EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1108

Neuvoston asetus (EU) 2020/1108, annettu 20 päivänä heinäkuuta 2020, asetuksen (EU) 2017/2454 muuttamisesta soveltamispäivien osalta covid-19-pandemian vastatoimena

ST/9124/2020/INIT

OJ L 244, 29.7.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1108/oj

29.7.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 244/1


NEUVOSTON ASETUS (EU) 2020/1108,

annettu 20 päivänä heinäkuuta 2020,

asetuksen (EU) 2017/2454 muuttamisesta soveltamispäivien osalta covid-19-pandemian vastatoimena

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 113 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

noudattaa erityistä lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksessa (EU) N:o 904/2010 (3) vahvistetaan säännöt jäsenvaltioiden suorittamasta tietojen vaihdosta ja tietojen tallettamisesta neuvoston direktiivin 2006/112/EY (4) XII osaston 6 luvussa säädettyjen erityisjärjestelmien perustamista varten.

(2)

Neuvoston asetuksella (EU) 2017/2454 (5) muutetaan kyseisiä säännöksiä mainittujen erityisjärjestelmien soveltamisalan laajentamiseksi ja uuden järjestelmän käyttöönottamiseksi. Kyseisiä muutoksia on määrä soveltaa 1 päivästä tammikuuta 2021.

(3)

Maailman terveysjärjestö (WHO) julisti covid-19-epidemian kansainväliseksi kansanterveysuhaksi 30 päivänä tammikuuta 2020. WHO julisti covid-19-epidemian pandemiaksi 11 päivänä maaliskuuta 2020. Covid-19-pandemia on vaikuttanut kaikkiin jäsenvaltioihin. Useat jäsenvaltiot ovat julistaneet kansallisen hätätilan, koska tapausten määrä on kasvanut hälyttävästi ja koska vaikuttavia keinoja covid-19-pandemian torjumiseksi ei ole välittömästi saatavilla.

(4)

Covid-19-pandemia on odottamaton ja ennennäkemätön hätätilanne, joka vaikuttaa syvästi kaikkiin jäsenvaltioihin ja pakottaa ne toteuttamaan välittömiä toimia kansallisella tasolla, jotta meneillään olevaa kriisiä voitaisiin hoitaa tärkeimpänä prioriteettina kohdistamalla uudelleen muihin kohteisiin varattuja resursseja. Tämän kriisin seurauksena useilla jäsenvaltioilla on vaikeuksia saattaa päätökseen niiden tietoteknisten järjestelmien kehittäminen, joita tarvitaan asetuksen (EU) 2017/2454 soveltamiseksi 1 päivästä tammikuuta 2021. Eräät jäsenvaltiot ovat sen vuoksi pyytäneet asetuksessa (EU) 2017/2454 säädettyjen soveltamispäivien lykkäämistä.

(5)

Kun otetaan huomioon jäsenvaltioille covid-19-kriisin hallinnasta syntyvät haasteet ja se, että uudet säännökset perustuvat periaatteeseen, jonka mukaan kaikkien jäsenvaltioiden on päivitettävä tietotekniset järjestelmänsä voidakseen soveltaa asetusta (EU) 2017/2454 ja varmistaa muutetuissa järjestelmissä tapahtuva tietojen ja maksujen kerääminen ja toimittaminen, kyseisen asetuksen soveltamispäivää on tarpeen lykätä kuudella kuukaudella. Lykkääminen kuudella kuukaudella on aiheellista, koska viive olisi pidettävä mahdollisimman lyhyenä jäsenvaltioille aiheutuvien budjettitappioiden lisääntymisen minimoimiseksi.

(6)

Ottaen huomioon covid-19-pandemiasta aiheutuvien talouden häiriöiden ja mahdollisten lisävaikeuksien huomattavat vaikutukset ja jotta tuettaisiin sähköisen kaupankäynnin uusien alv-sääntöjen asianmukaista ja oikea-aikaista soveltamista, komissio voisi tehdä läheistä yhteistyötä asianomaisten jäsenvaltioiden kanssa seuratakseen kansallisten tietoteknisten järjestelmien mukauttamista ja tarjotakseen tarvittaessa teknistä apua.

(7)

Sen vuoksi asetus (EU) 2017/2454 olisi muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) 2017/2454 seuraavasti:

1)

Muutetaan 1 artiklan 7 alakohta seuraavasti:

a)

korvataan a alakohdassa oleva 2 jakson otsikko seuraavasti:

Säännökset, joita sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2015 alkaen 30 päivään kesäkuuta 2021 saakka;

b)

muutetaan b alakohta seuraavasti:

i)

korvataan 3 jakson otsikko seuraavasti:

1 päivästä heinäkuuta 2021 sovellettavat säännökset”;

ii)

korvataan 47 a artikla seuraavasti:

47 a artikla

Tämän jakson säännöksiä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2021.”.

2)

Korvataan 2 artiklan toinen kohta seuraavasti:

”Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2021.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä heinäkuuta 2020.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. ROTH


(1)  Lausunto annettu 10 heinäkuuta 2020 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Lausunto annettu 10 kesäkuuta 2020 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  Neuvoston asetus (EU) N:o 904/2010, annettu 7 päivänä lokakuuta 2010, hallinnollisesta yhteistyöstä ja petosten torjunnasta arvonlisäverotuksen alalla (EUVL L 268, 12.10.2010, s. 1).

(4)  Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2006, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä (EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1).

(5)  Neuvoston asetus (EU) 2017/2454, annettu 5 päivänä joulukuuta 2017, hallinnollisesta yhteistyöstä ja petosten torjunnasta arvonlisäverotuksen alalla annetun asetuksen (EU) N:o 904/2010 muuttamisesta (EUVL L 348, 29.12.2017, s. 1).


Top