EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2168

Komission delegoitu asetus (EU) 2017/2168, annettu 20 päivänä syyskuuta 2017, asetuksen (EY) N:o 589/2008 muuttamisesta ulkokanojen munien kaupan pitämisen vaatimusten osalta silloin, kun kanojen pääsyä laidunalueelle on rajoitettu

C/2017/6214

OJ L 306, 22.11.2017, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/2168/oj

22.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 306/6


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2017/2168,

annettu 20 päivänä syyskuuta 2017,

asetuksen (EY) N:o 589/2008 muuttamisesta ulkokanojen munien kaupan pitämisen vaatimusten osalta silloin, kun kanojen pääsyä laidunalueelle on rajoitettu

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 75 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 589/2008 (2) vahvistetaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (3) soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt munien kaupan pitämisen vaatimusten osalta. Eritoten asetuksen (EY) N:o 589/2008 liitteessä II olevassa 1 kohdassa vahvistetaan ”ulkokanojen munia” koskevat vähimmäisvaatimukset.

(2)

Asetus (EU) N:o 1308/2013 on korvannut asetuksen (EY) N:o 1234/2007, ja sillä siirretään komissiolle valta antaa tältä osin delegoituja säädöksiä kyseisen asetuksen 227 artiklan mukaisesti.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 589/2008 liitteessä II olevan 1 kohdan a alakohdassa säädetään enintään 12 viikon poikkeusjaksosta munien pitämiseksi kaupan ”ulkokanojen munina” tapauksissa, joissa laidunalueelle pääsyä on rajoitettu unionin lainsäädäntöön perustuvilla rajoituksilla, kansanterveyden ja eläinten terveyden suojelemiseksi asetetut eläinlääkinnälliset rajoitukset mukaan luettuina. Unionissa ilmenneiden vakavien lintuinfluenssan taudinpurkausten seurauksena näyttää olevan välttämätöntä säätää pidemmästä poikkeusjaksosta ja selventää entisestään sääntöjä erityisesti poikkeusjakson alkamisajankohdan osalta, jotta varmistetaan sääntöjen yhdenmukainen täytäntöönpano kaikkialla unionissa.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 589/2008 liitettä II olisi sen vuoksi muutettava.

(5)

Jotta voidaan varmistaa tämän toimenpiteen välitön soveltaminen, asetuksen olisi tultava voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 589/2008 liite II tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä syyskuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 589/2008, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2008, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä munien kaupan pitämisen vaatimusten osalta (EUVL L 163, 24.6.2008, s. 6).

(3)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1234/2007, annettu 22 päivänä lokakuuta 2007, maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1).


LIITE

Tuotantojärjestelmiä koskevat vähimmäisvaatimukset munivien kanojen eri tuotantotapojen osalta

1.

”Ulkokanojen munat” on tuotettava tuotantojärjestelmissä, jotka täyttävät vähintään direktiivin 1999/74/EY (1) 4 artiklassa vahvistetut edellytykset.

Erityisesti seuraavien edellytysten on täytyttävä:

a)

kanoilla on oltava päivällä jatkuvasti mahdollisuus liikkua laidunalueella; tämä vaatimus ei kuitenkaan estä tuottajaa rajoittamasta pääsyä laidunalueelle tietyksi ajaksi aamulla tavanomaisen hyvän maatalouskäytännön ja hyvän kotieläintuotannon käytäntöjen mukaisesti.

Jos unionin lainsäädäntöön perustuvat toimenpiteet edellyttävät, että kanojen pääsyä laidunalueelle rajoitetaan kansanterveyden tai eläinten terveyden suojelemiseksi, munia voidaan tästä rajoituksesta huolimatta pitää kaupan ”ulkokanojen munina”, edellyttäen että munivien kanojen pääsyä laidunalueelle ei ole rajoitettu kauemmin kuin 16 yhtäjaksoisen viikon ajan. Tämä enimmäisjakso alkaa sinä päivänä, jona kyseisen samaan aikaan tiloihin tuodun kanojen ryhmän pääsyä laidunalueelle tosiasiallisesti alettiin rajoittaa;

b)

laidunalueen, jolle kanat pääsevät, on oltava enimmäkseen kasvillisuuden peitossa, eikä sitä saa käyttää muihin tarkoituksiin kuin hedelmätarhana, metsämaana, ja jos toimivaltaiset viranomaiset sen sallivat, karjanlaitumena;

c)

laidunalueen eläintiheys saa olla enintään 2 500 kanaa käytettävissä olevan alan hehtaaria kohden tai enintään yksi kana neljää neliömetriä kohden; kuitenkin silloin, kun käytettävissä oleva ala on vähintään 10 neliömetriä kanaa kohden ja kun harjoitetaan laidunkiertoa ja kanat pääsevät liikkumaan vapaasti koko laidunalueella kanaparven koko elinkaaren ajan, jokaisella laidunlohkolla on aina oltava tilaa vähintään 2,5 neliömetriä kanaa kohden;

d)

laidunalueen säde saa olla enintään 150 metriä rakennuksen lähimmästä ulosmenoaukosta; säde voi kuitenkin olla enintään 350 metriä rakennuksen lähimmästä ulosmenoaukosta, jos laidunalueella on direktiivin 1999/74/EY 4 artiklan 1 kohdan 3 alakohdan b alakohdan ii alakohdassa tarkoitettuja katoksia riittävästi ja tasaisesti sijoitettuina siten, että hehtaaria kohden on vähintään neljä katosta.

2.

”Lattiakanojen munat” on tuotettava tuotantojärjestelmissä, jotka täyttävät vähintään direktiivin 1999/74/EY 4 artiklassa vahvistetut edellytykset.

3.

”Häkkikanojen munat” on tuotettava tuotantojärjestelmissä, jotka täyttävät vähintään

a)

direktiivin 1999/74/EY 5 artiklassa vahvistetut edellytykset 31 päivään joulukuuta 2011 asti; tai

b)

direktiivin 1999/74/EY 6 artiklassa vahvistetut edellytykset.

4.

Jäsenvaltiot voivat sallia alle 350 munivan kanan tai siitostarkoituksiin pidettävien munivien kanojen tuotantolaitoksiin tämän liitteen 1 ja 2 kohdan suhteen sovellettavat poikkeukset direktiivin 1999/74/EY 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan d alakohdan toisen virkkeen ja e alakohdan, 2 alakohdan sekä 3 alakohdan a alakohdan i alakohdan ja b alakohdan i alakohdan osalta.


(1)  Neuvoston direktiivi 1999/74/EY, annettu 19 päivänä heinäkuuta 1999, munivien kanojen suojelun vähimmäisvaatimuksista (EYVL L 203, 3.8.1999, s. 53).


Top