EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2088

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/2088, annettu 27 päivänä marraskuuta 2019, kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

PE/87/2019/REV/1

OJ L 317, 9.12.2019, p. 1–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/01/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj

9.12.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 317/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2019/2088,

annettu 27 päivänä marraskuuta 2019,

kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous hyväksyi 25 päivänä syyskuuta 2015 uuden maailmanlaajuisen kestävän kehityksen kehyksen eli Agenda 2030 -toimintaohjelman, jäljempänä ’Agenda 2030 –toimintaohjelma’, jonka ytimessä ovat kestävän kehityksen tavoitteet. Komission 22 päivänä marraskuuta 2016 antamassa tiedonannossa ”Seuraavat toimet Euroopan kestävän tulevaisuuden varmistamiseksi” liitetään kestävän kehityksen tavoitteet unionin politiikkakehykseen sen varmistamiseksi, että kaikissa unionin toimissa ja toimintapolitiikkaa koskevissa aloitteissa sekä unionin sisällä että maailmanlaajuisesti otetaan kestävän kehityksen tavoitteet huomioon heti alusta alkaen. Neuvoston 20 päivänä kesäkuuta 2017 antamissa päätelmissä vahvistettiin, että unioni ja jäsenvaltiot ovat sitoutuneet panemaan täytäntöön Agenda 2030 -toimintaohjelman täysipainoisella, johdonmukaisella, kattavalla, yhdennetyllä ja tehokkaalla tavalla tiiviissä yhteistyössä kumppaneiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

(2)

Siirtyminen vähähiiliseen, kestävämpään ja resurssitehokkaaseen kiertotalouteen kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti on keskeinen tekijä unionin talouden pitkän aikavälin kilpailukyvyn varmistamisessa. Ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen nojalla hyväksytyllä Pariisin sopimuksella, jäljempänä ’Pariisin sopimus’, jonka unioni hyväksyi 5 päivänä lokakuuta 2016 (3) ja joka tuli voimaan 4 päivänä marraskuuta 2016, pyritään torjumaan ilmastonmuutosta muun muassa varmistamalla, että rahoitusvirrat tukevat vähän kasvihuonekaasupäästöjä tuottavaa ja ilmastonmuutoksen kestävää kehitystä.

(3)

Jotta voidaan saavuttaa Pariisin sopimuksen tavoitteet ja vähentää merkittävästi ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä ja vaikutuksia, maailmanlaajuisena tavoitteena olisi oltava maapallon keskilämpötilan nousun pitäminen selvästi alle 2 celsiusasteessa suhteessa esiteolliseen aikaan ja pyrkiminen toimiin, joilla lämpötilan nousu saataisiin rajattua 1,5 celsiusasteeseen suhteessa esiteolliseen aikaan.

(4)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2009/65/EY (4), 2009/138/EY (5), 2011/61/EU (6), 2013/36/EU (7), 2014/65/EU (8), (EU) 2016/97 (9), (EU) 2016/2341 (10) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 345/2013 (11), (EU) N:o 346/2013 (12), (EU) 2015/760 (13) ja (EU) 2019/1238 (14) yhteinen tavoite on helpottaa siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten, jäljempänä ’yhteissijoitusyritykset’, luottolaitosten, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien, jäljempänä ’vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat’, jotka hoitavat tai markkinoivat vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja, eurooppalaiset pitkäaikaissijoitusrahastot mukaan lukien, vakuutusyritysten, sijoituspalveluyritysten, vakuutusedustajien, ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten, jäljempänä ’lisäeläkelaitokset’, vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen hoitajien, vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajien, ja yleiseurooppalaisten yksilöllisten eläketuotteiden, jäljempänä ’PEPP’, tarjoajien toiminnan aloittamista ja jatkamista. Mainituilla direktiiveillä ja asetuksilla yhdenmukaistetaan lopullisten sijoittajien suojaa ja varmistetaan, että niiden saatavilla on helpommin monenlaisia rahoitustuotteita sekä säädetään samalla säännöistä, joiden avulla lopulliset sijoittajat voivat tehdä tietoon perustuvia sijoituspäätöksiä.

(5)

Tietojen antaminen lopullisille sijoittajille kestävyysriskien ottamisesta huomioon, haitallisten kestävyysvaikutusten ottamisesta huomioon, kestävistä sijoitustavoitteista tai ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämisestä sijoituksiin liittyvässä päätöksenteossa ja neuvontamenettelyissä ei ole riittävän kehittynyttä, koska tällaiseen tietojen antamiseen ei vielä sovelleta yhdenmukaistettuja vaatimuksia.

(6)

Se, että rahoitusneuvojat, joiden palveluksessa on vähemmän kuin kolme työntekijää, on jätetty tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle, ei saisi vaikuttaa direktiivien 2014/65/EU ja (EU) 2016/97 saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä annetun kansallisen lainsäädännön määräysten soveltamiseen eikä etenkään sijoitus- ja vakuutusneuvontaa koskeviin sääntöihin. Vaikka tällaisilla rahoitusneuvojilla ei ole tämän asetuksen mukaista tiedonantovelvollisuutta, niiden on tämän vuoksi neuvontamenettelyissään otettava huomioon ja laskettava mukaan kestävyysriskit.

(7)

Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien yhteisöjen olisi toimintansa luonteesta riippuen noudatettava finanssimarkkinatoimijoita koskevia sääntöjä, jos ne valmistavat rahoitustuotteita, ja noudatettava rahoitusneuvojia koskevia sääntöjä, jos ne tarjoavat sijoitusneuvontaa tai vakuutusneuvontaa. Näin ollen tilanteissa, joissa tällaiset yhteisöt toteuttavat samanaikaisesti sekä finanssimarkkinatoimijoiden että rahoitusneuvojien toimia, tällaiset yhteisöt olisi katsottava finanssimarkkinatoimijoiksi, jos tällaiset yhteisöt toimivat rahoitustuotteiden kehittäjien ominaisuudessa, mukaan lukien salkunhoidon tarjoaminen, ja rahoitusneuvojiksi, jos ne tarjoavat sijoitusneuvontaa tai vakuutusneuvontaa.

(8)

Koska unionia koettelevat lisääntyvässä määrin ilmastonmuutoksen katastrofaaliset ja ennakoimattomat seuraukset, resurssien ehtyminen ja muut kestävyyteen liittyvät kysymykset, tarvitaan pikaisia toimia pääoman mobilisoimiseksi paitsi julkisten politiikkatoimien myös rahoituspalvelusektorin avulla. Finanssimarkkinatoimijoilta ja rahoitusneuvojilta olisi tämän vuoksi edellytettävä, että ne antavat yksityiskohtaiset tiedot toimintatavoistaan, jotka koskevat kestävyysriskien ottamista huomioon ja haitallisten kestävyysvaikutusten ottamista huomioon.

(9)

Koska unionissa ei ole yhdenmukaistettuja sääntöjä, jotka koskisivat kestävyyteen liittyvien tietojen antamista lopullisille sijoittajille, on todennäköistä, että kansallisella tasolla otetaan jatkossakin käyttöön erilaisia toimenpiteitä ja eri rahoituspalvelusektoreiden erilaiset toimintatavat saattavat jatkua. Tällaiset erilaiset toimenpiteet ja toimintatavat aiheuttaisivat tiedonantovaatimusten merkittävien eroavuuksien vuoksi edelleen merkittäviä kilpailun vääristymiä. Lisäksi rinnakkain kehittyvät, kaupallisiin prioriteetteihin perustuvat markkinaperusteiset käytännöt, jotka tuottavat eriäviä tuloksia, lisäävät tällä hetkellä markkinoiden pirstaloitumista ja saattavat jopa entisestään lisätä sisämarkkinoiden toiminnan tehottomuutta tulevaisuudessa. Erilaiset tiedonantovaatimukset ja markkinaperusteiset käytännöt vaikeuttavat suuresti eri rahoitustuotteiden vertailua, luovat epätasapuoliset toimintaedellytykset tällaisten tuotteiden välille ja jakelukanavien välille ja muodostavat uusia esteitä sisämarkkinoiden toiminnalle. Tällaiset erot voisivat myös hämmentää lopullisia sijoittajia ja vääristää niiden sijoituspäätöksiä. Pariisin sopimuksen noudattamisen varmistamisessa on olemassa riski, että jäsenvaltiot toteuttavat toisistaan poikkeavia kansallisia toimenpiteitä, jotka voivat luoda esteitä sisämarkkinoiden moitteettomalle toiminnalle ja haitata finanssimarkkinatoimijoiden ja rahoitusneuvojien toimintaa. Koska avoimuuteen liittyviä yhdenmukaistettuja sääntöjä ei ole, lopullisten sijoittajien on myös vaikea verrata tehokkaasti eri jäsenvaltioiden erilaisia rahoitustuotteita niiden ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvien riskien ja kestävien sijoitustavoitteiden osalta. Sen vuoksi on tarpeen puuttua sisämarkkinoiden toimintaa haittaaviin olemassa oleviin esteisiin ja tehostaa rahoitustuotteiden vertailukelpoisuutta todennäköisten uusien esteiden välttämiseksi.

(10)

Tämän asetuksen tavoitteena on vähentää päämiehen ja edustajan välisessä suhteessa esiintyvää informaation epäsymmetriaa, joka liittyy kestävyysriskien huomioon ottamiseen, haitallisten kestävyysvaikutusten huomioon ottamiseen, ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien ja kestävän sijoittamisen edistämiseen edellyttämällä, että finanssimarkkinatoimijat ja rahoitusneuvojat antavat lopullisille sijoittajille tietoja ennen sopimuksen tekemistä ja jatkuvasti silloin, kun ne toimivat näiden lopullisten sijoittajien (päämiehet) edustajina.

(11)

Tällä asetuksella täydennetään tiedonantovaatimuksia, joista säädetään direktiiveissä 2009/65/EY, 2009/138/EY, 2011/61/EU, 2014/65/EU, (EU) 2016/97, (EU) 2016/2341 ja asetuksissa (EU) N:o 345/2013, (EU) N:o 346/2013, (EU) 2015/760, (EU) 2019/1238 sekä henkilökohtaisia ja yksilöllisiä eläketuotteita koskevassa kansallisessa lainsäädännössä. Tämän asetuksen noudattamisen asianmukaisen ja tehokkaan valvonnan varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi tukeuduttava kyseisten sääntöjen nojalla jo nimettyihin toimivaltaisiin viranomaisiin.

(12)

Tässä asetuksessa säilytetään finanssimarkkinatoimijoille ja rahoitusneuvojille asetetut vaatimukset, joiden mukaan näiden on toimittava lopullisten sijoittajien etujen mukaisesti, muun muassa vaatimus noudattaa riittävää asianmukaista huolellisuutta (due diligence) ennen sijoituksen tekemistä, kuten direktiiveissä 2009/65/EY, 2009/138/EY, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/65/EU, (EU) 2016/97, (EU) 2016/2341 ja asetuksissa (EU) N:o 345/2013 ja (EU) N:o 346/2013 sekä henkilökohtaisia ja yksilöllisiä eläketuotteita koskevassa kansallisessa lainsäädännössä säädetään. Kyseisten sääntöjen mukaisten tehtäviensä suorittamiseksi finanssimarkkinatoimijoiden ja rahoitusneuvojien olisi otettava prosesseissaan, asianmukaisen huolellisuuden prosessit, huomioon paitsi kaikki asiaankuuluvat rahoitusriskit myös kaikki asiaankuuluvat kestävyysriskit mukaan lukien, joilla voi olla kielteinen aineellinen vaikutus sijoituksen tai neuvon taloudelliseen tuottoon ja heidän olisi arvioitava tällaisia riskejä jatkuvasti. Finanssimarkkinatoimijoiden ja rahoitusneuvojien olisi sen vuoksi täsmennettävä toimintaperiaatteissaan, miten ne ottavat kyseiset riskit huomioon, ja julkaistava nämä toimintaperiaatteet.

(13)

Tässä asetuksessa edellytetään, että vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita koskevaa sijoitusneuvontaa tai vakuutusneuvontaa tarjoavat finanssimarkkinatoimijat ja rahoitusneuvojat julkaisevat kestävyysriskien huomioon ottamista koskevat kirjalliset toimintaperiaatteet ja varmistavat tällaiseen huomioon ottamiseen liittyvän avoimuuden, riippumatta rahoitustuotteiden rakenteesta ja kohdemarkkinasta.

(14)

Kestävyysriskillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyvää tapahtumaa tai olosuhdetta, jonka toteutumisella saattaisi olla kielteinen aineellinen vaikutus sijoituksen arvoon, kuten täsmennetään alakohtaisessa lainsäädännössä, erityisesti direktiiveissä 2009/65/EY, 2009/138/EY, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/65/EU, (EU) 2016/97, (EU) 2016/2341 tai niiden nojalla hyväksytyissä delegoiduissa säädöksissä ja teknisissä sääntelystandardeissa.

(15)

Tämä asetus ei saisi vaikuttaa direktiivien 2009/65/EY, 2009/138/EY, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/65/EU, (EU) 2016/97, (EU) 2016/2341 ja asetusten (EU) No345/2013 ja (EU) No 346/2013 sekä henkilökohtaisia ja yksilöllisiä eläketuotteita koskevan kansallisen lainsäädännön mukaisiin riskien huomioon ottamista koskeviin sääntöihin, muun muassa asiaankuuluviin sovellettaviin oikeasuhteisuutta koskeviin perusteisiin, joita ovat esimerkiksi koko, sisäinen organisaatio sekä kyseisen toiminnan luonne, laajuus ja monitahoisuus. Tämän asetuksen tavoitteena on lisätä avoimuutta siihen, miten finanssimarkkinatoimijat ja rahoitusneuvojat ottavat kestävyysriskit huomioon sijoituspäätöksissään sekä sijoitus- tai vakuutusneuvonnassaan. Jos kestävyysriskien arviointi johtaa päätelmään, että rahoitustuotteen kannalta merkityksellisinä pidettyjä kestävyysriskejä ei ole olemassa, syyt tälle johtopäätökselle olisi selitettävä. Jos arviointi johtaa päätelmään, jonka mukaan kyseiset riskit ovat merkityksellisiä, olisi ilmoitettava joko laadullisesti tai määrällisesti ilmaistuna, missä määrin kyseiset kestävyysriskit voisivat vaikuttaa rahoitustuotteen tuottoon. Finanssimarkkinatoimijoiden laatimat arviot kestävyysriskeistä ja niihin liittyvät ennen sopimuksen tekemistä annettavat tiedot olisi otettava huomioon tiedoissa, jotka rahoitusneuvojat antavat ennen sopimuksen tekemistä. Rahoitusneuvojien olisi ennen neuvonnan antamista ilmoitettava, miten ne ottavat kestävyysriskit huomioon valitessaan lopullisille sijoittajille esiteltävää rahoitustuotetta, riippumatta lopullisten sijoittajien kestävyysmieltymyksistä. Tämä ei saisi vaikuttaa direktiivien 2014/65/EU ja (EU) 2016/97 saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä annetun kansallisen lainsäädännön määräysten soveltamiseen, erityisesti niiden finanssimarkkinatoimijoille ja rahoitusneuvojille asetettujen velvoitteiden osalta, jotka koskevat tuotehallintaa, soveltuvuuden ja asianmukaisuuden arviointia ja vaatimusten ja tarpeiden määrittelyä.

(16)

Sijoituspäätökset ja -neuvonta saattavat aiheuttaa tai edistää kielteisiä, aineellisia tai todennäköisesti toteutuvia aineellisia vaikutuksia kestävyystekijöihin tai olla näihin vaikutuksiin suoraan yhteydessä.

(17)

Jotta varmistetaan, että tätä asetusta sovelletaan johdonmukaisesti ja yhdenmukaisesti, on tarpeen vahvistaa yhdenmukainen ”kestävien sijoitusten” määritelmä, jonka mukaan sijoitusten kohteena olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja ja ennalta varautumisen ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta siten, ettei ympäristöön eikä yhteiskuntaan liittyvää tavoitetta vahingoiteta merkittävästi.

(18)

Kun finanssimarkkinatoimijat ottavat huomioon sijoituspäätösten pääasialliset, aineelliset tai todennäköisesti toteutuvat aineelliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin ottaen samalla asianmukaisesti huomioon kokonsa, toimintansa luonteen ja laajuuden ja saataville asettamiensa rahoitustuotteiden lajit, niiden olisi sisällytettävä prosesseihinsa, myös asianmukaisen huolellisuuden prosesseihinsa, menettelyt pääasiallisten haitallisten vaikutusten ottamiseksi huomioon asiaankuuluvien taloudellisten riskien ja asiaankuuluvien kestävyysriskien ohella. Tällaisia menettelyjä koskevissa tiedoissa voitaisiin kuvailla, miten finanssimarkkinatoimijat täyttävät kestävyyteen liittyvät omaisuudenhoitovelvoitteensa tai muut osakkeenomistajuuteen liittyvät sitoumukset. Finanssimarkkinatoimijoiden olisi sisällytettävä verkkosivustoilleen tiedot näistä menettelyistä ja kuvaukset pääasiallisista haitallisista vaikutuksista. Tämän osalta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1093/2010 (15) perustetun Euroopan pankkiviranomaisen (EPV), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1094/2010 (16) perustetun Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1095/2010 (17) perustetun Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) yhteiskomitean, jäljempänä ’yhteiskomitea’, sekä finanssimarkkinatoimijoiden ja rahoitusneuvojien olisi otettava huomioon Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatima vastuulliseen liiketoimintaan liittyvää asianmukaista huolellisuutta koskeva ohjeistus sekä Yhdistyneiden kansakuntien tukemat vastuullisen sijoittamisen periaatteet.

(19)

Kestävyystekijöiden ottaminen huomioon sijoituksia koskevassa päätöksentekoprosesseissa ja neuvontamenettelyissä voi tuottaa hyötyjä myös finanssimarkkinoiden ulkopuolella. Se voi lisätä reaalitalouden häiriön sietokykyä ja rahoitusjärjestelmän vakautta. Tällä tavoin se voi viime kädessä vaikuttaa rahoitustuotteiden riski/tuotto-suhteeseen. Näin ollen on olennaisen tärkeää, että finanssimarkkinatoimijat ja rahoitusneuvojat antavat tarvittavat tiedot, jotta lopulliset sijoittajat voivat tehdä tietoon perustuvia sijoituspäätöksiä.

(20)

Finanssimarkkinatoimijoiden, jotka ottavat huomioon sijoituspäätösten pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin, olisi annettava kunkin rahoitustuotteen osalta ennen sopimuksen tekemistä annettavissa tiedoissa tiiviissä muodossa laadullisesti tai määrällisesti ilmaistuna tiedot siitä, miten tällaiset vaikutukset huomioidaan sekä ilmoitus siitä, että tiedot pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin ovat saatavilla jatkuvassa raportoinnissa. Pääasiallisten haitallisten vaikutusten olisi katsottava tarkoittavan sijoituspäätösten ja -neuvonnan vaikutuksia, joista aiheutuu kielteisiä vaikutuksia kestävyystekijöihin.

(21)

Tähän mennessä on kehitetty kestäviä tuotteita, joiden tavoitetaso vaihtelee. Ennen sopimuksen tekemistä annettavia tietoja ja määräaikaiskatsauksissa annettavia tietoja varten on sen vuoksi tarpeen erottaa toisistaan vaatimukset, jotka koskevat toisaalta rahoitustuotteita, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, ja toisaalta rahoitustuotteita, joiden tavoitteena on myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Finanssimarkkinatoimijoiden olisi sen vuoksi niiden rahoitustuotteiden osalta, joilla on ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, ilmoitettava, vastaako kiinnitetty indeksi – kestävyysindeksi tai yleisindeksi – kyseisiä ominaisuuksia ja jos vastaa, millä tavoin, ja jos mitään vertailuarvoa ei ole käytetty, tiedot siitä, miten rahoitustuotteiden kestävyysominaisuudet toteutuvat. Niiden rahoitustuotteiden osalta, joiden tavoitteena on myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan, finanssimarkkinatoimijoiden olisi ilmoitettava, mitä kestävyyden vertailuarvoa ne käyttävät kestävän tuoton mittaamiseen, ja jos mitään vertailuarvoa ei ole käytetty, selitettävä, miten kestävä tavoite saavutetaan. Kyseiset tiedot olisi annettava vuosittain määräaikaiskatsauksissa.

(22)

Tämä asetus ei vaikuta direktiivien 2009/65/EY, 2009/138/EY, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/65/EU, (EU) 2016/97, (EU) 2016/2341 ja asetusten (EU) N:o 345/2013 ja (EU) N:o 346/2013 tai täytäntöönpanosäädösten ja henkilökohtaisia ja yksilöllisiä eläketuotteita koskevan kansallisen lainsäädännön mukaisiin finanssimarkkinatoimijoiden ja rahoitusneuvojien henkilöstön palkitsemista tai tuottavuuden arviointia koskeviin sääntöihin, mukaan lukien mutta ei pelkästään asiaankuuluviin sovellettaviin oikeasuhteisuutta koskeviin perusteisiin, joita ovat esimerkiksi koko, sisäinen organisaatio sekä kyseisen toiminnan luonne, laajuus ja monitahoisuus. On kuitenkin aiheellista laadullisessa ja määrällisessä mielessä lisätä finanssimarkkinatoimijoiden ja rahoitusneuvojien palkitsemisjärjestelmien avoimuutta niiden sijoitus- tai vakuutusneuvonnassa, millä edistetään moitteetonta ja tehokasta riskienhallintaa kestävyysriskien osalta, samaan aikaan kun palkitsemisjärjestelmän rakenne ei kannusta liialliseen riskinottoon kestävyysriskien osalta ja on kytketty riskipainotettuun tuottoon.

(23)

Jotta voidaan parantaa avoimuutta ja antaa tietoa lopullisille sijoittajille, olisi säänneltävä tietojen saantia siitä, miten finanssimarkkinatoimijat ottavat huomioon aineelliset tai todennäköisesti toteutuvat aineelliset asiaankuuluvat kestävyysriskit sijoituksia koskevissa päätöksentekoprosesseissaan, mukaan lukien tällaisten prosessien organisatoriset, riskinhallintaan liittyvät ja hallinnolliset näkökohdat, sekä miten rahoitusneuvojat ottavat ne huomioon neuvontamenettelyissään edellyttämällä, että kyseiset yhteisöt ylläpitävät tiiviissä muodossa tiedot kyseisistä toimintatavoista verkkosivustoillaan.

(24)

Tämänhetkisissä unionin oikeudessa asetetuissa tiedonantovaatimuksissa ei edellytetä kaikkien niiden tarpeellisten tietojen antamista, joiden perusteella lopulliset sijoittajat saavat asianmukaiset tiedot kestävyyteen liittyvästä vaikutuksesta sijoituksissaan sellaisiin rahoitustuotteisiin, joilla on ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, tai sellaisten rahoitustuotteiden kautta, joilla pyritään kestävyystavoitteisiin. Sen vuoksi on aiheellista vahvistaa tarkemmat ja standardisoidut tällaisia sijoituksia koskevat tiedonantovaatimukset. Esimerkiksi kestävyyteen liittyvästä rahoitustuotteiden kokonaisvaikutuksesta olisi raportoitava säännöllisesti käyttämällä kunkin valitun kestävän sijoitustavoitteen mittaamiseen soveltuvia indikaattoreita. Jos vertailuarvoksi on nimetty tietty indeksi, mainitut tiedot olisi annettava sekä kyseisen nimetyn indeksin että yleisen markkinaindeksin osalta vertailun mahdollistamiseksi. Jos yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajat asettavat saataville tietoja tietyn rahaston tavoitteena olevasta myönteisestä yhteiskunnallisesta vaikutuksesta, saavutetuista yhteiskunnallisista kokonaistuloksista ja asetuksen (EU) N:o 346/2013 mukaisesti käytetyistä menetelmistä, ne voisivat käyttää tällaisia tietoja soveltuvin osin tässä asetuksessa tarkoitettujen tietojen antamiseen.

(25)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2013/34/EU (18) säädetään avoimuusvelvoitteista, jotka koskevat muiden kuin taloudellisten tietojen raportoinnissa ympäristöön, yhteiskuntaan ja yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmään liittyviä seikkoja. Kyseisessä direktiivissä edellytetty muoto ja esitystapa eivät kuitenkaan aina sovellu suoraan finanssimarkkinatoimijoiden ja rahoitusneuvojien käyttöön lopullisten sijoittajien kanssa toimittaessa. Finanssimarkkinatoimijoilla ja rahoitusneuvojilla olisi oltava mahdollisuus käyttää tämän asetuksen soveltamiseksi soveltuvin osin mainitun direktiivin mukaisissa toimintakertomuksissa ja muita kuin taloudellisia tietoja koskevissa selvityksissä annettavia tietoja.

(26)

Jotta voidaan varmistaa finanssimarkkinatoimijoiden ja rahoitusneuvojien verkkosivustoilla julkistettavien tietojen luotettavuus, tällaiset tiedot olisi pidettävä ajan tasalla ja kaikista tällaisten tietojen tarkistamisista ja muutoksista olisi esitettävä selkeä selvitys.

(27)

Vaikka tätä asetusta ei sovelletakaan asetusten (EY) N:o 883/2004 ja (EY) N:o 987/2009 soveltamisalaan kuuluviin kansallisiin sosiaaliturvajärjestelmiin, ottaen huomioon, että jäsenvaltiot avaavat yhä enemmän sosiaaliturvajärjestelmiinsä kuuluvien pakollisten eläkejärjestelmien hallinnoinnin osia finanssimarkkinatoimijoille tai muille yksityisoikeudellisille yhteisöille, ja koska tällaiset järjestelmät ovat alttiita kestävyysriskeille ja saattavat ottaa huomioon haitallisia kestävyysvaikutuksia, edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia tai pyrkiä kestäviin sijoituksiin, jäsenvaltioiden olisi voitava soveltaa tätä asetusta tällaisiin järjestelmiin informaation epäsymmetrian vähentämiseksi.

(28)

Tässä asetuksessa ei saisi estää jäsenvaltiota hyväksymästä tai pitämästä voimassa tiukempia säännöksiä ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevien toimintapolitiikkojen julkaisemisesta ja kestävyysriskejä koskevien lisätietojen antamisesta lopullisille sijoittajille edellyttäen, että niiden finanssimarkkinatoimijoiden ja rahoitusneuvojien, joihin kyseisiä säännöksiä sovelletaan, päätoimipaikka on sen alueella. Tällaiset säännökset eivät saisi kuitenkaan haitata tämän asetuksen tehokasta soveltamista tai sen tavoitteiden saavuttamista.

(29)

Direktiivin (EU) 2016/2341 nojalla ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten edellytetään jo soveltavan hallintoon ja riskienhallintaan liittyviä sääntöjä niiden sijoituspäätöksiin ja riskinarviointeihin jatkuvuuden ja säännönmukaisuuden varmistamiseksi. Sijoituspäätökset ja asiaankuuluvien riskien, mukaan lukien ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvät riskit, arviointi olisi tehtävä niin, että varmistetaan ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten jäsenten ja edunsaajien etujen noudattaminen. EIOPAn olisi annettava suuntaviivat, joissa täsmennetään, miten ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten tekemissä sijoituspäätöksissä ja riskinarvioinneissa on otettava huomioon kyseisen direktiivin mukaiset ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvät riskit.

(30)

EPV:lle, EIOPAlle ja ESMAlle, jäljempänä yhdessä ’Euroopan valvontaviranomaiset’, olisi annettava valta laatia yhteiskomitean välityksellä teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa täsmennetään edelleen asetusten (EU) N:o 1093/2010, (EU) N:o 1094/2010 ja (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti sopimuksen tekemistä edeltävissä asiakirjoissa, vuosikertomuksissa ja finanssimarkkinatoimijoiden verkkosivustoilla annettavien, ilmastoon ja muuhun ympäristöön liittyviä haitallisia vaikutuksia, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita koskevia kestävyysindikaattoreita koskevien tietojen sisältöä, menetelmiä ja esitystapaa sekä täsmennetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien ja kestävien sijoitustavoitteiden edistämistä koskevien tietojen esitystapa ja sisältö. Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä nämä tekniset sääntelystandardit delegoiduilla säädöksillä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan ja asetusten (EU) N:o 1093/2010, (EU) N:o 1094/2010 ja (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

(31)

Euroopan valvontaviranomaisille olisi annettava valta laatia yhteiskomitean välityksellä teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien ja kestävien sijoitusten edistämisen vakioesitystavan vahvistamiseksi markkinointiviestinnässä. Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä nämä tekniset täytäntöönpanostandardit täytäntöönpanosäädöksillä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 291 artiklan ja asetusten (EU) N:o 1093/2010, (EU) N:o 1094/2010 ja (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.

(32)

Koska vuosikertomuksissa lähtökohtaisesti kootaan yhteen koko kalenterivuoden liiketoiminnan tulokset, tällaisten kertomusten avoimuusvaatimuksia koskevia tämän asetuksen säännöksiä ei olisi sovellettava ennen 1 päivää tammikuuta 2022.

(33)

Tässä asetuksessa esitetyillä tiedonantosäännöillä olisi täydennettävä direktiivien 2009/65/EY, 2009/138/EY, 2011/61/EU, 2014/65/EU, (EU) 2016/97 ja (EU) 2016/2341 ja asetusten (EU) N:o 345/2013, (EU) N:o 346/2013, (EU) 2015/760 ja (EU) 2019/1238 säännöksiä.

(34)

Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet.

(35)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita, joita ovat lopullisten sijoittajien suojan vahvistaminen ja niille annettavien tietojen parantaminen, myös lopullisten sijoittajien rajat ylittävien hankintojen osalta, vaan ne voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla, koska on tarpeen vahvistaa yhdenmukaiset tiedonantovaatimukset. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan yhdenmukaistetut avoimuussäännöt, joita finanssimarkkinatoimijoiden ja rahoitusneuvojien on sovellettava kestävyysriskien ottamisessa huomioon ja haitallisten kestävyysvaikutusten ottamisessa huomioon prosesseissaan sekä rahoitustuotteita koskevien kestävyyteen liittyvien tietojen antamisessa.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1)

’finanssimarkkinatoimijalla’:

a)

vakuutusmuotoisen sijoitustuotteen saataville asettavaa vakuutusyritystä;

b)

salkunhoitoa tarjoavaa sijoituspalveluyritystä;

c)

ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavaa laitosta;

d)

eläketuotteen kehittäjää;

e)

vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajaa;

f)

yleiseurooppalaisen yksilöllisen eläketuotteen (PEPP) tarjoajaa;

g)

vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston hoitajaa, joka on rekisteröity asetuksen (EU) N:o 345/2013 14 artiklan mukaisesti;

h)

vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitajaa, joka on rekisteröity asetuksen (EU) N:o 346/2013 15 artiklan mukaisesti;

i)

yhteissijoitusyrityksen rahastoyhtiötä; tai

j)

salkunhoitoa tarjoavaa luottolaitosta;

2)

’vakuutusyrityksellä’ direktiivin 2009/138/EY 18 artiklan mukaisesti toimiluvan saanutta vakuutusyritystä;

3)

’vakuutusmuotoisella sijoitustuotteella’:

a)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1286/2014 (19) 4 artiklan 2 alakohdassa määriteltyä vakuutusmuotoista sijoitustuotetta; tai

b)

ammattimaisen sijoittajan saataville asetettua vakuutustuotetta, johon sisältyy maturiteetti- tai takaisinostoarvo ja jossa markkinoiden vaihtelu vaikuttaa suoraan tai välillisesti koko maturiteetti- tai takaisinostoarvoon tai sen osaan;

4)

’vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalla’ direktiivin 2011/61/EU 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa määriteltyä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajaa;

5)

’sijoituspalveluyrityksellä’ direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa määriteltyä sijoituspalveluyritystä;

6)

’salkunhoidolla’ direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 8 alakohdassa määriteltyä salkunhoitoa;

7)

’ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavalla laitoksella’ tai ’lisäeläkelaitoksella’ direktiivin (EU) 2016/2341 9 artiklan mukaisesti hyväksyttyä tai rekisteröityä ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavaa laitosta, lukuun ottamatta laitosta, jonka osalta jäsenvaltio on päättänyt soveltaa kyseisen direktiivin 5 artiklaa tai laitosta, joka hallinnoi eläkejärjestelmiä, joilla on yhteensä alle 15 jäsentä;

8)

’eläketuotteella’:

a)

asetuksen (EU) N:o 1286/2014 2 artiklan 2 kohdan e alakohdassa tarkoitettua eläketuotetta; tai

b)

asetuksen (EU) N:o 1286/2014 2 artiklan 2 kohdan g alakohdassa tarkoitettua yksilöllistä eläketuotetta;

9)

'yleiseurooppalaisella yksilöllisellä eläketuotteella' tai 'PEPP-tuotteella' asetuksen (EU) 2019/1238 2 artiklan 2 alakohdassa tarkoitettua tuotetta;

10)

’yhteissijoitusyrityksen rahastoyhtiöllä’:

a)

direktiivin 2009/65/EY 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa määriteltyä rahastoyhtiötä; tai

b)

sijoitusyhtiötä, jolle on myönnetty toimilupa direktiivin 2009/65/EY mukaisesti ja joka ei ole nimennyt hoitajakseen mainitun direktiivin nojalla toimiluvan saanutta rahastoyhtiötä;

11)

’rahoitusneuvojalla’:

a)

vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita koskevaa vakuutusneuvontaa tarjoavaa vakuutusedustajaa;

b)

vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita koskevaa vakuutusneuvontaa tarjoavaa vakuutusyritystä;

c)

sijoitusneuvontaa tarjoavaa luottolaitosta;

d)

sijoitusneuvontaa tarjoavaa sijoituspalveluyritystä;

e)

direktiivin 2011/61/EU 6 artiklan 4 kohdan b alakohdan i alakohdan mukaista sijoitusneuvontaa tarjoavaa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajaa; tai

f)

direktiivin 2009/65/EY 6 artiklan 3 kohdan b alakohdan i alakohdan mukaista sijoitusneuvontaa tarjoavaa yhteissijoitusyrityksen rahastoyhtiötä;

12)

’rahoitustuotteella’:

a)

tämän artiklan 6 alakohdan mukaisesti hoidettua salkkua;

b)

vaihtoehtoista sijoitusrahastoa;

c)

vakuutusmuotoista sijoitustuotetta;

d)

eläketuotetta;

e)

eläkejärjestelmää;

f)

yhteissijoitusyritystä; tai

g)

PEPP-tuotetta;

13)

’vaihtoehtoisella sijoitusrahastolla’ direktiivin 2011/61/EU 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa määriteltyä vaihtoehtoista sijoitusrahastoa;

14)

'eläkejärjestelmällä’ direktiivin (EU) 2016/2341 6 artiklan 2 alakohdassa määriteltyä eläkejärjestelmää;

15)

’siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavalla yrityksellä’ tai ’yhteissijoitusyrityksellä’ direktiivin 2009/65/EY 5 artiklan mukaisen luvan saanutta yritystä;

16)

’sijoitusneuvonnalla’ direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 4 alakohdassa määriteltyä sijoitusneuvontaa;

17)

’kestävällä sijoituksella’ taloudelliseen toimintaan kohdistuvaa sijoitusta, joka edistää ympäristötavoitetta kuten tavoitetta, jota mitataan esimerkiksi keskeisimmillä resurssitehokkuuden indikaattoreilla, jotka koskevat energian, uusiutuvan energian, raaka-aineiden sekä veden ja maan käyttöä, jätteen syntymistä ja kasvihuonekaasupäästöjä tai luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvaa vaikutusta ja kiertotaloutta, tai taloudelliseen toimintaan kohdistuvaa sijoitusta, joka edistää yhteiskunnallista tavoitetta, ja etenkin sijoitusta, joka edistää eriarvoisuuden torjuntaa tai joka edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta, yhteiskuntaan integroitumista ja työmarkkinasuhteita, tai sijoitusta inhimilliseen pääomaan tai taloudellisesti tai sosiaalisesti heikommassa asemassa oleviin yhteisöihin, edellyttäen, että tällaiset sijoitukset eivät aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään edellä mainituista tavoitteista ja että sijoitusten kohdeyhtiöt noudattavat hyviä hallintotapoja, etenkin toimivien hallintorakenteiden, työntekijöihin nähden ylläpidettyjen suhteiden, henkilöstön palkitsemisen ja verosäännösten noudattamisen osalta;

18)

’ammattimaisella sijoittajalla’ asiakasta, joka täyttää direktiivin 2014/65/EU liitteessä II vahvistetut perusteet;

19)

’vähittäissijoittajalla’ sijoittajaa, joka ei ole ammattimainen sijoittaja;

20)

’vakuutusedustajalla’ direktiivin (EU) 2016/97 2 artiklan 1 kohdan 3 alakohdassa määriteltyä vakuutusedustajaa;

21)

’vakuutusneuvonnalla’ direktiivin (EU) 2016/97 2 artiklan 1 kohdan 15 alakohdassa määriteltyä neuvontaa;

22)

’kestävyysriskillä’ ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyvää tapahtumaa tai olosuhdetta, jonka toteutumisella saattaisi olla sijoituksen arvoon tosiasiallinen tai mahdollinen kielteinen olennainen vaikutus;

23)

’eurooppalaisella pitkäaikaissijoitusrahastolla’ rahastoa, jolle on myönnetty toimilupa asetuksen (EU) 2015/760 6 artiklan mukaisesti;

24)

’kestävyystekijöillä’ ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.

3 artikla

Kestävyysriskeihin liittyvien toimintaperiaatteiden avoimuus

1.   Finanssimarkkinatoimijoiden on julkaistava verkkosivustoillaan tiedot toimintaperiaatteistaan, joita sovelletaan kestävyysriskien huomioon ottamiseen niiden sijoituksia koskevassa päätöksentekoprosessissa.

2.   Rahoitusneuvojien on julkaistava verkkosivustoillaan tiedot toimintaperiaatteistaan, joita sovelletaan kestävyysriskien huomioon ottamiseen niiden sijoitusneuvonnassa tai vakuutusneuvonnassa.

4 artikla

Haitallisten kestävyysvaikutusten avoimuus yhteisön tasolla

1.   Finanssimarkkinatoimijoiden on julkaistava ja ylläpidettävä verkkosivustoillaan:

a)

kun ne ottavat huomioon sijoituspäätösten pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin, ilmoitus asianmukaisen huolellisuuden toimintaperiaatteista näiden vaikutusten osalta, ottaen asianmukaisesti huomioon kokonsa, toimintansa luonteen ja laajuuden ja niiden saataville asettamien rahoitustuotteiden lajit; tai

b)

kun ne eivät ota huomioon sijoituspäätösten haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin, selkeät syyt siihen, miksi ne eivät tee näin, mukaan lukien tarvittaessa tiedot siitä, aikovatko ne ottaa huomioon tällaiset haitalliset vaikutukset ja jos aikovat, milloin.

2.   Finanssimarkkinatoimijoiden on sisällytettävä 1 kohdan a alakohdan mukaisesti annettaviin tietoihin vähintään seuraavat seikat:

a)

tiedot pääasiallisten haitallisten kestävyysvaikutusten ja -indikaattorien tunnistamisesta ja priorisointia koskevista toimintaperiaatteistaan;

b)

kuvaus pääasiallisista haitallisista kestävyysvaikutuksista sekä niihin liittyvistä toteutetuista tai tarvittaessa suunnitelluista toimista;

c)

lyhyet yhteenvedot direktiivin 2007/36/EY 3 g artiklan mukaisista vaikuttamispolitiikoista, jos kyseistä artiklaa sovelletaan;

d)

viittaus vastuulliseen liiketoimintaan liittyvien käytännesääntöjen ja asianmukaista huolellisuutta ja raportointia koskevien kansainvälisesti tunnustettujen standardien noudattamiseen ja tarvittaessa Pariisin sopimuksen tavoitteisiin mukautumisen asteeseen.

3.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, finanssimarkkinatoimijoiden, joilla ylittyy tilinpäätöspäivinä raja-arvo, jonka mukaan niiden työntekijämäärä tilivuoden aikana on keskimäärin 500, on 30 päivästä kesäkuuta 2021 alkaen julkaistava ja ylläpidettävä verkkosivustoillaan ilmoitus asianmukaisen huolellisuuden toimintaperiaatteistaan niihin pääasiallisiin haitallisiin vaikutuksiin nähden, joita sijoituspäätöksillä on kestävyystekijöihin. Kyseiseen ilmoitukseen on sisällyttävä vähintään 2 kohdassa tarkoitetut tiedot.

4.   Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 1 kohdassa säädetään, finanssimarkkinatoimijoiden, jotka ovat emoyrityksiä direktiivin 2013/34/EU 3 artiklan 7 kohdassa tarkoitetussa suuressa konsernissa, jolla konsernin lukujen perusteella ylittyy sen tilinpäätöspäivänä raja-arvo, jonka mukaan sen työntekijämäärä tilivuoden aikana on keskimäärin 500, on 30 päivästä kesäkuuta 2021 alkaen julkaistava ja ylläpidettävä verkkosivustoillaan ilmoitus asianmukaisen huolellisuuden toimintaperiaatteistaan niihin pääasiallisiin haitallisiin vaikutuksiin nähden, joita sijoituspäätöksillä on kestävyystekijöihin. Kyseiseen ilmoitukseen on sisällyttävä vähintään 2 kohdassa tarkoitetut tiedot.

5.   Rahoitusneuvojien on julkaistava ja ylläpidettävä verkkosivustoillaan:

a)

tiedot siitä, ottavatko ne huomioon sijoitusneuvonnassaan tai vakuutusneuvonnassaan pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin, ottaen asianmukaisesti huomioon kokonsa, toimintansa luonteen ja laajuuden ja niiden rahoitustuotteiden lajit, joista ne antavat neuvontaa; tai

b)

tiedot siitä, miksi ne eivät ota huomioon sijoituspäätösten haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin sijoitusneuvonnassaan tai vakuutusneuvonnassaan ja tarvittaessa tiedot siitä, aikovatko ne ottaa huomioon tällaiset haitalliset vaikutukset ja jos aikovat, milloin.

6.   Euroopan valvontaviranomaiset laativat viimeistään 30 päivänä joulukuuta 2020 yhteiskomitean välityksellä asetusten (EU) N:o 1093/2010, (EU) N:o 1094/2010 ja (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti teknisten sääntelystandardien luonnokset tämän artiklan 1–5 kohdassa tarkoitettujen tietojen sisällöstä, menetelmistä ja esitystavasta ilmastoon liittyviä haitallisia vaikutuksia ja muuhun ympäristöön liittyviä haitallisia vaikutuksia koskevien kestävyysindikaattoreiden osalta.

Euroopan valvontaviranomaiset pyytävät tarvittaessa apua Euroopan ympäristökeskukselta ja Euroopan komission yhteiseltä tutkimuskeskukselta.

Siirretään komissiolle valta täydentää tätä asetusta hyväksymällä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetusten (EU) N:o 1093/2010, (EU) N:o 1094/2010 ja (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

7.   Euroopan valvontaviranomaiset laativat viimeistään 30 päivänä joulukuuta 2021 yhteiskomitean välityksellä asetusten (EU) N:o 1093/2010, (EU) N:o 1094/2010 ja (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti teknisten sääntelystandardien luonnokset tämän artiklan 1–5 kohdassa tarkoitettujen tietojen sisällöstä, menetelmistä ja esitystavasta yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyvien asioiden, ihmisoikeuksien kunnioittamisen sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyvien asioiden alan haitallisia vaikutuksia koskevien kestävyysindikaattoreiden osalta.

Siirretään komissiolle valta täydentää tätä asetusta hyväksymällä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetusten (EU) N:o 1093/2010, (EU) N:o 1094/2010 ja (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

5 artikla

Palkitsemispolitiikkojen avoimuus kestävyysriskien huomioonottamisen osalta

1.   Finanssimarkkinatoimijoiden ja rahoitusneuvojien on sisällytettävä palkitsemispolitiikkoihinsa tiedot siitä, miten nämä politiikat ovat johdonmukaisia kestävyysriskien huomioon ottamisen kanssa, ja julkaistava nämä tiedot verkkosivustoillaan.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on sisällytettävä palkitsemispolitiikkoihin, jotka finanssimarkkinatoimijoiden ja rahoitusneuvojien on vahvistettava ja joita niiden on ylläpidettävä alakohtaisen lainsäädännön, erityisesti direktiivien 2009/65/EY, 2009/138/EY, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/65/EU, (EU) 2016/97 ja (EU) 2016/2341 mukaisesti.

6 artikla

Kestävyysriskien huomioon ottamisen avoimuus

1.   Finanssimarkkinatoimijoiden on sisällytettävä ennen sopimuksen tekemistä annettaviin tietoihin kuvaukset seuraavista:

a)

tapa, jolla kestävyysriskit on otettu huomioon niiden sijoituspäätöksissä; ja

b)

niiden vaikutusten arvioinnin tulokset, joita kestävyysriskit todennäköisesti aiheuttavat niiden saataville asettamien rahoitustuotteiden tuottoon.

Jos finanssimarkkinatoimijat eivät katso kestävyysriskien olevan merkityksellisiä, ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuihin kuvauksiin on sisällytettävä selkeä ja tiivis selvitys syistä siihen.

2.   Rahoitusneuvojien on sisällytettävä ennen sopimuksen tekemistä annettaviin tietoihin kuvaukset seuraavista:

a)

tapa, jolla kestävyysriskit on otettu huomioon niiden sijoitusneuvonnassa tai vakuutusneuvonnassa; ja

b)

niiden vaikutusten arvioinnin tulos, joita kestävyysriskit todennäköisesti aiheuttavat niiden rahoitustuotteiden tuottoon, joista ne antavat neuvontaa.

Jos rahoitusneuvojat eivät katso kestävyysriskien olevan merkityksellisiä, ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuihin kuvauksiin on sisällytettävä selkeä ja tiivis selvitys syistä siihen.

3.   Tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot on annettava seuraavalla tavalla:

a)

vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien osalta direktiivin 2011/61/EU 23 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen sijoittajille annettavien tietojen puitteissa;

b)

vakuutusyritysten osalta direktiivin 2009/138/EY 185 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen annettavien tietojen puitteissa tai tarpeen mukaan direktiivin (EU) 2016/97 29 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

c)

ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten osalta direktiivin (EU) 2016/2341 41 artiklassa tarkoitettujen annettavien tietojen puitteissa;

d)

vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen hoitajien osalta asetuksen (EU) N:o 345/2013 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen annettavien tietojen puitteissa;

e)

vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajien osalta asetuksen (EU) N:o 346/2013 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen annettavien tietojen puitteissa;

f)

eläketuotteiden kehittäjien osalta kirjallisesti hyvissä ajoin ennen kuin eläketuotetta koskeva sopimus sitoo vähittäissijoittajaa;

g)

yhteissijoitusyrityksen rahastoyhtiöiden osalta direktiivin 2009/65/EY 69 artiklassa tarkoitetussa esitteessä;

h)

salkunhoitoa tai sijoitusneuvontaa tarjoavien sijoituspalveluyritysten osalta direktiivin 2014/65/EU 24 artiklan 4 kohdan mukaisesti;

i)

salkunhoitoa tai sijoitusneuvontaa tarjoavien luottolaitosten osalta direktiivin 2014/65/EU 24 artiklan 4 kohdan mukaisesti;

j)

vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita koskevaa vakuutusneuvontaa tarjoavien vakuutusedustajien ja vakuutusyritysten osalta sekä markkinoiden vaihtelulle alttiita eläketuotteita koskevaa vakuutusneuvontaa tarjoavien vakuutusedustajien osalta direktiivin (EU) 2016/97 29 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

k)

eurooppalaisia pitkäaikaissijoitusrahastoja hoitavien vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien osalta asetuksen (EU) 2015/760 23 artiklassa tarkoitetussa tarjousesitteessä;

l)

PEPP-tarjoajien osalta asetuksen (EU) 2019/1238 26 artiklassa tarkoitetussa PEPP‐avaintietoasiakirjassa.

7 artikla

Haitallisten kestävyysvaikutusten avoimuus rahoitustuotteiden tasolla

1.   Kun finanssimarkkinatoimija soveltaa 4 artiklan 1 kohdan a alakohtaa tai 4 artiklan 3 tai 4 kohtaa, 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin annettaviin tietoihin on viimeistään 30 päivänä joulukuuta 2022 sisällytettävä kunkin rahoitustuotteen osalta seuraavat seikat:

a)

selkeä ja perusteltu selvitys siitä, otetaanko rahoitustuotteessa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin, ja jos otetaan, miten;

b)

ilmoitus siitä, että tiedot pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin ovat saatavilla 11 artiklan 2 kohdan nojalla annettavissa tiedoissa.

Jos 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin sisältyy määrällisiä arvioita pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin, kyseisissä tiedoissa voidaan tukeutua 4 artiklan 6 ja 7 kohdan nojalla hyväksyttyjen teknisten sääntelystandardien määräyksiin.

2.   Jos finanssimarkkinatoimija soveltaa 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin annettaviin tietoihin on sisällytettävä kunkin rahoitustuotteen osalta ilmoitus siitä, että finanssimarkkinatoimija ei ota huomioon sijoituspäätösten haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin, ja syyt siihen.

8 artikla

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämisen avoimuus ennen sopimuksen tekemistä annettavissa tiedoissa

1.   Jos rahoitustuote edistää muiden ominaisuuksien ohella ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia tai näiden ominaisuuksien yhdistelmiä, ja edellyttäen, että sijoitusten kohteena olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja, 6 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaisesti annettaviin tietoihin on sisällytettävä seuraavat:

a)

tiedot siitä, miten kyseiset ominaisuudet toteutuvat;

b)

jos vertailuarvoksi on nimetty tietty indeksi, tiedot siitä, vastaako tämä indeksi kyseisiä ominaisuuksia, ja jos vastaa, millä tavoin.

2.   Finanssimarkkinatoimijoiden on sisällytettävä 6 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaisesti annettaviin tietoihin maininta siitä, mistä tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun indeksin laskemiseen käytettävät menetelmät ovat saatavilla.

3.   Euroopan valvontaviranomaiset laativat yhteiskomitean välityksellä teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa täsmennetään tämän artiklan nojalla annettavien tietojen esitystapa ja sisältö.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja teknisten sääntelystandardien luonnoksia laatiessaan Euroopan valvontaviranomaiset ottavat huomioon eri rahoitustuotteiden lajit, niiden ominaisuudet ja niiden väliset erot sekä tavoitteen, jonka mukaan annettavien tietojen on oltava täsmällisiä, tasapuolisia ja selkeitä, ne eivät saa olla harhaanjohtavia ja niiden on oltava yksinkertaisia ja tiiviissä muodossa.

Euroopan valvontaviranomaiset toimittavat ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään 30 päivänä joulukuuta 2020.

Siirretään komissiolle valta täydentää tätä asetusta hyväksymällä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetusten (EU) N:o 1093/2010, (EU) N:o 1094/2010 ja (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

9 artikla

Kestävien sijoitusten avoimuus ennen sopimuksen tekemistä annettavissa tiedoissa

1.   Jos rahoitustuotteen tavoitteena on kestävien sijoitusten tekeminen ja vertailuarvoksi on nimetty tietty indeksi, 6 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaisesti annettaviin tietoihin on sisällytettävä seuraavat:

a)

tieto siitä, miten nimetty indeksi vastaa kyseistä tavoitetta;

b)

selvitys siitä, miksi ja miten kyseistä tavoitetta vastaava nimetty indeksi poikkeaa yleisestä markkinaindeksistä.

2.   Jos rahoitustuotteen tavoitteena on kestävien sijoitusten tekeminen eikä vertailuarvoksi ole nimetty indeksiä, 6 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaisesti annettaviin tietoihin on sisällytettävä selitys siitä, miten kyseinen tavoite saavutetaan.

3.   Jos rahoitustuotteen tavoitteena on vähentää hiilipäästöjä, 6 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaisesti annettaviin tietoihin on sisällytettävä yksityiskohtainen selvitys siitä, mikä on tavoitteena oleva alhaisten hiilipäästöjen taso Pariisin sopimuksen ilmaston lämpenemistä koskevien pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi.

Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 2 kohdassa säädetään, jos käytettävissä ei ole EU:n ilmastosiirtymää koskevaa vertailuarvoa tai EU:n Pariisin sopimuksen mukaista vertailuarvoa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 (20) mukaisesti, 6 artiklassa tarkoitettuihin tietoihin on sisällytettävä yksityiskohtainen selvitys siitä, miten hiilipäästöjen vähentämistä koskevan tavoitteen saavuttaminen aiotaan jatkuvasti varmistaa Pariisin sopimuksen ilmaston lämpenemistä koskevien pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi.

4.   Finanssimarkkinatoimijoiden on sisällytettävä 6 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaisesti annettaviin tietoihin maininta siitä, mistä tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen indeksien ja tämän artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettujen vertailuarvojen laskemiseen käytettävät menetelmät ovat saatavilla.

5.   Euroopan valvontaviranomaiset laativat yhteiskomitean välityksellä teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa täsmennetään tämän artiklan nojalla annettavien tietojen esitystapa ja sisältö.

Tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja teknisten sääntelystandardien luonnoksia laatiessaan Euroopan valvontaviranomaiset ottavat huomioon eri rahoitustuotteiden lajit, niiden 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut tavoitteet ja niiden väliset erot sekä tavoitteen, jonka mukaan annettavien tietojen on oltava täsmällisiä, tasapuolisia ja selkeitä, ne eivät saa olla harhaanjohtavia ja niiden on oltava yksinkertaisia ja tiiviissä muodossa.

Euroopan valvontaviranomaiset toimittavat ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään 30 päivänä joulukuuta 2020.

Siirretään komissiolle valta täydentää tätä asetusta hyväksymällä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetusten (EU) N:o 1093/2010, (EU) N:o 1094/2010 ja (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

10 artikla

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien sekä kestävien sijoitusten edistämisen avoimuus verkkosivustoilla

1.   Finanssimarkkinatoimijoiden on julkaistava ja ylläpidettävä verkkosivustoillaan kunkin 8 artiklan 1 kohdassa ja 9 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun rahoitustuotteen osalta seuraavat tiedot:

a)

ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien tai kestävän sijoitustavoitteen kuvaus;

b)

tiedot menetelmistä, joita käytetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien tai rahoitustuotteelle valittujen kestävien sijoitusten vaikutuksen arvioimisessa, mittaamisessa ja seuraamisessa, mukaan lukien tietolähteet, perustana olevien omaisuuserien tarkastusvaatimukset ja merkitykselliset kestävyysindikaattorit, joita käytetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien tai rahoitustuotteen kokonaisvaltaisen kestävyysvaikutuksen mittaamiseen;

c)

8 ja 9 artiklassa tarkoitetut tiedot;

d)

11 artiklassa tarkoitetut tiedot.

Ensimmäisen alakohdan mukaisesti annettavien tietojen on oltava selkeitä, lyhyesti esitettyjä ja sijoittajien ymmärrettävissä. Ne on julkaistava täsmällisellä, tasapuolisella ja selkeällä tavalla, ne eivät saa olla harhaanjohtavia ja niiden on oltava yksinkertaisia ja tiiviissä muodossa, ja ne on julkaistava verkkosivustolla näkyvästi ja siten, että ne ovat helposti saatavilla.

2.   Euroopan valvontaviranomaiset laativat yhteiskomitean välityksellä teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa täsmennetään 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen tietojen sisältö sekä kyseisen kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut esitystapaa koskevat vaatimukset.

Tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja teknisten sääntelystandardien luonnoksia laatiessaan Euroopan valvontaviranomaiset ottavat huomioon eri rahoitustuotteiden lajit, niiden 1 kohdassa tarkoitetut ominaisuudet ja tavoitteet sekä niiden väliset erot. Euroopan valvontaviranomaiset saattavat tekniset sääntelystandardit ajan tasalle sääntelyyn liittyvän ja teknologisen kehityksen pohjalta.

Euroopan valvontaviranomaiset toimittavat ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään 30 päivänä joulukuuta 2020.

Siirretään komissiolle valta täydentää tätä asetusta hyväksymällä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetusten (EU) N:o 1093/2010, (EU) N:o 1094/2010 ja (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

11 artikla

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien ja kestävien sijoitusten edistämisen avoimuus määräaikaiskatsauksissa

1.   Jos finanssimarkkinatoimijat asettavat saataville 8 artiklan 1 kohdassa taikka 9 artiklan 1, 2 tai 3 kohdassa tarkoitetun rahoitustuotteen, niiden on sisällytettävä määräaikaiskatsauksiin kuvaus seuraavista:

a)

8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun rahoitustuotteen osalta ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumisen laajuus;

b)

9 artiklan 1, 2 tai 3 kohdassa tarkoitetun rahoitustuotteen osalta

i)

rahoitustuotteen kestävä kokonaisvaikutus ilmaistuna asiaankuuluvilla kestävyysindikaattoreilla; tai

ii)

jos vertailuarvoksi on nimetty tietty indeksi, rahoitustuotteen kokonaisvaltainen kestävyyteen liittyvä vaikutus verrattuna kyseisen nimetyn indeksin vaikutuksiin sekä verrattuna yleisen markkinaindeksin vaikutuksiin ottaen huomioon kestävyysindikaattorit.

2.   Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on annettava seuraavalla tavalla:

a)

vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien osalta direktiivin 2011/61/EU 22 artiklassa tarkoitetussa vuosikertomuksessa;

b)

vakuutusyritysten osalta vuosittain kirjallisesti direktiivin 2009/138/EY 185 artiklan 6 kohdan mukaisesti;

c)

ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten osalta direktiivin (EU) 2016/2341 29 artiklassa tarkoitetussa vuosikertomuksessa;

d)

vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen hoitajien osalta asetuksen (EU) N:o345/2013 12 artiklassa tarkoitetussa vuosikertomuksessa;

e)

vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajien osalta asetuksen (EU) N:o 346/2013 13 artiklassa tarkoitetussa vuosikertomuksessa;

f)

eläketuotteiden kehittäjien osalta kirjallisesti vuosikertomuksessa tai kansallisen lainsäädännön mukaisessa kertomuksessa;

g)

yhteissijoitusyrityksen rahastoyhtiöiden osalta direktiivin 2009/65/EY 69 artiklassa tarkoitetussa vuosikertomuksessa;

h)

salkunhoitoa tarjoavien sijoituspalveluyritysten osalta direktiivin 2014/65/EU 25 artiklan 6 kohdassa tarkoitetuissa määräaikaiskatsauksissa;

i)

salkunhoitoa tarjoavien luottolaitosten osalta direktiivin 2014/65/EU 25 artiklan 6 kohdassa tarkoitetuissa määräaikaiskatsauksissa;

j)

yleiseurooppalaisen yksilöllisen eläketuotteen tarjoajien osalta asetuksen (EU) 2019/1238 36 artiklassa tarkoitetussa PEPP-etuusotteessa.

3.   Tämän artiklan 1 kohdan soveltamiseksi finanssimarkkinatoimijat voivat soveltuvin osin käyttää direktiivin 2013/34/EU 19 artiklan mukaisissa toimintakertomuksissa annettavia tietoja tai kyseisen direktiivin 19 a artiklan mukaisissa muita kuin taloudellisia tietoja koskevissa selvityksissä annettavia tietoja.

4.   Euroopan valvontaviranomaiset laativat yhteiskomitean välityksellä teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa täsmennetään 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen sisältö ja esitystapa.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen sääntelystandardien luonnoksia laatiessaan Euroopan valvontaviranomaiset ottavat huomioon erityyppiset rahoitustuotteet, niiden ominaisuudet ja tavoitteet sekä niiden väliset erot. Euroopan valvontaviranomaiset saattavat tekniset sääntelystandardit ajan tasalle sääntelyyn liittyvän ja teknologisen kehityksen pohjalta.

Euroopan valvontaviranomaiset toimittavat ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään 30 päivänä joulukuuta 2020.

Siirretään komissiolle valta täydentää tätä asetusta hyväksymällä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetusten (EU) N:o 1093/2010, (EU) N:o 1094/2010 ja (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

12 artikla

Annettujen tietojen tarkistaminen

1.   Finanssimarkkinatoimijoiden on varmistettava, että 3, 5 tai 10 artiklan mukaisesti julkaistavat tiedot pidetään ajan tasalla. Jos finanssimarkkinatoimija muuttaa tällaisia tietoja, tällaisesta muutoksesta on julkaistava selkeä selvitys samalla verkkosivustolla.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin rahoitusneuvojiin 3 ja 5 artiklan mukaisesti julkaistavien tietojen osalta.

13 artikla

Markkinointiviestintä

1.   Rajoittamatta tiukemman alakohtaisen lainsäädännön soveltamista, etenkään direktiivien 2009/65/EY, 2014/65/EU ja (EU) 2016/97 ja asetuksen (EU) N:o 1286/2014 soveltamista, finanssimarkkinatoimijoiden ja rahoitusneuvojien on varmistettava, ettei niiden markkinointiviestintä ole ristiriidassa tämän asetuksen nojalla annettavien tietojen kanssa.

2.   Euroopan valvontaviranomaiset voivat laatia yhteiskomitean välityksellä teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset, joissa täsmennetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien ja kestävien sijoitusten edistämistä koskevien tietojen vakioesitystapa.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetusten (EU) N:o 1093/2010, (EU) N:o 1094/2010 ja (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.

14 artikla

Toimivaltaiset viranomaiset

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että alakohtaisen lainsäädännön, erityisesti tämän asetuksen 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun alakohtaisen lainsäädännön mukaisesti ja direktiivin 2013/36/EU mukaisesti nimetyt toimivaltaiset viranomaiset seuraavat finanssimarkkinatoimijoiden ja rahoitusneuvojien tämän asetuksen vaatimusten noudattamista. Toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava kaikki valvonta- ja tutkintavaltuudet, jotka ovat tarpeen niille tämän asetuksen nojalla kuuluvien tehtävien hoitamiseksi.

2.   Sovellettaessa tätä asetusta toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä yhteistyötä toistensa kanssa ja toimitettava toisilleen ilman aiheetonta viivytystä tiedot, jotka ovat merkityksellisiä niille tämän asetuksen nojalla kuuluvien tehtävien hoitamiseksi.

15 artikla

Ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten ja vakuutusedustajien avoimuus

1.   Ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten on julkaistava tämän asetuksen 3–7 artiklassa ja 10 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tiedot ja pidettävä niitä yllä direktiivin (EU) 2016/2341 36 artiklan 2 kohdan f alakohdan mukaisesti.

2.   Vakuutusedustajien on annettava tämän asetuksen 3 artiklassa, 4 artiklan 5 kohdassa, 5 artiklassa, 6 artiklassa ja 10 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tiedot direktiivin (EU) 2016/97 23 artiklan mukaisesti.

16 artikla

Asetusten (EY) N:o 883/2004 ja (EY) N:o 987/2009 soveltamisalaan kuuluvat eläketuotteet

1.   Jäsenvaltiot voivat päättää soveltaa tätä asetusta kansallisia sosiaaliturvajärjestelmiä hallinnoiviin eläketuotteiden kehittäjiin, jotka kuuluvat asetusten (EY) N:o 883/2004 ja (EY) N:o 987/2009 soveltamisalaan. Tällaisissa tapauksissa tämän asetuksen 2 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettuihin eläketuotteiden kehittäjiin kuuluvat kansallisia sosiaaliturvajärjestelmiä hallinnoivat eläketuotteiden kehittäjät ja tämän asetuksen 2 artiklan 8 alakohdassa tarkoitettujen eläketuotteiden kehittäjät. Tällaisessa tapauksessa tämän asetuksen 2 artiklan 8 alakohdassa esitetyn eläketuotteiden määritelmän katsotaan sisältävän myös ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut eläketuotteet.

2.   Jäsenvaltioiden on annettava 1 kohdan mukaisesti tehdyt päätökset tiedoksi komissiolle ja Euroopan valvontaviranomaisille.

17 artikla

Poikkeukset

1.   Tätä asetusta ei sovelleta vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita koskevaa vakuutusneuvontaa tarjoaviin vakuutusedustajiin eikä sijoitusneuvontaa tarjoaviin sijoituspalveluyrityksiin, jotka ovat oikeudellisesta muodostaan riippumatta yrityksiä, mukaan lukien luonnolliset henkilöt ja itsenäiset ammatinharjoittajat, edellyttäen, että niiden palveluksessa on vähemmän kuin kolme työntekijää.

2.   Jäsenvaltiot voivat päättää soveltaa tätä asetusta 1 kohdassa tarkoitettuihin vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita koskevaa vakuutusneuvontaa tarjoaviin vakuutusedustajiin tai sijoitusneuvontaa tarjoaviin sijoituspalveluyrityksiin.

3.   Jäsenvaltioiden on annettava 2 kohdan mukaisesti tehdyt päätökset tiedoksi komissiolle ja Euroopan valvontaviranomaisille.

18 artikla

Kertomus

Euroopan valvontaviranomaiset arvioivat 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisen vapaaehtoisen tiedonannon laajuutta. Euroopan valvontaviranomaiset toimittavat komissiolle viimeistään 10 päivänä syyskuuta 2022 ja tämän jälkeen joka vuosi kertomuksen parhaista käytännöistä ja antavat suosituksia vapaaehtoisiksi raportointistandardeiksi. Vuotuisessa kertomuksessa on käsiteltävä tämän asetuksen mukaisessa tietojen antamisessa noudatettavien asianmukaista huolellisuutta koskevien käytäntöjen seurauksia ja annettava ohjeistusta tässä asiassa. Kyseinen kertomus julkaistaan ja toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

19 artikla

Arviointi

1.   Komissio arvioi tämän asetuksen soveltamista viimeistään 30 päivänä joulukuuta 2022 ja erityisesti

a)

sitä, olisiko 4 artiklan 3 ja 4 kohdassa oleva viittaus työntekijöiden keskimääräiseen lukumäärään pidettävä voimassa tai korvattava tai olisiko siihen liitettävä muita kriteereitä ja otettava huomioon hyödyt ja asiaan liittyvän hallinnollisen rasitteen oikeasuhteisuus;

b)

sitä, haittaako tämän asetuksen toimintaa tietojen puuttuminen tai niiden optimaalista heikompi laatu, mukaan lukien sijoituskohteina olevien yritysten aiheuttamia kestävyystekijöihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia koskevat indikaattorit.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun arviointiin liitetään tarvittaessa säädösehdotus.

20 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

1.   Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.   Tätä asetusta sovelletaan 10 päivästä maaliskuuta 2021 alkaen.

3.   Tämän artiklan 2 kohdasta poiketen 4 artiklan 6 ja 7 kohtaa, 8 artiklan 3 kohtaa, 9 artiklan 5 kohtaa, 10 artiklan 2 kohtaa, 11 artiklan 4 kohtaa ja 13 artiklan 2 kohtaa sovelletaan kuitenkin 29 päivästä joulukuuta 2019 alkaen ja 11 artiklan 1–3 kohtaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2022 alkaen.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 27 päivänä marraskuuta 2019.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

D.M. SASSOLI

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

T. TUPPURAINEN


(1)  EUVL C 62, 15.2.2019, s. 97.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 18. huhtikuuta 2019 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 8. marraskuuta 2019.

(3)  Neuvoston päätös (EU) 2016/1841, annettu 5 päivänä lokakuuta 2016, ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (EUVL L 282, 19.10.2016, s. 1).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (EUVL L 302, 17.11.2009, s. 32).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/138/EY, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) (EUVL L 335, 17.12.2009, s. 1).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/61/EU, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2011, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista (EUVL L 174, 1.7.2011, s. 1).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 338).

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/97, annettu 20 päivänä tammikuuta 2016, vakuutusten tarjoamisesta (EUVL L 26, 2.2.2016, s. 19).

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2341, annettu 14 päivänä joulukuuta 2016, ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta (EUVL L 354, 23.12.2016, s. 37).

(11)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 345/2013, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2013, eurooppalaisista riskipääomarahastoista (EUVL L 115, 25.4.2013, s. 1).

(12)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 346/2013, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2013, eurooppalaisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista (EUVL L 115, 25.4.2013, s. 18).

(13)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/760, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2015, eurooppalaisista pitkäaikaissijoitusrahastoista (EUVL L 123, 19.5.2015, s. 98).

(14)  Euroopan ja parlamentin asetus (EU) 2019/1238, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2019, yleiseurooppalaisesta yksilöllisestä eläketuotteesta (PEPP) (EUVL L 198, 25.7.2019, s. 1).

(15)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12).

(16)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1094/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/79/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 48).

(17)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

(18)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/34/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, tietyntyyppisten yritysten vuositilinpäätöksistä, konsernitilinpäätöksistä ja niihin liittyvistä kertomuksista, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/43/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY kumoamisesta (EUVL L 182, 29.6.2013, s. 19).

(19)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1286/2014, annettu 26 päivänä marraskuuta 2014, vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita (PRIIP-tuotteita) koskevista avaintietoasiakirjoista (EUVL L 352, 9.12.2014, s. 1).

(20)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1011, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2016, rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina tai sijoitusrahastojen arvonkehityksen mittaamisessa käytettävistä indekseistä ja direktiivien 2008/48/EY ja 2014/17/EU sekä asetuksen (EU) N:o 596/2014 muuttamisesta (EUVL L 171, 29.6.2016, s. 1).


Top