EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0552

Komission asetus (EU) 2015/552, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2015 , Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 1,3-diklooripropeenin, bifenoksin, dimetenamidi-p:n, proheksadionin, tolyylifluanidin ja trifluraliinin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 92, 8.4.2015, p. 20–85 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/04/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/552/oj

8.4.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 92/20


KOMISSION ASETUS (EU) 2015/552,

annettu 7 päivänä huhtikuuta 2015,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 1,3-diklooripropeenin, bifenoksin, dimetenamidi-p:n, proheksadionin, tolyylifluanidin ja trifluraliinin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta 23 päivänä helmikuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan, 18 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 49 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Dimetenamidi-p:n ja proheksadionin jäämien enimmäismäärät vahvistettiin asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä II ja liitteessä III olevassa B osassa. Tehoaineiden 1,3-diklooripropeeni ja bifenoksi jäämien enimmäismäärät vahvistettiin kyseisen asetuksen liitteessä III olevassa A osassa. Tolyylifluanidin ja trifluraliinin jäämien enimmäismäärät vahvistettiin kyseisen asetuksen liitteessä V.

(2)

Tehoaineen 1,3-diklooripropeeni sisällyttämättä jättämisestä neuvoston direktiivin 91/414/ETY (2) liitteeseen I säädetään komission päätöksessä 2011/36/EU (3). Kaikki tehoainetta 1,3-diklooripropeeni sisältävien kasvinsuojeluaineiden voimassa olevat luvat on peruutettu. Tästä syystä kyseiselle tehoaineelle liitteessä III vahvistetut jäämien enimmäismäärät olisi poistettava asetuksen (EY) N:o 396/2005 17 artiklan sekä 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Tätä ei tulisi soveltaa sellaisia CXL-arvoja vastaaviin jäämien enimmäismääriin, jotka perustuvat käyttöön kolmansissa maissa, edellyttäen että nämä arvot ovat kuluttajien turvallisuuden kannalta hyväksyttäviä. Sitä ei myöskään tulisi soveltaa tapauksiin, joissa on vahvistettu erityiset tuonnissa sallittavat jäämien enimmäismäärät.

(3)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, antoi perustellun lausunnon (4) bifenoksin jäämien voimassa olevista enimmäismääristä asetuksen (EY) N:o 396/2005 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Se suositteli jäämien enimmäismäärien alentamista ohranjyvien, kauranjyvien, rukiinjyvien ja vehnänjyvien osalta. Elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että tiettyjä tietoja ei ollut saatavilla auringonkukan siemeniä ja rapsinsiemeniä koskevista jäämien enimmäismääristä ja että riskinhallinnasta vastaavien tahojen on jatkettava asian tarkastelua. Koska kuluttajiin kohdistuvaa riskiä ei ole, jäämien enimmäismäärät olisi kyseisten tuotteiden osalta vahvistettava nykyiselle tasolle tai elintarviketurvallisuusviranomaisen määrittämälle tasolle asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä II. Kyseisiä jäämien enimmäismääriä tarkastellaan uudelleen; tarkastelussa otetaan huomioon kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen julkaisemisesta käytettävissä olevat tiedot. Elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että niiden jäämien enimmäismäärien osalta, jotka koskevat sikoja (liha, rasva, maksa, munuainen), nautoja (liha, rasva, maksa, munuainen), lampaita (liha, rasva, maksa, munuainen), vuohia (liha, rasva, maksa, munuainen) ja maitoa (nautakarja, lampaat, vuohet), tietoja ei ollut saatavilla ja että riskinhallinnasta vastaavien tahojen on jatkettava asian tarkastelua. Kyseisiä hyödykkeitä koskevat jäämien enimmäismäärät olisi vahvistettava määritysrajan tasolle tai asetuksen (EY) N:o 396/2005 18 artiklan 1 kohdan b alakohdassa vahvistetun jäämien enimmäismäärän oletusarvon tasolle.

(4)

Elintarviketurvallisuusviranomainen antoi perustellun lausunnon (5) dimetenamidi-p:n jäämien voimassa olevista enimmäismääristä asetuksen (EY) N:o 396/2005 12 artiklan 2 kohdan sekä 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Se ehdotti jäämän määritelmän muuttamista. Se suositteli jäämien enimmäismäärän alentamista maapähkinöiden, auringonkukansiementen, rapsinsiementen, soijapapujen, kurpitsansiementen ja sokerijuurikkaan osalta. Muiden tuotteiden osalta se suositteli jäämien voimassa olevien enimmäismäärien pitämistä ennallaan. Se katsoi, että tiettyjä tietoja ei ollut saatavilla varhaissipulia, lehtisalaatttia ja yrttejä koskevista jäämien enimmäismääristä ja että riskinhallinnasta vastaavien tahojen on jatkettava asian tarkastelua. Koska kuluttajiin kohdistuvaa riskiä ei ole, jäämien enimmäismäärät olisi kyseisten tuotteiden osalta vahvistettava nykyiselle tasolle tai elintarviketurvallisuusviranomaisen määrittämälle tasolle asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä II. Kyseisiä jäämien enimmäismääriä tarkastellaan uudelleen; tarkastelussa otetaan huomioon kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen julkaisemisesta käytettävissä olevat tiedot.

(5)

Elintarviketurvallisuusviranomainen antoi perustellun lausunnon (6) proheksadionin jäämien voimassa olevista enimmäismääristä asetuksen (EY) N:o 396/2005 12 artiklan 2 kohdan sekä 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Se suositteli jäämien enimmäismäärän alentamista viinirypäleiden, mansikoiden, vadelmien ja vatukoiden, muiden pienten hedelmien ja marjojen, ohran, vehnän, humalan, sian (liha, rasva, maksa, munuainen), nautojen (liha, rasva, maksa, munuainen), lampaiden (liha, rasva, maksa, munuainen), vuohien (liha, rasva, maksa, munuainen) osalta. Muiden tuotteiden osalta se suositteli voimassa olevien jäämien enimmäismäärien nostamista tai pitämistä ennallaan.

(6)

Tolyylifluanidin poistamisesta direktiivin 91/414/ETY liitteestä I säädetään komission direktiivissä 2010/20/EU (7). Kaikki tehoainetta tolyylifluanidi sisältävien kasvinsuojeluaineiden voimassa olevat luvat on peruutettu.

(7)

Elintarviketurvallisuusviranomainen antoi perustellun lausunnon (8) tolyylifluanidin jäämien voimassa olevista enimmäismääristä asetuksen (EY) N:o 396/2005 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Se ehdotti jäämän määritelmän muuttamista. Elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että riskinhallinnasta vastaavien tahojen on jatkettava asian tarkastelua. Nykyisen tieteellisen ja teknisen tietämyksen perusteella jäämien enimmäismäärät olisi vahvistettava määritysrajan tasolle tai asetuksen (EY) N:o 396/2005 18 artiklan 1 kohdan b alakohdassa vahvistetun jäämien enimmäismäärän oletusarvon tasolle.

(8)

Trifluraliinin sisällyttämättä jättämisestä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I säädetään komission päätöksessä 2010/355/EU (9). Kaikki tehoainetta trifluraliini sisältävien kasvinsuojeluaineiden voimassa olevat luvat on peruutettu.

(9)

Elintarviketurvallisuusviranomainen antoi perustellun lausunnon (10) trifluraliinin jäämien voimassa olevista enimmäismääristä asetuksen (EY) N:o 396/2005 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Nykyisen tieteellisen ja teknisen tietämyksen perusteella kyseisiä tuotteita koskevat jäämien enimmäismäärät olisi vahvistettava määritysrajan tasolle tai asetuksen (EY) N:o 396/2005 18 artiklan 1 kohdan b alakohdassa vahvistetun jäämien enimmäismäärän oletusarvon tasolle.

(10)

Sellaisten kasvi- ja eläinperäisten tuotteiden osalta, joille ei ole annettu asiaankuuluvia lupia tai joiden tuontia varten ei ole vahvistettu jäämien enimmäismääriä unionin tasolla tai joille ei ole vahvistettu CXL-arvoja, elintarviketurvallisuusviranomainen totesi, että riskinhallinnasta vastaavien tahojen on jatkettava asian tarkastelua. Nykyisen tieteellisen ja teknisen tietämyksen perusteella kyseisiä tuotteita koskevat jäämien enimmäismäärät olisi vahvistettava määritysrajan tasolle tai asetuksen (EY) N:o 396/2005 18 artiklan 1 kohdan b alakohdassa vahvistetun jäämien enimmäismäärän oletusarvon tasolle.

(11)

Komissio kuuli torjunta-ainejäämiä käsitteleviä Euroopan unionin vertailulaboratorioita tarpeesta mukauttaa tiettyjä määritysrajoja. Laboratoriot totesivat useiden aineiden osalta, että tekninen kehitys edellyttää erityisten määritysrajojen asettamista tietyille hyödykkeille.

(12)

Kun otetaan huomioon elintarviketurvallisuusviranomaisen perustellut lausunnot ja tarkasteltavana olevan asian kannalta merkitykselliset tekijät, asianmukaiset muutokset jäämien enimmäismääriin täyttävät asetuksen (EY) N:o 396/2005 14 artiklan 2 kohdan vaatimukset.

(13)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 396/2005 olisi muutettava.

(14)

Tuotteiden tavanomaisen kaupan pitämisen, jalostuksen ja kulutuksen mahdollistamiseksi tässä asetuksessa olisi säädettävä sellaisia tuotteita koskevasta siirtymäjärjestelystä, jotka on tuotettu laillisesti ennen jäämien enimmäismäärien muuttamista ja joiden osalta tiedot osoittavat kuluttajansuojan säilyvän korkeatasoisena.

(15)

Olisi sallittava kohtuullinen siirtymäaika ennen muutettujen enimmäismäärien soveltamista, jotta jäsenvaltiot, kolmannet maat ja elintarvikealan toimijat voivat valmistautua jäämien enimmäismäärien muuttamisesta johtuviin uusiin vaatimuksiin.

(16)

Unionin kauppakumppaneita on kuultu Maailman kauppajärjestön kautta uusista jäämien enimmäismääristä, ja niiden kannanotot on otettu huomioon.

(17)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteet II, III ja V tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Asetusta (EY) N:o 396/2005, sellaisena kuin se oli ennen muuttamista tällä asetuksella, sovelletaan edelleen tuotteisiin, jotka on tuotettu säännösten mukaisesti ennen 28 päivää huhtikuuta 2015.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 28 päivästä lokakuuta 2015.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä huhtikuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Neuvoston direktiivi 91/414/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1991, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta (EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1).

(3)  Komission päätös 2011/36/EU, annettu 20 päivänä tammikuuta 2011, 1,3-diklooripropeenin sisällyttämättä jättämisestä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I (EUVL L 18, 21.1.2011, s. 42).

(4)  Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for bifenox according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013, 11(4):3215. (36 s.).

(5)  Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for dimethenamid-P according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013, 11(4):3216. (53 s.).

(6)  Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for prohexadione according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013, 11(4):3192. (36 s.).

(7)  Komission direktiivi 2010/20/EU, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2010, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta tolyylifluanidin poistamiseksi tehoaineiden joukosta ja kyseistä ainetta sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta (EUVL L 60, 10.3.2010, s. 20).

(8)  Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for tolylfluanid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013, 11(7):3300. (37 s.).

(9)  Komission päätös 2010/355/EU, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2010, trifluraliinin sisällyttämättä jättämisestä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I (EUVL L 160, 26.6.2010, s. 30).

(10)  Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for trifluralin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013, 11(4):3193. (16 s.).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteet II, III ja V seuraavasti:

1)

Muutetaan liite II seuraavasti:

a)

Korvataan dimetanamidi-p:tä ja proheksadionia koskevat sarakkeet seuraavasti:

”Torjunta-ainejäämät ja jäämien enimmäismäärät (mg/kg)

Koodi

Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismäärää sovelletaan (2)

Dimetenamidi, mukaan luettuina muut sen isomeerien seokset, myös dimetenamidi-p (isomeerien summa)

Proheksadioni (proheksadioni (happo) ja sen suolat proheksadionikalsiumina ilmaistuna)

0100000

1.

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT HEDELMÄT; PÄHKINÄT

0,01 (1)

 

0110000

i)

Sitrushedelmät

 

0,01  (1)

0110010

Greipit (Pomelo, sweetie, tangelo (paitsi mineola), ugli ja muut hybridit)

 

 

0110020

Appelsiinit (Bergamotti, pomeranssi, myrttilehtinen appelsiini ja muut hybridit)

 

 

0110030

Sitruunat (Sitruuna, sukaattisitruuna, sormisukaattisitruuna (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

 

0110040

Limetit

 

 

0110050

Mandariinit (Klementiini, tangeriiini, mineola ja muut hybridit tangori (C. reticulata × sinensis))

 

 

0110990

Muut

 

 

0120000

ii)

Pähkinät

 

0,01  (1)

0120010

Mantelit

 

 

0120020

Parapähkinät

 

 

0120030

Cashewpähkinät

 

 

0120040

Kastanjat

 

 

0120050

Kookospähkinät

 

 

0120060

Hasselpähkinät (Corylus maxima)

 

 

0120070

Australianpähkinät

 

 

0120080

Pekaanipähkinät

 

 

0120090

Pinjansiemenet

 

 

0120100

Pistaasipähkinät

 

 

0120110

Saksanpähkinät

 

 

0120990

Muut

 

 

0130000

iii)

Siemenhedelmät

 

0,1

0130010

Omenat (Metsäomena)

 

 

0130020

Päärynät (Päärynäomena)

 

 

0130030

Kvittenit

 

 

0130040

Mispelit

 

 

0130050

Japaninmispeli

 

 

0130990

Muut

 

 

0140000

iv)

Kivelliset hedelmät

 

0,01  (1)

0140010

Aprikoosit

 

 

0140020

Kirsikat (Imeläkirsikat, hapankirsikat)

 

 

0140030

Persikat (Nektariinit ja vastaavat hybridit)

 

 

0140040

Luumut (Kriikuna, viherluumu, mirabelle-luumu, oratuomenmarja, kiinanjujuba (Ziziphus zizyphus))

 

 

0140990

Muut

 

 

0150000

v)

Marjat ja pienet hedelmät

 

0,01  (1)

0151000

a)

Viinirypäleet

 

 

0151010

Viinirypäleet (syötäviksi tarkoitetut)

 

 

0151020

Viinirypäleet (viinin valmistukseen tarkoitetut)

 

 

0152000

b)

Mansikat

 

 

0153000

c)

Vadelmat ja vatukat

 

 

0153010

Karhunvatukat

 

 

0153020

Sinivatukat (Loganinmarja, teivadelma, boysenmarja, lakka ja muut Rubuksen risteymät)

 

 

0153030

Vadelmat (Japaninvadelma, mesimarja (Rubus arcticus), mesivadelma (Rubus arcticus × Rubus idaeus))

 

 

0153990

Muut

 

 

0154000

d)

Muut marjat ja pienet hedelmät

 

 

0154010

Pensasmustikat (Mustikat)

 

 

0154020

Karpalot (Puolukat (V. vitis-idaea))

 

 

0154030

Herukat (punaiset, mustat ja valkoiset)

 

 

0154040

Karviaismarjat (Myös hybridit muiden Ribes-suvun kasvien kanssa)

 

 

0154050

Ruusunmarjat

 

 

0154060

Mulperinmarjat (Mansikkapuun hedelmä)

 

 

0154070

Acerolakirsikka (Välimeren mispeli) (Kiivimarja (Actinidia arguta))

 

 

0154080

Mustaselja (Musta marja-aronia, pihlaja, tyrni, orapihlaja, marjatuomipihlaja ja muut puumarjat)

 

 

0154990

Muut

 

 

0160000

vi)

Sekalaiset hedelmät

 

0,01  (1)

0161000

a)

Syötäväkuoriset

 

 

0161010

Taatelit

 

 

0161020

Viikunat

 

 

0161030

Syötäviksi tarkoitetut oliivit

 

 

0161040

Kumkvatit (Marumin kumkvatti, nagamin kumkvatti, limekvatti (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.))

 

 

0161050

Karambolat (Bilimbi)

 

 

0161060

Kakit (persimonit, sharonit)

 

 

0161070

Jambolaani (jaavanluumu) (Jaavanomena/vesiomena, malakanjambolaani, ruusuomena, brasiliankirsikka, surinaminkirsikka/grumichama (Eugenia uniflora))

 

 

0161990

Muut

 

 

0162000

b)

Paksukuoriset, pienet

 

 

0162010

Kiivihedelmät

 

 

0162020

Litsi (Pulasan, rambutaani, longaani, mangostani, langsat, salaki)

 

 

0162030

Passionhedelmät

 

 

0162040

Kaktusviikuna

 

 

0162050

Tähtiomena

 

 

0162060

Amerikanpersimoni (kaki) (Musta sapote, valkoinen sapote, vihreä sapote, poutapuu-laji/keltainen sapote ja mammisapote)

 

 

0162990

Muut

 

 

0163000

c)

Paksukuoriset, suuret

 

 

0163010

Avokadot

 

 

0163020

Banaanit (Kääpiöbanaani, plantain (jauhobanaani), omenabanaani)

 

 

0163030

Mangot

 

 

0163040

Papaijat

 

 

0163050

Granaattiomenat

 

 

0163060

Annonat (kirimoijat, cherimoijat) (Annona reticulata, Annona squamosa, ilama (Annona diversifolia) ja muut Annonaceae-heimoon kuuluvat keskikokoiset hedelmät)

 

 

0163070

Guavat (Pitaija (Hylocereus undatus))

 

 

0163080

Ananakset

 

 

0163090

Leipäpuu (Jakkipuun hedelmä)

 

 

0163100

Duriot (durianit)

 

 

0163110

Annonat guanabana

 

 

0163990

Muut

 

 

0200000

2.

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT VIHANNEKSET

0,01 (1)

 

0210000

i)

Juurekset ja juurimukulat

 

0,01  (1)

0211000

a)

Perunat

 

 

0212000

b)

Trooppiset juurekset ja juurimukulat

 

 

0212010

Kassavat (maniokit) (Taaro/dasheen/eddo/japanintaaro, tannia)

 

 

0212020

Bataatit

 

 

0212030

Jamssit (Mukulapapu/jamssipapu, Meksikon jamssipapu)

 

 

0212040

Nuolijuuri

 

 

0212990

Muut

 

 

0213000

c)

Muut juurekset ja juurimukulat paitsi sokerijuurikas

 

 

0213010

Punajuuret

 

 

0213020

Porkkanat

 

 

0213030

Mukulasellerit

 

 

0213040

Piparjuuri (Angelikajuuri, liperinjuuri, gentianjuuri)

 

 

0213050

Maa-artisokat (Mukulapähkämö)

 

 

0213060

Palsternakat

 

 

0213070

Juuripersiljat

 

 

0213080

Retiisit ja retikat (Musta retikka, japaninretikka eli daikon, retiisi ja vastaavat lajikkeet, maakastanja (Cyperus esculentus))

 

 

0213090

Kaurajuuret (Sikojuuri, mustajuuri/espanjankultaohdake, isotakiainen)

 

 

0213100

Lantut

 

 

0213110

Nauriit

 

 

0213990

Muut

 

 

0220000

ii)

Sipulikasvit

 

0,01  (1)

0220010

Valkosipulit

 

 

0220020

Kepasipulit (Muut ruokasipulit hillosipuli/hopeasipuli)

 

 

0220030

Salottisipulit

 

 

0220040

Varhaissipulit ja pillisipulit (Muut vihreät sipulit ja vastaavat lajikkeet)

(+)

 

0220990

Muut

 

 

0230000

iii)

Hedelmävihannekset

 

0,01  (1)

0231000

a)

Solanaceae-heimo

 

 

0231010

Tomaatit (Kirsikkatomaatit, Physalis spp., gojimarjat (Lycium barbarum ja L. chinense), puutomaatit)

 

 

0231020

Paprikat (Maustepaprikat)

 

 

0231030

Munakoisot (Pepino (eli päärynämeloni), S. macrocarpon/antroewa)

 

 

0231040

Okra, ’syötävä hibiskus’

 

 

0231990

Muut

 

 

0232000

b)

Syötäväkuoriset, Cucurbitaceae-heimo

 

 

0232010

Kurkut

 

 

0232020

Avomaankurkut

 

 

0232030

Kesäkurpitsat (Koristekurpitsa, kiekkokurpitsa, pullokurpitsa/kalebassi/lauki (Lagenaria siceraria), kajottikurpitsa, karvaskurkku/bitter melon/sopropo, käärmekurkku, Luffa acutangula/teroi)

 

 

0232990

Muut

 

 

0233000

c)

Paksukuoriset, Cucurbitaceae-heimo

 

 

0233010

Melonit (Kiwano)

 

 

0233020

Kurpitsat (Jättikurpitsa (myöhäinen lajike))

 

 

0233030

Vesimelonit

 

 

0233990

Muut

 

 

0234000

d)

Sokerimaissi (Minimaissi)

 

 

0239000

e)

Muut hedelmävihannekset

 

 

0240000

iv)

Kaalikasvit

 

0,01  (1)

0241000

a)

Kukinnon muodostavat kaalit

 

 

0241010

Parsakaali (Calabrese, peltokaali, kiinalainen parsakaali)

 

 

0241020

Kukkakaali

 

 

0241990

Muut

 

 

0242000

b)

Kerivät kaalit

 

 

0242010

Ruusukaali eli brysselinkaali

 

 

0242020

Keräkaali (Suippokaali, punakaali, savoijinkaali eli kurttukaali, valkokaali)

 

 

0242990

Muut

 

 

0243000

c)

Lehtikaalit

 

 

0243010

Kiinankaali eli salaattikiinankaali (Sareptansinappi, pinaattikiinankaali/paksoi, tatsoi-kaali, sellerikaali/choy sum, kiinankaali/pe-tsai)

 

 

0243020

Lehtikaalit (Lehtikaali, rehukaali, portugalinkaalit, Brassica oleracea palmifolia)

 

 

0243990

Muut

 

 

0244000

d)

Kyssäkaali

 

 

0250000

v)

Lehtivihannekset ja tuoreet yrtit

 

 

0251000

a)

Lehtisalaatti ja muut salaattikasvit, myös Brassicacea-heimo

 

0,01  (1)

0251010

Vuonankaali (Valerianella eriocarpa Desv.)

 

 

0251020

Lehtisalaatti (Keräsalaatti, lollo rosso, rapealehtinen keräsalaatti, sidesalaatti)

(+)

 

0251030

Siloendiivi (Kähäräendiivi (C. endivia var. crispum), salaattisikuri (C. intybus var. foliosum), voikukanlehdet)

 

 

0251040

Vihanneskrassi (Mungopavun idut, sinimailaisen idut)

 

 

0251050

Krassikanankaali

 

 

0251060

Sinappikaali, (rocket, rucola) (Isohietasinappi (Diplotaxis spp.))

 

 

0251070

Mustasinappi

 

 

0251080

Brassica spp:n lehdet ja idut, myös nauriin naatit (Mizuna eli japaninkaali, herneen ja retiisin ja muiden pienilehtisten lajien, mukaan lukien Brassica-lajien, lehdet (korjattu enintään 8-lehtisinä), kyssäkaalin lehdet)

 

 

0251990

Muut

 

 

0252000

b)

Pinaatti ja vastaavat (lehdet)

 

0,01  (1)

0252010

Pinaatti (Uudenseelanninpinaatti, amarantti (pak-khom, tampara), Xanthosoma sagittifoliumin lehdet, Cestrum latifolium)

 

 

0252020

Portulakat (Salaattikleitonia/talviportulakka, vihannesportulakka, suolaheinä, suolayrtti, agretti (Salsola soda))

 

 

0252030

Mangoldi eli lehtijuurikas (Punajuuren lehdet)

 

 

0252990

Muut

 

 

0253000

c)

Viinilehdet (Malabarinpinaatti, banaaninlehdet, Acacia pennata)

 

0,01  (1)

0254000

d)

Vesikrassi (Vesipinaatti/pinaattielämänlanka (Ipomoea aquatica), apilasaniainen (Marsilea crenata), vesimimosa (Neptunia oleracea))

 

0,01  (1)

0255000

e)

Sikuri (valkolehti)

 

0,01  (1)

0256000

f)

Yrtit

(+)

0,02  (1)

0256010

Kirveli

 

 

0256020

Ruohosipuli

 

 

0256030

Yrttiselleri (Fenkolin lehdet, korianterin lehdet, tillin lehdet, kuminan lehdet, liperin lehdet, väinönputki, saksankirveli ja muiden Apiaceae-heimon yrttien lehdet, salaattipiikkiputki (Eryngium foetidum))

 

 

0256040

Persilja (juuripersiljan lehdet)

 

 

0256050

Salvia (Talvikynteli, kesäkynteli, rohtopurasruohon/kurkkuyrtin (Borago officinalis) lehdet)

 

 

0256060

Rosmariini

 

 

0256070

Timjami (Meirami, oregano)

 

 

0256080

Basilika (Sitruunamelissa, minttu, piparminttu, pyhä basilika, makea basilika, kamferibasilika, syötävät kukat (samettikukan ja muiden kukat), rohtosammakonputki (Centella asiatica), Piper sarmentosumin lehdet, curryn lehdet)

 

 

0256090

Laakerinlehti (Sitruunaheinä (Cymbopogon citratus))

 

 

0256100

Rakuuna (Iisoppi)

 

 

0256990

Muut

 

 

0260000

vi)

Palkovihannekset (tuoreet)

 

0,01  (1)

0260010

Tarhapavut (silpimättömät) (Vihreä papu/munuaispapu/ leikko-/ pensas-/salko-/vahapapu, ruusupapu, tarhapapu, parsapapu, guar-papu, soijapapu)

 

 

0260020

Tarhapavut (silvityt) (Härkäpavut, Canavalia ensiformis, limanpapu, mustasilmäpapu/pitkäpapu/ lehmänpapu)

 

 

0260030

Herneet (silpimättömät) (Sokeriherne)

 

 

0260040

Herneet (silvityt) (Tarhaherne, silpoydin- tai sokeriherne, kahviherne)

 

 

0260050

Linssit

 

 

0260990

Muut

 

 

0270000

vii)

Varsivihannekset (tuoreet)

 

0,01  (1)

0270010

Parsa

 

 

0270020

Kardoni eli ruotiartisokka (Rohtopurasruohon/kurkkuyrtin (Borago officinalis) varret)

 

 

0270030

Lehtiselleri

 

 

0270040

Fenkoli

 

 

0270050

Latva-artisokka (Banaaninkukka)

 

 

0270060

Purjo

 

 

0270070

Raparperi

 

 

0270080

Bambunversot

 

 

0270090

Palmunsydämet

 

 

0270990

Muut

 

 

0280000

viii)

Sienet

 

0,01  (1)

0280010

Viljellyt sienet (Herkkusieni, osterivinokas, siitake, sienirihmasto (kasvulliset osat))

 

 

0280020

Luonnonvaraiset sienet (Kantarelli, tryffeli, huhtasieni, herkkutatti)

 

 

0280990

Muut

 

 

0290000

ix)

Merilevät

 

0,01  (1)

0300000

3.

KUIVATUT PALKOKASVIT

0,01 (1)

0,02  (1)

0300010

Pavut (Härkäpavut, haricot-pavut (valkoiset pavut), huilupavut, Canavalia ensiformis, limanpavut, mustasilmäpavut)

 

 

0300020

Linssit

 

 

0300030

Herneet (Kahviherneet, peltoherneet (Pisum sativum subs. sativum), peltonätkelmä)

 

 

0300040

Lupiinit

 

 

0300990

Muut

 

 

0400000

4.

ÖLJYSIEMENET JA ÖLJYSIEMENKASVIT

0,01  (1)

 

0401000

i)

Öljysiemenet

 

 

0401010

Pellavansiemenet

 

0,01  (1)

0401020

Maapähkinät

 

0,9

0401030

Unikonsiemenet

 

0,01  (1)

0401040

Seesaminsiemenet

 

0,01  (1)

0401050

Auringonkukansiemenet

 

0,01  (1)

0401060

Rapsinsiemenet (Rypsinsiemenet, rypsi)

 

0,01  (1)

0401070

Soijapavut

 

0,01  (1)

0401080

Sinapinsiemenet

 

0,01  (1)

0401090

Puuvillansiemenet

 

0,01  (1)

0401100

Kurpitsansiemenet (Muut Cucurbitaceae-heimon kasvien siemenet)

 

0,01  (1)

0401110

Saflori

 

0,01  (1)

0401120

Kurkkuyrtti (Piiankieli/ratamoneidonkieli (Echium plantagineum), peltorusojuuri (Buglossoides arvensis))

 

0,01  (1)

0401130

Ruistankio

 

0,01  (1)

0401140

Hamppu

 

0,01  (1)

0401150

Risiini

 

0,01  (1)

0401990

Muut

 

0,01  (1)

0402000

ii)

Öljysiemenkasvit

 

0,01  (1)

0402010

Öljyoliivit

 

 

0402020

Öljypalmun siemenet

 

 

0402030

Öljypalmun hedelmät

 

 

0402040

Kapok

 

 

0402990

Muut

 

 

0500000

5.

VILJAT

0,01 (1)

 

0500010

Ohra

 

0,1

0500020

Tattari (Amarantti, kvinoa)

 

0,02  (1)

0500030

Maissi

 

0,02  (1)

0500040

Hirssi (Italianpantaheinä, tefheinä, sormihirssi, helmihirssi)

 

0,02  (1)

0500050

Kaura

 

0,1

0500060

Riisi (Intiaaniriisi/villiriisi (Zizania aquatica))

 

0,02  (1)

0500070

Ruis

 

0,1

0500080

Durra

 

0,02  (1)

0500090

Vehnä (Speltti, ruisvehnä)

 

0,1

0500990

Muut (Kanarianhelpin siemenet (Phalaris canariensis))

 

0,02  (1)

0600000

6.

TEE, KAHVI, YRTTIUUTEJUOMAT JA KAAKAO

0,05  (1)

0,05  (1)

0610000

i)

Tee

 

 

0620000

ii)

Kahvipavut

 

 

0630000

iii)

Yrttiuutejuomat (kuivatut)

 

 

0631000

a)

Kukat

 

 

0631010

Kamomillan kukat

 

 

0631020

Hibiskuksen kukat

 

 

0631030

Ruusun terälehdet

 

 

0631040

Jasmiinin kukat (Mustaseljat (Sambucus nigra))

 

 

0631050

Lehmus

 

 

0631990

Muut

 

 

0632000

b)

Lehdet

 

 

0632010

Mansikan lehdet

 

 

0632020

Punapensaan (rooibos) lehdet (Neidonhiuspuun lehdet)

 

 

0632030

Mate

 

 

0632990

Muut

 

 

0633000

c)

Juuret

 

 

0633010

Rohtovirmajuuren juuri

 

 

0633020

Ginsengjuuri

 

 

0633990

Muut

 

 

0639000

d)

Muut yrttiuutejuomat

 

 

0640000

iv)

Kaakaopavut (fermentoidut tai kuivatut)

 

 

0650000

v)

Johanneksenleipäpuu eli karob

 

 

0700000

7.

HUMALA (kuivattu)

0,05  (1)

0,01  (1)

0800000

8.

MAUSTEET

 

 

0810000

i)

Siemenet

0,05  (1)

0,05  (1)

0810010

Anis

 

 

0810020

Ryytineito eli mustakumina

 

 

0810030

Sellerin siemenet (Liperin siemenet)

 

 

0810040

Korianterin siemenet

 

 

0810050

Roomankumina (juustokumina)

 

 

0810060

Tillin siemenet

 

 

0810070

Fenkolinsiemenet

 

 

0810080

Sarviapila

 

 

0810090

Muskottipähkinä

 

 

0810990

Muut

 

 

0820000

ii)

Hedelmät ja marjat

0,05  (1)

0,05  (1)

0820010

Maustepippuri

 

 

0820020

Anispippuri (japaninpippuri)

 

 

0820030

Kumina

 

 

0820040

Kardemumma

 

 

0820050

Katajanmarjat

 

 

0820060

Pippuri (musta-, viher- ja valkopippuri) (Pitkäpippuri, roseepippuri)

 

 

0820070

Vaniljatangot

 

 

0820080

Tamarindi

 

 

0820990

Muut

 

 

0830000

iii)

Kuori/kaarna

0,05  (1)

0,05  (1)

0830010

Kaneli (Kassiakaneli)

 

 

0830990

Muut

 

 

0840000

iv)

Juuret tai juurakko

 

 

0840010

Lakritsi

0,05  (1)

0,05  (1)

0840020

Inkivääri

0,05  (1)

0,05  (1)

0840030

Kurkuma

0,05  (1)

0,05  (1)

0840040

Piparjuuri

(+)

(+)

0840990

Muut

0,05  (1)

0,05  (1)

0850000

v)

Nuput/silmut

0,05  (1)

0,05  (1)

0850010

Mausteneilikat

 

 

0850020

Kaprikset

 

 

0850990

Muut

 

 

0860000

vi)

Luotit

0,05  (1)

0,05  (1)

0860010

Maustesahrami

 

 

0860990

Muut

 

 

0870000

vii)

Siemenvaippa

0,05  (1)

0,05  (1)

0870010

Muskottikukka

 

 

0870990

Muut

 

 

0900000

9.

SOKERIKASVIT

0,01  (1)

0,01  (1)

0900010

Sokerijuurikas

 

 

0900020

Sokeriruoko

 

 

0900030

Salaattisikuri

 

 

0900990

Muut

 

 

1000000

10.

MAAELÄINPERÄISET TUOTTEET

 

 

1010000

i)

Kudos

0,01  (1)

0,01  (1)

1011000

a)

Siat

 

 

1011010

Lihas

 

 

1011020

Rasva

 

 

1011030

Maksa

 

 

1011040

Munuaiset

 

 

1011050

Muut syötävät osat

 

 

1011990

Muut

 

 

1012000

b)

Naudat

 

 

1012010

Lihas

 

 

1012020

Rasva

 

 

1012030

Maksa

 

 

1012040

Munuaiset

 

 

1012050

Muut syötävät osat

 

 

1012990

Muut

 

 

1013000

c)

Lampaat

 

 

1013010

Lihas

 

 

1013020

Rasva

 

 

1013030

Maksa

 

 

1013040

Munuaiset

 

 

1013050

Muut syötävät osat

 

 

1013990

Muut

 

 

1014000

d)

Vuohet

 

 

1014010

Lihas

 

 

1014020

Rasva

 

 

1014030

Maksa

 

 

1014040

Munuaiset

 

 

1014050

Muut syötävät osat

 

 

1014990

Muut

 

 

1015000

e)

Hevoset, aasit, muulit tai muuliaasit

 

 

1015010

Lihas

 

 

1015020

Rasva

 

 

1015030

Maksa

 

 

1015040

Munuaiset

 

 

1015050

Muut syötävät osat

 

 

1015990

Muut

 

 

1016000

f)

Siipikarja – kanat, hanhet, ankat, kalkkunat ja helmikanat – strutsit, kyyhkyset

 

 

1016010

Lihas

 

 

1016020

Rasva

 

 

1016030

Maksa

 

 

1016040

Munuaiset

 

 

1016050

Muut syötävät osat

 

 

1016990

Muut

 

 

1017000

g)

Muut tuotantoeläimet (Jänikset, kengurut, hirvieläimet)

 

 

1017010

Lihas

 

 

1017020

Rasva

 

 

1017030

Maksa

 

 

1017040

Munuaiset

 

 

1017050

Muut syötävät osat

 

 

1017990

Muut

 

 

1020000

ii)

Maito

0,01  (1)

0,01 (1)

1020010

Nautaeläimet

 

 

1020020

Lampaat

 

 

1020030

Vuohet

 

 

1020040

Hevoset

 

 

1020990

Muut

 

 

1030000

iii)

Linnunmunat

0,01  (1)

0,01  (1)

1030010

Kanat

 

 

1030020

Ankat

 

 

1030030

Hanhet

 

 

1030040

Viiriäiset

 

 

1030990

Muut

 

 

1040000

iv)

Hunaja (Kuningatarhyytelö, siitepöly, hunaja mehiläiskennossa (kennohunaja))

0,05  (1)

0,05 (1)

1050000

v)

Sammakkoeläimet ja matelijat (Sammakonreidet, krokotiilit)

0,01  (1)

0,01  (1)

1060000

vi)

Etanat

0,01  (1)

0,01  (1)

1070000

vii)

Muut maaeläinperäiset tuotteet (Luonnonvarainen riista)

0,01  (1)

0,01  (1)

b)

Lisätään bifenoksia koskeva sarake seuraavasti:

”Torjunta-ainejäämät ja jäämien enimmäismäärät (mg/kg)

Koodi

Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan (4)

Bifenoksi (F)

0100000

1.

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT HEDELMÄT; PÄHKINÄT

0,01  (3)

0110000

i)

Sitrushedelmät

 

0110010

Greipit (Pomelo, sweetie, tangelo (paitsi mineola), ugli ja muut hybridit)

 

0110020

Appelsiinit (Bergamotti, pomeranssi, myrttilehtinen appelsiini ja muut hybridit)

 

0110030

Sitruunat (Sitruuna, sukaattisitruuna, sormisukaattisitruuna (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

0110040

Limetit

 

0110050

Mandariinit (Klementiini, tangeriiini, mineola ja muut hybridit tangori (C. reticulata × sinensis))

 

0110990

Muut

 

0120000

ii)

Pähkinät

 

0120010

Mantelit

 

0120020

Parapähkinät

 

0120030

Cashewpähkinät

 

0120040

Kastanjat

 

0120050

Kookospähkinät

 

0120060

Hasselpähkinät (Corylus maxima)

 

0120070

Australianpähkinät

 

0120080

Pekaanipähkinät

 

0120090

Pinjansiemenet

 

0120100

Pistaasipähkinät

 

0120110

Saksanpähkinät

 

0120990

Muut

 

0130000

iii)

Siemenhedelmät

 

0130010

Omenat (Metsäomena)

 

0130020

Päärynät (Päärynäomena)

 

0130030

Kvittenit

 

0130040

Mispelit

 

0130050

Japaninmispeli

 

0130990

Muut

 

0140000

iv)

Kivelliset hedelmät

 

0140010

Aprikoosit

 

0140020

Kirsikat (Imeläkirsikat, hapankirsikat)

 

0140030

Persikat (Nektariinit ja vastaavat hybridit)

 

0140040

Luumut (Kriikuna, viherluumu, mirabelle-luumu, oratuomenmarja, kiinanjujuba (Ziziphus zizyphus))

 

0140990

Muut

 

0150000

v)

Marjat ja pienet hedelmät

 

0151000

a)

Viinirypäleet

 

0151010

Viinirypäleet (syötäviksi tarkoitetut)

 

0151020

Viinirypäleet (viinin valmistukseen tarkoitetut)

 

0152000

b)

Mansikat

 

0153000

c)

Vadelmat ja vatukat

 

0153010

Karhunvatukat

 

0153020

Sinivatukat (Loganinmarja, teivadelma, boysenmarja, lakka ja muut Rubuksen risteymät)

 

0153030

Vadelmat (Japaninvadelma, mesimarja (Rubus arcticus), mesivadelma (Rubus arcticus × Rubus idaeus))

 

0153990

Muut

 

0154000

d)

Muut marjat ja pienet hedelmät

 

0154010

Pensasmustikat (Mustikat)

 

0154020

Karpalot (Puolukat (V. vitis-idaea))

 

0154030

Herukat (punaiset, mustat ja valkoiset)

 

0154040

Karviaismarjat (Myös hybridit muiden Ribes-suvun kasvien kanssa)

 

0154050

Ruusunmarjat

 

0154060

Mulperinmarjat (Mansikkapuun hedelmä)

 

0154070

Acerolakirsikka (Välimeren mispeli) (Kiivimarja (Actinidia arguta))

 

0154080

Mustaselja (Musta marja-aronia, pihlaja, tyrni, orapihlaja, marjatuomipihlaja ja muut puumarjat)

 

0154990

Muut

 

0160000

vi)

Sekalaiset hedelmät

 

0161000

a)

Syötäväkuoriset

 

0161010

Taatelit

 

0161020

Viikunat

 

0161030

Syötäviksi tarkoitetut oliivit

 

0161040

Kumkvatit (Marumin kumkvatti, nagamin kumkvatti, limekvatti (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.))

 

0161050

Karambolat (Bilimbi)

 

0161060

Kakit (persimonit, sharonit)

 

0161070

Jambolaani (jaavanluumu) (Jaavanomena/vesiomena, malakanjambolaani, ruusuomena, brasiliankirsikka, surinaminkirsikka/grumichama (Eugenia uniflora))

 

0161990

Muut

 

0162000

b)

Paksukuoriset, pienet

 

0162010

Kiivihedelmät

 

0162020

Litsi (Pulasan, rambutaani, longaani, mangostani, langsat, salaki)

 

0162030

Passionhedelmät

 

0162040

Kaktusviikuna

 

0162050

Tähtiomena

 

0162060

Amerikanpersimoni (kaki) (Musta sapote, valkoinen sapote, vihreä sapote, poutapuu-laji/keltainen sapote ja mammisapote)

 

0162990

Muut

 

0163000

c)

Paksukuoriset, suuret

 

0163010

Avokadot

 

0163020

Banaanit (Kääpiöbanaani, plantain (jauhobanaani), omenabanaani)

 

0163030

Mangot

 

0163040

Papaijat

 

0163050

Granaattiomenat

 

0163060

Annonat (kirimoijat, cherimoijat) (Annona reticulata, Annona squamosa, ilama (Annona diversifolia) ja muut Annonaceae-heimoon kuuluvat keskikokoiset hedelmät)

 

0163070

Guavat (Pitaija (Hylocereus undatus))

 

0163080

Ananakset

 

0163090

Leipäpuu (Jakkipuun hedelmä)

 

0163100

Duriot (durianit)

 

0163110

Annonat guanabana

 

0163990

Muut

 

0200000

2.

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT VIHANNEKSET

 

0210000

i)

Juurekset ja juurimukulat

0,01  (3)

0211000

a)

Perunat

 

0212000

b)

Trooppiset juurekset ja juurimukulat

 

0212010

Kassavat (maniokit) (Taaro/dasheen/eddo/japanintaaro, tannia)

 

0212020

Bataatit

 

0212030

Jamssit (Mukulapapu/jamssipapu, Meksikon jamssipapu)

 

0212040

Nuolijuuri

 

0212990

Muut

 

0213000

c)

Muut juurekset ja juurimukulat paitsi sokerijuurikas

 

0213010

Punajuuret

 

0213020

Porkkanat

 

0213030

Mukulasellerit

 

0213040

Piparjuuri (Angelikajuuri, liperinjuuri, gentianjuuri)

 

0213050

Maa-artisokat (Mukulapähkämö)

 

0213060

Palsternakat

 

0213070

Juuripersiljat

 

0213080

Retiisit ja retikat (Musta retikka, japaninretikka eli daikon, retiisi ja vastaavat lajikkeet, maakastanja (Cyperus esculentus))

 

0213090

Kaurajuuret (Sikojuuri, mustajuuri/espanjankultaohdake, isotakiainen)

 

0213100

Lantut

 

0213110

Nauriit

 

0213990

Muut

 

0220000

ii)

Sipulikasvit

0,01  (3)

0220010

Valkosipulit

 

0220020

Kepasipulit (Muut ruokasipulit hillosipuli/hopeasipuli)

 

0220030

Salottisipulit

 

0220040

Varhaissipulit ja pillisipulit (Muut vihreät sipulit ja vastaavat lajikkeet)

 

0220990

Muut

 

0230000

iii)

Hedelmävihannekset

0,01  (3)

0231000

a)

Solanaceae-heimo

 

0231010

Tomaatit (Kirsikkatomaatit, Physalis spp., gojimarjat (Lycium barbarum ja L. chinense), puutomaatit)

 

0231020

Paprikat (Maustepaprikat)

 

0231030

Munakoisot (Pepino (eli päärynämeloni), S. macrocarpon/antroewa)

 

0231040

Okra, ’syötävä hibiskus’

 

0231990

Muut

 

0232000

b)

Syötäväkuoriset, Cucurbitaceae-heimo

 

0232010

Kurkut

 

0232020

Avomaankurkut

 

0232030

Kesäkurpitsat (Koristekurpitsa, kiekkokurpitsa, pullokurpitsa/kalebassi/lauki (Lagenaria siceraria), kajottikurpitsa, karvaskurkku/bitter melon/sopropo, käärmekurkku, Luffa acutangula/teroi)

 

0232990

Muut

 

0233000

c)

Paksukuoriset, Cucurbitaceae-heimo

 

0233010

Melonit (Kiwano)

 

0233020

Kurpitsat (Jättikurpitsa (myöhäinen lajike))

 

0233030

Vesimelonit

 

0233990

Muut

 

0234000

d)

Sokerimaissi (Minimaissi)

 

0239000

e)

Muut hedelmävihannekset

 

0240000

iv)

Kaalikasvit

0,01  (3)

0241000

a)

Kukinnon muodostavat kaalit

 

0241010

Parsakaali (Calabrese, peltokaali, kiinalainen parsakaali)

 

0241020

Kukkakaali

 

0241990

Muut

 

0242000

b)

Kerivät kaalit

 

0242010

Ruusukaali eli brysselinkaali

 

0242020

Keräkaali (Suippokaali, punakaali, savoijinkaali eli kurttukaali, valkokaali)

 

0242990

Muut

 

0243000

c)

Lehtikaalit

 

0243010

Kiinankaali eli salaattikiinankaali (Sareptansinappi, pinaattikiinankaali/paksoi, tatsoi-kaali, sellerikaali/choy sum, kiinankaali/pe-tsai)

 

0243020

Lehtikaalit (Lehtikaali, rehukaali, portugalinkaalit, Brassica oleracea palmifolia)

 

0243990

Muut

 

0244000

d)

Kyssäkaali

 

0250000

v)

Lehtivihannekset ja tuoreet yrtit

 

0251000

a)

Lehtisalaatti ja muut salaattikasvit, myös Brassicacea-heimo

0,01  (3)

0251010

Vuonankaali (Valerianella eriocarpa Desv.)

 

0251020

Lehtisalaatti (Keräsalaatti, lollo rosso, rapealehtinen keräsalaatti, sidesalaatti)

 

0251030

Siloendiivi (Kähäräendiivi (C. endivia var. crispum), salaattisikuri (C. intybus var. foliosum), voikukanlehdet)

 

0251040

Vihanneskrassi (Mungopavun idut, sinimailaisen idut)

 

0251050

Krassikanankaali

 

0251060

Sinappikaali, (rocket, rucola) (Isohietasinappi (Diplotaxis spp.))

 

0251070

Mustasinappi

 

0251080

Brassica spp:n lehdet ja idut, myös nauriin naatit (Mizuna eli japaninkaali, herneen ja retiisin ja muiden pienilehtisten lajien, mukaan lukien Brassica-lajien, lehdet (korjattu enintään 8-lehtisinä), kyssäkaalin lehdet)

 

0251990

Muut

 

0252000

b)

Pinaatti ja vastaavat (lehdet)

0,01  (3)

0252010

Pinaatti (Uudenseelanninpinaatti, amarantti (pak-khom, tampara), Xanthosoma sagittifoliumin lehdet, Cestrum latifolium)

 

0252020

Portulakat (Salaattikleitonia/talviportulakka, vihannesportulakka, suolaheinä, suolayrtti, agretti (Salsola soda))

 

0252030

Mangoldi eli lehtijuurikas (Punajuuren lehdet)

 

0252990

Muut

 

0253000

c)

Viinilehdet (Malabarinpinaatti, banaaninlehdet, Acacia pennata)

0,01  (3)

0254000

d)

Vesikrassi (Vesipinaatti/pinaattielämänlanka (Ipomoea aquatica), apilasaniainen (Marsilea crenata), vesimimosa (Neptunia oleracea))

0,01  (3)

0255000

e)

Sikuri (valkolehti)

0,01  (3)

0256000

f)

Yrtit

0,02  (3)

0256010

Kirveli

 

0256020

Ruohosipuli

 

0256030

Yrttiselleri (Fenkolin lehdet, korianterin lehdet, tillin lehdet, kuminan lehdet, liperin lehdet, väinönputki, saksankirveli ja muiden Apiaceae-heimon yrttien lehdet, salaattipiikkiputki (Eryngium foetidum))

 

0256040

Persilja (juuripersiljan lehdet)

 

0256050

Salvia (Talvikynteli, kesäkynteli, rohtopurasruohon/kurkkuyrtin (Borago officinalis) lehdet)

 

0256060

Rosmariini

 

0256070

Timjami (Meirami, oregano)

 

0256080

Basilika (Sitruunamelissa, minttu, piparminttu, pyhä basilika, makea basilika, kamferibasilika, syötävät kukat (samettikukan ja muiden kukat), rohtosammakonputki (Centella asiatica), Piper sarmentosumin lehdet, curryn lehdet)

 

0256090

Laakerinlehti (Sitruunaheinä (Cymbopogon citratus))

 

0256100

Rakuuna (Iisoppi)

 

0256990

Muut

 

0260000

vi)

Palkovihannekset (tuoreet)

0,01  (3)

0260010

Tarhapavut (silpimättömät) (Vihreä papu/munuaispapu/ leikko-/ pensas-/salko-/vahapapu, ruusupapu, tarhapapu, parsapapu, guar-papu, soijapapu)

 

0260020

Tarhapavut (silvityt) (Härkäpavut, Canavalia ensiformis, limanpapu, mustasilmäpapu/pitkäpapu/ lehmänpapu)

 

0260030

Herneet (silpimättömät) (Sokeriherne)

 

0260040

Herneet (silvityt) (Tarhaherne, silpoydin- tai sokeriherne, kahviherne)

 

0260050

Linssit

 

0260990

Muut

 

0270000

vii)

Varsivihannekset (tuoreet)

0,01  (3)

0270010

Parsa

 

0270020

Kardoni eli ruotiartisokka (Rohtopurasruohon/kurkkuyrtin (Borago officinalis) varret)

 

0270030

Lehtiselleri

 

0270040

Fenkoli

 

0270050

Latva-artisokka (Banaaninkukka)

 

0270060

Purjo

 

0270070

Raparperi

 

0270080

Bambunversot

 

0270090

Palmunsydämet

 

0270990

Muut

 

0280000

viii)

Sienet

0,01  (3)

0280010

Viljellyt sienet (Herkkusieni, osterivinokas, siitake, sienirihmasto (kasvulliset osat))

 

0280020

Luonnonvaraiset sienet (Kantarelli, tryffeli, huhtasieni, herkkutatti)

 

0280990

Muut

 

0290000

ix)

Merilevät

0,01  (3)

0300000

3.

KUIVATUT PALKOKASVIT

0,01  (3)

0300010

Pavut (Härkäpavut, haricot-pavut (valkoiset pavut), huilupavut, Canavalia ensiformis, limanpavut, mustasilmäpavut)

 

0300020

Linssit

 

0300030

Herneet (Kahviherneet, peltoherneet (Pisum sativum subs. sativum), peltonätkelmä)

 

0300040

Lupiinit

 

0300990

Muut

 

0400000

4.

ÖLJYSIEMENET JA ÖLJYSIEMENKASVIT

0,01  (3)

0401000

i)

Öljysiemenet

 

0401010

Pellavansiemenet

 

0401020

Maapähkinät

 

0401030

Unikonsiemenet

 

0401040

Seesaminsiemenet

 

0401050

Auringonkukansiemenet

(+)

0401060

Rapsinsiemenet (Rypsinsiemenet, rypsi)

(+)

0401070

Soijapavut

 

0401080

Sinapinsiemenet

 

0401090

Puuvillansiemenet

 

0401100

Kurpitsansiemenet (Muut Cucurbitaceae-heimon kasvien siemenet)

 

0401110

Saflori

 

0401120

Kurkkuyrtti (Piiankieli/ratamoneidonkieli (Echium plantagineum), peltorusojuuri (Buglossoides arvensis))

 

0401130

Ruistankio

 

0401140

Hamppu

 

0401150

Risiini

 

0401990

Muut

 

0402000

ii)

Öljysiemenkasvit

 

0402010

Öljyoliivit

 

0402020

Öljypalmun siemenet

 

0402030

Öljypalmun hedelmät

 

0402040

Kapok

 

0402990

Muut

 

0500000

5.

VILJAT

 

0500010

Ohra

0,02

0500020

Tattari (Amarantti, kvinoa)

0,01  (3)

0500030

Maissi

0,01  (3)

0500040

Hirssi (Italianpantaheinä, tefheinä, sormihirssi, helmihirssi)

0,01  (3)

0500050

Kaura

0,02

0500060

Riisi (Intiaaniriisi/villiriisi (Zizania aquatica))

0,01  (3)

0500070

Ruis

0,02

0500080

Durra

0,01  (3)

0500090

Vehnä (Speltti, ruisvehnä)

0,02

0500990

Muut (Kanarianhelpin siemenet (Phalaris canariensis))

0,01  (3)

0600000

6.

TEE, KAHVI, YRTTIUUTEJUOMAT JA KAAKAO

0,05 (3)

0610000

i)

Tee

 

0620000

ii)

Kahvipavut

 

0630000

iii)

Yrttiuutejuomat (kuivatut)

 

0631000

a)

Kukat

 

0631010

Kamomillan kukat

 

0631020

Hibiskuksen kukat

 

0631030

Ruusun terälehdet

 

0631040

Jasmiinin kukat (Mustaseljat (Sambucus nigra))

 

0631050

Lehmus

 

0631990

Muut

 

0632000

b)

Lehdet

 

0632010

Mansikan lehdet

 

0632020

Punapensaan (rooibos) lehdet (Neidonhiuspuun lehdet)

 

0632030

Mate

 

0632990

Muut

 

0633000

c)

Juuret

 

0633010

Rohtovirmajuuren juuri

 

0633020

Ginsengjuuri

 

0633990

Muut

 

0639000

d)

Muut yrttiuutejuomat

 

0640000

iv)

Kaakaopavut (fermentoidut tai kuivatut)

 

0650000

v)

Johanneksenleipäpuu eli karob

 

0700000

7.

HUMALA (kuivattu)

0,05 (3)

0800000

8.

MAUSTEET

 

0810000

i)

Siemenet

0,05 (3)

0810010

Anis

 

0810020

Ryytineito eli mustakumina

 

0810030

Sellerin siemenet (Liperin siemenet)

 

0810040

Korianterin siemenet

 

0810050

Roomankumina (juustokumina)

 

0810060

Tillin siemenet

 

0810070

Fenkolinsiemenet

 

0810080

Sarviapila

 

0810090

Muskottipähkinä

 

0810990

Muut

 

0820000

ii)

Hedelmät ja marjat

0,05 (3)

0820010

Maustepippuri

 

0820020

Anispippuri (japaninpippuri)

 

0820030

Kumina

 

0820040

Kardemumma

 

0820050

Katajanmarjat

 

0820060

Pippuri (musta-, viher- ja valkopippuri) (Pitkäpippuri, roseepippuri)

 

0820070

Vaniljatangot

 

0820080

Tamarindi

 

0820990

Muut

 

0830000

iii)

Kuori/kaarna

0,05 (3)

0830010

Kaneli (Kassiakaneli)

 

0830990

Muut

 

0840000

iv)

Juuret tai juurakko

 

0840010

Lakritsi

0,05 (3)

0840020

Inkivääri

0,05 (3)

0840030

Kurkuma

0,05 (3)

0840040

Piparjuuri

(+)

0840990

Muut

0,05 (3)

0850000

v)

Nuput/silmut

0,05 (3)

0850010

Mausteneilikat

 

0850020

Kaprikset

 

0850990

Muut

 

0860000

vi)

Luotit

0,05 (3)

0860010

Maustesahrami

 

0860990

Muut

 

0870000

vii)

Siemenvaippa

0,05 (3)

0870010

Muskottikukka

 

0870990

Muut

 

0900000

9.

SOKERIKASVIT

0,01  (3)

0900010

Sokerijuurikas

 

0900020

Sokeriruoko

 

0900030

Salaattisikuri

 

0900990

Muut

 

1000000

10.

MAAELÄINPERÄISET TUOTTEET

 

1010000

i)

Kudos

0,01  (3)

1011000

a)

Siat

 

1011010

Lihas

 

1011020

Rasva

 

1011030

Maksa

 

1011040

Munuaiset

 

1011050

Muut syötävät osat

 

1011990

Muut

 

1012000

b)

Naudat

 

1012010

Lihas

 

1012020

Rasva

 

1012030

Maksa

 

1012040

Munuaiset

 

1012050