EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0875

Neuvoston asetus (EU) 2020/875, annettu 15 päivänä kesäkuuta 2020, tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 1388/2013 muuttamisesta

ST/7813/2020/INIT

OJ L 204, 26.6.2020, p. 34–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/875/oj

26.6.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 204/34


NEUVOSTON ASETUS (EU) 2020/875,

annettu 15 päivänä kesäkuuta 2020,

tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 1388/2013 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 31 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksella (EU) N:o 1388/2013 (1) avattiin autonomisia tariffikiintiöitä, jotta voidaan varmistaa tiettyjen sellaisten maatalous- ja teollisuustuotteiden riittävä ja jatkuva saatavuus, joita ei tuoteta unionissa riittäviä määriä, ja välttää siten aiheuttamasta häiriöitä kyseisten tuotteiden markkinoilla. Kyseisissä tariffikiintiöissä tuotteita voidaan tuoda unioniin alennetuin tullein tai tulleitta.

(2)

Koska on unionin edun mukaista varmistaa tiettyjen teollisuustuotteiden riittävä tarjonta ja koska samanlaisia, vastaavia tai korvaavia tuotteita ei tuoteta unionissa riittäviä määriä, on tarpeen avata kyseisten tuotteiden asianmukaisille määrille uudet tullittomat tariffikiintiöt, joiden järjestysnumerot ovat 09.2580, 09.2581 ja 09.2583.

(3)

Koska on unionin edun mukaista varmistaa tiettyjen teollisuustuotteiden riittävä tarjonta, olisi korotettava tariffikiintiöiden, joiden järjestysnumerot ovat 09.2634 ja 09.2668, määriä.

(4)

Koska tariffikiintiön, jonka järjestysnumero on 09.2652, soveltamisala ei enää riitä täyttämään unionin talouden toimijoiden tarpeita, kyseiseen tariffikiintiöön luettavan tuotteen kuvausta olisi muutettava.

(5)

Tariffikiintiön, jonka järjestysnumero on 09.2588, kiintiökautta olisi pidennettävä 31 päivään joulukuuta 2020, sillä kyseinen tariffikiintiö avattiin ainoastaan kuudeksi kuukaudeksi mutta sen säilyttäminen on edelleen unionin edun mukaista.

(6)

Aineet dimetyylisulfaatti (CAS RN 77-78-1), jonka puhtausaste on vähintään 99 prosenttia, 2-metyylianiliini (CAS RN 95-53-4), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia, ja 4,4’-metyleenidiyylidianiliini (CAS RN 101-77-9), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia, mainitaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (2) 59 artiklassa tarkoitetussa ehdokasluettelossa, ja aine, jonka CAS-numero on 101-77-9, mainitaan kyseisen asetuksen liitteessä XIV. Tästä syystä kyseisten aineiden nykyiset tariffikiintiöt olisi suljettava asteittain ja avattuja uusia tariffikiintiöitä olisi sovellettava rajoitetun ajan. Sen vuoksi tariffikiintiöitä, joiden järjestysnumerot ovat 09.2648 ja 09.2730, olisi sovellettava 31 päivään joulukuuta 2020 siten, että sopimustulli on 2 prosenttia. Lisäksi olisi suljettava tariffikiintiö, jonka järjestysnumero on 09.2590, ja olisi avattava uusi tariffikiintiö, jonka järjestysnumero on 09.2582, joka on avoinna 31 päivään joulukuuta 2020 ja jonka sopimustulli on 2 prosenttia.

(7)

Asetuksen (EU) N:o 1388/2013 liite olisi korvattava tehtävien muutosten huomioon ottamiseksi ja selkeyden vuoksi.

(8)

Jotta tariffikiintiöjärjestelmän soveltaminen ei keskeytyisi ja jotta noudatettaisiin suuntaviivoja yksipuolisista tariffisuspensioista ja autonomisista tariffikiintiöistä 13 päivänä joulukuuta 2011 annetussa komission tiedonannossa, tässä asetuksessa säädettyjä asianomaisten tuotteiden tariffikiintiöitä koskevia muutoksia olisi sovellettava 1 päivästä heinäkuuta 2020. Tämän asetuksen olisi sen vuoksi tultava voimaan kiireellisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EU) N:o 1388/2013 liite tämän asetuksen liitteessä olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2020.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä kesäkuuta 2020.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Neuvoston asetus (EU) N:o 1388/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista sekä asetuksen (EU) N:o 7/2010 kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 319).

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).


LIITE

”LIITE

Järjestysnumero

CN-koodi

Taric

Tavaran kuvaus

Kiintiökausi

Kiintiön määrä

Kiintiötulli (%)

09.2637

ex 0710 40 00

ex 2005 80 00

20

30

Maissi (Zea mays var. saccharata), joka on saatu maissintähkistä, myös leikatuista, joiden läpimitta on vähintään 10 mm mutta enintään 20 mm, elintarviketeollisuuden tuotteiden valmistuksessa muuta kuin pelkkää pakkaamista varten käytettäväksi tarkoitettu  (1)  (2)  (3)

1.1.–31.12.

550 tonnia

0 %  (3)

09.2849

ex 0710 80 69

10

Auricularia polytricha -lajin sienet, jäädytetyt, myös höyryssä tai vedessä keitetyt, valmisruokien valmistukseen tarkoitetut  (1)  (2)

1.1.–31.12.

700 tonnia

0 %

09.2664

ex 2008 60 39

30

Lisättyä alkoholia sisältävät makeat kirsikat, sokeripitoisuus enintään 9 painoprosenttia, läpimitta enintään 19,9 mm, kivelliset, suklaatuotteissa käytettäviksi tarkoitetut  (2)

1.1.–31.12.

1 000 tonnia

10 %

09.2740

ex 2309 90 31

87

Soijapavusta tehty proteiinitiiviste, jossa on:

60 (± 10) painoprosenttia raakavalkuaista,

5 (± 3) painoprosenttia raakakuitua,

5 (± 3) painoprosenttia raakatuhkaa, ja

vähintään 3 mutta enintään 6,9 painoprosenttia tärkkelystä,

eläinten rehun valmistukseen tarkoitettu  (2)

1.1.–31.12.

30 000 tonnia

0 %

09.2913

ex 2401 10 35

ex 2401 10 70

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 20 35

ex 2401 20 70

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

91

10

11

21

91

91

10

11

21

91

Raaka tai valmistamaton tupakka, myös säännöllisiin muotoihin leikattu, tullausarvo vähintään 450 euroa 100 nettokilogrammalta, alanimikkeen 2402 10 00 tuotteiden valmistuksessa päällys- tai aluslehtenä käytettäväksi tarkoitettu  (2)

1.1.–31.12.

6 000 tonnia

0 %

09.2587

ex 2710 19 81

ex 2710 19 99

20

40

Katalyyttisesti vetyisomeroitu perusöljy, josta on poistettu vaha ja joka koostuu hydratuista, erittäin isoparafiinisista hiilivedyistä ja jossa on

vähintään 90 painoprosenttia tyydyttyneitä hiilivetyjä, ja

enintään 0,03 painoprosenttia rikkiä

ja jonka

viskositeetti-indeksi on vähintään 80 mutta alle 120, ja

kinemaattinen viskositeetti on vähintään 5,0 mutta enintään 13,0 cSt 100 °C:ssa

1.7.–31.12.

200 000 tonnia

0 %

09.2828

2712 20 90

 

Vähemmän kuin 0,75 painoprosenttia öljyä sisältävä parafiini

1.4.–31.10.

60 000 tonnia

0 %

09.2600

ex 2712 90 39

10

Puristettu parafiini (slack wax) (CAS RN 64742-61-6)

1.1.–31.12.

100 000 tonnia

0 %

09.2928

ex 2811 22 00

40

Piidioksiditäyteaine (silikatäyteaine) rakeina, joiden piidioksidipitoisuus on vähintään 97 painoprosenttia

1.1.–31.12.

1 700 tonnia

0 %

09.2806

ex 2825 90 40

30

Volframitrioksidi, mukaan luettuna sininen volframin oksidi (CAS RN 1314-35-8 tai CAS RN 39318-18-8)

1.1.–31.12.

12 000 tonnia

0 %

09.2872

ex 2833 29 80

40

Cesiumsulfaatti (CAS RN 10294-54-9), jähmeä tai vesiliuoksena, sisältää vähintään 48 mutta enintään 52 painoprosenttia cesiumsulfaattia

1.1.–31.12.

200 tonnia

0 %

09.2837

ex 2903 79 30

20

Bromikloorimetaani (CAS RN 74-97-5)

1.1.–31.12.

600 tonnia

0 %

09.2933

ex 2903 99 80

30

1,3-Diklooribentseeni (CAS RN 541-73-1)

1.1.–31.12.

2 600 tonnia

0 %

09.2700

ex 2905 12 00

10

Propan-1-oli (propyylialkoholi) (CAS RN 71-23-8)

1.1.–31.12.

15 000 tonnia

0 %

09.2830

ex 2906 19 00

40

Syklopropyylimetanoli (CAS RN 2516-33-8)

1.1.–31.12.

20 tonnia

0 %

09.2851

ex 2907 12 00

10

o-Kresoli (CAS RN 95-48-7), jonka puhtausaste on vähintään 98,5 painoprosenttia

1.1.–31.12.

20 000 tonnia

0 %

09.2704

ex 2909 49 80

20

2,2,2’,2’-Tetrakis(hydroksimetyyli)-3,3’-oksidipropan-1-oli (CAS RN 126-58-9)

1.1.–31.12.

500 tonnia

0 %

09.2624

2912 42 00

 

Etyylivanilliini (3-etoksi-4-hydroksibentsaldehydi) (CAS RN 121-32-4)

1.1.–31.12.

1 950 tonnia

0 %

09.2683

ex 2914 19 90

50

Tabletteina oleva kalsiumasetyyliasetonaatti (CAS RN 19372-44-2), stabilointimenetelmien valmistukseen tarkoitettu  (2)

1.1.–31.12.

200 tonnia

0 %

09.2852

ex 2914 29 00

60

Syklopropyylimetyyliketoni (CAS RN 765-43-5)

1.1.–31.12.

300 tonnia

0 %

09.2638

ex 2915 21 00

10

Etikkahappo, jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia (CAS RN 64-19-7)

1.1.–31.12.

1 000 000 tonnia

0 %

09.2972

2915 24 00

 

Etikkahappoanhydridi (CAS RN 108-24-7)

1.1.–31.12.

50 000 tonnia

0 %

09.2679

2915 32 00

 

Vinyyliasetaatti (CAS RN 108-05-4)

1.1.–31.12.

400 000 tonnia

0 %

09.2728

ex 2915 90 70

85

Etyylitrifluoriasetaatti (CAS RN 383-63-1)

1.1.–31.12.

400 tonnia

0 %

09.2665

ex 2916 19 95

30

Kalium-(E,E)-heksa-2,4-dienoaatti (CAS RN 24634-61-5)

1.1.–31.12.

8 250 tonnia

0 %

09.2684

ex 2916 39 90

28

2,5-Dimetyylifenyyliasetyylikloridi (CAS RN 55312-97-5)

1.1.–31.12.

400 tonnia

0 %

09.2599

ex 2917 11 00

40

Dietyylioksalaatti (CAS RN 95-92-1)

1.1.–31.12.

500 tonnia

0 %

09.2769

ex 2917 13 90

10

Dimetyylisebasaatti (CAS RN 106-79-6)

1.1.–31.12.

1 000 tonnia

0 %

09.2634

ex 2917 19 80

40

Dodekaanidihappo (CAS RN 693-23-2), jonka puhtausaste on suurempi kuin 98,5 painoprosenttia

1.7.–31.12.

4 000 tonnia

0 %

09.2808

ex 2918 22 00

10

O-asetyylisalisyylihappo (CAS RN 50-78-2)

1.1.–31.12.

120 tonnia

0 %

09.2646

ex 2918 29 00

75

Oktadekyyli 3-(3,5-di-tert-butyyli-4-hydroksifenyyli)propionaatti (CAS RN 2082-79-3)

josta yli 99 painoprosenttia läpäisee seulan, jonka silmäkoko on vähintään 500 μm, ja

jonka sulamispiste on vähintään 49 °C mutta enintään 54 °C, ja

joka on tarkoitettu PVC:n käsittelyssä käytettävän, jauhesekoitukseen (jauheet tai puristamalla saadut granulaatit) perustuvan yksikomponenttisen stabilointiaineen valmistukseen  (2)

1.1.–31.12.

380 tonnia

0 %

09.2647

ex 2918 29 00

80

Pentaerytritolitetrakis(3-(3,5-di-tert-butyyli-4-hydroksifenyyli)propionaatti) (CAS RN 6683-19-8)

josta yli 75 painoprosenttia läpäisee seulan, jonka silmäkoko on vähintään 250 μm, ja josta yli 99 painoprosenttia läpäisee seulan, jonka silmäkoko on vähintään 500 μm, ja

jonka sulamispiste on vähintään 110 °C mutta enintään 125 °C,

joka on tarkoitettu PVC:n käsittelyssä käytettävän, jauhesekoitukseen (jauheet tai puristamalla saadut granulaatit) perustuvan yksikomponenttisen stabilointiaineen valmistukseen  (2)

1.1.–31.12.

140 tonnia

0 %

09.2975

ex 2918 30 00

10

Bentsofenoni-3,3’,4,4’-tetrakarboksyylihappodianhydridi (CAS RN 2421-28-5)

1.1.–31.12.

1 000 tonnia

0 %

09.2688

ex 2920 29 00

70

Tris (2,4-di-tert-butyylifenyyli)fosfiitti (CAS RN 31570-04-4)

1.1.–31.12.

6 000 tonnia

0 %

09.2648

ex 2920 90 10

75

Dimetyylisulfaatti (CAS RN 77-78-1), jonka puhtausaste on vähintään 99 prosenttia

1.7.–31.12.

9 000 tonnia

2 %

09.2598

ex 2921 19 99

75

Oktadekyyliamiini (CAS RN 124-30-1)

1.1.–31.12.

400 tonnia

0 %

09.2649

ex 2921 29 00

60

Bis(2-dimetyyliaminoetyyli)(metyyli)amiini (CAS RN 3030-47-5)

1.1.–31.12.

1 700 tonnia

0 %

09.2682

ex 2921 41 00

10

Aniliini (CAS RN 62-53-3), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia

1.1.–31.12.

150 000 tonnia

0 %

09.2617

ex 2921 42 00

89

4-Fluori-N-(1-metyylietyyli)bentseeniamiini (CAS RN 70441-63-3)

1.1.–31.12.

500 tonnia

0 %

09.2582

ex 2921 43 00

80

2-Metyylianiliini (CAS RN 95-53-4), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia

1.7.–31.12.

1 999 tonnia

2 %

09.2602

ex 2921 51 19

10

O-Fenyleenidiamiini (CAS RN 95-54-5)

1.1.–31.12.

1 800 tonnia

0 %

09.2730

ex 2921 59 90

85

4,4’-Metyleeninidiyylidianiliini (CAS RN 101-77-9), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia, rakeina, esipolymeerien valmistukseen tarkoitettu  (2)

1.7.–31.12.

100 tonnia

2 %

09.2591

ex 2922 41 00

10

L-lysiinihydrokloridi (CAS RN 657-27-2)

1.1.–31.12.

445 000 tonnia

0 %

09.2592

ex 2922 50 00

25

L-treoniini (CAS RN 72-19-5)

1.1.–31.12.

166 000 tonnia

0 %

09.2854

ex 2924 19 00

85

3-Jodiprop-2-yn-1-yylibutyylikarbamaatti (CAS RN 55406-53-6)

1.1.–31.12.

250 tonnia

0 %

09.2874

ex 2924 29 70

87

Paracetamoli (INN) (CAS RN 103-90-2)

1.1.–31.12.

20 000 tonnia

0 %

09.2742

ex 2926 10 00

10

Akrylonitriili (CAS RN 107-13-1), 55 ryhmän ja nimikkeen 6815 tavaroiden valmistukseen tarkoitettu  (2)

1.1.–31.12.

60 000 tonnia

0 %

09.2583

ex 2926 10 00

20

Akrylonitriili (CAS RN 107-13-1), nimikkeiden 2921, 2924, 3906 ja 4002 tavaroiden valmistukseen tarkoitettu  (2)

1.7.–31.12.

20 000 tonnia

0 %

09.2856

ex 2926 90 70

84

2-Nitro-4-(trifluorimetyyli)bentsonitriili (CAS RN 778-94-9)

1.1.–31.12.

900 tonnia

0 %

09.2708

ex 2928 00 90

15

Monometyylihydratsiini (CAS RN 60-34-4) vesiliuoksena, monometyylihydratsiinipitoisuus 40 (± 5) painoprosenttia

1.1.–31.12.

900 tonnia

0 %

09.2581

ex 2929 10 00

25

1,5-Naftyleenidi-isosyanaatti (CAS RN 3173-72-6), jonka puhtausaste on vähintään 90 painoprosenttia

1.7.–31.12.

205 tonnia

0 %

09.2685

ex 2929 90 00

30

Nitroguanidiini (CAS RN 556-88-7)

1.1.–31.12.

6 500 tonnia

0 %

09.2597

ex 2930 90 98

94

Bis[3-(trietoksisilyyli)propyyli]disulfidi (CAS RN 56706-10-6)

1.1.–31.12.

6 000 tonnia

0 %

09.2596

ex 2930 90 98

96

2-Kloori-4-(metyylisulfonyyli)-3-((2,2,2-trifluorietoksi)metyyli)bentsoehappo (CAS RN 120100-77-8)

1.1.–31.12.

300 tonnia

0 %

09.2580

ex 2931 90 00

75

Heksadekyylitrimetoksisilaani (CAS RN 16415-12-6), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia, polyeteenin valmistukseen tarkoitettu  (2)

1.7.–31.12.

83 tonnia

0 %

09.2842

2932 12 00

 

2-Furaldehydi (furfuraldehydi)

1.1.–31.12.

10 000 tonnia

0 %

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamoni (ISO) (CAS RN 96525-23-4)

1.1.–31.12.

300 tonnia

0 %

09.2696

ex 2932 20 90

25

Dekan-5-olidi (CAS RN 705-86-2)

1.1.–31.12.

6 000 kg

0 %

09.2697

ex 2932 20 90

30

Dodekan-5-olidi (CAS RN 713-95-1)

1.1.–31.12.

6 000 kg

0 %

09.2812

ex 2932 20 90

77

Heksan-6-olidi (CAS RN 502-44-3)

1.1.–31.12.

4 000 tonnia

0 %

09.2858

2932 93 00

 

Piperonaali (CAS RN 120-57-0)

1.1.–31.12.

220 tonnia

0 %

09.2673

ex 2933 39 99

43

2,2,6,6-Tetrametyylipiperidin-4-oli (CAS RN 2403-88-5)

1.1.–31.12.

1 000 tonnia

0 %

09.2674

ex 2933 39 99

44

Klorpyrifossi (ISO) (CAS RN 2921-88-2)

1.1.–31.12.

9 000 tonnia

0 %

09.2880

ex 2933 59 95

39

Ibrutinibi (INN) (CAS RN 936563-96-1)

1.1.–31.12.

5 tonnia

0 %

09.2860

ex 2933 69 80

30

1,3,5-Tris[3-(dimetyyliamino)propyyli]heksahydro-1,3,5-triatsiini (CAS RN 15875-13-5)

1.1.–31.12.

600 tonnia

0 %

09.2595

ex 2933 99 80

49

1,4,7,10-Tetraatsasyklododekaani (CAS RN 294-90-6)

1.1.–31.12.

40 tonnia

0 %

09.2658

ex 2933 99 80

73

5-(Asetoasetyyliamino)bentsimidatsoloni (CAS RN 26576-46-5)

1.1.–31.12.

400 tonnia

0 %

09.2593

ex 2934 99 90

67

5-Klooritiofeeni-2-karboksyylihappo (CAS RN 24065-33-6)

1.1.–31.12.

45 000 kg

0 %

09.2675

ex 2935 90 90

79

4-[[(2-Metoksibentsoyyli)amino]sulfonyyli]bentsoyylikloridi (CAS RN 816431-72-8)

1.1.–31.12.

1 000 tonnia

0 %

09.2710

ex 2935 90 90

91

2,4,4-Trimetyylipentan-2-aminium (3R,5S,6E)-7-{2-[(etyylisulfonyyli)amino]-4-(4-fluorifenyyli)-6-(propaani-2-yyli)pyrimidin-5-yyli}-3,5-dihydroksihept-6-enoaatti (CAS RN 917805-85-7)

1.1.–31.12.

5 000 kg

0 %

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-Ksyloosi (CAS RN 58-86-6)

1.1.–31.12.

400 tonnia

0 %

09.2686

ex 3204 11 00

75

Väri C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Disperse Yellow 54 vähintään 99 painoprosenttia

1.1.–31.12.

250 tonnia

0 %

09.2676

ex 3204 17 00

14

Väriin C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) perustuvat valmisteet, jotka sisältävät kyseistä väriä vähintään 60 mutta vähemmän kuin 85 painoprosenttia

1.1.–31.12.

50 tonnia

0 %

09.2698

ex 3204 17 00

30

Väri C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä Colourant C.I. Pigment Red 4 vähintään 60 painoprosenttia

1.1.–31.12.

150 tonnia

0 %

09.2659

ex 3802 90 00

19

Soodaliuottimella kalsinoitu piimaa

1.1.–31.12.

35 000 tonnia

0 %

09.2908

ex 3804 00 00

10

Natriumlignosulfonaatti (CAS RN 8061-51-6)

1.1.–31.12.

40 000 tonnia

0 %

09.2889

3805 10 90

 

Sulfaattitärpätti

1.1.–31.12.

25 000 tonnia

0 %

09.2935

ex 3806 10 00

10

Kolofoni ja hartsihapot, tuoreesta pihkasta saadut

1.1.–31.12.

280 000 tonnia

0 %

09.2832

ex 3808 92 90

40

Valmiste, jossa on vähintään 38 mutta enintään 50 painoprosenttia pyritionisinkkiä (INN) (CAS RN 13463-41-7) vesidispersiona

1.1.–31.12.

500 tonnia

0 %

09.2876

ex 3811 29 00

55

Lisäaineet, difenyyliaminin ja haaraketjuisten noneenien reaktiotuotteista koostuvat, joissa on

vähintään 28 mutta enintään 55 painoprosenttia 4-monononyylidifenyyliaminia,

vähintään 45 mutta enintään 65 painoprosenttia 4,4’-dinonyylidifenyyliamiinia, ja

enintään 5 painoprosenttia 2,4-dinonyylidifenyyliaminia ja 2,4’-dinonyylidifenyyliaminia,

voiteluöljyjen valmistukseen tarkoitetut  (2)

1.1.–31.12.

900 tonnia

0 %

09.2814

ex 3815 90 90

76

Katalyytti, joka koostuu titaanidioksidista ja volframitrioksidista

1.1.–31.12.

3 000 tonnia

0 %

09.2820

ex 3824 79 00

10

Seokset, joissa on

vähintään 60 mutta enintään 90 painoprosenttia 2-klooripropeenia (CAS RN 557-98-2),

vähintään 8 mutta enintään 14 painoprosenttia (Z)-1-klooripropeenia (CAS RN 16136-84-8),

vähintään 5 mutta enintään 23 painoprosenttia 2-klooripropaania (CAS RN 75-29-6),

enintään 6 painoprosenttia 3-klooripropeenia (CAS RN 107-05-1), ja

enintään 1 painoprosentti etyylikloridia (CAS RN 75-00-3)

1.1.–31.12.

6 000 tonnia

0 %

09.2644

ex 3824 99 92

77

Valmiste, joka sisältää

vähintään 55 mutta enintään 78 painoprosenttia dimetyyliglutaraattia (CAS RN 1119-40-0),

vähintään 10 mutta enintään 30 painoprosenttia dimetyyliadipaattia ja (CAS RN 627-93-0), ja

enintään 35 painoprosenttia dimetyylisukkinaattia (CAS RN 106-65-0)

1.1.–31.12.

10 000 tonnia

0 %

09.2681

ex 3824 99 92

85

Bis[3-trietoksisilyyli)propyyli]sulfidien sekoitus (CAS RN 211519-85-6)

1.1.–31.12.

9 000 tonnia

0 %

09.2650

ex 3824 99 92

87

Asetofenoni (CAS RN 98-86-2), jonka puhtausaste on vähintään 60 mutta enintään 90 painoprosenttia

1.1.–31.12.

2 000 tonnia

0 %

09.2888

ex 3824 99 92

89

Alkyylidimetyylitertiääriamiinien sekoitus, jossa on:

vähintään 60 mutta enintään 80 painoprosenttia dodekyylidimetyyliamiinia (CAS RN 112-18-5), ja

vähintään 20 mutta enintään 30 painoprosenttia dimetyyli(tetradekyyli)amiinia (CAS RN 112-75-4)

1.1.–31.12.

25 000 tonnia

0 %

09.2829

ex 3824 99 93

43

Alifaattisiin liuottimiin liukenematon kiinteä uute, jota saadaan puuhartsin uutoksesta syntyneestä jäännöksestä ja jonka ominaisuudet ovat seuraavat:

hartsihappopitoisuus enintään 30 painoprosenttia,

happoluku enintään 110, ja

sulamispiste vähintään 100 °C

1.1.–31.12.

1 600 tonnia

0 %

09.2907

ex 3824 99 93

67

Fytosterolien seos jauheena, joka sisältää:

vähintään 75 painoprosenttia steroleja

enintään 25 painoprosenttia stanoleja,

stanolien/sterolien tai stanoli-/steroliestereiden valmistukseen tarkoitettu  (2)

1.1.–31.12.

2 500 tonnia

0 %

09.2639

3905 30 00

 

Poly(vinyylialkoholit), myös jos ne sisältävät hydrolysoimattomia asetaattiryhmiä

1.1.–31.12.

15 000 tonnia

0 %

09.2671

ex 3905 99 90

81

Poly(vinyylibutyraali) (CAS RN 63148-65-2):

jossa on vähintään 17,5 mutta enintään 20 painoprosenttia hydroksyyliryhmiä, ja

jonka hiukkaskokomediaani (D50) on suurempi kuin 0,6 mm

1.1.–31.12.

12 500 tonnia

0 %

09.2846

ex 3907 40 00

25

Polykarbonaatista ja poly(metyylimetakrylaatista) koostuva polymeeriseos, jossa polykarbonaattia on vähintään 98,5 painoprosenttia, pelletteinä tai rakeina, valonläpäisevyys vähintään 88,5 prosenttia, kun aallonpituus λ = 400 nm, mitattuna koekappaleesta, jonka seinämänpaksuus on 4,0 mm (ISO 13468-2)

1.1.–31.12.

2 000 tonnia

0 %

09.2723

ex 3911 90 19

10

Poly(oksi-1,4-fenyleenisulfonyyli-1,4-fenyleenioksi-4,4′-bifenyleeni)

1.1.–31.12.

5 000 tonnia

0 %

09.2816

ex 3912 11 00

20

Selluloosa-asetaattihiutaleet

1.1.–31.12.

75 000 tonnia

0 %

09.2864

ex 3913 10 00

10

Natriumalginaatti, ruskolevästä uutettu (CAS RN 9005-38-3)

1.1.–31.12.

10 000 tonnia

0 %

09.2641

ex 3913 90 00

87

Natriumhyaluronaatti, muu kuin steriili, jonka

painokeskimääräinen molekyylipaino (Mw) on enintään 900 000 ,

endotoksiinipitoisuus on enintään 0,008 endotoksiiniyksikköä (EU)/mg,

etanolipitoisuus enintään 1 painoprosentti,

isopropanolipitoisuus enintään 0,5 painoprosenttia

1.1.–31.12.

200 kg

0 %

09.2661

ex 3920 51 00

50

Polymetyylimetakrylaatista valmistetut levyt, jotka ovat seuraavien standardien mukaisia:

EN 4364 (MIL-P-5425E) ja DTD5592A, tai

EN 4365 (MIL-P-8184) ja DTD5592A

1.1.–31.12.

100 tonnia

0 %

09.2645

ex 3921 14 00

20

Regeneroidusta selluloosasta valmistettu harkko, kyllästetty vedellä, joka sisältää magnesiumkloridia ja kvaternaarista ammoniumyhdistettä, mitat 100 cm (± 10 cm) × 100 cm (± 10 cm) × 40 cm (± 5 cm)

1.1.–31.12.

1 700 tonnia

0 %

09.2848

ex 5505 10 10

10

Synteettikuitujätteet (myös kampausjätteet, lankajätteet, garnetoidut jätteet ja lumput), nailonia tai muuta polyamidia (PA6 ja PA66)

1.1.–31.12.

10 000 tonnia

0 %

09.2721

ex 5906 99 90

20

Kudottu ja kerrostettu kumilla käsitelty tekstiilikangas, jolla on seuraavat ominaisuudet:

siinä on kolme kerrosta,

sen yksi ulkopinta on akryylikangasta,

sen toinen ulkopinta on polyesterikangasta,

välikerros on klorobutyylikumia,

välikerroksen paino on vähintään 452 g/m2 mutta enintään 569 g/m2,

tekstiilikankaan kokonaispaino on vähintään 952 g/m2 mutta enintään 1159 g/m2, ja

tekstiilikankaan kokonaispaksuus on vähintään 0,8 mm mutta enintään 4 mm,

moottoriajoneuvojen kokoontaittuvien kattojen valmistuksessa käytetty  (2)

1.1.–31.12.

375 000 m2

0 %

09.2594

ex 6909 19 00

55

Keraamisesta hiilestä valmistettu poistopatruuna

jolla on pursotettu, poltettu, keraamisesti sidottu lieriön muotoinen monisolurakenne,

jossa on vähintään 10 mutta enintään 30 painoprosenttia aktiivihiiltä,

jossa on vähintään 70 mutta enintään 90 painoprosenttia keraamista sidosainetta,

jonka läpimitta on vähintään 29 mm mutta enintään 41 mm,

jonka pituus on enintään 150 mm,

joka on poltettu vähintään 800 °C:n lämpötilassa, ja

joka on tarkoitettu höyrynpoistoon,

jollaista käytetään moottoriajoneuvojen polttoainejärjestelmien polttoainehöyrynpoistimissa

1.1.–31.12.

1 000 000 kpl

0 %

09.2866

ex 7019 12 00

ex 7019 12 00

06

26

Jatkuvakuituinen, kiertämätön lanka (rovings) S-lasista:

valmistettu jatkuvan kehruun lasifilamenteista, joiden läpimitta on 9 μm (±0,5 μm),

hienous vähintään 200 texiä mutta enintään 680 texiä,

ei sisällä kalsiumoksidia, ja

murtolujuus yli 3 550 MPa määriteltynä ASTM D2343-09 -menetelmän mukaisesti,

ilmailuteollisuudessa käytettäväksi tarkoitettu  (2)

1.1.–31.12.

1 000 tonnia

0 %

09.2628

ex 7019 52 00

10

Palttinasidoksinen lasikuitukangas, jonka kuidut on päällystetty muovilla, paino 120 g/m2 (± 10 g/m2), käytetään tavallisesti rullattavien ja kehyksellisten hyönteisverkkojen valmistukseen

1.1.–31.12.

3 000 000 m2

0 %

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferrokromi, jossa on vähintään 1,5 mutta enintään 4 painoprosenttia hiiltä ja enintään 70 painoprosenttia kromia

1.1.–31.12.

50 000 tonnia

0 %

09.2652

ex 7409 11 00

ex 7410 11 00

30

40

Folio ja nauha, puhdistettua kuparia, elektrolyyttisesti valmistetut, paksuus vähintään 0,015 mm

1.1.–31.12.

1 020 tonnia

0 %

09.2734

ex 7409 19 00

20

Laatat tai levyt

joissa on piinitridikeraaminen kerros, jonka paksuus on vähintään 0,32 mm (±0,1 mm) mutta enintään 1,0 mm (±0,1 mm),

jotka on päällystetty molemmin puolin puhdistettua kuparia olevalla foliolla, jonka paksuus on 0,8 mm (±0,1 mm), ja

jotka ovat yhdeltä puolelta osittain hopeapäällysteisiä

1.1.–31.12.

7 000 000 kpl

0 %

09.2662

ex 7410 21 00

55

Levyt

joissa on ainakin yksi epoksidihartsilla kyllästetty lasikuitukerros,

joiden toinen puoli tai molemmat puolet on päällystetty kuparifoliolla, jonka paksuus on enintään 0,15 mm,

joiden dielektrisyysvakio (DK) on alle 5,4 taajuuden ollessa 1 MHz IPC-TM-650 2.5.5.2-testausmenetelmällä mitattuna,

joiden häviökerroin on alle 0,035 taajuuden ollessa 1 MHz IPC-TM-650 2.5.5.2-testausmenetelmällä mitattuna,

joiden CTI-indeksi (Comparative Tracking Index) on vähintään 600

1.1.–31.12.

80 000 neliömetriä

0 %

09.2834

ex 7604 29 10

20

Alumiiniseoksesta valmistetut tangot, joiden läpimitta on vähintään 200 mm mutta enintään 300 mm

1.1.–31.12.

2 000 tonnia

0 %

09.2835

ex 7604 29 10

30

Alumiiniseoksesta valmistetut tangot, joiden läpimitta on vähintään 300,1 mm mutta enintään 533,4 mm

1.1.–31.12.

1 000 tonnia

0 %

09.2736

ex 7607 11 90

83

Alumiini- ja magnesiumseoskaistaleet tai -folio

jotka ovat standardin 5182-H19 tai 5052-H19 mukaisesta seoksesta,

jotka ovat rullina, joiden ulkoläpimitta on vähintään 1 250 mm mutta enintään 1 350 mm,

joiden paksuus on 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm tai 0,20 mm (sallittu poikkeama: –0,006 mm),

joiden leveys on 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm tai 356 mm (sallittu poikkeama: ±0,3 mm),

joiden suoruustoleranssi on enintään 0,4 mm/750 mm,

joiden tasomaisuus on ± 4 I-yksikköä (I-unit),

joiden vetomurtolujuus on suurempi kuin 365 MPa (5182-H19) tai 320 MPa (5052-H19), ja

joiden murtovenymä A50 on suurempi kuin 3 prosenttia (5182-H19) tai 2,5 prosenttia (5052-H19),

kaihtimien säleiden valmistukseen tarkoitetut  (2)

1.1.–31.12.

600 tonnia

0 %

09.2722

8104 11 00

 

Muokkaamaton magnesium, jossa on vähintään 99,8 painoprosenttia magnesiumia

1.1.–31.12.

120 000 tonnia

0 %

09.2840

ex 8104 30 00

20

Magnesiumjauhe

puhtausaste vähintään 98 mutta enintään 99,5 painoprosenttia, ja

hiukkaskoko vähintään 0,2 mm mutta enintään 0,8 mm

1.1.–31.12.

2 000 tonnia

0 %

09.2629

ex 8302 49 00

91

Alumiininen teleskooppikädensija, tarkoitettu käytettäväksi matkalaukkujen valmistukseen  (2)

1.1.–31.12.

1 500 000 kpl

0 %

09.2720

ex 8413 91 00

50

Taotusta teräksestä valmistettu kaksisylinterisen korkeapainepumpun pää, jonka

jyrsittyjen, kierteitettyjen putkenosien läpimitta on vähintään 10 mm mutta enintään 36,8 mm, ja

porattujen polttoainekanavien läpimitta on vähintään 3,5 mm mutta enintään 10 mm,

jollaisia käytetään dieselruiskutusjärjestelmissä

1.1.–31.12.

65 000 kpl

0 %

09.2738

ex 8482 99 00

30

Messinkihäkit,

jotka ovat jatkuva- tai keskipakovalettuja,

jotka on sorvattu,

jotka sisältävät vähintään 35 mutta enintään 38 painoprosenttia sinkkiä,

jotka sisältävät vähintään 0,75 mutta enintään 1,25 painoprosenttia lyijyä,

jotka sisältävät vähintään 1,0 mutta enintään 1,4 painoprosenttia alumiinia, ja

joiden vetomurtolujuus on vähintään 415 Pa,

jollaisia käytetään kuulalaakerien valmistuksessa

1.1.–31.12.

50 000 kpl

0 %

09.2763

ex 8501 40 20

ex 8501 40 80

40

30

Vaihtovirtainen kommutaattorimoottori, yksivaiheinen, antoteho vähintään 250 W, ottoteho vähintään 700 W mutta enintään 2 700 W, ulkoläpimitta suurempi kuin 120 mm (±0,2 mm) mutta enintään 135 mm (±0,2 mm), pyörimisnopeus suurempi kuin 30 000 mutta enintään 50 000 kierrosta minuutissa, varustettu imutuulettimella, pölynimurien valmistukseen tarkoitettu  (2)

1.1.–31.12.

2 000 000 kpl

0 %

09.2588

ex 8529 90 92

56

LCD-näyttö,

jossa on kosketuspaneeli,

jossa on vähintään yksi painettu piiri orjalaitteen kuvapisteohjausta varten (ajastusohjaintoiminto) ja kosketusohjain sekä EEPROM-siru näyttöasetuksia varten,

jonka kuvaruudun läpimitta on vähintään 15 cm mutta enintään 21 cm,

jossa on taustavalo,

jossa on LVDS-liitin ja virransyöttöohjain,

jonka katselukulma on vähintään 70 astetta, ja

jonka luminanssi on vähintään 715 cd/m2,

ja joka on tarkoitettu 87 ryhmän moottoriajoneuvojen valmistukseen  (2)

1.7.–31.12.

450 000 kpl

0 %

09.2672

ex 8529 90 92

ex 9405 40 39

75

70

Valodiodeilla (LED) varustetut painetut piirilevyt:

myös jos niissä on prismoja/linssejä, ja

myös jos niissä on liitin (liittimiä)

nimikkeen 8528 tavaroiden taustavaloyksikköjen valmistukseen tarkoitetut  (2)

1.1.–31.12.

115 000 000 kpl

0 %

09.2003

ex 8543 70 90

63

Jänniteohjattu taajuusgeneraattori, jossa on painetulle piirille asennettuja aktiivisia ja passiivisia elementtejä, kotelossa, jonka mitat ovat enintään 30 mm × 30 mm

1.1.–31.12.

1 400 000 kpl

0 %

09.2910

ex 8708 99 97

75

Alumiiniseoksesta valmistettu tukivarsi, asennusrei’illä varustettu, myös kiinnitysmuttereilla varustettu, vaihdelaatikon välilliseen yhdistämiseen auton koriin ja 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen tarkoitettu  (2)

1.1.–31.12.

200 000 kpl

0 %

09.2694

ex 8714 10 90

30

Alumiiniseoksesta valmistetut akselikytkimet, akselipesät, etuhaarukan kolmiopalat ja kiinnitysosat, jollaisia käytetään moottoripyörissä

1.1.–31.12.

1 000 000 kpl

0 %

09.2668

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

21

31

75

Polkupyöränrunko, valmistettu hiilikuidusta ja keinohartsista, polkupyörien (myös sähköpolkupyörien) valmistukseen tarkoitettu  (2)

1.7.–31.12.

250 000 kpl

0 %

09.2589

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

23

33

70

Runko, alumiinista tai sekä alumiinista että hiilikuiduista valmistettu, polkupyörien (myös sähköpolkupyörien) valmistukseen tarkoitettu  (2)

1.1.–31.12.

8 000 000 kpl

0 %

09.2631

ex 9001 90 00

80

Kehystämättömät lasilinssit, prismat ja yhteenliitetyt elementit, CN-koodien 9002, 9005, 9013 10 ja 9015 tavaroiden valmistukseen tai korjaamiseen tarkoitetut  (2)

1.1.–31.12.

5 000 000 kpl

0 %


(1)  Tullisuspensiota ei kuitenkaan sovelleta, jos käsittelyn tekee vähittäismyynti- tai ravintolayritys.

(2)  Tullisuspensio edellyttää, että tavarat ovat tietyn käyttötarkoituksen perusteella tullivalvonnassa unionin tullikoodeksista 9 päivänä lokakuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1) 254 artiklan mukaisesti.

(3)  Vain arvotulli suspendoidaan. Paljoustullia kannetaan edelleen.


Top