EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D2292

Neuvoston päätös (EU) 2021/2292, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2021, Euroopan unionin puolesta ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevan yleissopimuksen toimeenpanevan elimen 41. istunnossa tehtävästä ehdotuksesta toimeenpanevan elimen päätökseksi päivittämismenetelmästä unionin jäsenyysmuutosten huomioon ottamiseksi ja kyseisessä istunnossa unionin puolesta otettavasta kannasta

ST/7682/2021/INIT

EUVL L 458, 22.12.2021, p. 512–513 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/2292/oj

22.12.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 458/512


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2021/2292,

annettu 30 päivänä huhtikuuta 2021,

Euroopan unionin puolesta ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevan yleissopimuksen toimeenpanevan elimen 41. istunnossa tehtävästä ehdotuksesta toimeenpanevan elimen päätökseksi päivittämismenetelmästä unionin jäsenyysmuutosten huomioon ottamiseksi ja kyseisessä istunnossa unionin puolesta otettavasta kannasta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 192 artiklan 1 kohdan yhdessä sen 218 artiklan 9 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unioni hyväksyi valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan yleissopimukseen liittyvän happamoitumisen, rehevöitymisen ja alailmakehän otsonin vähentämistä koskevan vuoden 1999 pöytäkirjan, sellaisena kuin se on muutettuna 4 päivänä toukokuuta 2012, jäljempänä ’muutettu Göteborgin pöytäkirja’, neuvoston päätöksellä (EU) 2017/1757 (1), ja muutettu Göteborgin pöytäkirja tuli voimaan 7 päivänä lokakuuta 2019.

(2)

Ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevan yleissopimuksen, jäljempänä ’yleissopimus’, toimeenpanevan elimen 36. istunnossa yleissopimuksen sopimuspuolet pyysivät unionia ja sen jäsenvaltioita ehdottamaan menetelmää alkuperäisen Göteborgin pöytäkirjan (sellaisena kuin se on hyväksyttynä vuonna 1999) liitteessä II olevassa taulukossa 1 esitettyjen unionin päästörajojen mukauttamiseksi unionin jäsenyysmuutosten huomioon ottamiseksi.

(3)

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden ehdottama päätös hyväksyttiin toimeenpanevan elimen päätöksellä 2017/3 yleissopimuksen toimeenpanevan elimen 37. kokouksessa.

(4)

Menetelmä, joka perustuu yksinomaan matemaattiseen laskelmaan, jossa käytetään ainoastaan taulukoissa jo esitettyjä tietoja, muutetun Göteborgin pöytäkirjan liitteessä II olevissa taulukoissa 2–6 esitettyjen unionin arvojen päivittämiseksi unionin jäsenyysmuutosten huomioon ottamiseksi on tarpeen, jotta tällaiset muutokset voidaan ottaa asianmukaisesti huomioon tarkasteltaessa sitä, noudattaako unioni muutetun Göteborgin pöytäkirjan mukaisia velvoitteitaan. Tämä ei koske kansallisten päästörajojen tai kansallisten päästövähennysvelvoitteiden mukauttamista muutetun Göteborgin pöytäkirjan liitteen II taulukoissa.

(5)

Kun yleissopimuksen toimeenpaneva elin on hyväksynyt päivittämismenetelmän, komission olisi toimitettava unionin puolesta tarvittavat päivitykset menetelmää soveltavalle Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission pääsihteerille, jotta voidaan ottaa huomioon muutetun Göteborgin pöytäkirjan hyväksymisen jälkeen tapahtuneet unionin jäsenyysmuutokset. Komission olisi myös toimitettava tarvittavat päivitykset, jos unionin jäsenyysmuutoksia tapahtuu myöhemmin.

(6)

On aiheellista vahvistaa toimeenpanevassa elimessä unionin puolesta otettava kanta, koska yleissopimuksen toimeenpanevan elimen päätös tulee olemaan unionia sitova,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Unioni pyrkii kaukokulkeutumissopimuksen toimeenpanevan elimen 41. kokouksessa seuraavaan tavoitteeseen: vahvistetaan menetelmä, jolla voidaan tehdä päivityksiä muutetun Göteborgin pöytäkirjan liitteessä II olevissa taulukoissa 2–6 esitettyihin unionin päästöjen perustasoihin ja päästövähennysvelvoitteisiin ja joka perustuu yksinomaan matemaattiseen laskelmaan, jossa käytetään ainoastaan taulukoissa jo esitettyjä tietoja, jotta voidaan varmistaa, että kyseisissä taulukoissa esitetyt unionin arvot voidaan päivittää asianmukaisesti kuvaamaan unionin jäsenvaltioiden päästöjen perustasojen ja päästövähennysvelvoitteiden kokonaissummia unionin jäsenyysmuutosten jälkeen.

2.   Kaukokulkeutumissopimuksen toimeenpanevan elimen 41. kokousta varten ja 1 kohdassa esitetyn tavoitteen saavuttamiseksi unioni tekee ehdotuksen tarvittavasta menetelmästä (2).

3.   Komissio toimittaa kyseisen ehdotuksen unionin puolesta yleissopimuksen sihteeristölle.

2 artikla

1.   Unioni voi tukea muiden yleissopimuksen sopimuspuolten ehdottamia muutoksia edellyttäen, että ne edistävät 1 artiklassa esitetyn unionin tavoitteen saavuttamista.

2.   Jos muut yleissopimuksen sopimuspuolet ehdottavat, että toimeenpanevan elimen päätöksen oikeusperustana käytetään Göteborgin pöytäkirjan 13 artiklan 2 kohtaa, unioni voi hyväksyä kyseisen ehdotuksen ja aloittaa asiaa koskevat neuvottelut.

3.   Jos muut yleissopimuksen sopimuspuolet pyytävät, että menettely Euroopan unionin päivitettyjen arvojen toimittamista varten yhdenmukaistetaan Göteborgin pöytäkirjan 13 artiklan 4 ja 5 kohdassa esitetyn menettelyn kanssa, unioni voi ehdottaa yksinkertaistettua menettelyä.

3 artikla

Euroopan unionin edustajat voivat jäsenvaltioita kuullen sopia 1 ja 2 artiklassa esitetyn kannan tarkentamisesta yleissopimuksen toimeenpanevan elimen 41. istunnossa tapahtuvan kehityksen valossa paikalla tapahtuvien koordinointikokousten aikana ilman neuvoston uutta päätöstä.

4 artikla

Kun yleissopimuksen toimeenpaneva elin on hyväksynyt menetelmän, joka mahdollistaa 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen päivitysten tekemisen, komissio esittää unionin puolesta tarvittavat päivitykset kyseisen menetelmän täytäntöönpanemiseksi.

5 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 30 päivänä huhtikuuta 2021.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. P. ZACARIAS


(1)  Neuvoston päätös (EU) 2017/1757, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2017, vuoden 1979 valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan yleissopimukseen liittyvään happamoitumisen, rehevöitymisen ja alailmakehän otsonin vähentämistä koskevaan vuoden 1999 pöytäkirjaan tehtävän muutoksen hyväksymisestä Euroopan unionin puolesta (EUVL L 248, 27.9.2017, s. 3).

(2)  Ks. asiakirja 7683/21 osoitteessa http://register.consilium.europa.eu


Top