EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2275

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2275, annettu 8 päivänä joulukuuta 2017, Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) -valmisteen uuden käyttötavan hyväksymisestä broilerien rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija Centro Sperimentale del Latte) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. )

C/2017/8208

OJ L 326, 9.12.2017, p. 47–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2275/oj

9.12.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 326/47


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/2275,

annettu 8 päivänä joulukuuta 2017,

Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) -valmisteen uuden käyttötavan hyväksymisestä broilerien rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija Centro Sperimentale del Latte)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perusteet ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle.

(2)

Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) -valmisteen uuden käyttötavan hyväksymistä varten on tehty hakemus asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan mukaisesti. Hakemuksen mukana on toimitettu asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.

(3)

Hakemus koskee Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) -valmisteen uuden käyttötavan hyväksymistä broilerien rehun lisäaineena, joka luokitellaan lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet”.

(4)

Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) -valmisteen, joka kuuluu lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet”, käyttö munivien kanojen rehun lisäaineena hyväksyttiin kymmeneksi vuodeksi komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2015/38 (2).

(5)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, totesi 21 päivänä maaliskuuta 2017 antamassaan lausunnossa (3), että Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) -valmiste ei ehdotetuissa käyttöolosuhteissa vaikuta haitallisesti eläinten tai ihmisten terveyteen eikä ympäristöön. Se totesi myös, että lisäaine voi parantaa eläinten painonlisäystä / lopullista painoa arvioiduista kolmesta tutkimuksesta vain kahden mukaan. Kaksi muuta tutkimusta jätettiin arvioinnista pois lintujen epätavallisen suuren kuolleisuuden ja alhaisen kasvun vuoksi. Sen mukaan erityiset markkinoille saattamisen jälkeistä seurantaa koskevat vaatimukset eivät ole tarpeen. Lisäksi se vahvisti asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun vertailulaboratorion toimittaman raportin analyysimenetelmästä, jolla rehun lisäaine määritetään rehusta.

(6)

Edellä tarkoitetun näytön on kuitenkin katsottu riittävästi osoittaneen painonlisäykseen liittyvien eläintuotannollisten parametrien parantuneen. Sen vuoksi katsottiin, että toimitetut tiedot täyttivät vaatimukset lisäaineen tehon osoittamiseksi broilerien ruokinnassa.

(7)

Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) -valmisteen arviointi osoittaa, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hyväksymisen edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi kyseisen valmisteen käyttö tämän asetuksen liitteessä esitetyllä tavalla olisi hyväksyttävä.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään liitteessä tarkoitettu, lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”suolistoflooran stabiloimiseen tarkoitetut aineet” kuuluva valmiste eläinten ruokinnassa käytettävänä lisäaineena kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä joulukuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/38, annettu 13 päivänä tammikuuta 2015, Lactobacillus acidophilus CECT 4529 -valmisteen hyväksymisestä munivien kanojen rehun lisäaineena ja asetuksen (EY) N:o 1520/2007 muuttamisesta (hyväksynnän haltija Centro Sperimentale del Latte) (EUVL L 8, 14.1.2015, s. 4).

(3)  EFSA Journal 2017; 15(4):4762.


LIITE

Lisäaineen tunnistenumero

Hyväksynnän haltijan nimi

Lisäaine

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

PMY/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %

Luokka: eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: suolistoflooran stabiloimiseen tarkoitetut aineet

4b1715

Centro Sperimentale del latte

Lactobacillus acidophilus CECT 4529

Lisäaineen koostumus

Lactobacillus acidophilus CECT 4529 -valmiste, joka sisältää vähintään: 5 × 1010 PMY/g lisäainetta (kiinteä muoto).

Tehoaineen ominaispiirteiden kuvaus

Lactobacillus acidophilus CECT 4529:n elinkykyisiä soluja.

Analyysimenetelmä  (1)

Lukumäärän määrittäminen: pintaviljelynä MRS-agarilla (EN 15787).

Tunnistustiedot: pulssikenttägeelielektroforeesi (PFGE)

Broilerit

1 × 109

1.

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointia koskevat edellytykset sekä stabiilisuus lämpökäsittelyssä.

2.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava toimintamenettelyt ja järjestelyt lisäaineen ja esiseosten käytöstä aiheutuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla poistaa tai minimoida, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia, silmä-, iho- ja hengityssuojat mukaan lukien.

29.12.2027


(1)  Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta rehun lisäaineita käsittelevän Euroopan unionin vertailulaboratorion osoitteesta: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


Top