EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0732

Komission delegoitu asetus (EU) 2021/732, annettu 26 päivänä tammikuuta 2021, delegoidun asetuksen (EU) N:o 667/2014 muuttamisesta tutkivan virkamiehen Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle toimittaman asiakirja-aineiston sisällön, välipäätöksiä koskevan kuulemisoikeuden sekä sakkojen ja uhkasakkojen tallettamisen osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

C/2021/339

EUVL L 158, 6.5.2021, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/732/oj

6.5.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 158/8


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2021/732,

annettu 26 päivänä tammikuuta 2021,

delegoidun asetuksen (EU) N:o 667/2014 muuttamisesta tutkivan virkamiehen Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle toimittaman asiakirja-aineiston sisällön, välipäätöksiä koskevan kuulemisoikeuden sekä sakkojen ja uhkasakkojen tallettamisen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä 4 päivänä heinäkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 (1) ja erityisesti sen 64 artiklan 7 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetusta (EU) N:o 648/2012 on muutettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2019/834 (2). Muutokset koskivat muun muassa finanssialalla toimivien vastapuolten määritelmää, tutkimuksen kohteena olevien henkilöiden oikeutta tutustua asiakirja-aineistoon, sakkoja, jotka johonkin asetuksen (EU) N:o 648/2012 liitteessä I lueteltuun rikkomiseen tahallisesti tai tuottamuksellisesti syyllistyneen kauppatietorekisterin on maksettava, sekä sellaisten henkilöiden oikeutta tulla kuulluksi, joille saatetaan määrätä uhkasakko.

(2)

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 667/2014 (3) annettiin asetuksen (EU) N:o 648/2012 64 artiklan 7 kohdan nojalla, ja siinä käsitellään Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (EAMV) kauppatietorekistereille määräämiä seuraamuksia koskevia menettelysääntöjä, mukaan lukien puolustautumisoikeuksia koskevat säännöt. Koska asetuksella (EU) 2019/834 asetukseen (EU) N:o 648/2012 tehdyt muutokset koskevat kyseisiä menettelysääntöjä, on varmistettava, että kyseiset muutokset otetaan huomioon myös delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 667/2014.

(3)

On tärkeää varmistaa avoimuus EAMV:n asetuksen (EU) N:o 648/2012 64 artiklan mukaisesti nimeämän tutkivan virkamiehen ja EAMV:n välillä. Tällainen avoimuus edellyttää, että tutkivan virkamiehen asiakirja-aineisto sisältää tutkimuksen kohteena olevien henkilöiden esittämät vastineet ja tutkimuslausunnot, joiden perusteella kyseiset henkilöt ovat esittäneen vastineensa.

(4)

Asetuksen (EU) N:o 648/2012 67 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaan EAMV voi tilanteessa, jossa tarvitaan kiireellisiä toimia, antaa välipäätöksiä ilman, että se kuulee ensin tutkimuksen tai menettelyn kohteena olevia henkilöitä. Jotta voidaan varmistaa välipäätösten antamista koskevan EAMV:n toimivallan vaikuttavuus, tutkimuksen kohteena olevilla henkilöillä ei tulisi olla oikeutta tutustua asiakirja-aineistoon tai tulla kuulluksi ennen kuin tutkiva virkamies on toimittanut asiakirja-aineiston ja havaintonsa EAMV:lle tai ennen kuin EAMV on antanut välipäätöksen. Puolustautumisoikeuksien toteutumiseksi tutkimuksen kohteena olevilla henkilöillä olisi kuitenkin oltava oikeus tutustua asiakirja-aineistoon heti, kun tutkiva virkamies on toimittanut sen ja tutkimuslausuntonsa EAMV:lle, ja oikeus tulla kuulluksi mahdollisimman pian sen jälkeen, kun EAMV on antanut välipäätöksen.

(5)

Asetuksen (EU) N:o 648/2012 68 artiklan 5 kohdan mukaan EAMV:n perimiä sakkoja ja uhkasakkoja vastaavat määrät kohdennetaan unionin yleiseen talousarvioon. EAMV:n perimät sakot ja uhkasakot olisi talletettava korolliselle pankkitilille, kunnes niistä tulee lopullisia. EAMV:n kunkin sakkoja tai uhkasakkoja määräävän päätöksen nojalla perimät määrät olisi talletettava erilliselle tilille tai alatilille jäljitettävyyden varmistamiseksi siihen asti, kunnes päätöksestä tulee lopullinen.

(6)

Delegoitua asetusta (EU) N:o 667/2014 olisi sen vuoksi muutettava.

(7)

Tämän asetuksen olisi tultava voimaan kiireellisesti, jotta EAMV voi käyttää tosiasiallisia valvonta- ja täytäntöönpanovaltuuksiaan välittömästi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan delegoitu asetus (EU) N:o 667/2014 seuraavasti:

1)

Korvataan 3 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Tutkivan virkamiehen EAMV:lle toimittamassa täydellisessä asiakirja-aineistossa on oltava seuraavat asiakirjat:

a)

tutkimuksen kohteena olevalle henkilölle osoitettu tutkimuslausunto ja sen jäljennös;

b)

jäljennös tutkimuksen kohteena olevan henkilön antamista kirjallisista vastineista;

c)

mahdollisen suullisen kuulemisen pöytäkirja.”

2)

Lisätään 3 a artikla seuraavasti:

”3 a artikla

Oikeus tulla kuulluksi EAMV:ssa valvontatoimenpiteitä koskevista välipäätöksistä

1.   Tässä artiklassa vahvistettua menettelyä sovelletaan 2 ja 3 artiklasta poiketen silloin, kun EAMV antaa välipäätöksiä asetuksen (EU) N:o 648/2012 67 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan nojalla.

2.   Tutkivan virkamiehen on toimitettava asiakirja-aineisto ja havaintonsa EAMV:lle ja ilmoitettava tutkimuksen kohteena olevalle henkilölle välittömästi havainnoistaan antamatta tälle kuitenkaan mahdollisuutta esittää vastineita. Tutkivan virkamiehen tutkimuslausunnossa on esitettävä tosiseikat, jotka voivat muodostaa yhden tai useamman asetuksen (EU) N:o 648/2012 liitteessä I mainituista rikkomisista, mukaan lukien mahdolliset rikkomisia raskauttavat tai lieventävät näkökohdat.

Tutkivan virkamiehen on pyynnöstä annettava tutkimuksen kohteena olevan henkilön tutustua asiakirja-aineistoon.

3.   Jos EAMV katsoo, että tutkivan virkamiehen tutkimuslausunnossa kuvatut tosiseikat eivät muodosta asetuksen (EU) N:o 648/2012 liitteessä I lueteltua rikkomista, sen on tehtävä päätös tutkimuksen lopettamisesta ja annettava päätös tiedoksi tutkimuksen kohteena olevalle henkilölle.

4.   Jos EAMV päättää, että tutkimuksen kohteena oleva henkilö on syyllistynyt yhteen tai useampaan asetuksen (EU) N:o 648/2012 liitteessä I lueteltuun rikkomiseen, ja määrää välipäätöksellä asetuksen (EU) N:o 648/2012 73 artiklan 1 kohdan a, c ja d alakohdassa tarkoitettuja valvontatoimenpiteitä, sen on annettava kyseinen välipäätös välittömästi tiedoksi tälle henkilölle.

EAMV:n on asetettava kohtuullinen määräaika, jonka kuluessa tutkimuksen kohteena olevat henkilöt voivat esittää kirjallisia vastineita välipäätökseen. EAMV ei ole velvollinen ottamaan huomioon määräajan umpeutumisen jälkeen toimitettuja kirjallisia vastineita.

EAMV:n on pyynnöstä annettava tutkimuksen kohteena olevien henkilöiden tutustua asiakirja-aineistoon.

EAMV voi kutsua tutkimuksen kohteena olevat henkilöt suulliseen kuulemiseen. Tutkimuksen kohteena olevien henkilöiden avustajina voi olla asianajajia tai muita EAMV:n hyväksymiä päteviä henkilöitä. Suulliset käsittelyt eivät ole julkisia.

5.   EAMV:n on kuultava tutkimuksen kohteena olevaa henkilöä ja annettava lopullinen päätös mahdollisimman pian välipäätöksen antamisen jälkeen.

Jos EAMV katsoo täydellisen asiakirja-aineiston perusteella ja tutkimuksen kohteena olevaa henkilöä kuultuaan, että tutkimuksen kohteena oleva henkilö on syyllistynyt yhteen tai useampaan asetuksen (EU) N:o 648/2012 liitteessä I lueteltuun rikkomiseen, sen on annettava vahvistava päätös, jolla määrätään yhdestä tai useammasta asetuksen (EU) N:o 648/2012 73 artiklan 1 kohdan a, c ja d alakohdassa tarkoitetusta valvontatoimenpiteestä. EAMV:n on annettava kyseinen päätös välittömästi tiedoksi kyseiselle henkilölle.

Jos EAMV antaa lopullisen päätöksen, jolla ei vahvisteta välipäätöstä, välipäätös katsotaan kumotuksi.”

3)

Muutetaan 8 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”EAMV:n perimät sakot ja uhkasakot talletetaan EAMV:n tilinpitäjän avaamalle korolliselle pankkitilille, kunnes niistä tulee lopullisia. Jos EAMV perii samanaikaisesti useita sakkoja tai uhkasakkoja, EAMV:n tilinpitäjän on varmistettava, että ne talletetaan eri tileille tai alatileille. Maksettuja määriä ei oteta EAMV:n talousarvioon eikä kirjata talousarviovaroiksi.”

b)

Korvataan kolmas alakohta seuraavasti:

”EAMV:n tilinpitäjä raportoi säännöllisesti rahoitusvakaudesta, rahoituspalveluista ja pääomamarkkinaunionista vastaavan Euroopan komission pääosaston tulojen ja menojen hyväksyjälle EAMV:n määräämien sakkojen ja uhkasakkojen määristä ja tilasta.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä tammikuuta 2021.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/834, annettu 20 päivänä toukokuuta 2019, asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta määritysvelvollisuuden, määritysvelvollisuuden keskeyttämisen, raportointivaatimusten, sellaisten OTC-johdannaissopimusten riskienpienentämistekniikoiden, joille ei ole tehty keskusvastapuolimääritystä, kauppatietorekisterien rekisteröinnin ja valvonnan sekä kauppatietorekistereitä koskevien vaatimusten osalta (EUVL L 141, 28.5.2019, s. 42).

(3)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 667/2014, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen kauppatietorekistereille määräämiä seuraamuksia koskevien menettelysääntöjen osalta, mukaan lukien puolustautumisoikeuksia koskevat säännöt ja ajalliset säännökset (EUVL L 179, 19.6.2014, s. 31).


Top