EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1136

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1136, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2017, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän muun kuin vähäisen muutoksen hyväksymisestä (Emmental de Savoie (SMM))

C/2017/4236

OJ L 164, 27.6.2017, p. 52–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1136/oj

27.6.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 164/52


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1136,

annettu 14 päivänä kesäkuuta 2017,

erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän muun kuin vähäisen muutoksen hyväksymisestä (Emmental de Savoie (SMM))

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) ja erityisesti sen 52 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti tutkinut Ranskan esittämän pyynnön, joka koski komission asetuksen (EY) N:o 1107/96 (2) nojalla rekisteröidyn suojatun maantieteellisen merkinnän ”Emmental de Savoie” eritelmän muutoksen hyväksymistä.

(2)

Ranskan viranomaiset ilmoittivat komissiolle 23 päivänä marraskuuta 2015 päivätyllä kirjeellä, että asetuksen (EU) N:o 1151/2012 15 artiklan 4 kohdan mukainen siirtymäkausi, joka päättyy 31 päivänä joulukuuta 2017, oli myönnetty yhdelle Ranskan alueelle sijoittautuneelle toimijalle, joka täyttää mainitun artiklan edellytykset suojatusta maantieteellisestä merkinnästä ”Emmental de Savoie”29 päivänä lokakuuta 2015 annetun ja 7 päivänä marraskuuta 2015 Ranskan tasavallan virallisessa lehdessä julkaistun asetuksen mukaisesti. Kansallisen vastaväitemenettelyn aikana tämä toimija, joka on laillisesti pitänyt tuotetta ”Emmental de Savoie” kaupan jatkuvasti vähintään viiden vuoden ajan siihen asti, kun hakemus toimitettiin, on esittänyt vastaväitteen, joka koski vihannan karkearehun pakollista 50 prosentin vähimmäisosuutta lypsylehmien perusannoksessa vähintään 150 päivänä vuodessa, ja ilmoittanut, että se tarvitsee lisäaikaa tilansa mukauttamiseen. Asianomainen toimija on GAEC Le Seysselan, Vallod, 74910 SEYSSEL.

(3)

Koska kyseessä ei ole asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan mukainen vähäinen muutos, komissio julkaisi muutospyynnön kyseisen asetuksen 50 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (3).

(4)

Komissiolle ei ole toimitettu asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan mukaisia vastaväitteitä, minkä vuoksi eritelmän muutos olisi hyväksyttävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään nimitystä ”Emmental de Savoie” (SMM) koskevan eritelmän muutos, joka on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2 artikla

Edellä 1 artiklassa myönnettyyn suojaan sovelletaan suojatusta maantieteellisestä merkinnästä ”Emmental de Savoie”29 päivänä lokakuuta 2015 annetun ja 7 päivänä marraskuuta 2015 Ranskan tasavallan virallisessa lehdessä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 15 artiklan 4 kohdan mukaisesti julkaistun asetuksen mukaista siirtymäkautta, jonka Ranska myönsi mainitun artiklan vaatimukset täyttävälle toimijalle.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä kesäkuuta 2017.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Phil HOGAN

Komission jäsen


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 1107/96, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1996, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2081/92 17 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesta maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten rekisteröinnistä (EYVL L 148, 21.6.1996, s. 1).

(3)  EUVL C 64, 28.2.2017, s. 8.


Top