EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0582

Neuvoston päätös (YUTP) 2022/582, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2022, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta annetun päätöksen 2014/145/YUTP muuttamisesta

ST/7875/2022/INIT

OJ L 110, 8.4.2022, p. 55–105 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/582/oj

8.4.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 110/55


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2022/582,

annettu 8 päivänä huhtikuuta 2022,

rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta annetun päätöksen 2014/145/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotukset,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 17 päivänä maaliskuuta 2014 päätöksen 2014/145/YUTP (1).

(2)

Unioni tukee edelleen määrätietoisesti Ukrainan suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta.

(3)

Venäjän federaation presidentti ilmoitti 24 päivänä helmikuuta 2022 sotilaallisesta operaatiosta Ukrainassa, ja Venäjän asevoimat aloittivat hyökkäyksen Ukrainaa vastaan. Kyseinen hyökkäys loukkaa räikeästi Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

(4)

Eurooppa-neuvosto tuomitsi päätelmissään 24 päivänä helmikuuta 2022 ehdottoman jyrkästi Venäjän federaation ilman edeltävää provokaatiota toteuttaman ja perusteettoman sotilaallisen hyökkäyksen Ukrainaa vastaan. Näillä laittomilla sotilaallisilla toimillaan Venäjä rikkoo räikeästi kansainvälistä oikeutta ja Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan periaatteita sekä heikentää turvallisuutta ja vakautta Euroopassa ja koko maailmassa. Eurooppa-neuvosto sopi uusista rajoittavista toimenpiteistä, joilla vastataan Venäjän toimiin aiheuttamalla sille massiivisia ja vakavia seurauksia tiiviissä yhteistyössä unionin kumppaneiden ja liittolaisten kanssa.

(5)

Neuvosto hyväksyi 25 päivänä helmikuuta 2022 päätöksen (YUTP) 2022/329 (2), jolla muutettiin nimeämisperusteita siten, että niihin lisätään henkilöt ja yhteisöt, jotka tukevat Venäjän federaation hallitusta ja hyötyvät siitä, henkilöt ja yhteisöt, jotka muodostavat Venäjän federaation hallitukselle merkittävän tulonlähteen, sekä luetteloon merkittyihin henkilöihin tai yhteisöihin yhteydessä olevat luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt.

(6)

Eurooppa-neuvosto totesi päätelmissään 24 päivänä maaliskuuta 2022, että Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa vastaan rikkoo räikeästi kansainvälistä oikeutta ja aiheuttaa valtavia ihmishenkien menetyksiä ja siviilien loukkaantumisia ja että unioni on valmis tilkitsemään porsaanreikiä, kohdistamaan toimia jo hyväksyttyjen pakotteiden todelliseen tai mahdolliseen kiertämiseen sekä hyväksymään tarvittaessa nopeasti lisää Venäjään ja Valko-Venäjään kohdistuvia, tuntuvia koordinoituja pakotteita, joilla tosiasiallisesti estetään Venäjää jatkamasta hyökkäystään.

(7)

Tilanteen vakavuus huomion ottaen neuvosto katsoo, että on aiheellista määrätä rajoittavia toimenpiteitä johtaville liike-elämän edustajille, jotka toimivat sellaisilla talouden aloilla, jotka muodostavat merkittävän tulonlähteen Venäjän federaation hallitukselle, Venäjän federaation hallitusta tukeville tai siitä hyötyville henkilöille, sekä näitä henkilöitä lähellä oleville luonnollisille henkilöille, myös perheenjäsenille, jotka hyötyvät heistä perusteettomasti.

(8)

Neuvosto katsoo myös, että niin kutsuttujen ”Donetskin kansantasavallan” ja ”Luhanskin kansantasavallan” ministereihin ja ”kansanneuvoston” jäseniin olisi kohdistettava rajoittavia toimenpiteitä.

(9)

Lisäksi neuvosto katsoo, että Venäjän federaation hallitusta aineellisesti tai taloudellisesti tukeviin tai siitä hyötyviin yrityksiin sekä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentäviä tai uhkaavia toimia aineellisesti tai taloudellisesti tukeviin yrityksiin olisi myös kohdistettava rajoittavia toimenpiteitä.

(10)

Tämän vuoksi 216 henkilöä ja 18 yhteisöä olisi lisättävä päätöksen 2014/145/YUTP liitteessä olevaan luetteloon henkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä.

(11)

Neuvosto katsoo, että olisi otettava diplomaattiedustustojen osalta käyttöön poikkeus, joka koskee varojen jäädyttämistä ja kieltoa asettaa varoja ja taloudellisia resursseja luetteloon merkittyjen henkilöiden ja yhteisöjen saataville.

(12)

Neuvosto katsoo, että olisi otettava tiettyjen toimien osalta käyttöön poikkeus, jota sovelletaan tiettyihin päätöksen 2014/145/YUTP liitteessä lueteltuihin yhteisöihin.

(13)

Päätös 2014/145/YUTP olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2014/145/YUTP seuraavasti:

1)

Muutetaan 2 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 3 artikla seuraavasti:

”3.   Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi antaa luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien asettamiseen saataville asianmukaisiksi katsominsa ehdoin ja todettuaan, että kyseiset varat tai taloudelliset resurssit:

a)

ovat tarpeen liitteessä lueteltujen henkilöiden ja heidän huollettavinaan olevien perheenjäsenten perustarpeiden tyydyttämiseksi, mukaan luettuina menot, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä ja sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista ja julkisten palvelujen käytöstä;

b)

on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisten palvelujen antamiseen liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen ja näistä palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen;

c)

on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen;

d)

ovat tarpeen poikkeuksellisia menoja varten edellyttäen, että toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle vähintään kaksi viikkoa ennen erityisen luvan antamista perusteet, joiden nojalla se katsoo, että lupa olisi annettava; tai

e)

on määrä maksaa kansainvälisen oikeuden mukaisesti vapauksia nauttivalle diplomaatti- tai konsuliedustustolle tai kansainväliselle järjestölle kuuluvalle tai sellaisen hallussa olevalle tilille tai tällaiselta tililtä, niiltä osin kuin tällaiset maksut on tarkoitettu käytettäviksi diplomaatti- tai konsuliedustuston tai kansainvälisen järjestön virallisiin tarkoituksiin.

Jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista tämän kohdan nojalla annetuista luvista.”;

b)

korvataan 8 kohta seuraavasti:

”8.   Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia liitteessä olevassa kohdassa ”Yhteisöt” olevissa 53, 54 ja 55 kohdissa luetelluille yhteisöille kuuluvien tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamisen tai tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien asettamisen kyseisten yhteisöjen saataville toimivaltaisen viranomaisen asianmukaisiksi katsomin ehdoin ja todettuaan, että kyseiset varat tai taloudelliset resurssit ovat välttämättömiä toimintojen, sopimusten tai muiden sopimusten päättämiseksi 24 päivään elokuuta 2022 mennessä, mukaan lukien kirjeenvaihtajapankkimenettelysuhteet, jotka on aloitettu kyseisten yhteisöjen kanssa ennen 23 päivää helmikuuta 2022.”;

c)

lisätään kohdat seuraavasti:

”9.   Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia liitteessä olevassa kohdassa ”Yhteisöt” olevissa 79, 80, 81 ja 82 kohdissa luetelluille yhteisöille kuuluvien tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamisen tai tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien asettamisen kyseisten yhteisöjen saataville toimivaltaisen viranomaisen asianmukaisiksi katsomin ehdoin ja todettuaan, että kyseiset varat tai taloudelliset resurssit ovat välttämättömiä toimintojen, sopimusten tai muiden sopimusten päättämiseksi 9 päivään lokakuuta 2022 mennessä, mukaan lukien kirjeenvaihtajapankkimenettelysuhteet, jotka on aloitettu kyseisten yhteisöjen kanssa ennen 8 päivää huhtikuuta 2022.

10.   Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat asianmukaisiksi katsominsa ehdoin sallia tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamisen tai tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien asettamisen liitteessä luetellun luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen saataville todettuaan, että

a)

varat tai taloudelliset resurssit ovat välttämättömiä unioniin sijoittautuneeseen oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen sisältyvän omistusoikeuden myymiseksi tai siirtämiseksi viimeistään 9 päivänä lokakuuta 2022, jos kyseiset omistusoikeudet omistaa suoraan tai välillisesti liitteessä lueteltu luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin; ja

b)

tällaisesta myynnistä tai siirrosta saatavat myyntitulot pysyvät jäädytettyinä.”

2)

Muutetaan liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 8 päivänä huhtikuuta 2022.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Neuvoston päätös 2014/145/YUTP, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2014, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta (EUVL L 78, 17.3.2014, s. 16).

(2)  Neuvoston päätös (YUTP) 2022/329, annettu 25 päivänä helmikuuta 2022, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta annetun päätöksen 2014/145/YUTP muuttamisesta (EUVL L 50, 25.2.2022, s. 1).


LIITE

Lisätään seuraavat henkilöt ja yhteisöt päätöksen 2014/145/YUTP liitteessä olevaan luetteloon henkilöistä, yhteisöistä ja elimistä:

Henkilöt

 

Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

”894.

Alexey Yevgenevich FILATOV

(Алексей Евгеньевич ФИЛАТОВ)

Syntymäaika: 12.2.1983

Asema: Venäjän presidentin hallinnon rajatylittävän yhteistyön osaston johtaja

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Alexey Filatov on Venäjän presidentin hallinnon rajatylittävän yhteistyön osaston johtaja. Hän on Kremlin korkea-arvoinen virkamies, joka vastaa Ukrainan sekä Donetskin ja Luhanskin valloitettujen alueiden vastaisen Kremlin aggressiivisen politiikan koordinoinnista, mukaan lukien pahantahtoiset vaikuttamistoimet.

Venäjän presidentin hallinnon rajatylittävän yhteistyön osaston johtajana Filatov osallistuu suoraan Kreml-johtoisen politiikan kehittämiseen ja täytäntöönpanoon, jolla pyritään Donetskin ja Luhanskin alueiden erottamiseen Ukrainasta.

Hän on sen vuoksi vastuussa sellaisten toimien tai politiikkojen aktiivisesta tukemisesta tai täytäntöönpanosta, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

8.4.2022

895.

Igor Venediktovich MASLOV

(Игорь Венедиктович МАСЛОВ)

Syntymäaika: 18.10.1960

Syntymäpaikka: Pietari, Venäjän federaatio

Asema: Venäjän presidentin hallinnon virkamies Venäjän ulkomaantiedustelupalvelussa (SVR)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Igor Maslov on Venäjän presidentin hallinnon pitkäaikainen virkamies, joka on aikaisemmin toiminut Venäjän ulkomaantiedustelupalvelussa (SVR). Hän vastaa Kremlin epävakautta aiheuttavasta politiikasta ja toiminnasta Venäjän niin sanotuissa ”läheisissä ulkomaissa” (entisen Neuvostoliiton alueet). Hänen tiedetään toimivan Vladimir Putinin neuvonantajana Ukrainan, Moldovan ja Etelä-Ossetian suhteen, ja hänet on nimetty osaksi ryhmää, joka toimii presidentti Putinin neuvonantajina Ukrainan suhteen.

Maslov on johtaja Venäjän presidentin hallinnon osastossa, joka vastaa alueiden välisistä ja kulttuurisuhteista ulkomaihin. Hän on tässä ominaisuudessa onnitellut puolustusministeriön erikoisjoukkojen jäseniä, joilla oli keskeinen rooli Krimin niemimaan laittomassa liittämisessä.

Hän on sen vuoksi vastuussa sellaisten toimien tai politiikkojen aktiivisesta tukemisesta tai täytäntöönpanosta, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

8.4.2022

896.

Viatcheslav Moshe KANTOR

(Вячеслав Моше КАНТОР)

(alias Viatcheslav Vladimirovich KANTOR)

(alias Вячеслав Владимирович КАНТОР)

Syntymäaika: 8.9.1953

Syntymäpaikka: Moskova, Venäjän federaatio

Asema: yhden Venäjän suurimman lannoitevalmistajan, pörssiyhtiö Acron Groupin merkittävä osakkeenomistaja

Kansalaisuus: venäläinen, israelilainen ja isobritannialainen

Sukupuoli: mies

Viatcheslav Moshe Kantor on venäläinen oligarkki, joka on yhden Venäjän suurimman lannoitevalmistajan eli pörssiyhtiö Acron Groupin merkittävä osakkeenomistaja. Hänellä on läheiset siteet presidentti Vladimir Putiniin. Tämä yhteys Venäjän presidenttiin on auttanut häntä ylläpitämään merkittävää omaisuuttaan. Hän on useaan otteeseen julkisesti esittänyt tukevansa presidentti Putinia ja pitävänsä tätä ystävänään. Hänellä on hyvät suhteet Kremliin.

Hän on näin ollen hyötynyt niistä venäläisistä päättäjistä, jotka ovat vastuussa Krimin niemimaan laittomasta liittämisestä Venäjän federaatioon tai Ukrainan vakauden horjuttamisesta. Hän on myös yksi johtavista venäläisistä liike-elämän edustajista, jotka toimivat sellaisilla talouden aloilla, jotka muodostavat merkittävän tulonlähteen Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin niemimaan laittomasta liittämisestä Venäjän federaatioon ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

8.4.2022

897.

Aleksei Viktorovich PIMANOV

(Алексей Викторович ПИМАНОВ)

(alias Alexey Viktorovich PIMANOV; Alexei PIMANOV; Aleksey PIMANOV)

Syntymäaika: 9.2.1962

Syntymäpaikka: Moskova, Venäjän federaatio

Asema: ”Creative Association Red Star” -hallinto-organisaation pääjohtaja; Venäjän puolustusministeriön omistaman Krasnaya Zvezda -mediakonsernin johtaja

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Aleksei Pimanov on propagandisti ja Venäjän puolustusministeriön omistaman Krasnaya Zvezda -mediakonsernin johtaja. Puolustusministeri Sergei Šoigu pyysi henkilökohtaisesti Pimanovia Krasnaya Zvezdan johtajaksi. Mediakonserni perustettiin Venäjän puolustusministerin määräyksestä, ja liittovaltion Zvezda-televisiokanava on sen määräysvallassa.

Muiden Kremlin määräysvallassa olevien tiedotusvälineiden tavoin Zvezda jakaa säännöllisesti disinformaatiota meneillään olevasta Venäjän ilman edeltävää provokaatiota toteuttamasta sotilaallisesta hyökkäyksestä Ukrainaa vastaan, heikentää Ukrainan alueellista koskemattomuutta ja suvereniteettia sekä antaa merkittävää mediatukea Venäjän väkivaltaiselle hyökkäykselle. Venäjän maantieteellisen yhdistyksen medianeuvoston jäsenenä Pimanovilla on läheiset yhteydet Kremlin korkea-arvoisiin virkamiehiin, kuten Alexei Gromoviin, Dmitri Peskoviin ja Sergei Šoiguun.

Vuonna 2017 Pimanov ohjasi ja tuotti Krimistä propagandafilmin, jossa annetaan oikeutus Krimin niemimaan laittomalle liittämiselle Venäjän federaatioon ja ylistetään sitä.

Hän on sen vuoksi vastuussa sellaisten toimien ja politiikkojen tukemisesta, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

8.4.2022

898.

Igor Yurievich KOROTCHENKO

(Игорь Юрьевич КОРОТЧЕНКО)

Syntymäaika: 15.2.1960

Syntymäpaikka: Riika, Latvia

Asema: Venäjän federaation puolustusministeriön alaisen julkisen neuvoston puheenjohtaja; National Defence -lehden päätoimittaja; Maailman asekaupan analyysikeskuksen johtaja; sotilasasiantuntija; Sotilasarvo: reservin eversti.

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Venäjän federaation puolustusministeriön alaisen julkisen neuvoston puheenjohtaja Igor Korotchenko esiintyy säännöllisesti tärkeimmissä Venäjän television propagandaohjelmissa puolustusalan ja ulkopolitiikan asiantuntijana. Igor Korotchenko tunnetaan Ukrainan alueellisen koskemattomuuden vastaisista aggressiivisista ja halventavista kommenteistaan, ja hän yllyttää sotilaalliseen konfliktiin Venäjän federaation ja lännen, Ukraina mukaan lukien, välillä. Sosiaalisen median alustoillaan tai televisio-ohjelmissaan hän peräänkuuluttaa Ukrainan ”denatsifikaatiota” ja demilitarisointia sekä Ukrainan yhdistämistä Venäjään (”sen historialliseen veljesliittoon”) sekä toteaa Ukrainan olevan osa suurta ”venäläistä maailmaa”.

Igor Korotchenko sanoi 24. helmikuuta 2022 julkaistussa artikkelissa, että Venäjän tehtävä Ukrainassa on demilitarisoida maa, koska Ukraina on uhka sekä omalle väestölleen että Venäjän federaatiolle ja Ukrainan Donetskin ja Luhanskin alueille, jotka eivät ole hallituksen hallinnassa. Igor Korotchenkon mukaan operaation tarkoituksena on estää Ukrainan asevoimien mahdollisuudet keskitettyyn komentoketjuun ja joukkojen hallintaan, tehdä Ukrainan armeijan lentokenttäverkosto toimintakyvyttömäksi ja tuhota ilmatorjunta-asemat ja operatiivis-taktiset ohjukset.

Hän on sen vuoksi vastuussa sellaisten toimien ja politiikkojen tukemisesta, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

8.4.2022

899.

Vladimir Nikolayevich SUNGORKIN

(Владимир Николаевич СУНГОРКИН)

Syntymäaika: 16.6.1954

Syntymäpaikka: Habarovsk, Venäjän federaatio

Asema: Komsomolskaja Pravdan pääjohtaja ja päätoimittaja; Venäjän federaation puolustusministeriön, Venäjän federaation hätätilaministeriön ja Venäjän federaation liikenneministeriön julkisten neuvostojen jäsen. Venäjän federaation hallituksen joukkotiedotusvälineiden neuvostossa Sungorkin käsittelee hallituksen palkintojen myöntämiseen liittyviä asioita.

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Vladimir Sungorkin on Komsomolskaja Pravdan pääjohtaja ja päätoimittaja. Hän on yksi keskeisimpiä toimijoita ulkomaisen informaation manipulointi- ja häirintätoiminnassa tai propagandatoiminnassa; hän puhuu usein Ukrainasta, luo disinformaatiota ja vääristelee tosiasioita.

Vladimir Sungorkin levittää ja legitimoi Putinin hallinnon aggressiivista Ukrainan ja lännen vastaista propagandaa Kremlin suoralla valtuutuksella yhdessä Venäjän suosituimmista tiedotusvälineistä. Myös presidentti Vladimir Putin on kuvannut Komsomolskaja Pravda -sanomalehteä suosikkisanomalehdekseen.

Vladimir Sungorkin on sen vuoksi vastuussa sellaisten toimien ja politiikkojen tukemisesta, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

8.4.2022

900.

Oleg Borisovich DOBRODEEV

(Олег Борисович ДОБРОДЕЕВ)

Syntymäaika: 28.10.1959

Syntymäpaikka: Moskova, Venäjän federaatio

Asema: Venäjän valtion televisio- ja radioyhtiön (VGTRK) pääjohtaja

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Oleg Dobrodeev on Venäjän suurimman valtio-omisteisen mediakonsernin pääjohtaja. Hän on aktiivisesti osallistunut Kremlin propagandaan luomalla ja levittämällä vääristeltyä tietoa Venäjän federaation poliittisen johdon edun mukaisesti.

Oleg Dobrodeev on valtion televisiokanavan Rossiya-24:n perustaja ja pääarkkitehti sekä Russia-1-televisiokanavan omistaja. Nämä kanavat ovat keskeisimpiä valtion propagandan levittäjiä, joiden tehtävänä on tosiasiassa vahvistaa Putinin hallintoa ja esittää propagandaa sen aggressiivisesta sisä- ja ulkopolitiikasta, mukaan lukien sotilasoperaatioista Ukrainassa. Näillä kanavilla keskustellaan jaetun Ukrainan ja ”nuorien tasavaltojen” tulevaisuudesta ja Ukrainan presidenttien uudistusten epäonnistumisista. Kaikki Ukrainan viranomaisten toimet asetetaan naurunalaisiksi tai tuomitaan.

Oleg Dobrodeev osallistuu Venäjän federaation presidentin hallinnon kokouksiin, joissa tärkeimpien valtionmedioiden johtajille annetaan ohjeita.

Hän on sen vuoksi vastuussa sellaisten toimien tai politiikkojen aktiivisesta tukemisesta tai täytäntöönpanosta, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

8.4.2022

901.

Farkhad AKHMEDOV

Syntymäaika: 15.9.1955

Syntymäpaikka: Baku, Azerbaidžan

Asema: energia-alalla ja Venäjän paikallispolitiikassa toimiva liike-elämän edustaja; Tansley Tradingin perustaja.

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Farkhad Akhmedov on venäläinen energia-alalla ja Venäjän paikallispolitiikassa toimiva liike-elämän edustaja. Hän perusti Tansley Tradingin, joka toimitti laitteistoja Venäjän maakaasuntuottajille. Hänestä tuli siperialaisen öljy- ja maakaasuyhtiön Nortgasin vähemmistöosakas ja Bechtel Energyn puheenjohtaja. Hänellä on läheinen yhteys Kremliin ja hän on johtava liike-elämän edustaja, joka toimii sellaisilla talouden aloilla, jotka muodostavat merkittävän tulonlähteen Venäjän federaation hallitukselle.

8.4.2022

902.

Pavel Nikolayevitch GUSEV

(Павел Николаевич ГУСЕВ)

Syntymäaika: 4.4.1949

Syntymäpaikka: Moskova, Venäjän federaatio

Asema: propagandisti, Moskovski Komsomoletsin toimittaja ja omistaja

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Pavel Nikolayevitch Gusev on Venäjän tärkeimmän iltapäivälehden Moskovski Komsomoletsin johtaja. Lehti tukee Kremlin narratiivia ja toimia, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

Hänellä on läheiset yhteydet Venäjän puolustusministeriöön, ja hän on presidentti Vladimir Putinin uskottu ja tukija. Hän on saanut useita kunniamitaleita ja virallista tukea vuoden 2018 vaaleissa, mikä vahvistaa hänen olevan Venäjän federaation hallituksen aktiivinen tukija.

Hän on sen vuoksi vastuussa sellaisten toimien tai politiikkojen aktiivisesta tukemisesta tai täytäntöönpanosta, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

8.4.2022

903.

Elena Petrovna TIMCHENKO (o.s. ERMAKOVA (YERMAKOVA))

(Елена Петровна ТИМЧЕНКО (ЕРМАКОВА))

Asema: Timtšenko-säätiön toinen puheenjohtaja

Kansalaisuus: venäläinen; suomalainen

Lähellä oleva henkilö: Miljardööri Gennadi Timtšenko (aviomies)

Sukupuoli: nainen

Elena Timtšenko on päätöksen 2014/145/YUTP nojalla luetteloon merkityn miljardöörin Gennadi Timtšenkon vaimo.

Hän osallistuu miehensä julkiseen toimintaan Timtšenko-säätiön kautta. Näin ollen hän hyötyy Gennadi Timtšenkosta, joka on vastuussa sellaisten toimien ja politiikkojen tukemisesta, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja taloudellisen ja aineellisen tuen antamisesta sekä hyötyy niistä venäläisistä päättäjistä, jotka ovat vastuussa Krimin liittämisestä tai Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

8.4.2022

904.

Maria Vladimirovna VORONTSOVA; o.s. PUTINA

(alias Mariya Vorontsova; Maria FAASSEN)

(Мария Владимировна ВОРОНЦОВА)

Syntymäaika: 28.4.1985

Asema: Omistaa 20 prosenttia Nomenko-yrityksestä, joka on mukana Venäjän suurimmassa terveydenhuoltoalan yksityisessä investointihankkeessa, jonka hinnaksi arvioidaan 40 miljardia ruplaa.

Lähellä oleva henkilö: Vladimir Putin (isä)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: nainen

Maria Vladimirovna Vorontsova on päätöksen 2014/145/YUTP nojalla luetteloon merkityn presidentin Vladimir Putinin vanhin tytär.

Hän omistaa osuuden Nomenko-yrityksestä, joka on mukana Venäjän suurimmassa terveydenhuoltoalan yksityisessä investointihankkeessa, jonka hinnaksi arvioidaan 40 miljardia ruplaa. Hän hyötyy Venäjän federaation hallituksesta ja toimii sellaisilla talouden aloilla, jotka muodostavat merkittävän tulonlähteen Venäjän federaation hallitukselle.

8.4.2022

905.

Anton Valerevich KUPRIN

(Антон Валерьевич КУПРИН)

Asema: Venäjän Mustanmeren laivaston fregatin ”Amiraali Essenin” kapteeni

Sukupuoli: mies

Anton Valerevich Kuprin on Venäjän Mustanmeren laivaston fregatin ”Amiraali Essenin” kapteeni. ”Amiraali Essen” osallistuu Venäjän sotatoimiin Mustallamerellä. On sen vuoksi vastuussa sellaisista toimista, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

8.4.2022

906.

Olga AYZIMAN (Ольга АЙЗИМАН)

Syntymäaika: 26.10.1967

Syntymäpaikka: Irkutsk, Venäjän federaatio

Lähellä oleva henkilö: Mikhail Fridman (ex-puoliso)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: nainen

Olga Ayziman on Mikhail Fridmanin entinen vaimo. Mikhail Fridman on Alfa Groupin perustaja ja yksi sen suurimmista osakkaista. Alfa Groupiin kuuluu mm. Venäjän suurin pankki Alfa Bank, jonka katsotaan olevan venäläinen huippurahoittaja ja presidentti Vladimir Putinin sisäpiirin keskeinen toimija. Mikhail Fridman on ollut entisen vaimonsa toiminnan ja tarpeiden tärkein rahoittaja sen jälkeen, kun tämä muutti Pariisiin.

Hän on luonnollinen henkilö, joka on lähellä Mikhail Fridmania, joka on antanut aktiivisesti aineellista tai taloudellista tukea Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta vastuussa oleville venäläisille päättäjille ja hyötynyt näistä. Mikhail Fridman on myös tukenut toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

8.4.2022

907.

Mikhail Alexandrovich BABAKOV

(Михаил Aлександрович БАБАКОВ)

Syntymäaika: 7.2.1994

Lähellä oleva henkilö: valtionduuman varapuheenjohtaja Alexander Babakov (isä)

Sukupuoli: mies

Mikhail Alexandrovich Babakov on päätöksen 2014/145/YUTP nojalla luetteloon merkityn valtionduuman varapuheenjohtajan Aleksander Babakovin poika. Hänellä on isäänsä liittyen laaja omaisuus. Hän omistaa Ranskassa kiinteistöyhtiön, jota hän johtaa ja jonka kautta hän hallinnoi eri kiinteistöjä, muun muassa 11 miljoonan euron arvoista taloa Versaillesin lähellä. Lisäksi hänellä on sama osoite kuin isällään. Mihail Alexandrovich Babakov on näin ollen lähellä Alexander Babakovia ja hyötyy Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta vastuussa olevasta venäläisestä päättäjästä.

8.4.2022

908.

Kirill Nikolayevich SHAMALOV

(Кирилл Николаевич ШАМАЛОВ)

Syntymäaika: 22.3.1982

Syntymäpaikka: Pietari, Venäjän federaatio

Asema: Sibur Holding PJSC:n hallituksen varapuheenjohtaja

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Kirill Nikolayevich Shamalov on Venäjän suurimman integroidun petrokemian alan yhtiön Sibur Holding PJSC:n hallituksen varapuheenjohtaja.

Hän on näin ollen johtava liike-elämän edustaja, joka toimii sellaisilla talouden aloilla, jotka muodostavat merkittävän tulonlähteen Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

8.4.2022

909.

Igor Albertovich KESAEV

(Игорь Альбертович КЕСАЕВ)

Syntymäaika: 30.10.1966

Syntymäpaikka: Vladikavkaz, Pohjois-Ossetia, Venäjän federaatio

Asema: Mercury Groupin omistaja ja puheenjohtaja

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Igor Albertovich Kesaev on Mercury Groupin omistaja ja puheenjohtaja. Mercury Group puolestaan omistaa Venäjän johtavan tupakan jakelijan Megapolis Groupin. Hänellä on yhteyksiä Venäjän federaation hallitukseen ja sen turvallisuusjoukkoihin Venäjän turvallisuuspalvelun entisten työntekijöiden hallinnoiman Monolit-rahaston kautta, josta myönnetään taloudellista tukea eläkkeelle jääneille turvallisuuspalvelun työntekijöille ja sotilashenkilöstölle. Lisäksi hän on Degtjarevin tehtaan suurin osakkeenomistaja. Degtjarev on venäläinen yhtiö, joka valmistaa Venäjän asevoimien käyttämiä aseita.

Hän on johtava liike-elämän edustaja, joka toimii sellaisilla talouden aloilla, jotka muodostavat merkittävän tulonlähteen Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta. Lisäksi hän antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle ja hyötyy siitä.

8.4.2022

910.

Alexander Nikolaevich PETAYKIN

(Александр Николаевич ПЕТАЙКИН)

Syntymäaika: 24.5.1987

Syntymäpaikka: Orenburg, Orenburgin alue, Neuvostoliitto

Asema: tienrakennusyritysten ”OOO Vector” ja ”Trans Stroy” omistaja ja pääjohtaja

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Hän on tienrakennusyritysten ”OOO Vector” ja ”Trans Stroy” omistaja ja pääjohtaja. Nämä yritykset osallistuvat Orenburgin ja Baškortostanin aluehallintojen julkisten hankkeiden toteuttamiseen.

Hän on luonnollinen henkilö, joka hyötyy Venäjän federaation hallituksesta, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

8.4.2022

911.

Aleksandr Aleksandrovich SHULGIN

Syntymäaika: 25.8.1984

Syntymäpaikka: Irkutsk, Venäjän federaatio

Asema: Ozon Holdings Plc:n toimitusjohtaja ja johtaja

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Aleksandr Aleksandrovich Shulgin on johtava liike-elämän edustaja ja Venäjän johtavan monialaisen verkkokauppa-alustan Ozonin toimitusjohtaja. Hän osallistui 24. helmikuuta 2022 Kremlissä pidettyyn presidentti Vladimir Putinin ja oligarkkien kokoukseen keskustellakseen lännen asettamien pakotteiden jälkeen omaksuttavan toimintatavan vaikutuksista. Se, että hänet kutsuttiin tähän tapaamiseen, osoittaa, että hän kuuluu presidentti Putinia lähellä olevien oligarkkien sisäpiiriin ja että hän tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä Ukrainan vakautta ja turvallisuutta. Lisäksi hän toimii sellaisilla talouden aloilla, jotka muodostavat merkittävän tulonlähteen Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

8.4.2022

912.

Ekaterina Vladimirovna TIKHONOVA

(o.s. Yekaterina Vladimirovna PUTINA)

(alias Yekaterina, Katerina)

(Катерина (Екатерина) Владимировна ТИХОНОВА)

Syntymäaika: 31.8.1986

Syntymäpaikka: Dresden, Saksa

Asema: Innopraktika-kehitysaloitteen johtaja

Lähellä oleva henkilö: presidentti Vladimir Putin (isä)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: nainen

Ekaterina Vladimirovna Tikhonova on presidentti Vladimir Putinin tytär. Hän on toiminut valtion varoin rahoitetun Moskovan valtiollisen yliopiston uuden tekoälyinstituutin johtajana. Johtaa tällä hetkellä Innopraktika-kehitysaloitetta, jota rahoittavat keskeiset venäläiset yritykset, joiden johtajat kuuluvat presidentti Putinia lähellä olevien oligarkkien sisäpiiriin.

Hyötyy näin ollen Venäjän federaation hallituksesta ja on lähellä johtavia henkilöitä, jotka toimivat sellaisilla talouden aloilla, jotka muodostavat merkittävän tulonlähteen Venäjän federaation hallitukselle. Lisäksi hän on yhteydessä isäänsä, joka on vastuussa sellaisista toimista ja kannattaa aktiivisesti sellaisia toimia, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

8.4.2022

913.

Evgeny Borisovich ZUBITSKIY

(Евгений Борисoвич ЗУБИЦКИЙ)

Syntymäaika: 10.3.1968

Syntymäpaikka: Kemerovo, Venäjän federaatio

Asema: yrittäjä, Industrial Metallurgical Holdingin (PMH) yhteisomistaja, hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Evgeny Borisovich Zubitskiy on Industrial Metallurgical Holdingin (PMH) yhteisomistaja, hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. Hän on valtionduuman varajäsenen Boris Zubitskyn perustaman, PMH:n emoyhtiön ja Venäjän suurimman kaupallisesti hyödynnettävän koksin tuottajan Koks Groupin osakas.

On näin ollen johtava liike-elämän edustaja, joka toimii sellaisella talouden alalla, joka muodostaa merkittävän tulonlähteen Venäjän federaation hallitukselle.

8.4.2022

914.

Sergey Vladimirovich MIKHAILOV

(alias Sergei MIKHAILOV)

(Сергей МИХАЙЛОВ)

Syntymäaika: 17.3.1971

Syntymäpaikka: Arkangeli, Venäjän federaatio

Asema: Venäjän uutistoimiston TASSin pääjohtaja

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Sergey Mikhailov on uutistoimisto TASSin pääjohtaja. TASS on Venäjän suurin uutistoimisto, joka levittää valtavan ulkomaisten edustustojen verkostonsa kautta (70 toimistoa Itsenäisten valtioiden yhteisön (IVY) maissa ja 68 toimistoa eri puolilla maailmaa) vääristeltyä tietoa Ukrainasta Venäjän federaation poliittisen johdon edun mukaisesti.

Presidentti Vladimir Putin on myöntänyt hänelle ystävyyden kunniamerkin. Sergey Mikhailov kuuluu Venäjän presidentin henkilöstöreserviin.

Sen vuoksi hän tukee toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä Ukrainan vakautta ja turvallisuutta.

8.4.2022

915.

Alexander Alexandrovich MALKEVICH

(Александр Александрович МАЛЬКЕВИЧ)

Syntymäaika: 14.7.1975

Syntymäpaikka: Pietari, Venäjän federaatio

Asema: Venäjän federaation kansankamarin tietoyhteiskunnan, tiedotusvälineiden ja joukkoviestinnän kehittämistä koskevien asioiden ensimmäinen varapuheenjohtaja. Saint Petersburg -televisiokanavan pääjohtaja tammikuusta 2021

Passin tai henkilökortin numero: passi 717637093, kansallinen henkilötunnus 781005202108

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Alexander Malkevich on venäläinen propagandisti, Saint Petersburg -televisiokanavan pääjohtaja ja Venäjän federaation kansankamarin tietoyhteiskunnan, tiedotusvälineiden ja viestinnän kehittämistä koskevien asioiden ensimmäinen varapuheenjohtaja.

Hän väitti 25. helmikuuta 2022, että meneillään oleva sotilaallinen hyökkäys Ukrainaan on ”erityisoperaatio” Ukrainan vapauttamiseksi natseista ja että tavoitteena ei ole maan haltuunotto. Osallistui 16. maaliskuuta 2022 Venäjän federaation kansankamarin kokoukseen, jossa käsiteltiin tiedotussodan tiukentumista ja Venäjän etujen puolustamista ja jossa keskusteltiin siitä, miten tärkeää on välittää totuudenmukaista tietoa, jotta ihmiset ymmärtäisivät, miksi Ukrainassa päätettiin toteuttaa ”erityisoperaatio” ja mikä on sen tarkoitus.

Sen vuoksi hän tukee toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä Ukrainan vakautta ja turvallisuutta.

8.4.2022

916.

Soadat NARZIEVA

(Соадат НАРЗИЕВА)

Syntymäpaikka: Uzbekistan

Lähellä oleva henkilö: Alisher Usmanov (veli)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: nainen

Soadat Narzieva on Alisher Usmanovin sisar. Alisher Usmanov on Kremliä myötäilevä oligarkki, jolla on tiiviit siteet Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin ja joka on merkitty luetteloon päätöksen 2014/145/YUTP nojalla. Alisher Usmanov on siirtänyt huomattavia varoja sisarelleen, mukaan lukien kolmen miljoonan Yhdysvaltain dollarin kertamaksu tai lahja. Soadat Narzievalla on lisäksi ollut 27 sveitsiläistä pankkitiliä, joilla on satoja miljoonia dollareita, jotka voivat liittyä hänen veljeensä Alisher Usmanoviin. Hänet on myös yhdistetty kuuteen offshore-yhtiöön, joiden toiminta voidaan yhdistää Usmanoviin. Soadat Narzieva on siksi lähellä Alisher Usmanovia, joka antoi aktiivisesti aineellista tai taloudellista tukea Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta vastuussa oleville venäläisille päättäjille ja tuki aktiivisesti Ukrainan vakautta horjuttavaa Venäjän hallituksen politiikkaa.

8.4.2022

917.

Musa Yusupovich BAZHAEV

(Муса Юсупович БАЖАЕВ)

Syntymäaika: 11.5.1966

Syntymäpaikka: Atšhoi-Martan, Tšetšenia

Asema: venäläinen liike-elämän edustaja. Moscow Alliance Groupin nykyinen pääjohtaja; Alliance Groupilla on omaisuuseriä öljy-, rakennus-, tekstiili-, elintarvike-, rahoitus- ja medialiiketoiminnassa; Russian Platinumin puheenjohtaja.

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Musa Bazhaev on Alliance Groupin puheenjohtaja; yhtiön keskeinen asiakaskunta muodostuu maakaasu- ja öljyteollisuuden, teollisuuslaitosten, televiestintäalan sekä asuntosektorin ja julkisten palvelujen merkittävimmistä edustajista.

Hän on myös Russian Platinumin hallituksen puheenjohtaja. Yhtiö on yksi Venäjän johtavista kaivosyhtiöistä ja Venäjän federaation hallituksen merkittävä tulonlähde. Vuonna 2021 VEB.RF, VTB Group ja Russian Platinum allekirjoittivat aiesopimuksen Tšernogorskin platina-, kupari- ja nikkelimalmiesiintymän rahoittamisesta Krasnojarskin alueella. Allekirjoittamistilaisuus järjestettiin St. Petersburg International Economic Forum -tapahtuman yhteydessä. Tilaisuudessa oli mukana presidentti Putin. Musa Bazhaev on johtava venäläinen liike-elämän edustaja, joka kuuluu 200 rikkaimman venäläisen joukkoon ja toimii sellaisilla talouden aloilla, jotka muodostavat merkittävän tulonlähteen Venäjän federaation hallitukselle.

Lisäksi Musa Bazhaev on lähellä venäläistä VEB.RF-kehitysrahoituslaitosta, joka antaa aktiivisesti aineellista tai taloudellista tukea niille venäläisille päättäjille tai hyötyy niistä venäläisistä päättäjistä, jotka ovat vastuussa Krimin liittämisestä tai Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

8.4.2022

918.

Grigory Vikotorovitsj BEREZKIN

Григорий Викторович БЕРЁЗКИН

Syntymäaika: 9.8.1966

Syntymäpaikka: Moskova, Venäjän federaatio

Asema: hallituksen puheenjohtaja, ESN Group

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Grigory Berezkin on johtava venäläinen liike-elämän edustaja, jota pidetään presidentti Vladimir Putinin ”kätyrinä”.

Hän on ESN Groupin hallituksen puheenjohtaja. Kyseessä on venäläinen pääomasijoitusyhtiö, jonka sijoitussalkku koostuu eri alojen, mukaan lukien media, energia, infrastruktuuri, tieto- ja viestintätekniikka, luonnonvarat ja petrokemianteollisuus, sijoituksista. ESN Group on yksi Venäjän suurimmista holdingyhtiöistä. Vuonna 2019 Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), Russian Direct Investment Fund (RDIF) ja ESN Group allekirjoittivat sopimuksen investoimisesta hankkeeseen, jonka tarkoituksena oli metanolilaitoksen suunnittelu, rakentaminen ja hyödyntäminen Amurin alueella Venäjän Kauko-idässä. Vuonna 2021 VEB.RF, VTB, ESN Group, Venäjän Kauko-idän kehittämisestä vastaava ministeriö, Marubeni Corporation ja Mitsui O.S.K. allekirjoittivat yhteisymmärryspöytäkirjan Eastern Economic Forum -tapahtuman yhteydessä; tarkoituksena oli kehittää metanolikäyttöisten alusten rakentamishanketta Venäjän laivanrakennusteollisuudessa. Tilaisuudessa oli mukana presidentti Putin.

ESN Groupin hallituksen puheenjohtaja Grigory Berezkin on johtava liike-elämän edustaja, joka toimii sellaisilla talouden aloilla, jotka muodostavat merkittävän tulonlähteen Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta. Lisäksi hän antaa aineellista ja taloudellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

8.4.2022

919.

Serguey Achotovich MNDOIANTS

(Сергей Ашотович МНДОЯНЦ)

Syntymäaika: 21.9.1961

Syntymäpaikka: Moskova, Venäjän federaatio

Asema: venäläinen liike-elämän edustaja, joka toimii AFK Sistem -monialayrityksen varapuheenjohtajana. VLM Invest -konsulttiyrityksen perustaja.

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Sergey Mndoiants on johtava varapääjohtaja, joka vastaa televiestintä- ja IT-aloilla aktiivisesti toimivan venäläisen AFK Sistema PAO -monialayrityksen hallitussuhteista. Sergey Mndoiants toimii myös VLM Investin varapääjohtajana; kyseessä on yksityisten yritysten ja Venäjän federaation valtionhallinnon elinten välillä toimiva konsulttiyritys. Sergey Mndoiants on myös ulko- ja puolustusneuvoston (SVOP) johtokunnan jäsen; kyseessä on ajatushautomo, jota Venäjän federaation hallitus kuulee ulko- ja puolustuspolitiikan harjoittamisen alalla.

Hän on näin ollen johtava liike-elämän edustaja, joka toimii sellaisilla talouden aloilla, jotka muodostavat merkittävän tulonlähteen Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

8.4.2022

920.

Boris Romanovich ROTENBERG

(Борис Романович РОТЕНБЕРГ)

Syntymäaika: 3.1.1957

Syntymäpaikka: Pietari, Venäjän federaatio

Lähellä olevat henkilöt: Arkadi Rotenberg (veli), Igor Rotenberg (veljenpoika)

Lähellä olevat yhteisöt: SGM (Stroygazmontazh), SMP Bank, Gazprom Drillings

Kansalaisuus: venäläinen, suomalainen

Sukupuoli: mies

Boris Rotenberg on venäläinen miljardööriliikemies ja venäläisen miljardööriliikemies Arkadi Rotenbergin veli, valtio-omisteisen Gazprom Drillingsin osakas ja yksi SGM (Stroygazmontazh) Groupin omistajista. Rotenbergeillä on läheiset suhteet Vladimir Putiniin. Boris Rotenberg on SMP Bankin hallituksen jäsen ja yksi Gazprom Drillingsin suurimmista osakkaista. Yritys on saanut merkittäviä sopimuksia valtiolta kiitokseksi hänen läheisistä suhteistaan presidentti Putiniin. Lisäksi Boris Rotenberg hyötyy venäläisistä päättäjistä ja Venäjän federaation hallituksesta, joista molemmat ovat vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta. Lisäksi hän on luonnollinen henkilö, joka on lähellä Arkadi Rotenbergiä ja presidentti Putinia, jotka molemmat on merkitty rajoittavien toimenpiteiden kohteiksi Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta.

8.4.2022

921.

Igor Arkadyevich ROTENBERG

(Игорь Аркадьевич РОТЕНБЕРГ)

Syntymäaika: 9.5.1973

Syntymäpaikka: Pietari, Venäjän federaatio

Lähellä olevat henkilöt: Arkadi Rotenberg (isä), Boris Rotenberg (setä)

Lähellä olevat yhteisöt: SGM (Stroygazmontazh) group, Gazprom Drilling, NPV Engineering Group

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Igor Rotenberg on venäläinen miljardööriliikemies ja venäläisen miljardööriliikemiehen ja SGM (Stroygazmontazh) Groupin omistajiin kuuluvan Arkadi Rotenbergin vanhin poika ja perillinen. Hän on Gazprom Drilling -yrityksen suurin osakas. Rotenbergeillä on läheiset suhteet presidentti Putiniin. Hänen asemansa johtavissa venäläisissä yrityksissä, kuten SGM, Gazprom Drillings ja Mostotrest, jotka ovat saaneet valtiolta merkittäviä sopimuksia, ja hänen tiiviit siteensä presidentti Putiniin varmistavat sen, että Igor Rotenberg hyötyy venäläisistä päättäjistä ja Venäjän federaation hallituksesta, joista molemmat ovat vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta. Lisäksi hän on luonnollinen henkilö, joka on lähellä Arkadi Rotenbergiä ja presidentti Putinia, jotka molemmat on merkitty rajoittavien toimenpiteiden kohteiksi Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta.

8.4.2022

922.

Ekaterina IGNATOVA

(alias Jekatarina IGNATOVA)

Syntymäaika: 1968

Syntymäpaikka: Moskova, Venäjän federaatio

Lähellä olevat henkilöt: Sergei Chemezow (puoliso)

Anastasia Ignatova (tytär)

Lyudmila Rukavishikova (äiti)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: nainen

Ekaterina Ignatova on Venäjän valtiollisen yhtiön Rostecin (kehittyneen tekniikan teollisuustuotteiden kehitystä, tuotantoa ja vientiä edistävä valtionyritys) toimitusjohtajana toimivan Sergey Chemezovin puoliso. Sergey Chemezovin puolisona Ekaterina Ignatovalla on puolisoonsa liittyen laaja omaisuus. Sergey Chemezovin viimeisimmissä julkisissa varallisuustiedoissa vuodelta 2019 Ekaterina Ignatovan vuotuiset tulot olivat 24 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria.

Ekaterina Ignatova on lähellä sellaista luonnollista henkilöä (puolisoaan), joka on merkitty rajoittavien toimenpiteiden kohteiksi Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta.

8.4.2022

923.

Anastasia IGNATOVA

(Анастасия ИГНАТОВА)

Lähellä olevat henkilöt: Sergei Chemezow (isäpuoli)

Ekaterina Ignatova (äiti)

Lyudmila Rukavishikova (isoäiti)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: nainen

Anastasia Ignatova on Venäjän valtiollisen yhtiön Rostecin (Venäjän huipputeknologian teollisuustuotteiden kehityksen, valmistuksen ja viennin edistämisestä vastaava valtionyhtiö) toimitusjohtajana toimivan Sergey Chemezovin tytärpuoli.

Sergey Chemezovin tytärpuolena hänellä on isäpuoleensa liittyen laaja omaisuus offshore-yhtiöiden kautta. Anastasia Ignatova omistaa virallisesti 85-metrisen ”Valerie”-jahdin, jonka arvo on 140 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (yli 10 miljardia ruplaa) Brittiläisillä Neitsytsaarille rekisteröidyn Delima Services Limited -yhtiön kautta. Lisäksi hän on edunsaajana offshore-yhtiöissä, joilla on varoja satoja miljoonia dollareita.

Anastasia Ignatova on lähellä sellaista luonnollista henkilöä (isäpuoltaan), joka on merkitty rajoittavien toimenpiteiden kohteiksi Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta.

8.4.2022

924.

Lyudmila RUKAVISHIKOVA

Lähellä olevat henkilöt: Sergey Chemezov (vävy)

Ekaterina Ignatova (tytär)

Anastasia Ignatova (lapsenlapsi)

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: nainen

Lyudmila Rukavishikova on Venäjän valtiollisen yhtiön Rostecin (Venäjän huipputeknologian teollisuustuotteiden kehityksen, valmistuksen ja viennin edistämisestä vastaava valtionyhtiö) toimitusjohtajana toimivan Sergey Chemezovin anoppi. Sergey Chemezovin anoppina hänellä on tähän liittyen laaja omaisuus, mukaan lukien Rostecin käyttämiä kiinteistöjä omistavien yritysten osakkeita.

Lyudmila Rukavishikova on lähellä sellaista luonnollista henkilöä (vävyään), joka on merkitty rajoittavien toimenpiteiden kohteiksi Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta.

8.4.2022

925.

Yuri Borisovich SLYUSAR

(Юрий Борисович СЛЮСАРЬ)

Syntymäaika: 20.7.1974

Syntymäpaikka: Rostov-na-Donu, Venäjän federaatio

Asema: United Aircraft Corporation (UAC), pääjohtaja; Entinen Venäjän federaation apulaiskauppa- ja teollisuusministeri

Lähellä oleva henkilö: Presidentti Vladimir Putin

Lähellä oleva yhteisö: United Aircraft Corporation

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Yuri Slyusar on United Aircraft Corporation -yhtiön (UAC) pääjohtaja ja entinen apulaiskauppa- ja teollisuusministeri. UAC on Rosteciin kuuluva venäläinen, suurelta osin valtio-omisteinen avaruus- ja puolustusyhteistyöyritys, jonka on alun perin perustanut presidentti Putin. Pääjohtaja-asema United Aircraft Corporation -yhtiössä varmistaa sen, että Yuri Slyusar on yksi Venäjän teollisuus- ja puolustusalan johtavia toimijoita, jolla on tiiviit siteet Venäjän federaation hallitukseen. Yuri Slyusar on siksi johtava liike-elämän edustaja, joka toimii Venäjän federaation hallituksen talouden aloilla ja tukee aktiivisesti Venäjän federaation hallitusta ja hyötyy siitä.

8.4.2022

926.

Said KERIMOV

Syntymäaika: 6.7.1995

Syntymäpaikka: Moskova, Venäjän federaatio

Asema: Suleiman Kerimovin perillinen, Polyus-yrityksen strategisen komitean ja hallituksen jäsen

Lähellä oleva henkilö: Suleiman Kerimov (isä)

Lähellä oleva yhteisö: Polyus

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Said Kerimov on Suleiman Kerimovin poika. Suleiman Kerimov on Venäjällä toimiva miljardööri, Suleiman Kerimov Foundationin perustaja ja Dagestanin tasavallan edustaja Venäjän liittoneuvostossa. Suleiman Kerimov on siirtänyt pojalleen Said Kerimoville huomattavan osan varallisuudestaan, mukaan lukien osakkeensa Venäjän suurimmassa kultayrityksessä Polyus Gold.

Said Kerimov on lähellä johtavaa liike-elämän edustajaa, joka toimii sellaisilla talouden aloilla, jotka muodostavat merkittävän tulonlähteen Venäjän hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta. Suleiman Kerimov on myös vastuussa sellaisten toimien tai politiikkojen tukemisesta tai täytäntöönpanosta, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

8.4.2022

927.

Vladimir Leonidovich BOGDANOV

(Владимир Леонидович, БОГДАНОВ)

Syntymäaika: 28.5.1951

Asema: Surgutneftegas, pääjohtaja

Lähellä oleva henkilö: Presidentti Vladimir Putin

Lähellä oleva yhteisö: Surgutneftegas

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Vladimir Bogdanov toimii pääjohtajana Surgutneftegas-nimisessä öljy- ja kaasuyhtiössä, joka on Venäjän viidenneksi suurin yksityinen yritys ja kolmanneksi suurin öljy-yhtiö yli 10 prosentin osuudellaan Venäjän öljyn kokonaistuotannosta. Näin ollen se muodostaa merkittävän tulonlähteen Venäjän federaation hallitukselle. Surgutneftegasin tytäryhtiö Surgutneftegasbank CJSC järjesti vuonna 2021 Tjumenin alueen hallitukselle 1,6 miljardin ruplan lainan sen alijäämän rahoittamiseksi. Vladimir Bogdanovilla on tiiviit siteet Venäjän federaation hallitukseen ja presidentti Vladimir Putiniin. Vladimir Bogdanov on näin ollen johtava liike-elämän edustaja, joka toimii sellaisilla talouden aloilla, jotka muodostavat merkittävän tulonlähteen Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

8.4.2022

928.

German Oskarovich GREF

(alias Herman Oskarovich GREF)

(Герман Оскарович ГРЕФ)

Syntymäaika: 8.2.1964

Syntymäpaikka: Panfilovon kylä, Irtyšin piiri, Pavlodarin alue, Kirgisia

Asema: Sberbank of Russia -pankin pääjohtaja ja johtokunnan puheenjohtaja, hallituksen vahvistus 16. lokakuuta 2007

Lähellä olevat yhteisöt: julkinen osakeyhtiö ”Sberbank of Russia”

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

German Gref on Sberbank of Russia -pankin pääjohtaja ja johtokunnan puheenjohtaja. Sberbank of Russia -pankki on julkinen osakeyhtiö. Sberbankin pääosakkeenomistaja on Venäjän federaation hallituksen hallinnoimaVenäjän kansallinen sijoitusrahasto.

Venäjän Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyksen alkuvaiheiden jälkeen German Gref sekä 36 muuta liike-elämän edustajaa tapasivat 24. helmikuuta 2022 presidentti Vladimir Putinin ja muita Venäjän federaation hallituksen jäseniä keskustellakseen lännen asettamien pakotteiden jälkeen omaksuttavan toimintatavan vaikutuksista. Tämä erityiskutsu on osoitus siitä, että hän tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta tai jotka estävät kansainvälisten järjestöjen työskentelyn Ukrainassa.

Sberbank of Russia -pankin pääjohtajana hän on yksi johtavista liike-elämän edustajista, jotka toimivat sellaisilla talouden aloilla, jotka muodostavat merkittävän tulonlähteen Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

8.4.2022

929.

Oleg Vladimirovich DERIPASKA

(Олег Владимирович ДЕРИПАСКА)

Syntymäaika: 2.1.1968

Syntymäpaikka: Dzeržynsk, Venäjän federaatio

Asema: venäläinen oligarkki Omistaa Russian Machines -yrityksen, Military Industrial Company -yrityksen ja Arzamas-koneenrakennustehtaan.

Lähellä olevat yhteisöt: Russian Machines -yritys, Military Industrial Company -yritys ja Arzamas-koneenrakennustehdas.

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Oleg Deripaska on venäläinen oligarkki. Hän omistaa Russian Machines -teollisuuskonglomeraatin. Siihen kuuluu Military Industrial Company -yritys, joka on merkittävä aseiden ja sotilaskaluston toimittaja Venäjän asevoimille. Arzamas-koneenrakennustehdas valmistaa panssaroituja maalla ja merellä kulkevia BTR-80-miehistönkuljetusajoneuvoja, joita Venäjä käytti ilman edeltävää provokaatiota toteuttamassaan sotilaallisessa hyökkäyksessä Ukrainaa vastaan vuonna 2022.

Hän on näin ollen vastuussa sellaisten toimien tai politiikkojen tukemisesta tai täytäntöönpanosta, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

8.4.2022

930.

Igor Evgenievich KONASHENKOV

(Игорь Евгеньевич КОНАШЕНКОВ)

Syntymäaika: 15.5.1966

Syntymäpaikka: Chişinău, Moldovan tasavalta

Asema: Venäjän federaation puolustusministeriön tiedotus- ja viestintäosaston johtaja, kenraalimajuri

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Igor Evgenievich Konashenkov on Venäjän federaation puolustusministeriön tiedotus- ja viestintäosaston johtaja ja sotilasarvoltaan kenraalimajuri.

Asemassaan Venäjän puolustusministeriön vastaavana tiedottajana hän on vastuussa tietojen manipuloinnista ja disinformaation levittämisestä Venäjän sotilaallisista toimista Ukrainassa. Hän on edistänyt myönteistä asennetta Venäjän ilman edeltävää provokaatiota toteuttamaan sotilaalliseen hyökkäykseen Ukrainaa vastaan, Krimin liittämiseen ja Donbassin separatistien toimiin, antanut puolueellisen kuvan Ukrainasta ja levittänyt disinformaatiota Ukrainan ja länsimaiden toimista.

Hän on näin ollen vastuussa sellaisten toimien tai politiikkojen tukemisesta tai täytäntöönpanosta, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

8.4.2022

931.

Vladimir Viktorovich PAVLENKO

(Владимир Викторович ПАВЛЕНКО / Володимир Вiкторович ПАВЛЕНКО)

Syntymäaika: 14.4.1962

Sukupuoli: mies

”Donetskin kansantasavallan””valtiollisen turvallisuuden ministeri”. Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on aktiivisesti heikentänyt Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

8.4.2022

932.

Alexander Yevgenevych ANANCHENKO

(Александр Евгеньевич АНАНЧЕНКO)

Syntymäaika: 2.2.1966

Sukupuoli: mies

”Donetskin kansantasavallan””pääministeri”. Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on aktiivisesti heikentänyt Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

8.4.2022

933.

Aleksei Alexandrovich DIKIY

(Алексей Александрович ДИКИЙ / Олексiй Олександрович ДIКIЙ)

Syntymäaika: 5.7.1974

Sukupuoli: mies

”Donetskin kansantasavallan””sisäministeri”. Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on aktiivisesti heikentänyt Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

8.4.2022

934.

Igor Yurievich ANTIPOV

(Игорь Юрьевич АНТИПОВ / Iгор Юрiйович АНТИПОВ)

Syntymäaika: 26.5.1961

Sukupuoli: mies

”Donetskin kansantasavallan””viestintäministeri”. Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on aktiivisesti heikentänyt Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

8.4.2022

935.

Artem Alexandrovich KRAMARENKO

(Артем Александрович КРАМАРЕНКО)

Syntymäaika: 13.1.1980

Syntymäpaikka: Pavlov Hutor, Venäjä

Sukupuoli: mies

”Donetskin kansantasavallan””maatalousteollisesta politiikasta ja ruoasta vastaava ministeri”. Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on aktiivisesti heikentänyt Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

8.4.2022

936.

Vladimir Nikolaevich ANTONOV

(Владимир Николаевич АНТОНОВ / Володимир Миколайович АНТОНОВ)

Syntymäaika: 24.12.1979

Sukupuoli: mies

”Donetskin kansantasavallan””hallituksen varapuheenjohtaja”. Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on aktiivisesti heikentänyt Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

8.4.2022

937.

Tatyana Viktorovna PEREVERZEVA

(Татьяна Викторовна ПЕРЕВЕРЗЕВА / Тетяна Вiкторiвна ПЕРЕВЕРЗЕВА)

Syntymäaika: 20.6.1964

Syntymäpaikka: Donetsk, Ukraina

Sukupuoli: nainen

”Donetskin kansantasavallan””hallituksen varapuheenjohtaja”. Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on aktiivisesti heikentänyt Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

8.4.2022

938.

Evgenij Evgenievich LAVRENOV

(Евгений Евгеньевич ЛАВРЕНОВ / Євген Євгенович ЛАВРЕНОВ)

Syntymäaika: 05.12.1979

Syntymäpaikka: Nikopol

Sukupuoli: mies

”Donetskin kansantasavallan””tulo- ja maksuministeri”. Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on aktiivisesti heikentänyt Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

8.4.2022

939.

Aleksandr Aleksandrovich OPRISHHENKO

(Александр Александрович ОПРИЩЕНКО / Олександр Олександрович ОПРИЩЕНКО)

Syntymäaika: 24.4.1976

Sukupuoli: mies

”Donetskin kansantasavallan””vt. terveysministeri”. Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on aktiivisesti heikentänyt Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

8.4.2022

940.

Natalya Yurevna NIKONOROVA

(Наталья Юрьевна НИКОНОРОВА / Наталя Юр'ївна НIКОНОРОВА)

Syntymäaika: 28.9.1984

Syntymäpaikka: Donetsk, Ukraina

Sukupuoli: nainen

”Donetskin kansantasavallan””ulkoministeri”. Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on aktiivisesti heikentänyt Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

8.4.2022

941.

Mihail Vasilevich ZHELTYAKOV

(Михаил Васильевич ЖЕЛТЯКОВ / Михайло Васильович ЖЕЛТЯКОВ)

Syntymäaika: 1.1.1961

Sukupuoli: mies

”Donetskin kansantasavallan””kulttuuriministeri”. Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on aktiivisesti heikentänyt Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

8.4.2022

942.

Aleksandr Yurevich GROMAKOV

(Александр Юрьевич ГРОМАКОВ / Олександр Юрiйович ГРОМАКОВ)

Syntymäaika: 4.9.1958

Syntymäpaikka: Donetsk, Ukraina

Sukupuoli: mies

”Donetskin kansantasavallan””nuoriso-, urheilu- ja matkailuministeri”. Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on aktiivisesti heikentänyt Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

8.4.2022

943.

Mikhail Nikolaevich KUSHAKOV

(Михаил Николаевич КУШАКОВ / Михайло Миколайович КУШАКОВ)

Syntymäaika: 23.11.1958

Syntymäpaikka: Moldovan tasavalta

Sukupuoli: mies

”Donetskin kansantasavallan””opetus- ja tiedeministeri”. Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on aktiivisesti heikentänyt Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

8.4.2022

944.

Alexei Aleksandrovich KOSTRUBITSKIY

(Алексей Александрович КОСТРУБИЦКИЙ / Олексiй Олександрович КОСТРУБИЦЬКИЙ)

Syntymäaika: 24.8.1978

Sukupuoli: mies

”Donetskin kansantasavallan””siviilipuolustuksesta, hätätilanteista ja luonnonkatastrofien seurausten poistamisesta vastaava ministeri”. Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on aktiivisesti heikentänyt Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

8.4.2022

945.

Vladimir Mikhailovich RUSHHAK

(Владимир Михайлович РУЩАК / Володимир Михайлович РУЩАК)

Syntymäaika: 2.9.1971

Sukupuoli: mies

”Donetskin kansantasavallan””teollisuus- ja kauppaministeri”. Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on aktiivisesti heikentänyt Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

8.4.2022

946.

Igor Nikolaevich HALEPA

(Игорь Николаевич ХАЛЕПА / Iгор Миколайович ХАЛЕПА)

Syntymäaika: 19.5.1969

Sukupuoli: mies

”Donetskin kansantasavallan””vt. televiestintäministeri”. Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on aktiivisesti heikentänyt Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

8.4.2022

947.

Sergei Sergeevich NAUMETS

(Сергей Сергеевич НАУМЕЦ / Сергiй Сергiйович НАУМЕЦЬ)

Syntymäaika: 13.7.1976

Sukupuoli: mies

”Donetskin kansantasavallan””rakentamisesta, asunnoista ja kunnallisista palveluista vastaava ministeri”. Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on aktiivisesti heikentänyt Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

8.4.2022

948.

Dmitriy Viktorovich PODLIPANOV

(Дмитрий Викторович ПОДЛИПАНОВ / Дмитро Вiкторович ПОДЛИПАНОВ)

Syntymäaika: 28.11.1964

Sukupuoli: mies

”Donetskin kansantasavallan””liikenneministeri”. Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on aktiivisesti heikentänyt Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

8.4.2022

949.

Larisa Valentinovna TOLSTYKINA

(Лариса Валентиновна ТОЛСТЫКИНА / Лариса Валентинiвна ТОЛСТИКIНА)

Syntymäaika: 3.10.1967

Sukupuoli: nainen

”Donetskin kansantasavallan””työ- ja sosiaaliministeri”. Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on aktiivisesti heikentänyt Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

8.4.2022

950.

Ruslan Mihajlovich DUBOVSKIY

(Руслан Михайлович ДУБОВСКИЙ / Руслан Михайлович ДУБОВСЬКИЙ)

Syntymäaika: 20.2.1974

Sukupuoli: mies

”Donetskin kansantasavallan””kivihiili- ja energiaministeri”. Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on aktiivisesti heikentänyt Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

8.4.2022

951.

Yana Sergeevna CHAUSOVA

(Яна Сергеевна ЧАУСОВА / Яна Сергiївна ЧАУСОВА)

Syntymäaika: 22.9.1980

Sukupuoli: nainen

”Donetskin kansantasavallan””valtiovarainministeri”. Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on aktiivisesti heikentänyt Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

8.4.2022

952.

Aleksei Vladimirovich POLOVYAN

(Алексей Владимирович ПОЛОВЯН / Олексiй Володимирович ПОЛОВЯН)

Syntymäaika: 3.5.1979

Sukupuoli: mies

”Donetskin kansantasavallan””talouskehitysministeri”. Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on aktiivisesti heikentänyt Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

8.4.2022

953.

Yuriy Nikolaevich SIROVATKO

(Юрий Николаевич СИРОВАТКО / Юрiй Миколайович СИРОВАТКО)

Syntymäaika: 17.4.1978

Sukupuoli: mies

”Donetskin kansantasavallan””oikeusministeri”. Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on aktiivisesti heikentänyt Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

8.4.2022

954.

Sergey Ivanovich KOZLOV

(Сергей Иванович КОЗЛОВ / Сергiй Iванович КОЗЛОВ)

Syntymäaika: 7.11.1963

Sukupuoli: mies

”Luhanskin kansantasavallan””hallituksen puheenjohtaja”. Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on aktiivisesti heikentänyt Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

8.4.2022

955.

Yuriy Nikolaevich GOVTVIN

(Юрий Николаевич ГОВТВИН / Юрiй Миколайович ГОВТВIН)

Syntymäaika: 12.4.1968

Sukupuoli: mies

”Luhanskin kansantasavallan””hallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja”. Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on aktiivisesti heikentänyt Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

8.4.2022

956.

Elena Nikolaevna KOSTENKO

(Елена Николаевна КОСТЕНКО / Олена Миколаївна КОСТЕНКО)

Syntymäaika: 13.11.1968

Sukupuoli: nainen

”Luhanskin kansantasavallan””hallituksen varapuheenjohtaja”. Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on aktiivisesti heikentänyt Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

8.4.2022

957.

Anna Yurievna TODOROVA

(Анна Юрьевна ТОДОРОВА / Ганна Юрiївна ТОДОРОВА)

Syntymäaika: 20.2.1988

Sukupuoli: nainen

”Luhanskin kansantasavallan””hallituksen varapuheenjohtaja”. Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on aktiivisesti heikentänyt Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

8.4.2022

958.

Anatoli Andreevich ANTONOV

(Анатолий Андреевич АНТОНОВ)

Syntymäaika: 6.11.1966

Sukupuoli: mies

”Luhanskin kansantasavallan””valtiollisen turvallisuuden ministeri”. Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on aktiivisesti heikentänyt Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

8.4.2022

959.

Igor Aleksandrovich KORNET

(Игорь Александрович КОРНЕТ / Iгор Олександрович КОРНЕТ)

Syntymäaika: 29.4.1973

Sukupuoli: mies

”Luhanskin kansantasavallan””sisäministeri”. Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on aktiivisesti heikentänyt Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

8.4.2022

960.

Evgeny Anatolievich KATSAVALOV

(Евгений Анатольевич КАЦАВАЛОВ)

Syntymäaika: 11.2.1972

Sukupuoli: mies

”Luhanskin kansantasavallan””hätätilanteista ja pelastusjohtamisesta vastaava ministeri”. Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on aktiivisesti heikentänyt Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

8.4.2022

961.

Natalya Alexandrovna PASHCHENKO

(Наталия Александровна ПАЩЕНКО)

Syntymäaika: 10.10.1975

Sukupuoli: nainen

”Luhanskin kansantasavallan””terveysministeri”. Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on aktiivisesti heikentänyt Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

8.4.2022

962.

Andrey Yurievich LUSTENKO

(Андрей Юрьевич ЛУСТЕНКО)

Syntymäaika: 16.6.1975

Sukupuoli: mies

”Luhanskin kansantasavallan””opetus- ja tiedeministeri”. Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on aktiivisesti heikentänyt Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

8.4.2022

963.

Svetlana Anatolievna MALAKHOVA

(Светлана Анатольевна МАЛАХОВА)

Syntymäaika: 27.8.1964

Sukupuoli: nainen

”Luhanskin kansantasavallan””työ- ja sosiaaliministeri”. Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on aktiivisesti heikentänyt Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

8.4.2022

964.

Dmitry Sergeevich SIDOROV

(Дмитрий Сергеевич СИДОРОВ)

Syntymäaika: 2.9.1989

Sukupuoli: mies

”Luhanskin kansantasavallan””kulttuuri-, urheilu- ja nuorisoministeri”. Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on aktiivisesti heikentänyt Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

8.4.2022

965.

Sergey Alekseevich BORODIN

(Сергей Алексеевич БОРОДИН)

Syntymäaika: 15.1.1968

Sukupuoli: mies

”Luhanskin kansantasavallan””valtion vero- ja tullikomitean puheenjohtaja”. Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on aktiivisesti heikentänyt Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

8.4.2022

966.

Vladislav Nikolaevich DEINEGO

(Владислав Николаевич ДЕЙНЕГО)

Syntymäaika: 12.3.1964

Sukupuoli: mies

”Luhanskin kansantasavallan””ulkoministeri”. Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on aktiivisesti heikentänyt Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

8.4.2022

967.

Yuriy Alexandrovich PRONKO

(Юрий Александрович ПРОНЬКО)

Syntymäaika: 2.4.1962

Sukupuoli: mies

”Luhanskin kansantasavallan””maatalous- ja ruokaministeri”. Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on aktiivisesti heikentänyt Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

8.4.2022

968.

Svetlana Nikolaevna PODLIPAEVA

(Светлана Николаевна ПОДЛИПАЕВА)

Syntymäaika: 16.9.1968

Sukupuoli: nainen

”Luhanskin kansantasavallan””talouskehitysministeri”. Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on aktiivisesti heikentänyt Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

8.4.2022

969.

Maxim Alekseevich PROTASOV

(Максим Алексеевич ПРОТАСОВ)

Syntymäaika: 21.2.1976

Sukupuoli: mies

”Luhanskin kansantasavallan””rakentamisesta ja asunnoista ja kunnallisista palveluista vastaava ministeri”. Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on aktiivisesti heikentänyt Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

8.4.2022

970.

Oleg Vasilievich FETISOV

(Олег Васильевич ФЕТИСОВ)

Syntymäaika: 30.3.1971

Sukupuoli: mies

”Luhanskin kansantasavallan””viestintä- ja joukkoviestintäministeri”. Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on aktiivisesti heikentänyt Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

8.4.2022

971.

Yuriy Anatolievich DEGTYAREV

(Юрий Анатольевич ДЕГТЯРЕВ)

Syntymäaika: 7.7.1977

Sukupuoli: mies

”Luhanskin kansantasavallan””luonnonvarojen ja ympäristöturvallisuuden ministeri”. Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on aktiivisesti heikentänyt Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

8.4.2022

972.

Sergey Nikolaevich NEVEROV

(Сергей Николаевич НЕВЕРОВ)

Sukupuoli: mies

”Luhanskin kansantasavallan””teollisuus- ja kauppaministeri”. Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on aktiivisesti heikentänyt Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

8.4.2022

973.

Yuriy Nikolaevich AFANASEVSKY

(Юрий Николаевич АФАНАСЬЕВСКИЙ)

Syntymäaika: 12.12.1968

Sukupuoli: mies

”Luhanskin kansantasavallan””valtion tullikomitean puheenjohtaja”. Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on aktiivisesti heikentänyt Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

8.4.2022

974.

Olga Alexandrovna MAKEEVA

(Ольга Александровна МАКЕЕВА / Ольга Олександрiвна МАКЄЄВА)

Syntymäaika: 21.11.1974

Sukupuoli: nainen

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

975.

Vitaly Vladimirovich KRAVETS

(Виталий Владимирович КРАВЕЦ / Вiталiй Володимирович КРАВЕЦЬ)

Syntymäaika: 7.4.1975

Sukupuoli: mies

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

976.

Yaroslav Gennadievich ANIKA

(Ярослав Геннадьевич АНИКА / Ярослав Геннадiйович АНIКА)

Syntymäaika: 26.6.1990

Sukupuoli: mies

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

977.

Yevgeny Dmitrievich GRITSENKO

(Евгений Дмитриевич ГРИЦЕНКО / Євген Дмитрович ГРИЦЕНКО)

Syntymäaika: 26.7.1977

Sukupuoli: mies

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

978.

Andrey Sergeevich VOROSHILOV

(Андрей Сергеевич ВОРОШИЛОВ / Андрiй Сергiйович ВОРОШИЛОВ)

Syntymäaika: 2.4.1978

Sukupuoli: mies

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

979.

Alexander Pavlovich KURENKOV

(Александр Павлович КУРЕНКОВ / Олександр Павлович КУРЄНКОВ)

Syntymäaika: 1.6.1962

Sukupuoli: mies

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

980.

Vladislav Leonidovich BERDICHEVSKY

(Владислав Леонидович БЕРДИЧЕВСКИЙ / Владiслав Леонiдович БЕРДIЧЕВСЬКИЙ)

Syntymäaika: 10.9.1967

Sukupuoli: mies

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

981.

Irina Vasilievna POPOVA

(Ирина Васильевна ПОПОВА / Iрина Василiвна ПОПОВА)

Syntymäaika: 7.8.1966

Sukupuoli: nainen

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

982.

Maria Vladimirovna PIROGOVA

(Мария Владимировна ПИРОГОВА / Марiя Володимирiвна ПIРОГОВА)

Syntymäaika: 13.5.1993

Sukupuoli: nainen

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

983.

Sergey Borisovich PROKOPENKO

(Сергей Борисович ПРОКОПЕНКО / Сергiй Борисович ПРОКОПЕНКО)

Syntymäaika: 20.10.1986

Sukupuoli: mies

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

984.

Svetlana Anatolievna KUMANOVA

(Светлана Анатольевна КУМАНОВА / Свiтлана Анатолiївна КУМАНОВА)

Syntymäaika: 1.11.1966

Sukupuoli: nainen

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

985.

Magdalina Marina VLADIMIROVNA

(Магдалина Марина ВЛАДИМИРОВНА / Магдалина Марина ВОЛОДИМИРIВНА)

Syntymäaika: 4.1.1984

Sukupuoli: nainen

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

986.

Kirill Borisovich MAKAROV

(Кирилл Борисович МАКАРОВ / Кирило Борисович МАКАРОВ)

Syntymäaika: 6.11.1995

Sukupuoli: mies

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

987.

Alexander Viktorovich MALKOV

(Александр Викторович МАЛЬКОВ / Олександр Вiкторович МАЛЬКОВ)

Syntymäaika: 18.7.1953

Sukupuoli: mies

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

988.

Yury Igorevich MARTYNOV

(Игорь Юрьевич МАРТЫНОВ / Iгор Юрiйович МАРТИНОВ)

Syntymäaika: 22.6.1969

Sukupuoli: mies

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

989.

Igor Viktorovich MATRUS

(Игорь Викторович МАТРУС / Iгор Вiкторович МАТРУС)

Syntymäaika: 27.7.1981

Sukupuoli: mies

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

990.

Vladimir Anatolievich MEDVEDEV

(Владимир Анатольевич МЕДВЕДЕВ / Володимир Анатолiйович МЕДВЕДЕВ)

Syntymäaika: 27.10.1980

Sukupuoli: mies

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

991.

Yulia Valentinovna MIKHAILOVA

(Юлия Валентиновна МИХАЙЛОВА / Юлiя Валентинiвн МИХАЙЛОВА)

Syntymäaika: 14.7.1991 tai 14.6.1991

Sukupuoli: nainen

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

992.

Vladimir Evgenievich MOSHKIN

(Владимир Евгеньевич МОШКИН / Володимир Євгенович МОШКIН)

Syntymäaika: 25.6.1980

Sukupuoli: mies

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

993.

Alla Ivanovna OBOLENSKAYA

(Алла Ивановна ОБОЛЕНСКАЯ / Алла Iванiвна ОБОЛЕНСЬКА)

Syntymäaika: 26.7.1964

Sukupuoli: nainen

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

994.

Dmitry Alexandrovich OGILETS

(Дмитрий Александрович ОГИЛЕЦ / Дмитро Олександрович ОГIЛЕЦЬ)

Syntymäaika: 2.9.1968

Sukupuoli: mies

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

995.

Oleg Vladimirovich ONOPKO

(Олег Владимирович ОНОПКО / Олег Володимирович ОНОПКО)

Syntymäaika: 10. lokakuuta (vuosi ei tiedossa)

Sukupuoli: mies

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

996.

Vladimir Gennadievich PAKREEV

(Владимир Геннадьевич ПАКРЕЕВ / Володимир Генадiйович ПАКРЕЄВ)

Syntymäaika: 21.7.1977

Sukupuoli: mies

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

997.

Maxim Alekseevich PARSHIN

(Максим Алексеевич ПАРШИН / Максим Олексiйович ПАРШИН)

Syntymäaika: 3.8.1976

Sukupuoli: mies

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

998.

Igor Valentinovich PASHKOV

(Игорь Валентинович ПАШКОВ / Iгор Валентинович ПАШКОВ)

Syntymäaika: 4.2.1961

Sukupuoli: mies

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

999.

Vasily Anatolievich PERTSEV

(Василий Анатольевич ПЕРЦЕВ / Василь Анатолiйович ПЕРЦЕВ)

Syntymäaika: 9.8.1981

Sukupuoli: mies

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1000.

Yuri Ivanovich POKINTELITSA

(Юрий Иванович ПОКИНТЕЛИЦА / Юрiй Iванович ПОКIНТЕЛИЦЯ)

Syntymäaika: 21.5.1966

Sukupuoli: mies

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1001.

Natalya Alekseevna POLYANSKAYA

(Наталья Алексеевна ПОЛЯНСКАЯ / Наталiя Олексiївна ПОЛЯНСЬКА)

Syntymäaika: 6.11.1971

Sukupuoli: nainen

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1002.

Leonid Vladimirovich PRISENKO

(Леонид Владимирович ПРИСЕНКО / Леонiд Володимирович ПРИСЄНКО)

Syntymäaika: 6.7.1961

Sukupuoli: mies

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1003.

Natalya Anatolyevna PSHENICHNAYA

(Наталья Анатольевна ПШЕНИЧНАЯ / Наталiя Анатолiївна ПШЕНИЧНА)

Syntymäaika: 30.6.1981

Sukupuoli: nainen

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1004.

Lyubomir Evgenevich PUSHKIN

(Любомир Евгеньевич ПУШКИН / Любомир Євгенiйович ПУШКIН)

Syntymäaika: 27.5.1977

Sukupuoli: mies

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1005.

Vladislav Adolfovich RUSANOV

(Владислав Адольфович РУСАНОВ / Владислав Адольфович РУСАНОВ)

Syntymäaika: 12.6.1966

Sukupuoli: mies

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1006.

Vladimir Vladimirovich SAVELOV

(Владимир Владимирович САВЕЛОВ / Володимир Володимирович САВЕЛОВ)

Syntymäaika: 24.2.1965

Sukupuoli: mies

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1007.

Anastasia Yurievna SELIVANOVA

(Анастасия Юрьевна СЕЛИВАНОВА / Анастасiя Юрiївна СЕЛIВАНОВА)

Syntymäaika: 5.8.1983

Sukupuoli: nainen

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1008.

Alexander Anatolievich SERYOZHENKO

(Александр Анатольевич СЕРЁЖЕНКО / Олександр Анатолiйович СЕРЬОЖЕНКО)

Syntymäaika: 17.3.1965

Sukupuoli: mies

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1009.

Elena Nikolaevna SHISHKINA

(Елена Николаевна ШИШКИНА / Олена Миколаївна ШИШКIНА)

Syntymäaika: 19.4.1978

Sukupuoli: nainen

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1010.

Korotkiy Alexander VLADIMIROVICH

(Короткий Александр ВЛАДИМИРОВИЧ)

Syntymäaika: 13.3.1925

Sukupuoli: mies

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1011.

Oksana Viktorovna SIGIDINA

(Оксана Викторовна СИГИДИНА / Оксана Вiкторiвна СIГIДIНА)

Syntymäaika: 17.8.1976

Sukupuoli: nainen

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1012.

Valery Vladimirovich SKOROKHODOV

(Валерий Владимирович СКОРОХОДОВ / Валерiй Володимирович СКОРОХОДОВ)

Syntymäaika: 22.5.1976

Sukupuoli: mies

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1013.

Natalya Ivanovna STRELCHUK

(Наталья Ивановна СТРЕЛЬЧУК / Наталiя Iванiвна СТРЕЛЬЧУК)

Syntymäaika: 10.9.1974

Sukupuoli: nainen

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1014.

Pavel Alexandrovich SHEPOTKO

(Павел Александрович ШЕПОТЬКО / Павло Олександрович ШЕПОТЬКО)

alias Pavel Alexandrovich TCHAIKOVSKY (Павел Александрович ЧАЙКОВСКИЙ)

Syntymäaika: 15.4.1986

Sukupuoli: mies

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1015.

Sergey Leonidovich TELNYKH

(Сергей Леонидович ТЕЛЬНЫХ / Сергiй Леонiдович ТЕЛЬНИХ)

Syntymäaika: 29.4.1972

Sukupuoli: mies

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1016.

Roman Sergeevich UDALOV

(Роман Сергеевич УДАЛОВ / Роман Сергiйович УДАЛОВ)

Syntymäaika: 27.5.1994

Sukupuoli: mies

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1017.

Alexandra Alexandrovna USACHEVA

(Александра Александровна УСАЧЕВА / Олександра Олександрiвна УСАЧОВА)

Syntymäaika: 28. syyskuuta (vuosi ei tiedossa)

Sukupuoli: nainen

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1018.

Natalya Markovna VOLKOVA

(Наталья Марковна ВОЛКОВА / Наталiя Маркiвна ВОЛКОВА)

Syntymäaika: 11.10.1976

Sukupuoli: nainen

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1019.

Yuri Mikhailovich ZAKABLUK

(Юрий Михайлович ЗАКАБЛУК)

Syntymäaika: 19.8.1957

Sukupuoli: mies

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1020.

Marina Nikolaevna ZHEYNOVA

(Марина Николаевна ЖЕЙНОВА / Марина Миколаївна ЖЕЙНОВА)

Syntymäaika: 15.2.1985

Sukupuoli: nainen

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1021.

Aleksei Mikhailovich ZHIGULIN

(Алексей Михайлович ЖИГУЛИН / Олексiй Михайлович ЖИГУЛIН)

Syntymäaika: 29.1.1979

Sukupuoli: mies

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1022.

Mikhail Valerievich ZHUKOV

(Михаил Валерьевич ЖУКОВ / Михайло Валерiйович ЖУКОВ)

Syntymäaika: 1.11.1978

Sukupuoli: mies

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1023.

Tatyana Vladimirovna ZHURAVLEVA

(Татьяна Владимировна ЖУРАВЛЕВА / Тетяна Володимирiвна ЖУРАВЛЕВА)

Syntymäaika: 19.12.1967

Sukupuoli: nainen

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1024.

Abdu Tamer HASSAN

(Абду Тамер ХАССАН)

Syntymäaika: 12.6.1994

Sukupuoli: mies

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1025.

Sergei Navilievich ABUKOV

(Сергей Навильевич АБУКОВ)

Syntymäaika: 17.3.1971

Sukupuoli: mies

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1026.

Vladimir Nikolaevich ANDRIENKO

(Владимир Николаевич АНДРИЕНКО)

Syntymäaika: 27.4.1957

Sukupuoli: mies

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1027.

Alexander Vasilievich AVDEEV

(Александр Васильевич АВДЕЕВ)

Syntymäaika: 7.12.1958

Sukupuoli: mies

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1028.

Oksana Alexandrovna BABENKO

(Оксана Александровна БАБЕНКО / Оксана Олександрiвна БАБЕНКО)

Syntymäaika: 3.6.1987

Sukupuoli: nainen

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1029.

Andrey Vasilievich BAEVSKY

(Андрей Васильевич БАЕВСКИЙ)

Syntymäaika: 19.8.1972

Sukupuoli: mies

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1030.

Alexander Sergeevich BANAKH

(Александр Сергеевич БАНАХ)

Syntymäaika: 23.7.1985

Sukupuoli: mies

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1031.

Rinat Alievich BILYALOV

(Ринат Алиевич БИЛЯЛОВ)

Syntymäaika: 20.10.1969

Sukupuoli: mies

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1032.

Maria Viktorovna BOGATOVA

(Мария Викторовна БОГАТОВА)

Syntymäaika: 21.4.1997

Sukupuoli: nainen

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1033.

Anatoly Vladimirovich BONDARCHUK

(Анатолий Владимирович БОНДАРЧУК / Анатолiй Володимирович БОНДАРЧУК)

Syntymäaika: 1.6.1948

Sukupuoli: mies

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1034.

Alexander Alexandrovich BONDARENKO

(Александр Александрович БОНДАРЕНКО / Олександр Олександрович БОНДАРЕНКО)

Syntymäaika: 2.9.1983

Sukupuoli: mies

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1035.

Alexander Viktorovich BYKADOROV

(Александр Викторович БЫКАДОРОВ / Олександр Вiкторович БИКАДОРОВ)

Syntymäaika: 28.9.1985

Sukupuoli: mies

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1036.

Natalya Dmitrievna CHEKAREVA

(Наталья Дмитриевна ЧЕКАРЕВА / Наталя Дмитриевна ЧЕКАРЄВА)

Syntymäaika: 13.5.1969

Sukupuoli: nainen

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1037.

Sergey Anatolievich CHUCHIN

(Сергей Анатольевич ЧУЧИН / Сергiй Анатолiйович ЧУЧИН)

Syntymäaika: 11.12.1959

Sukupuoli: mies

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1038.

Dmitry Murtazievich CHURADZE

(Дмитрий Муртазиевич ЧУРАДЗЕ / Дмитро Муртазiйович ЧУРАДЗЕ)

Syntymäaika: 24.10.1974

Sukupuoli: mies

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1039.

Dmitry Eduardovich DEZORTSEV

(Дмитрий Эдуардович ДЕЗОРЦЕВ / Дмитро Едуардович ДЕЗОРЦЕВ)

Syntymäaika: 19.6.1966

Sukupuoli: mies

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1040.

Irina Leontievna DIANOVA

(Ирина Леонтьевна ДИАНОВА / Iрина Леонтiївна ДIАНОВА)

Syntymäaika: 13.10.1962

Sukupuoli: nainen

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1041.

Alexey Sergeevich DOROFEEV

(Алексей Сергеевич ДОРОФЕЕВ / Олексiй Сергiйович ДОРОФЄЄВ)

Syntymäaika: 11.11.1986

Sukupuoli: mies

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1042.

Vladimir Nikolaevich DUBOVKA

(Владимир Николаевич ДУБОВКА / Володимир Миколайович ДУБОВКА)

Syntymäaika: 14.9.1982

Sukupuoli: mies

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1043.

Alexander Pavlovich DYAGOVETS

(Александр Павлович ДЯГОВЕЦ / Олександр Павлович ДЯГОВЕЦЬ)

Syntymäaika: 12.1.1962

Sukupuoli: mies

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1044.

Olga Petrovna GRYAZNOVA

(Ольга Петровна ГРЯЗНОВА / Ольга Петрiвна ГРЯЗНОВА)

Syntymäaika: 16.5.1983

Sukupuoli: nainen

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1045.

Natalya Vladimirovna GUBAREVA

(Наталья Владимировна ГУБАРЕВА / Наталя Володимирiвна ГУБАРЄВА)

Syntymäaika: 23.6.1981

Sukupuoli: nainen

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1046.

Evgeny Alekseevich ILYENKO

(Евгений Алексеевич ИЛЬЕНКО / Євгенiй Олексiйович IЛЬЄНКО)

Syntymäaika: 5.11.1995

Sukupuoli: mies

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1047.

Viktor Dmitrievich ISHCHENKO

(Виктор Дмитриевич ИЩЕНКО / Вiктор Дмитрович IЩЕНКО)

Syntymäaika: 23.9.1958

Sukupuoli: mies

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1048.

German Rustemovich KADYROV

(Герман Рустемович КАДЫРОВ / Герман Рустемович КАДИРОВ)

Syntymäaika: 15.10.1965

Sukupuoli: mies

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1049.

Alexander Sergeevich KAMYSHOV

(Александр Сергеевич КАМЫШОВ / Олександр Сергiйович КАМИШОВ)

Syntymäaika: 24.5.1987

Sukupuoli: mies

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1050.

Maxim Gennadievich KNYSH

(Максим Геннадиевич КНЫШ / Максим Геннадiйович КНИШ)

Syntymäaika: 27.5.1983

Sukupuoli: mies

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1051.

Maxim Vitalievich KOROLYUK

(Максим Витальевич КОРОЛЮК / Максим Вiталiйович КОРОЛЮК)

Syntymäaika: 22.12.1982

Sukupuoli: mies

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1052.

Irina Anatolievna KOSTENKO

(Ирина Анатольевна КОСТЕНКО / Iрина Анатолiївна КОСТЕНКО)

Syntymäaika: 4.4.1974

Sukupuoli: nainen

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1053.

Gennady Evgenievich KOVALCHUK

(Геннадий Евгеньевич КОВАЛЬЧУК / Геннадiй Євгенович КОВАЛЬЧУК)

Syntymäaika: 16.9.1969

Sukupuoli: mies

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1054.

Sergey Alexandrovich KOVALCHUK

(Сергей Александрович КОВАЛЬЧУК / Сергiй Олександрович КОВАЛЬЧУК)

Syntymäaika: 27.1.1966

Sukupuoli: mies

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1055.

Alexander Vladimirovich KOVTYRIN

(Александр Владимирович КОВТЫРИН / Олександр Володимирович КОВТИРIН)

Syntymäaika: 10.10.1977

Sukupuoli: mies

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1056.

Olga Alexandrovna KRAVTSOVA

(Ольга Александровна КРАВЦОВА / Ольга Олександрiвна КРАВЦОВА)

Syntymäaika: 19.2.1972

Sukupuoli: nainen

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1057.

Julia Mikhailovna KRYUKOVA

(Юлия Михайловна КРЮКОВА / Юлiя Михайлiвна КРЮКОВА)

Syntymäaika: 28.5.1978

Sukupuoli: nainen

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1058.

Klavdia Yurievna KULBATSKAYA

(Клавдия Юрьевна КУЛЬБАЦКАЯ / Клавдiя Юр'ївна КУЛЬБАЦЬКА)

Syntymäaika: 30.3.1967

Sukupuoli: nainen

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1059.

Konstantin Alexandrovich KUZMIN

(Константин Александрович КУЗЬМИН / Костянтин Олександрович КУЗЬМIН)

Syntymäaika: 28.11.1976

Sukupuoli: mies

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1060.

Yury Vladimirovich LEONOV

(Юрий Владимирович ЛЕОНОВ / Юрiй Володимирович ЛЕОНОВ)

Syntymäaika: 1.4.1980

Sukupuoli: mies

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1061.

Roman Nikolaevich LEPA

(Роман Николаевич ЛЕПА / Роман Миколайович ЛЕПА)

Syntymäaika: 3.6.1974

Sukupuoli: mies

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1062.

Yaroslav Igorevich LISOBEY

(Ярослав Игоревич ЛИСОБЕЙ)

Syntymäaika: 24.1.1988

Sukupuoli: mies

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1063.

Irina Ivanovna ANDRUKH

(Ирина Ивановна АНДРУХ)

Syntymäaika: 21.9.1959

Syntymäpaikka: Luhansk, Ukraina

Sukupuoli: nainen

”Luhanskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1064.

Aleksei Yuryevich BELETSKY

(Алексей Юрьевич БЕЛЕЦКИЙ)

Syntymäaika: 23.7.1988

Sukupuoli: mies

”Luhanskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1065.

Gennadiy Mikhaylovich BUNEEV

(Геннадий Михайлович БУНЕЕВ)

Syntymäaika: 11.2.1958

Syntymäpaikka: Luhansk, Ukraina

Sukupuoli: mies

”Luhanskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1066.

Oleg Viacheslavovich DADONOV

(Олег Вячеславович ДАДОНОВ)

Syntymäaika: 6.7.1968

Sukupuoli: mies

”Luhanskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1067.

Bella Seyranovna DEMESHKO

(Бэлла Сейрановна ДЕМЕШКО)

Syntymäaika: 19.2.1979

Sukupuoli: nainen

”Luhanskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1068.

Sergei Mikhaylovich DIDENKO

(Сергей Михайлович ДИДЕНКО)

Syntymäaika: 22.6.1974

Sukupuoli: mies

”Luhanskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1069.

Elena Evgenyevna FARAKHOVA

(Елена Евгеньевна ФАРАХОВА)

Syntymäaika: 31.12.1984

Syntymäpaikka: Luhansk, Ukraina

Sukupuoli: nainen

”Luhanskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1070.

Valeriy Iosifovich GALINKIN

(Валерий Иосифович ГАЛИНКИН)

Syntymäaika: 1.8.1947

Syntymäpaikka: Luhansk, Ukraina

Sukupuoli: mies

”Luhanskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1071.

Svetlana Fiodorovna GIZAY

(Светлана Федоровна ГИЗАЙ)

Syntymäaika: 24.1.1965

Syntymäpaikka: Kehychivka, Ukraina

Sukupuoli: nainen

”Luhanskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1072.

Dmitry Yuryevich GOLDA

(Дмитрий Юрьевич ГОЛДА)

Syntymäaika: 2.8.1984

Sukupuoli: mies

”Luhanskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1073.

Mikhail Vasilyevich GOLUBOVICH

(Михаил Васильевич ГОЛУБОВИЧ)

Syntymäaika: 21.11.1943

Syntymäpaikka: Zolotonoša, Ukraina

Sukupuoli: mies

”Luhanskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1074.

Andrei Anatolyevich GUBAREV

(Андрей Анатольевич ГУБАРЕВ)

Syntymäaika: 22.10.1974

Syntymäpaikka: Krasnodon, Ukraina

Sukupuoli: mies

”Luhanskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1075.

Svetlana Vadimovna KHVOROSTIAN

(Светлана Вадимовна ХВОРОСТЯН)

Syntymäaika: 7.3.1990

Syntymäpaikka: Luhansk, Ukraina

Sukupuoli: nainen

”Luhanskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1076.

Vitaliy Mikhaylovich KISHKINOV

(Виталий Михайлович КИШКИНОВ)

Syntymäaika: 7.1.1983

Sukupuoli: mies

”Luhanskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1077.

Olga Anatolyevna KOBTSEVA

(Ольга Анатольевна КОБЦЕВА)

Syntymäaika: 6.9.1966

Syntymäpaikka: Rubižne, Ukraina

Sukupuoli: nainen

”Luhanskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1078.

Denis Sergeevich KOLESNIKOV

(Денис Сергеевич КОЛЕСНИКОВ)

Syntymäaika: 1.6.1980

Syntymäpaikka: Luhansk, Ukraina

Sukupuoli: mies

”Luhanskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1079.

Aleksandra Sergeevna KOVALENKO

(Александра Сергеевна КОВАЛЕНКО)

Syntymäaika: 6.9.1988

Syntymäpaikka: Luhansk, Ukraina

Sukupuoli: nainen

”Luhanskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1080.

Aleksandr Valeryevich KRIYERENKO

(Александр Валерьевич КРИЕРЕНКО)

Syntymäaika: 14.10.1993

Syntymäpaikka: Luhansk, Ukraina

Sukupuoli: mies

”Luhanskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1081.

Dmitry Leonidovich KUKARSKY

(Дмитрий Леонидович КУКАРСКИЙ)

Syntymäaika: 20.1.1982

Syntymäpaikka: Antipino, Venäjän federaatio

Sukupuoli: mies

”Luhanskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1082.

Andrei Viktorovich LITSOEV

(Андрей Викторович ЛИЦОЕВ)

Syntymäaika: 6.2.1967

Syntymäpaikka: Luhansk, Ukraina

Sukupuoli: mies

”Luhanskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1083.

Roman Grigoryevich LYSENKO

(Роман Григорьевич ЛЫСЕНКО)

Syntymäaika: 13.8.1962

Syntymäpaikka: Altševsk, Ukraina

Sukupuoli: mies

”Luhanskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1084.

Pavel Georgievich MALY

(Павел Георгиевич МАЛЫЙ)

Syntymäaika: 5.11.1968

Syntymäpaikka: Debaltseve, Ukraina

Sukupuoli: mies

”Luhanskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1085.

Ruslan Raisovich MARDANOV

(Руслан Раисович МАРДАНОВ)

Syntymäaika: 22.9.1980

Sukupuoli: mies

”Luhanskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1086.

Zhanna Viktorovna MARFINA

(Жанна Викторовна МАРФИНА)

Syntymäaika: 31.1.1974

Syntymäpaikka: Bile, Ukraina

Sukupuoli: nainen

”Luhanskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1087.

Anna Mikhaylovna MOSINA

(Анна Михайловна МОСИНА)

Syntymäaika: 27.10.1957

Syntymäpaikka: Luhansk, Ukraina

Sukupuoli: nainen

”Luhanskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1088.

Zinaida Gavrilovna NADEN

(Зинаида Гавриловна НАДЕН)

Syntymäaika: 22.7.1947

Sukupuoli: nainen

”Luhanskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1089.

Pavel Aristievich PILAVOV

(Павел Аристиевич ПИЛАВОВ)

Syntymäaika: 17.2.1969

Syntymäpaikka: Aleksejevka, Georgia

Sukupuoli: mies

”Luhanskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1090.

Alla Arkadyevna PODTYNNAYA

(Алла Аркадьевна ПОДТЫННАЯ)

Syntymäaika: 8.6.1953

Syntymäpaikka: Luhansk, Ukraina

Sukupuoli: nainen

”Luhanskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1091.

Vladimir Nikolaevich POLYAKOV

(Владимир Николаевич ПОЛЯКОВ)

Syntymäaika: 7.4.1987

Syntymäpaikka: Perevalsk, Ukraina

Sukupuoli: mies

”Luhanskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1092.

Oleg Nikolaevich POPOV

(Олег Николаевич ПОПОВ)

Syntymäaika: 16.4.1972

Syntymäpaikka: Luhansk, Ukraina

Sukupuoli: mies

”Luhanskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1093.

Elena Ivanovna RAKHMUKOVA

(Елена Ивановна РАХМУКОВА)

Syntymäaika: 25.9.1956

Syntymäpaikka: Antratsyt, Ukraina

Sukupuoli: nainen

”Luhanskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1094.

Igor Nikolaevich RYABUSHKIN

(Игорь Николаевич РЯБУШКИН)

Syntymäaika: 5.5.1970

Syntymäpaikka: Rovenky, Ukraina

Sukupuoli: mies

”Luhanskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1095.

Ivan Vladimirovich SANAYEV

(Иван Владимирович САНАЕВ)

Syntymäaika: 10.6.1986

Syntymäpaikka: Molodohvardiisk, Ukraina

Sukupuoli: mies

”Luhanskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1096.

Vladimir Vladimirovich SANKIN

(Владимир Владимирович САНКИН)

Syntymäaika: 7.6.1984

Syntymäpaikka: Luhansk, Ukraina

Sukupuoli: mies

”Luhanskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1097.

Natalya Vladimirovna SERGUN

(Наталья Владимировна СЕРГУН)

Syntymäaika: 20.9.1973

Sukupuoli: nainen

”Luhanskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1098.

Sergei Viktorovich SEROV

(Сергей Викторович СЕРОВ)

Syntymäaika: 13.12.1967

Sukupuoli: mies

”Luhanskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1099.

Konstantin Evgenevich SKRYPNYK

(Константин Евгеньевич СКРЫПНИК)

Syntymäaika: 15.4.1974

Sukupuoli: mies

”Luhanskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1100.

Viacheslav Evgenyevich SVETLOV

(Вячеслав Евгеньевич СВЕТЛОВ)

Syntymäaika: 27.1.1970

Sukupuoli: mies

”Luhanskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1101.

Andrei Mikhaylovich TAMBOVTSEV

(Андрей Михайлович ТАМБОВЦЕВ)

Syntymäaika: 6.8.1986

Syntymäpaikka: Luhansk, Ukraina

Sukupuoli: mies

”Luhanskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1102.

Yuriy Nikolaevich TELIKANOV

(Юрий Николаевич ТЕЛИКАНОВ)

Syntymäaika: 10.5.1955

Syntymäpaikka: Jenakijeve, Ukraina

Sukupuoli: mies

”Luhanskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1103.

Maksim Anatolyevich UVAROV

(Максим Анатольевич УВАРОВ)

Syntymäaika: 14.8.1980

Sukupuoli: mies

”Luhanskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1104.

Aleksandr Viktorovich YERMOLENKO

(Александр Викторович ЕРМОЛЕНКО)

Syntymäaika: 20.12.1985

Syntymäpaikka: Snižne, Ukraina

Sukupuoli: mies

”Luhanskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1105.

Yuriy Pavlovich YUROV

(Юрий Павлович ЮРОВ)

Syntymäaika: 17.6.1969

Syntymäpaikka: Luhansk, Ukraina

Sukupuoli: mies

”Luhanskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1106.

Nelli Akopovna ZADIRAKA

(Нелли Акоповна ЗАДИРАКА)

Syntymäaika: 24.8.1949

Syntymäpaikka: Akhaltsikhe, Georgia

Sukupuoli: nainen

”Luhanskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1107.

Dmitry Aleksandrovich KHOROSHILOV

(Дмитрий Александрович ХОРОШИЛОВ; Дмитро Олександрович ХОРОШИЛОВ)

Syntymäaika: 20.12.1982

Sukupuoli: mies

”Luhanskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1108.

Andrei Fiodorovich SOPELNIK

(Андрей Федорович СОПЕЛЬНИК; Андрiй Федорович СОПЕЛЬНИК)

Syntymäaika: 16.3.1975

Sukupuoli: mies

”Luhanskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1109.

Oleg Valeryevich KOVAL

(Олег Валерьевич КОВАЛЬ; Олег Валерiйович КОВАЛЬ)

Syntymäaika: 29.9.1974

Sukupuoli: mies

”Luhanskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Hän on sen vuoksi tukenut ja toteuttanut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

8.4.2022

1110.

Gulbakhor ISMAILOVA

(alias Ismailova GULBAKHOR)

Гульбахор ИСМАИЛОВА

Syntymäaika: 22.12.1959

Syntymäpaikka: Uzbekistan

Osoite: Apartment 81-83, 79 Ustabayeva Street 1000187 Tashkent, Uzbekistan

Lähellä oleva henkilö: Alisher Usmanov, veli

Kansalaisuus: venäläinen

Passin numero: 71 3059195 (Venäjä)

Sukupuoli: nainen

Gulbakhor Ismailova on Kremlin-myönteisen oligarkin Alisher Usmanovin sisar; Usmanov on merkitty luetteloon päätöksen 2014/145/YUTP nojalla. Saksan keskusrikospoliisin (Bundeskriminalamt) tutkinnassa kävi ilmi, että Alisher Usmanov oli epäsuorasti siirtänyt varoja sisarelleen Gulbakhor Ismailovalle. Erityisesti ”Dilbar”-huvijahdin omistaja on Navis Marine Ltd. (Caymansaaret), jonka osakkeenomistaja on Almenor Holdings Ltd. (Kypros). Kyseisen holdingyhtiön kaikkia osakkeita hallinnoi Pomerol Capital SA (Sveitsi) ”The Sisters Trustin” hyväksi. Vuodesta 2017 lähtien Alisher Usmanov ei ole enää ollut kyseisen trustiyhtiön osakas, minkä seurauksena hänen sisarestaan Gulbakhor Ismailovasta on tullut ”Dilbar”-huvijahdin ainoa tosiasiallinen omistaja ja edunsaaja.

Hänet on myös yhdistetty Italiassa ja Latviassa sijaitseviin arvokiinteistöihin, jotka voidaan yhdistää hänen veljeensä Alisher Usmanoviin. Hän on näin ollen luonnollinen henkilö, joka on lähellä Alisher Usmanovia (veljeään), joka antoi aktiivisesti aineellista tai taloudellista tukea Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta vastuussa oleville venäläisille päättäjille ja tuki aktiivisesti Ukrainan vakautta horjuttavaa Venäjän hallituksen politiikkaa.

8.4.2022

Yhteisöt

 

Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

66.

JSC Arzamas Machine-Building plant (АО ”Арзамасский машиностроительный завод”)

Osoite: Ulitsa 9 Maya, 2, Arzamas, Nizhny Novgorod Oblast, 607220 Russian Federation

Puh. +7 831 4740780

Verkkosivusto: amz.ru

Sähköposti: oao_amz@amz.ru

Arzamas-koneenrakennustehdas on osa Oleg Deripaskan Military Industrial Company -yritystä. Se valmistaa panssaroituja maalla ja merellä kulkevia BTR-80-miehistönkuljetusajoneuvoja, joita Venäjä käytti ilman edeltävää provokaatiota toteuttamassaan sotilaallisessa hyökkäyksessä Ukrainaa vastaan vuonna 2022.

Arzamas-koneenrakennustehdas on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tai taloudellisesta tukemisesta, jotka heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

8.4.2022

67.

JSC Ruselectronics (АО ”Росэлектроника”)

Osoite: Vereiskaya Str., 29, p. 141., Moscow 115184, Russian Federation

Puh. +7 495 777 42 82

Verkkosivusto: https://www.ruselectronics.ru/

Sähköposti: info@ruselectronics.ru

Ruselectronics on Rostecin omistama venäläinen elektroniikka-alan hallintayhtiö.

JSC Sozvezdie -konserni, jolla on omistusyhteys Ruselectronicsiin, kehittää ja valmistaa elektronisen sodankäynnin monikäyttöisiä Borisoglebsk-2-asejärjestelmäyksikköjä; Venäjän asevoimat käyttivät niitä Venäjän ilman edeltävää provokaatiota toteuttamassa sotilaallisessa hyökkäyksessä Ukrainaa vastaan vuonna 2022. Sitä ennen Borisoglebsk-2-järjestelmää käytettiin separatistisen niin kutsutun ”Luhanskin kansantasavallan” alueella Itä-Ukrainassa.

Ruselectronics on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tai taloudellisesta tukemisesta, jotka heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

8.4.2022

68.

JSC Tactical Missiles Corporation (KTRV)

(АО ”Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение”, КТРВ)

Osoite: 141080, Moscow region, Korolev, Ilyicha str., 7, Russian Federation

Puh. +7 (495) 542-57-09; Faksi: + 7 (495) 511-94-39

Verkkosivut: http://www.ktrv.ru

Sähköposti: kmo@ktrv.ru

Tactical Missiles Corporation -yritys kehittää, valmistaa, modernisoi, korjaa ja huoltaa Venäjän asevoimien strategisen ja taktisen ilmailun erittäin tarkkoja ilmasta laukaistavia pinta- ja ilmamaaliin kohdistuvia asejärjestelmiä. Venäjä käytti Tactical Missiles Corporationin valmistamia aseita ilman edeltävää provokaatiota toteuttamassaan sotilaallisessa hyökkäyksessä Ukrainaa vastaan vuonna 2022.

Se on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tai taloudellisesta tukemisesta, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

8.4.2022

69.

JSC Kalashnikov Concern

(АО Концерн ”Калашников”)

Osoite: Deryabina avenue, 3B, Izhevsk 394018, Russian Federation

Puh. +7 341 250 47 47

Verkkosivut: https://kalashnikovgroup.ru/

Sähköposti: personal@kalashnikovconcern.ru

Kalashnikov-konserni on venäläinen sotilaskaluston, myös henkilökohtaisten kiväärien, ohjusten ja ajoneuvojen, kehittäjä ja valmistaja. Se on suoraan Rostecin hallinnassa.

Venäjän asevoimat käytti Kalashnikov-konsernin valmistamia ohjattavia, ilmasta laukaistavia Vikhr-1-ohjuksia ja AK-12-rynnäkkökiväärejä Venäjän ilman edeltävää provokaatiota toteuttamassa sotilaallisessa hyökkäyksessä Ukrainaa vastaan vuonna 2022.

JSC Kalashnikov Concern on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tai taloudellisesta tukemisesta, jotka heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

8.4.2022

70.

JSC UEC Klimov

(АО ”ОДК-Климов”)

Osoite: 11, Kantemirovskaya st., St. Petersburg 194100, Russian Federation

Puh. +7 (812) 454 71 00

Faksi: +7 (812) 647 00 29

Verkkosivut: https://www.klimov.ru/en

Sähköposti: klimov@klimov.ru

JSC UEC Klimov on Venäjän johtava siviili- ja sotilaskoneiden kaasuturbiinimoottoreiden suunnittelija ja valmistaja. Se on osa United Engine Corporation -yritystä.

Se valmistaa Ka-52-helikoptereissa käytettäviä moottoreita; Venäjä käytti näitä helikoptereita ilman edeltävää provokaatiota toteuttamassaan sotilaallisessa hyökkäyksessä Ukrainaa vastaan vuonna 2022, mukaan lukien Hostomelin taistelussa.

JSC UEC Klimov on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tai taloudellisesta tukemisesta, jotka heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

8.4.2022

71.

LLC Military Industrial Company

(ООО Военно-промышленная компания

Osoite: Rochdelskaya st., 15/8, 3 floor, r. 10-14, Moscow, 123376, Russian Federation

Puh. + 7 (495) 662-10-57

Verkkosivut: https://milindcom.ru

Sähköposti: secrvpk@milindcom.ru

Military Industrial Company -yritys on Venäjän asevoimien keskeinen aseiden ja sotilaskaluston toimittaja. Se on osa Russian Machinesia ja sen omistaa Oleg Deripaska.

Arzamas-koneenrakennustehdas, joka on osa Military Industrial Companya, valmistaa panssaroituja maalla ja merellä kulkevia BTR-80-miehistönkuljetusajoneuvoja, joita Venäjä käytti ilman edeltävää provokaatiota toteuttamassaan sotilaallisessa hyökkäyksessä Ukrainaa vastaan vuonna 2022.

Military Industrial Company on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tai taloudellisesta tukemisesta, jotka heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

8.4.2022

72.

PO More Shipyard

(Акционерное Общество Судостроительный Завод ”Море”)

Osoite: Desantnikov 1, Primorskiy, Fedosia, Crimea, 298176

Puh. + 7 (36562) 29-3-22

Verkkosivut: https://moreship.ru/main/

Sähköposti: office@moreship.ru

More Shipyard on Venäjän laivaston sotalaivojen toimittaja. Venäjän federaatio kansallisti sen liitettyään Krimin niemimaan laittomasti itseensä, ja sille myönnettiin Venäjän valtion toimilupa aseiden ja sotilaskaluston kehittämiseen, tuottamiseen, testaamiseen, asentamiseen, kokoamiseen, tekniseen huoltoon, korjaamiseen, loppukäsittelyyn ja myyntiin.

Se rakensi Venäjän laivastolle luokan ”projekti 22800” korvetit, mikä edisti laittomasti liitetyn Krimin niemimaan militarisointia. Lisäksi yrityksen logossa esiintyy sotilaallinen Z-symboli, jota Venäjän propaganda on käyttänyt tukiessaan Venäjän ilman edeltävää provokaatiota toteuttamaa sotilaallista hyökkäystä Ukrainaa vastaan.

Se on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tai taloudellisesta tukemisesta, jotka heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi sen omistus siirrettiin Ukrainan lain vastaisesti.

8.4.2022

73.

JSC Omsk Transport Machine Factory Omsktransmash

(AO Омский завод транспортного машиностроения ”Омсктрансмаш”)

Osoite: Krasnyy Pereulok 2, 644020 Omsk, Russian Federation

Puh. +7 (3812) 44 61 03

Verkkosivut: http://transmash-omsk.ru

Sähköposti: info@transmash-omsk.ru

Omsktransmash on Omskissa (Venäjä) sijaitseva valtio-omisteinen teknologiayritys. Se valmistaa TOS-1A-raketinheittimiä, joilla laukaistaan termobaarisia pommeja.

Omsktransmash toimitti TOS-1A:t Venäjän asevoimille. Venäjä käytti TOS-1A-raketinheittimiä ilman edeltävää provokaatiota toteuttamassaan sotilaallisessa hyökkäyksessä Ukrainaa vastaan vuonna 2022.

Se on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tai taloudellisesta tukemisesta, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

8.4.2022

74.

JSC Russian Machines

(ООО ”Русские машины”)

Osoite: Rochdelskaya 15, building 8 Moscow, 123022, Russian Federation

Puh. +7 (495) 653 82 07

Verkkosivut: rm.ru

Sähköposti: info@rm.ru

JSC Russian Machines on Oleg Deripaskan omistama teollisuuskonglomeraatti. Siihen kuuluuvat Military Industrial Company -yritys ja Arzamas-koneenrakennustehdas, joka valmistaa panssaroituja maalla ja merellä kulkevia BTR-80-miehistönkuljetusajoneuvoja, joita Venäjä käytti ilman edeltävää provokaatiota toteuttamassaan sotilaallisessa hyökkäyksessä Ukrainaa vastaan vuonna 2022.

JSC Russian Machines on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tai taloudellisesta tukemisesta, jotka heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

8.4.2022

75.

JSC Sozvezdie Concern

(АО Концерн ”Созвездие”)

Osoite: Plekhanovskaya Str., 14, Voronezh 394018, Russian Federation

Puh. +7 473 252 52 52

Verkkosivut: https://www.sozvezdie.su

Sähköposti: office@sozvezdie.su

JSC Sozvezdie -konserni kehittää ja valmistaa elektronisen sodankäynnin, radioyhteyksien sekä elektronisten vastatoimien järjestelmiä ja laitteita.

JSC Sozvezdie -konserni kehittää ja valmistaa elektronisen sodankäynnin monikäyttöisiä Borisoglebsk-2-asejärjestelmäyksikköjä; Venäjän asevoimat käyttivät niitä Venäjän ilman edeltävää provokaatiota toteuttamassa sotilaallisessa hyökkäyksessä Ukrainaa vastaan vuonna 2022. Sitä ennen Borisoglebsk-2-järjestelmää käytettiin separatistisen niin kutsutun ”Luhanskin kansantasavallan” alueella Itä-Ukrainassa.

JSC Sozvezdie Concern on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tai taloudellisesta tukemisesta, jotka heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

8.4.2022

76.

JSC Research and Industrial Concern ”Machine Engineering Technologies” - JSC RIC TECMASH

(Холдинговая компания АО ”Научно-производственный концерн 'Технологии машиностроения'”)

Osoite: Bolshaya Tatarskaya Str. 35/5, Moscow 115184, Russian Federation

Puh. +7 495 459 98 81

Verkkosivut: http://tecmash.ru

Sähköposti: info@tecmash.ru

Tecmash-konserni on Venäjän asevoimien käyttämien ohjusten ja ampumatarvikkeiden keskeinen suunnittelija ja valmistaja. Se on Rostecin tytäryhtiö.

Sen tytäryhtiö NPO Splav valmistaa BM-27 Uragan- ja BM-30 Smerch -raketinheittimiä, joita Venäjä käytti ilman edeltävää provokaatiota toteuttamassaan sotilaallisessa hyökkäyksessä Ukrainaa vastaan vuonna 2022. Venäjän asevoimat käyttivät BM-27 Uragan- ja BM-30 Smerch -raketinheittimiä rypäleaseiskuissa siviilikohteisiin Ukrainassa, mistä aiheutui runsaasti henkilövahinkoja.

Tecmash on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tai taloudellisesta tukemisesta, jotka heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

8.4.2022

77.

PJSC United Engine Corporation

(АО ”Объединенная двигателестроительная корпорация”)

Osoite: 16, Budyonny Avenue, Moscow, 105118, Russian Federation

Puh. +7(495) 232-55-02, +7(499) 558-18-94

Verkkosivusto:

https://www.uecrus.com

Sähköposti: info@uecrus.com

United Engine Corporation on Rostecin tytäryhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja huoltaa sotilaslentokoneita, rakettimoottoreita ja laivaston kaasuturbiinimoottoreita.

JSC UEC Klimov, joka on yksi osan Official United Engine Corporationista muodostavista yrityksistä, valmistaa Ka-52-helikoptereissa käytettäviä moottoreita; Venäjä käytti näitä helikoptereita ilman edeltävää provokaatiota toteuttamassaan sotilaallisessa hyökkäyksessä Ukrainaa vastaan vuonna 2022, mukaan lukien Hostomelin taistelussa.

United Engine Corporation on näin vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tai taloudellisesta tukemisesta, jotka heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

8.4.2022

78.

Yantar Shipyard

(Прибалтийский судостроительный завод ”Янтарь”)

Osoite: 1 Guskova square, 236005, Kaliningrad, Russian Federation

Puh. +7 (4012) 61 30 83

Verkkosivusto: https://shipyard-yantar.ru/en

Sähköposti: office@shipyard-yantar.ru

Yantar Shipyard on osa United Shipbuilding Corporationia, joka on venäläinen valtio-omisteinen laivanrakennuskonglomeraatti, joka on Venäjän laivaston sotalaivojen tärkein tuottaja.

Se rakensi luokan ”projekti 11711” suuren maihinnousualuksen ”Pyotr Morgunov”, jota Venäjä käytti ilman edeltävää provokaatiota toteuttamassaan sotilaallisessa hyökkäyksessä Ukrainaa vastaan vuonna 2022.

Se on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tai taloudellisesta tukemisesta, jotka heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

8.4.2022

79.

Otkritie FC Bank

(entinen NOMOS Bank)

Yritysmuoto: Julkinen osakeyhtiö

Osoite: D. 2, str. 4, ul. Letnikovskaya, 115114, Moscow, Russian Federation

Rekisteröintipäivä: 15.12.1999

Rekisteröintinumero: 1027739019208

Verotunnistenumero: 7706092528

SWIFT/BIC: JSNMRUMM

Lähellä oleva henkilö: Igor Finogenov, yksi perustajista (nyt Eurasian Development Bankin toimitusjohtaja)

Lähellä olevat tahot: Venäjän keskuspankki; Venäjän federaation hallitus

Otkritie FC Bank, entiseltä nimeltään NOMOS Bank, on yksi Venäjän kymmenestä suurimmasta pankista ja se on systeemisesti merkittävä rahoituslaitos Venäjän federaation hallitukselle. Venäjän keskuspankki on Otkritie-pankin suurin sijoittaja, jolla on 90–100 prosenttia osakkeista. Yhtenä Venäjän johtavista valtio-omisteisista rahoituslaitoksista Otkritie Bank on merkittävä tulonlähde Venäjän keskuspankille ja Venäjän federaation hallitukselle. Näin ollen Otkritie Bank on yhteisö tai elin, joka antaa aineellista tai taloudellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, tai hyötyy siitä, sekä oikeushenkilö, yhteisö tai elin, joka toimii sellaisilla talouden aloilla, jotka muodostavat merkittävän tulonlähteen Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

8.4.2022

80.

Novikombank

Новикомбанк

Yritysmuoto: Liikepankkiosakeyhtiö

Osoite: Bld.1, Polyanka Bolshaya str. 50/1, Moscow, 119180, Russian Federation

Rekisteröintipaikka: Moskova, Venäjän federaatio

Rekisteröintinumero: 1027739075891

Lähellä olevat henkilöt: Georgieva Elena ALEKSANDROVNA (hallituksen puheenjohtaja)

Andrey Valeryevich KONDRATYEV (johtokunnan puheenjohtaja)

Lähellä oleva yhteisö: Rostec (Venäjän valtion teknologiayritys) Novikombank on Rostecin tytäryhtiö; Rostec on Venäjän valtion teknologiayritys, tärkeä venäläinen valtio-omisteinen puolustusteollisuuden konglomeraatti. Novikombankilla on merkittävä rooli Venäjän hallituksen ohjelmien toteuttamisessa, joilla pyritään kehittämään korkean teknologian teollisuutta Venäjällä rahoittamalla keskeisiä sotilas- ja siviilipuolen hankkeita. Novikombank toimii aloilla, joilla on strategista merkitystä Venäjän federaation hallitukselle, erityisesti puolustusalalla. Näin ollen Novikombank on yhteisö tai elin, joka antaa aineellista tai taloudellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, tai hyötyy siitä, sekä oikeushenkilö, yhteisö tai elin, joka toimii sellaisilla talouden aloilla, jotka muodostavat merkittävän tulonlähteen Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

8.4.2022

81.

Sovcombank

(entinen Buycombank)

Yhteisötyyppi: Julkinen osakeyhtiö

Osoite: Ul. Butyrskaya, D. 76, P. 1, 127015, Moscow, Russian Federation

Rekisteröintipäivä: 1.11.1990

Rekisteröintinumero: 1027739059754

Verotunnistenumero: 7730058711

Lähellä oleva yhteisö: Venäjän federaation hallitus

Sovcombank, entiseltä nimeltään Buycombank, on yksi Venäjän suurimmista pankeista ja Venäjän hallitus ja keskuspankki pitävät sitä systeemisesti merkittävänä venäläisenä rahoituslaitoksena. Sovcombank on näin ollen oikeushenkilö, yhteisö tai elin, joka toimii sellaisilla talouden aloilla, jotka muodostavat merkittävän tulonlähteen Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta

8.4.2022

82.

VTB Bank

ВТБ/Внешторгбанк

Yhteisötyyppi: Julkinen osakeyhtiö

Osoite: Vorontsovskaya Str., 43, Moscow, 109044, Russian Federation

Rekisteröintipaikka: Degtyarnyy Pereulok, 11a, St. Petersburg, 191144, Russian Federation

Rekisteröintipäivä: 17.10.1990

Rekisteröintinumero: 1027739609391

Lähellä olevat henkilöt: Andrei Leonidowitsch KOSTIN (puheenjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja) Anton SILUANOV (valvontaelimen puheenjohtaja)

Lähellä oleva yhteisö: Valtion omaisuuden hallinnoinnista vastaava liittovaltion virasto (Venäjän talouskehitysministeriön osasto on suuri osakkeenomistaja)

VTB Bank on systeemisesti merkittävä rahoituslaitos Venäjän federaation hallitukselle, joka puolestaan on VTB Bankin suuri osakkeenomistaja. Pankilla itsellään on läheiset yhteydet Venäjän tiedustelupalveluun, ja sen toimitusjohtajan nimitti presidentti Vladimir Putin; toimitusjohtaja on puolustanut presidentin toimintaa, Krimin niemimaan Venäjään liittäminen mukaan lukien. Yhtenä Venäjän johtavista rahoituslaitoksista, jonka Venäjän federaation hallitus suurelta osin omistaa, VTB on lisäksi merkittävä tulonlähde Venäjän federaation hallitukselle. Näin ollen VTB Bank on yhteisö tai elin, joka antaa aineellista tai taloudellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, tai hyötyy siitä, sekä oikeushenkilö, yhteisö tai elin, joka toimii sellaisilla talouden aloilla, jotka muodostavat merkittävän tulonlähteen Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

8.4.2022

83.

JSC GTLK

State Transport Leasing Company

Osoite: 31a Leningradsky Avenue, bldg. #1, Moscow 125284, Russian Federation

Kotipaikka: 73 Respublika St., Suite 100, Salekhard, Yamalo-Nenets Autonomous Area, 62900B, Russian Federation

Yhteisötyyppi: Kuljetusyritys

Rekisteröintipaikka: Moskova, Venäjän federaatio

Rekisteröintipäivä: 2001

Päätoimipaikka: Venäjän federaatio

Lähellä olevat yhteisöt: GTLK Europe, GTLK Asia, GTLK Middle East

Puhelinnumero: (495) 221-00-12 8-800-200-12-99

Sähköpostiosoite: gtlk@gtlk.ru

GTLK toimii lento-, meri- ja rautatieliikenteessä, matkustajaliikenteessä, toimittaa auto- ja erityisvarusteita kotimaisille kuljetusteollisuuden yrityksille sekä harjoittaa investointitoimintaa Venäjän liikenneinfrastruktuurin parantamiseksi. Yrityksen ainoa osakkeenomistaja on Venäjän federaatio, jota edustaa Venäjän federaation liikenneministeriö. Vuonna 2020 GTLK:n vuokrasopimussalkun arvo oli 1,3 miljardia ruplaa, ja sillä on tytäryhtiöitä Lähi-idässä, Aasiassa ja myös Euroopassa. GTLK on oikeushenkilö, joka antaa taloudellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

8.4.2022”.


Top