EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document E2015C0339

EFTAn valvontaviranomaisen päätös N:o 339/15/KOL, annettu 16 päivänä syyskuuta 2015, poikkeuksen myöntämisestä Norjalle tiettyihin yhteisiin ilmailun turvallisuussääntöihin Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen liitteessä XIII olevassa 66n kohdassa tarkoitetun säädöksen 14 artiklan 6 kohdan mukaisesti (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 216/2008, yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta, sellaisena kuin se on muutettuna) [2016/1812]

OJ L 276, 13.10.2016, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1812/oj

13.10.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 276/14


EFTAn VALVONTAVIRANOMAISEN PÄÄTÖS

N:o 339/15/KOL,

annettu 16 päivänä syyskuuta 2015,

poikkeuksen myöntämisestä Norjalle tiettyihin yhteisiin ilmailun turvallisuussääntöihin Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen liitteessä XIII olevassa 66n kohdassa tarkoitetun säädöksen 14 artiklan 6 kohdan mukaisesti (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 216/2008, yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta, sellaisena kuin se on muutettuna) [2016/1812]

EFTAN VALVONTAVIRANOMAINEN, joka

ottaa huomioon ETA-sopimuksen liitteessä XIII (1), sellaisena kuin se on mukautettuna ETA:n sekakomitean 19 päivänä joulukuuta 2011 annetulla päätöksellä N:o 163/2011, olevassa 66n kohdassa tarkoitetun säädöksen 14 artiklan 6 ja 7 kohdan, (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 216/2008, annettu 20 päivänä helmikuuta 2008, yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY (2) kumoamisesta, sellaisena kuin se on muutettuna),

ETA-sopimuksen liitteessä XIII olevassa 66nf kohdassa tarkoitetun säädöksen liitteessä IV olevan CAT.POL.A.210 kohdan b alakohdan 2, 4 ja 5 alakohdan, (Asetus (EU) N:o 965/2012, annettu 5 päivänä lokakuuta 2012, lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista menettelyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 (3) mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna),

molemmat sellaisina kuin ne ovat mukautettuina ETA-sopimukseen sopimuksen pöytäkirjalla 1,

ottaa huomioon EFTAn liikennekomitean 21 päivänä elokuuta 2015 antaman neuvoa-antavan lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Norja on pyytänyt lupaa soveltaa tiettyjä poikkeuksia asetuksen (EY) N:o 216/2008 täytäntöönpanosääntöihin sisältyvistä yhteisistä lentoturvallisuussäännöistä.

(2)

EFTAn valvontaviranomainen on arvioinut kyseisen asetuksen, sellaisena kuin se on mukautettuna, 14 artiklan 7 kohdan nojalla pyydetyn poikkeuksen tarpeen ja siitä seuraavan suojan tason Euroopan lentoturvallisuusviraston 26 päivänä kesäkuuta 2015 antaman suosituksen perusteella (asiakirja nro 762327). Valvontaviranomainen toteaa Norjan ilmoituksessa kuvailtujen riskinhallintatoimenpiteiden perusteella, että ilmoitettu poikkeus täyttää asetuksen (EY) N:o 216/2008 14 artiklan 6 kohdan vaatimukset.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 216/2008 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti yhdelle jäsenvaltiolle myönnettävä poikkeus on ilmoitettava kaikille jäsenvaltioille, joilla on myös oikeus soveltaa kyseistä poikkeusta.

(4)

Päätöksen N:o 163/2011 1 artiklan ja sen liitteessä olevassa 3 kohdassa esitetyn a mukautuksen mukaisesti käsitteellä ’jäsenvaltio(t)’ tarkoitetaan sen asetuksessa olevan määritelmän lisäksi EFTA-valtioita.

(5)

Poikkeuksen kuvaus sekä siihen liittyvät ehdot olisi laadittava siten, että kaikki asetuksessa (EY) N:o 216/2008, sellaisena kuin se on mukautettuna, tarkoitetut EFTA-valtiot voivat soveltaa kyseistä toimenpidettä heti, kun ne ovat samassa tilanteessa. Lisähyväksyntä EFTAn valvontaviranomaiselta ei ole tarpeen. Asetuksessa (EY) N:o 216/2008, sellaisena kuin se on mukautettuna, tarkoitettujen EFTA-valtioiden on kuitenkin ilmoitettava poikkeusten soveltamisesta EFTAn valvontaviranomaiselle, Euroopan lentoturvallisuusvirastolle ja kansallisille ilmailuviranomaisille, sillä poikkeusten vaikutukset voivat ulottua kyseisen valtion alueen ulkopuolelle.

(6)

N:o 163/2011 artiklan ja sen liitteessä olevassa 3 kohdassa esitetyn e mukautuksen mukaisesti Euroopan komissio toimittaa asetuksen (EY) N:o 216/2008 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti EFTAn valvontaviranomaiselta saadut tiedot EU:n jäsenvaltioille.

(7)

Tästä päätöksestä olisi sen vuoksi annettava tieto kaikille EFTA-valtioille ja Euroopan komissiolle Euroopan unionin jäsenvaltioiden tiedottamiseksi.

(8)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat EFTAn liikennekomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Norja saa myöntää hyväksyntöjä, jotka poikkeavat asetuksen (EU) N:o 216/2008 tietyistä toteutussäännöistä tämän päätöksen liitteen mukaisesti sillä edellytyksellä, että liitteessä olevassa 2 kohdassa määritellyt edellytykset täyttyvät.

2 artikla

Kaikki EFTA-valtiot ovat oikeutettuja soveltamaan 1 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä, sellaisina kuin ne on esitetty tämän päätöksen liitteessä ja edellyttäen, että niistä ilmoitetaan asetuksen (EY) N:o 216/2008, sellaisena kuin se on mukautettuna, 14 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu Norjalle. Se on todistusvoimainen englannin kielellä.

4 artikla

Tämä päätös annetaan tiedoksi Norjalle, Islannille, Liechtensteinille ja Euroopan komissiolle.

Tehty Brysselissä 16 päivänä syyskuuta 2015.

EFTAn valvontaviranomaisen puolesta

Helga JÓNSDÓTTIR

Kollegion jäsen

Markus SCHNEIDER

Vt. johtaja


(1)  EUVL L 76, 15.3.2012, s. 51.

(2)  EUVL L 79, 19.3.2008, s. 1.

(3)  EUVL L 296, 25.10.2012, s. 1.


LIITE

NORJAN POIKKEUS ASETUKSESTA (EU) N:O 965/2012 LENTOONLÄHDÖSSÄ MO I RANA (ENRA) JA ØRSTA-VOLDA (ENOV) -LENTOASEMILLA NOUDATETTAVAN ESTEVARAN OSALTA

1   Poikkeuksen kuvaus

Norja voi asetuksen (EU) N:o 965/2012 (1), sellaisena kuin se on muutettuna, liitteessä IV (Osa CAT) olevan lentoonlähdön estevaraa koskevan CAT.POL.A.210 kohdan b alakohdan 2, 4 ja 5 alakohdasta poiketen sallia lentoyhtiön Widerøe Flyveselskap AS käyttää 25 asteen kallistuskulmaa 100 jalan minimikorkeudesta 400 jalan korkeuteen Bombardier Dash 8 -lentokoneissaan Mo i Rana (ENRA) ja Ørsta-Volda (ENOV) -lentoasemilla.

2   Poikkeuksen soveltamisen ehdot

Tätä poikkeusta sovelletaan lentoyhtiöön Widerøe Flyveselskap AS, jonka tekemien lisätoimenpiteiden perusteella voidaan saavuttaa vastaava turvallisuuden taso kuin soveltamalla niitä yhteisiä teknisiä vaatimuksia ja hallinnollisia menettelyjä, joista säädetään asetuksessa (EU) N:o 965/2012, sellaisena kuin se on muutettuna. Lisätoimenpiteet on kuvattu Euroopan lentoturvallisuusviraston 26 päivänä kesäkuuta 2015 antamassa suosituksessa (asiakirja nro 762327), ja ne koskevat seuraavia asioita: lentäjien perus- ja määräaikaiskoulutus, miehistön perehdyttämisvaatimukset, visuaaliset laitteet käännösten ohjaamisessa, lentoestevalot, sääolojen aiheuttamat rajoitukset, jäänpoistonesteiden tyyppirajoitukset, lentokäsikirjan (2) toimintaohjeita ja ongelmatilanteita käsittelevä täydennysosa 47, laskusiivekkeiden tietyn asennon (15 astetta) käyttö lentoonlähdössä siivekkeiden virheellisen asennon välttämiseksi, lentotietojen seurantaohjelman käyttö alkunousun kallistuskulman valvonnassa sekä suoritus- ja koulutusosaston vuosittaisten tarkastusten noudattamista valvova ohjelma. Norjan siviili-ilmailuviranomaisen jatkuvan valvonnan ohjelma ottaa lisäksi huomioon lentoyhtiö Widerøe Flyveselskap AS:aa koskevat lieventävät näkökohdat ja hyväksymisehdot.


(1)  Säädös, johon viitataan ETA-sopimuksen liitteessä XIII olevassa 66nf kohdassa, sellaisena kuin se on muutettuna 14 päivänä elokuuta 2013 annetulla asetuksella (EU) N:o 800/2013 ja 29 päivänä tammikuuta 2014 annetulla asetuksella (EU) N:o 83/2014, sellaisena kuin se on mukautettuna ETA-sopimukseen sopimuksen pöytäkirjalla 1.

(2)  De Havilland Inc. Dash 8:n lentokäsikirjan täydennysosa 47: ”Operation with 25 degree banked turn (For Norwegian operators only)” (Kaarto 25 asteen kallistuksella (ainoastaan norjalaisille lentotoiminnan harjoittajille)).


Top