EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0220

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/220, annettu 9 päivänä helmikuuta 2018, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

C/2018/0934

OJ L 43, 16.2.2018, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/220/oj

16.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 43/3


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/220,

annettu 9 päivänä helmikuuta 2018,

tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon unionin tullikoodeksista 9 päivänä lokakuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 (1) ja erityisesti sen 57 artiklan 4 kohdan ja 58 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (2) liitteenä olevan yhdistetyn nimikkeistön yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen antaa tämän asetuksen liitteessä esitetyn tavaran luokittelua koskevia säännöksiä.

(2)

Asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 vahvistetaan yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt. Näitä sääntöjä sovelletaan myös kaikkiin muihin nimikkeistöihin, jotka perustuvat kokonaan tai osittain yhdistettyyn nimikkeistöön taikka joissa siihen mahdollisesti lisätään alajakoja ja jotka vahvistetaan unionin erityissäännöksillä tavaroiden kauppaa koskevien tariffimääräysten tai muiden toimenpiteiden soveltamiseksi.

(3)

Mainittujen yleisten tulkintasääntöjen mukaan on tämän asetuksen liitteen taulukossa olevassa sarakkeessa 1 esitetty tavara luokiteltava sarakkeen 2 CN-koodiin sarakkeesta 3 ilmenevin perustein.

(4)

On aiheellista säätää, että sitovien tariffitietojen haltija voi asetuksen (EU) N:o 952/2013 34 artiklan 9 kohdan mukaisesti vielä tietyn ajan käyttää sellaisia sitovia tariffitietoja, jotka on annettu tässä asetuksessa tarkoitetusta tavarasta mutta jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia. Mainitun ajan olisi oltava kolme kuukautta.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteenä olevan taulukon sarakkeessa 1 esitetty tavara luokitellaan yhdistetyssä nimikkeistössä mainitun taulukon sarakkeen 2 CN-koodiin.

2 artikla

Sitovia tariffitietoja, jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia, voidaan käyttää asetuksen (EU) N:o 952/2013 34 artiklan 9 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan tämän asetuksen voimaantulosta.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä helmikuuta 2018.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Stephen QUEST

Pääjohtaja

Verotuksen ja tulliliiton pääosasto


(1)  EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).


LIITE

Tavaran kuvaus

Luokittelu (CN-koodi)

Perusteet

(1)

(2)

(3)

Mekaaninen laite (nk. manuaalinen levitin), joka koostuu teräsrungosta, kangasverhoillusta ja tilavuudeltaan noin 60 litraa olevasta muovisäiliöstä, pohjassa olevasta pyörivästä levittäjästä sekä kahdesta ilmatäytteisestä renkaasta.

Laite on suunniteltu lannoitteiden, hiekan, siemenien, suolan jne. levittämiseen (levittämiseen/hajottamiseen pyörimisliikkeen avulla). Levitysmäärää voi säätää kahvan avulla. Laite soveltuu laajojen alueiden säännölliseen huoltoon.

Ks. kuva (*1).

8424 89 70

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 yleisen tulkintasäännön, 3 yleisen tulkintasäännön c alakohdan ja 6 yleisen tulkintasäännön, 84 ryhmän 2 huomautuksen sekä CN-koodien 8424 , 8424 89 ja 8424 89 70 nimiketekstien mukaisesti.

Laite on nimikkeen 8424 (hiekan ja suolan levitys) kuvauksen sekä nimikkeen 8432 kuvauksen mukainen (lannoitteenlevitin ja kylvökone). Laitetta ei voi luokitella XVI jakson 3 huomautuksen nojalla, koska se ei suorita yhtä pääasiallista toimintoa. 84 ryhmän 2 huomautuksen mukaisesti kone tai laite, joka voidaan luokitella sekä nimikkeisiin 8401 –8424 että nimikkeisiin 8425 –8480 , luokitellaan nimikkeisiin 8401 –8424 (tässä tapauksessa nimikkeeseen 8424 ).

Laitetta voidaan käyttää sekä alanimikkeen 8424 82 maataloudessa tai puutarhanhoidossa käytettävänä laitteena että alanimikkeen 8424 89 muuna laitteena. Laitteen ominaisuuksien vuoksi kumpaakaan näistä toiminnoista ei pidetä XVI jakson 3 huomautuksessa tarkoitettuna laitteen pääasiallisena toimintona eikä kummankaan alanimikkeen katsota olevan tavaran kuvaukseltaan yksityiskohtaisempi. Laite on näin ollen luokiteltava numerojärjestyksessä viimeisenä olevaan alanimikkeeseen.

Laite on sen vuoksi luokiteltava CN-koodiin 8424 89 70 muuksi mekaaniseksi nesteen tai jauheen ruiskutus-, hajotus- tai sumutuslaitteeksi.

Image


(*1)  Kuva on ainoastaan ohjeellinen.


Top