EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0801

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 801/2014, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2014 , turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoon kuuluvan unionin uudelleensijoittamisohjelman määrärahojen jakamiseen liittyvän aikataulun ja muiden toteuttamisedellytysten vahvistamisesta

OJ L 219, 25.7.2014, p. 19–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/07/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/801/oj

25.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 219/19


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 801/2014,

annettu 24 päivänä heinäkuuta 2014,

turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoon kuuluvan unionin uudelleensijoittamisohjelman määrärahojen jakamiseen liittyvän aikataulun ja muiden toteuttamisedellytysten vahvistamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston perustamisesta 16 päivänä huhtikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 516/2014 (1) ja erityisesti sen 17 artiklan 8 kohdan,

on kuullut turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoon sekä poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineeseen sovellettavista yleisistä säännöksistä 16 päivänä huhtikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 514/2014 (2) 59 artiklan 1 kohdassa perustettua turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston sekä sisäisen turvallisuuden rahaston komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 516/2014 15 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla myönnettyjen määrien lisäksi jäsenvaltiot saavat joka toinen vuosi täydentävän määrän kutakin uudelleensijoitettua henkilöä kohti.

(2)

Täydentävien määrien laskemista varten huomioon otettavia jaksoja olisi täsmennettävä. On asianmukaista vahvistaa kolme uudelleensijoittamisjaksoa, joista kutakin varten jäsenvaltiolle voidaan osoittaa täydentäviä määriä.

(3)

Jos vuonna 2017 vaikuttaa siltä, että asetuksen (EU) N:o 516/2014 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja unionin yhteisiä uudelleensijoittamista koskevia painopisteitä on tarpeen tarkistaa vuonna 2019, vuodet 2018–2020 kattava kolmas uudelleensijoittamisjakso voidaan rajoittaa vuosiin 2018 ja 2019. Jos näin tehdään, tätä asetusta muutetaan siten, että vuodesta 2020 tehdään uusi uudelleensijoittamisjakso.

(4)

Jotta komissio voi vahvistaa kutakin uudelleensijoittamisjaksoa koskevat täydentävät määrät uudelleensijoittamista varten, kunkin jäsenvaltion olisi toimitettava komissiolle arvio niiden henkilöiden määrästä, jotka se aikoo uudelleensijoittaa kyseisen jakson aikana. Arvio olisi toimitettava komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 802/2014 (3) 2 artiklassa perustetun sähköisen tietojenvaihtojärjestelmän kautta.

(5)

Asetuksessa (EU) N:o 516/2014 säädetään, että uudelleensijoittamiseen tarkoitetut täydentävät määrät osoitetaan jäsenvaltioille ensimmäisen kerran yksilöllisissä rahoituspäätöksissä, joilla hyväksytään niiden kansallinen ohjelma asetuksen (EU) N:o 514/2014 14 artiklan mukaisesti. Vuodet 2014 ja 2015 kattavan uudelleensijoittamisjakson osalta komissiolle toimitettaviin kansallisiin ohjelmiin olisi tämän vuoksi sisällyttävä arvio niiden henkilöiden määrästä, jotka jäsenvaltio aikoo uudelleensijoittaa kyseisen jakson aikana. Muiden uudelleensijoittamisjaksojen osalta kunkin jäsenvaltion olisi esitettävä arvionsa viimeistään 15 päivänä syyskuuta vuonna, joka edeltää asianomaista uudelleensijoittamisjaksoa.

(6)

Kullekin jäsenvaltiolle osoitettava uudelleensijoittamiseen tarkoitettu täydentävä määrä perustuu arvioon niiden henkilöiden määrästä, jotka jäsenvaltio aikoo uudelleensijoittaa. Jotta täydentävä määrä maksettaisiin, asianomaisten henkilöiden olisi oltava tosiasiallisesti uudelleensijoitettuja kyseisen jakson alusta asti ja kuusi kuukautta kyseisen jakson päättymisen jälkeen.

(7)

Jotta jäsenvaltiolle maksettaisiin täydentävä määrä, joka perustuu kertakorvaukseen kutakin uudelleensijoittautunutta henkilöä kohden, sen olisi ilmoitettava komissiolle niiden henkilöiden määrä, jotka ovat oikeutettuja maksuun. Jäsenvaltioiden olisi säilytettävä todisteet henkilöistä, jotka ovat oikeutettuja maksuun.

(8)

Asetus (EU) N:o 516/2014 sitoo Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Irlantia, ja tämän seurauksena niitä sitoo myös tämä asetus.

(9)

Asetus (EU) N:o 516/2014 ja tämä asetus eivät sido Tanskaa.

(10)

Tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden pikaisen soveltamisen varmistamiseksi ja kansallisten ohjelmien hyväksymisen viiveiden estämiseksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Uudelleensijoitettuja henkilöitä varten tarkoitetun täydentävän määrän myöntäminen

1.   Kunkin jäsenvaltion on toimitettava asetuksen (EU) N:o 516/2014 17 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun uudelleensijoitetuista henkilöistä maksettavan täydentävän määrän myöntämistä varten komissiolle arvio niiden henkilöiden määrästä, jotka se aikoo uudelleensijoittaa seuraavina jaksoina:

a)

vuodet 2014 ja 2015,

b)

vuodet 2016 ja 2017,

c)

vuodet 2018, 2019 ja 2020.

2.   Arvioihin on sisällyttävä niiden henkilöiden määrä, jotka kuuluvat johonkin asetuksen (EU) N:o 516/2014 17 artiklan 2 kohdassa määriteltyyn painopisteluokkaan tai -ryhmään. Ne on toimitettava täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 802/2014 2 artiklassa perustetun sähköisen tiedonvaihtojärjestelmän kautta seuraavasti:

a)

vuosia 2014 ja 2015 koskevan arvion on sisällyttävä asetuksen (EU N:o 514/2014 14 artiklan mukaisesti toimitettavaan jäsenvaltion kansalliseen ohjelmaan;

b)

vuosia 2016 ja 2017 koskeva arvio on toimitettava viimeistään 15 päivänä syyskuuta 2015;

c)

vuosia 2018–2020 koskeva arvio on toimitettava viimeistään 15 päivänä syyskuuta 2017.

3.   Komissio tarkastelee arvioita ja päättää mahdollisimman nopeasti kullekin jäsenvaltiolle osoitettavasta täydentävästä määrästä asetuksen (EU) N:o 516/2014 17 artiklan 9 kohdan mukaisesti.

2 artikla

Oikeus uudelleensijoitettuja henkilöitä varten tarkoitettuun täydentävään määrään ja raportointi

1.   Jotta täydentävä määrä maksettaisiin, asianomaisten henkilöiden olisi oltava tosiasiallisesti uudelleensijoitettuja kyseisen jakson alusta asti ja kuusi kuukautta kyseisen jakson päättymisen jälkeen.

Jäsenvaltioiden on säilytettävä tarpeelliset tiedot uudelleensijoitettujen henkilöiden henkilöllisyyden ja uudelleensijoittautumisen ajankohdan asianmukaista selvittämistä varten.

Niiden henkilöiden osalta, jotka kuuluvat asetuksen (EU) N:o 516/2014 17 artiklan 2 kohdassa määriteltyihin painopisteluokkiin tai -ryhmiin, jäsenvaltioiden on myös säilytettävä todisteet siitä, että nämä kuuluvat asianomaisiin henkilöiden painopisteluokkiin tai -ryhmiin.

2.   Kunkin jäsenvaltion, joille on osoitettu täydentävä määrä uudelleensijoittamista varten, on sisällytettävä asetuksen (EU) N:o 514/2014 39 artiklassa säädettyyn vuotuiseen tilitykseen niiden uudelleensijoitettujen henkilöiden määrä, jotka ovat oikeutettuja täydentävään määrään, ja näistä niiden henkilöiden määrä, jotka kuuluvat asetuksen (EU) N:o 516/2014 17 artiklan 2 kohdassa määriteltyihin painopisteluokkiin tai -ryhmiin. Kukin uudelleensijoitettu henkilö voidaan ottaa huomioon ainoastaan kerran.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.

Tehty Brysselissä 24 päivänä heinäkuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 150, 20.5.2014, s. 168.

(2)  EUVL L 150, 20.5.2014, s. 112.

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 802/2014, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2014, kansallisten ohjelmien mallien sekä komission ja jäsenvaltioiden välisen sähköisen tiedonvaihtojärjestelmän ehtojen ja edellytysten vahvistamisesta turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoon sekä poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineeseen sovellettavista yleisistä säännöksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 514/2014 mukaisesti (katso tämän virallisen lehden sivu 22).


Top