EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1525

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/1525, annettu 9 päivänä syyskuuta 2015, jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta sekä jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten ja komission yhteistyöstä tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 515/97 muuttamisesta

EUVL L 243, 18.9.2015, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1525/oj

18.9.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 243/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2015/1525,

annettu 9 päivänä syyskuuta 2015,

jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta sekä jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten ja komission yhteistyöstä tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 515/97 muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 33 ja 325 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Jotta voidaan varmistaa, että neuvoston asetus (EY) N:o 515/97 (2) kattaa kaikki mahdolliset unionin tullialueeseen liittyvät tavaroiden liikkeet, on aiheellista selventää määritelmiä ”tullilainsäädäntö” ja ”rahdinkuljettajat” tavaroiden saapumisen ja poistumisen käsitteiden osalta.

(2)

Sääntöjenvastaisuuksien käsittelyä koskevien hallinnollisten ja rikosoikeudellisten menettelyjen tehostamiseksi entisestään on tarpeen varmistaa, että keskinäisen avunannon kautta saatua todistusaineistoa voidaan pitää hyväksyttävänä pyynnön esittävän viranomaisen jäsenvaltion hallinto- ja oikeusviranomaisten menettelyissä.

(3)

Selkeyden, johdonmukaisuuden ja avoimuuden lisäämiseksi on tarpeen määrittää konkreettisemmin viranomaiset, joiden olisi voitava käyttää asetuksen (EY) N:o 515/97 nojalla perustettuja rekisterejä. Tätä tarkoitusta varten olisi luotava yhtenäinen viittaus toimivaltaisiin viranomaisiin. Näiden viranomaisten suora pääsy rekistereihin on tärkeä edellytys jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäisen avunannon sekä jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten ja komission yhteistyön tehokkaalle toteuttamiselle tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi.

(4)

Konttien liikkeitä koskevat tiedot mahdollistavat sellaisiin tavaroihin liittyvien petosten tunnistamisen, joita kuljetetaan unionin tullialueelle ja sieltä pois. Näistä tiedoista on apua sellaisten toimien ehkäisemisessä ja tutkimisessa sekä sellaisia toimia koskevissa syytetoimissa, jotka ovat tai vaikuttavat olevan tullilainsäädännön vastaisia. Jotta voidaan kerätä ja hyödyntää mahdollisimman täydellisiä tietoja aiheuttamatta mahdollisia kielteisiä vaikutuksia rahdinhuolinta-alalla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille, rahdinkuljettajien on tarpeen toimittaa jäsenvaltioille konttien liikkeitä koskevia tietoja sikäli kuin ne keräävät kyseisiä tietoja sähköisessä muodossa laitteidenseurantajärjestelmiensä kautta tai antavat tallentaa kyseiset tiedot puolestaan. Kyseiset tiedot olisi suoraan toimitettava komission tätä tarkoitusta varten perustamaan yhtenäiseen rekisteriin.

(5)

Kuluttajansuojan korkean tason varmistamiseksi unionilla on velvollisuus torjua tullipetoksia ja siten edistää sisämarkkinoiden tavoitetta, jonka mukaan tuotteiden on oltava turvallisia ja niiden alkuperätodistusten aitoja.

(6)

Petosten havaitseminen riippuu merkittävästi olennaisten operatiivisten tiedostojen yksilöimisestä ja keskinäisestä vertailusta. Tästä syystä on tarpeen laatia tavaroiden tuonti-, vienti- ja passitustiedoista unionin tasolla rekisteri, joka kattaa myös tavaroiden passituksen jäsenvaltioissa sekä suorat viennit. Tätä tarkoitusta varten komission olisi kopioitava hallinnoimistaan lähteistä tiedot järjestelmällisesti tuonti-, vienti- ja passitusrekisteriin, ja jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus toimittaa komissiolle tavaroiden passitusta jäsenvaltiossa sekä suoria vientejä koskevat tiedot tietojen saatavuudesta ja jäsenvaltioiden tietotekniikkainfrastruktuurista riippuen.

(7)

Vuonna 2011 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 70/2008/EY (3) nojalla käyttöön otettujen sähköisten tullijärjestelmien myötä täydentävät tuonti- ja vientiasiakirjat eivät ole enää tulliviranomaisten vaan talouden toimijoiden hallussa, mikä on aiheuttanut viivästyksiä Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tullialaa koskevissa tutkimuksissa, koska OLAF turvautuu kyseisten viranomaisten apuun näiden asiakirjojen hankkimiseksi. Lisäksi tullivelan kantamista koskeva kolmen vuoden vanhentumisaika asettaa tutkimusten onnistumiselle lisärajoitteita. Tullialalla suoritettavien tutkimusten nopeuttamiseksi olisi täsmennettävä komission muiden ilmoituksia koskevien tiedonsaantimahdollisuuksien lisäksi menettely, jonka mukaan komissio voi pyytää jäsenvaltioilta tuonti- ja vienti-ilmoituksia täydentäviä asiakirjoja.

(8)

Tämän asetuksen ja asetuksen (EY) N:o 515/97 nojalla perustettuihin rekistereihin tallennettujen tietojen luottamuksellisuuden varmistamiseksi ja niiden turvallisuuden parantamiseksi olisi säädettävä kyseisten tietojen käytön rajaamisesta vain tietyille käyttäjille ja määriteltyihin tarkoituksiin.

(9)

Asetuksessa (EY) N:o 515/97 säädetään tietojen käsittelystä. Tällainen tietojen käsittely voi koskea myös henkilötietoja, ja se olisi suoritettava unionin oikeuden mukaisesti. Etenkin henkilötietojen käsittely olisi tehtävä mainitun asetuksen tarkoituksen kanssa yhteensopivalla tavalla ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY (4) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (5) mukaisesti sekä erityisesti yhteensopivalla tavalla unionin vaatimusten kanssa, jotka koskevat tietojen laatua, oikeasuhteisuutta, käyttötarkoituksen rajaamista ja oikeuksia tiedonsaantiin sekä henkilötietoihin tutustumiseen, niiden oikaisuun, poistamiseen ja suojaamiseen, sekä organisatoristen ja teknisten toimenpiteiden kanssa ja henkilötietojen kansainvälisten siirtojen kanssa. Tallennettujen tietojen luottamuksellisuuden säilyttämiseksi olisi erityisesti säädettävä siitä, että vain tietyillä käyttäjillä on oikeus saada tallennettuja tietoja käyttöönsä.

(10)

Komission ja jäsenvaltioiden olisi suojattava liiketoimintaa koskevien tietojen luottamuksellisuus ja huolehdittava siitä, että konttien liikkeistä saadut tiedot sisältävän rekisterin sekä tuonti-, vienti- ja passitusrekisterin avulla vaihdettavia tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

(11)

Jotta voidaan varmistaa tietojen ajantasaisuus sekä taata oikeus avoimuuteen ja rekisteröityjen tiedonsaantioikeus, sellaisina kuin ne on vahvistettu asetuksessa (EY) N:o 45/2001 ja direktiivissä 95/46/EY, komission olisi voitava julkaista internetissä päivitettyjä luetteloita jäsenvaltioiden nimeämistä toimivaltaisista viranomaisista sekä komission yksiköistä, jotka on valtuutettu käyttämään TTJ:ää.

(12)

Asetuksen (EY) N:o 515/97 ja sen nojalla annettujen delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten soveltamiseksi toteutetussa henkilötietojen käsittelyssä olisi otettava huomioon yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamista koskeva perusoikeus, joka taataan ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen 8 artiklassa, sekä oikeudet yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamiseen sekä oikeus henkilötietojen suojaan, jotka taataan Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklassa. Tällaisilla delegoiduilla säädöksillä ja täytäntöönpanosäädöksillä olisi myös varmistettava, että kaikki henkilötietojen käsittely tapahtuu direktiivin 95/46/EY ja asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisesti.

(13)

Tietosuojavalvonnan yhdenmukaisuuden parantamiseksi Euroopan tietosuojavaltuutetun olisi tehtävä tiivistä yhteistyötä neuvoston päätöksellä 2009/917/YOS (6) perustetun yhteisen valvontaviranomaisen kanssa TTJ:n tarkastusten koordinoimiseksi.

(14)

Säännökset, jotka koskevat tietojen säilyttämistä TTJ:ssä, johtavat usein siihen, että tietoja häviää perusteettomasti. Tämä johtuu siitä, että jäsenvaltiot eivät toteuta järjestelmällisesti vuotuisia tarkasteluja niihin liittyvän hallinnollisen rasitteen ja asianmukaisten voimavarojen puutteen vuoksi. Tästä syystä on tarpeen yksinkertaistaa tietojen säilyttämistä TTJ:ssä koskevaa menettelyä poistamalla velvoite tarkastella tietoja vuosittain ja asettamalla viiden vuoden enimmäissäilytysaika, jota voidaan perustelluista syistä jatkaa kahden vuoden lisäajalla ja joka vastaa asetuksen (EY) N:o 515/97 nojalla perustetuille rekistereille säädettyä säilytysaikaa. Tämä säilytysaika on tarpeen sääntöjenvastaisuuksien käsittelyä koskevien pitkäkestoisten menettelyjen vuoksi ja koska kyseisiä tietoja tarvitaan yhteisten tullioperaatioiden ja tutkimusten suorittamiseen.

(15)

Jotta voidaan lisätä entisestään petosten analysointimahdollisuuksia ja helpottaa tutkimusten suorittamista, tullitutkintatietokantaan tallennettujen meneillään olevia tutkintatapauksia koskevien tietojen tunnistettavuus olisi poistettava, kun viimeisimmästä havainnosta on kulunut vuosi, ja tiedot olisi tämän jälkeen säilytettävä sellaisessa muodossa, että rekisteröidyn tunnistaminen ei ole enää mahdollista.

(16)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta eli parantaa tulleihin liittyvien petosten havaitsemista, tutkintaa ja ehkäisemistä unionissa, vaan se voidaan sen laajuuden tai vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(17)

Rahdinkuljettajilla, joita tämän asetuksen tullessa voimaan sitovat konttien liikkeitä koskevien tietojen toimittamista koskevat yksityisoikeudelliset sopimusvelvoitteet, olisi oltava oikeus lykätä konttien liikkeistä saatujen tietojen (Container Status Messages, jäljempänä ’CSM-tiedot’) ilmoittamista koskevan velvoitteensa soveltamista, jotta ne voisivat neuvotella sopimuksensa uudelleen ja varmistaa, että tulevat sopimukset ovat yhteensopivia tietojen toimittamista jäsenvaltioille koskevan velvoitteen kanssa.

(18)

Asetuksessa (EY) N:o 515/97 komissiolle annetaan valta panna täytäntöön eräät kyseisen asetuksen säännökset. Komissiolle kyseisen asetuksen nojalla annettu valta on Lissabonin sopimuksen voimaantulon myötä mukautettava Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklaan.

(19)

Asetuksen (EY) N:o 515/97 tiettyjen muiden kuin keskeisten osien täydentämiseksi ja etenkin TTJ:ään tallennettavien tietojen erittelemiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti niiden maatalouslainsäädännön soveltamiseen liittyvien toimien määrittämiseksi, joista on tallennettava tietoja TTJ:ään. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla ja tarvittaessa yritysten edustajien kanssa. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(20)

Jotta voidaan varmistaa asetuksen (EY) N:o 515/97 yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa CSM-tietojen ilmoittamistiheyden, CSM-tietojen muodon, CSM-tietojen toimitustavan ja TTJ:ään sisällytettävien erityisten tietojen osalta liittyen kuhunkin luokkaan, johon tiedot olisi tallennettava. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 (7) mukaisesti. Täytäntöönpanosäädösten hyväksymiseen olisi sovellettava tarkastelumenettelyä.

(21)

Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu, ja hän on antanut lausunnon 11 päivänä maaliskuuta 2014.

(22)

Asetus (EY) N:o 515/97 olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 515/97 seuraavasti:

1)

Muutetaan 2 artiklan 1 kohta seuraavasti:

a)

korvataan ensimmäinen luetelmakohta seuraavasti:

”—

’tullilainsäädännöllä’ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 (8) 5 artiklan 2 kohdassa määriteltyä tullilainsäädäntöä;

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013, annettu 9 päivänä lokakuuta 2013, unionin tullikoodeksista (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1).”;"

b)

lisätään luetelmakohdat seuraavasti:

”—

’unionin tullialueella’ asetuksen (EU) N:o 952/2013 4 artiklassa määriteltyä unionin tullialuetta;

’rahdinkuljettajilla’ asetuksen (EU) N:o 952/2013 5 artiklan 40 kohdassa tarkoitettuja henkilöitä.”

2)

Korvataan 12 artikla seuraavasti:

”12 artikla

Tiedot, mukaan lukien asiakirjat, oikeaksi todistetut asiakirjajäljennökset, todistukset, kaikki hallintoviranomaisten antamat säädökset tai näiden tekemät päätökset, kertomukset ja kaikki pyynnön vastaanottaneen viranomaisen henkilöstön hankkima ja pyynnön esittäneelle viranomaiselle 4–11 artiklassa säädetyn avun yhteydessä toimitettu tietämys, voivat olla hyväksyttävää todistusaineistoa samaan tapaan kuin jos ne olisi hankittu siinä jäsenvaltiossa, jossa menettely käydään, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 51 artiklan soveltamista:

a)

pyynnön esittäneen viranomaisen jäsenvaltion hallinnollisissa menettelyissä, myös myöhemmissä muutoksenhakumenettelyissä;

b)

pyynnön esittäneen viranomaisen jäsenvaltion oikeudellisissa menettelyissä, jollei pyynnön vastaanottanut viranomainen erikseen muuta totea tietojen toimittamishetkellä.”

3)

Korvataan 16 artikla seuraavasti:

”16 artikla

Tiedot, mukaan lukien asiakirjat, oikeaksi todistetut asiakirjajäljennökset, todistukset, kaikki hallintoviranomaisten antamat säädökset tai näiden tekemät päätökset, kertomukset ja kaikki tietoja luovuttavan viranomaisen henkilöstön hankkima ja tiedot vastaanottavalle viranomaiselle 13–15 artiklassa säädetyn avun yhteydessä toimitettu tietämys voivat olla hyväksyttävää todistusaineistoa samaan tapaan kuin jos ne olisi hankittu siinä jäsenvaltiossa, jossa menettely käydään, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 51 artiklan soveltamista:

a)

tiedot vastaanottavan viranomaisen jäsenvaltion hallinnollisissa menettelyissä, myös myöhemmissä muutoksenhakumenettelyissä;

b)

tiedot vastaanottavan viranomaisen jäsenvaltion oikeudellisissa menettelyissä, jollei tietoja luovuttava viranomainen erikseen muuta totea tietojen toimittamishetkellä.”

4)

Muutetaan 18 a artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

”1.   Jotta komissio voi auttaa 29 artiklassa tarkoitettuja viranomaisia havaitsemaan tavaroiden liikkeet, joihin saattaa liittyä tulli- ja maatalouslainsäädännön vastaisia toimia, sekä kyseiseen tarkoitukseen käytetyt kuljetusvälineet, kontit mukaan lukien, se perustaa tietorekisterin, johon sisältyy rahdinkuljettajien ilmoittamia tietoja, jäljempänä ’kuljetusrekisteri’, ja ylläpitää sitä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden toimivaltaa. Näillä viranomaisilla on oltava suora pääsy kuljetusrekisteriin. Ne voivat käyttää kuljetusrekisteriä, tietojen analysointi ja tietojen vaihto mukaan lukien, ainoastaan tässä asetuksessa säädettyjä tarkoituksia varten.

2.   Kuljetusrekisteriä hallinnoidessaan komissiolla on oikeus:

a)

tutustua tietojen sisältöön tai poimia ja säilyttää niiden sisältö millä tahansa keinolla ja missä tahansa muodossa ja käyttää niitä noudattaen teollis- ja tekijänoikeuksiin sovellettavaa lainsäädäntöä. Komissio toteuttaa riittävät suojatoimet, mukaan lukien tekniset ja organisatoriset toimenpiteet sekä rekisteröityihin liittyvät avoimuusvaatimukset. Rekisteröidyillä on oikeus tutustua tietoihin ja oikaista niitä;

b)

vertailla keskenään kuljetusrekisterissä käytettävissä olevia tai siitä poimittuja tietoja, indeksoida niitä, täydentää niitä muista tietolähteistä peräisin olevilla tiedoilla ja analysoida niitä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001 (9) noudattaen;

c)

saattaa kuljetusrekisterin tiedot tämän asetuksen 29 artiklassa tarkoitettujen viranomaisten käyttöön sähköistä tietojenkäsittelymenetelmää käyttäen.

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).”;"

b)

korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Komissio perustaa tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja konttien liikkeitä varten konttien liikkeistä saadut tiedot (Container Status Messages, jäljempänä ’CSM-tiedot’) sisältävän rekisterin, jäljempänä ’CSM-rekisteri’, ja hallinnoi sitä. Jäljempänä 29 artiklassa tarkoitetuilla viranomaisilla on oltava suora pääsy CSM-rekisteriin. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen rahdinkuljettajien, jotka säilyttävät tietoja konttien liikkeistä ja tilasta tai jotka antavat muiden säilyttää nämä tiedot puolestaan, on ilmoitettava CSM-tiedot jäsenvaltioiden tulliviranomaisille jommassakummassa seuraavista tilanteista:

a)

kontit on tarkoitus tuoda merialuksella unionin tullialueelle kolmannesta maasta, lukuun ottamatta:

kontteja, joiden on tarkoitus pysyä samalla merialuksella sen matkan ajan ja jotka on tarkoitus viedä unionin tullialueelta kyseisellä merialuksella; ja

kontteja, jotka on tarkoitus purkaa ja lastata uudelleen samaan merialukseen sen matkan aikana muiden tavaroiden purkamisen tai lastaamisen mahdollistamiseksi ja jotka on tarkoitus viedä unionin tullialueelta kyseisellä merialuksella;

b)

sellaisten tavaroiden kuljetukset konteissa, jotka viedään merialuksella unionin tullialueelta kolmanteen maahan ja jotka kuuluvat seuraavien soveltamisalaan:

neuvoston direktiivin 92/84/ETY (10) 2 artikla;

neuvoston direktiivin 2011/64/EU (11) 2 artikla; tai

neuvoston direktiivin 2003/96/EY (12) 2 artiklan 1 kohta.

Rahdinkuljettajien on toimitettava tiedot suoraan CSM-rekisteriin.

(10)  Neuvoston direktiivi 92/84/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1992, alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen määrien lähentämisestä (EYVL L 316, 31.10.1992, s. 29)."

(11)  Neuvoston direktiivi 2011/64/EU, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2011, valmistettuun tupakkaan sovellettavan valmisteveron rakenteesta ja verokannoista (EUVL L 176, 5.7.2011, s. 24)."

(12)  Neuvoston direktiivi 2003/96/EY, annettu 27 päivänä lokakuuta 2003, energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta (EUVL L 283, 31.10.2003, s. 51).”;"

c)

lisätään kohdat seuraavasti:

”5.   CSM-tiedot on ilmoitettava:

a)

siitä hetkestä, kun kontin ilmoitettiin olevan tyhjä ennen unionin tullialueelle tuomista tai tullialueelta poistumista siihen hetkeen, kun kontin ilmoitetaan taas olevan tyhjä;

b)

vähintään kolmen kuukauden ajalta ennen fyysistä saapumista unionin tullialueelle ja kuukauden ajalta unionin tullialueelle saapumisen jälkeen, jos tyhjään konttiin liittyvien olennaisten tapahtumien yksilöintiin tarvittavat tietyt CSM-tiedot eivät ole rahdinkuljettajien sähköisissä rekistereissä; tai

c)

vähintään kolmen kuukauden ajalta unionin tullialueelta poistumisen jälkeen, jos tyhjään konttiin liittyvien olennaisten tapahtumien yksilöintiin tarvittavat tietyt CSM-tiedot eivät ole rahdinkuljettajien sähköisissä rekistereissä.

6.   Rahdinkuljettajien on ilmoitettava CSM-tiedot jäljempänä mainittujen tai vastaavien tapahtumien osalta, jos ne ovat tiedot ilmoittavan rahdinkuljettajan tiedossa ja jos tällaisia tapahtumia koskevat tiedot on tuotettu tai kerätty tai niitä on ylläpidetty niiden sähköisissä rekistereissä:

varausvahvistus,

saapuminen lastaus- tai purkupaikalle,

lähtö lastaus- tai purkupaikalta,

lastaus kuljetusvälineeseen tai purku kuljetusvälineestä,

pakkaus- tai purkumääräys,

pakkaus- tai purkuvahvistus,

terminaalin sisäiset liikkeet,

terminaalin porttitarkastus,

lähettäminen merkittäviä korjauksia varten.

Kunkin jäsenvaltion on säädettävä seuraamuksista, jotka johtuvat tietojen toimittamista koskevan velvoitteen noudattamatta jättämisestä taikka puutteellisten tai virheellisten tietojen toimittamisesta. Tällaisten seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

7.   Komissiossa ainoastaan nimetyillä analyytikoilla on oikeus käsitellä henkilötietoja, joihin sovelletaan 2 kohdan b ja c alakohtaa.

Henkilötiedot, joita ei tarvita 1 kohdassa tarkoitettuun tavaroiden liikkeiden havaitsemiseen, on poistettava välittömästi tai niiden yksilöintitiedot on poistettava. Kaikissa tapauksissa henkilötietoja saa säilyttää enintään kolme vuotta.

Komissio toteuttaa tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, luvattomalta luovuttamiselta, muuttamiselta tai tietoihin pääsyltä ja kaikelta muulta luvattomalta käsittelyltä.

8.   Rahdinkuljettajilta saatuja tietoja säilytetään vain niin kauan, kuin on tarpeen sen tarkoituksen toteuttamiseksi, jota varten ne tallennettiin, ja niitä saa säilyttää enintään viisi vuotta.

9.   Komissio ja jäsenvaltiot suojaavat rahdinkuljettajilta saatujen liiketoimintaa koskevien tietojen luottamuksellisuuden.

Komissio ja jäsenvaltiot soveltavat nimeämiinsä asiantuntijoihin tiukimpia teknisiä, organisatorisia ja henkilöstöön liittyviä salassapitovelvollisuutta koskevia turvallisuussääntöjä tai muita vastaavia luottamuksellisuutta koskevia velvollisuuksia kansallisen lain ja unionin oikeuden mukaisesti.

Komissio ja jäsenvaltiot huolehtivat muiden jäsenvaltioiden niiden pyyntöjen noudattamisesta, jotka koskevat CSM-rekisterin avulla vaihdettavien tietojen käsittelyn luottamuksellisuutta.”

5)

Lisätään artikla seuraavasti:

”18 c artikla

Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä säännökset, jotka koskevat CSM-tietojen ilmoittamistiheyttä, CSM-tietojen muotoa ja niiden toimitustapaa.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 43 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen viimeistään 29 päivänä helmikuuta 2016.”

6)

Lisätään artiklat seuraavasti:

”18 d artikla

1.   Komissio perustaa seuraavia tietoja sisältävän rekisterin, jäljempänä ’tuonti-, vienti- ja passitusrekisteri’, ja hallinnoi sitä:

a)

tavaroiden tuonti,

b)

tavaroiden passitus ja

c)

tavaroiden vienti, siltä osin kuin tässä alakohdassa tarkoitetut tavarat kuuluvat seuraavien soveltamisalaan:

i)

direktiivin 92/84/ETY 2 artikla;

ii)

direktiivin 2011/64/EU 2 artikla; tai

iii)

direktiivin 2003/96/EY 2 artiklan 1 kohta.

Tuonti-, vienti- ja passitusrekisteriä ylläpidetään siten kuin komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (13) liitteissä 37 ja 38 yksityiskohtaisesti esitetään.

Komissio kopioi asetuksen (EU) N:o 952/2013 nojalla hallinnoimistaan lähteistä tiedot järjestelmällisesti tuonti-, vienti- ja passitusrekisteriin. Jäsenvaltiot voivat toimittaa komissiolle tiedot tavaroiden passituksesta jäsenvaltiossa ja suorasta viennistä tietojen saatavuudesta ja jäsenvaltioiden tietotekniikkainfrastruktuurista riippuen.

Komission nimeämät yksiköt ja tämän asetuksen 29 artiklassa tarkoitetut kansalliset viranomaiset voivat käyttää tuonti-, vienti- ja passitusrekisteriä tietojen analysointiin sekä tuonti-, vienti- ja passitusrekisterissä olevien tietojen vertaamiseen CSM-rekisterin puitteissa ilmoitettuihin CSM-tietoihin, ja ne voivat vaihtaa tuloksia koskevia tietoja tässä asetuksessa säädettyihin tarkoituksiin.

2.   Tuonti-, vienti- ja passitusrekisteriä voivat käyttää tämän asetuksen 29 artiklassa tarkoitetut kansalliset viranomaiset. Komissiossa ainoastaan tehtävään nimetyillä analyytikoilla on valtuudet käsitellä tuonti-, vienti- ja passitusrekisterin sisältämiä tietoja.

Jäsenvaltioilla on suora pääsy seuraaviin tietoihin:

a)

tiedot kaikista kyseisessä jäsenvaltiossa laadituista ja annetuista ilmoituksista;

b)

tiedot niistä talouden toimijoista, joilla on kyseisen jäsenvaltion viranomaisten antama, asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 säädetty EORI-numero;

c)

passitustiedot;

d)

kaikki muut tiedot lukuun ottamatta tämän asetuksen 41 b artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja henkilötietoja.

Toimivaltaisilla viranomaisilla, jotka ovat tallentaneet tietoja tämän asetuksen 23 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun tullitietojärjestelmään tai tutkintatapausta koskevia tietoja tämän asetuksen 41 a artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun tullitutkintatietokantaan tämän asetuksen 41 b artiklan mukaisesti, on pääsy kaikkiin tuonti-, vienti- ja passitusrekisterissä oleviin kyseistä tietojen tallennusta tai tutkintatapausta koskeviin tietoihin.

3.   Komissiossa tapahtuvaan, tuonti-, vienti- ja passitusrekisteriin sisältyviin tietoihin liittyvään henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan asetusta (EY) N:o 45/2001.

Komissiota pidetään asetuksen (EY) N:o 45/2001 2 artiklan d alakohdassa tarkoitettuna rekisterinpitäjänä.

Euroopan tietosuojavaltuutetun on tarkastettava ennakolta tuonti-, vienti- ja passitusrekisteri asetuksen (EY) N:o 45/2001 27 artiklan mukaisesti.

Tuonti-, vienti- ja passitusrekisteriin sisältyviä tietoja saa säilyttää enintään viiden vuoden ajan, jota voidaan perustelluista syistä jatkaa kahden vuoden lisäajalla.

4.   Tuonti-, vienti- ja passitusrekisteri ei sisällä asetuksen (EY) N:o 45/2001 10 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja erityisiä tietoluokkia.

Komissio toteuttaa tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, luvattomalta luovuttamiselta, muuttamiselta tai tietoihin pääsyltä ja kaikelta muulta luvattomalta käsittelyltä.

5.   Komissio ja jäsenvaltiot suojaavat liiketoimintaa koskevien tietojen luottamuksellisuuden. Komissio ja jäsenvaltiot soveltavat nimeämiinsä asiantuntijoihin tiukimpia teknisiä, organisatorisia ja henkilöstöön liittyviä salassapitovelvollisuutta koskevia turvallisuussääntöjä tai muita vastaavia luottamuksellisuutta koskevia velvollisuuksia kansallisen lain ja unionin oikeuden mukaisesti.

Komissio ja jäsenvaltiot huolehtivat muiden jäsenvaltioiden niiden pyyntöjen noudattamisesta, jotka koskevat tuonti-, vienti- ja passitusrekisterin avulla vaihdettavien tietojen käsittelyn luottamuksellisuutta.

18 e artikla

Komissio voi tullilainsäädännön täytäntöönpanoon liittyvien tutkimusten osalta pyytää jäsenvaltiota toimittamaan tuonti- ja vienti-ilmoituksia täydentäviä asiakirjoja, joita varten talouden toimijat ovat tuottaneet tai keränneet täydentäviä asiakirjoja.

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitettu pyyntö osoitetaan toimivaltaisille viranomaisille. Kun jäsenvaltio nimeää useamman kuin yhden toimivaltaisen viranomaisen, kyseisen jäsenvaltion on täsmennettävä hallintoviranomainen, jonka vastuulla on komission pyyntöön vastaaminen.

Jäsenvaltion on neljän viikon kuluessa komission pyynnön vastaanottamisesta:

toimitettava pyydetty asiakirja-aineisto, perustelluista syistä kuuden viikon pituisen lisäajan kuluessa;

ilmoitettava komissiolle, että pyyntöä ei voida täyttää siitä syystä, että talouden toimija on jättänyt toimittamatta pyydetyt tiedot; tai

torjuttava pyyntö kyseisen jäsenvaltion hallinto- tai oikeusviranomaisen 3 artiklan mukaisesti tekemän päätöksen johdosta.

(13)  Komission asetus (ETY) N:o 2454/93, annettu 2 päivänä heinäkuuta 1993, tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä (EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1).”"

7)

Korvataan 21 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Edellä 20 artiklassa tarkoitettujen yhteisön hankkeiden yhteydessä saatuja tuloksia ja tietoja sekä erityisesti asianomaisten kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten toimittamia asiakirjoja sekä hallinnollisen selvityksen, myös komission yksiköiden tekemän selvityksen, yhteydessä saatuja tietoja on käsiteltävä 45 artiklan mukaisesti.”

8)

Korvataan 23 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Siirretään komissiolle valta antaa 43 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa määritetään ne maataloussäädösten soveltamiseen liittyvät toimet, jotka vaativat tietojen tallentamista TTJ:ään.

Nämä delegoidut säädökset annetaan viimeistään 29 päivänä helmikuuta 2016.”

9)

Korvataan 25 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä säännökset, jotka koskevat TTJ:ään tallennettavia kuhunkin 24 artiklassa tarkoitettuun luokkaan liittyviä tietoja, siltä osin kuin on tarpeen TTJ:n tavoitteen saavuttamiseksi. Henkilötietoja ei saa ilmoittaa 24 artiklan e alakohdassa tarkoitetussa luokassa. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 43 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen viimeistään 29 päivänä helmikuuta 2016.”

10)

Korvataan 29 artiklan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

”1.   Oikeus saada TTJ:ään sisältyvät tiedot käyttöön varataan yksinomaan kunkin jäsenvaltion nimeämille kansallisille viranomaisille ja komission nimeämille yksiköille. Näitä kansallisia viranomaisia ovat tulliviranomaiset, mutta niihin voi kuulua myös muita viranomaisia, joilla kyseisen jäsenvaltion lakien, asetusten ja menettelyjen nojalla on toimivalta toimia 23 artiklan 2 kohdassa vahvistetun tarkoituksen toteuttamiseksi.

Tiedot toimittaneella TTJ-osapuolella on oltava oikeus määrittää, mitkä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa mainituista kansallisista viranomaisista voivat saada käyttöönsä kyseisen osapuolen TTJ:ään tallentamat tiedot.

2.   Kunkin jäsenvaltion on lähetettävä komissiolle luettelo nimeämistään toimivaltaisista kansallisista viranomaisista, joilla on oikeus saada TTJ:ään sisältyvät tiedot käyttöönsä, ja ilmoitettava tässä luettelossa kunkin viranomaisen osalta, mitä tietoja se saa käyttöönsä ja mihin tarkoituksiin.

Komissio tarkistaa nimettyjen kansallisten viranomaisten luettelon asianomaisten jäsenvaltioiden kanssa nimitysten epäsuhdan välttämiseksi. Tämän tarkistuksen jälkeen asianomaiset jäsenvaltiot vahvistavat nimettyjen kansallisten viranomaisten luettelon tai muuttavat sitä. Komissio ilmoittaa tästä muille jäsenvaltioille. Lisäksi se ilmoittaa kaikille jäsenvaltioille vastaavat tiedot komission yksiköistä, jotka on valtuutettu käyttämään TTJ:ää.

Komissio julkaisee luettelon näin nimetyistä kansallisista viranomaisista ja komission yksiköistä tiedoksi Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja komissio julkaisee luettelon päivitykset internetissä.”

11)

Muutetaan 30 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 3 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

”Komissio julkaisee luettelon näin nimetyistä kansallisista viranomaisista ja yksiköistä tiedoksi Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja komissio julkaisee luettelon päivitykset internetissä.”;

b)

korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   TTJ:stä peräisin olevia tietoja voidaan sen jäsenvaltion ennalta antaman luvan perusteella, joka tallensi ne TTJ:ään, ja jollei tämän jäsenvaltion mahdollisesti määräämistä edellytyksistä muuta johdu, antaa muiden kuin 2 kohdassa tarkoitettujen kansallisten viranomaisten, kolmansien maiden sekä kansainvälisten tai alueellisten järjestöjen ja/tai unionin taloudellisia etuja suojaavien ja tullilainsäädännön moitteetonta soveltamista valvovien unionin virastojen käyttöön. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava erityistoimenpiteet varmistaakseen tällaisten tietojen suojaamisen, kun niitä lähetetään tai ne toimitetaan sen alueen ulkopuolella sijaitseville yksiköille.

Tämän kohdan ensimmäistä alakohtaa sovelletaan soveltuvin osin komissioon siinä tapauksessa, että se on tallentanut tiedot TTJ:ään.”

12)

Ei koske suomenkielistä toisintoa.

13)

Korvataan 33 artikla seuraavasti:

”33 artikla

TTJ:ään tallennettuja tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen sen tarkoituksen toteuttamiseksi, jota varten ne tallennettiin, ja niitä saa säilyttää enintään viiden vuoden ajan, jota voidaan perustelluista syistä jatkaa kahden vuoden lisäajalla.”

14)

Lisätään 37 artiklaan kohta seuraavasti:

”5.   Euroopan tietosuojavaltuutettu ja neuvoston päätöksellä 2009/917/YOS (14) perustettu yhteinen valvontaviranomainen, jotka kumpikin toimivat oman toimivaltansa puitteissa, koordinoivat toimiaan TTJ:n valvonnan ja tarkastusten koordinoinnin varmistamiseksi.

(14)  Neuvoston päätös 2009/917/YOS, tehty 30 päivänä marraskuuta 2009, tietotekniikan käytöstä tullialalla (EUVL L 323, 10.12.2009, s. 20).”"

15)

Muutetaan 38 artikla seuraavasti:

a)

kumotaan 1 kohdan b alakohta;

b)

korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Jäsenvaltiot ja komissio toteuttavat toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on erityisesti:

a)

estää asiaankuulumattomilta henkilöiltä tietojen käsittelyyn käytettävien laitteiden käyttö;

b)

estää asiaankuulumattomia henkilöitä lukemasta, jäljentämästä, muuttamasta tai poistamasta tietoja ja tietovälineitä;

c)

estää tietojen oikeudeton tallennus, käyttö, muuttaminen tai poistaminen;

d)

estää asiaankuulumattomia henkilöitä käyttämästä TTJ:ssä olevia tietoja tiedonsiirtovälineiden avulla;

e)

taata, että TTJ:n käyttöön oikeutetut henkilöt saavat käyttöönsä ainoastaan heidän toimivaltaansa kuuluvia tietoja;

f)

taata, että on mahdollista tarkastaa ja todeta, mille viranomaisille tietoja voidaan välittää tiedonsiirtovälineillä;

g)

taata, että on mahdollista tarkastaa ja todeta jälkeenpäin, mitä tietoja TTJ:ään on tallennettu, milloin ja ketkä tallensivat tiedot, sekä valvoa kyselyjä;

h)

estää tietojen luvaton lukeminen, jäljentäminen, muuttaminen tai poistaminen tietojen välittämisen tai tietovälineiden siirtämisen aikana.”;

c)

kumotaan 3 kohta.

16)

Muutetaan 41 d artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Tietojen sallittu säilyttämisaika määräytyy tiedot toimittaneen jäsenvaltion lakien, asetusten ja menettelyjen mukaisesti. Seuraavia ei-kumulatiivisia enimmäismääräaikoja, joiden lasketaan alkavan samana päivänä kuin tiedot tallennetaan tullitutkintatietokantaan, ei kuitenkaan saa ylittää:

a)

meneillään olevia tutkintatapauksia koskevia tietoja ei saa säilyttää yli kolmea vuotta, jos sinä aikana ei havaita tulli- ja maatalouslainsäädännön vastaisia toimia; tietojen tunnistettavuus on poistettava tätä ennen, jos viimeisimmästä havainnosta on kulunut vuosi;

b)

sellaista hallinnollista selvitystä tai rikostutkintaa koskevia tietoja, jossa on todettu tulli- ja maatalouslainsäädännön vastainen toimi mutta jonka perusteella ei ole annettu hallinnollista päätöstä tai tuomiota tai määrätty sakkoa tai hallinnollista seuraamusta, saa säilyttää enintään kuusi vuotta;

c)

sellaista hallinnollista selvitystä tai rikostutkintaa koskevia tietoja, jonka perusteella on annettu hallinnollinen päätös tai tuomio tai määrätty sakko tai hallinnollinen seuraamus, saa säilyttää enintään 10 vuotta.”;

b)

korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Komissio poistaa tietojen tunnistettavuuden tai poistaa tiedot heti, kun 1 kohdassa säädetyt tietojen enimmäissäilytysajat umpeutuvat.”

17)

Korvataan 43 artikla seuraavasti:

”43 artikla

1.   Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.   Siirretään komissiolle 8 päivästä lokakuuta 2015 viiden vuoden ajaksi 23 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 23 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.   Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

5.   Edellä olevan 23 artiklan 4 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.”

18)

Lisätään artiklat seuraavasti:

”43 a artikla

1.   Komissiota avustaa komitea. Tämä komitea on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 182/2011 (15) tarkoitettu komitea.

2.   Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

43 b artikla

Komissio laatii viimeistään 9 päivänä lokakuuta 2017 arvion:

tarpeesta laajentaa 18 a ja 18 d artiklassa tarkoitetuissa rekistereissä olevia vientitietoja sisällyttämällä niihin tiedot muista kuin 18 a artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdassa ja 18 d artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetyistä tavaroista; ja

mahdollisuudesta laajentaa kuljetusrekisterissä olevia tietoja sisällyttämällä niihin tiedot tavaroiden tuonnista, viennistä ja passituksesta maa- ja ilmateitse.

(15)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).”"

19)

Lisätään 53 artiklaan kohta seuraavasti:

”Niiden rahdinkuljettajien osalta, joita 8 päivänä lokakuuta 2015 sitovat yksityisoikeudelliset sopimukset, jotka estävät niitä täyttämästä 18 a artiklan 4 kohdan mukaista ilmoittamisvelvoitettaan, kyseistä velvoitetta sovelletaan 9 päivästä lokakuuta 2016.”

2 artikla

1.   Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.   Sitä sovelletaan 1 päivästä syyskuuta 2016.

3.   Sen estämättä, mitä tämän artiklan 2 kohdassa säädetään, 1 artiklan 5, 8, 9, 17 ja 18 kohtaa sovelletaan 8 päivästä lokakuuta 2015.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 9 päivänä syyskuuta 2015.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

M. SCHULZ

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

N. SCHMIT


(1)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 15. huhtikuuta 2014 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta, vahvistettu 15. kesäkuuta 2015 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä). Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 8. syyskuuta 2015 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Neuvoston asetus (EY) N:o 515/97, annettu 13 päivänä maaliskuuta 1997, jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta sekä jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten ja komission yhteistyöstä tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi (EYVL L 82, 22.3.1997, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 70/2008/EY, tehty 15 päivänä tammikuuta 2008, paperittomasta tullin ja kaupan toimintaympäristöstä (EUVL L 23, 26.1.2008, s. 21).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

(6)  Neuvoston päätös 2009/917/YOS, tehty 30 päivänä marraskuuta 2009, tietotekniikan käytöstä tullialalla (EUVL L 323, 10.12.2009, s. 20).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).


Top