EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2030

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2016/2030, annettu 26 päivänä lokakuuta 2016, asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) valvontakomitean sihteeristön osalta

OJ L 317, 23.11.2016, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2030/oj

23.11.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 317/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, Euratom) 2016/2030,

annettu 26 päivänä lokakuuta 2016,

asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) valvontakomitean sihteeristön osalta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 325 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 A artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon (1),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 (3) 15 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan petostentorjuntaviraston, jäljempänä ’virasto’, valvontakomitean tehtävänä on valvoa säännöllisesti viraston tutkimustehtävän toteutumista, jotta voidaan vahvistaa viraston riippumattomuutta.

(2)

Valvontakomitean jäseniin liittyvien talousarviomäärärahojen käytön puitteet olisi laadittava siten, että ei voida katsoa, että virasto puuttuisi jollain tavoin heidän tehtäviinsä. Asetusta (EU, Euratom) N:o 883/2013 olisi mukautettava tällaisten puitteiden mahdollistamiseksi, ja samalla olisi taattava, että valvontakomitean toimintaan varattujen määrärahojen suhteen noudatetaan yhtä suurta avoimuutta kuin aiemmin.

(3)

Valvontakomitean tuloksekkaan ja tehokkaan toiminnan varmistamiseksi komission olisi huolehdittava sen sihteeristötehtävistä suoraan virastosta riippumatta, ja komission olisi tarjottava sihteeristölle sen toiminnan edellyttämät asianmukaiset resurssit. Valvontakomitean riippumattomuuden takaamiseksi komission olisi pidättäydyttävä puuttumasta valvontakomitean valvontatehtäviin.

(4)

Kun virasto nimittää tietosuojavastaavan asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 10 artiklan 4 kohdan mukaisesti, valvontakomitean sihteeristön suorittaman tietojenkäsittelyn olisi edelleen kuuluttava tämän tietosuojavastaavan toimivaltaan.

(5)

Valvontakomitean sihteeristön henkilöstön salassapitovelvollisuuksien soveltamista olisi jatkettava.

(6)

Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (4) 28 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ja hän päätti 18 päivänä maaliskuuta 2016 olla antamatta lausuntoa,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013 seuraavasti:

1)

Muutetaan 10 artikla seuraavasti:

a)

lisätään 4 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Viraston ja valvontakomitean sihteeristön suorittama tietojenkäsittely kuuluu tietosuojavastaavan toimivaltaan.”;

b)

korvataan 5 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Henkilöstösääntöjen mukaisesti viraston henkilöstön ja valvontakomitean sihteeristön henkilöstön on pidättäydyttävä tehtäviensä myötä saamiensa tietojen luvattomasta luovuttamisesta, jollei tietoja ole jo laillisesti julkistettu tai jolleivät ne ole yleisesti saatavilla, ja heidän on noudatettava tätä velvollisuutta myös palvelussuhteensa päätyttyä.

Valvontakomitean jäsenten hoitaessa tehtäviään heitä sitoo sama salassapitovelvollisuus, ja heidän on noudatettava tätä velvollisuutta myös toimikautensa päätyttyä.”

2)

Korvataan 15 artiklan 8 kohta seuraavasti:

”8.   Valvontakomitea nimeää puheenjohtajansa. Se hyväksyy työjärjestyksensä, joka toimitetaan ennen sen hyväksymistä tiedoksi Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja Euroopan tietosuojavaltuutetulle. Valvontakomitean kokoukset kutsutaan koolle sen puheenjohtajan tai pääjohtajan aloitteesta. Se pitää vähintään kymmenen kokousta vuosittain. Valvontakomitea tekee päätöksensä jäsentensä enemmistöllä. Sen sihteeristötehtävistä huolehtii komissio virastosta riippumatta ja tiiviissä yhteistyössä valvontakomitean kanssa. Ennen henkilöstön nimittämistä sihteeristöön kuullaan valvontakomiteaa ja sen näkemykset otetaan huomioon. Sihteeristö toimii valvontakomitean ohjeiden mukaan ja komissiosta riippumatta. Komissio ei puutu valvontakomitean valvontatehtäviin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta komission harjoittamaa valvontakomitean ja sen sihteeristön talousarvion valvontaa.

Valvontakomitean sihteeristöön nimitetyt virkamiehet eivät saa pyytää eivätkä ottaa vastaan miltään hallitukselta taikka miltään toimielimeltä, elimeltä tai laitokselta ohjeita, jotka liittyvät valvontakomitean valvontatehtävien harjoittamiseen.”

3)

Korvataan 18 artikla seuraavasti:

”18 artikla

Rahoitus

Viraston kokonaismäärärahat otetaan Euroopan unionin yleisen talousarvion komission pääluokkaan sisältyvään erityiseen budjettikohtaan ja eritellään kyseisen pääluokan liitteessä. Valvontakomitean ja sen sihteeristön määrärahat otetaan Euroopan unionin yleisen talousarvion komission pääluokkaan.

Viraston henkilöstötaulukko liitetään komission henkilöstötaulukkoon. Komission henkilöstötaulukko käsittää valvontakomitean sihteeristön.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2017.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 26 päivänä lokakuuta 2016.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

M. SCHULZ

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

I. LESAY


(1)  EUVL C 150, 27.4.2016, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 6. heinäkuuta 2016 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 20. syyskuuta 2016.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta (EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).


Top