

2.   Kielletään 1 kohdassa säädettyyn kieltoon liittyvän teknisen avun tai välityspalvelujen, rahoituksen tai rahoitusavun tai kaikkien muiden kyseiseen kieltoon liittyvien palvelujen suora tai välillinen tarjoaminen.

3.   Edellä 1 ja 2 kohdassa säädettyä kieltoa ei sovelleta

a)

5 päivään joulukuuta 2022 saakka ennen kyseistä päivämäärää sovittuihin ja täytäntöönpantuihin kertaluonteisiin liiketoimiin, joihin liittyvä toimitus tapahtuu lyhyellä aikavälillä, tai CN-koodiin 2709 00 kuuluvien tavaroiden ostoa, tuontia tai siirtoa koskevien, ennen 4 päivää kesäkuuta 2022 tehtyjen sopimusten tai tällaisten sopimusten täytäntöön panemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpanoon, edellyttäen, että asiaankuuluvat jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet mainituista sopimuksista komissiolle viimeistään 24 päivänä kesäkuuta 2022 ja että asiaankuuluvat jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle kertaluonteisista liiketoimista, joihin liittyvä toimitus tapahtuu lyhyellä aikavälillä, kymmenen päivän kuluessa niiden loppuun saattamisesta;

b)

5 päivään helmikuuta 2023 saakka ennen kyseistä päivämäärää sovittuihin ja täytäntöönpantuihin kertaluonteisiin liiketoimiin, joihin liittyvä toimitus tapahtuu lyhyellä aikavälillä, tai CN-koodiin 2710 kuuluvien tavaroiden ostoa, tuontia tai siirtoa koskevien, ennen 4 päivää kesäkuuta 2022 tehtyjen sopimusten tai tällaisten sopimusten täytäntöön panemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpanoon, edellyttäen, että asiaankuuluvat jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet mainituista sopimuksista komissiolle viimeistään 24 päivänä kesäkuuta 2022 ja että asiaankuuluvat jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle kertaluonteisista liiketoimista, joihin liittyvä toimitus tapahtuu lyhyellä aikavälillä, kymmenen päivän kuluessa niiden loppuun saattamisesta;

c)

liitteessä XXV lueteltujen meriteitse toimitetun raakaöljyn ja öljytuotteiden ostoon, tuontiin tai siirtoon, jos kyseiset tavarat ovat peräisin kolmannesta maasta ja ne ainoastaan lastataan Venäjällä, lähtevät sieltä tai siirretään sen kautta edellyttäen, että kyseisten tavaroiden alkuperä ja omistaja eivät ole venäläisiä;

d)

CN-koodiin 2709 00 kuuluvaan raakaöljyyn, jota toimitetaan putkia pitkin Venäjältä jäsenvaltioihin, kunnes neuvosto päättää, että 1 ja 2 kohdassa säädettyjä kieltoja sovelletaan.

4.   Jos raakaöljyn toimitukset putkia pitkin Venäjältä sisämaajäsenvaltioon keskeytyvät syistä, joihin kyseinen jäsenvaltio ei voi vaikuttaa, Venäjältä meriteitse toimitettavaa CN-koodiin 2709 00 kuuluvaa raakaöljyä voidaan tuoda kyseiseen jäsenvaltioon poiketen poikkeuksellisesti ja väliaikaisesti siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, kunnes toimitukset jatkuvat tai kunnes 3 kohdan d alakohdassa tarkoitettua neuvoston päätöstä sovelletaan kyseiseen jäsenvaltioon, sen mukaan kumpi tapahtuu aikaisemmin.

5.   Alkaen 5 päivästä joulukuuta 2022 ja poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, Bulgarian toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää 31 päivään joulukuuta 2024 saakka luvan ennen 4 päivää kesäkuuta 2022 tehtyjen, Venäjältä peräisin olevien tai Venäjältä vietyjen, liitteessä XXV lueteltujen meriteitse toimitetun raakaöljyn ja öljytuotteiden ostamista, tuomista tai siirtämistä koskevien sopimusten tai tällaisten sopimusten täytäntöön panemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpanoon.

6.   Alkaen 5 päivästä helmikuuta 2023 ja poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, Kroatian toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää luvan 31 päivään joulukuuta 2023 saakka Venäjältä peräisin olevan tai Venäjältä viedyn CN-koodiin 2710 19 71 kuuluvan tyhjiökaasuöljyn ostamiseen, tuomiseen tai siirtämiseen, edellyttäen että seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

tyhjiökaasuöljylle ei ole vaihtoehtoisesta toimitusta; ja

b)

Kroatia on ilmoittanut komissiolle vähintään kaksi viikkoa ennen luvan myöntämistä perusteet, joiden nojalla se katsoo, että erityinen lupa olisi myönnettävä, eikä komissio ole vastustanut sitä kyseisessä määräajassa.

7.   Tavaroita, jotka on tuotu toimivaltaisen viranomaisen 5 tai 6 kohdan nojalla myöntämän poikkeuksen voimaantulon jälkeen, ei saa myydä jossakin toisessa jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa sijaitseville ostajille.

8.   Kielletään 3 kohdan d alakohdassa tarkoitettu raakaöljyn siirto tai kuljetus putkia pitkin jäsenvaltioihin, edelleen muihin jäsenvaltioihin tai kolmansiin maihin taikka sen myynti muissa jäsenvaltioissa tai kolmansissa maissa sijaitseville ostajille.

Kaikissa tällaisen raakaöljyn lähetyksissä ja säiliöissä on oltava selkeä merkintä ”REBCO: vienti kielletty”.

Jos jäsenvaltioon on toimitettu raakaöljyä putkia pitkin 3 kohdan d alakohdassa tarkoitetulla tavalla, kielletään tällaisesta raakaöljystä saatujen CN-koodiin 2710 kuuluvien öljytuotteiden siirto ja kuljetus edelleen muihin jäsenvaltioihin tai kolmansiin maihin sekä tällaisten öljytuotteiden myynti muissa jäsenvaltioissa tai kolmansissa maissa sijaitseville ostajille 5 päivästä helmikuuta 2023 alkaen.

Väliaikaisena poikkeuksena kolmannessa alakohdassa tarkoitettuja kieltoja sovelletaan 5 päivästä joulukuuta 2023 alkaen 3 kohdan d alakohdassa tarkoitettuun putkia pitkin toiseen jäsenvaltioon toimitetusta raakaöljystä saatujen öljytuotteiden tuontiin ja siirtoon Tšekkiin sekä myyntiin ostajille Tšekissä. Jos vaihtoehtoisia toimituksia tällaisille öljytuotteille tulee Tšekin saataville ennen kyseistä ajankohtaa, neuvosto lopettaa kyseisen väliaikaisen poikkeuksen. Ajanjaksona 5 päivään joulukuuta 2023 saakka muista jäsenvaltioista Tšekkiin tuotujen tällaisten öljytuotteiden volyymi ei saa ylittää kyseisistä muista jäsenvaltioista Tšekkiin tuotua keskimääräistä volyymiä samana ajanjaksona edeltävien viiden vuoden aikana.

9.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja kieltoja ei sovelleta sellaisten liitteessä XXV lueteltujen tuotteiden ostoihin Venäjällä, jotka ovat tarpeen ostajan olennaisten tarpeiden tyydyttämiseksi Venäjällä tai humanitaarisiin hankkeisiin Venäjällä.

10.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään 8 päivänä kesäkuuta 2022 ja sen jälkeen joka kolmas kuukausi 3 kohdan d alakohdassa tarkoitetun putkia pitkin tuodun CN-koodiin 2709 00 kuuluvan raakaöljyn määrät. Tällaiset tuontia koskevat luvut on eriteltävä putkittain. Jos 4 kohdassa tarkoitettua poikkeuksellista väliaikaista poikkeusta sovelletaan sisämaajäsenvaltioon, kyseisen jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle kolmen kuukauden välein CN-koodiin 2709 00 kuuluvan Venäjältä meriteitse toimitetun raakaöljyn määrät, niin kauan kuin kyseistä poikkeusta sovelletaan.

Edellä 8 kohdan neljännessä alakohdassa tarkoitettuna ajanjaksona 5 päivään joulukuuta 2023 saakka jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kolmen kuukauden välein Tšekkiin viedyn 3 kohdan d alakohdassa tarkoitetusta putkia pitkin toimitetusta raakaöljystä saatujen CN-koodiin 2710 kuuluvien öljytuotteiden määrät.

3 n artikla

1.   Kielletään sellaisen teknisen avun tai välityspalvelujen tai rahoituksen tai rahoitusavun suora tai välillinen tarjoaminen, jotka liittyvät liitteessä XXV lueteltujen, Venäjältä peräisin olevien tai Venäjältä vietyjen raakaöljyn tai öljytuotteiden kuljetukseen kolmansiin maihin, myös aluksesta alukseen tapahtuvien siirtojen avulla.

2.   Edellä 1 säädettyä kieltoa ei sovelleta

a)

ennen 4 päivää kesäkuuta 2022 tehtyjen sopimusten tai tällaisten sopimusten täytäntöön panemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpanoon 5 päivään joulukuuta 2022 saakka; tai

b)

liitteessä XXV lueteltujen raakaöljyn tai öljytuotteiden siirtoon, jos kyseiset tavarat ovat peräisin kolmannesta maasta ja ne ainoastaan lastataan Venäjällä, lähtevät sieltä tai siirretään sen kautta edellyttäen, että kyseisten tavaroiden alkuperä ja omistaja eivät ole venäläisiä.”;

8)

muutetaan 5 aa artikla seuraavasti:

a)

lisätään kohta seuraavasti:

”2 a.   Edellä 1 kohdassa säädettyä kieltoa ei sovelleta sellaisten maksujen vastaanottamiseen, jotka kyseisessä kohdassa tarkoitettujen oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten on maksettava ennen 15 päivää toukokuuta 2022 täytäntöön pantujen sopimusten perusteella.”;

b)

korvataan 3 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

jollei tätä ole kielletty 3 m tai 3 n artiklan nojalla, liiketoimet, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä maakaasun ja öljyn sekä jalostettujen öljytuotteiden sekä titaanin, alumiinin, kuparin, nikkelin, palladiumin ja rautamalmin ostamiseksi, tuomiseksi tai kuljettamiseksi suoraan tai välillisesti Venäjältä tai sen kautta unioniin, Euroopan talousalueen jäsenmaahan, Sveitsiin tai Länsi-Balkanille;”

c)

lisätään 3 kohtaan alakohdat seuraavasti:

”d)

liiketoimet, myös myynnit, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä, jotta voidaan viimeistään 5 päivänä syyskuuta 2022 ajaa alas yhteisyritys tai vastaava oikeudellinen järjestely, josta on sovittu ennen 16 päivää maaliskuuta 2022 ja johon liittyy 1 kohdassa tarkoitettu oikeushenkilö, yhteisö tai elin;

e)

liiketoimet, jotka liittyvät sähköisten viestintäpalvelujen ja datakeskuspalvelujen tarjoamiseen sekä niiden toiminnan, ylläpidon ja turvallisuuden kannalta välttämättömien palvelujen ja laitteiden, mukaan lukien palomuurit ja puhelinkeskuspalvelut, tarjoamiseen liitteessä XIX luetellulle oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle.”;

9)

korvataan 5 c artikla seuraavasti:

”5 c artikla

1.   Poiketen siitä, mitä 5 b artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin myöntää luvan tällaisen talletuksen vastaanottamiseen tai tällaisen lompakon, tilin tai talletuspalvelun tarjoamiseen todettuaan, että tällaisen talletuksen vastaanottaminen tai tällaisen lompakon, tilin tai talletuspalvelun tarjoaminen:

a)

on tarpeen 5 b artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten ja heidän huollettavinaan olevien perheenjäsenten perustarpeiden tyydyttämiseksi, mukaan lukien menot, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä ja sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista ja julkisten palvelujen käytöstä;

b)

on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisiin palveluihin liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen tai kyseisistä palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen;

c)

on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen;

d)

on tarpeen poikkeuksellisia menoja varten edellyttäen, että asiaankuuluva toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle vähintään kaksi viikkoa ennen luvan myöntämistä perusteet, joiden nojalla se katsoo, että erityinen lupa olisi myönnettävä; tai

e)

on tarpeen diplomaatti- tai konsuliedustuston tai kansainvälisen järjestön virallisiin tarkoituksiin.

2.   Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle 1 kohdan a, b, c tai e alakohdan nojalla myönnetystä luvasta kahden viikon kuluessa sen myöntämisestä.”;

10)

korvataan 5 f artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta jäsenvaltioiden, Euroopan talousalueeseen kuuluvan maan tai Sveitsin kansalaisiin eikä luonnollisiin henkilöihin, joilla on tilapäinen tai pysyvä oleskelulupa jossakin jäsenvaltiossa, Euroopan talousalueeseen kuuluvassa maassa tai Sveitsissä.”;

11)

korvataan 5 h artikla seuraavasti:

”5 h artikla

1.   Kielletään rahoitustietojen vaihtoon käytettävien erikoistuneiden rahaliikenteen sanomanvälityspalvelujen tarjoaminen liitteessä XIV luetelluille oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai Venäjälle sijoittautuneille oikeushenkilöille, yhteisöille ja elimille, joiden omistusoikeuksista liitteessä XIV tarkoitettu yhteisö omistaa suoraan tai välillisesti yli 50 prosenttia.

2.   Edellä 1 kohdassa säädettyä kieltoa sovelletaan kuhunkin liitteessä XIV lueteltuun oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen päivästä, joka sen yhteydessä on kyseisessä liitteessä mainittu. Kieltoa sovelletaan samasta päivästä Venäjälle sijoittautuneisiin oikeushenkilöihin, yhteisöihin tai elimiin, joiden omistusoikeuksista liitteessä XIV tarkoitettu yhteisö omistaa suoraan tai välillisesti yli 50 prosenttia.”;

12)

korvataan 5 k artiklan 2 kohdan e alakohta seuraavasti:

”e)

jollei sitä ole kielletty 3 m tai 3 n artiklan nojalla, maakaasun ja öljyn sekä jalostettujen öljytuotteiden sekä titaanin, alumiinin, kuparin, nikkelin, palladiumin ja rautamalmin ostamiseen, tuontiin tai kuljettamiseen Venäjältä tai sen kautta unioniin; tai”;

13)

korvataan 5 m artikla seuraavasti:

”5 m artikla

1.   Kielletään sellaisen trustin tai vastaavan oikeudellisen järjestelyn rekisteröiminen, tai sääntömääräisen kotipaikan, liiketoimintapaikan tai hallinnollisen osoitteen sekä hallinnollisten palvelujen tarjoaminen trustille tai vastaavalle oikeudelliselle järjestelylle, jonka perustajana tai edunsaajana on

a)

Venäjän kansalainen tai Venäjällä asuva luonnollinen henkilö;

b)

Venäjälle sijoittautunut oikeushenkilö, yhteisö tai elin;

c)

oikeushenkilö, yhteisö tai elin, jonka omistusoikeuksista a tai b alakohdassa tarkoitettu luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, yhteisö tai elin omistaa suoraan tai välillisesti yli 50 prosenttia;

d)

oikeushenkilö, yhteisö tai elin, joka on a, b tai c alakohdassa tarkoitetun luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, yhteisön tai elimen määräysvallassa;

e)

luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, yhteisö tai elin, joka toimii a, b, c tai d alakohdassa tarkoitetun luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, yhteisön tai elimen puolesta tai johdolla.

2.   Kielletään 5 päivästä heinäkuuta 2022 toimiminen 1 kohdassa tarkoitetun trustin tai vastaavan oikeudellisen järjestelyn perustajana, nimellisenä osakkaana, johtajana, sihteerinä tai muussa vastaavassa tehtävässä, sekä toisen henkilön järjestäminen hoitamaan tällaista tehtävää.

3.   Edellä olevaa 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta sellaiseen toimintaan, joka on ehdottoman välttämätöntä ennen 9 päivää huhtikuuta 2022 tehtyjen, tämän artiklan kanssa yhteensopimattomien sopimusten tai tällaisten sopimusten täytäntöön panemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten irtisanomiseksi viimeistään 5 päivänä heinäkuuta 2022.

4.   Edellä olevaa 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta, kun trustin perustaja tai edunsaaja on jonkin jäsenvaltion kansalainen tai luonnollinen henkilö, jolla on väliaikainen tai pysyvä oleskelulupa jossakin jäsenvaltiossa.

5.   Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin antaa luvan 2 kohdassa tarkoitettujen palvelujen jatkamiseen 5 päivän heinäkuuta 2022 jälkeen

a)

sellaisten toimien päätökseen saattamista varten 5 päivään syyskuuta 2022 mennessä, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä 3 kohdassa tarkoitettujen sopimusten irtisanomiseksi, edellyttäen että tällaiset toimet käynnistettiin ennen 11 päivää toukokuuta 2022; tai

b)

muista syistä, edellyttäen että palveluntarjoajat eivät ota vastaan tai aseta 1 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden saataville varoja tai taloudellisia resursseja suoraan tai välillisesti tai anna tällaisille henkilöille muuta hyötyä trustiin sijoitetuista varoista.

6.   Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin myöntää luvan kyseisissä kohdissa tarkoitettuihin palveluihin todettuaan, että se on tarpeen

a)

humanitaarisia tarkoituksia varten, kuten avun toimittamiseksi tai sen toimittamisen helpottamiseksi, mukaan lukien lääkintätarvikkeet, elintarvikkeet tai humanitaaristen työntekijöiden siirtäminen ja näihin liittyvä apu, tai evakuoimista varten;

b)

sellaisia kansalaisyhteiskunnan toimia varten, joilla suoraan edistetään demokratiaa, ihmisoikeuksia tai oikeusvaltioperiaatetta Venäjällä; tai

c)

sellaisten trustien toimintaa varten, joiden tarkoituksena on hallinnoida ammatillisia lisäeläkejärjestelmiä, vakuutuksia tai työntekijöiden osakeomistusjärjestelmiä, hyväntekeväisyysjärjestöjä, ei-ammattimaisia urheiluseuroja sekä alaikäisille tai haavoittuvassa asemassa oleville aikuisille tarkoitettuja varoja.

7.   Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle 5 tai 6 kohdan nojalla myönnetystä luvasta kahden viikon kuluessa tällaisen luvan myöntämisestä.”

14)

lisätään artikla seuraavasti:

”5 n artikla

1.   Kielletään laskentatoimen, tilintarkastuspalvelujen, mukaan lukien lakisääteinen tilintarkastus, kirjanpito- tai veroneuvontapalvelujen tai yritys- ja liikkeenjohdon konsultointi- tai suhdetoimintapalvelujen suora tai välillinen tarjoaminen

a)

Venäjän hallitukselle; tai

b)

Venäjälle sijoittautuneille oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta sellaisten palvelujen tarjoamiseen, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä ennen 4 päivää kesäkuuta 2022 tehtyjen, tämän artiklan kanssa yhteensopimattomien sopimusten tai tällaisten sopimusten täytäntöön panemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten irtisanomiseksi viimeistään 5 päivänä heinäkuuta 2022.

3.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta sellaisten palvelujen tarjoamiseen, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä puolustautumisoikeuden käyttämiseksi oikeudenkäynneissä sekä tehokasta oikeussuojaa koskevan oikeuden käyttämiseksi.

4.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta sellaisten palvelujen tarjoamiseen, jotka on tarkoitettu yksinomaan sellaisten Venäjälle sijoittautuneiden oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten käyttöön, jotka ovat sellaisen oikeushenkilön, yhteisön tai elimen omistuksessa taikka yksinomaisessa tai yhteisessä määräysvallassa, joka on perustettu tai muodostettu jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti.

5.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin myöntää luvan siinä tarkoitettuihin palveluihin todettuaan, että se on tarpeen

a)

humanitaarisia tarkoituksia varten, kuten avun toimittamiseksi tai sen toimittamisen helpottamiseksi, mukaan lukien lääkintätarvikkeet, elintarvikkeet tai humanitaaristen työntekijöiden siirtäminen ja siihen liittyvä apu, tai evakuoimista varten; tai

b)

sellaisia kansalaisyhteiskunnan toimia varten, joilla suoraan edistetään demokratiaa, ihmisoikeuksia tai oikeusvaltioperiaatetta Venäjällä.”;

15)

korvataan 8 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jäsenvaltioiden on annettava tämän asetuksen säännösten rikkomisesta määrättäviä seuraamuksia, tarvittaessa myös rikosoikeudellisia seuraamuksia, koskevat säännöt ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on myös säädettävä asianmukaisista toimenpiteistä tällaisen rikkomisen tuottaman hyödyn takavarikoimiseksi.”;

16)

muutetaan liite IV tämän asetuksen liitteen I mukaisesti;

17)

muutetaan liite VII tämän asetuksen liitteen II mukaisesti;

18)

muutetaan liite VIII tämän asetuksen liitteen II mukaisesti;

19)

muutetaan liite XII tämän asetuksen liitteen IV mukaisesti;

20)

korvataan liite XIV tämän asetuksen liitteessä V olevalla tekstillä;

21)

muutetaan liite XV tämän asetuksen liitteen VI mukaisesti.

Tätä kohtaa sovelletaan yhteen tai useampaan tämän asetuksen liitteessä VI tarkoitettuun yhteisöön 25 päivästä kesäkuuta 2022 ja edellyttäen, että neuvosto asianomaisten tapausten tarkastelun jälkeen niin päättää täytäntöönpanosäädöksellä;

22)

muutetaan liite XXI tämän asetuksen liitteen VII mukaisesti;

23)

lisätään liite XXV tämän asetuksen liitteen VIII mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä kesäkuuta 2022.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. COLONNA


(1)  EUVL L 153, 3.6.2022.

(2)  Neuvoston asetus (EU) N:o 833/2014, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2014, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta (EUVL L 229, 31.7.2014, s. 1).

(3)  Neuvoston päätös 2014/512/YUTP, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2014, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta (EUVL L 229, 31.7.2014, s. 13).

(4)  EUVL L 35, 8.2.2005, s. 23.


LIITE I

Lisätään asetuksen (EU) N:o 833/2014 liitteeseen IV seuraavat luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisöt tai elimet:

”46. TSNII tieteellinen keskustutkimusinstituutti

Alagir Resistor Factory

Liittovaltion optisten ja fysikaalisten mittausten tutkimuslaitos

All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC

Almaz JSC

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia

Automatisoitu hankintajärjestelmä valtionpuolustusta varten, LLC

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC)

Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC

Electrosignal JSC

Energiya JSC

Engineering Center Moselectronproekt

Etalon Scientific and Production Association

Evgeny Krayushin

Ulkomaankauppajärjestö Mashpriborintorg

Ineko LLC

Informakustika JSC

Korkeaenergiafysiikan instituutti

Teoreettisen ja kokeellisen fysiikan instituutti

Inteltech PJSC

ISE SO RAN Suurtehoelektroniikan instituutti

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC

Kulon Scientific-Research Institute JSC

Lutch Design Office JSC

Meteor Plant JSC

Moscow Communications Research Institute JSC

Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC

NPO Elektromechaniki JSC

Omsk Production Union Irtysh JSC

Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC

Optron, JSC

Pella Shipyard OJSC

Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC

Pskov Distance Communications Equipment Plant

Radiozavod JSC

Razryad JSC

Research Production Association Mars

Ryazan Radio-Plant

Scientific Production Center Vigstar JSC

Scientific Production Enterprise ”Radiosviaz”

Tieteellinen tutkimusinstituutti Ferrite-Domen

Viestinnän hallintajärjestelmien tieteellinen tutkimusinstituutti

Radiokomponenttien tieteellinen tuotantoyhdistys ja tieteellinen tutkimusinstituutti

Scientific-Production Enterprise ”Kant”

Scientific-Production Enterprise ”Svyaz”

Scientific-Production Enterprise Almaz JSC

Scientific-Production Enterprise Salyut JSC

Scientific-Production Enterprise Volna

Scientific-Production Enterprise Vostok JSC

Tieteellinen tutkimusinstituutti ”Argon”

Scientific-Research Institute and Factory Platan

Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC

Releteknologian erityinen suunnittelu- ja tekninen toimisto

Special Design Bureau Salute JSC

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ”Salute”

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ”State Machine Building Design Bureau ’Vympel’ By Name I.I.Toropov”

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ”URALELEMENT”

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ”Plant Dagdiesel”

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ”Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering”

Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press

Tactical Missile Company, Joint-Stock Company ”Research Center for Automated Design”

Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya

Tactical Missile Company, NPO Electromechanics

Tactical Missile Company, NPO Lightning

Tactical Missile Company, Electromechanical Plant Petrovsky ”Molot”

Tactical Missile Company, PJSC ”MBDB ISKRA”

Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia

Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau

Tactical Missile Corporation, ”Central Design Bureau of Automation”

Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant

Tactical Missile Corporation, AO GNPP ”Region”

Tactical Missile Corporation, AO TMKB ”Soyuz”

Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant

Tactical Missile Corporation, Concern ”MPO – Gidropribor”

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company ”KRASNY GIDROPRES”

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash

Tactical Missile Corporation, RKB Globus

Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant

Tactical Missile Corporation, TRV Engineering

Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau ”Detal”

Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company

Tambov Plant (TZ) ”October”

United Shipbuilding Corporation ”Production Association Northern Machine Building Enterprise”

United Shipbuilding Corporation JSC ”5th Shipyard””.


LIITE II

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 833/2014 liite VII seuraavasti:

1)

korvataan elektroniikkaa koskevassa ryhmässä I olevan X.A.I.003 alaryhmän a kohta seuraavasti:

”a.

Taajuusmuuttajat ja niiden erityisesti suunnitellut komponentit, muut kuin puolustustarvikeluettelossa tai asetuksessa (EU) 2021/821 eritellyt;”

2)

lisätään ryhmät seuraavasti:

”Ryhmä IX – Erityismateriaalit ja niihin liittyvät laitteet

X.C.IX.001

Seuraavat yhdistetyn nimikkeistön (CN) 28 ja 29 ryhmän 1 huomautuksen vaatimukset täyttävät erilliset kemiallisesti määritetyt yhdisteet:

a.

Seuraavat kemikaalit, joiden pitoisuus on vähintään 95 painoprosenttia:

1.

Etyleenidikloridi (CAS 107-06-2);

2.

Nitrometaani (CAS 75-52-5);

3.

Pikriinihappo (CAS 88-89-1);

4.

Alumiinikloridi (CAS 7446-70-0);

5.

Arseeni (CAS 7440-38-2);

6.

Arseenitrioksidi (CAS 1327-53-3);

7.

Bis(2-kloorietyyli)etyyliamiinihydrokloridi (CAS 3590-07-6);

8.

Bis(2-kloorietyyli)metyyliamiinihydrokloridi (CAS 55-86-7);

9.

Tris(2-kloorietyyli)amiinihydrokloridi (CAS 817-09-4);

10.

Tributyylifosfiitti (CAS 102-85-2);

11.

Isosyanaattimetaani (CAS 624-83-9);

12.

Kinaldiini (CAS 91-63-4);

13.

2-bromikloorietaani (CAS 107-04-0);

14.

Bentsiili (CAS 134-81-6);

15.

Dietyylieetteri (CAS 60-29-7);

16.

Dimetyylieetteri (CAS 115-10-6);

17.

Dimetyyliaminoetanoli (CAS 108-01-0);

18.

2-metoksietanoli (CAS 109-86-4);

19.

Butyryylikoliinisteraasi (BCHE);

20.

Dietyleenitriamiini (CAS 111-40-0);

21.

Dikloorimetaani (CAS 75-09-2);

22.

Dimetylaniliini (CAS 121-69-7);

23.

Etyylibromidi (CAS 74-96-4);

24.

Etyylikloridi (CAS 75-00-3);

25.

Etyyliamiini (CAS 75-04-7);

26.

Heksamiini (CAS 100-97-0);

27.

Isopropanoli (CAS 67-63-0);

28.

Isopropyylibromidi (CAS 75-26-3);

29.

Isopropyylieetteri (CAS 108-20-3);

30.

Metyyliamiini (CAS 74-89-5);

31.

Metyylibromidi (CAS 74-83-9);

32.

Monoisopropylamiini (CAS 75-31-0);

33.

Obidoksiimikloridi (CAS 114-90-9);

34.

Kaliumbromidi (CAS 7758-02-3);

35.

Pyridiini (CAS 110-86-1);

36.

Pyridostigmiinibromidi (CAS 101-26-8);

37.

Natriumbromidi (CAS 7647-15-6);

38.

Natriummetalli (CAS 7440-23-5);

39.

Tributyyliamiini (CAS 102-82-9);

40.

Trietyyliamiini (CAS 121-44-8); tai

41.

Trimetyyliamiini (CAS 75-50-3).

b.

Seuraavat kemikaalit, joiden pitoisuus on vähintään 90 painoprosenttia:

1.

Asetoni (CAS: 67-64-1);

2.

Asetyleeni (CAS 74-86-2);

3.

Ammoniakki (CAS 7664-41-7);

4.

Antimoni (CAS 7440-36-0);

5.

Bentsaldehydi (CAS 100-52-7);

6.

Bentsoiini (CAS 119-53-9);

7.

1-butanoli (CAS 71-36-3);

8.

2-butanoli (CAS 78-92-2);

9.

Isobutanoli (CAS 78-83-1);

10.

Tert-butanoli (CAS 75-65-0);

11.

Kalsiumkarbidi (CAS 75-20-7);

12.

Hiilimonoksidi (CAS 630-08-0);

13.

Kloori (CAS 7782-50-5);

14.

Sykloheksanoli (CAS 108-93-0);

15.

Disykloheksyyliamiini (CAS 101-83-7);

16.

Etanoli (CAS 64-17-5);

17.

Eteeni (CAS 74-85-1);

18.

Eteenidioksidi (CAS 75-21-8);

19.

Fluoriapatiitti (CAS 1306-05-4);

20.

Kloorivety (CAS 7647-01-0);

21.

Vetysulfidi (CAS 7783-06-4);

22.

Mantelihappo (CAS 90-64-2);

23.

Metanoli (CAS 67-56-1);

24.

Metyylikloridi (CAS 74-87-3);

25.

Metyylijodidi (CAS 74-88-4);

26.

Metyylimerkaptaani (CAS 74-93-1);

27.

Monoetyleeniglykoli (CAS 107-21-1);

28.

Oksalyylikloridi (CAS 79-37-8);

29.

Kaliumsulfidi (CAS 1312-73-8);

30.

Kaliumtiosyanaatti (CAS 333-20-0);

31.

Natriumhypokloriitti (CAS 7681-52-9);

32.

Rikki (CAS 7704-34-9);

33.

Rikkidioksidi (CAS 7446-09-5);

34.

Rikkitrioksidi (7446-11-9);

35.

Tiofosforyylikloridi (CAS 3982-91-0);

36.

Tri-isobutyylifosfiitti (CAS 1606-96-8);

37.

Valkoinen fosfori (CAS 12185-10-3); tai

38.

Keltainen fosfori (CAS 7723-14-0).

X.C.IX.002

Fentanyyli ja sen johdannaiset alfentaniili, sufentaniili, remifentaniili, karfentaniili ja niiden suolat.

Huomautus:

X.C.IX.002 kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi kuluttajahyödykkeiksi määriteltyjä tuotteita, jotka on pakattu vähittäismyyntiä varten henkilökohtaiseen käyttöön tai pakattu yksityiskäyttöä varten.

X.C.IX.003

Seuraavat keskushermostoon vaikuttavien kemikaalien lähtöaineet:

a.

4-anilino-N-fenetyylipiperidiini (CAS 21409-26-7); tai

b.

N-fenetyyli-4-piperidoni (CAS 39742-60-4).

Huomautukset:

1.

X.C.IX.003 kohdassa ei aseta valvonnanalaisiksi ”kemiallisia seoksia”, jotka sisältävät yhtä tai useampaa X.C.IX.003 kohdassa mainittua kemikaalia ja joissa yksikään yksittäinen kemikaali ei muodosta yli 1:tä painoprosenttia kyseisestä seoksesta.

2.

X.C.IX.003 kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi kuluttajahyödykkeiksi määriteltyjä tuotteita, jotka on pakattu vähittäismyyntiä varten henkilökohtaiseen käyttöön tai pakattu yksityiskäyttöä varten.

Ryhmä X – Materiaalin käsittely

X.B.X.001

”Jatkuvatoimiset reaktorit” ja niiden ”modulaariset komponentit”.

Tekniset huomautukset:

1.

X.B.X.001 kohtaa sovellettaessa ’jatkuvatoimisella reaktorilla’ tarkoitetaan helposti liitettävää (plug and play) järjestelmää, jossa lähtöaineita syötetään jatkuvasti reaktoriin ja tuloksena saatava tuote kerätään ulostulosta.

2.

X.B.X.001 kohtaa sovellettaessa ’modulaarisilla komponenteilla’ tarkoitetaan nestemoduuleja, nestepumppuja, venttiilejä, kiintopatjamoduuleja, sekoitinmoduuleja, painemittareita, nesteenerottimia yms.

X.B.X.002

Nukleiinihapon kokoojat ja syntetisoijat, joita ei aseteta valvonnanalaisiksi 2B352.i kohdassa ja jotka on osittain tai kokonaan automatisoitu ja suunniteltu tuottamaan nukleiinihappoja, joissa on yli 50 emästä.

X.B.X.003

Automatisoidut peptidisyntetisoijat, jotka kykenevät toimimaan valvotuissa ilmakehäolosuhteissa.”


LIITE III

Lisätään asetuksen (EU) N:o 833/2014 liitteeseen VIII seuraavat kumppanimaat:

”YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

ETELÄ-KOREA”.


LIITE IV

Korvataan asetuksen (EU) N:o 833/2014 liitteen XII otsikko seuraavasti:

”Luettelo 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä”.


LIITE V

Korvataan asetuksen (EU) N:o 833/2014 liite XIV seuraavasti:

”LIITE XIV

LUETTELO 5 h ARTIKLASSA TARKOITETUISTA OIKEUSHENKILÖISTÄ, YHTEISÖISTÄ JA ELIMISTÄ

Oikeushenkilön, yhteisön tai elimen nimi

Soveltamispäivä

Bank Otkritie

12. maaliskuuta 2022

Novikombank

12. maaliskuuta 2022

Promsvyazbank

12. maaliskuuta 2022

Bank Rossiya

12. maaliskuuta 2022

Sovcombank

12. maaliskuuta 2022

VNESHECONOMBANK (VEB)

12. maaliskuuta 2022

VTB BANK

12. maaliskuuta 2022

Sberbank

14. kesäkuuta 2022

Credit Bank of Moscow

14. kesäkuuta 2022

Joint Stock Company Russian Agricultural Bank, JSC Rosselkhozbank

14. kesäkuuta 2022


LIITE VI

Lisätään asetuksen (EU) N:o 833/2014 liitteeseen XV seuraavat yhteisöt:

”Rossiya RTR / RTR Planeta

Rossiya 24 / Russia 24

TV Centre International”.


LIITE VII

Korvataan asetuksen (EU) N:o 833/2014 liite XXI seuraavasti:

”LIITE XXI

LUETTELO 3 i ARTIKLASSA TARKOITETUISTA TUOTTEISTA JA TEKNOLOGIOISTA

(CN-koodi)

Tavaran nimi

0306

Äyriäiset, kuorineen tai ilman kuorta, elävät, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt, kuivatut, suolatut tai suolavedessä; savustetut äyriäiset, kuorineen tai ilman kuorta, myös ennen savustamista tai sen aikana kuumakäsitellyt; äyriäiset kuorineen, höyryssä tai vedessä keitetyt, myös jäähdytetyt, jäädytetyt, kuivatut, suolatut tai suolavedessä

16043100

Kaviaari

16043200

Kaviaarinkorvikkeet

2208

Denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus pienempi kuin 80 tilavuusprosenttia; väkevät alkoholijuomat, liköörit ja muut alkoholipitoiset juomat

2303

Tärkkelyksenvalmistuksen jätetuotteet ja niiden kaltaiset jäteaineet, sokerijuurikasjätemassa, sokeriruokojäte ja muut sokerinvalmistuksen jätteet, rankki ja muut panimo- ja polttimojätteet, myös pelleteiksi valmistetut

2523

Portlandsementti, aluminaattisementti ja kuonasementti sekä niiden kaltainen hydraulinen sementti, myös värjätty tai klinkkereinä

ex ex2825 ryhmä

Hydratsiini ja hydroksyyliamiini sekä niiden epäorgaaniset suolat; muut epäorgaaniset emäkset; muut metallioksidit, hydroksidit ja peroksidit, lukuun ottamatta CN-koodeja 2825 20 00 ja 2825 30 00

ex ex2835 ryhmä

Fosfinaatit (hypofosfiitit), fosfonaatit (fosfiitit) ja fosfaatit; polyfosfaatit, myös kemiallisesti määrittelemättömät, lukuun ottamatta CN-koodia 2835 26 00

ex ex2901 ryhmä

Asykliset hiilivedyt, lukuun ottamatta CN-koodia 2901 10 00

2902

Sykliset hiilivedyt

ex ex2905 ryhmä

Asykliset alkoholit ja niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset, lukuun ottamatta CN-koodia 2905 11 00

2907

Fenolit; fenolialkoholit

2909

Eetterit, eetterialkoholit, eetterifenolit, eetterialkoholifenolit, alkoholiperoksidit, eetteriperoksidit, asetaali- ja puoliasetaaliperoksidit, ketoniperoksidit (myös kemiallisesti määrittelemättömät) sekä niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset

310420

Kaliumkloridi

310520

Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kolmea lannoittavaa ainetta: typpeä, fosforia ja kaliumia

310560

Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta lannoittavaa ainetta: fosforia ja kaliumia

ex ex31059020 ryhmä

Muut lannoitteet, joissa on kaliumkloridia

ex ex31059080 ryhmä

Muut lannoitteet, joissa on kaliumkloridia

3902

Propeeni- ja muut olefiinipolymeerit, alkumuodossa

4011

Uudet pneumaattiset ulkorenkaat, kumia

44

Puu ja puusta valmistetut tavarat; puuhiili

4705

Puumassa, valmistettu osittain mekaanisella ja osittain kemiallisella menetelmällä

4804

Päällystämätön voimapaperi ja kartonki, rullina tai arkkeina, muu kuin nimikkeeseen 4802 tai 4803 kuuluva

6810

Sementistä, betonista tai tekokivestä valmistetut tavarat, myös vahvistetut

7005

Float-lasi ja pinnalta hiottu tai kiillotettu muu tasolasi, myös sellaiset, joissa on absorboiva, heijastava tai heijastamaton kerros, mutta joita ei ole muulla tavalla valmistettu

7007

Karkaistu tai laminoitu varmuuslasi

7010

Lasiset pullot, myös koripullot, tölkit, ruukut, ampullit ja muut astiat, jollaisia käytetään tavaroiden kuljetukseen tai pakkaamiseen; lasiset säilöntätölkit; lasiset tulpat, kannet ja muut sulkimet

7019

Lasikuidut (myös lasivilla) ja niistä valmistetut tavarat (esim. lanka, jatkuvakuituinen kiertämätön lanka (rovings), kudotut kankaat)

7106

Hopea (myös kullattu tai platinoitu hopea), muokkaamattomana, puolivalmisteena tai jauheena

7606

Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus yli 0,2 mm

7801

Muokkaamaton lyijy

ex ex8411

Suihkuturbiinimoottorit, potkuriturbiinimoottorit ja muut kaasuturbiinit ei kuitenkaan CN-koodiin 8411 91 00 kuuluvien suihkuturbiinien ja potkuriturbiinimoottorien osat

8431

Osat, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti nimikkeiden 8425 –8430 koneissa ja laitteissa

8901

Risteilyalukset, kiertoajelualukset, lautta-alukset, lastialukset, proomut ja niiden kaltaiset alukset henkilö- tai tavarankuljetukseen

8904

Hinaajat ja työntöalukset

8905

Majakkalaivat, ruiskualukset, ruoppausalukset, uivat nosturit ja muut alukset, joiden purjehduskelpoisuus on toissijainen niiden pääkäyttöön verrattuna; uivat telakat; uivat tai upotettavat poraus- tai tuotantolautat

9403

Muut huonekalut ja niiden osat


LIITE VIII

Lisätään liite seuraavasti:

”LIITE XXV

LUETTELO 3 m JA 3 n ARTIKLASSA TARKOITETUISTA RAAKAÖLJYSTÄ JA ÖLJYTUOTTEISTA

CN-koodi

Tavaran kuvaus

2709 00

Maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä saadut öljyt, raa’at

2710

Maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä saadut öljyt, muut kuin raa’at; muualle kuulumattomat valmisteet, joissa on perusaineosana maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä vähintään 70 painoprosenttia; jäteöljyt


Top