EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R2000

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/2000, annettu 12 päivänä joulukuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 516/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse neuvoston päätösten (EU) 2015/1523 ja (EU) 2015/1601 täytäntöönpanon tukemiseksi tehtyjen maksusitoumusten jäljellä olevien määrien sitomisesta uudelleen tai näiden määrien siirtämisestä muihin kansallisten ohjelmien mukaisiin toimiin

PE/66/2018/REV/1

OJ L 328, 21.12.2018, p. 78–81 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/2000/oj

21.12.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 328/78


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2018/2000,

annettu 12 päivänä joulukuuta 2018,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 516/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse neuvoston päätösten (EU) 2015/1523 ja (EU) 2015/1601 täytäntöönpanon tukemiseksi tehtyjen maksusitoumusten jäljellä olevien määrien sitomisesta uudelleen tai näiden määrien siirtämisestä muihin kansallisten ohjelmien mukaisiin toimiin

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 78 artiklan 2 kohdan sekä 79 artiklan 2 ja 4 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Tämän asetuksen tarkoituksena on mahdollistaa neuvoston päätösten (EU) 2015/1523 (2) ja (EU) 2015/1601 (3) täytäntöönpanon, josta säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 516/2014 (4), tukemiseksi tehtyjen maksusitoumusten jäljellä olevien määrien sitominen uudelleen tai näiden määrien siirtäminen muihin kansallisten ohjelmien mukaisiin toimiin tiettyihin turvapaikka- ja muuttoliikeasioihin liittyvien unionin painopisteiden ja jäsenvaltioiden tarpeiden mukaisesti. Tällä asetuksella on myös määrä varmistaa, että tällainen sitominen uudelleen tai siirtäminen tapahtuu avoimesti.

(2)

Komissio sitoi turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta rahoitusta jäsenvaltioiden kansallisiin ohjelmiin päätösten (EU) 2015/1523 ja (EU) 2015/1601 täytäntöönpanon tukemiseksi. Päätöstä (EU) 2015/1601 muutettiin neuvoston päätöksellä (EU) 2016/1754 (5). Näitä päätöksiä ei enää sovelleta.

(3)

Osa päätösten (EU) 2015/1523 ja (EU) 2015/1601 nojalla vuonna 2016 ja joissakin tapauksissa vuonna 2017 myönnetystä rahoituksesta on edelleen käytettävissä jäsenvaltioiden kansallisissa ohjelmissa.

(4)

Jäsenvaltioiden olisi voitava käyttää jäljellä olevia määriä sisäisten siirtojen toteutuksen jatkamiseksi siten, että määrät sidotaan uudelleen samaan kansallisten ohjelmien mukaiseen toimeen. Jäsenvaltioiden olisi sidottava uudelleen tai siirrettävä vähintään 20 prosenttia näistä määristä kansallisten ohjelmien toimiin, jotka liittyvät kansainvälistä suojelua hakevien tai kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden siirtoon, uudelleensijoittamiseen tai muunlaiseen tilapäiseen humanitaarisin perustein hyväksyttävään maahantuloon sekä valmistelutoimenpiteisiin, jotka koskevat kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden siirtoa heidän saavuttuaan unioniin, myös meritse, tai kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden siirtoa. Tällaisten toimenpiteiden olisi käsitettävä ainoastaan asetuksen (EU) N:o 516/2014 5 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a, b, e ja f alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet.

(5)

Jäsenvaltioiden pitäisi voida käyttää enintään 80 prosenttia näistä määristä muiden turvapaikka- ja muuttoliikeasioihin liittyvien haasteiden käsittelyyn asetuksen (EU) N:o 516/2014 mukaisesti, jos tämä on asianmukaisesti perusteltu jäsenvaltioiden kansallisten ohjelmien tarkistuksen yhteydessä. Jäsenvaltioiden tarpeet kyseisillä aloilla ovat edelleen merkittäviä. Jäljellä olevien määrien sitominen uudelleen samaan toimeen tai niiden siirtäminen muihin kansallisen ohjelman mukaisiin toimiin olisi voitava tehdä vain kerran ja komission suostumuksella. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että varojen kohdentaminen tapahtuu noudattaen täysimääräisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU, Euratom) 2018/1046 (6) vahvistettuja periaatteita, erityisesti tehokkuutta ja avoimuutta.

(6)

Siirtojen piiriin kuuluvaa kohderyhmää samoin kuin niiden jäsenvaltioiden määrää, joista siirtoja tehdään, olisi laajennettava, jotta jäsenvaltiot voisivat toteuttaa siirtoja joustavammin ottaen huomioon ilman huoltajaa olevien alaikäisten tai muiden haavoittuvassa asemassa olevien hakijoiden erityistarpeet sekä kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden perheenjäsenten erityistilanteen. Kyseinen laajentaminen olisi otettava huomioon uudelleensijoittamista ja kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden siirtoa jäsenvaltiosta toiseen varten myönnettäviä kertakorvauksia koskevissa erityissäännöksissä.

(7)

Jäsenvaltioilla ja komissiolla olisi oltava riittävästi aikaa tarkistaa kansallisia ohjelmia tässä asetuksessa säädettyjen asianmukaisten muutosten huomioon ottamiseksi. Sen vuoksi päätösten (EU) 2015/1523 ja (EU) 2015/1601 täytäntöönpanon tukemiseksi sidottuihin jäljellä oleviin määriin olisi sovellettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 514/2014 (7) 50 artiklan 1 kohtaa koskevaa poikkeusta, jolla pidennetään sitoumusten vapauttamisen määräaikaa kuudella kuukaudella, jotta asetuksen (EU) N:o 514/2014 14 artiklassa tarkoitettu kansallisten ohjelmien tarkistamismenettely voitaisiin saattaa päätökseen.

(8)

Jäsenvaltioilla olisi myös oltava riittävästi aikaa käyttää samaan toimeen uudelleen sidotut tai muihin toimiin siirretyt määrät ennen kyseisten määrien vapauttamista. Kun komissio hyväksyy tällaiset kansallisen ohjelman mukaiset uudelleen sidotut tai siirretyt määrät, kyseiset määrät olisi sen vuoksi katsottava sidotuiksi sinä vuonna, jona tehdään kansallisen ohjelman tarkistus, jossa hyväksytään kyseisten määrien sitominen uudelleen tai niiden siirtäminen.

(9)

Komission olisi raportoitava Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosittain kansainvälistä suojelua hakevien ja kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden siirtoja varten tarkoitettujen määrärahojen käytöstä ja erityisesti määrien siirtämisestä muihin kansallisen ohjelman mukaisiin toimiin tämän asetuksen mukaisesti.

(10)

Tämä asetus ei vaikuta asetuksen (EU) N:o 516/2014 17 artiklan nojalla käytettävissä olevaan rahoitukseen.

(11)

Tämän asetuksen tavoitteisiin pyritään rajoittamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 604/2013 (8) uudistuksesta käytäviä neuvotteluja.

(12)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 21 olevien 1 ja 2 artiklan sekä 4 a artiklan 1 kohdan mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta ei osallistu tämän asetuksen hyväksymiseen, asetus ei sido Yhdistynyttä kuningaskuntaa eikä sitä sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mainitun pöytäkirjan 4 artiklan soveltamista.

(13)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 21 olevan 3 artiklan sekä 4 a artiklan 1 kohdan mukaisesti Irlanti on 7 päivänä joulukuuta 2018 päivätyllä kirjeellä ilmoittanut haluavansa osallistua tämän asetuksen hyväksymiseen ja soveltamiseen.

(14)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Tanskan asemasta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 22 olevien 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän asetuksen hyväksymiseen, asetus ei sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan.

(15)

Koska on tarpeen välttää päätösten (EU) 2015/1523 ja (EU) 2015/1601 täytäntöönpanon tukemiseksi tehtyjen, jäljellä olevien määrien vapauttaminen, tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(16)

Jollei asetusta (EU) N:o 516/2014 muuteta ennen vuoden 2018 loppua, asiaankuuluva rahoitus ei ole enää jäsenvaltioiden käytettävissä turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta tuetuissa kansallisissa ohjelmissa. Asetuksen (EU) N:o 516/2014 muuttamisen kiireellisyyden vuoksi katsottiin asianmukaiseksi poiketa Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen liitetyssä, kansallisten parlamenttien asemasta Euroopan unionissa tehdyssä pöytäkirjassa N:o 1 olevassa 4 artiklassa tarkoitetusta kahdeksan viikon määräajasta.

(17)

Asetus (EU) N:o 516/2014 olisi sen vuoksi muutettava tämän mukaisesti,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 516/2014 seuraavasti:

1)

Muutetaan 18 artikla seuraavasti:

a)

korvataan otsikko seuraavasti:

Kansainvälistä suojelua hakevien tai kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden siirtoja varten tarkoitetut määrärahat ”;

b)

korvataan 1 kohdassa ilmaisu ”kansainvälistä suojelua saavaa […] henkilöä” ilmaisulla ”kansainvälistä suojelua hakevaa tai kansainvälistä suojelua saavaa […] henkilöä”;

c)

korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut täydentävät määrät osoitetaan jäsenvaltioille ensimmäisen kerran yksilöllisissä rahoituspäätöksissä, joilla hyväksytään niiden kansallinen ohjelma asetuksen (EU) N:o 514/2014 14 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti, ja sen jälkeen rahoituspäätöksessä, joka liitetään kansallisen ohjelman hyväksymispäätökseen. Nämä määrät voidaan sitoa uudelleen samaan kansallisen ohjelman mukaiseen toimeen tai siirtää muihin kansallisen ohjelman mukaisiin toimiin, jos tämä on asianmukaisesti perusteltu asiaankuuluvan kansallisen ohjelman tarkistuksen yhteydessä. Määrä voidaan sitoa uudelleen tai siirtää vain kerran. Komissio hyväksyy määrän uudelleen sitomisen tai siirron kansallisen ohjelman tarkistuksen yhteydessä.

Neuvoston päätöksillä (EU) 2015/1523 (*1) ja (EU) 2015/1601 (*2) käyttöön otetuista väliaikaisista toimenpiteistä johtuvien määrien osalta jäsenvaltioiden on yhteisvastuun lisäämiseksi ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 80 artiklan mukaisesti osoitettava vähintään 20 prosenttia mainituista määristä kansallisten ohjelmien mukaisiin toimiin, jotka liittyvät kansainvälistä suojelua hakevien tai kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden siirtoon, uudelleensijoittamiseen tai muunlaiseen tilapäiseen humanitaarisin perustein hyväksyttävään maahantuloon sekä valmistelutoimenpiteisiin, jotka koskevat kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden siirtoa heidän saavuttuaan unioniin, myös meritse, tai kansainvälistäsuojelua saavien henkilöiden siirtoa. Tällaisiin toimenpiteisiin ei saa sisältyä mitään säilöönottoon liittyviä toimenpiteitä. Jos jäsenvaltion uudelleen sitomien tai siirtämien määrärahojen osuus alittaa kyseisen vähimmäisprosenttiosuuden, uudelleen sidotun tai siirretyn määrän ja vähimmäisprosenttiosuuden välistä erotusta ei voi siirtää muihin kansallisen ohjelman mukaisiin toimiin.

(*1)  Neuvoston päätös (EU) 2015/1523, annettu 14 päivänä syyskuuta 2015, Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden käyttöön ottamisesta (EUVL L 239, 15.9.2015, s. 146)."

(*2)  Neuvoston päätös (EU) 2015/1601, annettu 22 päivänä syyskuuta 2015, Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden käyttöön ottamisesta (EUVL L 248, 24.9.2015, s. 80).”;"

d)

lisätään kohdat seuraavasti:

”3 a.   Asetuksen (EU) N:o 514/2014 50 artiklan 1 kohtaa sovellettaessa päätöksillä (EU) 2015/1523 ja (EU) 2015/1601 käyttöön otetuista väliaikaisista toimenpiteistä johtuvat määrät, jotka sidotaan uudelleen samaan kansallisen ohjelman mukaiseen toimeen tai siirretään muihin kansallisen ohjelman mukaisiin toimiin tämän artiklan 3 kohdan mukaisesti, katsotaan sidotuiksi sinä vuonna, jona tehdään kansallisen ohjelman tarkistus, jossa hyväksytään kyseisten määrien sitominen uudelleen tai niiden siirtäminen.

3 b.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 514/2014 50 artiklan 1 kohdassa säädetään, tämän artiklan 3 a kohdassa tarkoitettujen määrien vapauttamisen määräaikaa pidennetään kuudella kuukaudella.

3 c.   Komissio raportoi Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosittain tämän artiklan soveltamisesta.”;

e)

korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Jotta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 80 artiklassa tarkoitetut jäsenvaltioiden yhteisvastuun ja oikeudenmukaisen vastuunjaon tavoitteet voidaan tehokkaasti saavuttaa käytettävissä olevilla varoilla, komissiolle siirretään valta antaa tämän asetuksen 26 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kertakorvausten mukauttamiseksi, ottaen erityisesti huomioon vallitsevan inflaatiotason, kansainvälistä suojelua hakevien ja kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden jäsenvaltiosta toiseen siirtämiseen, uudelleensijoittamiseen sekä muunlaiseen tilapäiseen humanitaarisin perustein hyväksyttävään maahantuloon liittyvät kehityssuunnat sekä tekijät, joilla voidaan optimoida kertakorvausten muodostama taloudellinen kannustinvaikutus.”

2)

Korvataan 25 artiklan otsikossa ja johdantolauseessa ilmaisu ”kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden” ilmaisulla ”kansainvälistä suojelua hakevien tai kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.

Tehty Strasbourgissa 12 päivänä joulukuuta 2018.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

A. TAJANI

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 11. joulukuuta 2018 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 11. joulukuuta 2018.

(2)  Neuvoston päätös (EU) 2015/1523, annettu 14 päivänä syyskuuta 2015, Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden käyttöön ottamisesta (EUVL L 239, 15.9.2015, s. 146).

(3)  Neuvoston päätös (EU) 2015/1601, annettu 22 päivänä syyskuuta 2015, Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden käyttöön ottamisesta (EUVL L 248, 24.9.2015, s. 80).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 516/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston perustamisesta, neuvoston päätöksen 2008/381/EY muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätösten N:o 573/2007/EY ja N:o 575/2007/EY ja neuvoston päätöksen 2007/435/EY kumoamisesta (EUVL L 150, 20.5.2014, s. 168).

(5)  Neuvoston päätös (EU) 2016/1754, annettu 29 päivänä syyskuuta 2016, Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden käyttöön ottamisesta annetun päätöksen (EU) 2015/1601 muuttamisesta (EUVL L 268, 1.10.2016, s. 82).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2018, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta (EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 514/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoon sekä poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineeseen sovellettavista yleisistä säännöksistä (EUVL L 150, 20.5.2014, s. 112).

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 604/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta (EUVL L 180, 29.6.2013, s. 31).


Top