EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1143

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1143, annettu 10 päivänä elokuuta 2018, päätösten 92/260/ETY ja 93/197/ETY muuttamisesta hevoseläinten virusarteriitin testauksen osalta (tiedoksiannettu numerolla C(2018) 5071) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)

C/2018/5071

OJ L 207, 16.8.2018, p. 58–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1143/oj

16.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 207/58


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2018/1143,

annettu 10 päivänä elokuuta 2018,

päätösten 92/260/ETY ja 93/197/ETY muuttamisesta hevoseläinten virusarteriitin testauksen osalta

(tiedoksiannettu numerolla C(2018) 5071)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista elävien hevoseläinten liikkuvuuden ja kolmansista maista tapahtuvan tuonnin osalta 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston direktiivin 2009/156/EY (1) ja erityisesti sen 15 artiklan a kohdan sekä b kohdan ii alakohdan ensimmäisen alakohdan, 16 artiklan 2 kohdan sekä 19 artiklan johdantolauseen ja b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 2009/156/EY vahvistetaan eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, joita sovelletaan tuotaessa eläviä hevoseläimiä unioniin. Siinä annetaan komissiolle valtuudet säätää muun muassa rekisteröityjen hevoseläinten tilapäistä tuontia ja hevoseläinten tuontia unioniin koskevista erityisedellytyksistä.

(2)

Komission päätöksessä 92/260/ETY (2) säädetään, että jäsenvaltioiden on sallittava sellaisten rekisteröityjen hevosten tilapäinen tuonti unioniin, jotka täyttävät eläinten terveyttä ja eläinlääkärintodistuksia koskevat vaatimukset, jotka vahvistetaan muun muassa päätöksen liitteessä II olevassa A–E kohdassa.

(3)

Komission päätöksessä 93/197/ETY (3) säädetään, että jäsenvaltioiden on sallittava sellaisten rekisteröityjen hevosten sekä jalostukseen ja kasvatukseen tarkoitettujen hevosten tuonti unioniin, jotka täyttävät eläinten terveyttä ja eläinlääkärintodistuksia koskevat vaatimukset, jotka vahvistetaan muun muassa päätöksen liitteessä II olevassa A–E kohdassa.

(4)

Kuohitsemattomia urospuolisia hevoseläimiä saa tuoda unioniin ainoastaan sen jälkeen, kun ne on testattu hevoseläinten virusarteriitin toteamiseksi ja testin tulokset ovat negatiiviset tai kun ne on rokotettu ja säännöllisesti uusintarokotettu tätä tautia vastaan, jos kyseiset hevoseläimet ovat lähtöisin kolmannesta maasta, jossa on virallisesti ilmoitettu hevoseläinten virusarteriitin tapauksia viimeisten kuuden kuukauden aikana ennen unioniin lähettämistä.

(5)

Sen lisäksi, että unioni on asettanut vaatimuksia unioniin tuotaviksi tarkoitettujen kuohitsemattomien urospuolisten hevoseläinten testaukselle tai rokottamiselle, Maailman eläintautijärjestön maaeläinten terveyttä koskevan säännöstön (OIE Terrestrial Animal Health Code), jäljempänä ’säännöstö’, vuoden 2017 painoksen (4) 12.9 luku sisältää kuohitsemattomien urospuolisten hevoseläinten ja hevoseläinten virusarteriitin testaamista koskevan suosituksen.

(6)

Jos siemenestenäytettä ei saada seropositiivisen kuohitsemattoman urospuolisen hevoseläimen testausta varten eikä yhtäjaksoista rokotussuojaa voida varmentaa, urospuolisen hevoseläimen testiparitus kahden seronegatiivisen tamman kanssa, kuten säännöstön 12.9.2 artiklan 4 kohdan a alakohdassa kuvataan, on soveltuva vaihtoehtoinen menetelmä sen varmistamiseksi, että kuohitsemattomat urospuoliset hevoseläimet eivät levitä virusarteriittia siemennesteessään.

(7)

Koska hevoseläinten virusarteriittirokotteista on pulaa, on tarpeen säätää uudesta testausmenetelmästä hevoseläinten virusarteriitin toteamiseksi OIE:n suositusten mukaisesti sekä muuttaa päätösten 92/260/ETY ja 93/197/ETY liitteessä II olevaa A–E kohtaa.

(8)

Sen vuoksi päätöksiä 92/260/ETY ja 93/197/ETY olisi muutettava.

(9)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 92/260/ETY liitteessä II oleva A–E kohta tämän päätöksen liitteen I mukaisesti.

2 artikla

Muutetaan päätöksen 93/197/ETY liitteessä II oleva A–E kohta tämän päätöksen liitteen II mukaisesti.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 10 päivänä elokuuta 2018.

Komission puolesta

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komission jäsen


(1)  EUVL L 192, 23.7.2010, s. 1.

(2)  Komission päätös 92/260/ETY, tehty 10 päivänä huhtikuuta 1992, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista rekisteröityjen hevosten tilapäisessä tuonnissa (EYVL L 130, 15.5.1992, s. 67).

(3)  Komission päätös 93/197/ETY, tehty 5 päivänä helmikuuta 1993, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista rekisteröityjen hevosten sekä jalostukseen ja tuotantoon tarkoitettujen hevosten tuonnissa (EYVL L 86, 6.4.1993, s. 16).

(4)  http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_eav.htm.


LIITE I

Muutetaan päätös 92/260/ETY seuraavasti:

1)

korvataan liitteessä II olevan A–E kohdan kunkin terveystodistuksen III jakson e alakohdan v alakohta seuraavasti:

”(3) v)

jos on kyse yli 180 päivän ikäisestä kuohitsemattomasta urospuolisesta eläimestä,

joko hevoseläinten virusarteriitti on virallisesti todettu 6 viime kuukauden aikana (3);

tai

eläimelle on tehty vientiä edeltäneiden 21 päivän aikana … (päiväys) (5) otetusta verinäytteestä hevosen virusarteriitin toteamiseksi virusneutralisaatiotesti, jonka tulos oli negatiivinen seerumilaimennoksella 1:4 (3);

tai

eläimelle on tehty vientiä edeltäneiden 21 päivän aikana … (päiväys) (5) kerätyn siemennesteen koko määrän määräosasta hevosen virusarteriitin toteamiseksi viruseristystesti, jonka tulos oli negatiivinen (3);

tai

eläimelle on tehty hevosen virusarteriitin toteamiseksi viruseristystesti, polymeraasiketjureaktio (PCR) tai reaaliaikainen PCR, jonka tulos oli negatiivinen, määräosasta sen siemennesteen koko määrästä, joka on kerätty sen päivän jälkeen, jona kyseisestä eläimestä enintään 6 kuukautta ennen lähettämispäivää … (päiväys) (5) otetulle verinäytteelle on tehty hevoseläinten virusarteriitin toteamiseksi virusneutralisaatiotesti, jonka tulos oli positiivinen vähintään seerumilaimennoksella 1:4 (3);

tai

enintään 6 kuukautta ennen lähettämispäivää urospuolinen hevoseläin, jolta on aiemmin saatu positiivinen testitulos hevosläinten virusarteriitin vasta-aineiden osalta tai joka on rokotettu hevoseläinten virusarteriittia vastaan, on

a)

koeparitettu kahtena peräkkäisenä päivänä vähintään kahden tamman kanssa, jotka on pidetty eristyksissä 7 päivä ennen parittelua ja vähintään 28 päivää koeparittelun jälkeen ja joille on tehty hevoseläinten virusarteriitin toteamiseksi kaksi serologista testiä, joiden tulokset olivat negatiiviset, seerumilaimennoksella 1:4 verinäytteistä, jotka on otettu parittelun yhteydessä ja vähintään 28 päivää koeparittelun jälkeen, ja

b)

testattu hevoseläinten virusarteriitin toteamiseksi virusneutralisaatiotestillä verinäytteestä, joka on otettu lähettämispäivää edeltäneiden 21 päivän aikana … (päiväys) (5), ja testistä on saatu:

joko positiivinen tulos vähintään seerumilaimennoksella 1:4 (3), tai

negatiivinen tulos seerumilaimennoksella 1:4 (3);

tai

eläin on rokotettu hevosen virusarteriittia vastaan … (päiväys) (5) virkaeläinlääkärin valvonnassa toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä rokotteella seuraavien ensirokotusohjelmien mukaisesti sekä rokotettu säännöllisin väliajoin uudelleen (3):

Hevoseläinten virusarteriitin ensirokotusohjelmat:

Ohje : Viivatkaa yli rokotusohjelmat, joita ei ole sovellettu edellä kuvattuun eläimeen.

Osoittakaa asianmukaisin todistuksin tulokset ennen rokotusta ja rokotuksen jälkeen sekä uusintarokotus.

a)

rokottaminen suoritettiin samana päivänä, jona otettiin verinäyte, joka myöhemmin virusneutralisaatiotestissä osoittautui negatiiviseksi seerumilaimennoksella 1:4 (3); tai

b)

rokottaminen suoritettiin enintään 15 päivää kestäneen, virkaeläinlääkärin valvonnassa toteutetun eristyksen aikana, joka alkoi samana päivänä, jona otettiin verinäyte, joka kyseisen eristyksen aikana tehdyssä virusneutralisaatiotestissä osoittautui negatiiviseksi seerumilaimennoksella 1:4 (3); tai

c)

rokottaminen suoritettiin virkaeläinlääkärin valvonnassa toteutetun eristyksen aikana eläimen ollessa 180–270 päivän ikäinen. Eristysaikana kahden, vähintään 10 päivän välein otetun verinäytteen vasta-ainepitoisuudet osoittautuivat hevoseläinten virusarteriitin toteamiseksi tehdyssä virusneutralisaatiotestissä vakaiksi tai aleneviksi (3); tai

d)

rokottaminen suoritettiin sen jälkeen, kun eläimelle oli tehty hevoseläinten virusarteriitin toteamiseksi virusneutralisaatiotesti, jonka tulos oli negatiivinen seerumilaimennoksella 1:4 ja joka tehtiin verinäytteestä, joka otettiin aikaisintaan 7 päivää sen jälkeen, kun alkoi 21 päivää rokotuksen jälkeen päättynyt keskeytymätön eristysjakso (3); tai

e)

rokottaminen suoritettiin eläimen ollessa 180–250 päivän ikäinen sen jälkeen, kun eläimelle oli tehty hevoseläinten virusarteriitin toteamiseksi virusneutralisaatiotesti, jonka tulos oli negatiivinen seerumilaimennoksella 1:4 tai joka tehtiin samana päivänä saman laboratorion suorittamana kahdesta verinäytteestä, jotka otettiin vähintään 14 päivän välein, ja vasta-ainepitoisuus pysyi vakaana tai aleni (3);

tai

hevoseläinten virusarteriitin toteamiseksi tehtäviä testejä tai hevoseläinten virusarteriittia vastaan rokottamista koskevista vaatimuksista on myönnetty vapautus unionin lainsäädännössä … (lisätään viittaus sovellettavaan unionin säädökseen) sillä perusteella, että eläin on tilapäisesti tuotu unioniin mainitussa säädöksessä määriteltyyn hevostapahtumaan osallistumista varten ja että eläin pidetään erillään muista hevoseläimistä, jotka eivät osallistu kyseiseen tapahtumaan, ja että kaikenlainen jalostustoiminta, mukaan luettuna siemennesteen keräys, on kielletty tilapäisen unionissa oleskelun aikana (3);”

2)

poistetaan liitteessä II olevan A, B ja D kohdan kunkin terveystodistuksen alaviite 6;

3)

poistetaan liitteessä II olevan C ja E kohdan kunkin terveystodistuksesta alaviite 7.


LIITE II

Muutetaan päätös 93/197/ETY seuraavasti:

1)

korvataan liitteessä II olevan A, C, D ja E kohdan kunkin terveystodistuksen III jakson e alakohdan v alakohta seuraavasti:

”(3) v)

jos on kyse yli 180 päivän ikäisestä kuohitsemattomasta urospuolisesta eläimestä,

joko hevoseläinten virusarteriittia ei ole virallisesti todettu viimeisten 6 kuukauden aikana (3);

tai

eläimelle on tehty vientiä edeltäneiden 21 päivän aikana … (päiväys) (4) otetusta verinäytteestä hevosen virusarteriitin toteamiseksi virusneutralisaatiotesti, jonka tulos oli negatiivinen seerumilaimennoksella 1:4 (3);

tai

eläimelle on tehty vientiä edeltäneiden 21 päivän aikana … (päiväys) (4) kerätyn siemennesteen koko määrän määräosasta hevosen virusarteriitin toteamiseksi viruseristystesti, jonka tulos oli negatiivinen (3);

tai

eläimelle on tehty hevosen virusarteriitin toteamiseksi viruseristystesti, polymeraasiketjureaktio (PCR) tai reaaliaikainen PCR, jonka tulos oli negatiivinen, määräosasta sen siemennesteen koko määrästä, joka on kerätty sen päivän jälkeen, jona kyseisestä eläimestä enintään 6 kuukautta ennen lähettämispäivää … (päiväys) (4) otetulle verinäytteelle on tehty hevoseläinten virusarteriitin toteamiseksi virusneutralisaatiotesti, jonka tulos oli positiivinen vähintään seerumilaimennoksella 1:4 (3);

tai

enintään 6 kuukautta ennen lähettämispäivää urospuolinen hevoseläin, jolta on aiemmin saatu positiivinen testitulos hevosläinten virusarteriitin vasta-aineiden osalta tai joka on rokotettu hevoseläinten virusarteriittia vastaan, on

a)

koeparitettu kahtena peräkkäisenä päivänä vähintään kahden tamman kanssa, jotka on pidetty eristyksissä 7 päivää ennen parittelua ja vähintään 28 päivää koeparittelun jälkeen ja joille on tehty hevoseläinten virusarteriitin toteamiseksi kaksi serologista testiä, joiden tulokset olivat negatiiviset, seerumilaimennoksella 1:4 verinäytteistä, jotka on otettu parittelun yhteydessä ja vähintään 28 päivää koeparittelun jälkeen, ja

b)

testattu hevoseläinten virusarteriitin toteamiseksi virusneutralisaatiotestillä verinäytteestä, joka on otettu lähettämispäivää edeltäneiden 21 päivän aikana … (päiväys) (4), ja testistä on saatu:

joko positiivinen tulos vähintään seerumilaimennoksella 1:4 (3), tai

negatiivinen tulos seerumilaimennoksella 1:4 (3);

tai

eläin on rokotettu hevosen virusarteriittia vastaan … (päiväys) (4) virkaeläinlääkärin valvonnassa toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä rokotteella seuraavien ensirokotusohjelmien mukaisesti sekä rokotettu säännöllisin väliajoin uudelleen (3):

Hevoseläinten virusarteriitin ensirokotusohjelmat:

Ohje : Viivatkaa yli rokotusohjelmat, joita ei ole sovellettu edellä kuvattuun eläimeen.

Osoittakaa asianmukaisin todistuksin tulokset ennen rokotusta ja rokotuksen jälkeen sekä uusintarokotus.

a)

rokottaminen suoritettiin samana päivänä, jona otettiin verinäyte, joka myöhemmin virusneutralisaatiotestissä osoittautui negatiiviseksi seerumilaimennoksella 1:4 (3); tai

b)

rokottaminen suoritettiin enintään 15 päivää kestäneen, virkaeläinlääkärin valvonnassa toteutetun eristyksen aikana, joka alkoi samana päivänä, jona otettiin verinäyte, joka kyseisen eristyksen aikana tehdyssä virusneutralisaatiotestissä osoittautui negatiiviseksi seerumilaimennoksella 1:4 (3); tai

c)

rokottaminen suoritettiin virkaeläinlääkärin valvonnassa toteutetun eristyksen aikana eläimen ollessa 180–270 päivän ikäinen. Eristysaikana kahden, vähintään 10 päivän välein otetun verinäytteen vasta-ainepitoisuudet osoittautuivat hevoseläinten virusarteriitin toteamiseksi tehdyssä virusneutralisaatiotestissä vakaiksi tai aleneviksi (3); tai

d)

rokottaminen suoritettiin sen jälkeen, kun eläimelle oli tehty hevoseläinten virusarteriitin toteamiseksi virusneutralisaatiotesti, jonka tulos oli negatiivinen seerumilaimennoksella 1:4 ja joka tehtiin verinäytteestä, joka otettiin aikaisintaan 7 päivää sen jälkeen, kun alkoi 21 päivää rokotuksen jälkeen päättynyt keskeytymätön eristysjakso (3); tai

e)

rokottaminen suoritettiin eläimen ollessa 180–250 päivän ikäinen sen jälkeen, kun eläimelle oli tehty hevoseläinten virusarteriitin toteamiseksi virusneutralisaatiotesti, jonka tulos oli negatiivinen seerumilaimennoksella 1:4 tai joka tehtiin samana päivänä saman laboratorion suorittamana kahdesta verinäytteestä, jotka otettiin vähintään 14 päivän välein, ja vasta-ainepitoisuus pysyi vakaana tai aleni (3);”;

2)

korvataan liitteessä II olevan B kohdan terveystodistuksen III jakson e alakohdan v alakohta seuraavasti:

”(2) v)

jos on kyse yli 180 päivän ikäisestä kuohitsemattomasta urospuolisesta eläimestä,

joko hevoseläinten virusarteriittia ei ole virallisesti todettu viimeisten 6 kuukauden aikana (2);

tai

eläimelle on tehty vientiä edeltäneiden 21 päivän aikana … (päiväys) (4) otetusta verinäytteestä hevosen virusarteriitin toteamiseksi virusneutralisaatiotesti, jonka tulos oli negatiivinen seerumilaimennoksella 1:4 (2);

tai

eläimelle on tehty vientiä edeltäneiden 21 päivän aikana … (päiväys) (4) kerätyn siemennesteen koko määrän määräosasta hevosen virusarteriitin toteamiseksi viruseristystesti, jonka tulos oli negatiivinen (2);

tai

eläimelle on tehty hevosen virusarteriitin toteamiseksi viruseristystesti, polymeraasiketjureaktio (PCR) tai reaaliaikainen PCR, jonka tulos oli negatiivinen, määräosasta sen siemennesteen koko määrästä, joka on kerätty sen päivän jälkeen, jona kyseisestä eläimestä enintään 6 kuukautta ennen lähettämispäivää … (päiväys) (4) otetulle verinäytteelle on tehty hevoseläinten virusarteriitin toteamiseksi virusneutralisaatiotesti, jonka tulos oli positiivinen vähintään seerumilaimennoksella 1:4 (2);

tai

enintään 6 kuukautta ennen lähettämispäivää urospuolinen hevoseläin, jolta on aiemmin saatu positiivinen testitulos hevosläinten virusarteriitin vasta-aineiden osalta tai joka on rokotettu hevoseläinten virusarteriittia vastaan, on

a)

koeparitettu kahtena peräkkäisenä päivänä vähintään kahden tamman kanssa, jotka on pidetty eristyksissä 7 päivää ennen parittelua ja vähintään 28 päivää koeparittelun jälkeen ja joille on tehty hevoseläinten virusarteriitin toteamiseksi kaksi serologista testiä, joiden tulokset olivat negatiiviset, seerumilaimennoksella 1:4 verinäytteistä, jotka on otettu parittelun yhteydessä ja vähintään 28 päivää koeparittelun jälkeen, ja

b)

testattu hevoseläinten virusarteriitin toteamiseksi virusneutralisaatiotestillä verinäytteestä, joka on otettu lähettämispäivää edeltäneiden 21 päivän aikana … (päiväys) (4), ja testistä on saatu:

joko positiivinen tulos vähintään seerumilaimennoksella 1:4 (2), tai

negatiivinen tulos seerumilaimennoksella 1:4 (2);

tai

eläin on rokotettu hevosen virusarteriittia vastaan … (päiväys) (4) virkaeläinlääkärin valvonnassa toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä rokotteella seuraavien ensirokotusohjelmien mukaisesti sekä rokotettu säännöllisin väliajoin uudelleen (2):

Hevoseläinten virusarteriitin ensirokotusohjelmat:

Ohje : Viivatkaa yli rokotusohjelmat, joita ei ole sovellettu edellä kuvattuun eläimeen.

Osoittakaa asianmukaisin todistuksin tulokset ennen rokotusta ja rokotuksen jälkeen sekä uusintarokotus.

a)

rokottaminen suoritettiin samana päivänä, jona otettiin verinäyte, joka myöhemmin virusneutralisaatiotestissä osoittautui negatiiviseksi seerumilaimennoksella 1:4 (2); tai

b)

rokottaminen suoritettiin enintään 15 päivää kestäneen, virkaeläinlääkärin valvonnassa toteutetun eristyksen aikana, joka alkoi samana päivänä, jona otettiin verinäyte, joka kyseisen eristyksen aikana tehdyssä virusneutralisaatiotestissä osoittautui negatiiviseksi seerumilaimennoksella 1:4 (2); tai

c)

rokottaminen suoritettiin virkaeläinlääkärin valvonnassa toteutetun eristyksen aikana eläimen ollessa 180–270 päivän ikäinen. Eristysaikana kahden, vähintään 10 päivän välein otetun verinäytteen vasta-ainepitoisuudet osoittautuivat hevoseläinten virusarteriitin toteamiseksi tehdyssä virusneutralisaatiotestissä vakaiksi tai aleneviksi (2); tai

d)

rokottaminen suoritettiin sen jälkeen, kun eläimelle oli tehty hevoseläinten virusarteriitin toteamiseksi virusneutralisaatiotesti, jonka tulos oli negatiivinen seerumilaimennoksella 1:4 ja joka tehtiin verinäytteestä, joka otettiin aikaisintaan 7 päivää sen jälkeen, kun alkoi 21 päivää rokotuksen jälkeen päättynyt keskeytymätön eristysjakso (2); tai

e)

rokottaminen suoritettiin eläimen ollessa 180–250 päivän ikäinen sen jälkeen, kun eläimelle oli tehty hevoseläinten virusarteriitin toteamiseksi virusneutralisaatiotesti, jonka tulos oli negatiivinen seerumilaimennoksella 1:4 tai joka tehtiin samana päivänä saman laboratorion suorittamana kahdesta verinäytteestä, jotka otettiin vähintään 14 päivän välein, ja vasta-ainepitoisuus pysyi vakaana tai aleni (2);”.


Top