Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0583

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/583, annettu 13 päivänä huhtikuuta 2015 , täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 908/2014 muuttamisesta maaseudun kehittämisohjelmien menoilmoitusten ja avoimuuden osalta

OJ L 97, 14.4.2015, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/583/oj

14.4.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 97/5


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/583,

annettu 13 päivänä huhtikuuta 2015,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 908/2014 muuttamisesta maaseudun kehittämisohjelmien menoilmoitusten ja avoimuuden osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 (1) ja erityisesti sen 36 artiklan 6 kohdan ja 114 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 908/2014 (2) 22 artiklan 2 kohdassa vahvistetaan määräajat, joiden kuluessa jäsenvaltioiden on toimitettava hyväksyttyjä maaseudun kehittämisohjelmia koskevat menoilmoitukset, sekä vastaavat kaudet, joita toteutuneet menot koskevat.

(2)

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikki tuensaajille ennen maaseudun kehittämisohjelman hyväksymistä omalla vastuullaan maksamansa maksut ensimmäisessä menoilmoituksessa kyseisen ohjelman hyväksymisen jälkeen. Samaa sääntöä sovelletaan soveltuvin osin, kun on kyse maaseudun kehittämisohjelman muuttamisesta.

(3)

Kirjanpidollisista syistä on tarpeen selventää, että maksajavirastojen ennen maaseudun kehittämisohjelman hyväksymistä tai muuttamista suorittamia maksuja koskevan ilmoituksen olisi vastattava koko kautta, sellaisena kuin se on määriteltynä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 908/2014 22 artiklan 2 kohdassa. Lisäksi kaikki maksajavirastojen sen kauden aikana maksamat menot, jona maaseudun kehittämisohjelma tai sen muutos hyväksytään, olisi ilmoitettava viimeistään kyseisessä artiklassa vastaavalle kaudelle vahvistetun määräajan kuluessa.

(4)

On myös tarpeen selventää, ettei täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 908/2014 22 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa vahvistettua sääntöä tulisi soveltaa kyseisen asetuksen 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin rahoitussuunnitelman tarkistuksiin.

(5)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 908/2014 57 artiklassa säädetään, että Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 111 artiklan 1 kohdan c ja d alakohdassa tarkoitetuissa tiedoissa on esitettävä kyseisen asetuksen liitteessä XIII lueteltujen rahastoista rahoitettujen toimenpiteiden luonne ja tarkoitus. Neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 (3) mukaisesti vahvistetut tukijärjestelmät olisi lisättävä liitteeseen XIII, koska asetuksen (EU) N:o 1307/2013 (4) säännöksiä aletaan soveltaa vasta 1 päivästä tammikuuta 2015.

(6)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 908/2014 63 artiklassa säädetään poikkeamisesta siitä, mitä komission asetuksen (EY) N:o 259/2008 (5) 3 artiklan 3 kohdassa säädetään, siltä osin kuin on kyse määräajasta, jonka ajan mainitussa artiklassa tarkoitetut tiedot on pidettävä saatavilla verkkosivustolla. Kyseistä säännöstä olisi muutettava niin, että sitä sovelletaan varainhoitovuosina 2012 ja 2013 suoritettuihin maksuihin. Julkaisutoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi olisi säädettävä, että tiedot on pidettävä saatavilla verkkosivustolla 31 päivään toukokuuta 2015 tai siihen asti kunnes varainhoitovuoden 2014 osalta suoritettuja maksuja koskevat tiedot julkaistaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 908/2014 59 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(7)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 908/2014 olisi muutettava.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalousrahastojen komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 908/2014 seuraavasti:

1)

Korvataan 22 artiklan 2 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Kuitenkin kaikki maksut, jotka maksajavirastot maksavat tuensaajille asetuksen (EU) N:o 1303/2013 65 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa määritellyn viimeisen kauden päättymiseen asti ennen asetuksen (EU) N:o 1305/2013 6 artiklassa tarkoitetun maaseudun kehittämisohjelman hyväksymistä, ovat jäsenvaltion vastuulla, ja ne on ilmoitettava komissiolle ensimmäisessä menoilmoituksessa kyseisen ohjelman hyväksymisen jälkeen. Samaa sääntöä sovelletaan soveltuvin osin, kun on kyse asetuksen (EU) N:o 1305/2013 11 artiklassa tarkoitetusta maaseudun kehittämisohjelman muuttamisesta, lukuun ottamatta tämän asetuksen 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja rahoitussuunnitelman tarkistuksia.”

2)

Korvataan 63 artiklan toinen kohta seuraavasti:

”Asetusta (EY) N:o 259/2008 sovelletaan kuitenkin edelleen varainhoitovuosien 2012 ja 2013 osalta suoritettuihin maksuihin. Poiketen siitä, mitä mainitun asetuksen 3 artiklan 3 kohdassa säädetään, mainitussa artiklassa tarkoitetut tiedot on pidettävä saatavilla verkkosivustolla 31 päivään toukokuuta 2015 tai siihen asti kunnes varainhoitovuoden 2014 osalta suoritettuja maksuja koskevat tiedot julkaistaan tämän asetuksen 59 artiklan 2 kohdan mukaisesti.”

3)

Lisätään liitteeseen XIII 9 kohta seuraavasti:

”9.

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 liitteessä I vahvistetut tukijärjestelmät.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä huhtikuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 908/2014, annettu 6 päivänä elokuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 soveltamissäännöistä maksajavirastojen ja muiden elinten, varainhoidon, tilien tarkastamisen ja hyväksymisen, tarkastuksia koskevien sääntöjen, vakuuksien ja avoimuuden osalta (EUVL L 255, 28.8.2014, s. 59).

(3)  Yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta 19 päivänä tammikuuta 2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 73/2009 (EUVL L 30, 31.1.2009, s. 16).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608).

(5)  Komission asetus (EY) N:o 259/2008, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2008, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Euroopan maatalouden tukirahaston (maataloustukirahaston) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) varoja saavia tuensaajia koskevien tietojen julkaisemisen osalta (EUVL L 76, 19.3.2008, s. 28).


Top