EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0754

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/754, annettu 4 päivänä toukokuuta 2021, Viron terveysviraston biosidivalmisteen Biobor JF markkinoilla saataville asettamisen ja käytön sallimiseksi toteuttaman toimen jatkamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 55 artiklan 1 kohdan mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla C(2021) 3032) (Ainoastaan vironkielinen teksti on todistusvoimainen)

C/2021/3032

OJ L 163, 10.5.2021, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/754/oj

10.5.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 163/3


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2021/754,

annettu 4 päivänä toukokuuta 2021,

Viron terveysviraston biosidivalmisteen Biobor JF markkinoilla saataville asettamisen ja käytön sallimiseksi toteuttaman toimen jatkamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 55 artiklan 1 kohdan mukaisesti

(tiedoksiannettu numerolla C(2021) 3032)

(Ainoastaan vironkielinen teksti on todistusvoimainen)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä toukokuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 (1) ja erityisesti sen 55 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Viron terveysvirasto, jäljempänä ’toimivaltainen viranomainen’, hyväksyi 19 päivänä kesäkuuta 2020 asetuksen (EU) N:o 528/2012 55 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti päätöksen, jolla sallitaan 16 päivään joulukuuta 2020 asti biosidivalmisteen Biobor JF asettaminen saataville markkinoilla ja käyttö ammattikäytössä ilma-alusten polttoainesäiliöiden ja polttoainejärjestelmien antimikrobikäsittelyä varten, jäljempänä ’toimi’. Toimivaltainen viranomainen ilmoitti toimesta perusteluineen komissiolle ja muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille mainitun asetuksen 55 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti.

(2)

Toimivaltaisen viranomaisen toimittamien tietojen mukaan toimi oli tarpeen kansanterveyden suojelemiseksi. Ilma-alusten polttoainesäiliöiden ja polttoainejärjestelmien mikrobiologinen saastuminen voi johtaa ilma-aluksen moottorin toimintahäiriöihin ja vaarantaa sen lentokelpoisuuden, mikä näin ollen vaarantaa matkustajien ja miehistön turvallisuuden. Covid-19-pandemia ja siihen liittyvät lentorajoitukset johtivat siihen, että lukuisia ilma-aluksia pysäköitiin väliaikaisesti. Ilma-aluksen liikkumattomuus on mikrobiologista saastumista pahentava tekijä.

(3)

Biobor JF sisältää aineita 2,2’-(1-metyylitrimetyleenidioksi)bis-(4-metyyli-1,3,2-dioksaborinaani) (CAS-numero 2665-13-6) ja 2,2’-oksibis (4,4,6-trimetyyli-1,3,2-dioksaborinaani) (CAS-numero 14697-50-8), jotka ovat tehoaineita, joita käytetään valmisteryhmän 6 biosidivalmisteissa tuotteiden varastoinnissa käytettävinä säilytysaineina siten kuin asetuksen (EU) N:o 528/2012 liitteessä V määritellään. Koska kyseisiä tehoaineita ei ole lueteltu komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1062/2014 (2) liitteessä II, ne eivät sisälly asetuksessa (EU) N:o 528/2012 tarkoitettuun kaikkien biosidivalmisteissa käytettyjen vanhojen tehoaineiden järjestelmällistä arviointia koskevaan työohjelmaan. Sen vuoksi kyseisen asetuksen 89 artiklaa ei sovelleta niihin, ja ne on arvioitava ja hyväksyttävä ennen kuin niitä sisältäville biosidivalmisteille voidaan myöntää lupa myös kansallisella tasolla.

(4)

Komissio sai 16 päivänä joulukuuta 2020 toimivaltaiselta viranomaiselta perustellun pyynnön toimen jatkamiseksi asetuksen (EU) N:o 528/2012 55 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti. Perusteltu pyyntö tehtiin, koska huolenaiheena oli, että lentoliikenteen turvallisuus voisi edelleen 16 päivän joulukuuta 2020 jälkeen vaarantua ilma-alusten polttoainesäiliöiden ja polttoainejärjestelmien mikrobiologisen saastumisen vuoksi ja katsottiin, että Biobor JF on välttämätön tällaisen mikrobiologisen saastumisen torjumiseksi.

(5)

Toimivaltaisen viranomaisen toimittamien tietojen mukaan ainoa vaihtoehtoinen biosidivalmiste, jota ilma-alusten ja moottorien valmistajat suosittelevat mikrobiologisen saastumisen käsittelyyn (Kathon™ FP 1.5), vedettiin markkinoilta maaliskuussa 2020, koska kyseisellä valmisteella suoritetun käsittelyn jälkeen havaittiin vakavia moottorin toimintahäiriöitä.

(6)

Ilma-alusten polttoainesäiliöiden ja polttoainejärjestelmien mikrobiologisen saastumisen käsittely mekaanisesti ei ole aina mahdollista, ja sovitut ilmailualan menettelyt edellyttävät käsittelyä biosidivalmisteella myös silloin, kun mekaaninen puhdistus on mahdollinen. Lisäksi mekaaninen käsittely altistaisi työntekijät myrkyllisille kaasuille, ja sitä olisi sen vuoksi vältettävä.

(7)

Komission saatavilla olevien tietojen mukaan Biobor JF:n valmistaja on ryhtynyt toimenpiteisiin normaalin luvan saamiseksi valmisteelle, ja sen sisältämien tehoaineiden hyväksyntää koskevan hakemuksen toimittamista odotetaan lähiaikoina. Tehoaineiden hyväksyntä ja sen jälkeen luvan myöntäminen biosidivalmisteelle olisi pysyvä ratkaisu tulevaisuutta varten, mutta näiden menettelyjen saattaminen päätökseen veisi huomattavasti aikaa.

(8)

Ilma-alusten polttoainesäiliöiden ja polttoainejärjestelmien mikrobiologisen saastumisen puutteellinen torjuminen saattaa vaarantaa lentoliikenteen turvallisuuden, ja tätä vaaraa ei voida riittävästi hallita käyttämällä vaihtoehtoista biosidivalmistetta tai muilla keinoin. Se vuoksi on aiheellista antaa toimivaltaiselle viranomaiselle lupa toimen jatkamiseen.

(9)

Koska toimi on rauennut 16 päivänä joulukuuta 2020, tätä päätöstä olisi sovellettava taannehtivasti.

(10)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän biosidivalmistekomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Viron terveysvirasto voi jatkaa 20 päivään kesäkuuta 2022 asti toimea, jolla sallitaan biosidivalmisteen Biobor JF asettaminen saataville markkinoilla ja käyttö ammattikäytössä ilma-alusten polttoainesäiliöiden ja polttoainejärjestelmien antimikrobikäsittelyä varten.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Viron terveysvirastolle.

Sitä sovelletaan 17 päivästä joulukuuta 2020.

Tehty Brysselissä 4 päivänä toukokuuta 2021.

Komission puolesta

Stella KYRIAKIDES

Komission jäsen


(1)  EUVL L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1062/2014, annettu 4 päivänä elokuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 528/2012 tarkoitetusta kaikkien biosidivalmisteissa käytettyjen vanhojen tehoaineiden järjestelmällistä arviointia koskevasta työohjelmasta (EUVL L 294, 10.10.2014, s. 1).


Top