EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0221

Komission asetus (EU) 2018/221, annettu 15 päivänä helmikuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 muuttamisesta tarttuvia spongiformisia enkefalopatioita käsittelevän Euroopan unionin vertailulaboratorion osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. )

C/2018/0809

OJ L 43, 16.2.2018, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/221/oj

16.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 43/6


KOMISSION ASETUS (EU) 2018/221,

annettu 15 päivänä helmikuuta 2018,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 muuttamisesta tarttuvia spongiformisia enkefalopatioita käsittelevän Euroopan unionin vertailulaboratorion osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä 22 päivänä toukokuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 (1) ja erityisesti sen 23 a artiklan m alakohdan,

ottaa huomioon rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 (2) ja erityisesti sen 32 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 882/2004 säädetään elintarvikkeiden ja rehujen sekä eläinten terveyden alalla toimivien Euroopan unionin (EU:n) vertailulaboratorioiden yleisistä tehtävistä, velvollisuuksista ja vaatimuksista. Nimetyt EU:n vertailulaboratoriot on lueteltu kyseisen asetuksen liitteessä VII, mukaan luettuna vertailulaboratorio tarttuvia spongiformisia enkefalopatioita (TSE:t) varten.

(2)

Asetuksella (EY) N:o 999/2001 perustetaan EU:n vertailulaboratorio TSE:itä varten ja vahvistetaan sen erityiset tehtävät.

(3)

Tällä hetkellä Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevan TSE:itä käsittelevän EU:n vertailulaboratorion nimeäminen lakkaa olemasta voimassa 31 päivänä joulukuuta 2018 Yhdistyneen kuningaskunnan annettua Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan mukaisen ilmoituksen.

(4)

On välttämätöntä pitää yllä TSE:itä käsittelevää EU:n vertailulaboratoriota, jotta voidaan varmistaa TSE:itä koskevien diagnosointimenetelmien korkea laatu ja luotettavuus ja niiden yhdenmukainen soveltaminen kaikkialla unionissa. Komissio käynnisti 29 päivänä toukokuuta 2017 hakumenettelyn TSE:itä käsittelevän EU:n vertailulaboratorion valitsemiseksi ja nimeämiseksi. Valintamenettely on saatu päätökseen ja TSE:itä käsitteleväksi EU:n vertailulaboratorioksi olisi nimettävä valittu yhteenliittymä, jossa ovat mukana Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta (IZSPLVA) ja Istituto Superiore di Sanità (ISS) ja joka toimii edellisen johdolla.

(5)

Sen vuoksi asetuksia (EY) N:o 999/2001 ja (EY) N:o 882/2004 olisi muutettava.

(6)

Jotta vältetään TSE:itä käsittelevän EU:n vertailulaboratorion toiminnan keskeytyminen ja jotta uudella nimetyllä EU:n vertailulaboratoriolla on riittävästi aikaa päästä täyteen toimintavalmiuteen, on aiheellista soveltaa tässä asetuksessa säädettyjä toimenpiteitä 1 päivästä tammikuuta 2019.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä X olevan B luvun 1 kohta seuraavasti:

”1.

EU:n vertailulaboratorio TSE:itä varten on laitosten Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta (IZSPLVA) ja Istituto Superiore di Sanità (ISS) muodostama yhteenliittymä, joka toimii IZSPLVA:n johdolla:

 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (IZSPLVA)

Via Bologna 148

10154 Torino

Italia

 

Istituto Superiore di Sanità (ISS)

Viale Regina Elena 299

00161 Roma

Italia”.

2 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 882/2004 liitteessä VII olevan I osan 13 kohta seuraavasti:

”13.

EU:n vertailulaboratorio tarttuvia spongiformisia enkefalopatioita (TSE:t) varten

Asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä X olevan B luvun 1 kohdassa tarkoitettu laboratorio”.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2019.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä helmikuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EYVL L 147, 31.5.2001, s. 1.

(2)  EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1.


Top