Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1251

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/1251, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2016, unionin monivuotisesta ohjelmasta kalastus- ja vesiviljelyalan tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä varten kaudella 2017–2019 (tiedoksiannettu numerolla C(2016) 4329)

C/2016/4329

OJ L 207, 1.8.2016, p. 113–177 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1251/oj

1.8.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 207/113


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2016/1251,

annettu 12 päivänä heinäkuuta 2016,

unionin monivuotisesta ohjelmasta kalastus- ja vesiviljelyalan tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä varten kaudella 2017–2019

(tiedoksiannettu numerolla C(2016) 4329)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kalatalousalan tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä koskevista yhteisön puitteista sekä yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevien tieteellisten lausuntojen tukemisesta 25 päivänä helmikuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 199/2008 (1) ja erityisesti sen 3 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 199/2008 3 artiklan mukaisesti kalastusalan tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä varten on hyväksyttävä unionin monivuotinen ohjelma kolmivuotiskaudeksi tietojen keruuta ja hallintaa koskevan velvoitteen yhtenäisen soveltamisen varmistamiseksi.

(2)

Nykyinen unionin monivuotinen ohjelma perustuu kauden 2011–2013 monivuotiseen ohjelmaan, jonka soveltamista jatkettiin komission täytäntöönpanopäätöksellä C(2013) 5243, jotta sillä voitiin kattaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1380/2013 (2) antamisen ja 31 päivän joulukuuta 2016 välinen aika. Tästä syystä on tarpeen vahvistaa unionin monivuotinen ohjelma 1 päivänä tammikuuta 2017 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 25 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden on kerättävä kalastuksenhoidossa tarvittavia biologisia, ympäristöä koskevia, teknisiä ja sosioekonomisia tietoja. Unionin monivuotista ohjelmaa tarvitaan, jotta jäsenvaltiot pystyvät täsmentämään ja suunnittelemaan tiedonkeruutoimensa kansallisissa työohjelmissaan. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/2014 (3) 21 artiklan mukaisesti kansalliset työohjelmat on toimitettava komissiolle viimeistään sitä vuotta edeltävän vuoden 31 päivänä lokakuuta, jona työsuunnitelmaa on määrä soveltaa.

(4)

Unionin monivuotisessa ohjelmassa olisi määriteltävä tietojen keruuta koskevat vaatimukset asetuksen (EY) N:o 199/2008 1 artiklan mukaisesti. Siihen olisi sisällyttävä tarvittavat elementit yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanoa varten siltä osin kuin niitä ei vielä käsitellä muiden säädösten puitteissa.

(5)

Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 2 artiklassa esitettyjen uudistetun yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden saavuttamiseksi on tarpeen saattaa ajan tasalle vankkoihin tieteellisiin lausuntoihin tarvittavia tietoja koskevat unionin vaatimukset 1 päivänä tammikuuta 2017 alkavalle kaudelle.

(6)

Lisäksi monenvälisissä ja kahdenvälisissä sopimuksissa jäsenvaltioille ja unionille määrätyt kalastusta koskevat uudet kansainväliset velvoitteet ja sitoumukset edellyttävät tiettyjen tiedonkeruuta koskevien vaatimusten, erityisesti kestävää kalastusta koskeviin kumppanuussopimuksiin perustuvien, sisällyttämistä unionin monivuotiseen ohjelmaan.

(7)

Tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä kalastusalalla koskevan nykyisen kehyksen arviointi ja sen jälkeen suoritettu sidosryhmien kuuleminen osoittivat, että unionin monivuotisessa ohjelmassa olisi keskityttävä siihen, mitä tietoja jäsenvaltioilta vaaditaan, eikä niinkään tiedonkeruun menetelmiin. Menetelmiin liittyviä vaatimuksia olisi kuvattava jäsenvaltioiden merialuetasolla tekemän tiiviin yhteistyön pohjalta jäsenvaltioiden työohjelmissa, jotka komissio hyväksyy.

(8)

Vuodet 2017–2019 kattavassa unionin ohjelmassa kaikki kyseiset asetuksen (EU) N:o 1380/2013 elementit ja tavoitteet, erityisesti sen 2 ja 25 artikla, olisi tämän vuoksi otettava huomioon mahdollisimman hyvin nykyisen, asetuksessa (EY) N:o 199/2008 säädetyn oikeudellisen kehyksen puitteissa. Jos uudet tietovaatimukset menevät nykyistä oikeudellista kehystä pidemmälle, niiden olisi oltava valinnaisia. Kun uusi asetusta (EY) N:o 199/2008 muuttava oikeudellinen kehys tulee voimaan, komissio voi tarvittaessa muuttaa unionin monivuotista ohjelmaa uusien tiedonkeruuvaatimusten huomioon ottamiseksi.

(9)

Komissio on ottanut huomioon asetuksen (EY) N:o 199/2008 5 artiklassa tarkoitettujen alueellisten yhteensovittamiskokousten sekä tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean (STECF) kuulemiseen perustuvat suositukset. Muita asiaan liittyviä neuvoa-antavia tieteellisiä elimiä, kuten kansainvälistä merentutkimusneuvostoa (ICES) sekä asiantuntijaryhmiksi koottuja jäsenvaltioiden edustajia, on myös kuultu.

(10)

Oikeusvarmuuden vuoksi täytäntöönpanopäätös C(2013) 5243 olisi kumottava.

(11)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat kalastus- ja vesiviljelyalan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 199/2008 3 artiklassa tarkoitettu unionin monivuotinen ohjelma kalatalousalan tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä varten kaudeksi 2017–2019 esitetään tämän päätöksen liitteessä.

2 artikla

Kumotaan täytäntöönpanopäätös C(2013) 5243 1 päivästä tammikuuta 2017.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 12 päivänä heinäkuuta 2016.

Komission puolesta

Karmenu VELLA

Komission jäsen


(1)  EUVL L 60, 5.3.2008, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1380/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 508/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2328/2003, (EY) N:o 861/2006, (EY) N:o 1198/2006 ja (EY) N:o 791/2007 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1255/2011 kumoamisesta (EUVL L 149, 20.5.2014, s. 1).


LIITE

I LUKU

Määritelmät

Tässä liitteessä sovelletaan neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1224/2009 (1), komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 404/2011 (2) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1380/2013 (3) olevia määritelmiä. Lisäksi sovelletaan seuraavia määritelmiä:

1)    Aktiiviset alukset : alukset, jotka ovat kalenterivuoden aikana osallistuneet (vähintään yhden päivän kestävään) kalastustoimeen. Aluksen, joka ei ole osallistunut kalastustoimiin vuoden aikana, katsotaan olevan ”poissa käytöstä”.

2)    Anadromiset lajit : elollisia vesiluonnonvaroja, jotka elinkiertonsa aikana kuoriutuvat makeassa vedessä, vaeltavat suolaiseen veteen, palaavat takaisin makeaan veteen ja lopulta kutevat siellä.

3)    Katadromiset lajit : elollisia vesiluonnonvaroja, jotka elinkiertonsa aikana kuoriutuvat suolaisessa vedessä, vaeltavat makeaan veteen, palaavat takaisin suolaiseen veteen ja lopulta kutevat siellä.

4)    Saalisosa : osa kokonaissaaliista, kuten säilyttämisen vähimmäisviitekokoa suurempana purettu osa saaliista, säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienempänä purettu osa saaliista, säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienempänä poisheitetty osa saaliista, poisheitetyt de minimis -määrät ja poisheitetyt määrät.

5)    Merelläolopäivät : jokainen yhtäjaksoinen 24 tunnin ajanjakso (tai sen osa), jonka aikana alus on alueella ja poissa satamasta.

6)    Kalastuspäivät : kaikki kalenteripäivät merellä, joina toteutetaan kalastustoimia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta unionin ja jäsenvaltioiden kansainvälisten velvoitteiden noudattamista. Yksi kalastusmatka voi vaikuttaa kalastuspäivien kokonaismäärään kyseisellä matkalla sekä passiivisten pyydysten että aktiivisten pyydysten osalta.

7)    Kalastusalue : Maantieteelliset yksiköt (tai ryhmä maantieteellisiä yksiköitä), joilla kalastus tapahtuu. Yksiköistä sovitaan merialuetasolla olemassa olevien, alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen tai tieteellisten elinten määrittelemien alueiden pohjalta.

8)    Laivastonosa : ryhmä aluksia, jotka kuuluvat samaan pituusluokkaan (suurin pituus) ja joilla käytetään vuoden aikana vallitsevasti samaa pyydystä.

9)    Kalastusmuoto : ryhmä kalastustoimia, jotka kohdistuvat samankaltaisiin lajeihin (tai lajiryhmiin), joissa käytetään samankaltaisia pyydyksiä (4), jotka tapahtuvat samaan aikaan vuodesta ja/tai samalla alueella ja joille on ominaista samankaltainen hyödyntämismalli.

10)    Merellä tehtävät tieteelliset tutkimukset : matkat tutkimusaluksella tai kantojen ja ekosysteemien seurantaan liittyvään tieteelliseen tutkimukseen tarkoitetulla aluksella, jonka on tehtävään nimennyt asetuksen (EU) N:o 508/2014 21 artiklan mukaisesti laaditun kansallisen työohjelman täytäntöönpanosta vastaava elin.

II LUKU

Tiedonkeruumenetelmät

Tiedonkeruumenetelmien ja tietojen laadun on sovelluttava aiottuihin tarkoituksiin, jotka määritellään asetuksen (EU) N:o 1380/2013 25 artiklassa, ja niiden on vastattava asianomaisten tieteellisten elinten suosittamia parhaita käytänteitä ja asiaankuuluvia menetelmiä. Tätä varten riippumattomien tieteellisten elinten on tarkasteltava menetelmiä ja niitä soveltamalla saatuja tuloksia säännöllisin väliajoin menetelmien tarkoituksenmukaisuuden tarkistamiseksi yhteisen kalastuspolitiikan hallinnoinnin näkökulmasta.

III LUKU

Tietovaatimukset

1.   Tietokokonaisuudet

1.1

Jäsenvaltioiden on vahvistettava osana asetuksen (EU) N:o 508/2014 21 artiklan mukaisesti laadittuja työohjelmia seuraavista tietokokonaisuuksista kerättävät tiedot kuten tämän luvun 2–7 kohdassa tarkennetaan:

a)

biologiset tiedot saalisosan mukaan eriteltynä unionin kaupallisessa kalastuksessa unionin vesillä ja unionin ulkopuolisilla vesillä sekä virkistyskalastuksessa unionin vesillä pyydetyistä kannoista;

b)

tiedot unionin kalastuksista meriekosysteemiin unionin vesillä ja unionin vesien ulkopuolella kohdistuvien vaikutusten arvioimiseksi;

c)

yksityiskohtaiset tiedot unionin kalastusalusten toiminnasta unionin vesillä ja unionin vesien ulkopuolella; kirjattu asetuksen (EY) N:o 1224/2009 nojalla;

d)

kalastuksia koskevat sosiaaliset ja taloudelliset tiedot (5);

e)

vesiviljelyä koskevat sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristöön liittyvät tiedot.

1.2

Kerättävät tiedot on vahvistettava asetuksen (EY) N:o 199/2008 3, 4 ja 5 artiklan mukaisesti ja ottaen huomioon tässä liitteessä olevassa V luvussa esitetyt kynnysarvot.

1.3

On kerättävä tietoja, joiden avulla voidaan johtaa luotettavat estimaatit kalastustyypeille, ajanjaksoille ja alueille merialuetasolla sovittujen loppukäyttäjien tarpeiden perusteella. Tietojen keruun tiheyttä on koordinoitava merialuetasolla, jollei tässä liitteessä ja vastaavissa taulukoissa toisin mainita.

2.   Biologiset tiedot unionin kaupallisessa kalastuksessa unionin vesillä ja unionin vesien ulkopuolella sekä virkistyskalastuksessa unionin vesillä pyydetyistä kannoista

Kyseiset tiedot koostuvat seuraavista:

a)

Saalismäärät lajeittain ja yksittäisiä yksilöjä koskevat biologiset tiedot, joiden avulla voidaan arvioida

i)

kaupallisten kalastusten osalta kaikkien saalisosien (myös poisheitettyjen ja tahattomien saaliiden) määrä ja pituusluokka taulukoissa 1A, 1B ja IC luetelluista kannoista taulukossa 2 annetulla aggregointitasolla 6. Aikajakoa on koordinoitava merialuetasolla loppukäyttäjien tarpeiden pohjalta;

ii)

kaupallisten kalastusten osalta saaliiden keskipaino ja ikäjakauma taulukoissa 1A, 1B ja IC luetelluista kannoista. Niiden kantojen valintaa, joiden osalta tiedot kyseisistä muuttujista on kerättävä, sekä aikajakoa on koordinoitava merialuetasolla loppukäyttäjien tarpeiden pohjalta;

iii)

kaupallisten kalastusten osalta sukupuolijakaumaa, sukukypsyyttä ja lisääntyvyyttä koskevat tiedot taulukoissa 1A, 1B ja IC lueteltujen kantojen saaliista sillä taajuudella kuin tieteellistä lausuntoa varten on tarpeen. Niiden kantojen valintaa, joiden osalta tiedot kyseisistä muuttujista on kerättävä, sekä aikajakoa on koordinoitava merialuetasolla loppukäyttäjien tarpeiden pohjalta;

iv)

virkistyskalastuksen osalta saaliiden ja vapautusten vuotuinen määrä (yksilömäärät ja painot tai pituudet) taulukossa 3 luetelluista lajeista ja/tai merialuetasolla kalastuksenhoidon tarpeiden mukaisesti yksilöidyistä lajeista. Ikä- ja muita i–iii kohdassa täsmennettyjen biologisia tietoja koskevia loppukäyttäjien tarpeita on virkistyskalastuksen yhteydessä arvioitava merialuetasolla.

b)

Edellä olevan a) alakohdan nojalla kerättyjen tietojen lisäksi tiedot taulukossa 1E luetelluista anadromisista ja katadromisista lajeista, jotka on pyydetty kaupallisessa kalastuksessa elinkierron makeassa vedessä tapahtuvan vaiheen aikana, kalastustavasta riippumatta seuraavasti:

i)

kantaan liittyvät muuttujat (yksittäisistä yksilöistä ikä, pituus, paino, sukupuoli, sukukypsyys ja hedelmällisyys kussakin elinkierron vaiheessa tarkennettuna lajia ja aluetta koskevilla tiedoilla), ja

ii)

vuotuiset saalismäärät ikäluokittain tai elinkierron vaiheiden mukaan.

c)

Lisäksi

ankeriaan osalta vuosittain vähintään yhdeltä ankeriaanhoitoyksikköön kuuluvalta jokialueelta kerättävät tiedot (esim. numerotiedot, estimaatit, kehitystrendit) seuraavasti:

i)

rekryyttien runsaus,

ii)

pysyvän kannan runsaus (kelta-ankerias), ja

iii)

vaeltavien hopea-ankeriaiden lukumäärä tai paino ja sukupuolijakauma,

ja luonnonvaraisen lohen osalta vuosittain kerättävät tiedot – jollei aluetasolla toisin sovita – lohenpoikasten ja vaelluspoikasten runsaudesta ja jokiin nousevien yksilöiden lukumäärästä.

Ankeriaan ja lohen osalta seurattavat joet sovitaan aluetasolla. Niiden kantojen valintaa, joiden osalta tiedot kyseisistä muuttujista on kerättävä, on koordinoitava aluetasolla loppukäyttäjien tarpeiden pohjalta.

3.   Tiedot unionin kalastuksista meriekosysteemeihin unionin vesillä ja unionin vesien ulkopuolella kohdistuvien vaikutusten arvioimiseksi

Kyseiset tiedot koostuvat seuraavista:

a)

Kaikkien kalastustyyppien osalta kaikkien unionin lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten nojalla suojeltujen lintujen, nisäkkäiden, matelijoiden ja kalojen, mukaan luettuina taulukossa 1D luetellut lajit, tahattomia sivusaaliita, myös saaliisiin sisältymättömiä, koskevat tiedot, jotka on saatu tieteellisten tarkkailijoiden kalastusaluksille tekemien käyntien aikana tai kalastajilta itseltään kalastuspäiväkirjojen kautta.

Jos tarkkailijan käynnin aikana kerättyjen tietojen ei katsota sisältävän riittävästi tietoa loppukäyttäjien tarpeita varten, jäsenvaltioiden on käytettävä muita menetelmiä. Menetelmien valintaa on koordinoitava merialuetasolla loppukäyttäjien tarpeiden pohjalta.

b)

Tiedot unionin vesillä ja unionin vesien ulkopuolella harjoitetusta kalastuksesta meriluontotyyppeihin kohdistuvien vaikutusten arvioimista varten.

Meriluontotyyppeihin kohdistuvien kalastuksen vaikutusten arvioimiseen on käytettävä muuttujina vastaavia asetuksen (EY) N:o 1224/2009 nojalla kirjattuja tietoja. Tiedot on eriteltävä kalastustoiminnan tasolla 3 (6), jollei alempi aggregointitaso ole tarpeen aluetasolla, erityisesti suojeltujen merialueiden tapauksessa.

Jos asetuksen (EY) N:o 1224/2009 nojalla kirjatut tiedot eivät vastaa oikeaa tarkkuutta tai jos ne eivät ole riittävän laadukkaita tai kattavia aiottuun tieteelliseen tarkoitukseen nähden, tiedot on kerättävä vaihtoehtoisella tavalla tarkoituksenmukaista otantamenetelmää käyttäen. Asetuksen (EY) N:o 1224/2009 nojalla kirjatut tiedot on saatettava työohjelmia toteuttavien kansallisten elinten käyttöön soveltuvalla aggregointitasolla.

c)

Tiedot kalastuksen tason sekä meren elollisiin luonnonvaroihin ja meriekosysteemeihin kohdistuvien kalastustoiminnan vaikutusten, kuten muihin kuin kaupallisiin lajeihin, saalistaja–saalissuhteisiin ja kalalajien luontaiseen kuolevuuteen kullakin merialueella kohdistuvien vaikutusten arvioimista varten.

Kyseiset tiedot on ensin arvioitava pilottitutkimusten puitteissa. Pilottitutkimusten tulosten perusteella jäsenvaltioiden on päätettävä kunkin merialueen osalta tulevasta, merialuetasolla koordinoitavasta ja loppukäyttäjien tarpeisiin perustuvasta tiedonkeruusta.

4.   Yksityiskohtaiset tiedot unionin kalastusalusten toiminnasta  (7) unionin vesillä ja unionin vesien ulkopuolella; kirjattu asetuksen (EY) N:o 1224/2009 nojalla

Unionin kalastusalusten unionin vesillä ja unionin vesien ulkopuolella harjoittaman kalastustoiminnan arvioimiseksi tarvittaviin tietoihin kuuluvat taulukossa 4 esitetyt muuttujat. Asetuksen (EY) N:o 1224/2009 nojalla kirjatut, ilmoitetut ja toimitetut tiedot on saatettava työohjelmia toteuttavien kansallisten elinten käyttöön perustietojen muodossa. Jos kyseessä olevia tietoja ei tarvitse kerätä asetuksen (EY) N:o 1224/2009 nojalla tai jos asetuksen (EY) N:o 1224/2009 nojalla kerätyt tiedot eivät vastaa oikeaa tarkkuutta tai jos ne eivät ole riittävän laadukkaita tai kattavia aiottuun tieteelliseen tarkoitukseen nähden, ne on kerättävä vaihtoehtoisella tavalla tarkoituksenmukaisia otantamenetelmiä käyttäen. Menetelmien on oltava sellaisia, että ne mahdollistavat taulukossa 4 lueteltujen muuttujien estimoinnin alimmalla soveltuvalla maantieteellisellä tasolla laivastonosittain (taulukko 5A) ja kalastusmuodon 6 tasolla (taulukko 2).

5.   Kalastusta koskevat sosiaaliset ja taloudelliset tiedot, jotka mahdollistavat unionin kalastusalan sosiaalisen ja taloudellisen suorituskyvyn arvioimisen

Kyseiset tiedot koostuvat seuraavista:

a)

Taulukossa 5A ilmoitetut taloudelliset muuttujat taulukossa 5B esitetyn sektorijaottelun mukaan ja taulukossa 5C määriteltyjen supra-alueiden mukaan.

Perusjoukon muodostavat kaikki aktiiviset ja poissa käytöstä olevat alukset, jotka ovat rekisteröitynä komission asetuksessa (EY) N:o 26/2004 (8) määriteltyyn unionin kalastuslaivastorekisteriin raportointivuoden 31 päivänä joulukuuta, sekä alukset, jotka eivät ole rekisterissä mainittuna päivänä mutta ovat kalastaneet vähintään yhden päivän raportointivuoden aikana.

Käytöstä poissa olevien alusten osalta on kerättävä ainoastaan pääoma-arvoa ja pääomakustannuksia koskevat tiedot.

Tapauksissa, joihin liittyy luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden tunnistamisen riski, voidaan taloudellisten muuttujien ilmoittamisen yhteydessä käyttää ryhmittelyä tilastollisen luotettavuuden varmistamiseksi. Tilastollisesti luotettavan otantasuunnitelman laatimiseksi voidaan tarvittaessa käyttää myös ryhmittelyä. Ryhmittelytavan on pysyttävä johdonmukaisena ajan kuluessa.

Taloudelliset tiedot on kerättävä vuosittain.

b)

Sosiaaliset muuttujat, jotka ilmoitetaan taulukossa 6.

Sosiaaliset tiedot on kerättävä joka kolmas vuosi vuodesta 2018 alkaen.

Tiedot työllisyydestä koulutustasoittain ja kansallisuuksittain voidaan kerätä pilottitutkimusten perusteella.

6.   Merialueilla tapahtuvaa vesiviljelyä ja valinnaisesti sisävesialueilla tapahtuvaa vesiviljelyä koskevat sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristöön liittyvät tiedot, joiden avulla voidaan arvioida unionin vesiviljelyalan sosiaalinen ja taloudellinen suorituskyky sekä sen ympäristönsuojelun taso

Kyseiset tiedot koostuvat seuraavista:

a)

Taulukossa 7 ilmoitetut taloudelliset muuttujat taulukossa 9 esitetyn sektorijaottelun mukaan.

Perusjoukon muodostavat kaikki yritykset, joiden pääasiallinen toiminta määritellään Euroopan unionin tilastollisen toimialaluokituksen (NACE) (9) koodien 03.21 ja 03.22 mukaisesti ja joiden toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa.

Taloudelliset tiedot on kerättävä vuosittain.

b)

Sosiaaliset muuttujat, jotka ilmoitetaan taulukossa 6.

Sosiaaliset tiedot on kerättävä joka kolmas vuosi vuodesta 2018 alkaen.

Tiedot työllisyydestä koulutustasoittain ja kansallisuuksittain voidaan kerätä pilottitutkimusten perusteella.

c)

Vesiviljelyä koskevat ympäristötiedot taulukossa 8 ilmoitetun mukaisesti alan ympäristönsuojelun tasoon liittyvien seikkojen arvioimista varten.

Ympäristötiedot voidaan kerätä pilottitutkimusten pohjalta ja ekstrapoloida siten, että ne ilmaisevat yhteistulokset jäsenvaltiossa tuotetun kalan kokonaismäärän osalta.

Ympäristötiedot on kerättävä joka toinen vuosi.

IV LUKU

Merellä tehtävät tieteelliset tutkimukset

1.

On toteutettava vähintään kaikki taulukossa 10 luetellut tutkimukset, jollei tutkimusten tarkastelu johda päätelmään, ettei jokin tutkimus ole enää tarkoituksenmukainen tietojen saamiseksi kantojen arvioimista ja kalastuksenhoitoa varten. Samoilla tieteellisen tarkastelun perusteilla taulukkoon voidaan lisätä uusia tutkimuksia.

2.

Jäsenvaltioiden on esitettävä osana asetuksen (EU) N:o 508/2014 21 artiklan mukaisesti laadittuja työohjelmia merellä tehtävät tieteelliset tutkimukset, ja ne ovat vastuussa kyseisistä tutkimuksista.

3.

Jäsenvaltioiden osallistumista kansainväliseen tieteelliseen tutkimukseen samalla merialueella on koordinoitava.

4.

Jäsenvaltioiden on kansallisissa työohjelmissaan varmistettava jatkuvuus suhteessa aikaisempiin tutkimussuunnitelmiin.

V LUKU

Kynnysarvot

1.

Tätä lukua sovelletaan unionin kalastuksiin.

2.

Biologisia tietoja ei tarvitse kerätä tietyn kalakannan tai -lajin osalta, jos

a)

jäsenvaltion osuus sen suurimmasta sallitusta saaliista (TAC) on alle 10 prosenttia unionin kokonaismäärästä, tai

b)

siinä tapauksessa, että TACia ei ole vahvistettu, kantaa tai lajia koskeva jäsenvaltion purettu kokonaismäärä on alle 10 prosenttia kolmena edeltävänä vuona puretusta EU:n kokonaissaaliista, tai

c)

jäsenvaltion vuotuinen purettu kokonaismäärä on lajin osalta alle 200 tonnia. Lajeille, joihin liittyy erityinen hoitotarve, voidaan määritellä alempi kynnysarvo merialuetasolla.

Jos tietyn kannan osalta usean sellaisen jäsenvaltion, jonka osuus TACista on alle 10 prosenttia, kiintiöt muodostavat yhdessä yli 25 prosenttia kyseisestä TACista, a alakohdassa tarkoitettua 10 prosentin kynnysarvoa ei sovelleta ja jäsenvaltioiden on huolehdittava tehtävien jaosta alueellisella tasolla sen varmistamiseksi, että kannasta tehdään otokset loppukäyttäjien tarpeiden mukaisesti.

Suuriin pelagisiin lajeihin ja anadromisiin ja katadromisiin lajeihin ei sovelleta kynnysarvoja.

3.

Tietystä kansainvälisesti hyödynnettävästä kalakannasta, joka ei ole suuren pelagisen lajin tai laajasti vaeltavan lajin kanta, ei tarvitse kerätä biologisia tietoja, jos unionin osuus siitä on alle 10 prosenttia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kansainvälisiin velvoitteisiin alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen puitteissa liittyvien yksityiskohtaisempien määräysten soveltamista.

4.

Jäsenvaltioiden on tuotettava saalisarviot virkistyskalastusta koskevien olemassa olevien tutkimusten, myös tiedonkeruupuitteiden nojalla tehtyjen, tai uuden pilottitutkimuksen perusteella kahden vuoden kuluessa tämän päätöksen voimaantulosta. Näiden tutkimusten avulla on voitava arvioida virkistyskalastukseen perustuvien saaliiden osuus suhteessa kaupallisen kalastuksen saaliisiin kaikista lajeista merialueella, jonka osalta tässä unionin monivuotisesta ohjelmassa edellytetään virkistyskalastuksen saalisarvioita. Virkistyskalastusta koskevien kansallisten tutkimusten tulevaa suunnittelua ja laajuutta, tiedonkeruun mahdolliset kynnysarvot mukaan luettuina, on koordinoitava merialuetasolla loppukäyttäjien tarpeiden perusteella.

Virkistyskalastuksella saatuihin saaliisiin ei sovelleta kynnysarvoja, jos asianomaisten kalakantojen osalta on olemassa elvytys- tai monivuotiset hoitosuunnitelmat, jollaisia sovelletaan esimerkiksi suuriin pelagisiin lajeihin ja laajasti vaeltaviin lajeihin.

5.

Vesiviljelystä ei tarvitse kerätä sosiaalisia tai taloudellisia tietoja, jos jäsenvaltion kokonaistuotannon osuus on alle 1 prosentti unionin tuotannon kokonaismäärästä ja -arvosta. Vesiviljelytietoja ei tarvitse kerätä sellaisista lajeista, joiden osuus jäsenvaltion vesiviljelytuotannon määrästä ja arvosta on alle 10 prosenttia. Lisäksi jäsenvaltiot, joiden kokonaistuotannon osuus unionin vesiviljelytuotannon kokonaismäärästä ja -arvosta on alle 2,5 prosenttia, voivat määritellä yksinkertaistettuja menetelmiä, kuten pilottitutkimuksia, ekstrapoloidakseen niiden lajien osalta vaaditut tiedot, joiden osuus jäsenvaltioiden vesiviljelytuotannon määrästä ja arvosta on yli 10 prosenttia.

Viitetietoina ovat jäsenvaltioiden viimeisimmät Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 762/2008 (10) nojalla toimittamat tiedot sekä vastaavat Eurostatin julkaisemat tiedot.

6.

Vesiviljelystä ei tarvitse kerätä ympäristötietoja, jos jäsenvaltion vesiviljelyn kokonaistuotannon osuus on alle 2,5 prosenttia unionin vesiviljelytuotannon kokonaismäärästä ja -arvosta.

Viitetietoina ovat jäsenvaltioiden viimeisimmät Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 762/2008 nojalla toimittamat tiedot sekä vastaavat Eurostatin julkaisemat tiedot.

7.

Jäsenvaltion osallistuminen (fyysisesti tai rahoituksen kautta) taulukossa 10 lueteltuihin merellä tehtäviin tieteellisiin tutkimuksiin ei ole pakollista, jos sen osuus tutkimuksen kohdelajia koskevasta unionin TACista on 3 prosentin kynnysarvoa pienempi. Jos TACia ei ole asetettu, jäsenvaltion osallistuminen (fyysisesti tai rahoituksen kautta) merellä tehtäviin tieteellisiin tutkimuksiin ei ole pakollista, jos sen osuus unionissa kolmen edeltävän vuoden aikana puretuista kannan tai lajin saaliista on 3 prosentin kynnysarvoa pienempi. Kynnysarvot monia lajeja ja ekosysteemiä koskevia tutkimuksia varten voidaan määritellä merialuetasolla.

8.

Sen estämättä, mitä 2–7 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat sopia vaihtoehtoisista kynnysarvoista saman merialueen sisällä.

BIOLOGISET TIEDOT

Taulukko 1A

Kannat unionin vesillä

Laji (yleisnimi)

Laji (tieteellinen nimi)

Alue (ICES:n (11), IBSFC:n (12) tai FAO:n (13) aluekoodi), jolla kanta esiintyy, tai kannan koodi

Pohjoisen jäämeren itäosa, Norjanmeri ja Barentsinmeri

Ankerias

Anguilla anguilla

I, II

Keila

Brosme brosme

I, II

Atlantin-Skandinavian silli

Clupea harengus

I, II

Turska

Gadus morhua

I, II

Villakuore

Mallotus villosus

I, II

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

I, II

Mustakitaturska

Micromesistius poutassou

I–II

Pohjankatkarapu

Pandalus borealis

I, II

Seiti

Pollachius virens

I, II

Grönlanninpallas

Reinhardtius hippoglossoides

I, II

Lohi

Salmo salar

I, II

Makrilli

Scomber scombrus

II

Punasimppu

Sebastes marinus

I, II

Pohjolanpunasimppu

Sebastes mentella

I, II

Piikkimakrilli

Trachurus trachurus

IIa

Skagerrak ja Kattegat

Tuulenkalat

Ammodytidae

IIIa

Ankerias

Anguilla anguilla

IIIa

Silli

Clupea harengus

IIIa/22–24, IIIa

Lestikala

Coryphaenoides rupestris

IIIa

Kyhmykurnusimppu

Eutrigla gurnardus

IIIa

Punakurnusimppu

Aspitrigla cuculus

IIIa

Turska

Gadus morhua

IIIaN

Turska

Gadus morhua

IIIaS

Mustaeväkampela

Glyptocephalus cynoglossus

IIIa

Hietakampela

Limanda limanda

IIIa

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

IIIa

Valkoturska

Merlangius merlangus

IIIa

Kummeliturska

Merluccius merluccius

IIIa

Mustakitaturska

Micromesistius poutassou

IIIa

Keisarihummeri

Nephrops norvegicus

Toiminnallinen yksikkö

Pohjankatkarapu

Pandalus borealis

IIIa

Punakampela

Pleuronectes platessa

IIIa

Seiti

Pollachius virens

IIIa

Lohi

Salmo salar

IIIa

Piikkikampela

Psetta maxima

IIIa

Makrilli

Scomber scombrus

IIIa

Silokampela

Scophthalmus rhombus

IIIa

Meriantura

Solea solea

IIIa

Kilohaili

Sprattus sprattus

IIIa

Harmaaturska

Trisopterus esmarkii

IIIa

Kaikki kaupalliset hait ja rauskut (14)

Selachii, Rajidae

IIIa

Itämeri

Ankerias

Anguilla anguilla

22–32

Silakka

Clupea harengus

22–24/25–29, 32/30/31/Riianlahti

Siika/järvisiika

Coregonus lavaretus

IIId

Muikku

Coregonus albula

22–32

Turska

Gadus morhua

22–24/25–32

Hietakampela

Limanda limanda

22–32

Ahven

Perca fluviatilis

IIId

Kampela

Platichtys flesus

22–32

Punakampela

Pleuronectes platessa

22–32

Piikkikampela

Psetta maxima

22–32

Lohi

Salmo salar

22–31/32

Meritaimen

Salmo trutta

22–32

Kuha

Sander lucioperca

IIId

Silokampela

Scophthalmus rhombus

22–32

Meriantura

Solea solea

22

Kilohaili

Sprattus sprattus

22–32

Pohjanmeri ja Englannin kanaalin itäosa

Tuulenkalat

Ammodytidae

IV

Merikissat

Anarhichas spp.

IV

Ankerias

Anguilla anguilla

IV, VIId

Hopeakuoreet

Argentina spp.

IV

Kyhmykurnusimppu

Eutrigla gurnardus

IV

Keila

Brosme brosme

IV

Silli

Clupea harengus

IV, VIId

Hietakatkarapu

Crangon crangon

IV, VIId

Meribassi

Dicentrarchus labrax

IV, VIId

Kyhmykurnusimppu

Eutrigla gurnardus

IV

Turska

Gadus morhua

IV, VIId

Mustaeväkampela

Glyptocephalus cynoglossus

IV

Sinisuusimppu

Helicolenus dactylopterus

IV

Nelitäplälasikampela

Lepidorhombus boscii

IV, VIId

Lasikampela

Lepidorhombus whiffiagonis

IV, VIId

Hietakampela

Limanda limanda

IV, VIId

Mustavatsakrotti

Lophius budegassa

IV, VIId

Merikrotti

Lophius piscatorius

IV

Jäälestikala

Macrourus berglax

IV

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

IV

Valkoturska

Merlangius merlangus

IV, VIId

Kummeliturska

Merluccius merluccius

IV, VII

Mustakitaturska

Micromesistius poutassou

IV, VIId

Pikkupääkampela

Microstomus kitt

IV, VIId

Tylppäpyrstömolva

Molva dypterygia

IV

Molva

Molva molva

IV

Rusotäplämullo

Mullus barbatus

IV, VIId

Keltajuovamullo

Mullus surmuletus

IV, VIId

Keisarihummeri

Nephrops norvegicus

kaikki toiminnalliset yksiköt

Pohjankatkarapu

Pandalus borealis

IVa itä/IVa/IV

Isokampasimpukka

Pecten maximus

VIId

Suomuturska

Phycis blennoides

IV

Luikeroturska

Phycis phycis

IV

Kampela

Platichthys flesus

IV

Punakampela

Pleuronectes platessa

IV

Punakampela

Pleuronectes platessa

VIId

Seiti

Pollachius virens

IV

Piikkikampela

Psetta maxima

IV, VIId

Grönlanninpallas

Reinhardtius hippoglossoides

IV

Lohi

Salmo salar

IV, VIId

Makrilli

Scomber scombrus

IV, VIId

Silokampela

Scophthalmus rhombus

IV, VIId

Pohjolanpunasimppu

Sebastes mentella

IV

Meriantura

Solea solea

IV

Meriantura

Solea solea

VIId

Kilohaili

Sprattus sprattus

IV/VIId

Piikkimakrilli

Trachurus trachurus

IV, VIId

Isokurnusimppu

Trigla lucerna

IV

Harmaaturska

Trisopterus esmarkii

IV

Pietarinkala

Zeus faber

IV, VIId

Kaikki kaupalliset hait ja rauskut (14)

Selachii, Rajidae

IV, VIId

Koillis-Atlantti ja Englannin kanaalin länsiosa

Atlantinsilokuore

Alepocephalus bairdii

VI, XII

Tuulenkalat

Ammodytidae

VIa

Karjukala

Capros aper

V, VI,VII

Kampasimpukka

Pecten maximus

IV, VI, VII

Kuningatarkampasimpukka

Aequipecten opercularis

VII

Hämähäkkirapu

Maja squinado

V, VI,VII

Ankerias

Anguilla anguilla

kaikki alueet

Huotrakala

Aphanopus spp.

kaikki alueet

Hopeakuoreet

Argentina spp.

kaikki alueet

Kotkakala

Argyrosomus regius

kaikki alueet

Punakurnusimppu

Aspitrigla cuculus

kaikki alueet

Limapäät

Beryx spp.

kaikki alueet, paitsi X ja IXa

Limapäät

Beryx spp.

IXa ja X

Isotaskurapu

Cancer pagurus

kaikki alueet

Silli

Clupea harengus

VIa/VIaN/

VIa S, VIIbc/VIIa/VIIj

Meriankerias

Conger conger

kaikki alueet, paitsi X

Meriankerias

Conger conger

X

Lestikala

Coryphaenoides rupestris

kaikki alueet

Leijahai

Dalatias licha

kaikki alueet

Keihäsrausku

Dasyatis pastinaca

VII, VIII

Lattahai

Deania calcea

V, VI, VII, IX, X, XII

Meribassi

Dicentrarchus labrax

kaikki alueet, paitsi IX

Meribassi

Dicentrarchus labrax

IX

Kiila-antura

Dicologlossa cuneata

VIIIc, IX

Sardelli

Engraulis encrasicolus

IXa (vain Cádiz)

Sardelli

Engraulis encrasicolus

VIII

Samettivalohai

Etmopterus spinax

VI, VII, VIII

Kyhmykurnusimppu

Eutrigla gurnardus

VIId,e

Turska

Gadus morhua

Va/Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIe-k

Mustaeväkampela

Glyptocephalus cynoglossus

VI, VII

Sinisuusimppu

Helicolenus dactylopterus

kaikki alueet

Hummeri

Homarus gammarus

kaikki alueet

Keltaroussi

Hoplostethus atlanticus

kaikki alueet

Hopeahuotrakala

Lepidopus caudatus

IXa

Nelitäplälasikampela

Lepidorhombus boscii

VIIIc, IXa

Lasikampela

Lepidorhombus whiffiagonis

VI/VII, VIIIabd/VIIIc, IXa

Hietakampela

Limanda limanda

VIIe/VIIa, f–h

Kalmari

Loligo vulgaris

kaikki alueet, paitsi VIIIc, IXa

Kalmari

Loligo vulgaris

VIIIc, IXa

Mustavatsakrotti

Lophius budegassa

IV, VI/VIIb–k, VIIIabd

Mustavatsakrotti

Lophius budegassa

VIIIc, IXa

Merikrotti

Lophius piscatorious

IV, VI/VIIb–k, VIIIabd

Merikrotti

Lophius piscatorious

VIIIc, IXa

Villakuore

Mallotus villosus

XIV

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Va/Vb

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

VIa/VIb/VIIa/VIIb–k

Valkoturska

Merlangius merlangus

VIII/IX, X

Valkoturska

Merlangius merlangus

Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIe–k

Kummeliturska

Merluccius merluccius

IIIa, IV, VI, VII, VIIIab/VIIIc, IXa

Paksuselkäantura

Microchirus variegatus

kaikki alueet

Mustakitaturska

Micromesistius poutassou

I–IX, XII, XIV

Pikkupääkampela

Microstomus kitt

kaikki alueet

Tylppäpyrstömolva

Molva dypterygia

kaikki alueet, paitsi X

Luikeromolva

Molva macrophthalma

X

Molva

Molva molva

kaikki alueet

Keltajuovamullo

Mullus surmuletus

kaikki alueet

Tähtikoirahai

Mustelus asterias

VI, VII, VIII, IX

Silokoirahai

Mustelus mustelus

VI, VII, VIII, IX

Pilkkukoirahai

Mustelus punctulatus

VI, VII, VIII, IX

Keisarihummeri

Nephrops norvegicus

VI toiminnallinen yksikkö

Keisarihummeri

Nephrops norvegicus

VII toiminnallinen yksikkö

Keisarihummeri

Nephrops norvegicus

VIII, IX toiminnallinen yksikkö

Meritursas

Octopus vulgaris

kaikki alueet, paitsi VIIIc, IXa

Meritursas

Octopus vulgaris

VIIIc, IXa

Pilkkupagelli

Pagellus bogaraveo

IXa, X

Pandalus-katkaravut

Pandalus spp.

kaikki alueet

Syvänmerenkatkarapu

Parapenaeus longirostris

IXa

Suomuturska

Phycis blennoides

kaikki alueet

Luikeroturska

Phycis phycis

kaikki alueet

Punakampela

Pleuronectes platessa

VIIa/VIIe/VIIfg

Punakampela

Pleuronectes platessa

VIIbc/VIIh–k/VIII, IX, X

Lyyraturska

Pollachius pollachius

kaikki alueet, paitsi IX, X

Lyyraturska

Pollachius pollachius

IX, X

Seiti

Pollachius virens

Va/Vb/IV, IIIa, VI

Seiti

Pollachius virens

VII, VIII

Hylkyahven

Polyprion americanus

X

Piikkikampela

Psetta maxima

kaikki alueet

Grönlanninpallas

Reinhardtius hippoglossoides

V, XIV/VI

Ruijanpallas

Hippoglossus hippoglossus

V, XIV

Lohi

Salmo salar

kaikki alueet

Sardiini

Sardina pilchardus

VIIIabd/VIIIc, IXa

Espanjanmakrilli

Scomber colias

VIII, IX, X

Makrilli

Scomber scombrus

II, IIIa, IV, V, VI, VII, VIII, IX

Silokampela

Scophthalmus rhombus

kaikki alueet

Punasimppu

Sebastes marinus

ICES-suuralueet V, VI, XII, XIV & NAFO SA 2 + (alueet 1F + 3K).

Pohjolanpunasimppu

Sebastes mentella

ICES-suuralueet V, VI, XII, XIV & NAFO SA 2 + (alueet 1F + 3K).

Seepia

Sepia officinalis

kaikki alueet

Meriantura

Solea solea

VIIa/VIIfg

Meriantura

Solea solea

VIIbc/VIIhjk/IXa/VIIIc

Meriantura

Solea solea

VIIe

Meriantura

Solea solea

VIIIab

Hammasahvenet

Sparidae

kaikki alueet

Hevosmakrilli

Trachurus mediterraneus

VIII, IX

Sinipiikkimakrilli

Trachurus picturatus

VIII, IX, X

Piikkimakrilli

Trachurus trachurus

IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa–c, e–k, VIIIabde/X

Piikkimakrilli

Trachurus trachurus

VIIIc, IXa

Partaturska

Trisopterus spp.

kaikki alueet

Pietarinkala

Zeus faber

kaikki alueet

Kaikki kaupalliset hait ja rauskut (14)

Selachii, Rajidae

IV, VIId

Välimeri ja Mustameri

Ankerias

Anguilla anguilla

Kaikki Välimereen kuuluvat alueet

Katkaravut

Aristeomorpha foliacea

Kaikki Välimereen kuuluvat alueet

Katkaravut

Aristeus antennatus

Kaikki Välimereen kuuluvat alueet

Boga

Boops boops

1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2

Pikkudolfiini

Coryphaena equiselis

Kaikki Välimereen kuuluvat alueet

Dolfiini

Coryphaena hippurus

Kaikki Välimereen kuuluvat alueet

Meribassi

Dicentrarchus labrax

Kaikki Välimereen kuuluvat alueet

Pikkumyskitursas

Eledone cirrhosa

1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1

Myskitursas

Eledone moschata

1.3, 2.1, 2.2, 3.1

Sardelli

Engraulis encrasicolus

Kaikki Välimereen kuuluvat alueet

Sardelli

Engraulis encrasicolus

Mustameri GSA 29

Kyhmykurnusimppu

Eutrigla gurnardus

2.2, 3.1

Kalmarit

Illex spp., Todarodes spp.

Kaikki Välimereen kuuluvat alueet

Purjekalat

Istiophoridae

Kaikki Välimereen kuuluvat alueet

Kalmari

Loligo vulgaris

Kaikki Välimereen kuuluvat alueet

Mustavatsakrotti

Lophius budegassa

1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 3.1

Merikrotti

Lophius piscatorius

1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 3.1

Valkoturska

Merlangius merlangus

Mustameri GSA 29

Kummeliturska

Merluccius merluccius

Kaikki Välimereen kuuluvat alueet

Mustakitaturska

Micromesistius poutassou

1.1, 3.1

Keltit

Mugilidae

1.3, 2.1, 2.2, 3.1

Rusotäplämullo

Mullus barbatus

Kaikki Välimereen kuuluvat alueet

Rusotäplämullo

Mullus barbatus

Mustameri GSA 29

Keltajuovamullo

Mullus surmuletus

Kaikki Välimereen kuuluvat alueet

Keisarihummeri

Nephrops norvegicus

Kaikki toiminnalliset yksiköt

Meritursas

Octopus vulgaris

Kaikki Välimereen kuuluvat alueet

Punapagelli

Pagellus erythrinus

Kaikki Välimereen kuuluvat alueet

Syvänmerenkatkarapu

Parapenaeus longirostris

Kaikki Välimereen kuuluvat alueet

Katkaravut

Melicertus kerathurus

3.1

Piikkikampela

Psetta maxima

Mustameri GSA 29

Sardiini

Sardina pilchardus

Kaikki Välimereen kuuluvat alueet

Makrilli

Scomber spp.

Kaikki Välimereen kuuluvat alueet

Seepia

Sepia officinalis

Kaikki Välimereen kuuluvat alueet

Meriantura

Solea vulgaris

1.2, 2.1, 3.1

Kultaotsasargi

Sparus aurata

1.2, 3.1

Pikkupikarelli

Spicara smaris

2.1, 3.1, 3.2

Kilohaili

Sprattus sprattus

Mustameri GSA 29

Sirkkaäyriäinen

Squilla mantis

1.3, 2.1, 2.2

Hevosmakrilli

Trachurus mediterraneus

Kaikki Välimereen kuuluvat alueet

Hevosmakrilli

Trachurus mediterraneus

Mustameri GSA 29

Piikkimakrilli

Trachurus trachurus

Kaikki Välimereen kuuluvat alueet

Piikkimakrilli

Trachurus trachurus

Mustameri GSA 29

Isokurnusimppu

Trigla lucerna

1.3, 2.2, 3.1

Venussimpukat

Veneridae

2.1, 2.2

Kuultotokko

Aphia minuta

GSA 9,10,16 ja 19

Hopeakyljet

Atherina spp.

GSA 9,10,16 ja 19

Pikkuturska

Trisopterus minutus

kaikki alueet

Kaikki kaupalliset hait ja rauskut (14)

Selachii, Rajidae

kaikki alueet

BIOLOGISET TIEDOT

Taulukko 1B

Unionin syrjäisimpien alueiden kannat

Laji (yleisnimi)

Laji (tieteellinen nimi)

Ranskan Guayana

Purppuranapsija

Lutjanus purpureus

Katkaravut

Farfantepenaeus subtilis

Acoupa weakfish

Cynoscion acoupa

Pikkuhammasveltto

Cynoscion steindachneri

Green weakfish

Cynoscion virescens

Merimonnit

Ariidae

Kolmipyrstö

Lobotes surinamensis

Torroto grunt

Genyatremus luteus

Robalot

Centropomus spp.

Meriahvenet

Serranidae

Keltit

Mugil spp.

Guadeloupe ja Martinique

Napsijat

Lutjanidae

Murisijat

Haemulidae

Meriahvenet

Serranidae

Siipisimppu

Pterois volitans

Makrillit

Scombridae

Sinimarliini

Makaira nigricans

Dolfiini

Coryphaena hippurus

Reunionin saari ja Mayotte

Napsijat

Lutjanidae

Meriahvenet

Serranidae

Makrillit

Scombridae

Miekkakala

Xiphias gladius

Purjekalat

Istiophoridae

Dolfiini

Coryphaena hippurus

Isosilmäpiikkimakrilli

Selar crumenophthalmus

Azorit, Madeira ja Kanariansaaret

Espanjanmakrilli

Scomber colias

Pilkkapyrstösardiini

Sardinella maderensis

Piikkimakrillit

Trachurus spp.

Sardiini

Sardina pilchardus

Papukaijakala

Sparisoma cretense

Maljakotilot

Patellidae

BIOLOGISET TIEDOT

Taulukko 1C

Kannat merialueilla alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen ja kestävää kalastusta koskevien kumppanuussopimusten puitteissa

IATTC (Amerikan trooppisten tonnikalojen suojelukomissio)

LAJIT

Laadittaessa otantasuunnitelmia biologisten tietojen keräämiseksi tässä liitteessä olevan III luvun mukaisesti on otettava huomioon toimivaltaisten alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen tai alueellisten kalastusjärjestöjen vahvistamat kantojen rajat ja suunniteltava otosten ottaminen kunkin kannan osalta tarkoituksenmukaisella tavalla.

Biologisia muuttujia koskevan tiedonkeruun tiheys

Tieteellinen nimi

Yleisnimi

Maantieteellinen alue

Ensisijaisuus

Tiedot kerätään vuosittain, ja tiedot on päivitettävä/käsiteltävä ajoissa kannan arviointien aikatauluun nähden.

Thunnus albacares

Keltaevätonnikala

Itäinen Tyynimeri

Korkea

Thunnus obesus

Isosilmätonnikala

Itäinen Tyynimeri

Korkea

Katsuwonus pelamis

Boniitti

Itäinen Tyynimeri

Korkea

Thunnus alalunga

Valkotonnikala

Itäinen Tyynimeri

Korkea

Thunnus orientalis

Idäntonnikala

Itäinen Tyynimeri

Korkea

Xiphias gladius

Miekkakala

Itäinen Tyynimeri

Korkea

Makaira nigricans (tai mazara)

Sinimarliini

Itäinen Tyynimeri

Korkea

Makaira indica

Mustamarliini

Itäinen Tyynimeri

Korkea

Tetrapturus audax

Raitamarliini

Itäinen Tyynimeri

Korkea


ICCAT (Kansainvälinen Atlantin tonnikalojen suojelukomissio)

LAJIT

Laadittaessa otantasuunnitelmia biologisten tietojen keräämiseksi tässä liitteessä olevan III luvun mukaisesti on otettava huomioon toimivaltaisten alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen tai alueellisten kalastusjärjestöjen vahvistamat kantojen rajat ja suunniteltava otosten ottaminen kunkin kannan osalta tarkoituksenmukaisella tavalla.

Biologisia muuttujia koskevan tiedonkeruun tiheys

Tieteellinen nimi

Yleisnimi

Maantieteellinen alue

Ensisijaisuus

Tiedot kerätään vuosittain, ja tiedot on päivitettävä/käsiteltävä ajoissa kannan arviointien aikatauluun nähden.

Thunnus albacares

Keltaevätonnikala

Atlantin valtameri ja sitä ympäröivät meret

Korkea

Thunnus obesus

Isosilmätonnikala

Atlantin valtameri ja sitä ympäröivät meret

Korkea

Katsuwonus pelamis

Boniitti

Atlantin valtameri ja sitä ympäröivät meret

Korkea

Thunnus alalunga

Valkotonnikala

Atlantin valtameri ja sitä ympäröivät meret

Korkea

Thunnus thynnus

Tonnikala

Atlantin valtameri ja sitä ympäröivät meret

Korkea

Xiphias gladius

Miekkakala

Atlantin valtameri ja sitä ympäröivät meret

Korkea

Makaira nigricans (tai mazara)

Sinimarliini (tai idänmarliini)

Atlantin valtameri ja sitä ympäröivät meret

Korkea

Istiophorus albicans

Atlantinpurjekala

Atlantin valtameri ja sitä ympäröivät meret

Korkea

Tetrapturus albidus

Valkomarliini

Atlantin valtameri ja sitä ympäröivät meret

Korkea

Prionace glauca

Sinihai

Atlantin valtameri ja sitä ympäröivät meret

Korkea

Auxis rochei

Kuulamakrilli

Atlantin valtameri ja sitä ympäröivät meret

Korkea

Sarda sarda

Sarda

Atlantin valtameri ja sitä ympäröivät meret

Korkea

Euthynnus alletteratus

Pikkuboniitti

Atlantin valtameri ja sitä ympäröivät meret

Keskitasoinen

Thunnus atlanticus

Mustaevätonnikala

Atlantin valtameri ja sitä ympäröivät meret

Keskitasoinen

Orcynopsis unicolor

Silosarda

Atlantin valtameri ja sitä ympäröivät meret

Keskitasoinen

Scomberomorus brasiliensis

Täplämakrilli

Atlantin valtameri ja sitä ympäröivät meret

Keskitasoinen

Scomberomorus regalis

Keromakrilli

Atlantin valtameri ja sitä ympäröivät meret

Keskitasoinen

Auxis thazard

Fregattimakrilli

Atlantin valtameri ja sitä ympäröivät meret

Keskitasoinen

Scomberomorus cavalla

Kuningasmakrilli

Atlantin valtameri ja sitä ympäröivät meret

Keskitasoinen

Scomberomorus tritor

Afrikanmakrilli

Atlantin valtameri ja sitä ympäröivät meret

Keskitasoinen

Scomberomorus maculatus

Pilkkumakrilli

Atlantin valtameri ja sitä ympäröivät meret

Keskitasoinen

Acanthocybium solandri

Raitamakrilli

Atlantin valtameri ja sitä ympäröivät meret

Keskitasoinen

Coryphaena hippurus

Dolfiini

Atlantin valtameri ja sitä ympäröivät meret

Keskitasoinen


NAFO (Luoteis-Atlantin kalastusjärjestö)

LAJIT

Laadittaessa pistokoesuunnitelmia biologisten tietojen keräämiseksi tässä liitteessä olevan III luvun mukaisesti on otettava huomioon toimivaltaisten alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen tai alueellisten kalastusjärjestöjen vahvistamat kantojen rajat ja suunniteltava otosten ottaminen kunkin kannan osalta tarkoituksenmukaisella tavalla.

Biologisia muuttujia koskevan tiedonkeruun tiheys

Tieteellinen nimi

Yleisnimi

Alueellisen kalastuksenhoitojärjestön määrittelemä kanta

Ensisijaisuus

Tiedot kerätään vuosittain, ja tiedot on päivitettävä/käsiteltävä ajoissa kannan arviointien aikatauluun nähden.

Gadus morhua

Turska

NAFO 2J 3KL

Matala

Gadus morhua

Turska

NAFO 3M

Korkea

Gadus morhua

Turska

NAFO 3NO

Korkea

Gadus morhua

Turska

NAFO 3Ps

Korkea

Gadus morhua

Turska

NAFO SA1

Korkea

Glyptocephalus cynoglossus

Mustaeväkampela

NAFO 3NO

High

Glyptocephalus cynoglossus

Mustaeväkampela

NAFO 2J3KL

Matala

Hippoglossoides platessoides

Liejukampela

NAFO 3LNO

High

Hippoglossoides platessoides

Liejukampela

NAFO 3M

High

Limanda ferruginea

Ruostekampela

NAFO 3LNO

Keskitasoinen

Coryphaenoides rupestris

Lestikala

NAFO SA0 + 1

Matala

Macrourus berglax

Jäälestikala

NAFO SA2 + 3

High

Pandalus borealis

Pohjankatkarapu

NAFO 3LNO

High

Pandalus borealis

Pohjankatkarapu

NAFO 3M

High

Amblyraja radiata

Kynsirausku

NAFO 3LNOPs

High

Reinhardtius hippoglossoides

Grönlanninpallas

NAFO 3KLMNO

High

Reinhardtius hippoglossoides

Grönlanninpallas

NAFO SA1

High

Hippoglossus hippoglossus

Ruijanpallas

NAFO SA1

Matala

Sebastes mentella

Pohjolanpunasimppu

NAFO SA1

Korkea

Sebastes spp.

Punasimput

NAFO 3LN

Korkea

Sebastes spp.

Punasimput

NAFO 3M

Korkea

Sebastes spp.

Punasimput

NAFO 3O

Korkea

Urophycis tenuis

Oliiviturska

NAFO 3NO

Korkea

Mallotus villosus

Villakuore

NAFO 3NO

Korkea

Beryx sp.

Limapäät

NAFO 6G

Korkea

Illex illecebrosus

Pohjankalmari

NAFOn suuralueet 3 + 4

Matala

Salmo salar

Lohi

NAFO S1 + ICES-suuralue XIV, NEAF, NASCO

Korkea

 


FAO:n merialue 34 – CECAF (Itäisen Keski-Atlantin kalastuskomitea)

LAJIT

Laadittaessa pistokoesuunnitelmia biologisten tietojen keräämiseksi tässä liitteessä olevan III luvun mukaisesti on otettava huomioon toimivaltaisten alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen tai alueellisten kalastusjärjestöjen vahvistamat kantojen rajat ja suunniteltava otosten ottaminen kunkin kannan osalta tarkoituksenmukaisella tavalla.

Biologisia muuttujia koskevan tiedonkeruun tiheys

Tieteellinen nimi

Yleisnimi

Maantieteellinen alue

Ensisijaisuus

Tiedot kerätään vuosittain, ja tiedot on päivitettävä/käsiteltävä ajoissa kannan arviointien aikatauluun nähden.

Brachydeuterus spp.

Murisijat

34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6.

Korkea

Caranx spp.

Piikkimakrillit

34.3.1, 34.3.3–6.

Korkea

Cynoglossus spp.

Kielikampelat

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6.

Korkea

Decapterus spp.

Piikkimakrillit

34.3.1, 34.3.3–6.

Korkea

Dentex canariensis

Kanarianhammasahven

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6.

Keskitasoinen

Dentex congoensis

Kongonhammasahven

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6.

Keskitasoinen

Dentex macrophthalmus

Isosilmähammasahven

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6.

Korkea

Dentex maroccanus

Marokonhammasahven

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6.

Keskitasoinen

Dentex spp.

Hammasahvenet

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6.

Korkea

Engraulis encrasicolus

Sardelli

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6.

Korkea

Epinephelus aeneus

Valkomeriahven

34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6.

Korkea

Ethmalosa fimbriata

Afrikansilli

34.3.1, 34.3.3–6.

Korkea

Farfantepenaeus notialis

Katkaravut

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6.

Korkea

Galeoides decadactylus

Lesser African threadfin

34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6.

Korkea

Tiedot kerätään vuosittain, ja tiedot on päivitettävä/käsiteltävä ajoissa kannan arviointien aikatauluun nähden.

Loligo vulgaris

Kalmari

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6.

Korkea

Merluccius polli

Tummakummeli

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6.

Korkea

Merluccius senegalensis

Senegalinkummeli

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6.

Korkea

Merluccius spp.

Muut kummelit

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6.

Keskitasoinen

Octopus vulgaris

Meritursas

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6.

Korkea

Pagellus acarne

Täpläpagelli

34.1.1

Korkea

Pagellus bellottii

Pistepagelli

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6.

Korkea

Pagellus bogaraveo

Pilkkupagelli

34.1.1

Keskitasoinen

Pagellus spp.

Pagellit

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6.

Korkea

Pagrus caeruleostictus

Sinipilkkupargo

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6.

Korkea

Parapenaeus longirostris

Syvänmerenkatkarapu

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6.

Korkea

Pomadasys incisus

Keltaevämurisija

34.1.1

Keskitasoinen

Pomadasys spp.

Murisijat

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6.

Korkea

Pseudotolithus spp.

Rummuttajat

34.1.1

Korkea

Sardina pilchardus

Sardiini

34.1.1, 34.1.3

Korkea

Sardinella aurita

Kultasardiini

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6.

Korkea

Sardinella maderensis

Pilkkapyrstösardiini

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6.

Korkea

Tiedot kerätään vuosittain, ja tiedot on päivitettävä/käsiteltävä ajoissa kannan arviointien aikatauluun nähden.

Scomber japonicus

Japaninmakrilli

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6.

Korkea

Scomber spp.

Muut makrillit

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6.

Korkea

Sepia hierredda

Seepia

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6.

Korkea

Sepia officinalis

Seepia

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6.

Korkea

Sepia spp.

Seepiat

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6.

Keskitasoinen

Sparidae

Hammasahvenet

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6.

Korkea

Sparus spp.

Hammasahvenet

34.1.1

Korkea

Trachurus trachurus

Piikkimakrilli

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6.

Korkea

Trachurus trecae

Kiilapiikkimakrilli

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6.

Korkea

Umbrina canariensis

Canary drum

34.3.3–6.

Keskitasoinen


SEAFO (Kaakkois-Atlantin kalatalousjärjestö)

LAJIT

Laadittaessa pistokoesuunnitelmia biologisten tietojen keräämiseksi tässä liitteessä olevan III luvun mukaisesti on otettava huomioon toimivaltaisten alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen tai alueellisten kalastusjärjestöjen vahvistamat kantojen rajat ja suunniteltava otosten ottaminen kunkin kannan osalta tarkoituksenmukaisella tavalla.

Biologisia muuttujia koskevan tiedonkeruun tiheys

Tieteellinen nimi

Yleisnimi

Maantieteellinen alue

Ensisijaisuus

Tiedot kerätään vuosittain, ja tiedot on päivitettävä/käsiteltävä ajoissa kannan arviointien aikatauluun nähden.

Dissostichus eleginoides

Hammaskala

Kaakkois-Atlantti

Korkea

Beryx spp.

Limapäät

Kaakkois-Atlantti

Korkea

Chaceon spp.

Taskuravut

Kaakkois-Atlantti

Korkea

Pseudopentaceros richardsoni

Haarniskapää

Kaakkois-Atlantti

Korkea

Helicolenus spp.

Blackbelly rosefishes

Kaakkois-Atlantti

Korkea

Hoplostethus atlanticus

Keltaroussi

Kaakkois-Atlantti

Korkea

Trachurus spp.

Piikkimakrillit

Kaakkois-Atlantti

Korkea

Scomber spp.

Makrilli

Kaakkois-Atlantti

Korkea

Polyprion americanus

Hylkyahven

Kaakkois-Atlantti

Keskitasoinen

Jasus tristani

Tristaninlangusti

Kaakkois-Atlantti

Keskitasoinen

Lepidopus caudatus

Hopeahuotrakala

Kaakkois-Atlantti

Keskitasoinen

Schedophilus ovalis

Imperial Blackfish

Kaakkois-Atlantti

Matala

Schedophilus velaini

Violet warehou

Kaakkois-Atlantti

Matala

Allocyttus verucossus

Oreo dories

Kaakkois-Atlantti

Matala

Neocyttus rhomboidalis

 

Kaakkois-Atlantti

 

Allocyttus guineensis

 

Kaakkois-Atlantti

 

Pseudocyttus maculatus

 

Kaakkois-Atlantti

 

Emmelichthys nitidus

Rusovaeltaja

Kaakkois-Atlantti

Matala

Ruvettus pretiosus

Öljykala

Kaakkois-Atlantti

Matala

Promethichthys prometheus

Roudi escolar

Kaakkois-Atlantti

Matala

Macrourus spp.

Lestikalat

Kaakkois-Atlantti

Matala

Antimora rostrata

Sinimora

Kaakkois-Atlantti

Matala

Epigonus spp.

Syvänneahvenet

Kaakkois-Atlantti

Matala

Merluccius spp.

Kummeliturska

Kaakkois-Atlantti

Matala

Notopogon fernandezianus

Orange bellowfish

Kaakkois-Atlantti

Matala

Octopodidae ja Loliginidae

Myskitursaat ja varsinaiset kalmarit

Kaakkois-Atlantti

Matala

 


WCPFC (Länsi- ja Keski-Tyynenmeren kalastuskomissio)

LAJIT

Laadittaessa pistokoesuunnitelmia biologisten tietojen keräämiseksi tässä liitteessä olevan III luvun mukaisesti on otettava huomioon toimivaltaisten alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen tai alueellisten kalastusjärjestöjen vahvistamat kantojen rajat ja suunniteltava otosten ottaminen kunkin kannan osalta tarkoituksenmukaisella tavalla.

Biologisia muuttujia koskevan tiedonkeruun tiheys

Tieteellinen nimi

Yleisnimi

Maantieteellinen alue

Ensisijaisuus

Tiedot kerätään vuosittain, ja tiedot on päivitettävä/käsiteltävä ajoissa kannan arviointien aikatauluun nähden.

Thunnus albacares

Keltaevätonnikala

Läntinen Keski-Tyynimeri

Korkea

Thunnus obesus

Isosilmätonnikala

Läntinen Keski-Tyynimeri

Korkea

Katsuwonus pelamis

Boniitti

Läntinen Keski-Tyynimeri

Korkea

Thunnus alalunga

Valkotonnikala

Läntinen Keski-Tyynimeri

Korkea

Thunnus orientalis

Idäntonnikala

Läntinen Keski-Tyynimeri

Korkea

Xiphias gladius

Miekkakala

Läntinen Keski-Tyynimeri

Korkea

Makaira nigricans (tai mazara)

Sinimarliini

Läntinen Keski-Tyynimeri

Korkea

Makaira indica

Mustamarliini

Läntinen Keski-Tyynimeri

Korkea

Tetrapturus audax

Raitamarliini

Läntinen Keski-Tyynimeri

Korkea

Acanthocybium solandri

Raitamakrilli

Läntinen Keski-Tyynimeri

Keskitasoinen

Coryphaena hippurus

Dolfiini

Läntinen Keski-Tyynimeri

Keskitasoinen

Elagatis bipinnulata

Sateenkaariharppoja

Läntinen Keski-Tyynimeri

Keskitasoinen

Lepidocybium flavobrunneum

Escolar

Läntinen Keski-Tyynimeri

Keskitasoinen

Lampris regius

Kiiltolahna

Läntinen Keski-Tyynimeri

Keskitasoinen

Mola mola

Möhkäkala

Läntinen Keski-Tyynimeri

Keskitasoinen

Istiophorus platypterus

Purjekala

Läntinen Keski-Tyynimeri

Keskitasoinen

Tetrapturus angustirostris

Lyhytnokkamarliini

Läntinen Keski-Tyynimeri

Keskitasoinen

Ruvettus pretiosus

Öljykala

Läntinen Keski-Tyynimeri

Keskitasoinen

Prionace glauca

Sinihai

Läntinen Keski-Tyynimeri

Korkea

 

Carcharhinus longimanus

Valkopilkkahai

Läntinen Keski-Tyynimeri

Korkea

Carcharhinus falciformis

Haukkahai

Läntinen Keski-Tyynimeri

Korkea

Alopias superciliosus

Isosilmäkettuhai

Läntinen Keski-Tyynimeri

Korkea

Alopias vulpinus

Kettuhai

Läntinen Keski-Tyynimeri

Korkea

Alopias pelagicus

Ulappakettuhai

Läntinen Keski-Tyynimeri

Korkea

Huom. WCPF:n osalta on lisättävä seuraavat pitkäsiima-aluksia koskevat raportointivaatimukset:

1)

Tapsisiimojen lukumäärä kohojen välillä. Kohojen välisten tapsien määrä on ilmoitettava kultakin nostokerralta.

2)

Pyydettyjen kalojen lukumäärä kultakin nostokerralta seuraavista lajeista: valkotonnikala (Thunnus alalunga), isosilmätonnikala (Thunnus obesus), boniitti (Katsuwonus pelamis), keltaevätonnikala (Thunnus albacares), raitamarliini (Tetrapturus audax), idänmarliini (Makaira mazara), mustamarliini (Makaira indica) ja miekkakala (Xiphias gladius), sinihai, haukkahai, valkopilkkahai, makrillihai ja makohai, kettuhait, sillihai (leveyspiirin 20° S eteläpuolella, kunnes biologiset tiedot osoittavat, että tämä tai jokin muu maantieteellinen raja on tarkoituksenmukainen), vasarahait (siipipäähai, kampavasarahai, isovasarahai ja vasarahai), valashai sekä muut WCPF-komission määrittelemät lajit.

Jos nostokertaa kohden pyydettyjen kalojen kokonaispaino tai keskipaino on kirjattu ylös, on ilmoitettava myös nostokertaa kohden pyydettyjen kalojen kokonaispaino tai keskipaino lajeittain. Jos nostokertaa kohden pyydettyjen kalojen kokonaispainoa tai keskipainoa ei ole kirjattu ylös, on arvioitava nostokertaa kohden pyydettyjen kalojen kokonaispaino tai keskipaino lajeittain ja ilmoitettava arviot. Kokonaispainon tai keskipainon olisi viitattava kokonaisen kalan painoon eikä käsitellyn kalan painoon.


WECAFC (Läntisen Keski-Atlantin kalastuskomissio)

LAJIT

Laadittaessa pistokoesuunnitelmia biologisten tietojen keräämiseksi tässä liitteessä olevan III luvun mukaisesti on otettava huomioon toimivaltaisten alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen tai alueellisten kalastusjärjestöjen vahvistamat kantojen rajat ja suunniteltava otosten ottaminen kunkin kannan osalta tarkoituksenmukaisella tavalla.

Biologisia muuttujia koskevan tiedonkeruun tiheys

Tieteellinen nimi

Yleisnimi

Maantieteellinen alue

Ensisijaisuus

Tiedot kerätään vuosittain, ja tiedot on päivitettävä/käsiteltävä ajoissa kannan arviointien aikatauluun nähden.

Panulirus argus

Karibianlangusti

Läntinen Keski-Atlantti

Korkea

Strombus gigas

Jättiläissiipikotilo

Läntinen Keski-Atlantti

Korkea

Selachii, Rajidae

Hait ja rauskut

Läntinen Keski-Atlantti

Korkea

Coryphaena hippurus

Dolfiini

Läntinen Keski-Atlantti

Korkea

Acanthocybium solandri

Raitamakrilli

Läntinen Keski-Atlantti

Korkea

Epinephelus guttatus

Tummaevämeriahven

Läntinen Keski-Atlantti

Korkea

Lutjanus vivanus

Silkkinapsija

Läntinen Keski-Atlantti

Korkea

Lutjanus buccanella

Mustaevänapsija

Läntinen Keski-Atlantti

Korkea

Lutjanus campechanus

Punanapsija

Läntinen Keski-Atlantti

Korkea

Penaeus subtilis

Valkokatkaravut

Ranskan Guayanan talousvyöhyke

Korkea


IOTC (Intian valtameren tonnikalatoimikunta)

LAJIT

Laadittaessa pistokoesuunnitelmia biologisten tietojen keräämiseksi tässä liitteessä olevan III luvun mukaisesti on otettava huomioon toimivaltaisten alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen tai alueellisten kalastusjärjestöjen vahvistamat kantojen rajat ja suunniteltava otosten ottaminen kunkin kannan osalta tarkoituksenmukaisella tavalla.

Biologisia muuttujia koskevan tiedonkeruun tiheys

Tieteellinen nimi

Yleisnimi

Maantieteellinen alue

Ensisijaisuus

Tiedot kerätään vuosittain, ja tiedot on päivitettävä/käsiteltävä ajoissa kannan arviointien aikatauluun nähden.

Thunnus albacares

Keltaevätonnikala

Läntinen ja itäinen Intian valtameri

Korkea

Thunnus obesus

Isosilmätonnikala

Läntinen ja itäinen Intian valtameri

Korkea

Katsuwonus pelamis

Boniitti

Läntinen ja itäinen Intian valtameri

Korkea

Thunnus alalunga

Valkotonnikala

Läntinen ja itäinen Intian valtameri

Korkea

Xiphias gladius

Miekkakala

Läntinen ja itäinen Intian valtameri

Korkea

Makaira nigricans (tai mazara)

Sinimarliini

Läntinen ja itäinen Intian valtameri

Korkea

Makaira indica

Mustamarliini

Läntinen ja itäinen Intian valtameri

Korkea

Tetrapturus audax

Raitamarliini

Läntinen ja itäinen Intian valtameri

Korkea

Istiophorus platypterus

Purjekala

Läntinen ja itäinen Intian valtameri

Korkea

Auxis rochei

Kuulamakrilli

Läntinen ja itäinen Intian valtameri

Keskitasoinen

Auxis thazard

Fregattimakrilli

Läntinen ja itäinen Intian valtameri

Keskitasoinen

Euthynnus affinis

Kiilaboniitti

Läntinen ja itäinen Intian valtameri

Keskitasoinen

Thunnus tonggol

Pitkäpyrstötonnikala

Läntinen ja itäinen Intian valtameri

Keskitasoinen

Scomberomorus guttatus

Intiankuningasmakrilli

Läntinen ja itäinen Intian valtameri

Keskitasoinen

Scomberomorus commerson

Seepramakrilli

Läntinen ja itäinen Intian valtameri

Keskitasoinen

Prionace glauca

Sinihai

Läntinen ja itäinen Intian valtameri

Korkea

Alopias superciliosus

Isosilmäkettuhai

Läntinen ja itäinen Intian valtameri

Korkea

Carcharhinus falciformis

Haukkahai

Läntinen ja itäinen Intian valtameri

Korkea

Carcharhinus longimanus

Valkopilkkahai

Läntinen ja itäinen Intian valtameri

Korkea

Alopias pelagicus

Ulappakettuhai

Läntinen ja itäinen Intian valtameri

Korkea

Sphyrna lewini

Kampavasarahai

Läntinen ja itäinen Intian valtameri

Korkea


Muut alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt

LAJIT

Laadittaessa pistokoesuunnitelmia biologisten tietojen keräämiseksi tässä liitteessä olevan III luvun mukaisesti on otettava huomioon toimivaltaisten alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen tai alueellisten kalastusjärjestöjen vahvistamat kantojen rajat ja suunniteltava otosten ottaminen kunkin kannan osalta tarkoituksenmukaisella tavalla.

Biologisia muuttujia koskevan tiedonkeruun tiheys

Tieteellinen nimi

Yleisnimi

Maantieteellinen alue

Ensisijaisuus

Tiedot kerätään vuosittain, ja tiedot on päivitettävä/käsiteltävä ajoissa kannan arviointien aikatauluun nähden.

Trachurus murphyi

Perunpiikkimakrilli

SPRFMO-yleissopimusalue

Korkea

Euphausia superba

Etelänkrilli

CCAMLR-yleissopimusalue

Korkea

Dissostichus spp.

Dissostichus eleginoidis ja Dissostichus mawsoni

Hammaskalat

CCAMLR-yleissopimusalue

Korkea

Champsocephalus gunnari

Makrillijääkala

CCAMLR-yleissopimusalue

Matala

Kalat, nilviäiset, äyriäiset sekä muut pohjalajit yleissopimusalueella, ei kuitenkaan i) pohjalajit, jotka kuuluvat YK:n vuoden 1982 merioikeusyleissopimuksen 77 artiklan 4 kohdan nojalla kalastusta koskevaan rantavaltioiden lainkäyttövaltaan, ja ii) YK:n vuoden 1982 merioikeusyleissopimuksen liitteessä I luetellut laajasti vaeltavat lajit.

SIOFA-yleissopimusalue

 

 

BIOLOGISET TIEDOT

Taulukko 1D

Suojeluohjelmien puitteissa unionissa tai kansainvälisten velvoitteiden nojalla seurattavat lajit

Yleisnimi

Tieteellinen nimi

Alue / alueellinen kalastuksenhoitojärjestö

Oikeudellinen kehys

Luukalat

Teleostei

 

 

Sammet

Acipenser spp.

Välimeri ja Mustameri, Itämeri, OSPAR II, IV

Barcelonan yleissopimuksen liite II (15), Mustanmeren luonnon monimuotoisuutta ja maisemansuojelua koskevan pöytäkirjan liite IV OSPAR (16); HELCOM (17)

Silokuoreet

Alepocephalidae

kaikki alueet

Koskee syvänmerenkalastusta (18)

Atlantinsilokuore

Alepocephalus bairdii

kaikki alueet

Koskee syvänmerenkalastusta

Risso's smoothhead

Alepocephalus rostratus

kaikki alueet

Koskee syvänmerenkalastusta

Mustanmerensilli

Alosa immaculata

Mustameri

Mustanmeren luonnon monimuotoisuutta ja maisemansuojelua koskevan pöytäkirjan liite IV

Pilkkusilli

Alosa alosa

OSPAR II, III, IV

OSPAR

Siika/järvisiika

Coreganus lavaterus

OSPAR II

OSPAR

Turska

Gadus morhua

OSPAR II, III, Itämeri

OSPAR HELCOM

Harjamerihevonen

Hippocampus guttulatus (synon. Hippocampus ramulosus)

OSPAR II, III, IV, V

OSPAR

Lyhytkuonomerihevonen

Hippocampus hippocampus

OSPAR II, III, IV, V

OSPAR

Asovansilli

Alosa tanaica

Mustameri

Mustanmeren luonnon monimuotoisuutta ja maisemansuojelua koskevan pöytäkirjan liite IV

Sinimora

Antimora rostrata

kaikki alueet

Koskee syvänmerenkalastusta

Mustahuotrakala

Aphanopus carbo

kaikki alueet

Koskee syvänmerenkalastusta

Huotrakala

Aphanopus intermedius

kaikki alueet

Koskee syvänmerenkalastusta

Jokiravut

Astacus spp.

Mustameri

Mustanmeren luonnon monimuotoisuutta ja maisemansuojelua koskevan pöytäkirjan liite IV

Suomuhopeakylki

Atherina pontica

Mustameri

Mustanmeren luonnon monimuotoisuutta ja maisemansuojelua koskevan pöytäkirjan liite IV

Nokkakala

Belone belone euxini Günther

Mustameri

Mustanmeren luonnon monimuotoisuutta ja maisemansuojelua koskevan pöytäkirjan liite IV

Limapäät

Beryx spp.

kaikki alueet

Koskee syvänmerenkalastusta

Brotula-laji

Cataetyx laticeps

kaikki alueet

Koskee syvänmerenkalastusta

Muikku

Coregonus albula

Itämeri

Itämeren alueellisen yhteistyökokouksen suositus

Rasvakala

Cyclopterus lumpus

kaikki alueet

Koskee syvänmerenkalastusta

Rengassargi

Diplodus annularis

Välimeri

Neuvoston asetus (EY) N:o 1967/2006 (19) (säilyttämisen vähimmäiskoko)

Nokkasargi

Diplodus puntazzo

Välimeri

Asetus (EY) N:o 1967/2006 (säilyttämisen vähimmäiskoko)

Isosargi

Diplodus sargus

Välimeri

Asetus (EY) N:o 1967/2006 (säilyttämisen vähimmäiskoko)

Kaulussargi

Diplodus vulgaris

Välimeri

Asetus (EY) N:o 1967/2006 (säilyttämisen vähimmäiskoko)

Hammaskala

Dissostichus eleginoides

kaikki alueet

Koskee syvänmerenkalastusta

Tummahammaskala

Dissostichus mawsoni

kaikki alueet

Koskee syvänmerenkalastusta

Meriahvenet

Epinephelus spp.

Välimeri

Asetus (EY) N:o 1967/2006 (säilyttämisen vähimmäiskoko)

Hohtosyvänneahven

Epigonus telescopus

kaikki alueet

Vaarantunut laji. Koskee syvänmerenkalastusta

Tokot

Gobiidae

Mustameri

Mustanmeren luonnon monimuotoisuutta ja maisemansuojelua koskevan pöytäkirjan liite IV

Sinisuusimppu

Helicolenus dactylopterus

kaikki alueet

Koskee syvänmerenkalastusta

Ruijanpallas

Hippoglossus hippoglossus

kaikki alueet

Koskee syvänmerenkalastusta

Keltaroussi

Hoplostethus atlanticus

kaikki alueet; OSPAR I, V

Vaarantunut laji. Koskee syvänmerenkalastusta

Välimerenroussi

Hoplostethus mediterraneus

kaikki alueet

Koskee syvänmerenkalastusta

Hopeahuotrakala

Lepidopus caudatus

kaikki alueet

Koskee syvänmerenkalastusta

Marmoripagelli

Lithognathus mormyrus

Välimeri

Asetus (EY) N:o 1967/2006 (säilyttämisen vähimmäiskoko)

Kultakeltti

Liza aurata

Mustameri

Mustanmeren luonnon monimuotoisuutta ja maisemansuojelua koskevan pöytäkirjan liite IV

Hyppijäkeltti

Liza saliens

Mustameri

Mustanmeren luonnon monimuotoisuutta ja maisemansuojelua koskevan pöytäkirjan liite IV

Isokalpapyrstö

Lycodes esmarkii

kaikki alueet

Koskee syvänmerenkalastusta

Lestikalat, muut kuin lestikala ja jäälestikala

Macrouridae, muut kuin Coryphaenoides rupestris ja Macrourus berglax

kaikki alueet

Koskee syvänmerenkalastusta

Jäälestikala

Macrourus berglax

kaikki alueet

Koskee syvänmerenkalastusta

Valkoturska

Merlangius merlangus

Itämeri ja Mustameri

Itämeren alueellisen yhteistyökokouksen suositus Mustanmeren luonnon monimuotoisuutta ja maisemansuojelua koskevan pöytäkirjan liite IV

Ankerias

Anguilla anguilla

OSPAR I, II, III, IV, Itämeri

OSPAR; HELCOM

Lohi

*Salmo salar

OSPAR I, II, III, IV, Itämeri

OSPAR; HELCOM

Tonnikala

*Thunnus thynnus

OSPAR V

OSPAR; HELCOM

Tylppäpyrstömolva

Molva dypterygia

kaikki alueet

Koskee syvänmerenkalastusta

Mora

Mora moro

kaikki alueet

Koskee syvänmerenkalastusta

Keltit

Mugil spp.

Mustameri

Mustanmeren luonnon monimuotoisuutta ja maisemansuojelua koskevan pöytäkirjan liite IV

Käärmemakrilli

Nesiarchus nasutus

kaikki alueet

Koskee syvänmerenkalastusta

Piikkiankerias

Notacanthus chemnitzii

kaikki alueet

Koskee syvänmerenkalastusta

Kuore

Osmerus eperlanus

Itämeri

Itämeren alueellisen yhteistyökokouksen suositus

Täpläpagelli

Pagellus acarne

Välimeri

Asetus (EY) N:o 1967/2006 (säilyttämisen vähimmäiskoko)

Pilkkupagelli

Pagellus bogaraveo

Välimeri

Asetus (EY) N:o 1967/2006 (säilyttämisen vähimmäiskoko)

Pargo

Pagrus pagrus

Välimeri

Asetus (EY) N:o 1967/2006 (säilyttämisen vähimmäiskoko)

Hylkyahven

Polyprion americanus

Välimeri

Asetus (EY) N:o 1967/2006 (säilyttämisen vähimmäiskoko)

Hylkyahven

Polyprion americanus

kaikki alueet

Koskee syvänmerenkalastusta

Sinikala

Pomatomus saltatrix

Mustameri

Mustanmeren luonnon monimuotoisuutta ja maisemansuojelua koskevan pöytäkirjan liite IV

Pikkupunasimppu

Sebastes viviparus

kaikki alueet

Koskee syvänmerenkalastusta

Kitasampi

Huso huso

Mustameri

Mustanmeren luonnon monimuotoisuutta ja maisemansuojelua koskevan pöytäkirjan liite IV

Skorpionikalalaji

Trachyscorpia cristulata

kaikki alueet

Koskee syvänmerenkalastusta

Pomfretti

Brama spp.

GSA 1.1, 1.2, 1.3 ja Mustanmeren GSA 29

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 894/97 liite VIII (20)

Espanjanmakrilli

Scomber colias Gmelin

Mustameri

Mustanmeren luonnon monimuotoisuutta ja maisemansuojelua koskevan pöytäkirjan liite IV

Lasitokko

Crystallogobius linearis

Mustameri

Kansalliset hoitosuunnitelmat

Sillikuningas

Chimaera monstrosa

Itämeri

HELCOM

Pilkkusilli

Alosa alosa

Itämeri

HELCOM

Täpläsilli

Alosa fallax

Itämeri

HELCOM

Syyskutuinen silakka

Clupea harengus subsp.

Itämeri

HELCOM

Sulkava

Abramis ballerus

Itämeri

HELCOM

Salakka

Alburnus alburnus

Itämeri

HELCOM

Toutain

Aspius aspius

Itämeri

HELCOM

Jokibarbi

Barbus barbus

Itämeri

HELCOM

Törö

Gobio gobio

Itämeri

HELCOM

Miekkasärki

Pelecus cultratus

Itämeri

HELCOM

Mutu

Phoxinus phoxinus

Itämeri

HELCOM

Vimpa

Vimba vimba

Itämeri

HELCOM

Rantaneula

Cobitis taenia

Itämeri

HELCOM

Taimen

Salmo trutta

Itämeri

HELCOM

Muikku

Coregonus albula

Itämeri

HELCOM

Siika

Coregonus balticus (synon: Coregonus lavaretus, migratory)

Itämeri

HELCOM

Siika

Coregonus maraena (synon: Coregonus lavaretus, stationary)

Itämeri

HELCOM

Siika

Coregonus pallasii

Itämeri

HELCOM

Merikuore

Osmerus eperlanomarinus

Itämeri

HELCOM

Mustavatsakrotti

Lophius budegassa

Itämeri

HELCOM

Vaskikala

Spinachia spinachia

Itämeri

HELCOM

Merineula

Entelurus aequoreus

Itämeri

HELCOM

Siloneula

Nerophis ophidion

Itämeri

HELCOM

Käyränokkaneula

Nerophis lumbriciformis

Itämeri

HELCOM

Isoneula

Syngnathus acus

Itämeri

HELCOM

Särmäneula

Syngnathus typhle

Itämeri

HELCOM

Lestikala

Coryphaenoides rupestris

Itämeri

HELCOM

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Itämeri

HELCOM

Lyyraturska

Pollachius pollachius

Itämeri

HELCOM

Molva

Molva molva

Itämeri

HELCOM

Elaska

Lumpenus lampretaeformis

Itämeri

HELCOM

Punasimppu

Sebastes marinus

Itämeri

HELCOM

Pikkupunasimppu

Sebastes viviparus

Itämeri

HELCOM

Kivisimppu

Cottus gobio

Itämeri

HELCOM

Kirjoeväsimppu

Cottus poecilopus

Itämeri

HELCOM

Isosimppu

Myoxocephalus scorpius

Itämeri

HELCOM

Piikkisimppu

Taurulus bubalis

Itämeri

HELCOM

Härkäsimppu

Triglopsis quadricornis

Itämeri

HELCOM

Rasvakala

Cyclopterus lumpus

Itämeri

HELCOM

Imukala

Liparis liparis

Itämeri

HELCOM

Pikkuimukala

Liparis montagui

Itämeri

HELCOM

Pietarinkala

Zeus faber

Itämeri

HELCOM

Meribassi

Dicentrarchus labrax

Itämeri

HELCOM

Viherhuulikala

Labrus bergylta

Itämeri

HELCOM

Sinihuulikala

Labrus mixtus

Itämeri

HELCOM

Rantahuulikala

Symphodus melops

Itämeri

HELCOM

Louhikala

Trachinus draco

Itämeri

HELCOM

Merikissa

Anarhichas lupus

Itämeri

HELCOM

Merituulenkala

Ammodytes marinus

Itämeri

HELCOM

Pikkutuulenkala

Ammodytes tobianus

Itämeri

HELCOM

Kivikkotokko

Pomatoschistus pictus

Itämeri

HELCOM

Kuulamakrilli

Auxis rochei

Itämeri

HELCOM

Pikkuboniitti

Euthynnus alleteratus

Itämeri

HELCOM

Silosarda

Orcynopsis unicolor

Itämeri

HELCOM

Espanjanmakrilli

Scomber scombrus

Itämeri

HELCOM

Ruijanpallas

Hippoglossus hippoglossus

Itämeri

HELCOM

Miekkakala

Xiphias gladius

Itämeri

HELCOM

Meduusakalat

Centrolophus niger

Itämeri

HELCOM

Rustokalat

Chondrichthyes

 

 

Puukkosaharausku

Anoxypristis cuspidata

kaikki valtameret

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt; erittäin tärkeä

Lattahai

Deania calcea

kaikki valtameret

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt; erittäin tärkeä

Pehmovalohai

Etmopterus pusillus

kaikki valtameret

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt; erittäin tärkeä

Pikkusaharausku

Pristis clavata

kaikki valtameret

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt; erittäin tärkeä

Kampasaharausku

Pristis zijsron

kaikki valtameret

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt; erittäin tärkeä

Mustavatsarausku

Raja (Dipturus) nidarosiensis

kaikki valtameret

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt; erittäin tärkeä

Okarausku

Raja clavata

kaikki valtameret

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt; erittäin tärkeä; OSPAR; HELCOM

Aaltorausku

Raja undulata

kaikki valtameret

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt; erittäin tärkeä

Ulappakettuhai

Alopias pelagicus

kaikki valtameret

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt; erittäin tärkeä

Isosilmäkettuhai

Alopias superciliosus

kaikki valtameret

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt; erittäin tärkeä

Kettuhai

Alopias vulpinus

kaikki valtameret

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt; erittäin tärkeä; HELCOM

Kynsirausku

Amblyraja radiata

kaikki valtameret

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt; erittäin tärkeä

Islanninkissahai

Apristurus spp.

kaikki valtameret

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt; erittäin tärkeä. Vaarantunut laji. Koskee syvänmerenkalastusta

Haukkahai

Carcharhinus falciformis

kaikki valtameret

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt; erittäin tärkeä

Sysihai

Carcharhinus galapagensis

kaikki valtameret

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt; erittäin tärkeä

Valkopilkkahai

Carcharhinus longimanus

kaikki valtameret

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt; erittäin tärkeä

Ruskohai

Carcharhinus plumbeus

kaikki valtameret sekä Välimeri ja Mustameri

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt; erittäin tärkeä; Barcelonan yleissopimuksen liite II

Hietahai

Carcharias taurus

kaikki valtameret sekä Välimeri ja Mustameri

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt; erittäin tärkeä; Barcelonan yleissopimuksen liite II

Valkohai

Carcharodon carcharias

kaikki valtameret

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt; erittäin tärkeä

Nystypistinhai

Centrophorus granulosus

kaikki valtameret ja meret

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt; erittäin tärkeä; Barcelonan yleissopimuksen liite III; OSPAR

Pistinhailajit

Centrophorus spp.

kaikki alueet

Koskee syvänmerenkalastusta

Suomupistinhai

Centrophorus squamosus

kaikki valtameret ja meret

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt; erittäin tärkeä; OSPAR

Tummavalohai

Centroscyllium fabricii

kaikki valtameret

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt; erittäin tärkeä. Koskee syvänmerenkalastusta

Ruskosusihai

Centroscymnus coelolepis

kaikki valtameret

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt; erittäin tärkeä. Koskee syvänmerenkalastusta; OSPAR

Kuonosamettihai

Centroscymnus crepidater

kaikki valtameret

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt; erittäin tärkeä. Vaarantunut laji. Koskee syvänmerenkalastusta

Jättiläishai

Cetorhinus maximus

kaikki valtameret ja meret

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt; erittäin tärkeä; OSPAR; HELCOM

Sillikuningas

Chimaera monstrosa

kaikki alueet

Koskee syvänmerenkalastusta

Kaulushai

Chlamydoselachus anguineus

kaikki valtameret

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt; erittäin tärkeä. Vaarantunut laji. Koskee syvänmerenkalastusta

Leijahai

Dalatias licha

kaikki valtameret

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt; erittäin tärkeä. Vaarantunut laji. Koskee syvänmerenkalastusta

Keihäsrausku

Dasyatis pastinaca

Mustameri

Mustanmeren luonnon monimuotoisuutta ja maisemansuojelua koskevan pöytäkirjan liite IV; HELCOM

Lattahai

Deania calcea

kaikki valtameret

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt; erittäin tärkeä. Koskee syvänmerenkalastusta

Silorausku

Dipturus batis

kaikki valtameret ja meret

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt; erittäin tärkeä; Barcelonan yleissopimuksen liite II; OSPAR; HELCOM

Pullonokkarausku

*Rostroraja alba

OSPAR II, III, IV

OSPAR

Isovalohai

Etmopterus princeps

kaikki valtameret

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt; erittäin tärkeä. Vaarantunut laji. Koskee syvänmerenkalastusta

Samettivalohai

Etmopterus spinax

kaikki valtameret

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt; erittäin tärkeä. Koskee syvänmerenkalastusta; HELCOM

Siipipäähai

Eusphyra blochii

kaikki valtameret

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt; erittäin tärkeä

Harmaakoirahai

Galeorhinus galeus

kaikki valtameret sekä Välimeri ja Mustameri

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt; erittäin tärkeä; Barcelonan yleissopimuksen liite II; HELCOM

Rengaskissahai

Galeus melastomus

kaikki valtameret

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt; erittäin tärkeä. Koskee syvänmerenkalastusta

Pohjankissahai

Galeus murinus

kaikki valtameret

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt; erittäin tärkeä. Koskee syvänmerenkalastusta

Piikkiperhosrausku

Gymnura altavela

kaikki valtameret sekä Välimeri ja Mustameri

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt; erittäin tärkeä; Barcelonan yleissopimuksen liite II

Kapeapäähai

Heptranchias perlo

kaikki valtameret sekä Välimeri ja Mustameri

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt; erittäin tärkeä; Barcelonan yleissopimuksen liite III

Kidushai

Hexanchus griseus

kaikki valtameret sekä Välimeri ja Mustameri

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt; erittäin tärkeä; Barcelonan yleissopimuksen liite II; HELCOM

Large-eyed rabbitfish (sillikuningas)

Hydrolagus mirabilis

kaikki alueet

Koskee syvänmerenkalastusta

Makrillihai

Isurus oxyrinchus

kaikki valtameret

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt; erittäin tärkeä

Makohai

Isurus paucus

kaikki valtameret

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt; erittäin tärkeä

Sillihai

Lamna nasus

kaikki valtameret

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt; erittäin tärkeä; OSPAR; HELCOM

Hietarausku

Leucoraja circularis

kaikki valtameret sekä Välimeri ja Mustameri

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt; erittäin tärkeä; Barcelonan yleissopimuksen liite II

Maltese skate

Leucoraja melitensis

kaikki valtameret sekä Välimeri ja Mustameri

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt; erittäin tärkeä; Barcelonan yleissopimuksen liite II

Paholaisrausku (Reef manta ray)

Manta alfredi

kaikki valtameret

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt; erittäin tärkeä

Paholaisrausku

Manta birostris

kaikki valtameret

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt; erittäin tärkeä

Pikkupaholaisrausku

Mobula eregoodootenkee

kaikki valtameret

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt; erittäin tärkeä

Paholaisrausku (Lesser devil ray)

Mobula hypostoma

kaikki valtameret

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt; erittäin tärkeä

Japanin paholaisrausku

Mobula japanica

kaikki valtameret

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt; erittäin tärkeä

Lyhyteväpaholaisrausku

Mobula kuhlii

kaikki valtameret

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt; erittäin tärkeä

Sarvirausku

Mobula mobular

kaikki valtameret

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt; erittäin tärkeä

Kääpiöpaholaisrausku

Mobula munkiana

kaikki valtameret

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt; erittäin tärkeä

Guinean pikkupaholaisrausku

Mobula rochebrunei

kaikki valtameret

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt; erittäin tärkeä

Tropiikinpaholaisrausku

Mobula tarapacana

kaikki valtameret

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt; erittäin tärkeä

Silopaholaisrausku

Mobula thurstoni

kaikki valtameret

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt; erittäin tärkeä

Tähtikoirahai

Mustelus asterias

kaikki valtameret sekä Välimeri ja Mustameri

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt; erittäin tärkeä; Barcelonan yleissopimuksen liite III

Silokoirahai

Mustelus mustelus

kaikki valtameret sekä Välimeri ja Mustameri

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt; erittäin tärkeä; Barcelonan yleissopimuksen liite III

Pilkkukoirahai

Mustelus punctulatus

kaikki valtameret sekä Välimeri ja Mustameri

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt; erittäin tärkeä; Barcelonan yleissopimuksen liite III

Rengaskissahai

Galeus melanostomus

Itämeri

HELCOM

Pistepunahai

Scyliorhinus canicula

Itämeri

HELCOM

Kynsirausku

Amblyraja radiata

Itämeri

HELCOM

Käkirausku

Leucoraja fullonica

Itämeri

HELCOM

Marmorisähkörausku

Torpedo marmorata

Itämeri

HELCOM

Purjehai

Oxynotus paradoxus

kaikki valtameret

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt; erittäin tärkeä. Vaarantunut laji. Koskee syvänmerenkalastusta

Saharausku

Pristis pectinata

kaikki valtameret sekä Välimeri ja Mustameri

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt; erittäin tärkeä; Barcelonan yleissopimuksen liite II

Harmaasaharausku

Pristis pristis

kaikki valtameret sekä Välimeri ja Mustameri

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt; erittäin tärkeä; Barcelonan yleissopimuksen liite II

Krokotiilihai

Pseudocarcharias kamoharai

kaikki valtameret

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt; erittäin tärkeä

Ulappakeihäsrausku

Pteroplatytrygon violacea

kaikki valtameret

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt; erittäin tärkeä

Pyörörausku

Raja fyllae

kaikki alueet

Koskee syvänmerenkalastusta

Jäärausku

Raja hyperborea

kaikki alueet

Koskee syvänmerenkalastusta

Mustavatsarausku

Raja nidarosiensus

kaikki alueet

Koskee syvänmerenkalastusta

Pisterausku

Raja montagui

OSPAR I, II, III, IV

OSPAR; HELCOM

Valashai

Rhincodon typus

kaikki valtameret

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt; erittäin tärkeä

Kitararauskulaji

Rhinobatos cemiculus

kaikki valtameret sekä Välimeri ja Mustameri

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt; erittäin tärkeä; Barcelonan yleissopimuksen liite II

Kitararausku

Rhinobatos rhinobatos

kaikki valtameret sekä Välimeri ja Mustameri

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt; erittäin tärkeä; Barcelonan yleissopimuksen liite II

Atlantinnokkakuningas

Rhinochimaera atlantica

kaikki alueet

Koskee syvänmerenkalastusta

Pullonokkarausku

Rostroraja alba

kaikki valtameret sekä Välimeri ja Mustameri

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt; erittäin tärkeä; Barcelonan yleissopimuksen liite II

Veitsihammashai

Scymnodon ringens

kaikki valtameret

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt; erittäin tärkeä. Koskee syvänmerenkalastusta

Muut hait

Selachimorpha (tai Selachii), Batoidea (ilmoitetaan lajeittain purkamis-, tutkimus- tai saalistietojen mukaisesti)

kaikki valtameret

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt; erittäin tärkeä; HELCOM

Holkeri

Somniosus microcephalus

kaikki valtameret

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt; erittäin tärkeä. Koskee syvänmerenkalastusta; HELCOM

Kampavasarahai

Sphyrna lewini

kaikki valtameret

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt; erittäin tärkeä

Isovasarahai

Sphyrna mokarran

kaikki valtameret

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt; erittäin tärkeä

Vasarahai

Sphyrna zygaena

kaikki valtameret

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt; erittäin tärkeä

Piikkihai

Squalus acanthias

kaikki valtameret sekä Välimeri ja Mustameri

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt; erittäin tärkeä; Barcelonan yleissopimuksen liite III; OSPAR; HELCOM

Ruskomerienkeli

Squatina aculeata

kaikki valtameret sekä Välimeri ja Mustameri

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt; erittäin tärkeä; Barcelonan yleissopimuksen liite II

Täplämerienkeli

Squatina oculata

kaikki valtameret sekä Välimeri ja Mustameri

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt; erittäin tärkeä; Barcelonan yleissopimuksen liite II

Merienkeli

Squatina squatina

kaikki valtameret sekä Välimeri ja Mustameri

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt; erittäin tärkeä; Barcelonan yleissopimuksen liite III; OSPAR; HELCOM

Merinahkiainen

Petromyzon marinus

OSPAR I, II, III, IV

OSPAR; HELCOM

Nahkiainen

Lampetra fluviatilis

Itämeri

HELCOM

Nisäkkäät

Mammalia

 

 

Valaat ja delfiinit – kaikki lajit

Cetacea – kaikki lajit

kaikki alueet

Neuvoston direktiivi 92/43/ETY (21)

Lahtivalas

Balaenoptera acutorostrata

Välimeri

Suositus GFCM (22)/36/2012/2 ja Barcelonan yleissopimuksen liite II

Grönlanninvalas

Balaena mysticetus

OSPAR I

OSPAR

Sinivalas

Balaenoptera musculus

OSPAR kaikki

OSPAR

Mustavalas

Eubalaena glacialis

OSPAR kaikki

OSPAR

Seitivalas

Balaenoptera borealis

Välimeri

Suositus GFCM/36/2012/2 ja Barcelonan yleissopimuksen liite II

Sillivalas

Balaenoptera physalus

Välimeri

Suositus GFCM/36/2012/2 ja Barcelonan yleissopimuksen liite II

Delfiini

Delphinus delphis

Välimeri

Suositus GFCM/36/2012/2 ja Barcelonan yleissopimuksen liite II

Mustavalas

Eubalaena glacialis

Välimeri

Suositus GFCM/36/2012/2 ja Barcelonan yleissopimuksen liite II

Eväpallopää

Globicephala melas

Välimeri

Suositus GFCM/36/2012/2 ja Barcelonan yleissopimuksen liite II

Harmaadelfiini

Grampus griseus

Välimeri

Suositus GFCM/36/2012/2 ja Barcelonan yleissopimuksen liite II

Kääpiökaskelotti

Kogia simus

Välimeri

Suositus GFCM/36/2012/2 ja Barcelonan yleissopimuksen liite II

Ryhävalas

Megaptera novaeangliae

Välimeri

Suositus GFCM/36/2012/2 ja Barcelonan yleissopimuksen liite II

Kyhmyhammasvalas

Mesoplodon densirostris

Välimeri

Suositus GFCM/36/2012/2 ja Barcelonan yleissopimuksen liite II

Miekkavalas

Orcinus orca

Välimeri

Suositus GFCM/36/2012/2 ja Barcelonan yleissopimuksen liite II

Pyöriäinen

Phocoena phocoena

Välimeri; OSPAR II, III

Suositus GFCM/36/2012/2 ja Barcelonan yleissopimuksen liite II; direktiivi 92/43/ETY; OSPAR

Kaskelotti

Physeter macrocephalus

Välimeri

Suositus GFCM/36/2012/2 ja Barcelonan yleissopimuksen liite II

Pikkumiekkavalas

Pseudorca crassidens

Välimeri

Suositus GFCM/36/2012/2 ja Barcelonan yleissopimuksen liite II

Raitadelfiini

Stenella coeruleoalba

Välimeri

Suositus GFCM/36/2012/2 ja Barcelonan yleissopimuksen liite II

Rosohammasdelfiini

Steno bredanensis

Välimeri

Suositus GFCM/36/2012/2 ja Barcelonan yleissopimuksen liite II

Pullokuonodelfiini

Tursiops truncatus

Välimeri

Suositus GFCM/36/2012/2 ja Barcelonan yleissopimuksen liite II

Valkopäävalas

Ziphius cavirostris

Välimeri

Suositus GFCM/36/2012/2 ja Barcelonan yleissopimuksen liite II

Munkkihylje

Monachus monachus

kaikki alueet

Suositus GFCM/35/2011/5 ja Barcelonan yleissopimuksen liite II; direktiivi 92/43/ETY

Saimaannorppa

Phoca hispida saimensis

kaikki alueet

Direktiivi 92/43/ETY

Harmaahylje

Halichoerus grypus

kaikki alueet

Direktiivi 92/43/ETY

Kirjohylje

Phoca vitulina

kaikki alueet

Direktiivi 92/43/ETY

Itämerennorppa

Phoca hispida bottnica

kaikki alueet

Direktiivi 92/43/ETY

Linnut

Aves

 

 

Keltanokkaliitäjä

Calonectris borealis

kaikki alueet

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/147/EY (23)

Merimetso

Phalacrocorax carbo

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY

Suula

Morus bassanus

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY

Lunni

Fratercula arctica

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY

Baleaarienliitäjä

Puffinus mauretanicus

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY

Naurulokki

Larus ridibundus

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY

Mustalintu

Melanitta nigra

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY

Karimetso

Phalacrocorax aristotelis

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY

Isoliitäjä

Ardenna gravis

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY

Pikkuliitäjä

Puffinus puffinus

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY

Myrskylintu

Fulmarus glacialis

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY

Keltanokkaliitäjä

Calonectris diomedea

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY

Nokiliitäjä

Ardenna grisea

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY

Idänpikkuliitäjä

Puffinus yelkouan

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY

Välimerenlokki

Larus audouinii

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY

Amerikantelkkä

Bucephala islandica

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY

Tyrskyliitäjä

Bulweria bulwerii

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY

Telkkä

Bucephala clangula

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY

Harmaalokki

Larus argentatus

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY

Isolokki

Larus hyperboreus

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY

Merilokki

Larus marinus

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY

Isokihu

Catharacta skua

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY

Lapasotka

Aythya marila

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY; Mustanmeren luonnon monimuotoisuutta ja maisemansuojelua koskevan pöytäkirjan liite IV

Punasotka

Aythya ferina

Mustameri

Mustanmeren luonnon monimuotoisuutta ja maisemansuojelua koskevan pöytäkirjan liite IV

Selkälokki

Larus fuscus

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY

Pikkuruokki

Alle alle

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY

Tunturikihu

Stercorarius longicaudus

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY

Ruokki

Alca torda

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY

Merikihu

Stercorarius parasiticus

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY

Kuikka

Gavia arctica

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY

Tropiikkiliitäjä

Puffinus lherminieri

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY

Riskilä

Cepphus grylle

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY

Mustalintu

Melanitta americana

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY

Mustakaulauikku

Podiceps nigricollis

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY

Aroharmaalokki

Larus cachinnans

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY

Haahka

Somateria mollissima

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY

Etelänkiisla

Uria aalge

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY

Amerikanjääkuikka

Gavia immer

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY

Isokoskelo

Mergus merganser

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY

Silkkiuikku

Podiceps cristatus

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY

Virta-alli

Histrionicus histrionicus

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY

Mustakurkku-uikku

Podiceps auritus

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY

Grönlanninlokki

Larus glaucoides

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY

Kyhmyhaahka

Somateria spectabilis

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY

Alli

Clangula hyemalis

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY

Mustanmerenlokki

Larus melanocephalus

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY

Kalalokki

Larus canus

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY

Tukkakoskelo

Mergus serrator

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY

Härkälintu

Podiceps grisegena

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY

Kaakkuri

Gavia stellata

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY

Kaitanokkalokki

Larus genei

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY

Allihaahka

Polysticta stelleri

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY

Leveäpyrstökihu

Stercorarius pomarinus

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY

Pohjankiisla

Uria lomvia

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY

Pilkkasiipi

Melanitta fusca

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY

Jääkuikka

Gavia adamsii

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY

Etelänharmaalokki

Larus michahellis

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY

Madeiranviistäjä

Pterodroma madeira

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY

Mustapäälokki

Larus ichthyaetus

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY

Pikkukajava

Rissa tridactyla

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY

Pelikaani

Pelecanus onocrotalus

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY

Myrskykeiju

Oceanodroma leucorhoa

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY

Isovesipääsky

Phalaropus fulicarius

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY

Vesipääsky

Phalaropus lobatus

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY

Etelänkeiju

Oceanites oceanicus

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY

Lapintiira

Sterna paradisaea

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY

Madeirankeiju

Hydrobates castro

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY

Mustatiira

Chlidonias niger

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY

Räyskä

Hydroprogne caspia

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY

Hietatiira

Gelochelidon nilotica

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY

Kalatiira

Sterna hirundo

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY

(Desertas Petrel)

Pterodroma deserta

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY

Jäälokki

Pagophila eburnea

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY

Pikkutöyhtötiira

Thalasseus bengalensis

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY

Pikkulokki

Hydrocoloeus minutus

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY

Pikkutiira

Sternula albifrons

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY

Monteiro's Storm-petrel

Hydrobates monteiroi

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY

Ruusutiira

Sterna dougallii

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY

Ruusulokki

Rhodostethia rosea

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY

Tiiralokki

Xema sabini

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY

Riuttatiira

Thalasseus sandvicensis

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY

Eskimolokki

Larus thayeri

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY

Ulappakeiju

Pelagodroma marina

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY

Merikeiju

Hydrobates pelagicus

kaikki alueet

Direktiivi 2009/147/EY

Selkälokki

Larus fuscus fuscus

OSPAR I

OSPARin luettelo uhanalaisista ja taantuvista lajeista

Jäälokki

Pagophila eburnea

OSPAR I

OSPARin luettelo uhanalaisista ja taantuvista lajeista

Allihaahka

Polysticta stelleri

OSPAR I

OSPARin luettelo uhanalaisista ja taantuvista lajeista

Kääpiöliitäjä

Puffinus assimilis baroli (auct.incert.)

OSPAR V

OSPARin luettelo uhanalaisista ja taantuvista lajeista

Baleaarienliitäjä

Puffinus mauretanicus

OSPAR II, III, IV, V

OSPARin luettelo uhanalaisista ja taantuvista lajeista

Pikkukajava

Rissa tridactyla

OSPAR I, II,

OSPARin luettelo uhanalaisista ja taantuvista lajeista

Ruusutiira

Sterna dougallii

OSPAR II, III, IV, V

OSPARin luettelo uhanalaisista ja taantuvista lajeista

Etelänkiisla

Uria aalge – Iberian populaatio (synon: Uria aalge albionis, Uria aalge ibericus)

OSPAR IV

OSPARin luettelo uhanalaisista ja taantuvista lajeista

Pohjankiisla

Uria lomvia

OSPAR I

OSPARin luettelo uhanalaisista ja taantuvista lajeista

Matelijat

Reptilia

 

 

Atlantinbastardikilpikonna

Lepidochelys kempii

kaikki alueet

Direktiivi 92/43/ETY; suositus GFCM/35/2011/4 ja Barcelonan yleissopimuksen liite II

Valekarettikilpikonna

Caretta caretta

kaikki alueet

Direktiivi 92/43/ETY; suositus GFCM/35/2011/4 ja Barcelonan yleissopimuksen liite II; OSPAR

Merinahkakilpikonna

Dermochelys coriacea

kaikki alueet

Direktiivi 92/43/ETY; suositus GFCM/35/2011/4 ja Barcelonan yleissopimuksen liite II; OSPAR

Karettikilpikonna

Eretmochelys imbricata

kaikki alueet

Direktiivi 92/43/ETY; suositus GFCM/35/2011/4 ja Barcelonan yleissopimuksen liite II

Liemikilpikonna

Chelonia mydas

kaikki alueet

Direktiivi 92/43/ETY; suositus GFCM/35/2011/4 ja Barcelonan yleissopimuksen liite II

Nile soft-shelled turtle

Trionyx triunguis

Välimeri

Suositus GFCM/35/2011/4 ja Barcelonan yleissopimuksen liite II

Nilviäiset

Mollusca

 

 

Raitavenussimpukka

Chamelea gallina

Mustameri

Mustanmeren luonnon monimuotoisuutta ja maisemansuojelua koskevan pöytäkirjan liite IV

Banded wedge shell

Donacilla cornea

Mustameri

Mustanmeren luonnon monimuotoisuutta ja maisemansuojelua koskevan pöytäkirjan liite IV

Eledone-suvun tursaat

Eledone spp.

kaikki alueet

Kansalliset hoitosuunnitelmat

Välimerensinisimpukka

Mytilus galloprovincialis

Kaikki Välimereen kuuluvat alueet

Kansalliset hoitosuunnitelmat

Välimerensinisimpukka

Mytilus galloprovincialis

Mustameri

Mustanmeren luonnon monimuotoisuutta ja maisemansuojelua koskevan pöytäkirjan liite IV

 

 

 

 

Maljakotilot

Patella spp.

Välimeri

Barcelonan yleissopimuksen liite II

Rapa whelk (petokotilo)

Rapana venosa

Mustameri

Mustanmeren luonnon monimuotoisuutta ja maisemansuojelua koskevan pöytäkirjan liite IV

Tuberculate cockle (sydänsimpukkalaji)

Acanthocardia tuberculata

kaikki alueet

Kansalliset hoitosuunnitelmat

Purppurakotilo

Bolinus brandaris

kaikki alueet

Kansalliset hoitosuunnitelmat

Fasolarisimpukka

Callista chione

kaikki alueet

Kansalliset hoitosuunnitelmat

Liemisimpukka

Donax trunculus

kaikki alueet

Kansalliset hoitosuunnitelmat

Islanninsimpukka

Arctica islandica

OSPAR II

OSPAR

Azorean barnacle

Megabalanus azoricus

OSPAR V kaikki, joilla lajia esiintyy

OSPAR

Purppurakotilo

Nucella lapillus

OSPAR II, III, IV

OSPAR

Osteri

Ostrea edulis

OSPAR II

OSPAR

Azorean limpet

Patella ulyssiponensis aspera

OSPAR kaikki, joilla lajia esiintyy

OSPAR

Äyriäiset

Crustacea

 

 

Hummeri

Homarus gammarus

Välimeri

Asetus (EY) N:o 1967/2006 (säilyttämisen vähimmäiskoko)

Syvänmerenpunataskurapu

Chaceon (Geryon) affinis

kaikki alueet

Koskee syvänmerenkalastusta

Hietakatkarapu

Crangon crangon

Mustameri

Mustanmeren luonnon monimuotoisuutta ja maisemansuojelua koskevan pöytäkirjan liite IV

Leväkatkarapu

Palaemon adspersus

Mustameri

Mustanmeren luonnon monimuotoisuutta ja maisemansuojelua koskevan pöytäkirjan liite IV

Rockpool prawn, katkarapulaji

Palaemon elegans

Mustameri

Mustanmeren luonnon monimuotoisuutta ja maisemansuojelua koskevan pöytäkirjan liite IV

Langustit

Palinuridae

Välimeri

Asetus (EY) N:o 1967/2006 (säilyttämisen vähimmäiskoko)

Polttiaiseläimet

Cnidaria

 

 

Jalokoralli

Corallium rubrum

Välimeri

Suositukset GFCM/36/2012/1 ja GFCM/35/2011/2

Rauhoitetuista lajeista käytetään ainoastaan kuolleena pyydetyt yksilöt. Ne on heitettävä pois mittaamisen jälkeen. Tiedot kerätään vuosittain, ja tiedot on päivitettävä/käsiteltävä ajoissa kannan arviointien aikatauluun nähden.

BIOLOGISET TIEDOT

Taulukko 1E

Makean veden anadromiset ja katadromiset lajit

Laji (yleisnimi)

Laji (tieteellinen nimi)

Muut kuin merialueet, joilla kantaa esiintyy / kannan koodi

Ankerias

Anguilla anguilla

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1100/2007 (24) mukaisesti määritellyt ankeriaanhoitoyksiköt

Lohi

Salmo salar

Kaikki luontaiset levinneisyysalueet

Meritaimen

Salmo trutta

Kaikki Itämereen laskevat sisävedet


Taulukko 2

Kalastustoiminta (kalastusmuoto) alueittain

Taso 1

Taso 2

Taso 3

Taso 4

Taso 5

Taso 6

Suurinta pituutta koskevat luokat (m) (d)

Toiminta

Pyydysluokka

Pyydysryhmä

Pyydystyyppi

Kohdelajit (a)

Silmäkoko ja muut valikoivat laitteet

< 10

10-< 12

12-< 18

18-< 24

24-< 40

40 &+

Kalastustoiminta

Laahusreet ja harat

Laahusreet ja harat

Veneellä vedettävät laahusreet [DRB]

Anadromiset lajit (ANA)

Katadromiset lajit (CAT)

Pääjalkaiset (CEP)

Äyriäiset (CRU)

Pohjalajit (DEF)

Syvänmeren lajit (DWS)

Eväkalat (FIF)

Makeanveden lajit (ei koodia)

Muut (MIS)

Pääjalkaiset ja pohjalajit sekaisin (MCF)

Äyriäiset ja pohjalajit sekaisin (MCD)

Syvänmeren lajit ja pohjalajit sekaisin (MDD)

Pelagiset lajit ja pohjalajit sekaisin (MPD)

Nilviäiset (MOL)

Suuret pelagiset kalat (LPF)

Pienet pelagiset kalat (SPF)

Suuret pelagiset kalat (LPF) ja pienet pelagiset kalat (SPF)

b)

 

 

 

 

 

 

Koneelliset laahusreet / imuhara [HMD]

b)

 

 

 

 

 

 

Troolit

Pohjatroolit

Pohjatrooli [OTB]

b)

 

 

 

 

 

 

Kaksoistrooli [OTT]

b)

 

 

 

 

 

 

Paritrooli [PTB]

b)

 

 

 

 

 

 

Puomitrooli [TBB]

b)

 

 

 

 

 

 

Pelagiset troolit

Pelaginen trooli [OTM]

b)

 

 

 

 

 

 

Pelaginen paritrooli [PTM]

b)

 

 

 

 

 

 

Koukut ja siimat

Vavat ja siimat

Käsisiimat ja vapapyydykset [LHP] [LHM]

b)

 

 

 

 

 

 

Vedettävät uistinsiimat [LTL]

b)

 

 

 

 

 

 

Pitkäsiimat

Ajosiimat [LLD]

b)

 

 

 

 

 

 

Ankkuroidut pitkäsiimat [LLS]

b)

 

 

 

 

 

 

Sulkupyydykset

Sulkupyydykset

Merrat ja sulkupyydykset [FPO]

b)

 

 

 

 

 

 

Rysät [FYK]

b)

 

 

 

 

 

 

Paunetit [FPN]

b)

 

 

 

 

 

 

Kiinteät asennukset aitaverkkoja ja sälekatiskoja varten (koodi tarvitaan)

b)

 

 

 

 

 

 

Verkot

Verkot

Riimuverkko [GTR]

b)

 

 

 

 

 

 

Ankkuroitu verkko [GNS]

b)

 

 

 

 

 

 

Ajoverkko [GND]

b)

 

 

 

 

 

 

Nuotat

Saartopyydykset

Kurenuotta [PS]

b)

 

 

 

 

 

 

Lamparaverkko [LA]

b)

 

 

 

 

 

 

Nuotat (c)

Kierrenuotta [SSC]

b)

 

 

 

 

 

 

Ankkuroitu kierrenuotta [SDN]

b)

 

 

 

 

 

 

Troolinuotta [SPR]

b)

 

 

 

 

 

 

Rannalta ja aluksesta vedettävät nuotat [SB] [SV]

b)

 

 

 

 

 

 

Muut pyydykset

Muut pyydykset

Lasiankeriaan kalastus (ei koodia)

Lasiankerias

b)

 

 

 

 

 

 

Muuta (tarkennettava)

Muuta (tarkennettava)

 

 

b)

 

 

 

 

 

 

Muu toiminta kuin kalastus

Muu toiminta kuin kalastus

 

 

 

 

 

 

 

Poissa käytöstä

Poissa käytöstä

 

 

 

 

 

 

 

a)

käytössä olevien asiaankuuluvissa asetuksissa esitettyjen koodien mukaan

b)

käytössä olevien asiaankuuluvissa asetuksissa esitettyjen koodien mukaan

c)

kalojen yhteenkokoamiseen käytettävien välineiden kanssa / vapaissa kalaparvissa

d)

Välimerellä < 6 m ja 6–12 m


Taulukko 3

Lajit, joista kerättävä tiedot virkistyskalastuksen yhteydessä

 

Alue

Laji

1

Itämeri (ICES-osa-alueet 22–32)

Lohi, ankeriaat ja meritaimen (myös sisävesistöissä) sekä turska

2

Pohjanmeri (ICES-alueet IIIa, IV ja VIId)

Lohi ja ankeriaat (myös sisävesistöissä). Meribassi, turska, lyyraturska sekä hait ja rauskut

3

Pohjoisen jäämeren itäosa (ICES-suuralueet I ja II)

Lohi ja ankeriaat (myös sisävesistöissä). Turska, lyyraturska sekä hait ja rauskut

4

Pohjois-Atlantti (ICES-suuralueet V–XIV ja NAFO-alueet)

Lohi ja ankeriaat (myös sisävesistöissä). Meribassi, turska, lyyraturska, hait ja rauskut sekä laajasti vaeltavat ICCAT-lajit

5

Välimeri

Ankeriaat (myös sisävesistöissä), hait ja rauskut sekä laajasti vaeltavat ICCAT-lajit

6

Mustameri

Ankeriaat (myös sisävesistöissä), hait ja rauskut sekä laajasti vaeltavat ICCAT-lajit


Taulukko 4

Kalastustoimintaa kuvaavat muuttujat

 

Muuttujat (25)

Yksikkö

Kapasiteetti

 

Alusten lukumäärä

Lukumäärä

 

GT, kW, aluksen ikä

Lukumäärä

Pyyntiponnistus

 

Merelläolopäivät

Päivien määrä

 

Kalastusaika tunteina

Tuntimäärä

 

Kalastuspäivät

Päivien määrä

 

kW * kalastuspäivät

Lukumäärä

 

GT * kalastuspäivät

Lukumäärä

 

Kalastusmatkojen lukumäärä

Lukumäärä

 

Kalastustoimien lukumäärä

Lukumäärä

 

Verkkojen lukumäärä/pituus (*)

Lukumäärä/metriä

 

Koukkujen lukumäärä, siimojen lukumäärä (*)

Lukumäärä

 

Mertojen ja sulkupyydysten määrä (*)

Lukumäärä

Saaliiden purkamiset

 

Purettujen saaliiden arvo kokonaisuutena ja lajeittain eriteltynä

Euroa

 

Purettujen saaliiden elopaino kokonaisuutena ja lajeittain eriteltynä

Tonnia

 

Hinnat kaupallisten lajien mukaan eriteltynä

Euroa/kg

LAIVASTOA KOSKEVAT TALOUDELLISET TIEDOT

Taulukko 5A

Laivastoa koskevat taloudelliset muuttujat

Muuttujan ryhmä

Muuttuja

Yksikkö

Tulot

Purettujen saaliiden bruttoarvo

Euroa

Kiintiöiden tai muiden kalastusoikeuksien vuokraamisesta saadut tulot

Euroa

Muut tulot

Euroa

Työvoimakustannukset

Henkilöstökustannukset

Euroa

Palkattoman työvoiman arvo

Euroa

Energiakustannukset

Energiakustannukset

Euroa

Korjaus ja kunnossapitokustannukset

Korjaus ja kunnossapitokustannukset

Euroa

Muut toimintakustannukset

Muuttuvat kustannukset

Euroa

Muut kuin muuttuvat kustannukset

Euroa

Kiintiöiden tai muiden kalastusoikeuksien leasing-/vuokrauskustannukset

Euroa

Tuet

Toimintatuet

Euroa

Investointituet

Euroa

Pääomakustannukset

Kiinteän pääoman kuluminen

Euroa

Pääoma-arvo

Aineellisen pääoman arvo

Euroa

Kiintiöiden ja kalastusoikeuksien arvo

Euroa

Investoinnit

Investoinnit aineelliseen omaisuuteen, netto

Euroa

Rahoitustilanne

Pitkäaikainen/lyhytaikainen velka

Euroa

Varojen kokonaismäärä

Euroa

Työllisyys

Palkattu miehistö

Lukumäärä

Palkaton työvoima

Lukumäärä

Työtuntien kokonaismäärä / vuosi

Lukumäärä

Laivasto

Alusten lukumäärä

Lukumäärä

Alusten keskimääräinen suurin pituus

Metriä

Alusten vetoisuus yhteensä tonneina

GT

Alusten koneteho yhteensä

kW

Alusten keskimääräinen ikä

Vuosia

Pyyntiponnistus

Merelläolopäivät

Päivien määrä

Energiankulutus

Litraa

Kalastusyritysten/-yksiköiden lukumäärä

Kalastusyritysten/-yksiköiden lukumäärä

Lukumäärä

Tuotannon arvo lajeittain

Purettujen saaliiden arvo lajeittain

Euroa

Keskihinta lajeittain

Euroa/kg

LAIVASTOA KOSKEVAT TALOUDELLISET TIEDOT

Taulukko 5B

Jako laivastonosiin

 

Pituusluokat (suurin pituus) (26)

Aktiiviset alukset

0-< 10 m

0< 12

10-< 12 m

6-< 12 m

12-< 18 m

18-< 24 m

24-< 40 m

40 m ja pidemmät

Aktiivisia pyydyksiä käyttävät

Puomitroolarit

 

 

 

 

 

 

Pohjatroolarit ja/tai pohjanuotta-alukset

 

 

 

 

 

 

Pelagiset troolarit

 

 

 

 

 

 

Kurenuotta-alukset

 

 

 

 

 

 

Pohjahara-alukset

 

 

 

 

 

 

Muita aktiivisia pyydyksiä käyttävät alukset

 

 

 

 

 

 

Ainoastaan aktiivisia monitoimipyydyksiä käyttävät alukset

 

 

 

 

 

 

Passiivisia pyydyksiä käyttävät

Koukkupyydyksiä käyttävät alukset

 (27)

 (27)

 

 

 

 

Ajo- ja/tai seisovia verkkoja käyttävät alukset

 

 

 

 

Mertoja ja/tai sulkupyydyksiä käyttävät alukset

 

 

 

 

Muita passiivisia pyydyksiä käyttävät alukset

 

 

 

 

Ainoastaan passiivisia monitoimipyydyksiä käyttävät

 

 

 

 

Monitoimipyydyksiä käyttävät

Aktiivisia ja passiivisia pyydyksiä käyttävät alukset

 

 

 

 

 

 

Käytöstä poissa olevat alukset

 

 

 

 

 

 

LAIVASTOA KOSKEVAT TALOUDELLISET TIEDOT

Taulukko 5C

Maantieteellinen jaottelu alueen mukaan

Osa-alue/kalastusalue

Alue

Supra-alue

I

II

III

Ryhmä taulukossa 3 määritellyn tason 3 alueyksikköjä (NAFO-alue)

NAFO (FAOn pääkalastusalue 21)

Itämeri; Pohjanmeri; Pohjoisen jäämeren itäosa; NAFO; laajennettu luoteinen vesialue (ICES-suuralueet V, VI ja VII) ja lounainen vesialue

Ryhmä taulukossa 3 määritellyn tason 4 alueyksikköjä (ICES-osa-alue)

Itämeri (ICES-alueet III b–d)

Ryhmä taulukossa 3 määritellyn tason 3 alueyksikköjä (ICES-alue)

Pohjanmeri (ICES-alue IIIa ja -suuralue IV)

Pohjoisen jäämeren itäosa (ICES-suuralueet I ja II)

Luoteinen vesialue (ICES-alue Vb (vain unionin vedet) ja -suuralueet VI ja VII)

Union ulkopuoliset luoteiset vedet (ICES-alueet Va ja Vb, vain unionin ulkopuoliset vedet)

Ryhmä taulukossa 3 määritellyn tason 3 alueyksikköjä (ICES/CECAF-alue)

Lounainen vesialue (ICES-suuralueet VIII, IX ja X (Azoreita ympäröivät vedet),

CECAF-alueet 34.1.1, 34.1.2 ja 34.2.0 (Madeiraa ja Kanariansaaria ympäröivät vedet))

Ryhmä taulukossa 3 määritellyn tason 4 alueyksikköjä (GSA)

Välimeri (5°36′ läntisestä pituuspiiristä itään olevat Välimeren merivedet),

Mustameri (päätöslauselmassa FCM/33/2009/2 määritelty GFCM:n maantieteellinen osa-alue)

Välimeri ja Mustameri

Alueellisten kalastusjärjestöjen näytteenoton suuralueet (pois lukien GFCM)

Muut alueet, joilla unionin alukset harjoittavat kalastusta ja joilla kalastusta hallinnoivat sellaiset alueelliset kalastusjärjestöt, joiden jäsen tai tarkkailijajäsen Euroopan unioni on (esim. ICCAT, IOTC, CECAF)

Muut alueet


Taulukko 6

Kalastus- ja vesiviljelyaloja koskevat sosiaaliset muuttujat

Muuttuja

Yksikkö

Työllisyys sukupuolen mukaan

Lukumäärä

Kokoaikavastaavuus sukupuolen mukaan

Lukumäärä

Palkaton työvoima sukupuolen mukaan

Lukumäärä

Työllisyys iän mukaan

Lukumäärä

Työllisyys koulutustason mukaan

Lukumäärä koulutustason mukaan

Työllisyys kansallisuuden mukaan

Lukumäärä EU:n, ETA:n sekä EU:n ja ETA:n ulkopuolisten maiden osalta

Työllisyys työsuhteen laadun mukaan

Lukumäärä

Kokoaikavastaavuus – kansallinen

Lukumäärä


Taulukko 7

Vesiviljelyalaa koskevat taloudelliset muuttujat

Muuttujan ryhmä

Muuttuja

Yksikkö

Tulot  (**)

Bruttomyynti lajeittain

Euroa

Muut tulot

Euroa

Henkilöstökustannukset

Henkilöstökustannukset

Euroa

Palkattoman työvoiman arvo

Euroa

Energiakustannukset

Energiakustannukset

Euroa

Raaka-ainekustannukset

Viljeltävän aineksen kustannukset

Euroa

Rehukustannukset

Euroa

Korjaus ja kunnossapito

Korjaus ja kunnossapito

Euroa

Muut toimintakustannukset

Muut toimintakustannukset

Euroa

Tuet

Toimintatuet

Euroa

Investointituet

Euroa

Pääomakustannukset

Kiinteän pääoman kuluminen

Euroa

Pääoma-arvo

Varojen kokonaisarvo

Euroa

Taloudelliset tulokset

Rahoitustuotot

Euroa

 

Rahoituskulut

Euroa

Investoinnit

Nettoinvestoinnit

Euroa

Velat

Velat

Euroa

Raaka-aineen paino

Käytetty viljeltävä aines

Kg

Käytetty kalanrehu

Kg

Myynnin paino

Myynnin paino lajeittain

Kg

Työllisyys

Palkattujen henkilöiden lukumäärä

Lukumäärä/kokoaikavastaava

Palkaton työvoima

Lukumäärä/kokoaikavastaava

Palkattujen työntekijöiden ja palkattoman työvoiman tekemät työtunnit

Tuntimäärä

Yritysten lukumäärä

Yritysten lukumäärä (eriteltynä palkattujen työntekijöiden määrään perustuvan luokituksen mukaan)

Lukumäärä


Taulukko 8

Vesiviljelyalaa koskevat ympäristömuuttujat

Muuttuja

Erittely

Yksikkö

Annetut lääkkeet tai hoidot (28)

Tyypin mukaan

Grammaa

Kuolleisuus (29)

 

Prosenttiosuus


Taulukko 9

Vesiviljelytietojen keruussa käytettävä jaottelu  (30)

 

Kalanviljelymenetelmät (31)

Monilajiviljely

Hautomot ja poikaslaitokset (32)

Äyriäisten ja nilviäisten viljelymenetelmät

Lammikot

Altaat ja uoma-altaat

Aitaukset (35)

Kiertovesijärjestelmät (34)

Muut menetelmät

Verkkoaltaat