EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1352

Neuvoston päätös (EU) 2016/1352, annettu 4 päivänä elokuuta 2016, Euroopan puolustusviraston palvelukseen määräaikaisesti siirrettäviin kansallisiin asiantuntijoihin sovellettavista säännöistä ja päätöksen 2004/677/EY kumoamisesta

EUVL L 219, 12.8.2016, p. 82–97 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1352/oj

12.8.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 219/82


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2016/1352,

annettu 4 päivänä elokuuta 2016,

Euroopan puolustusviraston palvelukseen määräaikaisesti siirrettäviin kansallisiin asiantuntijoihin sovellettavista säännöistä ja päätöksen 2004/677/EY kumoamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 42 ja 45 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan puolustusviraston perussäännöstä, kotipaikasta ja sen toimintaa koskevista säännöistä 12 päivänä lokakuuta 2015 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2015/1835 (1) ja erityisesti sen 11 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asiantuntijoiden määräaikaisen palvelukseen siirtämisen ansiosta Euroopan puolustusviraston, jäljempänä ’virasto’, olisi voitava hyödyntää kyseisten asiantuntijoiden korkeatasoista tietämystä ja ammattikokemusta erityisesti aloilla, joilla tällaista asiantuntemusta ei ole välittömästi saatavilla virastossa.

(2)

Päätöksen (YUTP) 2015/1835 mukaista puolustusalan ammattikokemuksen ja tietämyksen vaihtoa ja siihen liittyviä tukitoimia olisi tuettava ottamalla viraston palvelukseen määräaikaisesti siirrettäviä jäsenvaltioiden julkisen sektorin asiantuntijoita, jäljempänä ’kansalliset asiantuntijat’.

(3)

Kansallisia asiantuntijoita koskevien oikeuksien ja velvollisuuksien olisi taattava, että he toimivat tehtäviään suorittaessaan ainoastaan viraston edun mukaisesti.

(4)

Käsite ”määräaikainen palvelukseen siirtäminen” olisi ymmärrettävä tämän päätöksen puitteissa.

(5)

Koska tässä päätöksessä vahvistettavien sääntöjen on tarkoitus korvata säännöt, jotka on vahvistettu neuvoston päätöksessä 2004/677/EY (2), kyseinen päätös olisi kumottava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

I LUKU

Yleiset säännökset

1 artikla

Soveltamisala

Tässä päätöksessä vahvistettuja sääntöjä sovelletaan kansallisiin asiantuntijoihin, jotka täyttävät 2 artiklassa vahvistetut edellytykset ja jotka osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisen tai alueellisen tason julkishallinnot, erityisesti puolustusministeriöt ja/tai niiden virastot, elimet, kansalliset maanpuolustuskorkeakoulut, tutkimuslaitokset, kuten päätöksen (YUTP) 2015/1835 11 artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tutkimuslaitokset, ovat siirtäneet määräaikaisesti viraston palvelukseen.

Päätöksen (YUTP) 2015/1835 11 artiklan 4 kohdan a alakohdan mukaisesti asiantuntijat, jotka ovat

kolmannesta maasta, jonka kanssa virasto on tehnyt hallinnollisen järjestelyn, tai

järjestöstä tai yhteisöstä, jonka kanssa virasto on tehnyt hallinnollisen järjestelyn edellyttäen, että kansallinen asiantuntija on sellaisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kansalainen, jonka kanssa virasto on tehnyt hallinnollisen järjestelyn,

siirretään tai asetetaan kyseisen päätöksen 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti viraston palvelukseen johtokunnan hyväksynnällä kyseisissä järjestelyissä vahvistetuin ehdoin.

2 artikla

Määräaikaisen palvelukseen siirtämisen ehdot

Viraston määräaikaiseen palvelukseen voidaan siirtää asiantuntija, joka täyttää seuraavat ehdot:

1.

asiantuntija on ollut työnantajansa vakinaisessa tai määräaikaisessa palveluksessa vähintään 12 kuukautta ennen määräaikaista palvelukseen siirtoa;

2.

asiantuntija pysyy työnantajansa palveluksessa koko määräaikaisen palvelukseen siirron ajan, ja tämä työnantaja maksaa edelleen hänen palkkansa;

3.

asiantuntijalla on vähintään kolmen vuoden kokoaikainen työkokemus sellaisista puolustuksen, hallinnon, tieteen tai tekniikan alan tehtävistä taikka operatiivisista, neuvonta- tai valvontatehtävistä, joilla on merkitystä hänelle osoitettujen tehtävien hoitamisen kannalta. Työnantajan on toimitettava virastolle ennen määräaikaista palvelukseen siirtoa selvitys asiantuntijan työtehtävistä kahdentoista viimeksi kuluneen kuukauden ajalta;

4.

asiantuntija on osallistuvan jäsenvaltion kansalainen tai kuuluu 1 artiklan toisen kohdan säännösten piiriin;

5.

asiantuntijalla on perusteellinen kielitaito yhdessä jonkun osallistuvan jäsenvaltion virallisessa kielessä ja tehtävien hoitamiseen riittävä kielitaito jossain toisessa näistä kielistä.

3 artikla

Valintamenettely

1.   Kansallisten asiantuntijoiden valinnassa noudatetaan avointa ja läpinäkyvää menettelyä, josta päätetään 42 artiklan mukaisesti.

2.   Kansalliset asiantuntijat siirretään viraston palvelukseen sen varmistamiseksi, että virasto saa palvelukseensa mahdollisimman kyvykkäitä, tehokkaita, luotettavia ja päteviä henkilöitä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 artiklan 4 kohdan soveltamista. Määräaikainen palvelukseen siirto toteutetaan osallistuvien jäsenvaltioiden kansalaisten keskuudesta maantieteellisesti mahdollisimman laajalta alueelta. Osallistuvat jäsenvaltiot ja virasto toimivat yhteistyössä varmistaakseen mahdollisuuksien mukaan miesten ja naisten välisen määrällisen tasapainon ja yhtäläisten mahdollisuuksien periaatteen noudattamisen.

3.   Kiinnostuksenilmaisupyyntö lähetetään osallistuvien jäsenvaltioiden pysyville edustustoille, kolmansien maiden edustustoille tai tapauksen mukaan asianomaiselle järjestölle tai yhteisölle, ja se julkaistaan viraston verkkosivustolla. Pyynnössä on esitettävä toimenkuvat, valintaperusteet ja hakemusten jättämisen määräaika. Kansallisten viranomaisten, järjestön tai yhteisön on vastattava kansallisten asiantuntijaehdokkaiden kuluista. Tämä on vahvistettava virastolle osoitetulla kirjeellä mahdollisuuksien mukaan hakemuksen vastaanottamista koskevaan määräaikaan mennessä ja joka tapauksessa viimeistään palvelukseenottamispäivänä.

4.   Kuluitta palvelukseen siirrettävien kansallisten asiantuntijoiden ja työharjoittelussa olevien kansallisten asiantuntijoiden osalta virasto voi päättää, että kansalliset asiantuntijat valitaan noudattamatta 1 ja 2 kohdassa säädettyjä valintamenettelyjä.

5.   Asiantuntijoita siirretään palvelukseen määräaikaisesti viraston erityisten tarpeiden ja talousarviovalmiuksien mukaan.

6.   Virasto luo kansallista asiantuntijaa koskevan henkilökohtaisen tiedoston. Tiedostoon sisällytetään asiaankuuluvat hallinnolliset tiedot.

4 artikla

Määräaikaista palvelukseen siirtämistä koskeva hallinnollinen menettely

Määräaikaisista palvelukseen siirroista sovitaan viraston toimitusjohtajan ja tilanteen mukaan asianomaisen jäsenvaltion pysyvän edustuston tai edustuston taikka järjestön tai yhteisön välisellä kirjeenvaihdolla. Asemapaikan ja tehtäväryhmän, johon kansallinen asiantuntija tulee kuulumaan, eli hallintovirkamiesten tehtäväryhmän, jäljempänä ’AD’, tai hallintoavustajien tehtäväryhmän, jäljempänä ’AST’, on käytävä ilmi kirjeenvaihdosta. Kirjeenvaihdossa on myös mainittava osasto tai yksikkö, johon kansallinen asiantuntija on siirretty, ja annettava yksityiskohtainen kuvaus tehtävistä, joita kansallisen asiantuntijan on suoritettava. Kirjeenvaihtoon liitetään viraston palvelukseen siirrettäviin kansallisiin asiantuntijoihin sovellettavat säännöt.

5 artikla

Määräaikaisen palvelukseen siirron kesto

1.   Määräaikaisen palvelukseen siirron on oltava kestoltaan vähintään kaksi kuukautta ja enintään kolme vuotta. Se voidaan uusia siten, että sen kokonaiskesto on enintään neljä vuotta.

Viraston toimitusjohtaja voi kuitenkin poikkeustapauksissa, asianomaisen johtajan pyynnöstä ja kun asiasta on sovittu etukäteen työnantajan kanssa, hyväksyä määräaikaisen palvelukseen siirron jatkamisen yhden tai useamman kerran ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun neljän vuoden enimmäiskeston jälkeen enintään kahdeksi vuodeksi.

2.   Määräaikaisen palvelukseen siirron kesto on vahvistettava sen alkaessa 4 artiklassa tarkoitetulla kirjeenvaihdolla. Samaa menettelyä sovelletaan määräaikaista palvelukseen siirtoa uusittaessa, sen kestoa pidennettäessä tai toimea vaihdettaessa.

3.   Jos kansallinen asiantuntija on aiemmin ollut määräaikaisesti viraston palveluksessa, hänet voidaan lähtömaan kansallisen hallinnon kuulemisen jälkeen siirtää uudelleen määräaikaiseen palvelukseen edellyttäen, että kyseinen kansallinen asiantuntija täyttää edelleen 2 artiklassa tarkoitetut määräaikaista palvelukseen siirtoa koskevat ehdot ja ottaen huomioon päätöksen (YUTP) 2015/1835 11 artiklan 5 kohdassa määritelty määräaikaisen palvelukseen siirtämisen enimmäiskesto.

6 artikla

Työnantajan velvoitteet

Koko määräaikaisen palvelukseen siirron ajan kansallisen asiantuntijan työnantaja

a)

maksaa edelleen kansallisen asiantuntijan palkan;

b)

vastaa edelleen kaikista kansallisen asiantuntijan sosiaalisista oikeuksista, erityisesti sosiaaliturvasta, vakuutuksesta ja eläkkeestä; ja

c)

jollei 10 artiklan 2 kohdan d alakohdasta muuta johdu, säilyttää edelleen kansallisen asiantuntijan työsuhteen luonteen joko vakinaisena virkamiehenä tai sopimussuhteisena toimihenkilönä sekä ilmoittaa viraston toimitusjohtajalle kaikista kansallisen asiantuntijan työsuhteen luonteessa joko vakinaisena virkamiehenä tai sopimussuhteisena toimihenkilönä tapahtuneista muutoksista.

7 artikla

Tehtävät

1.   Kansalliset asiantuntijat avustavat viraston henkilöstöä ja suorittavat viraston toimitusjohtajan heille osoittamat tehtävät ja velvollisuudet.

2.   Viraston henkilöstön kokoonpano ja erityisesti sen rooli viraston tulosten edistämisessä huomioon ottaen toimitusjohtaja voi antaa kansalliselle asiantuntijalle johtotehtäviä, jos se on yksikön etujen mukaista.

Kansallinen asiantuntija ei kuitenkaan voi tehdä oikeudellisia sitoumuksia viraston puolesta.

3.   Kansallinen asiantuntija voi osallistua virkamatkoihin ja kokouksiin. Toimitusjohtaja voi kuitenkin päättää rajoittaa kansallisen asiantuntijan osallistumista siten, että hän voi osallistua virkamatkoihin ja kokouksiin vain,

a)

jos hän on viraston henkilöstöön kuuluvan seurassa; tai

b)

jos hän on yksin osallistuakseen tarkkailijana tai ainoastaan tietojen hankkimiseksi.

4.   Virasto on yksin vastuussa kansallisen asiantuntijan suorittamien tehtävien tulosten hyväksymisestä.

5.   Viraston, kansallisen asiantuntijan työnantajan ja kansallisen asiantuntijan on tehtävä kaikkensa, jotta vältetään kansallisen asiantuntijan määräaikaisen palvelukseen siirron aikana suorittamiin tehtäviin liittyvät todelliset ja mahdolliset eturistiriidat. Tätä varten virasto ilmoittaa hyvissä ajoin kansalliselle asiantuntijalle ja hänen työnantajalleen kansallisen asiantuntijan aiotuista tehtävistä ja pyytää kansallista asiantuntijaa ja työnantajaa vahvistamaan kirjallisesti, että heillä ei ole tiedossaan mitään syitä, joiden vuoksi kansallinen asiantuntija ei voisi ottaa näitä tehtäviä hoitaakseen.

Kansallista asiantuntijaa on erityisesti kehotettava ilmoittamaan kaikista eturistiriidoista, joita voi syntyä kansallisen asiantuntijan perhetilanteen (erityisesti hänen lähiomaistensa tai laajemmin perheenjäsentensä ammattitoiminnan taikka hänen tai perheenjäsenten merkittävien taloudellisten kytkösten) ja niiden tehtävien välillä, joita hänen on tarkoitus hoitaa määräaikaisen palvelukseen siirron aikana.

Työnantajan ja kansallisen asiantuntijan on sitouduttava ilmoittamaan virastolle sellaisista määräaikaisen palvelukseen siirron aikana tapahtuvista olosuhteiden muutoksista, jotka voivat aiheuttaa eturistiriidan.

6.   Kansallisesta asiantuntijasta on pyydettävä turvallisuusselvitys ennen hänen siirtämistään määräaikaiseen palvelukseen, jos virasto katsoo, että kansalliselle asiantuntijalle osoitettujen tehtävien luonne edellyttää erityisiä turvallisuuteen liittyviä varotoimia.

8 artikla

Kansallisten asiantuntijoiden oikeudet ja velvollisuudet

1.   Määräaikaisen palvelukseen siirron aikana kansallisen asiantuntijan on toimittava tehtäviensä edellyttämällä tavalla. Erityisesti:

a)

kansallisen asiantuntijan on suoritettava tehtävänsä ja muutoin toimittava ainoastaan viraston edun mukaisesti.

Kansallinen asiantuntija ei tehtäviään hoitaessaan etenkään saa ottaa vastaan ohjeita työnantajaltaan, miltään hallitukselta tai keneltäkään henkilöltä tai miltään yksityiseltä yritykseltä tai julkisyhteisöltä, eikä suorittaa mitään palvelusta työnantajalleen, millekään hallitukselle eikä kenellekään henkilölle tai millekään yritykselle tai julkisyhteisölle;

b)

kansallisen asiantuntijan on pidätyttävä sellaisista teoista ja erityisesti sellaisista julkisista mielipiteenilmauksista, jotka voivat heikentää hänen asemaansa virastossa kohdistuvaa arvonantoa;

c)

jos kansallinen asiantuntija joutuu tehtäviään hoitaessaan ottamaan kantaa sellaiseen asiaan, jonka käsittelyssä tai ratkaisussa hänellä on hänen riippumattomuutensa mahdollisesti vaarantava henkilökohtainen etu, hänen on ilmoitettava tästä esimiehelleen;

d)

kansallinen asiantuntija ei saa yksin eikä yhdessä muiden kanssa julkaista eikä antaa julkaistavaksi mitään unionin toimintaan liittyvää tekstiä saamatta siihen lupaa virastossa voimassa olevien vaatimusten ja sääntöjen mukaisesti. Lupa voidaan evätä vain siinä tapauksessa, että aiottu julkaiseminen on omiaan vaarantamaan viraston tai unionin edut;

e)

kaikki oikeudet, jotka johtuvat kansallisen asiantuntijan toiminnasta hänen hoitaessaan tehtäviään, kuuluvat virastolle;

f)

kansallisen asiantuntijan on asuttava asemapaikassaan tai sellaisen välimatkan päässä siitä, ettei hänelle osoitettujen tehtävien hoitaminen häiriinny;

g)

kansallisen asiantuntijan on avustettava esimiestä jonka palvelukseen hänet on sijoitettu, ja annettava hänelle neuvoja; kansallinen asiantuntija on vastuussa tälle esimiehelle hänelle annettujen tehtävien suorittamisesta.

2.   Sekä määräaikaisen palvelukseen siirron aikana että sen päätyttyä kansallisen asiantuntijan on noudatettava ehdotonta vaitiolovelvollisuutta sellaisten seikkojen ja tietojen osalta, jotka hän saa tietoonsa tehtäviään hoitaessaan tai niiden yhteydessä. Kansallinen asiantuntija ei saa missään muodossa antaa asiaankuulumattomille henkilöille mitään laillisesti julkistamattomia asiakirjoja tai tietoja eikä käyttää niitä omaksi hyödykseen.

3.   Kansallinen asiantuntija on määräaikaisen palvelukseen siirron päätyttyä edelleen velvollinen toimimaan tehtäviensä edellyttämällä tavalla ja vaitiolovelvollisuutta noudattaen, siltä osin kuin on kyse uusien tehtävien hoidosta tai tiettyjen toimien tai etujen vastaanottamisesta.

Tämän vuoksi kansallisen asiantuntijan on määräaikaista palvelukseen siirtoa seuraavien kolmen vuoden ajan ilmoitettava viipymättä virastolle sellaisista toimista ja tehtävistä, jotka voivat johtaa sellaiseen eturistiriitaan, joka liittyy kansallisen asiantuntijan määräaikaisen palvelukseen siirron aikana suorittamien tehtävien hoitoon.

4.   Kansallisen asiantuntijan on noudatettava virastossa voimassa olevia turvallisuussääntöjä, tietosuojasäännöt ja viraston verkostojen suojaamissäännöt mukaan lukien. Kansallisen asiantuntijan on myös noudatettava viraston taloudellisten etujen suojaamista koskevia sääntöjä.

5.   Jos kansallinen asiantuntija määräaikaisen palvelukseen siirron aikana jättää noudattamatta tämän artiklan 1, 2 ja 4 kohdan säännöksiä, virasto voi päättää kansallisen asiantuntijan määräaikaisen palvelukseen siirron 10 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti.

6.   Kansallisen asiantuntijan on välittömästi ilmoitettava esimiehelleen kirjallisesti sellaisista määräaikaisen palvelukseen siirtonsa aikana tietoonsa tulleista seikoista, joiden perusteella voidaan olettaa, että kyseessä on

a)

mahdollinen viraston etuja vaarantava laiton toiminta, petos tai korruptio mukaan lukien; tai

b)

sellainen virkatoimiin liittyvä teko, joka voi merkitä sitä, että viraston henkilöstöön kuuluville tai kansallisille asiantuntijoille kuuluvia velvollisuuksia on jätetty vakavalla tavalla noudattamatta.

Tätä kohtaa sovelletaan myös siinä tapauksessa, että unionin toimielimen henkilöstöön kuuluva, jonkin toimielimen palveluksessa minkälaisessa suhteessa tahansa oleva henkilö tai jollekin toimielimelle palveluja suorittava on vakavalla tavalla jättänyt noudattamatta vastaavaa velvollisuutta.

7.   Jos esimies vastaanottaa tämän artiklan 6 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen, esimiehen on toteutettava neuvoston päätöksen (EU) 2016/1351 (3), jäljempänä ’viraston henkilöstösäännöt’, 27 artiklassa säädetyt toimenpiteet. Tämän päätöksen 4 artiklassa tarkoitettuun esimieheen sovelletaan viraston henkilöstösääntöjen 27, 28 ja 29 artiklaa. Näitä säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin myös asianomaiseen kansalliseen asiantuntijaan sen varmistamiseksi, että kansallisen asiantuntijan oikeuksia kunnioitetaan.

9 artikla

Määräaikaisen palvelukseen siirron keskeyttäminen

1.   Kansallisen asiantuntijan tai hänen työnantajansa kirjallisesta pyynnöstä ja työnantajan suostumuksella virasto voi sallia määräaikaisen palvelukseen siirron keskeyttämisen ja vahvistaa sitä koskevat edellytykset. Keskeytyksen aikana

a)

19 artiklassa säädettyjä korvauksia ei suoriteta;

b)

20 artiklassa säädetyt kulut korvataan vain, jos keskeyttäminen tapahtuu viraston pyynnöstä.

2.   Virasto ilmoittaa asiasta työnantajalle ja asianomaisen valtion pysyvälle edustustolle tai edustustolle.

10 artikla

Määräaikaisen palvelukseen siirron päättyminen

1.   Jollei 2 kohdasta muuta johdu, määräaikainen palvelukseen siirto voidaan päättää viraston tai kansallisen asiantuntijan työnantajan pyynnöstä kolmen kuukauden irtisanomisajalla. Se voidaan päättää myös kansallisen asiantuntijan pyynnöstä samalla kolmen kuukauden irtisanomisajalla edellyttäen, että työnantaja ja virasto hyväksyvät pyynnön.

2.   Määräaikainen palvelukseen siirto voidaan poikkeuksellisissa olosuhteissa päättää ilman irtisanomista:

a)

kansallisen asiantuntijan työnantajan toimesta, jos työnantajan olennaiset edut sitä vaativat;

b)

kansallisen asiantuntijan molemmille osapuolille esittämästä pyynnöstä tehtävällä viraston ja työnantajan välisellä yhteisellä sopimuksella, jos kansallisen asiantuntijan olennaiset henkilökohtaiset tai ammatilliset edut sitä vaativat;

c)

viraston toimesta, jos kansallinen asiantuntija laiminlyö vakavasti tässä päätöksessä vahvistetut velvollisuudet. Virasto neuvottelee asianomaisen valtion edustuston kanssa ja ottaa huomioon päätöstään varten saamansa huomautukset;

d)

viraston toimesta, jos kansallisen asiantuntijan hallinnollinen asema työantajan vakinaisena virkamiehenä tai sopimussuhteisena toimihenkilönä päättyy tai siinä tapahtuu muutoksia. Kansalliselle asiantuntijalle on annettava ensin mahdollisuus esittää huomautuksensa.

3.   Jos määräaikainen palvelukseen siirto päättyy 2 kohdan c alakohdan nojalla, virasto kuulee välittömästi työnantajaa ja asianomaisen valtion edustustoa.

II LUKU

Työehdot

11 artikla

Sosiaaliturva

1.   Ennen määräaikaisen palvelukseen siirron alkamista työnantajan on toimitettava virastolle todistus siitä, että sen kansalliseen julkishallintoon tai siihen järjestöön tai yhteisöön, jonka palveluksessa kansallinen asiantuntija on, sovellettavaa sosiaaliturvalainsäädäntöä sovelletaan edelleen kyseiseen kansalliseen asiantuntijaan koko määräaikaisen palvelukseen siirron ajan. Tätä varten asianomaisen julkishallinnon on toimitettava virastolle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 987/2009 (4) 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu todistus, jäljempänä ’Esitettävä asiakirja A1’. Järjestön tai yhteisön on toimitettava virastolle esitettävää asiakirjaa A1 vastaava todistus, jolla osoitetaan, että sovellettavassa sosiaaliturvalainsäädännössä määrätään ulkomailla aiheutuneiden terveydenhoitokulujen maksamisesta.

2.   Kansallinen asiantuntija vakuutetaan viraston toimesta tapaturmariskejä vastaan hänen palveluksensa alkamispäivästä lähtien. Virasto toimittaa kansalliselle asiantuntijalle jäljennöksen tämän vakuutusturvan ehdoista päivänä, jona kansallinen asiantuntija ilmoittautuu viraston toimitusjohtajalle määräaikaiseen palvelukseen siirtoon liittyvien muodollisuuksien hoitamista varten.

3.   Jos lisä- tai erityisvakuutus on tarpeen sellaisen virkamatkan yhteydessä, johon kansallinen asiantuntija osallistuu 7 artiklan 2 kohdan ja 29 artiklan nojalla, siihen liittyvistä kuluista vastaa virasto tai, jos kyseessä on kuluitta palvelukseen siirrettävä kansallinen asiantuntija tai työharjoittelussa oleva kansallinen asiantuntija, lähtömaan kansallinen hallinto, sen jälkeen kun asianomaista jäsenvaltiota on kuultu virkamatkasta.

12 artikla

Työaika

1.   Kansallisen asiantuntijan on noudatettava virastossa voimassa olevia työaikasääntöjä sen toimen vaatimusten mukaisesti, joka hänelle on osoitettu virastossa.

2.   Kansallisen asiantuntijan työ on kokopäiväistä koko määräaikaisen palvelukseen siirron ajan. Saatuaan johtajalta asianmukaisesti perustellun pyynnön virasto voi, jos se on viraston etujen mukaista, antaa kansalliselle asiantuntijalle luvan hoitaa tehtäviään osa-aikaisesti sen jälkeen, kun työnantaja on antanut tähän luvan.

3.   Jos osa-aikatyöhön on annettu lupa, kansallisen asiantuntijan on työskenneltävä vähintään puolet tavanomaisesta työajasta.

13 artikla

Sairaudesta tai tapaturmasta johtuva poissaolo

1.   Jos kansallinen asiantuntija on poissa työstä sairauden tai tapaturman vuoksi, hänen on mahdollisimman pian ilmoitettava siitä esimiehelle ja kerrottava olinpaikkansa. Kansallisen asiantuntijan on toimitettava lääkärintodistus, jos hän on poissa yli kolme peräkkäistä päivää, ja häntä voidaan vaatia käymään viraston järjestämässä lääkärintarkastuksessa.

2.   Jos kansallinen asiantuntija on kahdentoista kuukauden aikana poissa työstä sairauden tai tapaturman vuoksi enintään kolmen vuorokauden pituisia jaksoja yhteensä yli kaksitoista päivää, hänen on esitettävä lääkärintodistus kaikista uusista sairauden tai tapaturman aiheuttamista poissaoloista.

3.   Jos sairaudesta tai tapaturmasta johtuva poissaolo kestää yli kuukauden tai on pidempi kuin kansallisen asiantuntijan kertynyt palvelusaika sen mukaan, kumpi on pidempi, 19 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen korvausten maksaminen keskeytetään ilman eri toimenpiteitä. Tätä kohtaa ei sovelleta, jos kyse on raskauteen liittyvästä sairaudesta. Sairaudesta tai tapaturmasta johtuva poissaolo voi jatkua enintään määräaikaisen palvelukseen siirron päättymiseen asti.

4.   Jos kansallinen asiantuntija kuitenkin saa määräaikaisen palvelukseen siirron kestäessä työhön liittyvän vamman, hänelle maksetaan 19 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut korvaukset täysimääräisesti koko työkyvyttömyyden ajan siihen asti, kun määräaikainen palvelukseen siirto päättyy.

14 artikla

Vuosiloma, erityislomat ja vapaapäivät

1.   Kansallisen asiantuntijan on noudatettava virastossa voimassa olevia vuosilomaa, erityislomia ja vapaapäiviä koskevia sääntöjä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tässä päätöksessä vahvistettujen erityisten säännösten soveltamista.

2.   Yksikön, johon kansallinen asiantuntija on sijoitettu, on hyväksyttävä lomat ennakolta.

3.   Virasto voi työnantajan asianmukaisesti perustelemasta pyynnöstä myöntää ylimääräistä erityislomaa enintään kaksi päivää kutakin 12 kuukauden jaksoa kohti. Asiaa koskevat pyynnöt käsitellään tapauskohtaisesti.

4.   Määräaikaisen palvelukseen siirron päättyessä käyttämättä olevista lomapäivistä ei makseta korvausta.

5.   Kansalliselle asiantuntijalle, jonka määräaikaisen palvelukseen siirron kesto on alle kuusi kuukautta, voidaan myöntää hänen esittämästään perustellusta hakemuksesta erityisloma viraston toimitusjohtajan päätöksellä. Tätä erityislomaa voidaan myöntää enintään kolme päivää koko määräaikaisen palvelukseen siirron aikana. Ennen tällaisen loman myöntämistä asianomaisen johtajan on kuultava ennakkoon viraston henkilöstöyksikköä, jäljempänä ’henkilöstöyksikkö’.

15 artikla

Koulutusta varten annettava erityisloma

Sen estämättä, mitä 14 artiklan 3 kohdassa säädetään, virasto voi myöntää kansallisille asiantuntijoille, joiden määräaikaisen palvelukseen siirron kesto on kuusi kuukautta tai enemmän, ylimääräistä erityislomaa työnantajan esittämästä asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä, joka koskee työnantajan antamaa koulutusta tarkoituksena integroida kansallinen asiantuntija uudelleen työpaikkaansa.

16 artikla

Äitiys- ja isyysloma

1.   Kansalliseen asiantuntijaan sovelletaan virastossa voimassa olevia äitiys- ja isyyslomasääntöjä.

2.   Jos työnantajan kansallinen lainsäädäntö oikeuttaa pidempään äitiyslomaan, määräaikainen palvelukseen siirto keskeytetään viraston myöntämän loman ylittävän jakson ajaksi kansallisen asiantuntijan pyynnöstä sen jälkeen, kun asiasta on sovittu etukäteen työnantajan kanssa. Tässä tapauksessa määräaikaisen palvelukseen siirron kestoa pidennetään keskeytystä vastaavalla ajalla, jos se on viraston edun mukaista.

3.   Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, kansallinen asiantuntija voi hakea määräaikaisen palvelukseen siirron keskeyttämistä koko äitiysloman ajaksi sen jälkeen, kun asiasta on sovittu etukäteen työnantajan kanssa. Tässä tapauksessa määräaikaisen palvelukseen siirron kestoa pidennetään keskeytystä vastaavalla ajalla, jos se on viraston edun mukaista.

4.   Edellä olevaa 2 ja 3 kohtaa sovelletaan myös adoptioihin.

5.   Imettävälle kansalliselle asiantuntijalle voidaan pyynnöstä ja asiaa koskevan lääkärintodistuksen perusteella myöntää enintään neljän viikon erityisloma äitiysloman päättymisestä lukien. Tänä aikana hänelle maksetaan 19 artiklassa tarkoitetut korvaukset.

17 artikla

Hallinto ja valvonta

Työaikaa ja poissaoloja hallinnoi ja valvoo virastossa voimassa olevien sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti henkilöstöyksikkö ja se osasto tai yksikkö, johon kansallinen asiantuntija on sijoitettu.

III LUKU

Korvaukset ja kulut

18 artikla

Korvausten ja matkakulujen laskeminen

1.   Tätä päätöstä sovellettaessa virasto määrittää kansallisen asiantuntijan palvelukseenotto-, asema- ja paluupaikkakunnan näiden paikkojen leveys- ja pituuspiiriin perustuvan, henkilöstöyksikön laskeman maantieteellisen sijainnin avulla.

2.   Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

a)

’palvelukseenottopaikkakunnalla’ paikkakuntaa, jolla kansallinen asiantuntija työskenteli työnantajan palveluksessa ennen määräaikaista palvelukseen siirtoa;

b)

’asemapaikalla’ Brysseliä;

c)

’paluupaikkakunnalla’ paikkakuntaa, jolla kansallinen asiantuntija harjoittaa pääasiallista ammattitoimintaansa määräaikaisen palvelukseen siirron päätyttyä.

Palvelukseenottopaikkakunta määritellään 4 artiklassa tarkoitetussa kirjeenvaihdossa.

3.   Tätä artiklaa sovellettaessa ei oteta huomioon olosuhteita, jotka aiheutuvat kansallisen asiantuntijan muulle kuin asemapaikkavaltiolle suorittamista tehtävistä.

19 artikla

Korvaukset

1.   Kansallisella asiantuntijalla on oikeus saada koko määräaikaisen palvelukseen siirron ajan päivärahaa samojen perusteiden mukaisesti, joita sovelletaan viraston henkilöstösääntöjen liitteessä IV olevassa 4 artiklassa tarkoitettuun väliaikaisille toimihenkilöille maksettavaan ulkomaankorvaukseen. Jos kyseiset perusteet täyttyvät, päiväraha on 128,67 euroa. Muussa tapauksessa päiväraha on 32,18 euroa. Päiväraha on samansuuruinen kuin Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön palvelukseen määräaikaisesti siirrettäville kansallisille asiantuntijoille maksettava päiväraha.

2.   Kansallisella asiantuntijalla on oikeus saada koko määräaikaisen palvelukseen siirron ajan kuukausittain maksettava lisäkorvaus alla olevan taulukon mukaisesti:

Palvelukseenottopaikkakunnan ja asemapaikan välimatka (km)

Määrä euroina

0–150

0,00

> 150

82,70

> 300

147,03

> 500

238,95

> 800

385,98

> 1 300

606,55

> 2 000

726,04

3.   Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut korvaukset on tarkoitettu kattamaan myös kansallisen asiantuntijan muuttokulut ja määräaikaiseen palvelukseen siirron aikana aiheutuvat vuosittaiset matkakulut. Korvaukset maksetaan virkamatkojen sekä vuosiloman, äitiys-, isyys- tai adoptioloman, erityisloman ja viraston myöntämien vapaapäivien ajalta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 14, 15 ja 16 artiklan soveltamista. Jos osa-aikatyöhön on annettu lupa, kansallisella asiantuntijalla on oikeus saada määräsuhteessa alennettuja korvauksia.

4.   Kun kansallisen asiantuntijan määräaikainen palvelukseen siirto alkaa, hänelle maksetaan yhdessä erässä ennakkoon päivärahat 75 päivän ajalta eikä tältä jaksolta enää myöhemmin tällaista korvausta. Jos kansallisen asiantuntijan tehtävät virastossa päättyvät ennen tämän jakson päättymistä, hänen on palautettava määrä, joka lasketaan sen mukaan, paljonko jaksosta on jäljellä.

5.   Työnantajan on ilmoitettava virastolle 4 artiklassa tarkoitetun kirjeenvaihdon yhteydessä kaikki kansallisen asiantuntijan saamat tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa mainittuihin korvauksiin rinnastettavat maksut. Nämä määrät vähennetään vastaavista viraston kansalliselle asiantuntijalle maksamista korvauksista.

6.   Viraston henkilöstösääntöjen 60 artiklaa soveltamalla hyväksyttyjä palkkojen ja korvausten päivityksiä sovelletaan ilman eri toimenpiteitä kuukausittaisiin korvauksiin ja päivärahoihin niiden hyväksyntää seuraavana kuukautena ilman taannehtivaa vaikutusta. Mukautuksen jälkeen uudet määrät julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa.

20 artikla

Matkakulut

1.   Kansallisella asiantuntijalla on oikeus saada kiinteämääräinen korvaus omista matkakuluistaan määräaikaisen palvelukseen siirron alkaessa.

2.   Kiinteämääräinen korvaus suoritetaan palvelukseenottopaikkakunnan ja asemapaikan välisen maantieteellisen etäisyyden mukaan laskettavan kilometrikorvauksen perusteella. Kilometrikorvaus määritetään viraston henkilöstösääntöjen liitteessä IV olevan 7 artiklan mukaisesti.

3.   Kansallisella asiantuntijalla on oikeus saada korvaus omista matkakuluistaan paluupaikkakunnalle määräaikaisen palvelukseen siirron päätyttyä. Tämä korvaus voi olla enintään samansuuruinen kuin se korvaus, johon asiantuntija olisi oikeutettu, jos hän palaisi palvelukseenottopaikkakunnalle.

4.   Kansallisten asiantuntijoiden perheenjäsenten matkakuluja ei korvata.

21 artikla

Virkamatkat ja niistä aiheutuvat kulut

1.   Kansallinen asiantuntija voidaan määrätä virkamatkalle.

2.   Virkamatkakulut korvataan virastossa voimassa olevien määräysten mukaisesti.

22 artikla

Koulutus

Kansallinen asiantuntija voi osallistua viraston järjestämään koulutukseen, jos se on viraston etujen mukaista. Päätettäessä, annetaanko kansalliselle asiantuntijalle lupa osallistua koulutukseen, on otettava huomioon kansallisen asiantuntijan kohtuullinen etu erityisesti määräaikaisen palvelukseen siirron jälkeisen ammattiuran kannalta.

23 artikla

Hallinnolliset säännökset

1.   Kansallisen asiantuntijan on ilmoittauduttava määräaikaisen palvelukseen siirtonsa ensimmäisenä päivänä henkilöstöyksikköön tarvittavien hallinnollisten muodollisuuksien hoitamista varten. Kansallinen asiantuntija voi aloittaa tehtävässään joko kuukauden ensimmäisenä tai kuudentenatoista päivänä.

2.   Virasto suorittaa maksut euroina.

IV LUKU

kuluitta palvelukseen siirrettävät asiantuntijat

24 artikla

Kuluitta palvelukseen siirrettävät asiantuntijat

1.   Kansallinen asiantuntija voidaan määräaikaisen palvelukseen siirron kuluessa siirtää viraston palvelukseen kuluitta palvelukseen siirrettävänä kansallisena asiantuntijana.

Tällaisesta määräaikaisesta palvelukseen siirrosta ei aiheudu virastolle minkäänlaisten korvausten tai kulujen maksamista, lukuun ottamatta tarvittaessa 25 artiklassa säädettyjä kuluja.

2.   Edellä olevaa 18, 19 ja 20 artiklaa ei sovelleta kuluitta palvelukseen siirrettäviin kansallisiin asiantuntijoihin.

Kuluitta palvelukseen siirrettävän kansallisen asiantuntijan on toiminnassaan aina otettava huomioon se, että hänet on siirretty määräaikaisesti viraston palvelukseen ja että hänen toimintansa on aina oltava tämän aseman mukaista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 8 artiklan soveltamista.

25 artikla

Virkamatkat

1.   Jos kuluitta palvelukseen siirrettävä kansallinen asiantuntija osallistuu asemapaikan ulkopuolelle suuntautuviin virkamatkoihin, hänen kulunsa korvataan virkamiesten virkamatkakuluja koskevien voimassa olevien sääntöjen mukaan, paitsi jos virasto ja työnantaja ovat sopineet muista järjestelyistä.

2.   Jos virasto myöntää jonkin virkamatkan yhteydessä virkamiehille erityisen vakuutuksen ’suurta riskiä’ vastaan, tämä etu laajennetaan koskemaan myös samaan virkamatkaan osallistuvaa kuluitta palvelukseen siirrettävää kansallista asiantuntijaa.

3.   Kuluitta palvelukseen siirrettävän kansallisen asiantuntijan, joka osallistuu unionin alueen ulkopuolelle suuntautuvaan virkamatkaan, on noudatettava virastossa kyseisten virkamatkojen osalta voimassa olevia turvallisuusjärjestelyjä.

26 artikla

Kuluitta palvelukseen siirrettäviä kansallisia asiantuntijoita ei sisällytetä henkilöstötaulukkoon. Avoimuuden ja tiedonkulun vuoksi heidän lukumääränsä ilmoitetaan kuitenkin johtokunnalle osana toimitusjohtajan vuosikertomusta.

V LUKU

Ad hoc -hankkeiden tai -ohjelmien talousarvioista maksettavat asiantuntijat

27 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan myös niihin kansallisiin asiantuntijoihin, joiden korvaukset maksetaan päätöksen (YUTP) 2015/1835 19 ja 20 artiklassa tarkoitetuista viraston ad hoc -hankkeiden tai -ohjelmien talousarvioista, jäljempänä ’ad hoc -asiantuntijat’.

28 artikla

Ad hoc -asiantuntijoita osoitetaan ainoastaan niihin ad hoc -hankkeisiin tai -ohjelmiin, joiden talousarvio kattaa heidän korvauksensa ja kulunsa.

Ad hoc -asiantuntijoiden palvelukseenottoon tarvitaan asianomaisten maksavien jäsenvaltioiden ennakkohyväksyntä; palvelukseenotto perustuu ehdotukseen, johon sisältyy luonnos kunkin toimen työpaikkailmoitukseksi, ja palvelukseenoton suorittaa yksi tai useampi asianomainen maksava jäsenvaltio tai virasto.

29 artikla

Ad hoc -asiantuntijoita ei sisällytetä henkilöstötaulukkoon. Avoimuuden ja tiedonkulun vuoksi heidän lukumääränsä ilmoitetaan kuitenkin johtokunnalle osana toimitusjohtajan vuosikertomusta.

30 artikla

Ad hoc -asiantuntijoiden korvaukset ja kulut kattavat ad hoc -hankkeiden tai -ohjelmien talousarviot voivat koostua sellaisten kolmansien maiden rahoitusosuuksista, jotka osallistuvat näihin hankkeisiin ja ohjelmiin päätöksen (YUTP) 2015/1835 26 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

Sen estämättä, mitä 1 artiklan toisessa kohdassa säädetään, nämä rahoitusosuudet eivät tee asianomaisista kolmansien maiden kansalaisista valintakelpoisia ad hoc -asiantuntijoita koskevassa työhönottomenettelyssä.

VI LUKU

Työharjoittelussa olevat kansalliset asiantuntijat

31 artikla

Yleiset säännökset sekä määritelmät

Työharjoittelussa olevat kansalliset asiantuntijat ovat kansallisia asiantuntijoita, jotka on otettu virastoon työharjoittelua varten.

32 artikla

Työharjoittelun tarkoitus

1.   Työharjoittelun tarkoituksena on

a)

antaa työharjoittelussa oleville kansallisille asiantuntijoille kokemusta viraston työmenetelmistä ja hankkeista;

b)

antaa heille mahdollisuus hankkia käytännön kokemusta ja ymmärrystä viraston päivittäisestä työskentelystä ja työskennellä monikulttuurisessa ja monikielisessä ympäristössä;

c)

antaa kansallisten hallintojen, erityisesti puolustusministeriön, henkilöstölle mahdollisuus hyödyntää käytännössä opinnoissa hankittua osaamista etenkin omilla vastuualueillaan.

2.   Virasto puolestaan hyötyy uusia näkökulmia ja ajantasaista osaamista tarjoavien ihmisten panoksesta, joka rikastuttaa viraston päivittäistä työskentelyä, ja rakentaa verkostoa ihmisistä, joilla on omakohtaista kokemusta sen menettelyistä.

33 artikla

Valintakelpoisuus

Työharjoittelussa oleviin kansallisiin asiantuntijoihin sovelletaan vastaavasti 2 artiklan säännöksiä, lukuun ottamatta sen 3 kohtaa.

34 artikla

Työharjoittelun kesto

1.   Työharjoittelu kestää 3–24 kuukautta. Kesto vahvistetaan työharjoittelujakson alussa ja sitä voidaan perustelluista syistä pidentää niin, että työharjoittelun enimmäiskesto on 24 kuukautta.

2.   Työharjoittelussa oleva kansallinen asiantuntija on oikeutettu vain yhteen työharjoittelujaksoon.

35 artikla

Työharjoittelun järjestäminen

Työharjoittelussa olevia kansallisia asiantuntijoita valvoo koko heidän työharjoittelunsa ajan työharjoittelun ohjaaja. Työharjoittelun ohjaajan on ilmoitettava henkilöstöyksikölle kaikista työharjoittelun aikana ilmenevistä merkittävistä tapahtumista, erityisesti poissaoloista, sairastumisesta, onnettomuuksista tai työharjoittelun keskeytymisestä, joista hän on tietoinen tai joista työharjoittelussa oleva kansallinen asiantuntija on ilmoittanut.

Työharjoittelussa olevien kansallisten asiantuntijoiden on noudatettava työharjoittelun ohjaajan, sen osaston tai yksikön, johon heidät on siirretty, esimiesten sekä henkilöstöyksikön ohjeita.

Työharjoittelussa olevat kansalliset asiantuntijat voivat osallistua kokouksiin, paitsi jos ne pidetään rajoitetussa kokoonpanossa tai ovat luottamuksellisia ja työharjoittelussa olevasta kansallisesta asiantuntijasta ei ole tehty turvallisuusselvitystä, vastaanottaa asiakirjoja ja osallistua sen osaston toimintaan, johon heidät on siirretty.

36 artikla

Työharjoittelun keskeyttäminen

Viraston toimitusjohtaja voi työharjoittelussa olevan kansallisen asiantuntijan tai työnantajan pyynnöstä ja jälkimmäisen ennakkosuostumuksella antaa luvan hyvin lyhyeen työharjoittelun keskeyttämiseen tai sen ennenaikaiseen päättämiseen. Työharjoittelussa oleva kansallinen asiantuntija voi palata tekemään työharjoittelujakson loppuun, mutta ainoastaan kyseisen jakson päättymiseen asti. Työharjoittelua ei voi missään olosuhteissa pidentää.

37 artikla

Työehdot ja palkka

1.   Edellä olevaa 2 artiklan 3 kohtaa sekä 3, 5, 18, 19 ja 20 artiklaa ei sovelleta työharjoittelussa oleviin kansallisiin asiantuntijoihin.

2.   Työharjoittelussa olevat kansalliset asiantuntijat katsotaan IV luvussa tarkoitetuiksi kuluitta palvelukseen siirrettäviksi kansallisiksi asiantuntijoiksi. Työnantaja maksaa edelleen heidän palkkansa, eikä virasto maksa mitään rahallista korvausta.

Virasto ei hyväksy avustus- tai palkkiopyyntöjä eikä korvaa muita matka- tai muita kuluja kuin työharjoittelun osana tehdyistä virkamatkoista aiheutuvat kulut.

38 artikla

Raportit ja todistus osallistumisesta

Työharjoittelun suorittaneiden kansallisten asiantuntijoiden on henkilöstöyksikön pyynnöstä laadittava työharjoittelun lopussa arviointiraportti. Myös työharjoittelun ohjaajan on laadittava asianmukainen arviointiraportti.

Kun nämä raportit on laadittu, työharjoittelun suorittaneet kansalliset asiantuntijat saavat todistuksen, josta ilmenee työharjoittelun ajankohta ja osasto, jossa se on suoritettu.

39 artikla

Työharjoittelussa olevia kansallisia asiantuntijoita ei sisällytetä henkilöstötaulukkoon. Avoimuuden ja tiedonkulun vuoksi heidän lukumääränsä ilmoitetaan kuitenkin johtokunnalle osana toimitusjohtajan vuosikertomusta.

VII LUKU

Valitukset

40 artikla

Valitukset

Kansallinen asiantuntija voi viraston henkilöstösääntöjen mukaisesti tehdä työsopimusten tekemiseen toimivaltaiselle viranomaiselle valituksen kyseisen viranomaisen tämän päätöksen mukaisesta toimesta, joka vaikuttaa kansalliseen asiantuntijaan haitallisesti, lukuun ottamatta toimia, jotka ovat välitöntä seurausta työnantajan tekemistä päätöksistä, ja sanotun kuitenkaan rajoittamatta mahdollisuuksia nostaa kanne kansallisen asiantuntijan aloitettua tehtävänsä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 263 artiklassa määrättyjä edellytyksiä ja määräaikoja noudattaen.

Valitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa. Määräaika alkaa päivänä, jona päätös on annettu tiedoksi asianomaiselle henkilölle, mutta ei missään tapauksessa myöhemmin kuin päivänä, jona tämä on vastaanottanut kyseisen tiedoksiannon. Työsopimusten tekemiseen toimivaltainen viranomainen antaa perustellun päätöksen tiedoksi asianomaiselle henkilölle neljän kuukauden kuluessa valituksen tekemispäivästä. Jos kansallinen asiantuntija ei tuon ajan päättyessä ole saanut vastausta valitukseen, valituksen katsotaan tulleen hiljaisesti hylätyksi.

VIII LUKU

Loppusäännökset

41 artikla

Tietojen antaminen

Kaikkien jäsenvaltioiden pysyville edustustoille ilmoitetaan vuosittain viraston palvelukseen siirrettyjen kansallisten asiantuntijoiden lukumäärä. Näihin tietoihin on sisällyttävä seuraavat:

a)

hallitustenvälisistä järjestöistä 1 artiklan toisen kohdan mukaisesti palvelukseen siirrettyjen kansallisten asiantuntijoiden kansalaisuudet;

b)

3 artiklan 3 kohdan mukaiset poikkeukset valintamenettelyyn;

c)

kaikkien kansallisten asiantuntijoiden osalta osoitettu toimi;

d)

kansallisten asiantuntijoiden määräaikaisen palvelukseen siirron keskeyttäminen 9 artiklan mukaisesti tai ennenaikainen päättäminen 10 artiklan mukaisesti;

e)

kansallisten asiantuntijoiden vuosittainen korvausten päivittäminen 19 artiklan mukaisesti.

42 artikla

Toimivallan siirtäminen

Työsopimusten tekemiseen toimivaltainen viranomainen käyttää kaikkea tämän päätöksen mukaisesti virastolle annettua toimivaltaa.

43 artikla

Kumoaminen

Kumotaan päätös 2004/677/EY. Sen 15–19 artiklaa sovelletaan kuitenkin edelleen kansallisiin asiantuntijoihin, jotka pyytävät sitä sellaisia määräaikaisia siirtoja varten, jotka ovat meneillään tämän päätöksen tullessa voimaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 44 artiklan soveltamista.

44 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan kaikkiin uusiin määräaikaisiin palvelukseen siirtoihin sekä määräaikaisen palvelukseen siirron uusimisiin tai jatkamisiin sen voimaantuloa seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä.

Tehty Brysselissä 4 päivänä elokuuta 2016.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. LAJČÁK


(1)  EUVL L 266, 13.10.2015, s. 55.

(2)  Neuvoston päätös 2004/677/EY, tehty 24 päivänä syyskuuta 2004, Euroopan puolustusviraston palvelukseen määräaikaisesti siirrettäviin kansallisiin asiantuntijoihin ja sotilashenkilöihin sovellettavista säännöistä (EUVL L 310, 7.10.2004, s. 64).

(3)  Neuvoston päätös (EU) 2016/1351, annettu 4 päivänä elokuuta 2016, Euroopan puolustusviraston henkilöstösäännöistä (katso tämän virallisen lehden sivu 1).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) No 987/2009, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä (EUVL L 284, 30.10.2009, s. 1).


Top