EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0578

Neuvoston päätös (YUTP) 2022/578, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2022, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun päätöksen 2014/512/YUTP muuttamisesta

ST/7900/2022/INIT

EUVL L 111, 8.4.2022, p. 70–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/578/oj

8.4.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 111/70


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2022/578,

annettu 8 päivänä huhtikuuta 2022,

rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun päätöksen 2014/512/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 31 päivänä heinäkuuta 2014 päätöksen 2014/512/YUTP (1).

(2)

Unioni tukee edelleen määrätietoisesti Ukrainan suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta.

(3)

Venäjän federaation presidentti ilmoitti 24 päivänä helmikuuta 2022 sotilasoperaatiosta Ukrainassa, ja Venäjän asevoimat aloittivat hyökkäyksen Ukrainaan. Kyseinen hyökkäys loukkaa räikeästi Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

(4)

Eurooppa-neuvosto tuomitsi 24 päivänä helmikuuta 2022 antamissaan päätelmissä ehdottoman jyrkästi Venäjän federaation ilman edeltävää provokaatiota toteuttaman ja perusteettoman sotilaallisen hyökkäyksen Ukrainaa vastaan. Näillä laittomilla sotilaallisilla toimillaan Venäjä rikkoo räikeästi kansainvälistä oikeutta ja YK:n peruskirjan periaatteita sekä heikentää turvallisuutta ja vakautta Euroopassa ja koko maailmassa. Eurooppa-neuvosto kehotti laatimaan ja hyväksymään kiireellisesti uuden henkilökohtaisten ja taloudellisten pakotteiden paketin.

(5)

Eurooppa-neuvosto totesi 24 päivänä maaliskuuta 2022 hyväksymissään päätelmissä, että Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa vastaan rikkoo räikeästi kansainvälistä oikeutta ja aiheuttaa valtavia ihmishenkien menetyksiä ja siviilien loukkaantumisia ja että unioni on valmis tilkitsemään porsaanreikiä, kohdistamaan toimia jo hyväksyttyjen rajoittavien toimenpiteiden todelliseen tai mahdolliseen kiertämiseen sekä hyväksymään tarvittaessa lisää Venäjään ja Valko-Venäjään kohdistuvia, tuntuvia koordinoituja pakotteita, joilla tosiasiallisesti estetään Venäjää jatkamasta hyökkäystään.

(6)

Tilanteen vakavuuden vuoksi ja vastauksena Venäjän Ukrainaan kohdistaman sotilaalliseen hyökkäykseen on aiheellista toteuttaa uusia rajoittavia toimenpiteitä. Erityisesti on aiheellista laajentaa kryptolompakoihin tehtäviä talletuksia koskeva kielto sekä euromääräisten setelien vientiä ja euromääräisten siirtokelpoisten arvopapereiden myyntiä koskevat kiellot koskemaan kaikkia jäsenvaltioiden virallisia valuuttoja. On aiheellista kieltää myös julkisia hankintoja koskevien sopimusten ja käyttöoikeussopimusten tekeminen Venäjän kansalaisten ja Venäjälle sijoittautuneiden yhteisöjen ja elinten kanssa sekä tällaisten sopimusten täytäntöönpanon jatkaminen. Lisäksi on aiheellista kieltää tuen, mukaan lukien rahoitus ja rahoitusapu sekä kaikenlainen muu unionin, Euratomin tai jäsenvaltion ohjelmaan perustuva hyöty, myöntäminen venäläisille julkisomisteisille tai julkisessa määräysvallassa oleville yhteisöille. On niin ikään aiheellista ottaa käyttöön kielto, jonka mukaan venäläiset henkilöt ja yhteisöt eivät voi olla edunsaajia eivätkä toimia omaisuudenhoitajina (trustee) tai muissa vastaavissa tehtävissä, sekä kielto tarjota tiettyjä palveluja trusteille. Lisäksi on aiheellista evätä Venäjän lipun alla purjehtivien alusten pääsy satamiin unionin alueella. On myös aiheellista rajoittaa lentopetrolin ja muiden tavaroiden vientiä Venäjälle sekä ottaa käyttöön uusia tuontirajoituksia, jotka koskevat tiettyjä tavaroita, mukaan lukien hiili ja muut kiinteät fossiiliset polttoaineet, jos niitä viedään Venäjältä tai jos ne ovat peräisin Venäjältä. Lopuksi olisi myös kiellettävä kaikkia Venäjälle sijoittautuneita maantiekuljetusyrityksiä suorittamasta tavaroiden maantiekuljetuksia unionin alueella, kauttakulku mukaan lukien.

(7)

On myös aiheellista laajentaa poikkeusta, joka koskee kieltoa toteuttaa tiettyjen valtion omistamien yritysten kanssa liiketoimia Sveitsiin, Euroopan talousalueelle ja Länsi-Balkanille. Unioni odottaa, että kaikki alueen maat sovittavat omat toimensa nopeasti ja täysimääräisesti yhteen EU:n rajoittavien toimenpiteiden kanssa, mukaan lukien rajoittavat toimenpiteet Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta. On niin ikään aiheellista muuttaa tai ottaa käyttöön tiettyjä poikkeuksia rajoituksiin, jotka koskevat sellaisia kaksikäyttötuotteita ja -teknologiaa, sellaisia tuotteita ja sellaista teknologiaa, jotka voisivat edistää Venäjän sotilaallista ja teknologista kehittämistä tai sen puolustus- ja turvallisuusalan kehittämistä, ilmailu- tai avaruusteollisuuden käyttöön soveltuvia tuotteita ja teknologiaa, lentopetrolia ja polttoaineiden lisäaineita sekä ylellisyystuotteita.

(8)

Unionin lisätoimet ovat tarpeen tiettyjen toimenpiteiden panemiseksi täytäntöön.

(9)

Päätös 2014/512/YUTP olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2014/512/YUTP seuraavasti:

1)

korvataan 1 aa artiklan 3 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

liiketoimet, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä maakaasun ja öljyn sekä jalostettujen öljytuotteiden sekä titaanin, alumiinin, kuparin, nikkelin, palladiumin ja rautamalmin ostamiseksi, tuomiseksi tai kuljettamiseksi suoraan tai välillisesti Venäjältä tai sen kautta unioniin, Euroopan talousalueen jäsenmaahan, Sveitsiin tai Länsi-Balkanille.”;

2)

lisätään 1 aa artiklan 3 kohtaan alakohta seuraavasti:

”c)

liiketoimet, jotka koskevat hiilen ja muiden kiinteiden fossiilisten polttoaineiden ostoa, tuontia tai kuljetusta unioniin 10 päivään elokuuta 2022 saakka.”;

3)

lisätään 1 aa artiklaan kohta seuraavasti:

”4.   Unioni toteuttaa tarpeelliset toimenpiteet määrittääkseen, mitkä tuotteet kuuluvat tämän artiklan soveltamisalaan.”;

4)

korvataan 1 b artikla seuraavasti:

”1 b artikla

1.   Kielletään talletusten vastaanottaminen Venäjän kansalaisilta tai Venäjällä asuvilta luonnollisilta henkilöiltä taikka Venäjälle sijoittautuneilta oikeushenkilöiltä, yhteisöiltä tai elimiltä, jos luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, yhteisön tai elimen talletusten kokonaisarvo luottolaitosta kohden on yli 100 000 euroa.

2.   Kielletään kryptolompakon, -tilin tai kryptovarojen talletuspalvelujen tarjoaminen Venäjän kansalaisille tai Venäjällä asuville luonnollisille henkilöille taikka Venäjälle sijoittautuneille oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille, jos luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, yhteisön tai elimen kryptovarojen kokonaisarvo lompakkoa, tiliä tai talletuspalvelujen tarjoajaa kohden on yli 10 000 euroa.

3.   Edellä olevia 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta jäsenvaltioiden, Euroopan talousalueeseen kuuluvan maan tai Sveitsin kansalaisiin eikä luonnollisiin henkilöihin, joilla on tilapäinen tai pysyvä oleskelulupa jossakin jäsenvaltiossa, Euroopan talousalueeseen kuuluvassa maassa tai Sveitsissä.

4.   Edellä olevia 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta talletuksiin, jotka ovat välttämättömiä muiden kuin kiellettyjen tuotteiden ja palvelujen rajat ylittävässä kaupassa unionin ja Venäjän välillä.

5.   Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin myöntää luvan tällaiseen talletukseen tai tällaisen lompakon, tilin tai talletuspalvelujen tarjoamiseen todettuaan, että tällaisen talletuksen vastaanottaminen tai tällaisen lompakon, tilin tai talletuspalvelujen tarjoaminen

a)

on tarpeen 1 kohdassa tarkoitettujen luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten ja heidän huollettavinaan olevien perheenjäsenten perustarpeiden tyydyttämiseksi, mukaan lukien menot, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä ja sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista ja julkisten palvelujen käytöstä;

b)

on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisiin palveluihin liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen tai kyseisistä palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen;

c)

on tarpeen poikkeuksellisia menoja varten edellyttäen, että asiaankuuluva toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle vähintään kaksi viikkoa ennen luvan myöntämistä perusteet, joiden nojalla se katsoo, että erityinen lupa olisi myönnettävä; tai

d)

on tarpeen diplomaatti- tai konsuliedustuston tai kansainvälisen järjestön virallisiin tarkoituksiin.

Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle tämän kohdan nojalla myönnetystä luvasta kahden viikon kuluessa sen myöntämisestä.

6.   Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin myöntää luvan tällaiseen talletukseen tai tällaisen lompakon, tilin tai talletuspalvelujen tarjoamiseen todettuaan, että tällaisen talletuksen vastaanottaminen tai tällaisen lompakon, tilin tai talletuspalvelujen tarjoaminen

a)

on tarpeen humanitaarisiin tarkoituksiin, kuten avun toimittaminen tai avun toimittamisen helpottaminen, mukaan lukien lääkintätarvikkeet ja elintarvikkeet, tai humanitaaristen työntekijöiden siirtäminen ja siihen liittyvä apu, tai evakuointien suorittaminen; tai

b)

on tarpeen sellaisiin kansalaisyhteiskunnan toimiin, joilla suoraan edistetään demokratiaa, ihmisoikeuksia tai oikeusvaltioperiaatetta Venäjällä.

Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle tämän kohdan nojalla myönnetystä luvasta kahden viikon kuluessa sen myöntämisestä.”;

5)

korvataan 1 d artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Kielletään 12 päivän huhtikuuta 2022 jälkeen liikkeeseen laskettujen, minkä tahansa jäsenvaltion virallisen valuutan määräisten siirtokelpoisten arvopapereiden ja sellaisten yhteissijoitusyritysten osuuksien, jotka antavat pääsyn tällaisiin arvopapereihin, myynti Venäjän kansalaisille tai Venäjällä asuville luonnollisille henkilöille sekä Venäjälle sijoittautuneille oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille.”;

6)

korvataan 1 f artikla seuraavasti:

”1 f artikla

1.   Kielletään minkä tahansa jäsenvaltion virallisen valuutan määräisten setelien myynti, toimittaminen, siirto tai vienti Venäjälle tai Venäjällä oleville luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille, mukaan lukien Venäjän viranomaiset ja keskuspankki, taikka käytettäväksi Venäjällä.

2.   Edellä 1 kohdassa säädettyä kieltoa ei sovelleta minkä tahansa jäsenvaltion virallisen valuutan määräisten setelien myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin, jos tällainen myynti, toimitus, siirto tai vienti on tarkoitettu

a)

Venäjälle matkustavien luonnollisten henkilöiden tai heidän kanssaan matkustavien perheenjäsenten henkilökohtaiseen käyttöön; tai

b)

kansainvälisen oikeuden nojalla koskemattomuutta nauttivien Venäjällä toimivien diplomaatti- ja konsuliedustustojen tai kansainvälisten järjestöjen viralliseen käyttöön.”;

7)

lisätään artiklat seuraavasti:

”1 h artikla

1.   Kielletään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2014/23/EU (*1), 2014/24/EU (*2), 2014/25/EU (*3), 2009/81/EY (*4) sekä direktiivin 2014/23/EU 10 artiklan 1 ja 3 kohdan, 6 kohdan a–e alakohdan ja 8, 9 ja 10 kohdan sekä 11, 12, 13 ja 14 artiklan, direktiivin 2014/24/EU 7 ja 8 artiklan sekä 10 artiklan b–f ja h–j alakohdan, direktiivin 2014/25/EU 18 artiklan, 21 artiklan b–e ja g–i alakohdan sekä 29 ja 30 artiklan ja direktiivin 2009/81/EY 13 artiklan a–d, f–h ja j alakohdan soveltamisalaan kuuluvien julkisia hankintoja koskevien sopimusten tai käyttöoikeussopimusten tekeminen tai niiden täytäntöönpanon jatkaminen, kun toisena osapuolena on

a)

Venäjän kansalainen tai Venäjälle sijoittautunut luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, yhteisö tai elin;

b)

oikeushenkilö, yhteisö tai elin, jonka omistusoikeuksista tämän kohdan a alakohdassa tarkoitettu yhteisö omistaa suoraan tai välillisesti yli 50 prosenttia; tai

c)

tämän kohdan a tai b alakohdassa tarkoitetun yhteisön puolesta tai johdolla toimiva luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, yhteisö tai elin,

myös silloin kun niillä on yli 10 prosentin osuus kyseisen sopimuksen arvosta tai niistä alihankkijoista, tavarantoimittajista tai yksiköistä, joiden voimavaroja käytetään hyväksi direktiiveissä 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU, 2009/81/EY tarkoitetulla tavalla.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luvan sopimusten tekemiseen ja niiden täytäntöönpanon jatkamiseen, kun sopimukset on tarkoitettu

a)

siviilikäyttöön tarkoitettujen ydinvoimavarojen toimintaan, huoltoon, käytöstä poistoon ja radioaktiivisten jätteiden käsittelyyn, polttoaineen toimittamiseen ja uudelleenkäsittelyyn ja turvallisuuteen ja siviilikäyttöön tarkoitettujen ydinlaitosten valmistumiseen tarvittavan suunnittelun, rakentamisen ja käyttöönoton jatkamiseen sekä lääketieteellisten radioisotooppien ja muiden vastaavien lääketieteellisten sovellusten tuotannossa tarvittavien lähtöaineiden toimittamiseen, ympäristön säteilyvalvonnassa tarvittavaan kriittiseen teknologiaan sekä ydinalan siviiliyhteistyöhön erityisesti tutkimuksen ja kehittämisen alalla;

b)

avaruusohjelmiin liittyvään hallitustenväliseen yhteistyöhön;

c)

sellaisten ehdottoman välttämättömien tavaroiden tai palvelujen toimittamiseen, joita ainoastaan 1 kohdassa tarkoitetut henkilöt voivat toimittaa tai toimittaa riittävässä määrin;

d)

kansainvälisen oikeuden nojalla koskemattomuutta nauttivien unionin ja jäsenvaltioiden diplomaatti- ja konsuliedustustojen, mukaan lukien suurlähetystöt ja muut edustustot, tai kansainvälisten järjestöjen toimintaan Venäjällä;

e)

maakaasun ja öljyn sekä jalostettujen öljytuotteiden sekä titaanin, alumiinin, kuparin, nikkelin, palladiumin ja rautamalmin ostamiseen, tuontiin tai kuljettamiseen Venäjältä tai sen kautta unioniin; tai

f)

hiilen ja muiden kiinteiden fossiilisten polttoaineiden ostamiseen, tuontiin tai kuljettamiseen unioniin 10 päivään elokuuta 2022 saakka.

3.   Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista tämän artiklan nojalla myönnetyistä luvista kahden viikon kuluessa luvan myöntämisestä.

4.   Edellä 1 kohdassa säädettyä kieltoa ei sovelleta ennen 9 päivää huhtikuuta 2022 tehtyjen sopimusten täytäntöönpanoon 10 päivään lokakuuta 2022 saakka;

5.   Unioni toteuttaa tarpeelliset toimenpiteet määrittääkseen, mitkä tuotteet kuuluvat tämän artiklan soveltamisalaan.

1 i artikla

1.   Kielletään asetuksessa (EU, Euratom) 2018/1046 (*5) tarkoitetun suoran tai välillisen tuen, mukaan lukien rahoitus ja rahoitusapu sekä kaikenlainen muu unionin, Euratomin tai jäsenvaltion kansalliseen ohjelmaan ja sopimuksiin perustuva hyöty, myöntäminen Venäjälle sijoittautuneille oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille, jotka ovat yli 50-prosenttisesti julkisomisteisia tai julkisen määräysvallan alaisia.

2.   Edellä 1 kohdassa säädettyä kieltoa ei sovelleta

a)

humanitaarisiin tarkoituksiin, kansanterveysuhkiin tai sellaisen tapahtuman kiireelliseen estämiseen tai lieventämiseen, jolla on todennäköisesti vakavia ja merkittäviä vaikutuksia ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen tai ympäristöön, tai luonnonkatastrofeihin reagointiin;

b)

kasvinsuojelu- ja eläinlääkintäohjelmiin;

c)

hallitustenväliseen yhteistyöhön, joka liittyy avaruusohjelmiin tai jota tehdään kansainvälisestä lämpöydinkoereaktorista tehdyn sopimuksen nojalla;

d)

siviilikäyttöön tarkoitettujen ydinvoimavarojen toimintaan, huoltoon, käytöstä poistoon ja radioaktiivisten jätteiden käsittelyyn, polttoaineen toimittamiseen ja uudelleenkäsittelyyn ja turvallisuuteen sekä lääketieteellisten radioisotooppien ja muiden vastaavien lääketieteellisten sovellusten tuotannossa tarvittavien lähtöaineiden toimittamiseen, ympäristön säteilyvalvonnassa tarvittavaan kriittiseen teknologiaan sekä ydinalan siviiliyhteistyöhön, erityisesti tutkimuksen ja kehittämisen alalla;

e)

yksilöille tarkoitettuihin vaihto-ohjelmiin ja ihmisten välisiin kontakteihin;

f)

ilmasto- ja ympäristöohjelmiin, lukuun ottamatta tutkimus- ja innovointitoimintaan myönnettävää tukea;

g)

kansainvälisen oikeuden nojalla koskemattomuutta nauttivien unionin ja jäsenvaltioiden diplomaatti- ja konsuliedustustojen, mukaan lukien suurlähetystöt ja muut edustustot, tai kansainvälisten järjestöjen toimintaan Venäjällä.

1 j artikla

1.   Kielletään rekisteröiminen tai sääntömääräisen kotipaikan, liiketoimintapaikan tai hallinnollisen osoitteen sekä hallinnollisten palvelujen tarjoaminen trusteille tai vastaaville oikeudellisille järjestelyille, joiden perustajana tai edunsaajana on

a)

Venäjän kansalainen tai Venäjällä asuva luonnollinen henkilö;

b)

Venäjälle sijoittautunut oikeushenkilö, yhteisö tai elin;

c)

oikeushenkilö, yhteisö tai elin, jonka omistusoikeuksista a tai b alakohdassa tarkoitettu luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, yhteisö tai elin omistaa suoraan tai välillisesti yli 50 prosenttia;

d)

oikeushenkilö, yhteisö tai elin, joka on a, b tai c alakohdassa tarkoitetun luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, yhteisön tai elimen määräysvallassa;

e)

luonnollinen tai oikeushenkilö, yhteisö tai elin, joka toimii a, b, c tai d alakohdassa tarkoitetun luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, yhteisön tai elimen puolesta tai johdolla.

2.   Kielletään 10 päivästä toukokuuta 2022 alkaen toimiminen 1 kohdassa tarkoitetun trustin tai vastaavan oikeudellisen järjestelyn perustajana, nimellisenä osakkaana, johtajana, sihteerinä tai muussa vastaavassa tehtävässä, sekä toisen henkilön järjestäminen hoitamaan tällaista tehtävää.

3.   Edellä olevia 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta toimiin, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä ennen 9 päivää huhtikuuta 2022 tehtyjen, tämän artiklan kanssa yhteensopimattomien sopimusten ja tällaisten sopimusten täytäntöön panemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten irtisanomiseksi viimeistään 10 päivänä toukokuuta 2022.

4.   Edellä olevia 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta, kun trustin perustaja tai edunsaaja on jonkin jäsenvaltion kansalainen tai luonnollinen henkilö, jolla on väliaikainen tai pysyvä oleskelulupa jossakin jäsenvaltiossa.

5.   Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin myöntää luvan niissä tarkoitettuihin palveluihin todettuaan, että se on tarpeen

a)

humanitaarisia tarkoituksia varten, kuten avun toimittamiseksi tai sen toimittamisen helpottamiseksi, mukaan lukien lääkintätarvikkeet ja elintarvikkeet sekä humanitaaristen työntekijöiden siirtäminen ja siihen liittyvä apu, tai evakuoimista varten; tai

b)

sellaisia kansalaisyhteiskunnan toimia varten, joilla suoraan edistetään demokratiaa, ihmisoikeuksia tai oikeusvaltioperiaatetta Venäjällä.

(*1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/23/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, käyttöoikeussopimusten tekemisestä (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 1)."

(*2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65)."

(*3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/25/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 243)."

(*4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/81/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden tekemien rakennusurakoita sekä tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta puolustus- ja turvallisuusalalla ja direktiivien 2004/17/EY ja 2004/18/EY muuttamisesta (EUVL L 216, 20.8.2009, s. 76)."

(*5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2018, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta (EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1).”;"

8)

muutetaan 2 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 4 kohdassa ilmaisu ”1, 2 ja 3 kohdassa” ilmaisulla ”3 kohdassa”;

b)

lisätään kohta seuraavasti:

”4 a.   Edellä 1 ja 2 kohdassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta sellaisten varaosien ja palveluiden toimittamiseen, jotka ovat tarpeen olemassa olevien voimavarojen ylläpidolle, korjaukselle ja turvallisuudelle unionissa.”;

9)

korvataan 3 artiklan 4 kohdan e alakohta seuraavasti:

”e)

muita kuin yleisesti käytettävissä olevia siviilialan sähköisiä viestintäverkkoja varten, jotka eivät ole julkisessa määräysvallassa olevan tai yli 50-prosenttisesti julkisomisteisen yhteisön omistuksessa;”;

10)

korvataan 3 artiklan 7 kohdan i ja ii alakohta seuraavasti:

”i)

loppukäyttäjä voi olla sotilaallinen loppukäyttäjä, liitteessä IV tarkoitettu luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, yhteisö tai elin tai että tuotteet voivat olla tarkoitettuja sotilaalliseen loppukäyttöön, paitsi jos 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden ja teknologian myynti, toimitus, siirto tai vienti tai niihin liittyvän teknisen tai rahoitusavun antaminen on sallittu 3 b artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla;

ii)

1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden ja teknologian myynti, toimitus, siirto tai vienti tai niihin liittyvän teknisen tai rahoitusavun antaminen on tarkoitettu ilmailu- tai avaruusteollisuutta varten, paitsi jos tällainen myynti, toimitus, siirto tai vienti tai niihin liittyvän teknisen tai rahoitusavun antaminen on sallittu 4 kohdan b alakohdan nojalla; tai”;

11)

korvataan 3 a artiklan 4 kohdan e alakohta seuraavasti:

”e)

muita kuin yleisesti käytettävissä olevia siviilialan sähköisiä viestintäverkkoja varten, jotka eivät ole julkisessa määräysvallassa olevan tai yli 50-prosenttisesti julkisomisteisen yhteisön omistuksessa;”;

12)

korvataan 3 a artiklan 7 kohdan i ja ii alakohta seuraavasti:

”i)

loppukäyttäjä voi olla sotilaallinen loppukäyttäjä, liitteessä IV tarkoitettu luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, yhteisö tai elin tai että tuotteet voivat olla tarkoitettuja sotilaalliseen loppukäyttöön, paitsi jos 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden ja teknologian myynti, toimitus, siirto tai vienti tai niihin liittyvän teknisen tai rahoitusavun antaminen on sallittu 3 b artiklan 1 kohdan nojalla;

ii)

1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden ja teknologian myynti, toimitus, siirto tai vienti tai niihin liittyvän teknisen tai rahoitusavun antaminen on tarkoitettu ilmailu- tai avaruusteollisuutta varten, paitsi jos tällainen myynti, toimitus, siirto tai vienti tai niihin liittyvän teknisen tai rahoitusavun antaminen on sallittu 4 kohdan b alakohdan nojalla; tai”;

13)

korvataan 4 artiklan 3 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

maakaasun ja öljyn sekä jalostettujen öljytuotteiden kuljettamiseksi Venäjältä tai sen kautta unioniin; tai”;

14)

korvataan 4 a artiklan 2 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

se on tarpeen kriittisen energiahuollon varmistamiseksi unionissa sekä maakaasun ja öljyn sekä jalostettujen öljytuotteiden kuljettamiseksi Venäjältä tai sen kautta unioniin; tai”;

15)

korvataan 4 c artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Kielletään unionista tai mistä tahansa muualta peräisin olevien, öljynjalostuksessa ja maakaasun nesteytymisessä käytettäväksi soveltuvien tuotteiden ja teknologian myynti, toimitus, siirto ja vienti suoraan tai välillisesti Venäjällä oleville luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Venäjällä.”;

16)

korvataan 4 d artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Kielletään unionista tai mistä tahansa muualta peräisin olevien ilmailu- tai avaruusteollisuuden käyttöön soveltuvien tuotteiden ja teknologian sekä lentopetrolin ja polttoaineiden lisäaineiden myynti, toimitus, siirto ja vienti suoraan tai välillisesti Venäjällä oleville luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Venäjällä.”;

17)

korvataan 4 d artiklan 6 kohta seuraavasti ja lisätään kohdat seuraavasti:

”6.   Poiketen siitä, mitä 1 ja 4 kohdassa säädetään, toimivaltaiset kansalliset viranomaiset voivat myöntää tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin luvan ennen 26 päivää helmikuuta 2022 tehdyn ilma-aluksen rahoitusleasingsopimuksen täytäntöönpanoon todettuaan, että

a)

se on ehdottoman välttämätöntä, jotta voidaan varmistaa leasingsopimukseen perustuvat maksut sellaiselle jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti perustetulle tai muodostetulle oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle, joka ei kuulu tässä asetuksessa säädettyjen rajoittavien toimenpiteiden soveltamisalaan; ja

b)

venäläisen vastapuolen käyttöön ei aseteta mitään taloudellisia resursseja, lukuun ottamatta ilma-aluksen omistusoikeuden siirtoa sen jälkeen, kun kaikki rahoitusleasingsopimukseen perustuvat maksut on suoritettu.

7.   Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista tämän artiklan nojalla myönnetyistä luvista kahden viikon kuluessa luvan myöntämisestä.

8.   Edellä 1 kohdassa säädetty kielto ei rajoita 3 artiklan 4 kohdan b alakohdan ja 3 a artiklan 4 kohdan b alakohdan soveltamista.

9.   Unioni toteuttaa tarpeelliset toimenpiteet määrittääkseen, mitkä tuotteet kuuluvat tämän artiklan soveltamisalaan.”;

18)

lisätään artikla seuraavasti:

”4 ha artikla

1.   Kielletään 16 päivän huhtikuuta 2022 jälkeen pääsy unionin alueella oleviin satamiin kaikilta Venäjän lipun alle rekisteröidyiltä aluksilta.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan aluksiin, jotka ovat vaihtaneet Venäjän lipun tai rekisteröintinsä jonkin toisen valtion lippuun tai rekisteröintiin 24 päivän helmikuuta 2022 jälkeen.

3.   Tässä artiklassa tarkoitetaan aluksella:

a)

asiaankuuluvien kansainvälisten yleissopimusten soveltamisalaan kuuluvaa laivaa;

b)

ainakin 15 metriä pitkää huvivenettä, joka ei kuljeta rahtia ja johon mahtuu enintään 12 matkustajaa; tai

c)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2013/53/EU (*6) määriteltyä huvivenettä tai vesiskootteria.

4.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta apua tarvitsevaan alukseen, joka hakee turvapaikkaa, käyntisatamaa hätätilanteessa meriturvallisuuteen liittyvistä syistä tai ihmishenkien pelastamiseksi merellä.

5.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää alukselle pääsyn satamaan tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin todettuaan, että pääsy on tarpeen

a)

maakaasun ja öljyn sekä jalostettujen öljytuotteiden, titaanin, alumiinin, kuparin, nikkelin, palladiumin, rautamalmin sekä tiettyjen kemiallisten ja rautatuotteiden ostamiseksi, tuomiseksi tai kuljettamiseksi unioniin;

b)

lääkkeiden, lääkinnällisten tuotteiden, maatalous- ja elintarviketuotteiden, mukaan lukien vehnä ja lannoitteet, joiden tuonti, osto ja kuljetus sallitaan tämän päätöksen nojalla, ostamiseksi, tuomiseksi tai kuljettamiseksi;

c)

humanitaarisia tarkoituksia varten;

d)

ydinpolttoaineen ja muiden siviilikäyttöön tarkoitettujen ydinvoimavarojen toimintaan ehdottoman välttämättömien tavaroiden kuljettamiseksi; tai

e)

hiilen ja muiden kiinteiden fossiilisten polttoaineiden ostamiseksi, tuomiseksi tai siirtämiseksi unioniin 10 päivään elokuuta 2022 saakka.

6.   Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle 5 kohdan nojalla myönnetystä luvasta kahden viikon kuluessa sen myöntämisestä.

7.   Unioni toteuttaa tarpeelliset toimenpiteet määrittääkseen, mitkä tuotteet kuuluvat tämän artiklan soveltamisalaan.

(*6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/53/EU, annettu 20 päivänä marraskuuta 2013, huviveneistä ja vesiskoottereista sekä direktiivin 94/25/EY kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 90).”;"

19)

korvataan 4 j artiklan 4 kohta seuraavasti ja lisätään kohdat seuraavasti:

”4.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luvan sellaisten kulttuuriesineiden siirtämiseen tai vientiin Venäjälle, jotka ovat lainassa Venäjän kanssa tehtävän virallisen kulttuuriyhteistyön puitteissa.

5.   Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle 4 kohdan nojalla myönnetystä luvasta kahden viikon kuluessa sen myöntämisestä.

6.   Unioni toteuttaa tarpeelliset toimenpiteet määrittääkseen, mitkä tuotteet kuuluvat tämän artiklan soveltamisalaan.”;

20)

lisätään artiklat seuraavasti:

”4 k artikla

1.   Kielletään sellaisten tavaroiden, jotka tuottavat Venäjälle merkittäviä tuloja ja siten mahdollistavat sen Ukrainan tilannetta epävakauttavat toimet, suora tai välillinen osto, tuonti tai siirto unioniin, jos ne ovat peräisin Venäjältä tai jos niitä viedään Venäjältä.

2.   Kielletään

a)

1 kohdassa tarkoitettuihin tavaroihin ja teknologiaan sekä kyseisten tavaroiden ja kyseisen teknologian toimitukseen, valmistamiseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen tarjoaminen suoraan tai välillisesti 1 kohdassa säädetyn kiellon yhteydessä;

b)

1 kohdassa tarkoitettuihin tavaroihin ja teknologiaan liittyvän rahoituksen tai rahoitusavun antaminen kyseisten tavaroiden ja kyseisen teknologian ostamiseen, tuontiin tai siirtoon tai niihin liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen tarjoamiseen suoraan tai välillisesti 1 kohdassa säädetyn kiellon yhteydessä.

3.   Edellä 1 ja 2 kohdassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta ennen 9 päivää huhtikuuta 2022 tehtyjen sopimusten eikä tällaisten sopimusten täytäntöön panemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpanoon 10 päivään heinäkuuta 2022 saakka.

4.   Edellä 1 ja 2 kohdassa säädetty kielto ei koske 10 päivästä heinäkuuta 2022 alkaen seuraavien unioniin tuontia varten tarvittavaa tuontia, ostamista tai kuljettamista tai niihin liittyvää teknistä tai rahoitusapua:

a)

837 570 kuivatonnia CN-ryhmän 3104 20 kaliumkloridia tietyn vuoden 10 päivän heinäkuuta ja sitä seuraavan vuoden 9 päivän heinäkuuta välisenä aikana;

b)

yhteensä 1 577 807 kuivatonnia muita CN-ryhmiin 3105 20, 3105 60 ja 3105 90 kuuluvia tavaroita tietyn vuoden 10 päivän heinäkuuta ja sitä seuraavan vuoden 9 päivän heinäkuuta välisenä aikana.

5.   Komissio ja jäsenvaltiot hallinnoivat 4 kohdassa vahvistettuja määrällisiä tuontikiintiöitä komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 (*7) 49–54 artiklassa säädetyn tariffikiintiöiden hallinnointijärjestelmän mukaisesti.

6.   Unioni toteuttaa tarpeelliset toimenpiteet määrittääkseen, mitkä tuotteet kuuluvat tämän artiklan soveltamisalaan.

4 l artikla

1.   Kielletään hiilen ja muiden kiinteiden fossiilisten polttoaineiden, suora tai välillinen osto, tuonti tai siirto unioniin, jos ne ovat peräisin Venäjältä tai jos niitä viedään Venäjältä.

2.   Kielletään

a)

1 kohdassa tarkoitettuihin tavaroihin ja teknologiaan sekä kyseisten tavaroiden ja kyseisen teknologian toimitukseen, valmistamiseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen tarjoaminen suoraan tai välillisesti 1 kohdassa säädetyn kiellon yhteydessä;

b)

1 kohdassa tarkoitettuihin tavaroihin ja teknologiaan liittyvän rahoituksen tai rahoitusavun antaminen kyseisten tavaroiden ja kyseisen teknologian ostamiseen, tuontiin tai siirtoon tai niihin liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen tarjoamiseen suoraan tai välillisesti 1 kohdassa säädetyn kiellon yhteydessä.

3.   Edellä 1 ja 2 kohdassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta ennen 9 päivää huhtikuuta 2022 tehtyjen sopimusten eikä tällaisten sopimusten täytäntöön panemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpanoon 10 päivään elokuuta 2022 saakka.

4.   Unioni toteuttaa tarpeelliset toimenpiteet määrittääkseen, mitkä tuotteet kuuluvat tämän artiklan soveltamisalaan.

4 m artikla

1.   Kielletään sellaisten tavaroiden, jotka voisivat edistää erityisesti Venäjän teollisten valmiuksien kehittämistä, myynti, toimitus, siirto tai vienti suoraan tai välillisesti Venäjällä oleville luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille, tai käytettäväksi Venäjällä.

2.   Kielletään

a)

1 kohdassa tarkoitettuihin tavaroihin ja teknologiaan liittyvän sekä kyseisten tavaroiden ja kyseisen teknologian toimitukseen, valmistamiseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen tarjoaminen suoraan tai välillisesti Venäjällä oleville luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Venäjällä;

b)

1 kohdassa tarkoitettuihin tavaroihin ja teknologiaan liittyvän rahoituksen tai rahoitusavun antaminen kyseisten tavaroiden ja kyseisen teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin tai niihin liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen tarjoamiseen suoraan tai välillisesti Venäjällä oleville luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Venäjällä.

3.   Edellä 1 ja 2 kohdassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta ennen 9 päivää huhtikuuta 2022 tehtyjen sopimusten eikä tällaisten sopimusten täytäntöön panemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpanoon 10 päivään heinäkuuta 2022 saakka.

4.   Edellä 1 ja 2 kohdassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta tavaroihin, jotka ovat välttämättömiä Venäjällä toimivien, kansainvälisen oikeuden nojalla koskemattomuutta nauttivien jäsenvaltioiden tai kumppanimaiden diplomaatti- tai konsuliedustustojen tai kansainvälisten järjestöjen virallisia tarkoituksia varten tai jotka ovat niiden henkilökunnan henkilökohtaisia tavaroita.

5.   Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin myöntää luvan tämän artiklan soveltamisalaan kuuluvien tavaroiden ja teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin tai niihin liittyvän teknisen tai rahoitusavun antamiseen todettuaan, että tällaiset tavarat ovat tai tällainen teknologia tai niihin liittyvän teknisen tai rahoitusavun antaminen on tarpeen humanitaarisia tarkoituksia varten, kuten avun toimittaminen tai avun toimittamisen helpottaminen, mukaan lukien lääkintätarvikkeet ja elintarvikkeet, tai humanitaaristen työntekijöiden siirtäminen ja siihen liittyvä apu, tai evakuointeja varten.

6.   Unioni toteuttaa tarpeelliset toimenpiteet määrittääkseen, mitkä tuotteet kuuluvat tämän artiklan soveltamisalaan.

4 n artikla

1.   Kielletään kaikkia Venäjälle sijoittautuneita maantiekuljetusyrityksiä suorittamasta tavaroiden maantiekuljetuksia unionin alueella, kauttakulku mukaan lukien.

2.   Edellä 1 kohdassa säädettyä kieltoa ei sovelleta maantiekuljetusyrityksiin, jotka kuljettavat

a)

postia yleispalveluna;

b)

tavaroita kauttakuljetuksena unionin kautta Kaliningradin alueen ja Venäjän välillä, edellyttäen että tällaisten tavaroiden kuljetusta ei ole muutoin kielletty tämän päätöksen nojalla.

3.   Edellä 1 kohdassa säädettyä kieltoa ei sovelleta ennen 16 päivää huhtikuuta 2022 tavarakuljetuksiin, jotka ovat alkaneet ennen 9 päivää huhtikuuta 2022, edellyttäen, että kyseisen maantiekuljetusyrityksen ajoneuvo

a)

oli jo unionin alueella 9 päivänä huhtikuuta 2022, tai

b)

ajoneuvon on kuljettava unionin kautta palatakseen Venäjälle.

4.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa Venäjälle sijoittautuneelle maantiekuljetusyritykselle luvan tavaroiden kuljetukseen todettuaan, että tällainen kuljetus on tarpeen:

a)

maakaasun ja öljyn sekä jalostettujen öljytuotteiden sekä titaanin, alumiinin, kuparin, nikkelin, palladiumin ja rautamalmin ostamiseksi, tuomiseksi tai kuljettamiseksi unioniin;

b)

lääkkeiden, lääkinnällisten tuotteiden, maatalous- ja elintarviketuotteiden, mukaan lukien vehnä ja lannoitteet, joiden tuonti, osto ja kuljetus sallitaan tämän päätöksen nojalla, ostamiseksi, tuomiseksi tai kuljettamiseksi;

c)

humanitaarisia tarkoituksia varten;

d)

kansainvälisen oikeuden nojalla koskemattomuutta nauttivien Venäjällä toimivien unionin ja jäsenvaltioiden diplomaatti- ja konsuliedustustojen, mukaan lukien suurlähetystöt ja muut edustustot, tai Venäjällä toimivien kansainvälisten järjestöjen viralliseen käyttöön; tai

e)

sellaisten kulttuuriesineiden siirtämiseen tai vientiin Venäjälle, jotka ovat lainassa Venäjän kanssa tehtävän virallisen kulttuuriyhteistyön puitteissa.

5.   Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle 4 kohdan nojalla myönnetystä luvasta kahden viikon kuluessa sen myöntämisestä.

(*7)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2447, annettu 24 päivänä marraskuuta 2015, unionin tullikoodeksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 343, 29.12.2015, s. 558).”;"

21)

korvataan 7 artiklan 1 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

tämän päätöksen liitteissä luetellut oikeushenkilöt, yhteisöt tai elimet tai unionin ulkopuolelle sijoittautuneet oikeushenkilöt, yhteisöt tai elimet, joiden omistusoikeuksista ne omistavat suoraan tai välillisesti yli 50 prosenttia;”;

22)

muutetaan liite VII tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 8 päivänä huhtikuuta 2022.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Neuvoston päätös 2014/512/YUTP, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2014, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta (EUVL L 229, 31.7.2014, s. 13).


LIITE

Lisätään päätöksen 2014/512/YUTP liitteeseen VII kumppanimaa seuraavasti:

 

”JAPANI”


Top