EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0740

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2020/740, annettu 25 päivänä toukokuuta 2020, renkaiden merkitsemisestä polttoainetaloudellisuuden ja muiden ominaisuuksien osalta, asetuksen (EU) 2017/1369 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1222/2009 kumoamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

PE/3/2020/INIT

OJ L 177, 5.6.2020, p. 1–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/06/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/740/oj

5.6.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 177/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2020/740,

annettu 25 päivänä toukokuuta 2020,

renkaiden merkitsemisestä polttoainetaloudellisuuden ja muiden ominaisuuksien osalta, asetuksen (EU) 2017/1369 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1222/2009 kumoamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan ja 194 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Unioni on sitoutunut perustamaan energiaunionin, johon sisältyy tulevaisuuteen tähtäävä ilmastopolitiikka. Polttoainetehokkuus on olennainen osa vuoteen 2030 ulottuvia unionin ilmasto- ja energiapolitiikan puitteita, ja se vaikuttaa keskeisesti energiankysynnän hillintään.

(2)

Komissio on tarkastellut Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1222/2009 (3) ja on todennut, että sen säännöksiä on tarpeen päivittää sen tehokkuuden parantamiseksi.

(3)

On aiheellista korvata asetus (EY) N:o 1222/2009 joidenkin sen säännösten sisällön selkeyttämiseksi ja päivittämiseksi, jotta voidaan ottaa huomioon tekninen kehitys renkaiden osalta.

(4)

Liikennesektorin osuus unionin energiankulutuksesta on kolmannes. Tieliikenteen osuus unionin kaikista kasvihuonekaasupäästöistä vuonna 2015 oli noin 22 prosenttia. Renkaiden osuus ajoneuvojen polttoainekulutuksesta on 20–30 prosenttia, mikä johtuu ennen kaikkea renkaiden vierintävastuksesta. Sen vuoksi tieliikenteen polttoainetehokkuutta voitaisiin lisätä huomattavasti pienentämällä renkaiden vierintävastusta, mikä vähentää myös kasvihuonekaasupäästöjä ja edistää hiilestä luopumista liikennealalla.

(5)

Jotta tieliikenteen hiilidioksidipäästöjä saadaan vähennettyä, jäsenvaltioiden on aiheellista luoda yhteistyössä komission kanssa kannustimia kehittää innovointia polttoainetaloudellisten ja turvallisten luokan C1 renkaiden, luokan C2 renkaiden ja luokan C3 renkaiden osalta.

(6)

Renkailla on useita toisiinsa liittyviä ominaisuuksia. Yhden ominaisuuden, esimerkiksi vierintävastuksen, parantaminen voi vaikuttaa haitallisesti muihin ominaisuuksiin, esimerkiksi märkäpitoon, ja märkäpidon parantaminen voi puolestaan lisätä vierintämelua. Rengasvalmistajia olisi kannustettava optimoimaan kaikki ominaisuudet niin, että ne ylittävät nykyiset tasot.

(7)

Polttoainetaloudelliset renkaat voivat olla kustannustehokkaita, sillä niillä saavutettavat polttoainesäästöt kompensoivat hyvin renkaiden korkeamman ostohinnan, joka johtuu tällaisten renkaiden suuremmista tuotantokustannuksista.

(8)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 661/2009 (4) säädetään renkaiden vierintävastusta koskevista vähimmäisvaatimuksista. Teknisen kehityksen ansiosta renkaiden vierintävastuksesta johtuvaa energiahävikkiä voidaan vähentää huomattavasti enemmän, kuin mainitut vähimmäisvaatimukset edellyttävät. Tieliikenteen ympäristövaikutusten vähentämiseksi on näin ollen aiheellista päivittää rengasmerkintöjä koskevia säännöksiä antamalla vierintävastusominaisuudesta loppukäyttäjille yhdenmukaistettuja tietoja, jotta kannustetaan loppukäyttäjiä ostamaan polttoainetaloudellisempia renkaita.

(9)

Kun renkaiden merkintöjä parannetaan, kuluttajat voivat saada merkityksellisempiä ja vertailukelpoisempia tietoja polttoainetehokkuudesta, turvallisuudesta ja melusta sekä tehdä kustannustehokkaita ja ympäristöystävällisiä päätöksiä renkaita ostaessaan.

(10)

Liikennemelu on merkittävä häiriötekijä, joka vaikuttaa terveyteen haitallisesti. Asetuksessa (EY) N:o 661/2009 säädetään renkaiden vierintämelua koskevista vähimmäisvaatimuksista. Teknisen kehityksen ansiosta renkaiden vierintämelua voidaan vähentää huomattavasti enemmän, kuin mainitut vähimmäisvaatimukset edellyttävät. Liikennemelun vähentämiseksi on näin ollen aiheellista päivittää rengasmerkintöjä koskevia säännöksiä antamalla vierintävastusominaisuudesta loppukäyttäjille yhdenmukaistettuja tietoja, jotta kannustetaan loppukäyttäjiä ostamaan renkaita, joista aiheutuva vierintämelu on vähäisempi.

(11)

Yhdenmukaistettujen tietojen antaminen vierintämelusta edistää myös liikennemelua rajoittavien toimien täytäntöönpanoa ja lisää tietoisuutta renkaiden aiheuttamasta liikennemelusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/49/EY (5) mukaisesti.

(12)

Asetuksessa (EY) N:o 661/2009 säädetään myös renkaiden märkäpitoa koskevista vähimmäisvaatimuksista. Teknisen kehityksen ansiosta märkäpitoa voidaan parantaa huomattavasti enemmän, kuin mainitut vähimmäisvaatimukset edellyttävät, ja siten lyhentää jarrutusmatkaa sadesäällä. Liikenneturvallisuuden parantamiseksi on näin ollen aiheellista päivittää rengasmerkintöjä koskevia säännöksiä antamalla märkäpito-ominaisuudesta loppukäyttäjille yhdenmukaistettuja tietoja, jotta kannustetaan loppukäyttäjiä ostamaan renkaita, joilla on parempi märkäpito.

(13)

Jotta varmistetaan yhdenmukaisuus kansainvälisten puitteiden kanssa, asetuksessa (EY) N:o 661/2009 viitataan Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UN/ECE) sääntöön nro 117 (6), jossa esitetään asiaankuuluvat renkaiden vierintävastusta, vierintämelua ja märkä- ja lumipitoa koskevat mittausmenetelmät.

(14)

Rengasmerkintään olisi sisällytettävä tiedot erityisesti vaativissa lumi- ja jääolosuhteissa käytettäviksi suunniteltujen renkaiden suorituskyvystä. Lumipitoa koskevien tietojen olisi perustuttava Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöön nro 117 sen uusimmassa unioniin sovellettavassa muodossa (E-sääntö nro 117), jonka ”vuoristosymboli”-kuvamerkki olisi sisällytettävä sellaisen renkaan rengasmerkintään, joka täyttää kyseisessä säännössä esitetyt lumipidon vähimmäisarvot. Jääpitoa koskevien tietojen olisi perustuttava ISO-standardiin 19447, sen jälkeen kun standardi on hyväksytty virallisesti, ja jääpidon kuvamerkki olisi sisällytettävä sellaisen renkaan rengasmerkintään, joka täyttää kyseisessä standardissa esitetyt jääpidon vähimmäisarvot. Ennen kuin ISO-standardi 19447 hyväksytään, jääpitoa olisi arvioitava luotettavilla, tarkoilla ja toistettavissa olevilla menetelmillä, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetty uusin tekniikka. Jääpidon vähimmäisvaatimukset täyttävän renkaan rengasmerkinnässä olisi oltava liitteessä I esitetty jääpidon kuvamerkki.

(15)

Renkaiden kulumisesta käytön aikana syntyy merkittävästi mikromuovia, joka on haitallista ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Tämän vuoksi komission tiedonannossa ”EU:n strategia muoveista kiertotaloudessa” todetaan, että on tarvetta puuttua mikromuovien tahattomaan irtoamiseen renkaista muun muassa tiedottamistoimilla, kuten renkaita koskevilla merkinnöillä, ja vähimmäisvaatimuksilla. Renkaiden kulumiseen liittyy kilometrimäärän käsite eli niiden kilometrien lukumäärä, jonka rengas kestää, ennen kuin se on vaihdettava kulutuspinnan kulumisen vuoksi. Renkaiden kulumisen ja kulutuspinnan kulumisen lisäksi renkaan käyttöikä on riippuvainen monista tekijöistä, kuten renkaan kulutuskestävyydestä, mukaan lukien seos, kulutuspintakuvio ja rakenne, tieolosuhteista, huollosta, rengaspaineesta ja ajokäyttäytymisestä.

(16)

Renkaiden kulumisen ja kilometrimäärän mittaamista varten ei kuitenkaan ole tällä hetkellä saatavilla soveltuvaa testausmenetelmää. Sen vuoksi komission olisi annettava toimeksianto tällaisen testausmenetelmän kehittämiseksi ottaen huomioon kaikki uusimmat ja kansainvälisesti kehitetyt tai ehdotetut standardit ja määräykset sekä alan teollisuuden tekemä työ.

(17)

Pinnoitetut renkaat ovat merkittävä osa raskaiden ajoneuvojen rengasmarkkinoita. Renkaiden pinnoittaminen pidentää niiden käyttöikää ja edistää kiertotalouden tavoitteita, kuten jätteen vähentämistä. Merkintävaatimusten soveltaminen tällaisiin renkaisiin saisi aikaan merkittäviä energiasäästöjä. Tässä asetuksessa olisi säädettävä pinnoitettujen renkaiden suorituskyvyn mittaamiseen soveltuvan testausmenetelmän, jota ei ole tällä hetkellä käytettävissä, sisällyttämisestä asetukseen myöhemmin.

(18)

Unionin kuluttajista yli 85 prosenttia tuntee selkeänä ja avoimena tiedottamisvälineenä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1369 (7) mukaisen energiamerkinnän, jolla tuotteiden energiankulutus luokitellaan asteikolla A–G, ja se on osoittautunut toimivaksi energiatehokkaiden tuotteiden edistämisessä. Rengasmerkinnässä olisi käytettävä mahdollisuuksien mukaan samaa ulkoasua kuitenkin niin, että otetaan huomioon renkaiden ominaisuuksien erityispiirteet.

(19)

Vertailukelpoisten tietojen antaminen renkaiden ominaisuuksista renkaiden standardimerkinnän muodossa voi todennäköisesti vaikuttaa loppukäyttäjien ostopäätöksiin ja saada heidät ostamaan polttoainetaloudellisempia, pitkäikäisempiä, turvallisempia ja hiljaisempia renkaita. Tämä puolestaan todennäköisesti kannustaa rengasvalmistajia optimoimaan renkaiden ominaisuudet, mikä edistäisi renkaiden kestävämpää kulutusta ja tuotantoa.

(20)

Kaikki loppukäyttäjät, mukaan luettuna vaihtorenkaiden ostajat, uusiin ajoneuvoihin asennettujen renkaiden ostajat sekä kalustopäälliköt ja kuljetusyritykset, tarvitsevat enemmän tietoa polttoainetaloudellisuudesta ja muista ominaisuuksista, sillä eri rengasmerkkien ominaisuuksien vertailu ei ole helppoa, kun käytössä ei ole renkaiden merkintäjärjestelmää eikä yhdenmukaistettua testausjärjestelmää. Sen vuoksi on aiheellista edellyttää, että kaikki ajoneuvojen mukana tarjottavat tai niihin asennetut renkaat on varustettu rengasmerkinnällä.

(21)

Tällä hetkellä rengasmerkintöjä edellytetään henkilöautojen renkaissa (luokan C1 renkaat) ja pakettiautojen renkaissa (luokan C2 renkaat) muttei raskaiden ajoneuvojen renkaissa (luokan C3 renkaat). Luokan C3 renkaat kuluttavat enemmän polttoainetta ja kerryttävät enemmän ajokilometrejä vuodessa kuin luokan C1 tai luokan C2 renkaat, minkä vuoksi polttoaineen kulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämispotentiaali on merkittävä raskaiden ajoneuvojen osalta. Näin ollen luokan C3 renkaat olisi sisällytettävä tämän asetuksen soveltamisalaan. Luokan C3 renkaiden sisällyttäminen täysimääräisesti tämän asetuksen soveltamisalaan on myös linjassa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/956 (8) kanssa, jossa säädetään uusien raskaiden ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineenkulutuksen seurannan ja raportoinnin osalta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1242 (9) kanssa, jossa vahvistetaan uusien raskaiden ajoneuvojen hiilidioksidipäästönormit.

(22)

Monet loppukäyttäjät tekevät renkaiden ostopäätöksen näkemättä itse rengasta, minkä vuoksi he eivät myöskään näe siihen kiinnitettyä rengasmerkintää. Tällaisissa tilanteissa loppukäyttäjille olisi esitettävä rengasmerkintä, ennen kuin he tekevät lopullisen ostopäätöksen. Renkaissa olevien rengasmerkintöjen esittäminen myyntipisteessä ja teknisessä myynninedistämismateriaalissa varmistaisi, että jakelijat ja potentiaaliset loppukäyttäjät saavat yhdenmukaistettuja tietoja renkaiden merkityksellisistä ominaisuuksista ostopäätöksen tekohetkellä ja -paikassa.

(23)

Jotkut loppukäyttäjät tekevät renkaiden ostopäätökset ennen myyntipisteessä käyntiä tai ostavat renkaat postimyynnistä tai internetistä. Jotta myös nämä loppukäyttäjät voisivat perustaa ostopäätöksensä yhdenmukaistettuihin tietoihin muun muassa polttoainetaloudellisuudesta, märkäpidosta ja vierintämelusta, rengasmerkintöjen olisi oltava esillä kaikessa tietyntyyppisten renkaiden teknisessä myynninedistämismateriaalissa ja visuaalisessa mainonnassa, myös internetissä. Kun visuaalinen mainonta koskee rengasperhettä eikä ainoastaan tiettyä rengastyyppiä, rengasmerkintää ei tarvitse näyttää.

(24)

Potentiaalisille loppukäyttäjille olisi annettava tiedot, joissa selvitetään rengasmerkinnän jokainen osatekijä ja sen merkitys. Kyseiset tiedot olisi annettava kaikessa teknisessä myynninedistämismateriaalissa, esimerkiksi tavarantoimittajien verkkosivustoilla, mutta niitä ei olisi vaadittava visuaalisessa mainonnassa. Mainostauluissa, sanoma- ja aikakauslehdissä tai radio- ja televisiolähetyksissä esitettäviä mainoksia ei olisi pidettävä teknisenä myynninedistämismateriaalina.

(25)

Tavarantoimittajien olisi asetettava vaaditut tuotteiden vaatimustenmukaisuutta koskevat tiedot saataville sähköisessä muodossa tuotetietokannassa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden markkinavalvontavelvoitteita tai tavarantoimittajien velvoitetta tarkastaa tuotteiden vaatimustenmukaisuus. Kuluttajille ja jakelijoille merkitykselliset tiedot olisi julkistettava tuotetietokannan julkisessa osassa. Kyseiset tiedot olisi asetettava saataville avoimena datana, jotta mobiilisovellusten kehittäjillä olisi mahdollisuus käyttää niitä ja jotta niitä voitaisiin käyttää myös muilla vertailutyökaluilla. Helppoa ja välitöntä pääsyä tuotetietokannan julkiseen osaan olisi helpotettava painettuun rengasmerkintään sisältyvillä käyttäjäystävällisillä välineillä, kuten dynaamisella QR-koodilla (quick response code).

(26)

Vaatimusten noudattamista koskevaan tuotetietokannan osaan olisi sovellettava tiukkoja tietosuojasääntöjä. Tuotetietokannan vaatimusten noudattamista koskevaan osaan sisältyvien teknisten asiakirjojen osalta edellytetyt erityiset osat olisi asetettava sekä markkinavalvontaviranomaisten että komission saataville. Jos tekniset tiedot ovat liian arkaluonteisia niiden sisällyttämiseksi teknisten asiakirjojen luokkaan, markkinavalvontaviranomaisilla olisi tarvittaessa oltava pääsy näihin tietoihin tavarantoimittajia koskevan yhteistyövelvoitteen mukaisesti tai tavarantoimittajien tuotetietokantaan vapaaehtoisesti syöttämien teknisten asiakirjojen lisäosien avulla.

(27)

Renkaiden myynti internetin myyntialustojen välityksellä kasvaa tavarantoimittajilta suoraan ostamiseen nähden. Sen vuoksi säilytyspalvelun tarjoajien olisi mahdollistettava tavarantoimittajan esittämän rengasmerkinnän ja tuoteselosteen oleminen näkyvillä hinnan lähellä. Niiden olisi ilmoitettava jakelijalle velvoitteesta pitää rengasmerkintä ja tuoteseloste näkyvillä, mutta niiden ei olisi oltava vastuussa kyseisen rengasmerkinnän tai tuoteselosteen paikkansapitävyydestä tai sisällöstä. Säilytyspalvelujen tarjoajille tämän asetuksen nojalla asetettujen velvoitteiden olisi oltava kohtuullisia, eikä niiden olisi merkittävä yleistä velvoitetta valvoa tallentamiaan tietoja eivätkä yleistä velvoitetta pyrkiä aktiivisesti saamaan selville tämän asetuksen vaatimusten vastaista toimintaa osoittavia tosiasioita tai olosuhteita. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/31/EY (10) 14 artiklan 1 kohdan nojalla säilytyspalvelujen tarjoajien olisi kuitenkin, jos ne haluavat hyödyntää kyseisessä säännöksessä mainittua vastuuta koskevaa poikkeusta, toimittava viipymättä säilyttämiensä tietojen poistamiseksi tai niihin pääsyn estämiseksi palvelujensa vastaanottajien pyynnöstä, jos kyseiset tiedot eivät ole tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten (esimerkiksi puuttuvia, puutteellisia tai virheellisiä rengasmerkintöjä tai tuoteselosteita koskevien vaatimusten) mukaisia. Palveluntarjoajien olisi tehtävä näin heti, kun ne saavat tosiasiallista tietoa tällaisista tiedoista tai kun ne vahingonkorvausvaatimuksen yhteydessä tulevat tietoiseksi tällaisista tiedoista esimerkiksi markkinavalvontaviranomaisen toimittamien tietojen perusteella. Tavarantoimittajaan, joka harjoittaa myyntiä suoraan loppukäyttäjille oman verkkosivustonsa välityksellä, sovelletaan jakelijoiden etämyyntivelvoitteita.

(28)

Vierintävastus, märkäpito, vierintämelu ja muut ominaisuudet olisi mitattava käyttämällä luotettavia, tarkkoja ja toistettavissa olevia menetelmiä, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt mittaus- ja laskentamenetelmät. Tällaisissa menetelmissä olisi mahdollisuuksien mukaan tuotava esiin keskivertokuluttajan käyttäytyminen, ja niiden olisi oltava luotettavia, jotta vältetään vaatimusten sekä tahallinen että tahaton kiertäminen. Rengasmerkinnöissä olisi otettava huomioon renkaiden todellisesta käytöstä saadut vertailutulokset luotettavan, tarkan ja toistettavissa olevan laboratoriotestauksen tarpeellisuudesta johtuvissa rajoissa, jotta loppukäyttäjät voivat verrata eri renkaita ja jotta rajoitetaan valmistajille aiheutuvia testauskuluja.

(29)

Jos Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/858 (11) 3 artiklan 37 alakohdassa määritellyillä kansallisilla viranomaisilla on riittävästi syytä uskoa, että tavarantoimittaja ei ole varmistanut rengasmerkinnän paikkansapitävyyttä, niiden olisi kuluttajien luottamusta lisätäkseen tarkastettava, vastaavatko rengasmerkinnässä esitetyt vierintävastuksen, märkäpidon ja vierintämelun luokat sekä muiden ominaisuuksien kuvat tavarantoimittajan testaustulosten ja laskelmien perusteella esittämiä asiakirjoja. Tällaiset tarkastukset voidaan toteuttaa tyyppihyväksyntäprosessissa eivätkä ne välttämättä edellytä renkaan fyysistä testausta.

(30)

Jotta voidaan varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset unionissa, on olennaisen tärkeää, että tavarantoimittajat, tukkukauppiaat, jälleenmyyjät ja muut jakelijat noudattavat rengasmerkintäsäännöksiä. Jäsenvaltioiden olisi siksi seurattava merkintäsäännösten noudattamista tekemällä säännöllisiä jälkitarkastuksia ja valvomalla markkinoita Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1020 (12) mukaisesti.

(31)

Renkaat olisi sisällytettävä asetuksella (EU) 2017/1369 perustettuun tuotetietokantaan, jotta voidaan helpottaa noudattamisen valvontaa, tarjota hyödyllinen väline loppukäyttäjille ja mahdollistaa vaihtoehtoisia tapoja, joilla jakelijat saavat tuoteselosteet. Kyseinen asetus olisi sen vuoksi muutettava.

(32)

Jotta loppukuluttajat voisivat luottaa rengasmerkintään, sitä jäljitteleviä muita merkintöjä ei olisi sallittava. Samasta syystä ei olisi sallittava muita merkintöjä, merkkejä, symboleja tai tekstejä, jotka todennäköisesti johtaisivat loppukuluttajia harhaan tai aiheuttaisivat heille sekaannusta rengasmerkinnän kattamien ominaisuuksien osalta.

(33)

Tämän asetuksen ja sen nojalla annettujen delegoitujen säädösten rikkomiseen sovellettavien seuraamusten olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

(34)

Energiatehokkuuden, ilmastonmuutoksen hillitsemisen, liikenneturvallisuuden ja ympäristönsuojelun edistämiseksi jäsenvaltioiden olisi voitava luoda kannustimia käyttää energiatehokkaita ja turvallisia renkaita. Jäsenvaltiot voivat vapaasti päättää tällaisten kannustimien luonteesta. Kannustimien olisi oltava unionin valtiontukisääntöjen mukaisia, eivätkä ne saisi muodostaa perusteettomia markkinaesteitä. Tämä asetus ei vaikuta sellaisten valtiontukimenettelyjen tulokseen, jotka voidaan käynnistää tällaisten kannustimien vuoksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107 ja 108 artiklan mukaisesti.

(35)

Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä SEUT 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan rengasmerkinnän sisältöä ja muotoa, otetaan käyttöön pinnoitettuja renkaita, renkaiden kulumista ja kilometrimäärää koskevia vaatimuksia sekä mukautetaan liitteitä teknisen kehityksen huomioon ottamiseksi. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa (13) vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(36)

Kun käytettävissä on luotettavat, tarkat ja toistettavissa olevat menetelmät, joilla renkaiden kulumista ja kilometrimäärää voidaan testata ja mitata, komission olisi arvioitava mahdollisuutta lisätä rengasmerkintään renkaiden kulumista ja kilometrimäärää koskevia tietoja. Kun komissio ehdottaa delegoitua säädöstä renkaiden kulumista ja kilometrimäärää koskevien tietojen lisäämisestä rengasmerkintään, sen olisi otettava huomioon tämä arviointi ja tehtävä tiivistä yhteistyötä teollisuuden, asiaankuuluvien standardointijärjestöjen, kuten Euroopan standardointikomitean (CEN), Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UN/ECE) tai Kansainvälisen standardoimisjärjestön (ISO), sekä muiden sidosryhmien edustajien kanssa kehittäessään sopivia testausmenetelmiä. Renkaiden kulumista ja kilometrimääriä koskevien tietojen olisi oltava yksiselitteisiä eivätkä ne saisi vaikuttaa kielteisesti rengasmerkinnän ymmärrettävyyteen ja vaikuttavuuteen kokonaisuudessaan loppukäyttäjien kannalta. Tällaisten tietojen avulla loppukäyttäjät voisivat myös tehdä tietoon perustuvan valinnan, joka koskee renkaita, niiden käyttöikää ja mikromuovien tahatonta irtoamista. Tämä auttaisi suojelemaan ympäristöä, ja samalla loppukäyttäjät voisivat arvioida renkaiden käyttökustannuksia pidemmällä aikavälillä.

(37)

Sellaisten renkaiden osalta, jotka oli saatettu markkinoille ennen tämän asetuksen soveltamista, ei olisi edellytettävä uusien rengasmerkintöjen tekemistä.

(38)

Rengasmerkinnän olisi edelleen oltava asetuksessa (EY) N:o 1222/2009 säädetyn kokoinen. Rengasmerkintään olisi sisällytettävä tiedot lumi- ja jääpidosta sekä QR-koodi.

(39)

Komission olisi tehtävä tätä asetusta koskeva arviointi. Paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 22 kohdan mukaisesti tällaisen arvioinnin olisi perustuttava tehokkuuteen, tuloksellisuuteen, merkityksellisyyteen, johdonmukaisuuteen ja saatavaan lisäarvoon, ja sen olisi tarjottava perusta jatkotoimia koskevien vaihtoehtojen vaikutusten arvioinnille.

(40)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta eli parantaa tieliikenteen turvallisuutta, terveyden suojelua, taloudellisuutta ja ympäristöystävällisyyttä tarjoamalla loppukäyttäjille tietoa, jonka perusteella he voivat valita polttoainetaloudellisemmat, pitkäikäisemmät, turvallisemmat ja hiljaisemmat renkaat, koska se edellyttää loppukäyttäjille annettavia yhdenmukaistettuja tietoja, vaan se voidaan yhdenmukaistettuja sääntelypuitteita ja valmistajien tasapuolisia toimintaedellytyksiä koskevan tarpeen vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Asetus on edelleen asianmukainen oikeudellinen väline, koska siinä asetetaan selkeät ja yksityiskohtaiset säännöt, jotka sulkevat pois jäsenvaltioiden mahdollisuuden saattaa säännökset osaksi kansallista lainsäädäntöään eri tavoin, ja näin varmistetaan pidemmälle menevä yhdenmukaisuus koko unionissa. Sääntelykehyksellä, joka on yhdenmukaistettu unionin eikä jäsenvaltioiden tasolla, vähennetään tavarantoimittajille koituvia kustannuksia sekä varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset ja tavaroiden vapaa liikkuvuus sisämarkkinoilla. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(41)

Asetus (EY) N:o 1222/2009 olisi sen vuoksi kumottava tämän asetuksen soveltamispäivästä,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tällä asetuksella luodaan puitteet renkaiden ominaisuuksia koskevien yhdenmukaistettujen tietojen antamiseksi merkintöjen avulla, jotta kuluttajat voivat renkaita ostaessaan tehdä tietoon perustuvan valinnan tieliikenteen turvallisuuden, terveyden suojelun, taloudellisuuden ja ympäristöystävällisyyden parantamiseksi edistämällä polttoainetaloudellisten, pitkäikäisten ja turvallisten renkaiden käyttöä, jotka aiheuttavat mahdollisimman vähän melua.

2 artikla

Soveltamisala

1.   Tätä asetusta sovelletaan markkinoille saatettaviin luokan C1 renkaisiin, luokan C2 renkaisiin ja luokan C3 renkaisiin.

Pinnoitettuja renkaita koskevia vaatimuksia sovelletaan siitä alkaen, kun tällaisten renkaiden suorituskyvyn mittausta varten on 13 artiklan mukaisesti saatavilla soveltuva testausmenetelmä.

2.   Tätä asetusta ei sovelleta

a)

ammattikäyttöön tarkoitettuihin maastorenkaisiin;

b)

renkaisiin, jotka on suunniteltu asennettaviksi yksinomaan ajoneuvoihin, jotka on ensirekisteröity ennen 1 päivää lokakuuta 1990;

c)

T-tyypin väliaikaisesti käytettäviin vararenkaisiin;

d)

renkaisiin, joiden nopeusluokitus on alle 80 km/h;

e)

renkaisiin, joiden vanteen nimellishalkaisija on enintään 254 mm tai vähintään 635 mm;

f)

pito-ominaisuuksia parantavilla lisälaitteilla varustettuihin renkaisiin, kuten nastarenkaisiin;

g)

renkaisiin, jotka on suunniteltu asennettaviksi yksinomaan kilpailukäyttöön tarkoitettuihin ajoneuvoihin;

h)

käytettyihin renkaisiin, paitsi jos tällaiset renkaat on tuotu kolmannesta maasta.

3 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1)

’luokan C1 renkailla’, ’luokan C2 renkailla’ ja ’luokan C3 renkailla’ renkaita, jotka kuuluvat asetuksen (EY) N:o 661/2009 8 artiklan 1 kohdassa esitettyihin rengasluokkiin;

2)

’pinnoitetulla renkaalla’ käytettyä rengasta, joka on kunnostettu korvaamalla kulunut kulutuspinta uudella materiaalilla;

3)

’T-tyypin väliaikaisesti käytettävällä vararenkaalla’ väliaikaisesti käytettävää vararengasta, joka on tarkoitettu käytettäväksi vakiorenkaille ja vahvistetuille renkaille säädettyjä täyttöpaineita korkeammilla täyttöpaineilla;

4)

’ammattikäyttöön tarkoitetulla maastorenkaalla’ erikoiskäyttöön tarkoitettua rengasta, jota käytetään pääasiassa vaativissa maasto-olosuhteissa;

5)

’rengasmerkinnällä’ painetussa tai sähköisessä muodossa, mukaan luettuna tarran muodossa, olevaa graafista kuviota, joka sisältää symboleja, joiden tarkoituksena on antaa loppukäyttäjille tietoa renkaan tai rengassarjan suorituskyvystä liitteessä I esitettyjen ominaisuuksien suhteen;

6)

’myyntipisteellä’ paikkaa, jossa renkaat ovat esillä tai varastoituina ja myynnissä, myös sellaista autojen näyttelytilaa, jossa on loppukäyttäjille myytäviksi tarjottavia ajoneuvoihin asentamattomia renkaita;

7)

’teknisellä myynninedistämismateriaalilla’ tavarantoimittajan tuottamia painetussa tai sähköisessä muodossa olevia asiakirjoja, joilla täydennetään mainosmateriaalia liitteessä IV esitetyillä tiedoilla;

8)

’tuoteselosteella’ vakiomuotoista asiakirjaa, joka sisältää liitteessä III esitetyt tiedot ja joka on painetussa tai sähköisessä muodossa;

9)

’teknisillä asiakirjoilla’ asiakirja-aineistoa, joka on riittävä, jotta markkinavalvontaviranomaiset voivat sen perusteella arvioida rengasmerkinnän ja tuoteselosteen paikkansapitävyyden, mukaan luettuna liitteessä VII olevassa 2 kohdassa esitetyt tiedot;

10)

’tuotetietokannalla’ asetuksen (EU) 2017/1369 12 artiklalla perustettua tietokantaa;

11)

’etämyynnillä’ postimyynnin, luettelon, internetin tai puhelinmyynnin välityksellä tai muulla keinoin tapahtuvaa myyntiä, vuokrausta tai osamaksukauppaa, jossa mahdollisen loppukäyttäjän ei voida olettaa näkevän esiteltävää rengasta;

12)

’valmistajalla’ asetuksen (EU) 2019/1020 3 artiklan 8 alakohdassa määriteltyä valmistajaa;

13)

’maahantuojalla’ asetuksen (EU) 2019/1020 3 artiklan 9 alakohdassa määriteltyä maahantuojaa;

14)

’valtuutetulla edustajalla’ unioniin sijoittautunutta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolla on valmistajan antama kirjallinen toimeksianto hoitaa valmistajan puolesta tietyt tehtävät valmistajalle tämän asetuksen vaatimusten nojalla kuuluvien velvoitteiden osalta,

15)

’tavarantoimittajalla’ unioniin sijoittautunutta valmistajaa, sellaisen valmistajan valtuutettua edustajaa, joka ei ole sijoittautunut unioniin, tai maahantuojaa, joka saattaa tuotteen unionin markkinoille;

16)

’jakelijalla’ toimitusketjuun kuuluvaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka asettaa tuotteen saataville markkinoilla ja joka ei ole tavarantoimittaja;

17)

’asettamisella saataville markkinoilla’ asetuksen (EU) 2019/1020 3 artiklan 1 alakohdassa määriteltyä asettamista saataville markkinoilla;

18)

’markkinoille saattamisella’ asetuksen (EU) 2019/1020 3 artiklan 2 alakohdassa määriteltyä asettamista saataville markkinoilla;

19)

’loppukäyttäjällä’ kuluttajaa, kalustopäällikköä tai maantiekuljetusyritystä, joka ostaa tai jonka oletetaan ostavan renkaan;

20)

’ominaisuudella’ renkaan ominaisuutta, jolla on käytön aikana huomattava vaikutus ympäristöön, tieturvallisuuteen tai terveyteen, kuten kulumista, kilometrimäärää, vierintävastusta, märkäpitoa, vierintämelua, lumipitoa tai jääpitoa;

21)

’rengastyypillä’ sellaista renkaan versiota, jonka kaikilla yksiköillä on samat tekniset ominaisuudet rengasmerkinnässä, sama tuoteseloste ja sama rengastyypin tunniste;

22)

’sallitulla poikkeamalla’ markkinavalvontaviranomaisten suorittaman tai niiden puolesta suoritetun tarkastustestauksen mittaus- ja laskentatulosten sallittua enimmäispoikkeamaa verrattuna ilmoitettujen tai julkistettujen parametrien arvoihin, laboratorioiden välisistä vaihteluista aiheutuvat poikkeamat huomioon ottaen;

23)

’rengastyypin tunnisteella’ tunnusta, yleensä aakkosnumeerista tunnusta, joka erottaa tietyn rengastyypin muista rengastyypeistä, joilla on sama kauppanimi tai tavaramerkki kuin tavarantoimittajalla;

24)

’vastaavalla rengastyypillä’ rengastyyppiä, jonka sama tavarantoimittaja on saattanut markkinoille eri rengastyyppinä, jolla on eri rengastyypin tunniste ja jolla on samat rengasmerkin kannalta merkitykselliset tekniset ominaisuudet ja sama tuoteseloste.

4 artikla

Rengastoimittajien velvollisuudet

1.   Tavarantoimittajien on varmistettava, että markkinoille saatettavissa luokan C1 renkaissa, luokan C2 renkaissa ja luokan C3 renkaissa on mukana maksutta

a)

kussakin renkaassa liitteen II vaatimusten mukainen tarran muodossa oleva rengasmerkintä, jossa esitetään kutakin liitteessä I esitettyä ominaisuutta koskevat tiedot ja luokka, sekä tuoteseloste; tai

b)

kussakin yhdestä tai useammasta samanlaisesta renkaasta koostuvassa erässä liitteen II vaatimusten mukainen painettu rengasmerkintä, jossa esitetään kutakin liitteessä I esitettyä ominaisuutta koskevat tiedot ja luokka, sekä tuoteseloste.

2.   Etämyynnin välityksellä myytyjen tai myytäväksi tarjottujen renkaiden osalta tavarantoimittajien on varmistettava, että rengasmerkintä esitetään hinnan lähellä ja että tuoteseloste on saatavilla, loppukäyttäjän pyytäessä myös painetussa muodossa. Rengasmerkinnän on oltava kooltaan sellainen, että se on selvästi näkyvissä ja luettavissa, ja koon on oltava oikeassa suhteessa liitteessä II olevassa 2.1 kohdassa määritettyyn kokoon.

Internetissä myytyjen tai myytäväksi tarjottujen renkaiden osalta tavarantoimittajat voivat asettaa tietyntyyppistä rengasta koskevan rengasmerkinnän esille kerrosteisella näyttötavalla.

3.   Tavarantoimittajien on varmistettava, että rengasmerkintä esitetään kaikessa tietyn rengastyypin visuaalisessa mainonnassa. Jos visuaalisessa mainonnassa esitetään kyseisen rengastyypin hinta, rengasmerkintä on esitettävä hinnan lähellä.

Visuaalisessa internetmainonnassa tavarantoimittajat voivat asettaa rengasmerkinnän esille kerrosteisella näyttötavalla.

4.   Tavarantoimittajien on varmistettava, että tiettyä rengastyyppiä koskeva rengasmerkintä esitetään kaikessa kyseistä rengastyyppiä koskevassa teknisessä myynninedistämismateriaalissa, ja että kyseinen materiaali sisältää liitteessä IV esitetyt tiedot.

5.   Tavarantoimittajien on ilmoitettava asetuksen (EU) 2018/858 3 artiklan 37 alakohdassa määritellylle asiaankuuluvalle kansalliselle viranomaiselle arvot, joiden perusteella niihin liittyvät luokat määritetään, ja muut suorituskykyä koskevat lisätiedot, jotka tavarantoimittajat ilmoittavat rengastyyppien rengasmerkinnöissä tämän asetuksen liitteen I mukaisesti, sekä tämän asetuksen liitteen II vaatimukset täyttävä rengasmerkintä. Kyseiset tiedot on toimitettava tämän asetuksen 5 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti asiaankuuluvalle kansalliselle viranomaiselle, ennen kuin kyseiset rengastyypit saatetaan markkinoille, jotta viranomainen voi tarkistaa rengasmerkinnän paikkansapitävyyden.

6.   Tavarantoimittajien on varmistettava rengasmerkintöjensä ja tuoteselosteidensa paikkansapitävyys.

7.   Tavarantoimittajat voivat pyynnöstä asettaa tekniset asiakirjat muiden kuin 5 kohdassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden viranomaisten tai asiaankuuluvien kansallisten akkreditointielinten saataville.

8.   Tavarantoimittajien on tehtävä yhteistyötä markkinavalvontaviranomaisten kanssa ja ryhdyttävä omasta aloitteestaan tai markkinavalvontaviranomaisten pyynnöstä viipymättä toimiin sellaisen tilanteen korjaamiseksi, jossa tämän asetuksen vaatimuksia rikotaan niiden vastuualueella.

9.   Tavarantoimittajat eivät saa antaa tai esittää muita merkintöjä, merkkejä, tunnuksia tai tekstejä, jotka eivät ole tämän asetuksen mukaisia ja jotka todennäköisesti johtaisivat loppukäyttäjiä harhaan tai aiheuttaisivat heille sekaannusta liitteessä I esitettyjen ominaisuuksien osalta.

10.   Tavarantoimittajat eivät saa antaa tai esittää rengasmerkintöjä, jotka jäljittelevät tässä asetuksessa säädettyä rengasmerkintää.

5 artikla

Rengastoimittajien velvollisuudet suhteessa tuotetietokantaan

1.   Tavarantoimittajien on 1 päivästä toukokuuta 2021 alkaen kirjattava liitteessä VII esitetyt tiedot tuotetietokantaan, ennen kuin ne saattavat markkinoille kyseisen päivän jälkeen valmistetun renkaan.

2.   Niiden renkaiden osalta, jotka valmistetaan 25 päivän kesäkuuta 2020 ja 30 päivän huhtikuuta 2021 välisenä aikana, tavarantoimittajan on kirjattava tuotetietokantaan liitteessä VII esitetyt tiedot viimeistään 30 päivänä marraskuuta 2021.

3.   Jos renkaat saatetaan markkinoille ennen 25 päivää kesäkuuta 2020, tavarantoimittaja voi kirjata tuotetietokantaan liitteessä VII esitetyt tiedot.

4.   Kunnes 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot on kirjattu tuotetietokantaan, tavarantoimittajan on asetettava saataville teknisten asiakirjojen sähköinen versio tarkastusta varten 10 työpäivän kuluessa markkinavalvontaviranomaisen esittämän pyynnön vastaanottamisesta.

5.   Jos tyyppihyväksyntäviranomaiset tai markkinavalvontaviranomaiset tarvitsevat muita kuin liitteessä VII esitettyjä tietoja suorittaessaan tämän asetuksen mukaisia tehtäviään, tavarantoimittaja toimittaa kyseiset tiedot heille niitä pyydettäessä.

6.   Rengasta, johon on tehty rengasmerkinnän tai tuoteselosteen kannalta merkityksellisiä muutoksia, on pidettävä uutena rengastyyppinä. Tavarantoimittajan on ilmoitettava tuotetietokannassa, kun se on lakannut saattamasta markkinoille tietyn rengastyypin yksiköitä.

7.   Kun rengastyypin viimeinen yksikkö on saatettu markkinoille, tavarantoimittajan on säilytettävä kyseistä rengastyyppiä koskevat tiedot tuotetietokannan vaatimusten noudattamista koskevassa osassa viiden vuoden ajan.

6 artikla

Rengasjakelijoiden velvollisuudet

1.   Jakelijoiden on varmistettava, että

a)

myyntipisteessä renkaissa on liitteen II vaatimukset täyttävä rengasmerkintä tavarantoimittajan 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti toimittaman tarran muodossa selkeästi näkyvissä ja kokonaisuudessaan luettavissa ja että tuoteseloste on saatavilla, pyydettäessä myös painetussa muodossa; tai

b)

ennen yhdestä tai useammasta samanlaisesta renkaasta koostuvaan erään kuuluvan renkaan myyntiä liitteen II vaatimukset täyttävä painettu rengasmerkintä on loppukäyttäjän nähtävillä ja selkeästi esillä renkaan lähellä myyntipisteessä ja että tuoteseloste on saatavilla.

2.   Jakelijoiden on varmistettava, että rengasmerkintä esitetään kaikessa tietyn rengastyypin visuaalisessa mainonnassa. Jos mainonnassa ilmoitetaan kyseisen rengastyypin hinta, rengasmerkintä on esitettävä renkaan lähellä.

Tietyntyyppisen renkaan visuaalisessa internetmainonnassa jakelijat voivat asettaa rengasmerkinnän esille kerrosteisella näyttötavalla.

3.   Jakelijoiden on varmistettava, että rengasmerkintä esitetään kaikessa tiettyä rengastyyppiä koskevassa teknisessä myynninedistämismateriaalissa, ja että kyseinen materiaali sisältää liitteessä IV esitetyt tiedot.

4.   Jakelijoiden on varmistettava, että jos myynnissä olevat renkaat eivät ole loppukäyttäjän nähtävillä myyntiajankohtana, ne antavat loppukäyttäjälle kopion rengasmerkinnästä ennen myyntiä.

5.   Jakelijoiden on varmistettava, että rengasmerkintä esitetään kaikessa paperiasiakirjoihin perustuvassa etämyynnissä ja että loppukäyttäjät saavat tuoteselosteen maksuttoman verkkosivuston kautta ja voivat pyytää painetun kopion tuoteselosteesta.

6.   Jakelijoiden, jotka käyttävät puhelinmyyntiin perustuvaa etämyyntiä, on ilmoitettava loppukäyttäjille ominaisuuksien luokista rengasmerkinnässä ja ilmoitettava loppukäyttäjille, että ne saavat rengasmerkinnän ja tuoteselosteen maksuttoman verkkosivuston kautta ja pyytämällä painettua kopiota.

7.   Suoraan internetissä myytyjen tai myytäväksi tarjottujen renkaiden osalta jakelijoiden on varmistettava, että rengasmerkintä esitetään hinnan lähellä ja että tuoteseloste on saatavilla. Rengasmerkinnän on oltava kooltaan sellainen, että se on selvästi näkyvissä ja luettavissa, ja koon on oltava oikeassa suhteessa liitteessä II olevassa 2.1 kohdassa määritettyyn kokoon.

Jakelijat voivat asettaa tietyntyyppistä rengasta koskevan rengasmerkinnän esille kerrosteisella näyttötavalla.

7 artikla

Ajoneuvojen toimittajien ja ajoneuvojen jakelijoiden velvollisuudet

Jos loppukäyttäjä aikoo hankkia uuden ajoneuvon, ajoneuvojen toimittajien ja ajoneuvojen jakelijoiden on ennen myyntiä esitettävä loppukäyttäjälle ajoneuvon mukana tarjottavien tai siihen asennettujen renkaiden rengasmerkintä sekä asiaankuuluva tekninen myynninedistämismateriaali ja varmistettava, että tuoteseloste on saatavilla.

8 artikla

Säilytyspalvelujen tarjoajien velvollisuudet

Kun direktiivin 2000/31/EY 14 artiklassa tarkoitettu palvelun tarjoaja mahdollistaa renkaiden myymisen internetsivustonsa välityksellä, kyseisen palvelun tarjoajan on mahdollistettava, että tavarantoimittajan esittämä rengasmerkintä esitetään hinnan lähellä ja että tuoteseloste on saatavilla näyttömekanismilla, ja sen on ilmoitettava jakelijalle velvollisuudesta pitää rengasmerkintä ja tuoteseloste näkyvillä.

9 artikla

Testaus- ja mittausmenetelmät

Tiedot, jotka on annettava 4, 6 ja 7 artiklan mukaisesti rengasmerkinnässä esitetyistä ominaisuuksista, on hankittava liitteessä I tarkoitettujen testausmenetelmien ja liitteessä V tarkoitetun laboratorioiden yhdenmukaistamismenettelyn mukaisesti.

10 artikla

Tarkistusmenettely

Jäsenvaltioiden on sovellettava kunkin liitteessä I esitetyn ominaisuuden osalta liitteessä VI vahvistettua tarkistusmenettelyä arvioidessaan tällä asetuksella ilmoitettujen luokkien vaatimustenmukaisuutta.

11 artikla

Jäsenvaltioiden velvoitteet

1.   Jäsenvaltiot eivät saa estää tämän asetuksen mukaisten renkaiden saattamista markkinoille tai ottamista käyttöön alueellaan.

2.   Jos jäsenvaltiot tarjoavat kannustimia renkaiden osalta, tällaiset kannustimet saavat koskea vain luokan A renkaita liitteessä I olevassa A osassa tarkoitetun polttoainetaloudellisuuden osalta tai luokan B renkaita liitteessä I olevassa B osassa tarkoitetun märkäpidon osalta. Verotus ja verotukselliset toimenpiteet eivät ole tässä asetuksessa tarkoitettuja kannustimia.

3.   Jos asetuksen (EU) 2018/858 3 artiklan 37 alakohdassa määritellyllä asiaankuuluvalla kansallisella viranomaisella on riittävästi syytä uskoa, että tavarantoimittaja ei ole varmistanut rengasmerkinnän paikkansapitävyyttä tämän asetuksen 4 artiklan 6 kohdan mukaisesti, sen on tämän asetuksen 4 artiklan 5 kohdan mukaisesti tarkistettava, vastaavatko rengasmerkinnässä esitetyt luokat ja muut suorituskykyyn liittyvät lisätiedot tavarantoimittajan esittämiä arvoja ja asiakirjoja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU) 2019/1020 soveltamista.

4.   Jäsenvaltioiden on asetuksen (EU) 2019/1020 mukaisesti varmistettava, että kansalliset markkinavalvontaviranomaiset perustavat myyntipisteiden rutiini- ja satunnaistarkastusten järjestelmän, jolla varmistetaan tämän asetuksen noudattaminen.

5.   Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän asetuksen ja sen nojalla hyväksyttyjen delegoitujen säädösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja täytäntöönpanon valvontaa koskevista mekanismeista sekä toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi. Säädettyjen seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on viimeistään 1 päivänä toukokuuta 2021 ilmoitettava komissiolle säännöt ja toimenpiteet, joita ei ole aikaisemmin ilmoitettu komissiolle, ja jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikki niitä koskevat myöhemmät muutokset viipymättä.

12 artikla

Unionin markkinavalvonta ja unionin markkinoille tulevien tuotteiden tarkastukset

1.   Tämän asetuksen ja sen nojalla hyväksyttyjen delegoitujen säädösten soveltamisalaan kuuluviin renkaisiin sovelletaan asetusta (EU) 2019/1020.

2.   Komissio kannustaa ja tukee renkaiden merkinnän markkinavalvontaa koskevaa yhteistyötä ja tietojenvaihtoa markkinavalvonnasta tai unionin markkinoille tulevien renkaiden tarkastuksista vastaavien jäsenvaltioiden kansallisten viranomaisten kesken sekä näiden viranomaisten ja komission välillä muun muassa ottamalla renkaiden merkintöjä käsittelevän hallinnollisen yhteistyön ryhmän tiiviimmin mukaan toimintaan.

3.   Asetuksen (EU) 2019/1020 13 artiklan nojalla vahvistettuihin jäsenvaltioiden kansallisiin markkinavalvontastrategioihin on sisällyttävä toimia, joilla varmistetaan tämän asetuksen täytäntöönpanon tehokas valvonta.

4.   Markkinavalvontaviranomaiset voivat periä tavarantoimittajalta asiakirjojen tarkastamisesta ja fyysisestä tuotetestauksesta aiheutuneet kustannukset, jos tavarantoimittaja ei ole noudattanut tätä asetusta tai sen nojalla hyväksyttyjä asiaankuuluvia delegoituja säädöksiä.

13 artikla

Delegoidut säädökset

1.   Siirretään komissiolle valta antaa 14 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan

a)

liitettä II rengasmerkinnän sisällön ja muodon osalta;

b)

liitteessä I olevia D ja E osaa sekä liitteitä II, III, IV, V, VI ja VII mukauttamalla niissä esitettyjä arvoja, laskentamenetelmiä ja vaatimuksia tekniikan kehitykseen.

2.   Komissio hyväksyy viimeistään 26 päivänä kesäkuuta 2022 14 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta sisällyttämällä liitteisiin pinnoitettuja renkaita koskevia uusia tietovaatimuksia sillä edellytyksellä, että käytettävissä on sopiva testausmenetelmä.

3.   Komissiolle siirretään myös 14 artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä, joilla asetukseen sisällytetään renkaiden kulumista ja kilometrimääriä koskevia ominaisuuksia tai tietovaatimuksia heti, kun eurooppalaisten tai kansainvälisten standardointijärjestöjen käytettävissä on luotettavia, tarkkoja ja toistettavissa olevia menetelmiä, joilla renkaiden kulumista ja kilometrimäärää voidaan testata ja mitata, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

komissio on tehnyt perusteellisen vaikutustenarvioinnin; ja

b)

komissio on asianmukaisesti kuullut asiaankuuluvia sidosryhmiä.

4.   Delegoituja säädöksiä valmistellessaan komissio testaa rengasmerkintöjen sisällön ja muodon unionin asiakkaita edustavien ryhmien kanssa varmistaakseen, että rengasmerkinnät ovat selvästi ymmärrettävissä, ja julkaisee tulokset.

14 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.   Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.   Siirretään komissiolle 25 päivästä kesäkuuta 2020 viiden vuoden ajaksi 13 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 13 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.   Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.   Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.   Edellä olevan 13 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

15 artikla

Arviointi ja kertomus

Komissio tekee tästä asetuksesta arvioinnin 1 päivään kesäkuuta 2025 mennessä ja toimittaa siitä raportin Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle.

Raportissa arvioidaan, miten tehokkaasti tämä asetus ja sen nojalla hyväksytyt delegoidut säädökset ovat antaneet loppukäyttäjille mahdollisuuden valita paremmilla ominaisuuksilla varustettuja renkaita, ottaen huomioon tämän asetuksen ja sen nojalla annettujen delegoitujen säädösten vaikutukset liiketoimintaan, polttoainekulutukseen, turvallisuuteen, kasvihuonekaasupäästöihin, kuluttajien tietoisuuteen ja markkinavalvontatoimintaan. Siinä arvioidaan myös rengasmerkinnässä annettujen tietojen pakollisesta ja riippumattomasta kolmannen osapuolen suorittamasta todennuksesta aiheutuvat kustannukset ja saatavat edut ottaen myös huomioon asetuksessa (EY) N:o 661/2009 säädetyistä laajemmista puitteista saadut kokemukset.

16 artikla

Asetuksen (EU) 2017/1369 muuttaminen

Korvataan asetuksen (EU) 2017/1369 12 artiklan 2 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

tuetaan markkinavalvontaviranomaisia niiden suorittaessa tämän asetuksen sekä asiaankuuluvien delegoitujen säädösten mukaisia tehtäviään, niiden täytäntöönpanon valvonta mukaan lukien, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/740 (*1) mukaisia tehtäviään.

17 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1222/2009 kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 1222/2009 1 päivästä toukokuuta 2021.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen tämän asetuksen liitteessä VIII olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

18 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä toukokuuta 2021.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä toukokuuta 2020.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

D. M. SASSOLI

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  EUVL C 62, 15.2.2019, s. 280.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 26. maaliskuuta 2019 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta, vahvistettu 25. helmikuuta 2020 (EUVL C 105, 31.3.2020, s. 1). Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 13. toukokuuta 2020 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1222/2009, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, renkaiden merkitsemisestä polttoainetaloudellisuuden ja muiden keskeisten ominaisuuksien osalta (EUVL L 342, 22.12.2009, s. 46).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 661/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, moottoriajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä niihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden yleiseen turvallisuuteen liittyvistä tyyppihyväksyntävaatimuksista (EUVL L 200, 31.7.2009, s. 1).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/49/EY, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2002, ympäristömelun arvioinnista ja hallinnasta (EYVL L 189, 18.7.2002, s. 12).

(6)  Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UN/ECE) sääntö nro 117 – Yhdenmukaiset vaatimukset, jotka koskevat renkaiden hyväksyntää vierintämelun ja/tai märkäpidon ja/tai vierintävastuksen osalta [2016/1350] (EUVL L 218, 12.8.2016, s. 1).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1369, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2017, energiamerkintää koskevien puitteiden vahvistamisesta ja direktiivin 2010/30/EU kumoamisesta (EUVL L 198, 28.7.2017, s. 1).

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/956, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2018, uusien raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineenkulutuksen seurannasta ja raportoinnista (EUVL L 173, 9.7.2018, s. 1).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1242, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2019, hiilidioksidipäästönormien asettamisesta uusille raskaille hyötyajoneuvoille ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 595/2009 ja (EU) 2018/956 sekä neuvoston direktiivin 96/53/EY muuttamisesta (EUVL L 198, 25.7.2019, s. 202).

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista (”Direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä”) (EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1).

(11)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/858, annettu 30 päivänä toukokuuta 2018, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta, asetusten (EY) N:o 715/2007 ja (EY) N:o 595/2009 muuttamisesta sekä direktiivin 2007/46/EY kumoamisesta (EUVL L 151, 14.6.2018, s. 1).

(12)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1020, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2019, markkinavalvonnasta ja tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta sekä direktiivin 2004/42/EY ja asetusten (EY) N:o 765/2008 ja (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta (EUVL L 169, 25.6.2019, s. 1).

(13)  EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.


LIITE I

RENKAIDEN OMINAISUUKSIEN TESTAAMINEN, LUOKITUS JA MITTAAMINEN

A osa: Polttoainetaloudellisuusluokat ja vierintävastuskerroin

Polttoainetaloudellisuusluokka A–E on määritettävä ja esitettävä rengasmerkinnässä vierintävastuskertoimen (RRC, N/kN) perusteella jäljempänä olevassa taulukossa olevan asteikon mukaisesti ja mitattava E-säännön nro 117 liitteen 6 mukaisesti sekä yhdenmukaistettava liitteessä V säädetyn laboratoriossa tehtävän yhdenmukaistamismenettelyn mukaisesti.

Jos tietty rengastyyppi hyväksytään useampaan kuin yhteen rengasluokkaan (esimerkiksi luokkiin C1 ja C2), kyseisen rengastyypin polttoainetaloudellisuusluokan määrittämiseksi käytetty asteikko on se, jota sovelletaan korkeimpaan rengasluokkaan (esimerkiksi luokkaan C2 eikä luokkaan C1).

 

luokan C1 renkaat

luokan C2 renkaat

luokan C3 renkaat

Polttoaine-taloudellisuusluokka

RRC (N/kN)

RRC (N/kN)

RRC (N/kN)

A

RRC ≤ 6,5

RRC ≤ 5,5

RRC ≤ 4,0

B

6,6 ≤ RRC ≤ 7,7

5,6 ≤ RRC ≤ 6,7

4,1 ≤ RRC ≤ 5,0

C

7,8 ≤ RRC ≤ 9,0

6,8 ≤ RRC ≤ 8,0

5,1 ≤ RRC ≤ 6,0

D

9,1 ≤ RRC ≤ 10,5

8,1 ≤ RRC ≤ 9,0

6,1 ≤ RRC ≤ 7,0

E

RRC ≥ 10,6

RRC ≥ 9,1

RRC ≥ 7,1

B osa: Märkäpitoluokat

1.

Märkäpitoluokka A–E on määritettävä ja esitettävä rengasmerkinnässä märkäpitoindeksin (G) perusteella jäljempänä olevassa taulukossa määritetyn asteikon mukaisesti, laskettava 2 kohdan mukaisesti ja mitattava E-säännön nro 117 liitteen 5 mukaisesti.

2.

Märkäpitoindeksin (G) laskeminen

G = G(T)–0,03

jossa

G(T) = ehdokasrenkaan yhdellä testikierroksella mitattu märkäpitoindeksi

 

luokan C1 renkaat

luokan C2 renkaat

luokan C3 renkaat

Märkäpitoluokka

G

G

G

A

1,55 ≤ G

1,40 ≤ G

1,25 ≤ G

B

1,40 ≤ G ≤ 1,54

1,25 ≤ G ≤ 1,39

1,10 ≤ G ≤ 1,24

C

1,25 ≤ G ≤ 1,39

1,10 ≤ G ≤ 1,24

0,95 ≤ G ≤ 1,09

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

0,95 ≤ G ≤ 1,09

0,80 ≤ G ≤ 0,94

E

G ≤ 1,09

G ≤ 0,94

G ≤ 0,79

C osa: Vierintämeluluokat ja vierintämelun mittausarvo

Vierintämelun mittausarvo (N, dB(A)) on ilmoitettava desibeleinä ja laskettava E-säännön nro 117 liitteen 3 mukaisesti.

Vierintämeluluokka on määritettävä ja esitettävä rengasmerkinnässä asetuksen (EY) N:o 661/2009 liitteessä II olevassa C osassa olevien raja-arvojen (LV) perusteella seuraavasti:

N ≤ LV – 3

LV – 3 < N ≤ LV

N > LV

Image 1

Image 2

Image 3

D osa: Lumipito

Lumipitoon liittyvät ominaisuudet on testattava E-säännön nro 117 liitteen 7 mukaisesti.

Rengas, joka täyttää E-säännössä nro 117 esitetyt lumipidon vähimmäisarvot, on luokiteltava vaativissa lumiolosuhteissa käytettäväksi renkaaksi ja rengasmerkintään on sisällytettävä seuraava kuva.

Image 4

E osa: Jääpito

Jääpitoon liittyvät ominaisuudet on testattava käyttämällä luotettavia, tarkkoja ja toistettavissa olevia menetelmiä, tarvittaessa myös kansainvälisiä standardeja, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetty uusin tekniikka.

Sellaisen renkaan rengasmerkinnän, joka täyttää asiaankuuluvat jääpidon vähimmäisarvot, on sisällettävä seuraava kuvamerkki.

Image 5


LIITE II

RENGASMERKINNÄN SISÄLTÖ JA MUOTO

1.   

Rengasmerkinnän sisältö

1.1   

Rengasmerkinnän yläosaan sisällytettävät tiedot:

Image 6

1.2   

Rengasmerkinnän alaosaan sisällytettävät tiedot kaikkien muiden kuin sellaisten renkaiden osalta, jotka täyttävät E-säännössä nro 117 vahvistetut lumipidon vähimmäisarvot tai asiaankuuluvat jääpidon vähimmäisarvot tai molemmat:

Image 7

1.3   

Rengasmerkinnän alaosaan sisällytettävät tiedot sellaisten renkaiden osalta, jotka täyttävät E-säännössä nro 117 vahvistetut lumipidon vähimmäisarvot:

Image 8

1.4   

Rengasmerkinnän alaosaan sisällytettävät tiedot sellaisten renkaiden osalta, jotka täyttävät asianmukaiset jääpidon vähimmäisarvot:

Image 9

1.5   

Rengasmerkinnän alaosaan sisällytettävät tiedot sellaisten renkaiden osalta, jotka täyttävät sekä E-säännössä nro 117 vahvistetut lumipidon vähimmäisarvot että jääpidon vähimmäisarvot:

Image 10

2.   

Rengasmerkinnän muoto

2.1   

Rengasmerkinnän yläosan muoto:

Image 11

2.1.1   

Rengasmerkinnän alaosan muoto kaikkien muiden kuin sellaisten renkaiden osalta, jotka täyttävät E-säännössä nro 117 vahvistetut lumipidon vähimmäisarvot tai asianmukaiset jääpidon vähimmäisarvot tai molemmat:

Image 12

2.1.2   

Rengasmerkinnän alaosan muoto sellaisten renkaiden osalta, jotka täyttävät E-säännössä nro 117 vahvistetut lumipidon vähimmäisarvot:

Image 13

2.1.3   

Rengasmerkinnän alaosan muoto sellaisten renkaiden osalta, jotka täyttävät jääpidon vähimmäisarvot:

Image 14

2.1.4   

Rengasmerkinnän alaosan muoto sellaisten renkaiden osalta, jotka täyttävät sekä E-säännössä nro 117 vahvistetut lumipidon vähimmäisarvot että jääpidon vähimmäisarvot.

Image 15

2.2   

Edellä olevaa 2.1 kohtaa sovellettaessa:

a)

Rengasmerkinnän vähimmäiskoko: 75 mm leveä ja 110 mm korkea. Jos rengasmerkintä painetaan suuremmassa koossa, sen on kuitenkin noudatettava edellä esitettyjä mittasuhteita.

b)

Rengasmerkinnän tausta: 100 % valkoinen.

c)

Fontit: Verdana ja Calibri.

d)

Rengasmerkinnän osien mitat ja eritelmät: kuten edellä on täsmennetty.

e)

CMYK-värien (syaani, magenta, keltainen ja musta) mukaisten värikoodien on täytettävä kaikki seuraavat vaatimukset:

EU:n logon värit:

tausta: 100,80,0,0;

tähdet: 0,0,100,0;

energia-tunnuksen väri: 100,80,0,0;

QR-koodi: 100 % musta;

tavarantoimittajan kauppanimi tai tavaramerkki: 100 % musta, fonttina Verdana Bold 7 pt;

rengastyypin tunniste: 100 % musta, fonttina Verdana Regular 7 pt;

renkaiden kokomerkintä, kantavuusluku ja nopeusluokkamerkki: 100 % musta, fonttina Verdana Regular 10 pt;

rengasluokka: 100 % musta, fonttina Verdana Regular 7 pt, tasattu oikeaan reunaan;

polttoainetaloudellisuusasteikon ja märkäpitoasteikon kirjaimet: 100 % valkoinen, fonttina Calibri Bold 19 pt; kirjaimet on keskitettävä akselille, joka on 4,5 mm:n päässä nuolten vasemmasta reunasta;

polttoainetaloudellisuusasteikon luokkia A–E kuvaavien nuolten CMYK-värikoodit:

Luokka A: 100,0,100,0;

Luokka B: 45,0,100,0;

Luokka C: 0,0,100,0;

Luokka D: 0,30,100,0;

Luokka E: 0,100,100,0;

märkäpitoasteikon luokkia A–E kuvaavien nuolten CMYK-värikoodit:

A: 100,60,0,0;

B: 90,40,0,0;

C: 65,20,0,0;

D: 50,10,0,0;

E: 30,0,0,0;

sisäiset rajaviivat: paksuus 0,5 pt, väri 100 % musta;

polttoainetaloudellisuusluokan ilmoittava kirjain: 100 % valkoinen, fontti Calibri Bold 33 pt. Polttoainetaloudellisuus- ja märkäpitoluokkaa kuvaavat nuolet ja vastaavat nuolet A–E-asteikossa on sijoitettava niin, että niiden päät ovat samansuuntaiset. Polttoainetaloudellisuus- ja märkäpitoluokan ilmoittavien nuolten yhteydessä esitettävä kirjain on sijoitettava nuolen suorakaiteenmuotoisen osan keskelle, ja nuolen on oltava 100 % musta;

polttoainetaloudellisuuden kuvamerkki: leveys 16 mm, korkeus 14 mm, paksuus 1 pt, väri: 100 % musta

märkäpidon kuvamerkki: leveys 20 mm, korkeus 14 mm, paksuus 1 pt, väri: 100 % musta

vierintämelun kuvamerkki: leveys 24 mm, korkeus 18 mm, paksuus 1 pt, väri: 100 % musta. Kaiuttimessa esitettävä desibelien määrä fontilla Verdana Bold 12 pt, yksikkö ”dB” fontilla Verdana Regular 9 pt; vierintämelun meluluokkien asteikko (A–C) keskitettynä kuvamerkin alapuolella, vierintämelun meluluokan ilmoittava kirjain fontilla Verdana Bold 16 pt ja muiden vierintämelun meluluokkien kirjaimet fontilla Verdana Regular 10 pt;

lumipidon kuvamerkki: leveys 15 mm, korkeus 13 mm, paksuus 1 pt, väri: 100 % musta;

jääpidon kuvamerkki: leveys 15 mm, korkeus 13 mm, paksuus 1 pt, vinoviivojen paksuus 0,5 pt, väri: 100 % musta;

asetuksen numeron on oltava väriltään 100 % musta ja fontilla Verdana Regular 6 pt.


(1)  Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission (UN-ECE) sääntö nro 30 – Yhdenmukaiset vaatimukset, jotka koskevat moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen ilmarenkaiden hyväksyntää (EUVL L 201, 30.7.2008, s. 70).

(2)  Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission (UN-ECE) sääntö nro 54 – Yhdenmukaiset vaatimukset, jotka koskevat hyötyajoneuvojen ja niiden perävaunujen ilmarenkaiden hyväksyntää (EUVL L 183, 11.7.2008, s. 41).


LIITE III

TUOTESELOSTE

Renkaiden tuoteselosteessa olevat tiedot on sisällytettävä tuote-esitteeseen tai muihin renkaan mukana annettaviin asiakirjoihin, ja niiden on sisällettävä seuraavat:

a)

tavarantoimittajan tai valmistajan, jos se ei ole sama kuin tavarantoimittaja, kauppanimi tai tavaramerkki;

b)

rengastyypin tunniste;

c)

renkaan kokomerkintä, kantavuusluku ja nopeusluokkamerkki luokan C1 renkaiden osalta E-säännön nro 30 mukaisesti sekä luokan C2 renkaiden ja luokan C3 renkaiden osalta E-säännön nro 54 mukaisesti;

d)

renkaan polttoainetaloudellisuusluokka liitteen I mukaisesti;

e)

renkaan märkäpitoluokka liitteen I mukaisesti;

f)

vierintämeluluokka ja desibelien määrä liitteen I mukaisesti;

g)

tieto siitä, onko kyseessä vaativissa lumiolosuhteissa käytettävä rengas;

h)

tieto siitä, onko kyseessä jääpitorengas;

i)

rengastyypin tuotannon alkamispäivä (kaksi numeroa, jotka tarkoittavat viikkoa, ja kaksi numeroa, jotka tarkoittavat vuotta);

j)

rengastyypin tuotannon päättymispäivä, kun se on tiedossa (kaksi numeroa, jotka tarkoittavat viikkoa, ja kaksi numeroa, jotka tarkoittavat vuotta).


LIITE IV

TEKNISESSÄ MYYNNINEDISTÄMISMATERIAALISSA ANNETTAVAT TIEDOT

1.   

Tekniseen myynninedistämismateriaaliin sisältyvät renkaita koskevat tiedot on annettava seuraavassa järjestyksessä:

a)

polttoainetaloudellisuusluokka (kirjaimet A–E);

b)

märkäpitoluokka (kirjaimet A–E);

c)

vierintämeluluokka ja vierintämelun mittausarvo (dB);

d)

tieto siitä, onko kyseessä vaativissa lumiolosuhteissa käytettävä rengas;

e)

tieto siitä, onko kyseessä jääpitorengas.

2.   

Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a)

niiden on oltava helposti luettavat;

b)

niiden on oltava helposti ymmärrettävät;

c)

jos rengastyypit rengasperheessä on luokiteltu mittojensa tai muiden ominaisuuksiensa perusteella eri tavoin, on ilmoitettava suorituskyvyltään huonoimman ja parhaimman rengastyypin vaihteluväli.

3.   

Tavarantoimittajien on verkkosivustoillaan myös:

a)

annettava linkki tätä asetusta koskevaan komission verkkosivustoon;

b)

annettava selitys rengasmerkinnässä käytetyille kuvamerkeille;

c)

tähdennettävä, että tosiasialliset polttoainesäästöt ja tieturvallisuus riippuvat erittäin paljon kuljettajan käyttäytymisestä ja erityisesti, että:

taloudellisella ajotavalla voidaan vähentää polttoainekulutusta huomattavasti,

rengaspaine on tarkistettava säännöllisin väliajoin polttoainetaloudellisuuden ja märkäpidon optimoimiseksi,

pysähtymismatkan edellyttämää turvaväliä on aina noudatettava.

4.   

Tavarantoimittajien ja jakelijoiden on tarvittaessa verkkosivustoillaan myös tähdennettävä, että jääpitorenkaat on suunniteltu erityisesti jään ja pakkautuneen lumen peitossa olevia tienpintoja varten, että niitä tulisi käyttää vain hyvin vaativissa ilmasto-olosuhteissa (alhaisissa lämpötiloissa) ja että käytettäessä jääpitorenkaita vähemmän vaativissa ilmasto-olosuhteissa (esim. märissä olosuhteissa tai korkeammissa lämpötiloissa) niiden suorituskyky ei ehkä ole optimaalinen, erityisesti märkäpidon, hallinnan ja kulumisen osalta.


LIITE V

LABORATORIOISSA TEHTÄVIEN VIERINTÄVASTUSMITTAUSTEN YHDENMUKAISTAMISMENETTELY

1.   Määritelmät

Laboratorioissa tehtävien vierintävastusmittausten yhdenmukaistamismenettelyn yhteydessä tarkoitetaan:

1)

’vertailulaboratoriolla’ laboratoriota, joka kuuluu niiden laboratorioiden verkostoon, joiden nimet on julkaistu laboratorioiden yhdenmukaistamismenettelyä varten Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja joka pystyy saavuttamaan 3 jaksossa määritellyn testaustarkkuuden vertailumittauslaitteellaan;

2)

’ehdokaslaboratoriolla’ sellaista laboratorioiden yhdenmukaistamismenettelyyn osallistuvaa laboratoriota, joka ei ole vertailulaboratorio;

3)

’yhdenmukaistamisrenkaalla’ rengasta, joka testataan laboratorioiden yhdenmukaistamismenettelyä varten;

4)

’yhdenmukaistamisrenkaiden sarjalla’ viiden tai useamman yhdenmukaistamisrenkaan sarjaa yhden mittauslaitteen yhdenmukaistamista varten;

5)

’vertailuarvolla’ yhden yhdenmukaistamisrenkaan vierintävastuskertoimen (RRC) teoreettista arvoa, jonka on mitannut laboratorioiden yhdenmukaistamismenettelyyn käytettävää vertailulaboratorioiden verkostoa edustava teoreettinen laboratorio;

6)

’mittauslaitteella’ kaikkia renkaiden testausakseleita tietyssä mittausmenetelmässä. Esimerkiksi kahta akselia, jotka toimivat samassa rummussa, ei pidetä yhtenä mittauslaitteena.

2.   Yleiset säännökset

2.1   Periaate

Vertailulaboratoriossa (l) mitattu (m) vierintävastuskerroin (RRCm,l ) yhdenmukaistetaan vertailulaboratorioiden verkoston vertailuarvojen kanssa.

Ehdokaslaboratorion (c) mittauslaitteella mitattu (m) vierintävastuskerroin (RRCm,c ) yhdenmukaistetaan ehdokaslaboratorion valitsemaan verkostoon kuuluvan yhden vertailulaboratorion kautta.

2.2   Renkaiden valintakriteerit

Laboratoriossa tehtävään yhdenmukaistamismenettelyyn valitaan yhdenmukaistamisrenkaiden sarja seuraavien kriteerien mukaisesti. Luokan C1 renkaita ja luokan C2 renkaita varten on valittava yksi yhdenmukaistamisrenkaiden sarja yhteisesti ja luokan C3 renkaita varten yksi sarja:

a)

yhdenmukaistamisrenkaiden sarja on valittava niin, että se kattaa luokan C1 renkaiden ja luokan C2 renkaiden eri RRC-arvot yhteisesti tai luokan C3 renkaiden RRC-arvot; yhdenmukaistamisrenkaiden sarjan suurimman ja pienimmän RRCm -arvon eron on ennen yhdenmukaistamista ja sen jälkeen oltava vähintään

i)

3 N/kN luokan C1 renkaissa ja luokan C2 renkaissa; ja

ii)

2 N/kN luokan C3 renkaissa;

b)

yhdenmukaistamisrenkaiden sarjan kaikkien yhdenmukaistamisrenkaiden ilmoitettuihin RRC-arvoihin perustuvien RRCm -arvojen ehdokas- tai vertailulaboratorioissa (RRCm,c tai RRCm,l ) on jakauduttava tasaisesti;

c)

kuormitusindeksin arvojen on riittävässä määrin katettava testattavien renkaiden valikoima, jotta vierintävastuksen arvot kattaisivat myös testattavat renkaat.

Kukin yhdenmukaistamisrengas on tarkastettava ennen käyttöä ja vaihdettava, jos

a)

yhdenmukaistamisrenkaassa ilmenee ominaisuuksia, jotka tekevät sen kelvottomaksi testaukseen, tai

b)

RRCm,c tai RRCm,l -arvon poikkeamat ovat suurempia kuin 1,5 prosenttia verrattuna aiempiin mittauksiin sen jälkeen, kun mahdollinen mittauslaitteen ryömintäkorjaus on tehty.

2.3   Mittausmenetelmä

Vertailulaboratorion on mitattava kukin yhdenmukaistamisrengas neljä kertaa ja kirjattava kolmen viimeisen mittauskerran tulokset myöhempää analyysiä varten E-säännön nro 117 liitteessä 6 olevan 4 kohdan sekä E-säännön nro 117 liitteessä 6 olevan 3 kohdassa esitettyjen vaatimusten mukaisesti.

Ehdokaslaboratorion on mitattava kukin yhdenmukaistamisrengas (n + 1) kertaa (n on määritelty tämän liitteen 5 jaksossa) ja kirjattava n:n viimeisen mittauskerran tulokset myöhempää analyysiä varten E-säännön nro 117 liitteessä 6 olevan 4 kohdan mukaisesti soveltaen E-säännön nro 117 liitteessä 6 olevassa 3 kohdassa esitettyjä vaatimuksia.

Aina kun yhdenmukaistamisrengasta mitataan, rengas-pyöräkokoonpano on poistettava mittauslaitteesta ja E-säännön nro 117 liitteessä 6 olevassa 4 kohdassa tarkoitettu testausmenettely on suoritettava kokonaisuudessaan uudestaan.

Ehdokas- tai vertailulaboratorion on laskettava

a)

kunkin yhdenmukaistamisrenkaan mittausarvo jokaisen mittauksen osalta niin kuin E-säännön nro 117 liitteessä 6 olevissa 6.2 ja 6.3 kohdissa määritetään (eli korjattuna 25 celsiusasteen lämpötilan ja 2 metrin rummun läpimitan mukaisesti);

b)

kunkin yhdenmukaistamisrenkaan kolmen viimeisen mittausarvon keskiarvo (vertailulaboratoriot) tai kunkin yhdenmukaistamisrenkaan n:n viimeisen mittausarvon keskiarvo (ehdokaslaboratoriot); ja

c)

standardipoikkeama (σm ) seuraavasti:

Image 16 Image 17

jossa

i

on yhdenmukaistamisrenkaiden tunnistenumero välillä 1–p;

j

on tietylle yhdenmukaistamisrenkaalle tehtyjen n:n viimeisen toistomittauksen tunnistenumero välillä 2–n + 1;

n + 1

on rengasmittausten toistojen lukumäärä (n + 1 = 4 vertailulaboratorioiden osalta ja n + 1 ≥ 4 ehdokaslaboratorioiden osalta);

p

on yhdenmukaistamisrenkaiden lukumäärä (p ≥ 5).

2.4   Laskelmien ja tuloksien esitystapa

RRC-mittausarvot, jotka on korjattu rummun halkaisijan ja lämpötilan suhteen, on pyöristettävä kahden desimaalin tarkkuudella.

Tämän jälkeen laskelmissa on pidettävä kaikki numerot mukana, niin ettei mitään lukuja enää pyöristetä, lopullisia yhdenmukaistamisyhtälöitä lukuun ottamatta.

Kaikki standardipoikkeama-arvot on esitettävä kolmen desimaalin tarkkuudella.

Kaikki RRC-arvot esitetään kahden desimaalin tarkkuudella.

Kaikki yhdenmukaistamiskertoimet (A1 l , B1 l , A2 c ja B2 c ) on pyöristettävä ja esitettävä neljän desimaalin tarkkuudella.

3.   Vertailulaboratorioihin sovellettavat vaatimukset ja vertailuarvojen määrittäminen

Kunkin yhdenmukaistamisrenkaan vertailuarvot määritetään vertailulaboratorioiden verkostossa. Verkoston on arvioitava vertailuarvojen stabiilius ja soveltuvuus kahden vuoden välein.

Verkoston kunkin vertailulaboratorion on noudatettava E-säännön nro 117 liitteen 6 eritelmiä, ja kunkin vertailulaboratorion standardipoikkeaman (σm ) on oltava:

a)

enintään 0,05 N/kN luokan C1 renkaissa ja luokan C2 renkaissa; ja

b)

enintään 0,05 N/kN luokan C3 renkaissa.

Edellä olevassa 2.2 jaksossa esitettyjen eritelmien mukaisesti valittujen yhdenmukaistamisrenkaiden sarjat on mitattava 2.3 jakson mukaisesti verkoston jokaisessa vertailulaboratoriossa.

Kunkin yhdenmukaistamisrenkaan vertailuarvo on verkoston vertailulaboratorioiden kyseisestä yhdenmukaistamisrenkaasta antamien mittausarvojen keskiarvo.

4.   Menettely vertailulaboratorion yhdenmukaistamiseksi vertailuarvojen mukaisesti

Kunkin vertailulaboratorion (l) on yhdenmukaistettava mittausmenetelmänsä uuden vertailuarvojen sarjan mukaisesti ja aina sen jälkeen, kun mittauslaitetta on muutettu merkittävästi tai mittauslaitteessa havaitaan tarkistusrenkaan seurantatietojen perusteella ryömintää.

Yhdenmukaistamisessa on käytettävä lineaarista regressiomenetelmää kaikkiin yksittäisiin tietoihin. Regressiokertoimet A1 l ja B1l on laskettava seuraavasti:

RRC = A1 l × RRCm,l + B1 l

jossa

RRC

l

on vierintävastuskertoimen vertailuarvo;

RRCm,

l

on vertailulaboratorion (l) mittaama yksittäinen vierintävastuskertoimen arvo (korjattu lämpötilan ja rummun halkaisijan suhteen).

5.   Ehdokaslaboratorioihin sovellettavat vaatimukset

Ehdokaslaboratorioiden on toistettava yhdenmukaistamismenettely vähintään kerran joka toinen vuosi jokaisen mittauslaitteen osalta ja aina sen jälkeen, kun mittauslaitetta on muutettu merkittävästi tai mittauslaitteessa havaitaan tarkistusrenkaan seurantatietojen perusteella ryömintää.

Ensin ehdokaslaboratorion ja sitten yhden vertailulaboratorion on mitattava 2.2 jakson mukaisesti valittu yhteinen viiden eri renkaan sarja 2.3 jakson mukaisesti. Ehdokaslaboratorion pyynnöstä voidaan testata enemmän kuin viisi yhdenmukaistamisrengasta.

Ehdokaslaboratorion on toimitettava yhdenmukaistamisrenkaiden sarja valitulle vertailulaboratoriolle.

Ehdokaslaboratorion (c) on noudatettava E-säännön nro 117 liitteen 6 eritelmiä, ja sen standardipoikkeaman (σm ) olisi mieluiten oltava:

a)

enintään 0,075 N/kN luokan C1 renkaissa ja luokan C2 renkaissa; ja

b)

enintään 0,06 N/kN luokan C3 renkaissa.

Jos ehdokaslaboratorion standardipoikkeama (σm ) ylittää nämä arvot neljässä mittauksessa, joista kolmea viimeistä käytetään laskelmissa, mittauksen toistomäärää n + 1 on lisättävä koko erän osalta seuraavasti:

 

n + 1 = 1 + (σm)2, pyöristettynä ylöspäin lähimpään kokonaislukuun

jossa

 

γ = 0,043 N/kN luokan C1 renkaille ja luokan C2 renkaille

 

γ = 0,035 N/kN luokan C3 renkaille.

6.   Ehdokaslaboratorion yhdenmukaistamismenettely

Verkoston yhden vertailulaboratorion (l) on laskettava lineaarinen regressiofunktio ehdokaslaboratorion (c) kaikista yksittäisistä tiedoista. Regressiokertoimet A2 c ja B2 c on laskettava seuraavasti:

RRCm,l = A2 c × RRCm,c + B2 c

jossa

RRCm,l

on vertailulaboratorion (l) mittaama yksittäinen vierintävastuskertoimen arvo (korjattu lämpötilan ja rummun halkaisijan suhteen);

RRCm,c

on ehdokaslaboratorion (c) mittaama yksittäinen vierintävastuskertoimen arvo (korjattu lämpötilan ja rummun halkaisijan suhteen).

Jos määritetyn R2 :n kerroin on alempi kuin 0,97, ehdokaslaboratoriota ei saa yhdenmukaistaa.

Ehdokaslaboratorion testaamien renkaiden yhdenmukaistettu RRC on laskettava seuraavasti:

RRC = (A1 l × A2 c ) × RRCm,c + (A1 l × B2 c + B1 l )


LIITE VI

TARKISTUSMENETTELY

Rengasmerkinnässä ilmoitettujen polttoainetaloudellisuus, märkäpito- ja vierintämeluluokkien sekä ilmoitettujen arvojen ja mahdollisten täydentävien suorituskykyä koskevien tietojen vaatimustenmukaisuus tämän asetuksen kanssa on arvioitava kunkin rengastyypin tai rengasryhmän osalta, siten kuin tavarantoimittaja on ne määritellyt noudattaen jotakin seuraavista menetelmistä:

1.

Ensin testataan yksi rengas tai rengassarja. Jos mittausarvot vastaavat ilmoitettuja luokkia tai ilmoitettua vierintämelun arvoa jäljempänä olevassa taulukossa tarkoitetun sallitun poikkeaman sisällä, rengasmerkinnän katsotaan olevan tämän asetuksen mukainen.

Jos mittausarvot eivät vastaa ilmoitettuja luokkia tai ilmoitettua vierintämelun arvoa jäljempänä olevassa taulukossa tarkoitetun sallitun poikkeaman sisällä, testataan vielä kolme rengasta tai rengassarjaa; näiden kolmen testatun lisärenkaan tai lisärengassarjan mittaustulosten keskiarvoa käytetään ilmoitettujen tietojen todentamiseksi, ottaen huomioon jäljempänä olevassa taulukossa tarkoitetut sallitut poikkeamat.

2.

Jos rengasmerkinnässä olevat luokat tai arvot ovat peräisin asetuksen (EY) N:o 661/2009 tai E-säännön nro 117 mukaisesti saaduista tyyppihyväksynnän testituloksista, jäsenvaltiot saavat käyttää asetuksella (EU) 2018/858 käyttöön otetussa tyyppihyväksyntämenettelyssä renkaiden tuotannon yhteydessä tehtyjen vaatimustenmukaisuustestien tuloksia.

Tuotannon yhteydessä tehdyistä vaatimustenmukaisuustesteistä saatujen mittaustietojen arvioinnissa on otettava huomioon seuraavassa taulukossa tarkoitetut sallitut poikkeamat.

Mitattava ominaisuus

Sallitut poikkeamat

RRC (polttoainetaloudellisuus)

Yhdenmukaistettu mittausarvo saa ylittää ilmoitetun luokan ylärajan (eli korkeimman RRC:n) enintään 0,3 N/kN:lla.

Vierintämelu

Mittausarvo saa ylittää N:n ilmoitetun arvon enintään 1 dB(A):lla.

Märkäpito

Mittausarvo G(T) ei saa alittaa ilmoitetun luokan alarajaa (G:n alinta arvoa).

Lumipito

Mittausarvo ei saa alittaa lumipidon vähimmäisarvoa.

Jääpito

Mittausarvo ei saa alittaa jääpidon vähimmäisarvoa.


LIITE VII

TIEDOT, JOTKA TAVARANTOIMITTAJAN ON SYÖTETTÄVÄ TUOTETIETOKANTAAN

1.   

Tuotetietokannan julkiseen osaan syötettävät tiedot:

a)

tavarantoimittajan kauppanimi tai tavaramerkki, osoite, yhteystiedot ja muut lakisääteiset tunnistetiedot;

b)

rengastyypin tunniste;

c)

rengasmerkintä sähköisessä muodossa;

d)

rengasmerkinnässä oleva luokka (luokat) ja muut ominaisuudet; ja

e)

tuoteselosteen ominaisuudet sähköisessä muodossa.

2.   

Tuotetietokannan vaatimusten noudattamista koskevaan osaan syötettävät tiedot:

a)

rengastyypin tunniste kaikkien markkinoille jo saatettujen vastaavien rengastyyppien osalta;

b)

rengastyypin yleinen kuvaus, mukaan luettuina sen mitat, kuormitusindeksi ja nopeusluokka, jonka avulla se voidaan tunnistaa yksiselitteisesti ja helposti;

c)

liitteessä I esitetyt renkaiden ominaisuuksien testaus-, luokitus- ja mittausprotokollat;

d)

mahdolliset erityiset varotoimenpiteet, jotka on otettava huomioon rengastyyppiä koottaessa, asennettaessa, huollettaessa tai testattaessa;

e)

rengastyypistä mitatut tekniset ominaisuudet tarvittaessa; ja

f)

mitattujen teknisten ominaisuuksien yhteydessä suoritetut laskelmat.


LIITE VIII

VASTAAVUUSTAULUKKO

Asetus (EY) N:o 1222/2009

Tämä asetus

1 artiklan 1 kohta

1 artiklan 2 kohta

1 artikla

2 artiklan 1 kohta

2 artiklan 1 kohta

2 artiklan 2 kohta

2 artiklan 2 kohta

3 artiklan 1 alakohta

3 artiklan 1 alakohta

3 artiklan 2 alakohta

3 artiklan 2 alakohta

3 artiklan 3 alakohta

3 artiklan 4 alakohta

3 artiklan 5 alakohta

3 artiklan 3 alakohta

3 artiklan 6 alakohta

3 artiklan 4 alakohta

3 artiklan 7 alakohta

3 artiklan 8 alakohta

3 artiklan 5 alakohta

3 artiklan 9 alakohta

3 artiklan 10 alakohta

3 artiklan 11 alakohta

3 artiklan 6 alakohta

3 artiklan 12 alakohta

3 artiklan 7 alakohta

3 artiklan 13 alakohta

3 artiklan 8 alakohta

3 artiklan 14 alakohta

3 artiklan 9 alakohta

3 artiklan 15 alakohta

3 artiklan 10 alakohta

3 artiklan 16 alakohta

3 artiklan 11 alakohta

3 artiklan 17 alakohta

3 artiklan 18 alakohta

3 artiklan 12 alakohta

3 artiklan 19 alakohta

3 artiklan 13 alakohta

3 artiklan 20 alakohta

3 artiklan 21 alakohta

3 artiklan 22 alakohta

3 artiklan 23 alakohta

3 artiklan 24 alakohta

4 artikla

4 artikla

4 artiklan 1 kohta

4 artiklan 1 kohta

4 artiklan 1 kohdan a alakohta

4 artiklan 1 kohdan a alakohta

4 artiklan 1 kohdan b alakohta

4 artiklan 1 kohdan b alakohta

4 artiklan 2 kohta

4 artiklan 2 kohta

4 artiklan 3 kohta

4 artiklan 3 kohta

4 artiklan 4 kohta

4 artiklan 4 kohta

4 artiklan 5 kohta

4 artiklan 6 kohta

4 artiklan 7 kohta

4 artiklan 8 kohta

4 artiklan 9 kohta

4 artiklan 10 kohta

5 artikla

5 artiklan 1 kohta

6 artiklan 1 kohta

5 artiklan 1 kohdan a alakohta

6 artiklan 1 kohdan a alakohta

5 artiklan 1 kohdan b alakohta

6 artiklan 1 kohdan b alakohta

6 artiklan 2 kohta

6 artiklan 3 kohta

5 artiklan 2 kohta

6 artiklan 4 kohta

5 artiklan 3 kohta

6 artiklan 5 kohta

6 artiklan 6 kohta

6 artiklan 7 kohta

6 artikla

7 artikla

8 artikla

7 artikla

9 artikla

8 artikla

10 artikla

9 artiklan 1 kohta

11 artiklan 1 kohta

9 artiklan 2 kohta

11 artiklan 1 kohta

9 artiklan 2 kohdan toinen virke

4 artiklan 5 kohta

10 artikla

11 artiklan 2 kohta

11 artiklan 3 kohta

11 artiklan a alakohta

11 artiklan b alakohta

11 artiklan c alakohta

13 artiklan 1 kohdan b alakohta

12 artikla

11 artiklan 4 kohta

11 artiklan 5 kohta

12 artikla

13 artikla

13 artiklan 1 kohta

13 artiklan 2 kohta

13 artiklan 3 kohta

13 artiklan 4 kohta

14 artikla

13 artikla

14 artikla

15 artikla

15 artikla

16 artikla

17 artikla

16 artikla

18 artikla

Liite I

Liite I

Liite II

Liite II

Liite III

Liite III

Liite IV

Liite IV

Liite VI

Liite IV a

Liite V

Liite V

Liite VII

Liite VIII


Top