EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017H1140

Komission suositus (EU) 2017/1140, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2017, henkilötiedoista, joita saa vaihtaa Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen 1082/2013/EU nojalla perustetun varhaisvaroitus- ja reagointijärjestelmän kautta kontaktien jäljitystoimenpiteiden koordinoimiseksi valtioiden rajat ylittävien vakavien terveysuhkien yhteydessä (tiedoksiannettu numerolla C(2017) 4197) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. )

C/2017/4197

OJ L 164, 27.6.2017, p. 65–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2017/1140/oj

27.6.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 164/65


KOMISSION SUOSITUS (EU) 2017/1140,

annettu 23 päivänä kesäkuuta 2017,

henkilötiedoista, joita saa vaihtaa Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen 1082/2013/EU nojalla perustetun varhaisvaroitus- ja reagointijärjestelmän kautta kontaktien jäljitystoimenpiteiden koordinoimiseksi valtioiden rajat ylittävien vakavien terveysuhkien yhteydessä

(tiedoksiannettu numerolla C(2017) 4197)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 292 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 2119/98/EY (1) perustettiin varhaisvaroitus- ja reagointijärjestelmä, joka toimii pysyvänä tiedotusverkostona komission ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten kansanterveysviranomaisten välillä tiettyihin luokkiin kuuluvien tartuntatautien ehkäisyn ja valvonnan edistämiseksi. Varhaisvaroitus- ja reagointijärjestelmän toimintaa koskevat menettelyt vahvistettiin komission päätöksellä 2000/57/EY (2).

(2)

Päätös N:o 2119/98/EY kumottiin ja korvattiin Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 1082/2013/EU (3). Tällä uudella päätöksellä varhaisvaroitus- ja reagointijärjestelmä saatettiin uudelleen voimaan. Päätöksellä laajennettiin pysyvän tiedotusverkoston soveltamisala kattamaan myös muuntyyppisiä biologisia uhkia ja muita rajat ylittäviä vakavia terveysuhkien luokkia, kemialliset, ympäristöön liittyvät tai tuntemattomista syistä johtuvat uhkat mukaan lukien. Lisäksi siinä vahvistettiin valtioiden rajat ylittävien vakavien terveysuhkien epidemiologista seurantaa, seurantaa sekä varhaisvaroitusta ja torjuntaa koskevat säännöt.

(3)

Päätös N:o 2000/57/EY kumottiin ja korvattiin komission täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2017/253 (4).

(4)

Rajat ylittäviä vakavia terveysuhkia koskevassa, varhaisvaroitus- ja reagointijärjestelmän kautta tehtävässä ilmoituksessa olisi päätöksen N:o 1082/2013 9 artiklan 3 kohdan i alakohdan nojalla oltava tiedot, joiden avulla tartunnan saaneet ja mahdollisesti vaarassa olevat henkilöt voidaan tunnistaa, jäljempänä ’kontaktien jäljitystiedot’. Kyseisen päätöksen 16 artiklan 9 kohdan b alakohdan mukaisesti ja tällaisten ilmoitusten tehokkuuden ja yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on aiheellista antaa suositus sellaisten henkilötietojen ohjeellisesta luettelosta, joita varhaisvaroitus- ja reagointijärjestelmästä vastaavat toimivaltaiset viranomaiset saavat toimittaa.

(5)

Henkilötietojen vaihto varhaisvaroitus- ja reagointijärjestelmän kautta olisi toteutettava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY (5) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (6) vaatimusten mukaisesti. Vaikka direktiivissä 95/46/EY ja asetuksessa (EY) N:o 45/2001 pääsääntöisesti kielletään erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvien tietojen, kuten yksittäisten henkilöiden terveyteen liittyvien tietojen käsittely, käsittely kuitenkin sallitaan siltä osin kuin se on tarpeen rekisteröidyn henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi direktiivin 95/46/EY 8 artiklan 2 kohdan c alakohdan ja asetuksen (EY) N:o 45/2001 10 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti, sekä myös tärkeää yleistä etua koskevasta syystä edellyttäen, että unionin tai jäsenvaltion lainsäädännössä vahvistetaan asianmukaiset suojatoimet mainitun direktiivin 8 artiklan 4 kohdan ja mainitun asetuksen 10 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

(6)

Varhaisvaroitus- ja reagointijärjestelmän kautta olisi vaihdettava ainoastaan henkilötietoja, jotka ovat tarpeen edellä mainituista syistä ja jotka määritetään tapauskohtaisesti, eikä tätä suositusta pitäisi nähdä lupana vaihtaa kaikentyyppisiä henkilötietoja, joita se koskee.

(7)

Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu asetuksen (EY) N:o 45/2001 28 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ja hän on antanut 24 päivänä elokuuta 2015 lausunnon (C 2015-0629),

ON ANTANUT TÄMÄN SUOSITUKSEN:

1.

Tämän suosituksen liitteessä vahvistetaan ohjeellinen luettelo henkilötiedoista, joita saa vaihtaa kontaktien jäljitystoimenpiteiden koordinoimiseksi.

2.

Tämä suositus on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 23 päivänä kesäkuuta 2017.

Komission puolesta

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komission jäsen


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 2119/98/EY, tehty 24 päivänä syyskuuta 1998, tartuntatautien epidemiologisen seurannan ja valvonnan verkoston perustamisesta yhteisöön (EYVL L 268, 3.10.1998, s. 1).

(2)  Komission päätös 2000/57/EY, tehty 22 päivänä joulukuuta 1999, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o 2119/98/EY säädetystä varhaisvaroitus- ja reagointijärjestelmästä (EYVL L 21, 26.1.2000, s. 32).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1082/2013/EU, annettu 22 päivänä lokakuuta 2013, valtioiden rajat ylittävistä vakavista terveysuhkista ja päätöksen N:o 2119/98/EY kumoamisesta (EUVL L 293, 5.11.2013, s. 1).

(4)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/253, annettu 13 päivänä helmikuuta 2017, ilmoitusmenettelyjen vahvistamisesta osana Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1082/2013/EU mukaisesti valtioiden rajat ylittäviä vakavia terveysuhkia ja niitä koskevaa tiedonvaihtoa ja kuulemista sekä niihin reagoimisen koordinoimista varten perustettua varhaisvaroitus- ja reagointijärjestelmää (EUVL L 37, 14.2.2017, s. 23).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).


LIITE

Luettelo henkilötiedoista, joita saa vaihtaa kontaktien jäljitystoimenpiteiden koordinoimiseksi

1.   HENKILÖTIEDOT

Etu- ja sukunimi

Kansalaisuus, syntymäaika, sukupuoli

Asuinmaa

Henkilötodistuksen tyyppi, numero ja sen myöntänyt viranomainen

Nykyinen kotiosoite / kotipaikkaosoite (katuosoite ja talon numero, postitoimipaikka, maa, postinumero)

Puhelinnumerot (matkapuhelin-, koti- ja työnumero)

Sähköpostiosoitteet (yksityinen, työosoite)

2.   MATKUSTUSTIEDOT

Kuljetusta koskevat tiedot (esim. lennon numero, lennon päivä ja kesto, laivan nimi, rekisterikilpi)

Paikkanumero(t)

Hytin numero(t)

3.   YHTEYSTIEDOT

Niiden henkilöiden nimet, joiden luona henkilö on vieraillut / oleskelupaikat

Oleskelupaikkojen osoitteet (katuosoite ja talon numero, postitoimipaikka, maa, postinumero) ja oleskelun ajankohdat

Puhelinnumerot (matkapuhelin-, koti- ja työnumero)

Sähköpostiosoitteet (yksityinen, työosoite)

4.   TIEDOT MUKANA MATKUSTANEISTA HENKILÖISTÄ

Etu- ja sukunimi

Kansalaisuus

Asuinmaa

Henkilötodistuksen tyyppi, numero ja sen myöntänyt viranomainen

Nykyinen kotiosoite (katuosoite ja talon numero, postitoimipaikka, maa, postinumero)

Puhelinnumerot (matkapuhelin-, koti- ja työnumero)

Sähköpostiosoitteet (yksityinen, työosoite)

5.   YHTEYSTIEDOT HÄTÄTILANTEITA VARTEN

Yhteyshenkilön nimi

Osoite (katuosoite ja talon numero, postitoimipaikka, maa, postinumero)

Puhelinnumerot (matkapuhelin-, koti- ja työnumero)

Sähköpostiosoitteet (yksityinen, työosoite)


Top