EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018L0849

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/849, annettu 30 päivänä toukokuuta 2018, romuajoneuvoista annetun direktiivin 2000/53/EY, paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista annetun direktiivin 2006/66/EY ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2012/19/EU muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

PE/9/2018/REV/1

OJ L 150, 14.6.2018, p. 93–99 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/849/oj

14.6.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 150/93


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI (EU) 2018/849,

annettu 30 päivänä toukokuuta 2018,

romuajoneuvoista annetun direktiivin 2000/53/EY, paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista annetun direktiivin 2006/66/EY ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2012/19/EU muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 192 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon (2),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Unionin jätehuoltoa olisi parannettava ympäristön suojelemiseksi ja säilyttämiseksi sekä sen laadun parantamiseksi, ihmisten terveyden suojelemiseksi, luonnonvarojen harkitun, tehokkaan ja järkevän käytön varmistamiseksi sekä kiertotalouden periaatteiden edistämiseksi.

(2)

Pienten laitosten tai yritysten sääntelytaakan keventämiseksi olisi yksinkertaistettava pieniä laitoksia tai yrityksiä koskevia lupa- ja rekisteröintivaatimuksia.

(3)

Jäsenvaltioiden joka kolmas vuosi laatimat täytäntöönpanokertomukset eivät ole osoittautuneet tehokkaaksi välineeksi säännösten noudattamisen todentamisessa tai asianmukaisen täytäntöönpanon varmistamisessa, vaan ne aiheuttavat tarpeettoman hallinnollisen taakan. Näin ollen on aiheellista kumota säännökset, jotka velvoittavat jäsenvaltiot laatimaan tällaisia kertomuksia. Sääntöjen noudattamisen valvonnan olisi sen sijaan perustuttava yksinomaan tietoihin, joita jäsenvaltiot toimittavat vuosittain komissiolle.

(4)

Jäsenvaltioiden toimittamat tiedot ovat välttämättömiä, jotta komissio voi arvioida unionin jätelainsäädännön noudattamista jäsenvaltioissa. Tietojen laatua, luotettavuutta ja vertailukelpoisuutta olisi parannettava ottamalla käyttöön yksi vastaanottopiste kaikelle jätetiedolle, poistamalla tarpeettomat raportointivaatimukset, vertailemalla kansallisia raportointimenetelmiä sekä ottamalla käyttöön tietojen laaduntarkastusraportti.

(5)

Jätehuoltoa koskevien tietojen raportoinnin luotettavuus on erittäin tärkeää tehokkaan täytäntöönpanon kannalta sekä jäsenvaltioiden tietojen vertailukelpoisuuden varmistamiseksi. Tästä syystä jäsenvaltioiden olisi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveissä 2000/53/EY (4), 2006/66/EY (5) ja 2012/19/EU (6) vahvistettujen tavoitteiden saavuttamisesta raportoidessaan käytettävä uusimpia komission kehittämiä sääntöjä ja niiden kunkin kyseisten direktiivien täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten toimivaltaisten viranomaisten kehittämiä menetelmiä.

(6)

Jätteen syntymisen ehkäisemistä ja jätehuoltoa koskevassa unionin lainsäädännössä sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2008/98/EY (7) säädettyä jätehierarkiaa ensisijaisuusjärjestyksenä. Jäsenvaltioiden olisi tämän direktiivin tavoitteita noudattaessaan toteutettava tarvittavat toimenpiteet ottaakseen jätehierarkian ensisijaisuusjärjestys huomioon ja varmistaakseen kyseisen ensisijaisuuden täytäntöönpano käytännössä.

(7)

Unioni on sitoutunut kiertotalouteen siirtymiseen, ja siksi direktiivejä 2000/53/EY, 2006/66/EY ja 2012/19/EU olisi tarkasteltava uudelleen ja niitä olisi tarvittaessa muutettava siten, että otetaan huomioon niiden täytäntöönpano ja selvitetään muun muassa, voidaanko tiettyjä merkityksellisiin jätevirtoihin sisältyviä materiaaleja varten asettaa tavoitteita. Direktiivin 2000/53/EY uudelleentarkastelussa olisi myös kiinnitettävä huomiota sellaisten romuajoneuvojen ongelmaan, joita ei ole ilmoitettu romuajoneuvoiksi, mukaan lukien sellaisten käytettyjen ajoneuvojen siirto, joiden epäillään olevan romuajoneuvoja, sekä romuajoneuvojen siirtoja koskevien yhteyshenkilöiden suuntaviivojen N:o 9 soveltamiseen. Direktiivin 2006/66/EY uudelleentarkastelussa olisi myös otettava huomioon sellaisten uudentyyppisten paristojen tekninen kehitys, joissa ei käytetä vaarallisia aineita.

(8)

Direktiivin 2000/53/EY muuttamiseksi ja täydentämiseksi ja direktiivin 2012/19/EU muuttamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat direktiivin 2000/53/EY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, 4 artiklan 2 kohdan b alakohtaa ja 5 artiklan 5 kohtaa, 6 artiklan 6 kohtaa ja 8 artiklan 2 kohtaa sekä direktiivin 2012/19/EU, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, 19 artiklaa. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa (8) vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(9)

Jotta voidaan varmistaa direktiivin 2000/53/EY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, yhdenmukainen täytäntöönpano sen 7 artiklan 2 kohdan ja 9 artiklan 1 d kohdan osalta sekä direktiivin 2012/19/EU, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, yhdenmukainen täytäntöönpano sen 16 artiklan 9 kohdan osalta, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 (9) mukaisesti.

(10)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitteita, joita ovat unionin jätehuollon parantaminen ja sen myötä ympäristön suojelu ja säilyttäminen ja sen laadun parantaminen sekä luonnonvarojen harkittu ja järkevä käyttö, vaan ne voidaan toimenpiteiden laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(11)

Direktiivit 2000/53/EY, 2006/66/EY ja 2012/19/EU olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(12)

Jäsenvaltiot ovat selittävistä asiakirjoista 28 päivänä syyskuuta 2011 annetun jäsenvaltioiden ja komission yhteisen poliittisen lausuman (10) mukaisesti sitoutuneet perustelluissa tapauksissa liittämään ilmoitukseen toimenpiteistä, jotka koskevat direktiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä, yhden tai useamman asiakirjan, joissa selitetään direktiivin osien ja kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiseen tarkoitettujen välineiden vastaavien osien suhde. Tämän direktiivin osalta lainsäätäjä pitää tällaisten asiakirjojen toimittamista perusteltuna,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Direktiivin 2000/53/EY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 2000/53/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 4 artiklan 2 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan säännöllisesti liitettä II sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen, jotta voidaan

i)

tarvittaessa määrittää esiintymispitoisuuksien enimmäisrajat, joihin asti tämän kohdan a alakohdassa tarkoitettuja aineita sallitaan tietyissä ajoneuvojen materiaaleissa ja osissa;

ii)

sulkea tietyt ajoneuvojen materiaalit ja osat tämän kohdan a alakohdan soveltamisalan ulkopuolelle, jos kyseisessä alakohdassa tarkoitettujen aineiden käyttöä ei voida välttää;

iii)

poistaa ajoneuvojen materiaaleja ja osia liitteestä II, jos tämän kohdan a alakohdassa tarkoitettujen aineiden käyttö voidaan välttää;

iv)

osoittaa i ja ii alakohdan mukaisesti ne ajoneuvojen materiaalit ja osat, jotka voidaan poistaa ennen jatkokäsittelyä, ja edellyttää, että ne merkitään tai tehdään muilla asianmukaisilla keinoilla tunnistettaviksi.

Komissio antaa erillisen delegoidun säädöksen i–iv alakohdan nojalla kustakin tarkoitetusta aineesta, materiaalista tai osasta.”

2)

Korvataan 5 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niiden toimivaltaiset viranomaiset tunnustavat vastavuoroisesti ja hyväksyvät muissa jäsenvaltioissa tämän artiklan 3 kohdan mukaisesti annetut romutustodistukset.

Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän direktiivin täydentämiseksi vahvistamalla romutustodistuksen vähimmäisvaatimukset.”

3)

Muutetaan 6 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarpeelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kaikki romuajoneuvot varastoidaan (myös väliaikaisesti) ja käsitellään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY (*1) 4 artiklassa säädetyn jätehierarkian ja yleisten vaatimusten mukaisesti sekä tämän direktiivin liitteessä I säädettyjä teknisiä vähimmäisvaatimuksia noudattaen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta terveyttä ja ympäristöä koskevien kansallisten säännösten soveltamista.

(*1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta (EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3).”;"

b)

korvataan 6 kohta seuraavasti:

”6.   Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitettä I sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen.”.

4)

Korvataan 7 artiklan 2 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

”Komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksiä, jotka koskevat yksityiskohtaisia sääntöjä, jotka ovat tarpeen sen valvomiseksi, että jäsenvaltiot noudattavat tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa vahvistettuja tavoitteita. Tällaisia sääntöjä laatiessaan komissio ottaa huomioon kaikki asiaan liittyvät tekijät, muun muassa tietojen saatavuuden sekä romuajoneuvojen vientiä ja tuontia koskevan kysymyksen. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”

5)

Korvataan 8 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän direktiivin täydentämiseksi vahvistamalla tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut standardit. Komissio ottaa näitä standardeja laatiessaan huomioon tällä alalla asianmukaisilla kansainvälisillä foorumeilla tehtävän työn. Komissio osallistuu tarvittaessa tähän työskentelyyn.”

6)

Muutetaan 9 artikla seuraavasti:

a)

kumotaan 1 kohta;

b)

lisätään kohdat seuraavasti:

”1 a.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 7 artiklan 2 kohdan täytäntöönpanoa koskevat tiedot kultakin kalenterivuodelta.

Niiden on toimitettava tiedot sähköisesti 18 kuukauden kuluessa sen raportointivuoden päättymisestä, jolta tiedot on kerätty. Tiedot on toimitettava komission tämän artiklan 1 d kohdan mukaisesti vahvistamassa muodossa.

Ensimmäisen raportointikauden on alettava ensimmäisestä täydestä kalenterivuodesta sen täytäntöönpanosäädöksen hyväksymisen jälkeen, jossa vahvistetaan raportoinnin muoto tämän artiklan 1 d kohdan mukaisesti, ja sen on katettava tiedot kyseiseltä raportointikaudelta.

1 b.   Jäsenvaltioiden 1 a kohdan mukaisesti toimittamiin tietoihin on liitettävä laaduntarkastusraportti.

1 c.   Komissio tarkastelee 1 a kohdan mukaisesti toimitettuja tietoja ja julkaisee tarkastelunsa tuloksista kertomuksen. Kyseisessä kertomuksessa arvioidaan tietojenkeruun järjestämistä, jäsenvaltioissa käytettyjä tietolähteitä ja menetelmiä sekä kyseisten tietojen täydellisyyttä, luotettavuutta, oikea-aikaisuutta ja yhtenäisyyttä. Arviointiin voi sisältyä erityisiä parannussuosituksia. Kertomus laaditaan sen jälkeen, kun jäsenvaltiot ovat ensimmäisen kerran toimittaneet tiedot ja tämän jälkeen neljän vuoden välein.

1 d.   Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa säädetään, missä muodossa tämän artiklan 1 a kohdassa tarkoitetut tiedot toimitetaan. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”.

7)

Lisätään artikla seuraavasti:

”9 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.   Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.   Siirretään komissiolle 4 päivästä heinäkuuta 2018 viiden vuoden ajaksi 4 artiklan 2 kohdan b alakohdassa, 5 artiklan 5 kohdassa, 6 artiklan 6 kohdassa ja 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 4 artiklan 2 kohdan b alakohdassa, 5 artiklan 5 kohdassa, 6 artiklan 6 kohdassa ja 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.   Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa (*2) vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.   Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.   Edellä olevan 4 artiklan 2 kohdan b alakohdan, 5 artiklan 5 kohdan, 6 artiklan 6 kohdan tai 8 artiklan 2 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

(*2)  EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”"

8)

Lisätään artikla seuraavasti:

”10 a artikla

Uudelleentarkastelu

Komissio tarkastelee tätä direktiiviä uudelleen viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020, ja antaa tätä varten Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, johon liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus.”

9)

Korvataan 11 artikla seuraavasti:

”11 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa komitea. Tämä komitea on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 182/2011 (*3) tarkoitettu komitea.

2.   Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

Jos komitea ei anna lausuntoa, komissio ei hyväksy ehdotusta täytäntöönpanosäädökseksi, ja tuolloin sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklan 4 kohdan kolmatta alakohtaa.

(*3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).”"

2 artikla

Direktiivin 2006/66/EY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 2006/66/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 10 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jäsenvaltioiden on seurattava keräysasteita vuosittain tämän direktiivin liitteessä I säädetyn järjestelmän mukaisesti. Jäsenvaltioiden on toimitettava kertomukset sähköisesti komissiolle 18 kuukauden kuluessa sen raportointivuoden päättymisestä, jolta tiedot on kerätty, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2150/2002 (*4) soveltamista. Kertomuksissa on esitettävä, miten keräysasteen laskemiseksi tarvittavat tiedot on saatu.

(*4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2150/2002, annettu 25 päivänä marraskuuta 2002, jätetilastoista (EYVL L 332, 9.12.2002, s. 1).”"

2)

Korvataan 12 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Jäsenvaltioiden on raportoitava kunakin asianomaisena kalenterivuonna saavutetusta kierrätysasteesta ja siitä, onko liitteessä III olevassa B osassa tarkoitetut kierrätystehokkuudet saavutettu. Niiden on toimitettava tiedot sähköisesti komissiolle 18 kuukauden kuluessa sen raportointivuoden päättymisestä, jolta tiedot on kerätty.”

3)

Kumotaan 22 artikla.

4)

Lisätään artikla seuraavasti:

”22 a artikla

Kannustimet jätehierarkian soveltamiseen

Edistääkseen tässä direktiivissä vahvistettujen tavoitteiden saavuttamista jäsenvaltiot voivat hyödyntää taloudellisia ohjauskeinoja ja muita toimenpiteitä, joilla kannustetaan jätehierarkian soveltamiseen, kuten direktiivin 2008/98/EY liitteessä IV a esitettyjä ohjauskeinoja ja toimenpiteitä tai muita asianmukaisia ohjauskeinoja ja toimenpiteitä.”

5)

Muutetaan 23 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Komissio laatii viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2018 kertomuksen tämän direktiivin täytäntöönpanosta sekä sen vaikutuksista ympäristöön ja sisämarkkinoiden toimintaan.”;

b)

korvataan 2 kohdan johdantokappale seuraavasti:

”2.   Komissio sisällyttää kertomukseensa arvion tämän direktiivin seuraavista näkökohdista:”.

3 artikla

Direktiivin 2012/19/EU muuttaminen

Muutetaan direktiivi 2012/19/EU seuraavasti:

1)

Muutetaan 16 artikla seuraavasti:

a)

kumotaan 5 kohta;

b)

lisätään kohdat seuraavasti:

”6.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 4 kohdan täytäntöönpanoa koskevat tiedot kultakin kalenterivuodelta.

Niiden on toimitettava tiedot sähköisesti 18 kuukauden kuluessa sen raportointivuoden päättymisestä, jolta tiedot on kerätty. Tiedot on toimitettava komission 9 kohdan mukaisesti vahvistamassa muodossa.

Ensimmäisen raportointikauden on alettava ensimmäisestä täydestä kalenterivuodesta sen täytäntöönpanosäädöksen hyväksymisen jälkeen, jossa vahvistetaan raportoinnin muoto 9 kohdan mukaisesti, ja sen on katettava tiedot kyseiseltä raportointikaudelta.

7.   Jäsenvaltioiden 6 kohdan mukaisesti toimittamiin tietoihin on liitettävä laaduntarkastusraportti.

8.   Komissio tarkastelee 6 kohdan mukaisesti toimitettuja tietoja ja julkaisee tarkastelunsa tuloksista kertomuksen. Kyseisessä kertomuksessa arvioidaan tietojenkeruun järjestämistä, jäsenvaltioissa käytettyjä tietolähteitä ja menetelmiä sekä kyseisten tietojen täydellisyyttä, luotettavuutta, oikea-aikaisuutta ja yhtenäisyyttä. Arviointiin voi sisältyä erityisiä parannussuosituksia. Kertomus laaditaan sen jälkeen, kun jäsenvaltiot ovat ensimmäisen kerran toimittaneet tiedot, ja tämän jälkeen neljän vuoden välein.

9.   Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa säädetään, missä muodossa tämän artiklan 6 kohdassa tarkoitetut tiedot toimitetaan. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”

2)

Lisätään artikla seuraavasti:

”16 a artikla

Kannustimet jätehierarkian soveltamiseen

Edistääkseen tässä direktiivissä vahvistettujen tavoitteiden saavuttamista jäsenvaltiot voivat hyödyntää taloudellisia ohjauskeinoja ja muita toimenpiteitä, joilla kannustetaan jätehierarkian soveltamiseen, kuten direktiivin 2008/98/EY liitteessä IV a esitettyjä ohjauskeinoja ja toimenpiteitä tai muita asianmukaisia ohjauskeinoja ja toimenpiteitä.”

3)

Korvataan 19 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

”Siirretään komissiolle valta antaa tämän direktiivin 20 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat tarvittavia muutoksia tämän direktiivin liitteiden IV, VII, VIII ja IX mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen. Komissio antaa erillisen delegoidun säädöksen kunkin muutettavan liitteen osalta. Muutettaessa tämän direktiivin liitettä VII on otettava huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU (*5) nojalla myönnetyt poikkeukset.

(*5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/65/EU, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2011, tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (EUVL L 174, 1.7.2011, s. 88).”"

4 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 5 päivänä heinäkuuta 2020. Niiden on viipymättä ilmoitettava tästä komissiolle.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne julkaistaan virallisesti. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännellyistä kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle. Komissio ilmoittaa tästä muille jäsenvaltioille.

5 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

6 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 30 päivänä toukokuuta 2018.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

A. TAJANI

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

L. PAVLOVA


(1)  EUVL C 264, 20.7.2016, s. 98.

(2)  EUVL C 17, 18.1.2017, s. 46.

(3)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 18. huhtikuuta 2018 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 22. toukokuuta 2018.

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/53/EY, annettu 18 päivänä syyskuuta 2000, romuajoneuvoista (EYVL L 269, 21.10.2000, s. 34).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/66/EY, annettu 6 päivänä syyskuuta 2006, paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista ja direktiivin 91/157/ETY kumoamisesta (EUVL L 266, 26.9.2006, s. 1).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (EUVL L 197, 24.7.2012, s. 38).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta (EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3).

(8)  EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

(10)  EUVL C 369, 17.12.2011, s. 14.


Top