EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0698

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 698/2014, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2014 , asetuksen (EY) N:o 2076/2002 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Bacillus thuringiensisin delta-endotoksiinista ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

EUVL L 184, 25.6.2014, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/698/oj

25.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 184/4


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 698/2014,

annettu 24 päivänä kesäkuuta 2014,

asetuksen (EY) N:o 2076/2002 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Bacillus thuringiensisin delta-endotoksiinista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (1) ja erityisesti sen 78 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Bacillus thuringiensisin delta-endotoksiini mainitaan komission asetuksen (EY) N:o 2076/2002 (2) liitteen I luettelossa tehoaineista, joita ei ole sisällytetty tehoaineina neuvoston direktiivin 91/414/ETY (3) liitteeseen I. Luetteloon sisällyttäminen johtui siitä, että kyseisen tehoaineen osalta ei ollut annettu sitoumusta jatkaa tarvittavan asiakirja-aineiston valmistelua.

(2)

Komissio on tietoinen siitä, että Bacillus thuringiensisin delta-endotoksiinin sisällyttäminen asetuksen (EY) N:o 2076/2002 liitteessä I olevaan luetteloon voisi aiheuttaa sekaannusta, koska komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 540/2011 (4) mainitaan useita Bacillus thuringiensisin kantoja hyväksyttyinä tehoaineina.

(3)

Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 2076/2002 liitettä I olisi muutettava,

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 2076/2002 muuttaminen

Poistetaan asetuksen (EY) N:o 2076/2002 liitteestä I merkintä ”Bacillus thuringiensisin delta-endotoksiini”.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä kesäkuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 2076/2002, annettu 20 päivänä marraskuuta 2002, neuvoston direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun määräajan pidentämisestä ja eräiden tehoaineiden sisällyttämättä jättämisestä kyseisen direktiivin liitteeseen I sekä näitä aineita sisältävien kasvinsuojeluaineiden lupien peruuttamisesta (EYVL L 319, 23.11.2002, s. 3).

(3)  Neuvoston direktiivi 91/414/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1991, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta (EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1).

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 540/2011, annettu 25 päivänä toukokuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta hyväksyttyjen tehoaineiden luettelon osalta (EUVL L 153, 11.6.2011, s. 1).


Top