EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0557

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/557, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2015 , päätöksen 2004/211/EY liitteen I muuttamisesta Kiinaa koskevan kohdan osalta niiden kolmansien maiden ja kolmansien maiden osien luettelossa, joista elävien hevoseläinten ja hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonti unioniin on sallittua (tiedoksiannettu numerolla C(2015) 2070) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 92, 8.4.2015, p. 107–108 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; Implisiittinen kumoaja 32018R0659

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/557/oj

8.4.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 92/107


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2015/557,

annettu 31 päivänä maaliskuuta 2015,

päätöksen 2004/211/EY liitteen I muuttamisesta Kiinaa koskevan kohdan osalta niiden kolmansien maiden ja kolmansien maiden osien luettelossa, joista elävien hevoseläinten ja hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonti unioniin on sallittua

(tiedoksiannettu numerolla C(2015) 2070)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin, kuin niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, 13 päivänä heinäkuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/65/ETY (1) ja erityisesti sen 17 artiklan 3 kohdan a alakohdan,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista elävien hevoseläinten liikkuvuuden ja kolmansista maista tapahtuvan tuonnin osalta 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston direktiivin 2009/156/EY (2) ja erityisesti sen 12 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 19 artiklan johdantokappaleen sekä a ja b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 92/65/ETY vahvistetaan muun muassa hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuontia unioniin koskevat vaatimukset. Vaatimusten on oltava vähintään jäsenvaltioiden välistä kauppaa koskevia vaatimuksia vastaavat.

(2)

Direktiivissä 2009/156/EY vahvistetaan eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, joita sovelletaan elävien hevoseläinten tuonnissa unioniin. Siinä säädetään, että hevoseläinten tuonti unioniin on sallittua ainoastaan niistä kolmansista maista, jotka täyttävät tietyt eläinten terveyttä koskevat vaatimukset.

(3)

Komission päätöksessä 2004/211/EY (3) vahvistetaan niiden kolmansien maiden tai aluejakoa sovellettaessa kolmansien maiden osien luettelo, joista jäsenvaltiot sallivat hevoseläinten ja hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonnin, sekä muita tällaisessa tuonnissa sovellettavia edellytyksiä. Luettelo on päätöksen 2004/211/EY liitteessä I.

(4)

Jotta Kiina voisi toimia kansainvälisen ratsastajainliiton (Fédération Equestre Internationale, FEI) suojeluksessa 8–10 päivänä toukokuuta 2015 järjestettävän Global Champions Tour -hevostapahtuman isäntänä, Kiinan toimivaltaiset viranomaiset pyysivät Shanghain suurkaupunkialueella sijaitsevan vyöhykkeen, jolle on suorat yhteydet lähellä sijaitsevalta kansainväliseltä lentoasemalta, tunnustamista hevoseläinten taudeista vapaaksi. Koska EXPO 2010 -maailmannäyttelyn pysäköintialueelle rakennetut tilat ovat väliaikaisia, on aiheellista myöntää kyseiselle vyöhykkeelle ainoastaan tilapäinen hyväksyntä.

(5)

Kiinan viranomaisilta saatujen takeiden ja tietojen perusteella ja jotta voitaisiin rajoitetun ajan sallia rekisteröityjen hevosten takaisintuonti tietystä Kiinan alueen osasta tapahtuneen tilapäisen maastaviennin jälkeen niiden vaatimusten mukaisesti, joista säädetään komission päätöksessä 93/195/ETY (4), komissio hyväksyi komission täytäntöönpanopäätöksen 2014/127/EU (5), jolla Kiinan alue CN-2 hyväksyttiin tilapäisesti.

(6)

Koska kyseinen hevostapahtuma järjestetään uudelleen vuonna 2015 samoin eläinten terveyttä ja karanteeneja koskevin vaatimuksin, joita sovellettiin vuonna 2014, on aiheellista muuttaa alueen CN-2 osalta päätöksen 2004/211/EY liitteessä I olevan taulukon sarakkeessa 15 olevaa päivämäärää vastaavasti.

(7)

Sen vuoksi päätöstä 2004/211/EY olisi muutettava.

(8)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 2004/211/EY liitteessä I olevassa taulukossa Kiinan aluetta CN-2 koskevalla rivillä sarakkeessa 15 ilmaus ”Voimassa 30.5.–30.6.2014” seuraavalla ilmauksella: ”Voimassa 25.4.–25.5.2015”.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 31 päivänä maaliskuuta 2015.

Komission puolesta

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 268, 14.9.1992, s. 54.

(2)  EUVL L 192, 23.7.2010, s. 1.

(3)  Komission päätös 2004/211/EY, tehty 6 päivänä tammikuuta 2004, niiden kolmansien maiden ja kolmansien maiden alueiden osien alueiden luettelosta, joista jäsenvaltiot sallivat elävien hevoseläinten ja hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonnin, sekä päätösten 93/195/ETY ja 94/63/EY muuttamisesta (EUVL L 73, 11.3.2004, s. 1).

(4)  Komission päätös 93/195/ETY, tehty 2 päivänä helmikuuta 1993, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista rekisteröityjen hevosten takaisintuonnissa raveja, kilpailuja ja kulttuuritapahtumia varten tapahtuneen tilapäisen maastaviennin jälkeen (EYVL L 86, 6.4.1993, s. 1).

(5)  Komission täytäntöönpanopäätös 2014/127/EU, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2014, päätöksen 2004/211/EY liitteen I muuttamisesta Kiinaa koskevan kohdan osalta niiden kolmansien maiden ja kolmansien maiden osien luettelossa, joista elävien hevoseläinten ja hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonti unioniin on sallittua (EUVL L 70, 11.3.2014, s. 28).


Top