EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0696

Komission asetus (EU) N:o 696/2014, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2014 , asetuksen (EY) N:o 1881/2006 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on erukahapon enimmäismääristä kasviöljyissä ja -rasvoissa sekä kasviöljyjä ja -rasvoja sisältävissä elintarvikkeissa ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

EUVL L 184, 25.6.2014, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/05/2023; Implisiittinen kumoaja 32023R0915

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/696/oj

25.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 184/1


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 696/2014,

annettu 24 päivänä kesäkuuta 2014,

asetuksen (EY) N:o 1881/2006 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on erukahapon enimmäismääristä kasviöljyissä ja -rasvoissa sekä kasviöljyjä ja -rasvoja sisältävissä elintarvikkeissa

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikkeissa olevia vieraita aineita koskevista yhteisön menettelyistä 8 päivänä helmikuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 315/93 (1) ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1881/2006 (2) vahvistetaan elintarvikkeissa esiintyvien vierasaineiden enimmäismäärät.

(2)

Neuvoston direktiivissä 76/621/ETY (3) on säädetty elintarvikkeena sellaisenaan käytettävien öljyjen ja rasvojen sekä elintarvikkeiden, joihin on lisätty öljyjä ja rasvoja, sisältämän erukahapon enimmäispitoisuudesta. Luontainen kasvitoksiini erukahappo on asetuksessa (ETY) N:o 315/93 säädetyn määritelmän mukaisesti vieras aine, sillä sitä esiintyy elintarvikkeissa maataloustuotannon ja tarkemmin sanoen lajikevalinnan tuloksena. Lainsäädännön yksinkertaistamiseksi erukahapon enimmäismäärä on aiheellista vahvistaa asetuksessa (EY) N:o 1881/2006. Lisäksi on aiheellista yhdenmukaistaa enintään viisi prosenttia rasvaa sisältäviä elintarvikkeita koskevat säännökset. Direktiivi 76/621/ETY kumotaan tämän jälkeen erillisellä säädöksellä.

(3)

Elintarvikealan tiedekomitea korosti erukahapon enimmäismäärän vahvistamisen merkitystä 17 päivänä syyskuuta 1993 antamassaan lausunnossa (4) äidinmaidonkorvikkeita ja vieroitusvalmisteita koskevista olennaisista vaatimuksista.

(4)

Komission direktiivissä 2006/141/EY (5) vahvistettiin tiukempi enimmäismäärä äidinmaidonkorvikkeissa ja vieroitusvalmisteissa esiintyvälle erukahapolle, ja kyseinen enimmäismäärä on aiheellista mainita myös asetuksessa (EY) N:o 1881/2006.

(5)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1881/2006 olisi muutettava.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään asetuksen (EY) N:o 1881/2006 liitteeseen 8 jakso ”Luontaiset kasvitoksiinit” seuraavasti:

”8 jakso: Luontaiset kasvitoksiinit

Elintarvikkeet (1)

Enimmäismäärät g/kg

8.1

Erukahappo

 

8.1.1

Kasviöljyt ja -rasvat

50 (6)

8.1.2

Lisättyjä kasviöljyjä ja -rasvoja sisältävät elintarvikkeet, lukuun ottamatta 8.1.3 kohdassa tarkoitettuja elintarvikkeita

50 (6)

8.1.3

Äidinmaidonkorvikkeet ja vieroitusvalmisteet (8)

10 (6)

2 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2014.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä kesäkuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EYVL L 37, 13.2.1993, s. 1.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 1881/2006, annettu 19 päivänä joulukuuta 2006, tiettyjen elintarvikkeissa olevien vierasaineiden enimmäismäärien vahvistamisesta (EUVL L 364, 20.12.2006, s. 5).

(3)  Neuvoston direktiivi 76/621/ETY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1976, elintarvikkeena sellaisenaan käytettävien öljyjen ja rasvojen sekä elintarvikkeiden, joihin on lisätty öljyä ja rasvoja, sisältämän erukahapon enimmäispitoisuuden määrittämisestä (EYVL L 202, 28.7.1976, s. 35).

(4)  http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_34.pdf.

(5)  Komission direktiivi 2006/141/EY, annettu 22 päivänä joulukuuta 2006, äidinmaidonkorvikkeista ja vieroitusvalmisteista ja direktiivin 1999/21/EY muuttamisesta (EUVL L 401, 30.12.2006, s. 1).

(6)  Enimmäismäärä tarkoittaa erukahapon määrää, joka lasketaan elintarvikkeessa olevan rasvan sisältämien rasvahappojen kokonaismäärästä.”


Top