EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1398

Neuvoston asetus (EU) 2017/1398, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2017, asetuksen (EU) 2017/127 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien osalta

OJ L 199, 29.7.2017, p. 2–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1398/oj

29.7.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 199/2


NEUVOSTON ASETUS (EU) 2017/1398,

annettu 25 päivänä heinäkuuta 2017,

asetuksen (EU) 2017/127 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien osalta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksessa (EU) 2017/127 (1) vahvistetaan unionin vesillä ja unionin kalastusaluksiin tietyillä unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavat tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuudet vuodeksi 2017.

(2)

Meribassin saaliit tietyissä pyydysryhmissä mahdollistava poikkeus liittyy aiemmin ilmoitettuihin kyseisillä pyydyksillä saatuja saaliita koskeviin tietoihin. Olisi selvennettävä, että poikkeus säilyy kalastusaluksia korvattaessa, jos varmistetaan, että poikkeuksen piiriin kuuluvien alusten määrä ja kokonaiskalastuskapasiteetti eivät kasva.

(3)

Kansainvälinen merentutkimusneuvosto (ICES) muutti vuonna 2017 lausunnossaan tuulenkalan kalastuksenhoitoalueita vuoden 2016 vertailuarvon perusteella. Tuulenkalan kalastuksenhoitoalue 3r sijaitsee pääasiassa Norjan vesillä, mutta osa siitä sijaitsee myös unionin vesillä ja jotkin tärkeät kalastusalueet ulottuvat sekä kalastuksenhoitoalueelle 2r että kalastuksenhoitoalueelle 3r. On aiheellista varmistaa, että unionin kalastusaluksilla on pääsy kalastuksenhoitoalueella 3r olevilla unionin vesillä sijaitseville tuulenkalan kalastusalueille. Kalastuksenhoitoalueelle 2r vahvistetut kalastusmahdollisuudet olisi näin ollen ulotettava koskemaan myös kalastuksenhoitoalueeseen 3r kuuluvia unionin vesiä.

(4)

ICES antoi 27 päivänä maaliskuuta 2017 lausunnon pohjankatkaravun (Pandalus borealis) saaliista ICES-alueella IVa itäinen ja ICES-osa-alueella 20 (Pohjanmeren pohjoisosa, Norjan hauta ja Skagerrak). Kyseisen lausunnon sekä Norjan kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella on aiheellista vahvistaa unionin osuudeksi Skagerrakin pohjankatkarapusaaliista 3 856 tonnia ja muuttaa unionin kiintiötä Norjan haudan osalta.

(5)

Edellisinä vuosina Pohjanmeren kilohailin (Sprattus sprattus) suurin sallittu saalis (TAC) on vahvistettu kalenterivuodeksi, kun taas ICES antaa lausuntonsa kuluvan vuoden heinäkuun 1 päivän ja seuraavan vuoden kesäkuun 30 päivän väliselle ajalle. Nämä ajanjaksot olisi yhdenmukaistettava, jotta TAC-kausi olisi sama kuin ICESin lausuntokausi. Poikkeuksellisesti ja ainoastaan siirtymävaiheen takia kilohailin TACia olisi muutettava niin, että se kattaa 18 kuukauden ajanjakson, joka päättyy 30 päivänä kesäkuuta 2018. Kaikki seuraavat kalastusmahdollisuudet olisi vahvistettava kaudelle, jolle ICES antaa lausuntonsa.

(6)

Asetuksessa (EU) 2017/127 kilohailin TAC vahvistettiin 33 830 tonniksi kattamaan vuoden 2017 alkupuoliskon kilohailisaaliit. ICESin lausunnon mukaan 1 päivän heinäkuuta 2017 ja 30 päivän kesäkuuta 2018 välisenä aikana saaliit saisivat olla enintään 170 387 tonnia. Sen vuoksi 18 kuukauden TAC olisi vahvistettava kilohailille niin, että se kattaa tosiasialliset saaliit, jotka saatiin vuoden 2017 alkupuoliskolla asetuksessa (EU) 2017/127 TACille asetetuissa rajoissa, ja ICESin lausunnon mukaiset saaliiden tasot jäljellä olevina 12 kuukautena eli 1 päivän heinäkuuta 2017 ja 30 päivän kesäkuuta 2018 välisenä aikana.

(7)

Neuvoston asetuksella (EU) 2017/595 (2) poistettiin hietakampelan (Limanda limanda) ja kampelan (Platichthys flesus) kalastusmahdollisuuksia unionin vesillä ICES-alueella IIa ja -suuralueella IV koskeva taulukko asetuksen (EU) 2017/127 liitteestä I A. Sen vuoksi on aiheellista poistaa hietakampela asetuksen (EU) 2017/127 liitteessä I A olevista alaviitteistä, joissa viitataan hietakampelaan kohdelajin ohessa saatavana sivusaaliina.

(8)

Koillis-Atlantin kalastuskomission (NEAFC) suosituksessa 1:2014 kiellettiin pyytämästä pohjolanpunasimppua (Sebastes mentella) ICES-suuralueiden I ja II kansainvälisillä vesillä 1 päivän tammikuuta ja 30 päivän kesäkuuta 2014 välisenä aikana. Tämän ajanjakson päättymisen jälkeen kyseisen suosituksen mukaista kieltoa ei ole enää sovellettu. Kalastusmahdollisuuksia olisi sen vuoksi muutettava, jotta pohjolanpunasimppua voi kalastaa koko vuoden 2017 ajan.

(9)

Kansainvälinen Atlantin tonnikalojen suojelukomissio (ICCAT) hyväksyi vuoden 2016 vuosikokouksessaan suosituksen 16–05, jäljempänä ’suositus 16–05’, jossa määrätään Välimeren miekkakalan (Xiphias gladius) TACiksi 10 500 tonnia ja jolla perustetaan työryhmä määrittelemään järjestelmä Välimeren miekkakalan TACin oikeudenmukaista ja tasapuolista jakoa varten, vahvistamaan sopimuspuolille, yhteistyötä tekeville muille kuin sopimuspuolille, yhteisöille tai kalastusyhteisöille vuodeksi 2017 jaettava kiintiö sekä määrittelemään TACin hallinnointimekanismi.

(10)

Unioni vahvisti ICCAT:n sihteeristölle osoitetussa 23 päivänä joulukuuta 2016 päivätyssä kirjeessä, että se panisi suosituksen 16–05 täytäntöön 1 päivästä tammikuuta 2017. Unioni vahvisti erityisesti, että se soveltaisi suosituksen 16–05 11 kohdassa tarkoitettua Välimeren miekkakalan kalastuskieltoa 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän maaliskuuta välisenä aikana vuodesta 2017 alkaen. Sen vuoksi on aiheellista ottaa käyttöön kyseinen kalastuskielto Välimeren miekkakalaa koskevien kalastusmahdollisuuksien vahvistamiseen ja jakamiseen toiminnallisesti liittyvänä edellytyksenä.

(11)

Suosituksella 16–05 perustettu työryhmä kokoontui 20–22 päivänä helmikuuta 2017 ja ehdotti jakoperustetta sekä sopuratkaisua kiintiöiden käytön hallinnoimiseksi vuonna 2017. Osana tätä sopuratkaisua unionin osuudeksi vahvistettiin 70,756 prosenttia ICCAT:n TACista, mikä tarkoittaa 7 410,48:aa tonnia vuonna 2017. Sen vuoksi on aiheellista panna unionin osuus täytäntöön unionin lainsäädännössä sekä määritellä jäsenvaltioiden kiintiöt. Jaon olisi perustuttava aikaisempiin saalismääriin viitekaudella 2012–2015.

(12)

Asetuksessa (EU) 2017/127 säädettyjä saalisrajoituksia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2017. Saalisrajoituksia koskevia tällä muutosasetuksella käyttöön otettavia säännöksiä olisi sen vuoksi myös sovellettava kyseisestä päivästä. Tällainen taannehtiva soveltaminen ei rajoita oikeusvarmuuden ja luottamuksensuojan periaatteiden soveltamista, koska asianomaisia kalastusmahdollisuuksia ei ole vielä käytetty loppuun.

(13)

Asetus (EU) 2017/127 olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) 2017/127 muuttaminen

Muutetaan asetus (EU) 2017/127 seuraavasti:

1)

Korvataan 9 artiklan 2 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

”Edellä mainittuja poikkeuksia sovelletaan unionin kalastusaluksiin, jotka ovat kirjanneet meribassisaaliita 1 päivän heinäkuuta 2015 ja 30 päivän syyskuuta 2016 väliseltä ajalta: b alakohta koskee koukuilla ja siimoilla saatuja kirjattuja saaliita ja c alakohta ankkuroiduilla verkoilla saatuja kirjattuja saaliita. Unionin kalastusalusta korvattaessa jäsenvaltio voi sallia, että poikkeusta sovelletaan toiseen kalastusalukseen edellyttäen, että poikkeuksen piiriin kuuluvien unionin kalastusalusten määrä ja kokonaiskalastuskapasiteetti eivät kasva.”

2)

Muutetaan asetuksen (EU) 2017/127 liitteet I A ja I D tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2017.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä heinäkuuta 2017.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. MAASIKAS


(1)  Neuvoston asetus (EU) 2017/127, annettu 20 päivänä tammikuuta 2017, unionin vesillä ja unionin kalastusaluksiin tietyillä unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2017 (EUVL L 24, 28.1.2017, s. 1).

(2)  Neuvoston asetus (EU) 2017/595, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2017, asetuksen (EU) 2017/127 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien osalta (EUVL L 81, 28.3.2017, s. 6).


LIITE

1.

Muutetaan asetuksen (EU) 2017/127 liite I A seuraavasti:

a)

korvataan tuulenkalan ja sen kanssa saatujen sivusaaliiden kalastusmahdollisuuksia alueilla IIa, IIIa ja IV sijaitsevilla unionin vesillä koskeva taulukko seuraavasti:

”Laji:

Tuulenkala ja sen kanssa saadut sivusaaliit

Ammodytes spp.

Alue:

Unionin vedet alueilla IIa, IIIa ja IV (1)

Tanska

458 552  (2)

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

10 024  (2)

 

 

Saksa

701 (2)

 

 

Ruotsi

16 838  (2)

 

 

Unioni

486 115

 

 

TAC

486 115

 

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta

b)

korvataan pohjankatkaravun kalastusmahdollisuuksia alueella IIIa koskeva taulukko seuraavasti:

”Laji:

Pohjankatkarapu

Pandalus borealis

Alue:

IIIa

(PRA/03A.)

Tanska

2 506

 

 

Ruotsi

1 350

 

 

Unioni

3 856

 

 

TAC

7 221

 

Varo-TAC

Tämän asetuksen 7 artiklan 2 kohtaa sovelletaan”

c)

korvataan pohjankatkaravun kalastusmahdollisuuksia Norjan vesillä linjan 62° N eteläpuolella koskeva taulukko seuraavasti:

”Laji:

Pohjankatkarapu

Pandalus borealis

Alue:

Norjan vedet linjan 62° N eteläpuolella

(PRA/04-N.)

Tanska

211

 

 

Ruotsi

123 (3)

 

 

Unioni

334

 

 

TAC

Ei sovelleta

 

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta

d)

korvataan kilohailin ja sen kanssa saatujen sivusaaliiden kalastusmahdollisuuksia alueilla IIa ja IV sijaitsevilla unionin vesillä koskeva taulukko seuraavasti:

”Laji:

Kilohaili ja sen kanssa saadut sivusaaliit

Sprattus sprattus

Alue:

Unionin vedet alueilla IIa ja IV

(SPR/2AC4-C)

Belgia

1 890  (4)  (6)

 

 

Tanska

149 592  (4)  (6)

 

 

Saksa

1 890  (4)  (6)

 

 

Ranska

1 890  (4)  (6)

 

 

Alankomaat

1 890  (4)  (6)

 

 

Ruotsi

1 995  (4)  (6)  (7)

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

6 264  (4)  (6)

 

 

Unioni

165 411  (4)

 

 

Norja

10 000  (5)

 

 

Färsaaret

1 000  (5)  (8)

 

 

TAC

176 411  (4)

 

Analyyttinen TAC

e)

korvataan kilohailin ja sen kanssa saatujen sivusaaliiden kalastusmahdollisuuksia alueella IIIa koskevan taulukon alaviite 1 seuraavasti:

”(1)

Kiintiöstä saa olla valkoturskan ja koljan sivusaalista enintään 5 prosenttia (OTH/*03A.), sanotun kuitenkaan rajoittamatta purkamisvelvoitetta. Jos jäsenvaltio hyödyntää tässä kalastuksessa tätä säännöstä jonkin sivusaalislajin osalta, se ei voi käyttää lajienvälistä joustoa koskevia säännöksiä kyseisen lajin sivusaaliiden osalta.”

f)

korvataan punasimpun kalastusmahdollisuuksia kansainvälisillä vesillä alueilla I ja II koskeva taulukko seuraavasti:

”Laji:

Punasimput

Sebastes spp.

Alue:

Kansainväliset vedet alueilla I ja II

(RED/1/2INT)

Unioni

vahvistetaan myöhemmin (9)  (10)

 

 

TAC

8 000  (11)

 

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta

2.

Korvataan asetuksen (EU) 2017/127 liitteessä I D miekkakalan kalastusmahdollisuuksia Välimerellä koskeva taulukko seuraavasti:

”Laji:

Miekkakala

Xiphias gladius

Alue:

Välimeri

(SWO/MED)

Kroatia

16 (12)

 

 

Kypros

59 (12)

 

 

Espanja

1 822,49  (12)

 

 

Ranska

127,02 (12)

 

 

Kreikka

1 206,45  (12)

 

 

Italia

3 736,26  (12)

 

 

Malta

443,26 (12)

 

 

Unioni

7 410,48  (12)

 

 

TAC

10 500

 

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta


(1)  Lukuun ottamatta 6 meripeninkulman vyöhykkeen sisäpuolella Yhdistyneen kuningaskunnan peruslinjoista Shetlannissa, Fair Islessä ja Foulassa sijaitsevia vesiä.

(2)  Kiintiöstä saa olla valkoturskan ja makrillin sivusaalista enintään 2 prosenttia (OT1/*2A3A4), sanotun kuitenkaan rajoittamatta purkamisvelvoitetta. Jos jäsenvaltio hyödyntää tässä kalastuksessa tätä säännöstä jonkin sivusaalislajin osalta, se ei voi käyttää lajienvälistä joustoa koskevia säännöksiä kyseisen lajin sivusaaliiden osalta.

Erityisedellytys:

edellä mainittujen kiintiöiden rajoissa ei seuraavilla, liitteessä II D määritellyillä tuulenkalan kalastuksenhoitoalueilla saa ylittää alla mainittuja määriä:

Alue

:

Unionin vedet tuulenkalan kalastuksenhoitoalueilla

 

1r

2r ja 3r

4

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R)

(SAN/234_2R) – 2r (SAN/234_3R) – 3r

(SAN/234_4)

(SAN/234_5R)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7R)

Tanska

241 443

165 965

50 979

0

165

0

Yhdistynyt kuningaskunta

5 278

3 628

1 114

0

4

0

Saksa

369

254

78

0

0

0

Ruotsi

8 866

6 094

1 872

0

6

0

Unioni

255 956

175 941

54 043

0

175

0

Yhteensä

255 956

175 941

54 043

0

175

0”

(3)  Turskan, koljan, lyyraturskan, valkoturskan ja seidin sivusaaliit luetaan näiden lajien kiintiöihin”

(4)  Kiintiöön saa pyytää vain 1. tammikuuta 2017 ja 30. kesäkuuta 2018 välisenä aikana.

(5)  Kiintiöön saa pyytää vain 1. heinäkuuta 2017 ja 30. kesäkuuta 2018 välisenä aikana.

(6)  Kiintiöstä saa olla valkoturskan sivusaalista enintään 2 prosenttia (OTH/ *2AC4C), sanotun kuitenkaan rajoittamatta purkamisvelvoitetta. Jos jäsenvaltio hyödyntää tässä kalastuksessa tätä säännöstä jonkin sivusaalislajin osalta, se ei voi käyttää lajienvälistä joustoa koskevia säännöksiä kyseisen lajin sivusaaliiden osalta.

(7)  Tuulenkala mukaan luettuna.

(8)  Saa sisältää enintään 4 prosenttia sillin sivusaalista.”

(9)  Kalastus lopetetaan, kun NEAFC:n sopimuspuolet ovat käyttäneet TACin kokonaisuudessaan. Jäsenvaltioiden on kiellettävä lippunsa alla purjehtivilta aluksilta punasimpun kohdennettu kalastus lopetuspäivästä alkaen.

(10)  Alusten on rajoitettava muun kalastuksen yhteydessä saamansa punasimpun sivusaaliit enintään yhteen prosenttiin aluksella pidettävästä kokonaissaaliista.

(11)  Tilapäinen saalisrajoitus NEAFC:n kaikkien sopimuspuolten saaliiden kattamiseksi.”

(12)  Tähän kiintiöön saa pyytää vain 1. huhtikuuta 2017 ja 31. joulukuuta 2017 välisenä aikana.”


Top