EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0388

2014/388/EU: Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2014 , luettelon laatimisesta niistä alueista, jotka voivat saada tukea Euroopan aluekehitysrahastosta vuosina 2014–2020 Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen rajat ylittävien ja valtioiden välisten osa-alueiden perusteella (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 3898)

OJ L 183, 24.6.2014, p. 75–134 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/388/oj

24.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 183/75


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 16 päivänä kesäkuuta 2014,

luettelon laatimisesta niistä alueista, jotka voivat saada tukea Euroopan aluekehitysrahastosta vuosina 2014–2020 Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen rajat ylittävien ja valtioiden välisten osa-alueiden perusteella

(tiedoksiannettu numerolla C(2014) 3898)

(2014/388/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen tukemista Euroopan aluekehitysrahastosta koskevista erityissäännöksistä 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun asetuksen (EU) N:o 1299/2013 (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan ja 3 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan,

on kuullut Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 (2) 150 artiklan 1 kohdan nojalla perustettua Euroopan rakenne- ja investointirahastojen yhteensovittamisesta vastaavaa komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) tuetaan Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta rajat ylittävän yhteistyön osalta tietyillä alueilla, jotka kuuluvat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1059/2003 (3), sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EU) N:o 31/2011 (4), perustetun yhteisen tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistön tasolle 3, jäljempänä ’NUTS 3 -taso’, ja valtioiden välisen yhteistyön osalta kaikilla alueilla, jotka kuuluvat yhteisen tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistön tasolle 2, jäljempänä ’NUTS 2 -taso’. Sen vuoksi on tarpeen vahvistaa nämä tukikelpoisten alueiden luettelot.

(2)

Asetuksen (EU) N:o 1299/2013 3 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan mukaan rajat ylittävän yhteistyön osalta tukikelpoisten alueiden luettelossa on määriteltävä myös ne unionin NUTS 3 -tason alueet, jotka otetaan huomioon myönnettäessä EAKR:stä tukea rajat ylittävälle yhteistyölle kaikilla sisäisillä rajoilla sekä unionin ulkoisten rahoitusvälineiden piiriin kuuluvilla ulkorajoilla; näitä rahoitusvälineitä ovat esimerkiksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 232/2014 (5) soveltamisalaan kuuluva Euroopan naapuruusväline (ENI) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 231/2014 (6) soveltamisalaan kuuluva liittymistä valmisteleva tuki (IPA II).

(3)

Asetuksen (EU) N:o 1299/2013 3 artiklan 1 kohdan viidennessä alakohdassa säädetään, että asianomaisen jäsenvaltion tai asianomaisten jäsenvaltioiden pyynnöstä tähän luetteloon voidaan lisätä rajat ylittävinä alueina sellaisia NUTS 3 -tason alueita syrjäisimpien alueiden merirajoilla, joiden välinen etäisyys on yli 150 kilometriä.

(4)

Asetuksen (EU) N:o 1299/2013 3 artiklan 6 kohdan mukaan komission päätöksessä, jossa vahvistetaan rajat ylittävien ja valtioiden välisten alueiden luettelot, on myös mainittava tiedotustarkoituksessa kyseisen asetuksen 3 artiklan 2 ja 4 kohdassa tarkoitettuihin kolmansiin maihin tai alueisiin kuuluvat alueet.

(5)

Sen vuoksi on tarpeen vahvistaa yhteistyöohjelmittain eritellyt luettelot rajat ylittävistä ja valtioiden välisistä alueista, jotka voivat saada tukea EAKR:stä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Ne alueet, jotka voivat saada tukea Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen rajat ylittävän osa-alueen perusteella, luetellaan liitteessä I.

2 artikla

Ne unionin NUTS 3 -tason alueet, jotka on otettu huomioon myönnettäessä EAKR:stä tukea rajat ylittävälle yhteistyölle mutta jotka eivät kuulu mihinkään liitteessä I lueteltuun rajat ylittävään alueeseen ja jotka kuuluvat unionin ulkoisten rahoitusvälineiden piiriin, kuten asetuksen (EU) N:o 232/2014 soveltamisalaan kuuluva Euroopan naapuruusväline (ENI) ja asetuksen (EU) N:o 231/2014 soveltamisalaan kuuluva liittymistä valmisteleva tuki (IPA II), luetellaan liitteessä II.

3 artikla

Ne alueet, jotka voivat saada tukea EAKR:stä Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen valtioiden välisen osa-alueen perusteella, luetellaan liitteessä III.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 16 päivänä kesäkuuta 2014.

Komission puolesta

Johannes HAHN

Komission jäsen


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 259.

(2)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1059/2003, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) (EUVL L 154, 21.6.2003, s. 1).

(4)  Komission asetus (EU) N:o 31/2011, annettu 17 päivänä tammikuuta 2011, yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1059/2003 liitteiden muuttamisesta (EUVL L 13, 18.1.2011, s. 3).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 232/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan naapuruusvälineen perustamisesta (EUVL L 77, 15.3.2014, s. 27).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 231/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA II) perustamisesta (EUVL L 77, 15.3.2014, s. 11).


LIITE I

Luettelo tukea saavista alueista rajat ylittävän yhteistyöohjelman perusteella eriteltynä

2014TC16RFCB001

BE-DE-NL

(Interreg V-A) Belgia-Saksa-Alankomaat (Euregio Meuse-Rhin/Euregio Maas-Rijn/Euregio Maas-Rhein)

 

 

 

 

 

 

BE221

Arr. Hasselt

 (1)

 

BE222

Arr. Maaseik

 (1)

 

BE223

Arr. Tongeren

 (1)

 

BE332

Arr. Liège

 (1)

 

BE335

Arr. Verviers — communes francophones

 (1)

 

BE336

Bezirk Verviers — Deutschsprachige Gemeinschaft

 (1)

 

DEA26

Düren

 (1)

 

DEA28

Euskirchen

 (1)

 

DEA29

Heinsberg

 (1)

 

DEA2D

Städteregion Aachen

 (1)

 

DEB23

Eifelkreis Bitburg-Prüm

 (1)

 

DEB24

Vulkaneifel

 (1)

 

NL422

Midden-Limburg

 (1)

 

NL423

Zuid-Limburg

 (1)

 

 

 

 

2014TC16RFCB002

AT-CZ

(Interreg V-A) Itävalta-Tšekki

 

 

 

 

 

 

AT121

Mostviertel-Eisenwurzen

 

 

AT123

Sankt Pölten

 

 

AT124

Waldviertel

 (1)

 

AT125

Weinviertel

 (1)

 

AT126

Wiener Umland/Nordteil

 (1)

 

AT130

Wien

 (1)

 

AT311

Innviertel

 (1)

 

AT312

Linz-Wels

 

 

AT313

Mühlviertel

 (1)

 

AT314

Steyr-Kirchdorf

 

 

CZ031

Jihočeský kraj

 (1)

 

CZ063

Kraj Vysočina

 (1)

 

CZ064

Jihomoravský kraj

 (1)

 

 

 

 

2014TC16RFCB003

SK-AT

(Interreg V-A) Slovakia-Itävalta

 

 

 

 

 

 

AT111

Mittelburgenland

 (1)

 

AT112

Nordburgenland

 (1)

 

AT121

Mostviertel-Eisenwurzen

 

 

AT122

Niederösterreich-Süd

 

 

AT123

Sankt Pölten

 

 

AT124

Waldviertel

 (1)

 

AT125

Weinviertel

 (1)

 

AT126

Wiener Umland/Nordteil

 (1)

 

AT127

Wiener Umland/Südteil

 (1)

 

AT130

Wien

 (1)

 

SK010

Bratislavský kraj

 (1)

 

SK021

Trnavský kraj

 (1)

 

 

 

 

2014TC16RFCB004

AT-DE

(Interreg V-A) Itävalta-Saksa/Baijeri (Bayern-Österreich)

 

 

 

 

 

 

AT311

Innviertel

 (1)

 

AT312

Linz-Wels

 

 

AT313

Mühlviertel

 (1)

 

AT314

Steyr-Kirchdorf

 

 

AT315

Traunviertel

 

 

AT321

Lungau

 

 

AT322

Pinzgau-Pongau

 (1)

 

AT323

Salzburg und Umgebung

 (1)

 

AT331

Außerfern

 (1)

 

AT332

Innsbruck

 (1)

 

AT333

Osttirol

 (1)

 

AT334

Tiroler Oberland

 (1)

 

AT335

Tiroler Unterland

 (1)

 

AT341

Bludenz-Bregenzer Wald

 (1)

 

AT342

Rheintal-Bodenseegebiet

 (1)

 

DE213

Rosenheim, Kreisfreie Stadt

 (1)

 

DE214

Altötting

 (1)

 

DE215

Berchtesgadener Land

 (1)

 

DE216

Bad Tölz-Wolfratshausen

 (1)

 

DE21D

Garmisch-Partenkirchen

 (1)

 

DE21F

Miesbach

 (1)

 

DE21G

Mühldorf a. Inn

 

 

DE21K

Rosenheim, Landkreis

 (1)

 

DE21M

Traunstein

 (1)

 

DE21N

Weilheim-Schongau

 

 

DE221

Landshut, Kreisfreie Stadt

 

 

DE222

Passau, Kreisfreie Stadt

 (1)

 

DE224

Deggendorf

 

 

DE225

Freyung-Grafenau

 (1)

 

DE227

Landshut, Landkreis

 

 

DE228

Passau, Landkreis

 (1)

 

DE229

Regen

 (1)

 

DE22A

Rottal-Inn

 (1)

 

DE22C

Dingolfing-Landau

 

 

DE272

Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt

 (1)

 

DE273

Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt

 (1)

 

DE274

Memmingen, Kreisfreie Stadt

 

 

DE27A

Lindau (Bodensee)

 (1)

 

DE27B

Ostallgäu

 (1)

 

DE27C

Unterallgäu

 

 

DE27E

Oberallgäu

 (1)

 

 

 

 

2014TC16RFCB005

ES-PT

(Interreg V-A) Espanja-Portugali (POCTEP)

 

 

 

 

 

 

ES111

A Coruña

 

 

ES112

Lugo

 

 

ES113

Ourense

 (1)

 

ES114

Pontevedra

 (1)

 

ES411

Ávila

 

 

ES413

León

 

 

ES415

Salamanca

 (1)

 

ES418

Valladolid

 

 

ES419

Zamora

 (1)

 

ES431

Badajoz

 (1)

 

ES432

Cáceres

 (1)

 

ES612

Cádiz

 (1)

 

ES613

Córdoba

 

 

ES615

Huelva

 (1)

 

ES618

Sevilla

 

 

PT111

Minho-Lima

 (1)

 

PT112

Cávado

 (1)

 

PT113

Ave

 

 

PT114

Grande Porto

 

 

PT115

Tâmega

 

 

PT117

Douro

 (1)

 

PT118

Alto Trás-os-Montes

 (1)

 

PT150

Algarve

 (1)

 

PT165

Dão-Lafões

 

 

PT166

Pinhal Interior Sul

 

 

PT167

Serra da Estrela

 

 

PT168

Beira Interior Norte

 (1)

 

PT169

Beira Interior Sul

 (1)

 

PT16A

Cova da Beira

 

 

PT181

Alentejo Litoral

 

 

PT182

Alto Alentejo

 (1)

 

PT183

Alentejo Central

 (1)

 

PT184

Baixo Alentejo

 (1)

 

 

 

 

2014TC16RFCB006

ES-FR-AD

(Interreg V-A) Espanja-Ranska-Andorra (POCTEFA)

 

 

 

 

 

 

ES211

Álava

 

 

ES212

Guipúzcoa

 (1)

 

ES213

Vizcaya

 

 

ES220

Navarra

 (1)

 

ES230

La Rioja

 

 

ES241

Huesca

 (1)

 

ES243

Zaragoza

 

 

ES511

Barcelona

 

 

ES512

Girona

 (1)

 

ES513

Lleida

 (1)

 

ES514

Tarragona

 

 

FR615

Pyrénées-Atlantiques

 (1)

 

FR621

Ariège

 (1)

 

FR623

Haute-Garonne

 (1)

 

FR626

Hautes-Pyrénées

 (1)

 

FR815

Pyrénées orientales

 (1)

 

AD000

Andorra

 (2)

 

 

 

 

2014TC16RFCB007

ES-PT

(Interreg V-A) Espanja-Portugali (Madeira-Açores-Canarias (MAC))

 

 

 

 

 

 

ES703

El Hierro

 

 

ES704

Fuerteventura

 (1)

 

ES705

Gran Canaria

 (1)

 

ES706

La Gomera

 

 

ES707

La Palma

 

 

ES708

Lanzarote

 (1)

 

ES709

Tenerife

 

 

PT200

Região Autónoma dos Açores

 

 

PT300

Região Autónoma de Madeira

 

 

CP

Kap Verde

 (2)

 

MR

Mauritania

 (2)

 

SN

Senegal

 (2)

 

 

 

 

2014TC16RFCB008

HU-HR

(Interreg V-A) Unkari-Kroatia

 

 

 

 

 

 

HR044

Varaždinska županija

 (1)

 

HR045

Koprivničko-križevačka županija

 (1)

 

HR046

Međimurska županija

 (1)

 

HR047

Bjelovarsko-bilogorska županija

 

 

HR048

Virovitičko-podravska županija

 (1)

 

HR049

Požeško-slavonska županija

 

 

HR04B

Osječko-baranjska županija

 (1)

 

HR04C

Vukovarsko-srijemska županija

 (1)

 

HU223

Zala

 (1)

 

HU231

Baranya

 (1)

 

HU232

Somogy

 (1)

 

 

 

 

2014TC16RFCB009

DE-CZ

(Interreg V-A) Saksa/Baijeri-Tšekki

 

 

 

 

 

 

CZ031

Jihočeský kraj

 (1)

 

CZ032

Plzeňský kraj

 (1)

 

CZ041

Karlovarský kraj

 (1)

 

DE222

Passau, Kreisfreie Stadt

 (1)

 

DE223

Straubing, Kreisfreie Stadt

 

 

DE224

Deggendorf

 

 

DE225

Freyung-Grafenau

 (1)

 

DE228

Passau, Landkreis

 (1)

 

DE229

Regen

 (1)

 

DE22B

Straubing-Bogen

 

 

DE231

Amberg, Kreisfreie Stadt

 

 

DE232

Regensburg, Kreisfreie Stadt

 

 

DE233

Weiden i. d. Opf, Kreisfreie Stadt

 (1)

 

DE234

Amberg-Sulzbach

 

 

DE235

Cham

 (1)

 

DE237

Neustadt a. d. Waldnaab

 (1)

 

DE238

Regensburg, Landkreis

 

 

DE239

Schwandorf

 (1)

 

DE23A

Tirschenreuth

 (1)

 

DE242

Bayreuth, Kreisfreie Stadt

 

 

DE244

Hof, Kreisfreie Stadt

 (1)

 

DE246

Bayreuth, Landkreis

 

 

DE249

Hof, Landkreis

 (1)

 

DE24A

Kronach

 

 

DE24B

Kulmbach

 

 

DE24D

Wunsiedel i. Fichtelgebirge

 (1)

 

 

 

 

2014TC16RFCB010

AT-HU

(Interreg V-A) Itävalta-Unkari

 

 

 

 

 

 

AT111

Mittelburgenland

 (1)

 

AT112

Nordburgenland

 (1)

 

AT113

Südburgenland

 (1)

 

AT122

Niederösterreich-Süd

 

 

AT127

Wiener Umland/Südteil

 (1)

 

AT130

Wien

 (1)

 

AT221

Graz

 

 

AT224

Oststeiermark

 (1)

 

HU221

Győr-Moson-Sopron

 (1)

 

HU222

Vas

 (1)

 

HU223

Zala

 (1)

 

 

 

 

2014TC16RFCB011

DE-PL

(Interreg V-A) Saksa/Brandenburg-Puola

 

 

 

 

 

 

DE402

Cottbus, Kreisfreie Stadt

 (1)

 

DE403

Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt

 (1)

 

DE409

Märkisch-Oderland

 (1)

 

DE40C

Oder-Spree

 (1)

 

DE40G

Spree-Neiße

 (1)

 

PL431

Gorzowski

 (1)

 

PL432

Zielonogórski

 (1)

 

 

 

 

2014TC16RFCB012

PL-SK

(Interreg V-A) Puola-Slovakia

 

 

 

 

 

 

PL214

Krakowski

 

 

PL215

Nowosądecki

 (1)

 

PL216

Oświęcimski

 (1)

 

PL225

Bielski

 (1)

 

PL22C

Tyski

 

 

PL323

Krośnieński

 (1)

 

PL324

Przemyski

 (1)

 

PL325

Rzeszowski

 

 

SK031

Žilinský kraj

 (1)

 

SK041

Prešovský kraj

 (1)

 

SK042

Košický kraj

 (1)

 

 

 

 

2014TC16RFCB013

PL-DK-DE-LT-SE

(Interreg V-A) Puola-Tanska-Saksa-Liettua-Ruotsi (SOUTH BALTIC)

 

 

 

 

 

 

DE801

Greifswald, Kreisfreie Stadt

 (1)

 

DE803

Rostock, Kreisfreie Stadt

 (1)

 

DE805

Stralsund, Kreisfreie Stadt

 (1)

 

DE806

Wismar, Kreisfreie Stadt

 (1)

 

DE807

Bad Doberan

 (1)

 

DE80D

Nordvorpommern

 (1)

 

DE80E

Nordwestmecklenburg

 (1)

 

DE80F

Ostvorpommern

 (1)

 

DE80H

Rügen

 (1)

 

DE80I

Uecker-Randow

 (1)

 

DE809

Güstrow

 

 

DE808

Demmin

 

 

DK014

Bornholm

 (1)

 

DK021

Østsjælland

 (1)

 

DK022

Vest- og Sydsjælland

 (1)

 

LT003

Klaipėdos apskritis

 (1)

 

LT007

Tauragės apskritis

 (1)

 

LT008

Telšių apskritis

 (1)

 

PL422

Koszaliński

 (1)

 

PL423

Stargardzki

 (1)

 

PL424

Miasto Szczecin

 (1)

 

PL425

Szczeciński

 (1)

 

PL621

Elbląski

 (1)

 

PL631

Słupski

 (1)

 

PL633

Trójmiejski

 (1)

 

PL634

Gdański

 (1)

 

PL635

Starogardzki

 

 

SE212

Kronobergs län

 

 

SE213

Kalmar län

 (1)

 

SE221

Blekinge län

 (1)

 

SE224

Skåne län

 (1)

 

 

 

 

2014TC16RFCB014

FI-EE-LV-SE

(Interreg V-A) Suomi-Viro-Latvia-Ruotsi (Central Baltic)

 

 

 

 

 

 

EE001

Põhja-Eesti

 (1)

 

EE004

Lääne-Eesti

 (1)

 

EE006

Kesk-Eesti

 (1)

 

EE007

Kirde-Eesti

 (1)

 

EE008

Lõuna-Eesti

 (1)

 

FI1B1

Helsinki-Uusimaa

 (1)

 

FI1C1

Varsinais-Suomi

 (1)

 

FI1C2

Kanta-Häme

 

 

FI1C3

Päijät-Häme

 

 

FI1C4

Kymenlaakso

 (1)

 

FI1C5

Etelä-Karjala

 (1)

 

FI196

Satakunta

 (1)

 

FI197

Pirkanmaa

 

 

FI200

Åland

 (1)

 

LV003

Kurzeme

 (1)

 

LV006

Rīga

 (1)

 

LV007

Pierīga

 (1)

 

LV008

Vidzeme

 (1)

 

LV009

Zemgale

 (1)

 

SE110

Stockholms län

 (1)

 

SE121

Uppsala län

 (1)

 

SE122

Södermanlands län

 (1)

 

SE123

Östergötlands län

 (1)

 

SE124

Örebro län

 

 

SE125

Västmanlands län

 

 

SE214

Gotlands län

 (1)

 

SE313

Gävleborgs län

 (1)

 

 

 

 

2014TC16RFCB015

SK-HU

(Interreg V-A) Slovakia-Unkari

 

 

 

 

 

 

HU101

Budapest

 (1)

 

HU102

Pest

 (1)

 

HU212

Komárom-Esztergom

 (1)

 

HU221

Győr-Moson-Sopron

 (1)

 

HU311

Borsod-Abaúj-Zemplén

 (1)

 

HU312

Heves

 (1)

 

HU313

Nógrád

 (1)

 

HU323

Szabolcs-Szatmár-Bereg

 (1)

 

SK010

Bratislavský kraj

 (1)

 

SK021

Trnavský kraj

 (1)

 

SK023

Nitriansky kraj

 (1)

 

SK032

Banskobystrický kraj

 (1)

 

SK042

Košický kraj

 (1)

 

 

 

 

2014TC16RFCB016

SE-NO

(Interreg V-A) Ruotsi-Norja

 

 

 

 

 

 

SE311

Värmlands län

 (1)

 

SE312

Dalarnas län

 (1)

 

SE321

Västernorrlands län

 (1)

 

SE322

Jämtlands län

 (1)

 

SE232

Västra Götaland

 (1)

 

NO012

Akershus

 (2)

 

NO021

Hedmark

 (2)

 

NO031

Østfold

 (2)

 

NO061

Sør-Trøndelag

 (2)

 

NO062

Nord-Trøndelag

 (2)

 

 

 

 

2014TC16RFCB017

DE-CZ

(Interreg V-A) Saksa/Saksi-Tšekki

 

 

 

 

 

 

CZ041

Karlovarský kraj

 (1)

 

CZ042

Ústecký kraj

 (1)

 

CZ051

Liberecký kraj

 (1)

 

DED21

Dresden, Kreisfreie Stadt

 

 

DED2C

Bautzen

 (1)

 

DED2D

Görlitz

 (1)

 

DED2F

Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

 (1)

 

DED41

Chemnitz, Kreisfreie Stadt

 

 

DED42

Erzgebirgskreis

 (1)

 

DED43

Mittelsachsen

 (1)

 

DED44

Vogtlandkreis

 (1)

 

DED45

Zwickau

 

 

DEG0K

Saale-Orla-Kreis

 

 

DEG0L

Greiz

 

 

 

 

 

2014TC16RFCB018

PL-DE

(Interreg V-A) Puola-Saksa/Saksi

 

 

 

 

 

 

DED2C

Bautzen

 (1)

 

DED2D

Görlitz

 (1)

 

PL432

Zielonogórski

 (1)

 

PL515

Jeleniogórski

 (1)

 

 

 

 

2014TC16RFCB019

DE-PL

(Interreg V-A) Saksa/Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg-Puola

 

 

 

 

 

 

DE405

Barnim

 (1)

 

DE409

Märkisch-Oderland

 (1)

 

DE40I

Uckermark

 (1)

 

DE801

Greifswald, Kreisfreie Stadt

 (1)

 

DE802

Neubrandenburg, Kreisfreie Stadt

 

 

DE805

Stralsund, Kreisfreie Stadt

 (1)

 

DE808

Demmin

 

 

DE80B

Mecklenburg-Strelitz

 

 

DE80C

Müritz

 

 

DE80D

Nordvorpommern

 (1)

 

DE80F

Ostvorpommern

 (1)

 

DE80H

Rügen

 (1)

 

DE80I

Uecker-Randow

 (1)

 

PL422

Koszaliński

 (1)

 

PL423

Stargardzki

 (1)

 

PL424

Miasto Szczecin

 (1)

 

PL425

Szczeciński

 (1)

 

 

 

 

2014TC16RFCB020

EL-IT

(Interreg V-A) Kreikka-Italia

 

 

 

 

 

 

EL211

Άρτα (Arta)

 

 

EL212

Θεσπρωτία (Thesprotia)

 (1)

 

EL213

Ιωάννινα (Ioannina)

 (1)

 

EL214

Πρέβεζα (Preveza)

 (1)

 

EL221

Ζάκυνθος (Zakynthos)

 (1)

 

EL222

Κέρκυρα (Kerkyra)

 (1)

 

EL223

Κεφαλληνία (Kefallinia)

 (1)

 

EL224

Λευκάδα (Lefkada)

 (1)

 

EL231

Αιτωλοακαρνανία (Aitoloakarnania)

 (1)

 

EL232

Αχαΐα (Achaia)

 (1)

 

EL233

Ηλεία (Ileia)

 

 

ITF43

Taranto

 

 

ITF44

Brindisi

 (1)

 

ITF45

Lecce

 (1)

 

ITF46

Foggia

 (1)

 

ITF47

Bari

 (1)

 

ITF48

Barletta-Andria-Trani

 (1)

 

 

 

 

2014TC16RFCB021

RO-BG

(Interreg V-A) Romania-Bulgaria

 

 

 

 

 

 

BG311

Видин (Vidin)

 (1)

 

BG312

Монтана (Montana)

 (1)

 

BG313

Враца (Vratsa)

 (1)

 

BG314

Плевен (Pleven)

 (1)

 

BG321

Велико Търново (Veliko Tarnovo)

 (1)

 

BG323

Русе (Ruse)

 (1)

 

BG325

Силистра (Silistra)

 (1)

 

BG332

Добрич (Dobrich)

 (1)

 

RO223

Constanţa

 (1)

 

RO312

Călăraşi

 (1)

 

RO314

Giurgiu

 (1)

 

RO317

Teleorman

 (1)

 

RO411

Dolj

 (1)

 

RO413

Mehedinţi

 (1)

 

RO414

Olt

 (1)

 

 

 

 

2014TC16RFCB022

EL-BG

(Interreg V-A) Kreikka-Bulgaria

 

 

 

 

 

 

BG413

Благоевград (Blagoevgrad)

 (1)

 

BG422

Хасково (Haskovo)

 (1)

 

BG424

Смолян (Smolyan)

 (1)

 

BG425

Кърджали (Kardzhali)

 (1)

 

EL111

Έβρος (Evros)

 (1)

 

EL112

Ξάνθη (Xanthi)

 (1)

 

EL113

Ροδόπη (Rodopi)

 (1)

 

EL114

Δράμα (Drama)

 (1)

 

EL115

Καβάλα (Kavala)

 (1)

 

EL122

Θεσσαλονίκη (Thessaloniki)

 (1)

 

EL126

Σέρρες (Serres)

 (1)

 

 

 

 

2014TC16RFCB023

DE-NL

(Interreg V-A) Saksa-Alankomaat

 

 

 

 

 

 

DE941

Stadt Delmenhorst

 

 

DE942

Emden, Kreisfreie Stadt

 (1)

 

DE943

Stadt Oldenburg

 

 

DE944

Osnabrück, Kreisfreie Stadt

 

 

DE945

Stadt Wilhelmshaven

 

 

DE946

Ammerland

 

 

DE947

Aurich

 (1)

 

DE948

Cloppenburg

 

 

DE949

Emsland

 (1)

 

DE94A

Friesland (D)

 

 

DE94B

Grafschaft Bentheim

 (1)

 

DE94C

Leer

 (1)

 

DE94D

Landkreis Oldenburg

 

 

DE94E

Osnabrück, Landkreis

 

 

DE94F

Landkreis Vechta

 

 

DE94G

Landkreis Wesermarsch

 

 

DE94H

Wittmund

 

 

DEA11

Stadt Düsseldorf

 

 

DEA12

Duisburg, Kreisfreie Stadt

 

 

DEA14

Krefeld, Kreisfreie Stadt

 (1)

 

DEA15

Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt

 (1)

 

DEA1B

Kleve

 (1)

 

DEA1D

Rhein-Kreis Neuss

 

 

DEA1E

Viersen

 (1)

 

DEA1F

Wesel

 (1)

 

DEA33

Münster, Kreisfreie Stadt

 

 

DEA34

Borken

 (1)

 

DEA35

Coesfeld

 

 

DEA37

Steinfurt

 (1)

 

DEA38

Warendorf

 

 

NL111

Oost-Groningen

 (1)

 

NL112

Delfzijl en omgeving

 (1)

 

NL113

Overig Groningen

 (1)

 

NL121

Noord-Friesland

 (1)

 

NL122

Zuidwest-Friesland

 

 

NL123

Zuidoost-Friesland

 

 

NL131

Noord-Drenthe

 

 

NL132

Zuidoost-Drenthe

 (1)

 

NL133

Zuidwest-Drenthe

 

 

NL211

Noord-Overijssel

 (1)

 

NL212

Zuidwest-Overijssel

 

 

NL213

Twente

 (1)

 

NL221

Veluwe

 

 

NL224

Zuidwest-Gelderland

 

 

NL225

Achterhoek

 (1)

 

NL226

Arnhem/Nijmegen

 (1)

 

NL230

Flevoland

 

 

NL413

Noordoost-Noord-Brabant

 (1)

 

NL414

Zuidoost Noord-Brabant

 (1)

 

NL421

Noord-Limburg

 (1)

 

NL422

Midden-Limburg

 (1)

 

 

 

 

2014TC16RFCB024

DE-AT-CH-LI

(Interreg V-A) Saksa-Itävalta-Sveitsi-Liechtenstein (Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein)

 

 

 

 

 

 

AT341

Bludenz-Bregenzer Wald

 (1)

 

AT342

Rheintal-Bodenseegebiet

 (1)

 

DE136

Schwarzwald-Baar-Kreis

 (1)

 

DE137

Tuttlingen

 

 

DE138

Konstanz

 (1)

 

DE139

Lörrach

 (1)

 

DE13A

Waldshut

 (1)

 

DE147

Bodenseekreis

 (1)

 

DE148

Ravensburg

 

 

DE149

Sigmaringen

 

 

DE272

Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt

 (1)

 

DE273

Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt

 (1)

 

DE274

Memmingen, Kreisfreie Stadt

 

 

DE27A

Lindau (Bodensee)

 (1)

 

DE27B

Landkreis Ostallgäu

 (1)

 

DE27C

Unterallgäu

 

 

DE27E

Oberallgäu

 (1)

 

CH033

Aargau

 (2)

 

CH040

Zürich

 (2)

 

CH051

Glarus

 (2)

 

CH052

Schaffhausen

 (2)

 

CH053

Appenzell Ausserrhoden

 (2)

 

CH054

Appenzell Innerrhoden

 (2)

 

CH055

St. Gallen

 (2)

 

CH056

Graubünden

 (2)

 

CH057

Thurgau

 (2)

 

LI000

Liechtenstein

 (2)

 

 

 

 

2014TC16RFCB025

CZ-PL

(Interreg V-A) Tšekki-Puola

 

 

 

 

 

 

CZ051

Liberecký kraj

 (1)

 

CZ052

Královéhradecký kraj

 (1)

 

CZ053

Pardubický kraj

 (1)

 

CZ071

Olomoucký kraj

 (1)

 

CZ080

Moravskoslezský kraj

 (1)

 

PL225

Bielski

 (1)

 

PL227

Rybnicki

 (1)

 

PL515

Jeleniogórski

 (1)

 

PL517

Wałbrzyski

 (1)

 

PL521

Nyski

 (1)

 

PL522

Opolski

 (1)

 

PL22C

Tyski

 

 

PL518

Wrocławski

 

 

 

 

 

2014TC16RFCB026

SE-DK-NO

(Interreg V-A) Ruotsi-Tanska-Norja (Öresund-Kattegat-Skagerrak)

 

 

 

 

 

 

DK011

Byen København

 (1)

 

DK012

Københavns omegn

 (1)

 

DK013

Nordsjælland

 (1)

 

DK014

Bornholm

 (1)

 

DK021

Østsjælland

 (1)

 

DK022

Vest- og Sydsjælland

 (1)

 

DK041

Vestjylland

 (1)

 

DK042

Østjylland

 (1)

 

DK050

Nordjylland

 (1)

 

SE224

Skåne län

 (1)

 

SE231

Hallands län

 (1)

 

SE232

Västra Götalands län

 (1)

 

NO011

Oslo

 (2)

 

NO012

Akershus

 (2)

 

NO031

Østfold

 (2)

 

NO032

Buskerud

 (2)

 

NO034

Telemark

 (2)

 

NO033

Vestfold

 (2)

 

NO041

Aust-Agder

 (2)

 

NO042

Vest-Agder

 (2)

 

 

 

 

2014TC16RFCB027

LV-LT

(Interreg V-A) Latvia-Liettua

 

 

 

 

 

 

LT002

Kauno apskritis

 

 

LT003

Klaipėdos apskritis

 (1)

 

LT005

Panevėžio apskritis

 (1)

 

LT006

Šiaulių apskritis

 (1)

 

LT008

Telšių apskritis

 (1)

 

LT009

Utenos apskritis

 (1)

 

LV003

Kurzeme

 (1)

 

LV005

Latgale

 (1)

 

LV009

Zemgale

 (1)

 

 

 

 

2014TC16RFCB028

SE-FI-NO

(Interreg V-A) Ruotsi-Suomi-Norja (Botnia-Atlantica)

 

 

 

 

 

 

FI195

Pohjanmaa

 (1)

 

FI1D5

Keski-Pohjanmaa

 (1)

 

FI194

Etelä-Pohjanmaa

 

 

SE313

Gävleborgs län

 (1)

 

SE321

Västernorrlands län

 (1)

 

SE331

Västerbottens län

 (1)

 

NO071

Nordland

 (2)

 

 

 

 

2014TC16RFCB029

SI-HR

(Interreg V-A) Slovenia-Kroatia

 

 

 

 

 

 

HR031

Primorsko-goranska županija

 (1)

 

HR036

Istarska županija

 (1)

 

HR041

Grad Zagreb

 

 

HR042

Zagrebačka županija

 (1)

 

HR043

Krapinsko-zagorska županija

 (1)

 

HR044

Varaždinska županija

 (1)

 

HR046

Međimurska županija

 (1)

 

HR04D

Karlovačka županija

 (1)

 

SI011

Pomurska

 (1)

 

SI012

Podravska

 (1)

 

SI014

Savinjska

 (1)

 

SI015

Zasavska

 

 

SI016

Spodnjeposavska

 (1)

 

SI017

Jugovzhodna Slovenija

 (1)

 

SI018

Notranjsko-kraška

 (1)

 

SI021

Osrednjeslovenska

 

 

SI024

Obalno-kraška

 (1)

 

 

 

 

2014TC16RFCB030

SK-CZ

(Interreg V-A) Slovakia-Tšekki

 

 

 

 

 

 

CZ064

Jihomoravský kraj

 (1)

 

CZ072

Zlínský kraj

 (1)

 

CZ080

Moravskoslezský kraj

 (1)

 

SK021

Trnavský kraj

 (1)

 

SK022

Trenčiansky kraj

 (1)

 

SK031

Žilinský kraj

 (1)

 

 

 

 

2014TC16RFCB031

LT-PL

(Interreg V-A) Liettua-Puola

 

 

 

 

 

 

LT001

Alytaus apskritis

 (1)

 

LT002

Kauno apskritis

 

 

LT004

Marijampolės apskritis

 (1)

 

LT007

Tauragės apskritis

 (1)

 

LT00A

Vilniaus apskritis

 (1)

 

PL343

Białostocki

 (1)

 

PL345

Suwalski

 (1)

 

PL623

Ełcki

 (1)

 

 

 

 

2014TC16RFCB032

SE-FI-NO

(Interreg V-A) Ruotsi-Suomi-Norja (Nord)

 

 

 

 

 

 

FI1D5

Keski-Pohjanmaa

 (1)

 

FI1D6

Pohjois-Pohjanmaa

 (1)

 

FI1D7

Lappi

 (1)

 

SE312

Dalarnas län

 (1)

 

SE321

Västernorrlands län

 (1)

 

SE322

Jämtlands län

 (1)

 

SE331

Västerbottens län

 (1)

 

SE332

Norrbottens län

 (1)

 

NO021

Hedmark

 (2)

 

NO061

Sør-Trøndelag

 (2)

 

NO062

Nord-Trøndelag

 (2)

 

NO071

Nordland

 (2)

 

NO072

Troms

 (2)

 

NO073

Finnmark

 (2)

 

 

 

 

2014TC16RFCB033

IT-FR

(Interreg V-A) Italia-Ranska (Maritime)

 

 

 

 

 

 

FR823

Alpes-Maritimes

 (1)

 

FR825

Var

 

 

FR831

Corse-du-Sud

 (1)

 

FR832

Haute-Corse

 (1)

 

ITC31

Imperia

 (1)

 

ITC32

Savona

 (1)

 

ITC33

Genova

 (1)

 

ITC34

La Spezia

 (1)

 

ITG25

Sassari

 (1)

 

ITG26

Nuoro

 (1)

 

ITG27

Cagliari

 (1)

 

ITG28

Oristano

 (1)

 

ITG29

Olbia-Tempio

 (1)

 

ITG2A

Ogliastra

 (1)

 

ITG2B

Medio Campidano

 (1)

 

ITG2C

Carbonia-Iglesias

 (1)

 

ITI11

Massa-Carrara

 (1)

 

ITI12

Lucca

 (1)

 

ITI16

Livorno

 (1)

 

ITI17

Pisa

 (1)

 

ITI1A

Grosseto

 (1)

 

 

 

 

2014TC16RFCB034

FR-IT

(Interreg V-A) Ranska-Italia (ALCOTRA)

 

 

 

 

 

 

FR717

Savoie

 (1)

 

FR718

Haute-Savoie

 (1)

 

FR821

Alpes-de-Haute-Provence

 (1)

 

FR822

Hautes-Alpes

 (1)

 

FR823

Alpes-Maritimes

 (1)

 

ITC11

Torino

 (1)

 

ITC16

Cuneo

 (1)

 

ITC20

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

 (1)

 

ITC31

Imperia

 (1)

 

 

 

 

2014TC16RFCB035

IT-CH

(Interreg V-A) Italia-Sveitsi

 

 

 

 

 

 

ITC12

Vercelli

 (1)

 

ITC13

Biella

 (1)

 

ITC14

Verbano-Cusio-Ossola

 (1)

 

ITC15

Novara

 (1)

 

ITC20

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

 (1)

 

ITC41

Varese

 (1)

 

ITC42

Como

 (1)

 

ITC43

Lecco

 (1)

 

ITC44

Sondrio

 (1)

 

ITH10

Bolzano-Bozen

 (1)

 

CH012

Valais

 (2)

 

CH056

Graubünden

 (2)

 

CH070

Ticino

 (2)

 

 

 

 

2014TC16RFCB036

IT-SI

(Interreg V-A) Italia-Slovenia

 

 

 

 

 

 

ITH35

Venezia

 (1)

 

ITH41

Pordenone

 

 

ITH42

Udine

 (1)

 

ITH43

Gorizia

 (1)

 

ITH44

Trieste

 (1)

 

SI018

Notranjsko-kraška

 (1)

 

SI021

Osrednjeslovenska

 

 

SI022

Gorenjska

 (1)

 

SI023

Goriška

 (1)

 

SI024

Obalno-kraška

 (1)

 

 

 

 

2014TC16RFCB037

IT-MT

(Interreg V-A) Italia-Malta

 

 

 

 

 

 

ITG11

Trapani

 (1)

 

ITG12

Palermo

 

 

ITG13

Messina

 

 

ITG14

Agrigento

 (1)

 

ITG15

Caltanissetta

 (1)

 

ITG16

Enna

 

 

ITG17

Catania

 

 

ITG18

Ragusa

 (1)

 

ITG19

Siracusa

 (1)

 

MT001

Malta

 (1)

 

MT002

Gozo and Comino/Għawdex u Kemmuna

 (1)

 

 

 

 

2014TC16RFCB038

FR-BE-NL-UK

(Interreg V-A) Ranska-Belgia-Alankomaat-Yhdistynyt kuningaskunta (Les Deux Mers/Two seas/Twee Zeeën)

 

 

 

 

 

 

BE211

Arr. Antwerpen

 (1)

 

BE212

Arr. Mechelen

 

 

BE213

Arr. Turnhout

 (1)

 

BE231

Arr. Aalst

 

 

BE232

Arr. Dendermonde

 

 

BE233

Arr. Eeklo

 (1)

 

BE234

Arr. Gent

 (1)

 

BE235

Arr. Oudenaarde

 

 

BE236

Arr. Sint-Niklaas

 (1)

 

BE251

Arr. Brugge

 (1)

 

BE252

Arr. Diksmuide

 

 

BE253

Arr. Ieper

 (1)

 

BE254

Arr. Kortrijk

 (1)

 

BE255

Arr. Oostende

 (1)

 

BE256

Arr. Roeselare

 

 

BE257

Arr. Tielt

 

 

BE258

Arr. Veurne

 (1)

 

FR221

Aisne

 (1)

 

FR223

Somme

 (1)

 

FR301

Nord

 (1)

 

FR302

Pas-de-Calais

 (1)

 

NL321

Kop van Noord-Holland

 

 

NL322

Alkmaar en omgeving

 

 

NL323

IJmond

 

 

NL324

Agglomeratie Haarlem

 

 

NL332

Agglomeratie's-Gravenhage

 

 

NL333

Delft en Westland

 (1)

 

NL337

Agglomeratie Leiden en Bollenstreek

 

 

NL339

Groot-Rijnmond

 (1)

 

NL33A

Zuidoost-Zuid-Holland

 

 

NL341

Zeeuwsch-Vlaanderen

 (1)

 

NL342

Overig Zeeland

 (1)

 

NL411

West-Noord-Brabant

 (1)

 

UKH11

Peterborough

 

 

UKH12

Cambridgeshire CC

 

 

UKH13

Norfolk

 (1)

 

UKH14

Suffolk

 (1)

 

UKH31

Southend-on-Sea

 (1)

 

UKH32

Thurrock

 (1)

 

UKH33

Essex CC

 (1)

 

UKJ21

Brighton and Hove

 (1)

 

UKJ22

East Sussex CC

 (1)

 

UKJ23

Surrey

 

 

UKJ24

West Sussex

 (1)

 

UKJ31

Portsmouth

 (1)

 

UKJ32

Southampton

 (1)

 

UKJ33

Hampshire CC

 (1)

 

UKJ34

Isle of Wight

 (1)

 

UKJ41

Medway

 (1)

 

UKJ42

Kent CC

 (1)

 

UKK14

Swindon

 

 

UKK15

Wiltshire CC

 

 

UKK21

Bournemouth and Poole

 (1)

 

UKK22

Dorset CC

 (1)

 

UKK23

Somerset

 

 

UKK30

Cornwall and Isles of Scilly

 (1)

 

UKK41

Plymouth

 (1)

 

UKK42

Torbay

 (1)

 

UKK43

Devon CC

 (1)

 

 

 

 

2014TC16RFCB039

FR-DE-CH

(Interreg V-A) Ranska-Saksa-Sveitsi (Rhin supérieur-Oberrhein)

 

 

 

 

 

 

DEB3K

Südwestpfalz

 (1)

 

DE121

Baden-Baden, Stadtkreis

 (1)

 

DE122

Karlsruhe, Stadtkreis

 (1)

 

DE123

Karlsruhe, Landkreis

 (1)

 

DE124

Rastatt

 (1)

 

DE131

Freiburg im Breisgau, Stadtkreis

 (1)

 

DE132

Breisgau-Hochschwarzwald

 (1)

 

DE133

Emmendingen

 (1)

 

DE134

Ortenaukreis

 (1)

 

DE139

Lörrach

 (1)

 

DE13A

Waldshut

 (1)

 

DEB33

Landau in der Pfalz, Kreisfreie Stadt

 (1)

 

DEB3E

Germersheim

 (1)

 

DEB3H

Südliche Weinstraße

 (1)

 

FR421

Bas-Rhin

 (1)

 

FR422

Haut-Rhin

 (1)

 

CH023

Solothurn

 (2)

 

CH025

Jura

 (2)

 

CH031

Basel-Stadt

 (2)

 

CH032

Basel-Landschaft

 (2)

 

CH033

Aargau

 (2)

 

 

 

 

2014TC16RFCB040

FR-UK

(Interreg V-A) Ranska-Yhdistynyt kuningaskunta (Manche-Channel)

 

 

 

 

 

 

FR222

Oise

 

 

FR223

Somme

 (1)

 

FR231

Eure

 

 

FR232

Seine-Maritime

 (1)

 

FR251

Calvados

 (1)

 

FR252

Manche

 (1)

 

FR253

Orne

 

 

FR302

Pas-de-Calais

 (1)

 

FR521

Côtes-d'Armor

 (1)

 

FR522

Finistère

 (1)

 

FR523

Ille-et-Vilaine

 (1)

 

FR524

Morbihan

 

 

UKH11

Peterborough

 

 

UKH12

Cambridgeshire CC

 

 

UKH13

Norfolk

 (1)

 

UKH14

Suffolk

 (1)

 

UKH31

Southend-on-Sea

 (1)

 

UKH32

Thurrock

 (1)

 

UKH33

Essex CC

 (1)

 

UKJ21

Brighton and Hove

 (1)

 

UKJ22

East Sussex CC

 (1)

 

UKJ23

Surrey

 

 

UKJ24

West Sussex

 (1)

 

UKJ31

Portsmouth

 (1)

 

UKJ32

Southampton

 (1)

 

UKJ33

Hampshire CC

 (1)

 

UKJ34

Isle of Wight

 (1)

 

UKJ41

Medway

 (1)

 

UKJ42

Kent CC

 (1)

 

UKK14

Swindon

 

 

UKK15

Wiltshire CC

 

 

UKK21

Bournemouth and Poole

 (1)

 

UKK22

Dorset CC

 (1)

 

UKK23

Somerset

 

 

UKK30

Cornwall and Isles of Scilly

 (1)

 

UKK41

Plymouth

 (1)

 

UKK42

Torbay

 (1)

 

UKK43

Devon CC

 (1)

 

 

 

 

2014TC16RFCB041

FR-CH

(Interreg V-A) Ranska-Sveitsi

 

 

 

 

 

 

FR431

Doubs

 (1)

 

FR432

Jura

 (1)

 

FR434

Territoire de Belfort

 (1)

 

FR711

Ain

 (1)

 

FR718

Haute-Savoie

 (1)

 

CH011

Vaud

 (2)

 

CH012

Valais

 (2)

 

CH013

Genève

 (2)

 

CH021

Bern

 (2)

 

CH024

Neuchâtel

 (2)

 

CH025

Jura

 (2)

 

CH022

Freiburg

 (2)

 

 

 

 

2014TC16RFCB042

IT-HR

(Interreg V-A) Italia-Kroatia

 

 

 

 

 

 

HR031

Primorsko-goranska županija

 (1)

 

HR032

Ličko-senjska županija

 (1)

 

HR033

Zadarska županija

 (1)

 

HR034

Šibensko-kninska županija

 (1)

 

HR035

Splitsko-dalmatinska županija

 (1)

 

HR036

Istarska županija

 (1)

 

HR037

Dubrovačko-neretvanska županija

 (1)

 

HR04D

Karlovačka županija

 (1)

 

ITF12

Teramo

 (1)

 

ITF13

Pescara

 (1)

 

ITF14

Chieti

 (1)

 

ITF22

Campobasso

 (1)

 

ITF44

Brindisi

 (1)

 

ITF45

Lecce

 (1)

 

ITF46

Foggia

 (1)

 

ITF47

Bari

 (1)

 

ITF48

Barletta-Andria-Trani

 (1)

 

ITH35

Venezia

 (1)

 

ITH36

Padova

 (1)

 

ITH37

Rovigo

 (1)

 

ITH41

Pordenone

 

 

ITH42

Udine

 (1)

 

ITH43

Gorizia

 (1)

 

ITH44

Trieste

 (1)

 

ITH56

Ferrara

 (1)

 

ITH57

Ravenna

 (1)

 

ITH58

Forlì-Cesena

 (1)

 

ITH59

Rimini

 (1)

 

ITI31

Pesaro e Urbino

 (1)

 

ITI32

Ancona

 (1)

 

ITI33

Macerata

 (1)

 

ITI34

Ascoli Piceno

 (1)

 

ITI35

Fermo

 (1)

 

 

 

 

2014TC16RFCB043

FR

(Interreg V-A) Ranska (Saint Martin-Sint Maarten)

 

 

 

 

 

 

FR910 (part)

Saint-Martin

 (1)

 

SX

Sint Maarten

 (2)

 

 

 

 

2014TC16RFCB044

BE-FR

(Interreg V-A) Belgia-Ranska (France-Wallonie-Vlaanderen)

 

 

 

 

 

 

BE234

Arr. Gent

 (1)

 

BE235

Arr. Oudenaarde

 

 

BE251

Arr. Brugge

 (1)

 

BE252

Arr. Diksmuide

 

 

BE253

Arr. Ieper

 (1)

 

BE254

Arr. Kortrijk

 (1)

 

BE255

Arr. Oostende

 (1)

 

BE256

Arr. Roeselare

 

 

BE257

Arr. Tielt

 

 

BE258

Arr. Veurne

 (1)

 

BE321

Arr. Ath

 (1)

 

BE322

Arr. Charleroi

 

 

BE323

Arr. Mons

 (1)

 

BE324

Arr. Mouscron

 (1)

 

BE325

Arr. Soignies

 

 

BE326

Arr. Thuin

 (1)

 

BE327

Arr. Tournai

 (1)

 

BE341

Arr. Arlon

 (1)

 

BE342

Arr. Bastogne

 (1)

 

BE343

Arr. Marche-en-Famenne

 

 

BE344

Arr. Neufchâteau

 (1)

 

BE345

Arr. Virton

 (1)

 

BE351

Arr. Dinant

 (1)

 

BE352

Arr. Namur

 

 

BE353

Arr. Philippeville

 (1)

 

FR211

Ardennes

 (1)

 

FR213

Marne

 

 

FR221

Aisne

 (1)

 

FR222

Oise

 

 

FR223

Somme

 (1)

 

FR301

Nord

 (1)

 

FR302

Pas-de-Calais

 (1)

 

 

 

 

2014TC16RFCB045

FR-BE-DE-LUX

(Interreg V-A) Ranska-Belgia-Saksa-Luxemburg (Grande Région /Großregion)

 

 

 

 

 

 

BE331

Arr. Huy

 

 

BE332

Arr. Liège

 (1)

 

BE334

Arr. Waremme

 

 

BE335

Arr. Verviers — communes francophones

 (1)

 

BE336

Bezirk Verviers — Deutschsprachige Gemeinschaft

 (1)

 

BE341

Arr. Arlon

 (1)

 

BE342

Arr. Bastogne

 (1)

 

BE343

Arr. Marche-en-Famenne

 

 

BE344

Arr. Neufchâteau

 (1)

 

BE345

Arr. Virton

 (1)

 

DEB21

Trier, Kreisfreie Stadt

 (1)

 

DEB23

Eifelkreis Bitburg-Prüm

 (1)

 

DEB25

Trier-Saarburg

 (1)

 

DEB37

Pirmasens, Kreisfreie Stadt

 (1)

 

DEB3A

Zweibrücken, Kreisfreie Stadt

 (1)

 

DEB3K

Südwestpfalz

 (1)

 

DEC01

Regionalverband Saarbrücken

 (1)

 

DEC02

Merzig-Wadern

 (1)

 

DEC04

Saarlouis

 (1)

 

DEC05

Saarpfalz-Kreis

 (1)

 

DEB15

Birkenfeld

 

 

DEB22

Bernkastel-Wittlich

 

 

DEB24

Vulkaneifel

 (1)

 

DEB31

Frankenthal (Pfalz), Kreisfreie Stadt

 

 

DEB32

Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt

 

 

DEB33

Landau in der Pfalz, Kreisfreie Stadt

 (1)

 

DEB34

Ludwigshafen am Rhein, Kreisfreie Stadt

 

 

DEB35

Mainz, Kreisfreie Stadt

 

 

DEB36

Neustadt an der Weinstraße, Kreisfreie Stadt

 

 

DEB38

Speyer, Kreisfreie Stadt

 

 

DEB39

Worms, Kreisfreie Stadt

 

 

DEB3B

Alzey-Worms

 

 

DEB3C

Bad Dürkheim

 

 

DEB3D

Donnersbergkreis

 

 

DEB3E

Germersheim

 (1)

 

DEB3F

Kaiserslautern, Landkreis

 

 

DEB3G

Kusel

 

 

DEB3H

Südliche Weinstraße

 (1)

 

DEB3I

Rhein-Pfalz-Kreis

 

 

DEB3J

Mainz-Bingen

 

 

DEC03

Neunkirchen

 

 

DEC06

St. Wendel

 

 

FR411

Meurthe-et-Moselle

 (1)

 

FR412

Meuse

 (1)

 

FR413

Moselle

 (1)

 

FR414

Vosges

 

 

LU000

Luxembourg

 (1)

 

 

 

 

2014TC16RFCB046

BE-NL

(Interreg V-A) Belgia-Alankomaat (Vlaanderen-Nederland)

 

 

 

 

 

 

BE211

Arr. Antwerpen

 (1)

 

BE212

Arr. Mechelen

 

 

BE213

Arr. Turnhout

 (1)

 

BE221

Arr. Hasselt

 (1)

 

BE222

Arr. Maaseik

 (1)

 

BE223

Arr. Tongeren

 (1)

 

BE231

Arr. Aalst

 

 

BE232

Arr. Dendermonde

 

 

BE233

Arr. Eeklo

 (1)

 

BE234

Arr. Gent

 (1)

 

BE235

Arr. Oudenaarde

 

 

BE236

Arr. Sint-Niklaas

 (1)

 

BE242

Arr. Leuven

 

 

BE251

Arr. Brugge

 (1)

 

BE252

Arr. Diksmuide

 

 

BE254

Arr. Kortrijk

 (1)

 

BE255

Arr. Oostende

 (1)

 

BE256

Arr. Roeselare

 

 

BE257

Arr. Tielt

 

 

NL341

Zeeuwsch-Vlaanderen

 (1)

 

NL342

Overig Zeeland

 (1)

 

NL411

West-Noord-Brabant

 (1)

 

NL412

Midden-Noord-Brabant

 (1)

 

NL413

Noordoost-Noord-Brabant

 (1)

 

NL414

Zuidoost-Noord-Brabant

 (1)

 

NL421

Noord-Limburg

 (1)

 

NL422

Midden-Limburg

 (1)

 

NL423

Zuid-Limburg

 (1)

 

 

 

 

2014TC16RFCB047

UK-IE

(Interreg V-A) Yhdistynyt kuningaskunta-Irlanti (Ireland-Northern Ireland-Scotland)

 

 

 

 

 

 

IE011

Border

 (1)

 

UKM32

Dumfries & Galloway

 (1)

 

UKM33

East Ayrshire and North Ayrshire mainland

 (1)

 

UKM37

South Ayrshire

 (1)

 

UKM63

Lochaber, Skye & Lochalsh, Arran & Cumbrae and Argyll & Bute

 (1)

 

UKN03

East of Northern Ireland

 (1)

 

UKN04

North of Northern Ireland

 (1)

 

UKN05

West and South of Northern Ireland

 (1)

 

UKM64

Eilean Siar (Western Isles)

 

 

UKN01

Belfast

 

 

UKN02

Outer Belfast

 

 

 

 

 

2014TC16RFCB048

UK-IE

(Interreg V-A) Yhdistynyt kuningaskunta-Irlanti (Ireland-Wales)

 

 

 

 

 

 

IE021

Dublin

 (1)

 

IE022

Mid-East

 (1)

 

IE024

South-East (IE)

 (1)

 

IE025

South-West (IE)

 

 

UKL11

Isle of Anglesey

 (1)

 

UKL12

Gwynedd

 (1)

 

UKL13

Conwy and Denbighshire

 (1)

 

UKL14

South West Wales

 (1)

 

UKL18

Swansea

 

 

UKL23

Flintshire and Wrexham

 

 

 

 

 

2014TC16RFCB049

HU-RO

(Interreg V-A) Unkari-Romania

 

 

 

 

 

 

HU321

Hajdú-Bihar

 (1)

 

HU323

Szabolcs-Szatmár-Bereg

 (1)

 

HU332

Békés

 (1)

 

HU333

Csongrád

 (1)

 

RO111

Bihor

 (1)

 

RO115

Satu Mare

 (1)

 

RO421

Arad

 (1)

 

RO424

Timiş

 (1)

 

 

 

 

2014TC16RFCB050

EE-LV

(Interreg V-A) Viro-Latvia

 

 

 

 

 

 

EE004

Lääne-Eesti

 (1)

 

EE008

Lõuna-Eesti

 (1)

 

LV003

Kurzeme

 (1)

 

LV006

Rīga

 (1)

 

LV007

Pierīga

 (1)

 

LV008

Vidzeme

 (1)

 

 

 

 

2014TC16RFCB051

FR

(Interreg V-A) Ranska (Mayotte/Comores/Madagascar)

 

 

 

 

 

 

YT

Mayotte

 

 

KM

Komorit

 (2)

 

MG

Madagaskar

 (2)

 

 

 

 

2014TC16RFCB052

IT-AT

(Interreg V-A) Italia-Itävalta

 

 

 

 

 

 

AT211

Klagenfurt-Villach

 (1)

 

AT212

Oberkärnten

 (1)

 

AT213

Unterkärnten

 (1)

 

AT321

Lungau

 

 

AT322

Pinzgau-Pongau

 (1)

 

AT323

Salzburg und Umgebung

 (1)

 

AT331

Außerfern

 (1)

 

AT332

Innsbruck

 (1)

 

AT333

Osttirol

 (1)

 

AT334

Tiroler Oberland

 (1)

 

AT335

Tiroler Unterland

 (1)

 

ITH10

Bolzano-Bozen

 (1)

 

ITH32

Vicenza

 

 

ITH33

Belluno

 (1)

 

ITH34

Treviso

 

 

ITH41

Pordenone

 

 

ITH42

Udine

 (1)

 

ITH43

Gorizia

 (1)

 

ITH44

Trieste

 (1)

 

 

 

 

2014TC16RFCB053

SI-HU

(Interreg V-A) Slovenia-Unkari

 

 

 

 

 

 

HU222

Vas

 (1)

 

HU223

Zala

 (1)

 

SI011

Pomurska

 (1)

 

SI012

Podravska

 (1)

 

 

 

 

2014TC16RFCB054

SI-AT

(Interreg V-A) Slovenia-Itävalta

 

 

 

 

 

 

AT111

Mittelburgenland

 (1)

 

AT113

Südburgenland

 (1)

 

AT211

Klagenfurt-Villach

 (1)

 

AT212

Oberkärnten

 (1)

 

AT213

Unterkärnten

 (1)

 

AT221

Graz

 

 

AT223

Östliche Obersteiermark

 

 

AT224

Oststeiermark

 (1)

 

AT225

West- und Südsteiermark

 (1)

 

AT226

Westliche Obersteiermark

 

 

SI011

Pomurska

 (1)

 

SI012

Podravska

 (1)

 

SI013

Koroška

 (1)

 

SI014

Savinjska

 (1)

 

SI015

Zasavska

 

 

SI021

Osrednjeslovenska

 

 

SI022

Gorenjska

 (1)

 

SI023

Goriška

 (1)

 

 

 

 

2014TC16RFCB055

EL-CY

(Interreg V-A) Kreikka-Kypros

 

 

 

 

 

 

CY000

Κύπρος (Kýpros)

 (1)

 

EL411

Λέσβος (Lesvos)

 (1)

 

EL412

Σάμος (Samos)

 (1)

 

EL413

Χίος (Chios)

 (1)

 

EL421

Δωδεκάνησος (Dodekanisos)

 (1)

 

EL422

Κυκλάδες (Kyklades)

 (1)

 

EL431

Ηράκλειο (Irakleio)

 (1)

 

EL432

Λασίθι (Lasithi)

 (1)

 

EL433

Ρεθύμνη (Rethymni)

 (1)

 

EL434

Χανιά (Chania)

 (1)

 

 

 

 

2014TC16RFCB056

DE-DK

(Interreg V-A) Saksa-Tanska

 

 

 

 

 

 

DEF01

Flensburg, Kreisfreie Stadt

 (1)

 

DEF02

Kiel, Kreisfreie Stadt

 (1)

 

DEF03

Lübeck, Kreisfreie Stadt

 (1)

 

DEF04

Neumünster, Kreisfreie Stadt

 

 

DEF07

Nordfriesland

 (1)

 

DEF08

Ostholstein

 (1)

 

DEF0A

Plön

 (1)

 

DEF0B

Rendsburg-Eckernförde

 (1)

 

DEF0C

Schleswig-Flensburg

 (1)

 

DK021

Østsjælland

 (1)

 

DK022

Vest- og Sydsjælland

 (1)

 

DK031

Fyn

 (1)

 

DK032

Sydjylland

 (1)

 

 

 

 

2014TC16RFPC001

IE/UK

Irlanti-Yhdistynyt kuningaskunta (PEACE)

 

 

 

 

 

 

IE011

Border

 (1)

 

UKN03

East of Northern Ireland

 (1)

 

UKN04

North of Northern Ireland

 (1)

 

UKN05

West and South of Northern Ireland

 (1)

 

UKN01

Belfast

 

 

UKN02

Outer Belfast

 

 

 

 

 

Karibian alueen valtioiden välisen yhteistyön sisällä

FR

(Interreg V-A) Ranska (Guadeloupe-Martinique-Organisation des Etats de la Caraïbe orientale)

 

 

 

 

 

 

FR910

Guadeloupe

 (1)

 

FR920

Martinique

 (1)

 

AG

Antigua ja Barbuda

 (2)

 

AI

Anguilla (merentakainen maa ja alue)

 (2)

 

DM

Dominica

 (2)

 

GD

Grenada

 (2)

 

MS

Montserrat (merentakainen maa ja alue)

 (2)

 

KN

Saint Kitts ja Nevis

 (2)

 

LC

Saint Lucia

 (2)

 

VC

Saint Vincent ja Grenadiinit

 (2)

 

VG

Brittiläiset Neitsytsaaret (merentakainen maa ja alue)

 (2)

 

 

 

 

Intian valtameren alueen valtioiden välisen yhteistyön sisällä

FR

(Interreg V-A) Ranska (Réunion-Pays de la Commission de l'Océan Indien)

 

 

 

 

 

 

FR940

Réunion

 

 

MU

Maurice

 (2)

 

MG

Madagaskar

 (2)

 

KM

Komorit

 (2)

 

SC

Seychellit

 (2)

 

 

 

 

Amazonian alueen valtioiden välisen yhteistyön sisällä

FR

(Interreg V-A) Ranska/Guyana-Brasilia-Suriname (Amazonie)

 

 

 

 

 

 

FR930

Guyana

 (1)

 

BR

Amapan osavaltio

 (2)

 

SR

Suriname

 (2)

 

 

 

 


(1)  Alueet, jotka sisältyvät EAKR:n rahoitusta saavien alueiden luetteloon.

(2)  Kolmansien maiden tai merentakaisten maiden ja alueiden (MMA) alueet.


LIITE II

Alueet, jotka otetaan huomioon myönnettäessä tukea rajat ylittävälle yhteistyölle ja jotka eivät kuulu mihinkään liitteessä I lueteltuun rajat ylittävän ohjelman piiriin kuuluvaan alueeseen

BG341

Бургас (Burgas)

BG343

Ямбол (Yambol)

BG412

София (Sofia)

BG414

Перник (Pernik)

BG415

Кюстендил (Kyustendil)

EL123

Κιλκίς (Kilkis)

EL124

Πέλλα (Pella)

EL127

Χαλκιδική (Chalkidiki)

EL132

Καστοριά (Kastoria)

EL134

Φλώρινα (Florina)

EL143

Μαγνησία (Magnisia)

EL242

Εύβοια (Evvoia)

ES611

Almería

ES614

Granada

ES617

Málaga

ES630

Ceuta

ES640

Melilla

HR04A

Brodsko-posavska županija

HR04E

Sisačko-moslavačka županija

HU331

Bács-Kiskun

PL122

Ostrołęcko-siedlecki

PL311

Bialski

PL312

Chełmsko-zamojski

PL344

Łomżyński

PL622

Olsztyński

RO114

Maramureş

RO212

Botoşani

RO213

Iaşi

RO215

Suceava

RO216

Vaslui

RO221

Brăila

RO224

Galaţi

RO225

Tulcea

RO422

Caraş-Severin

FI1D1

Etelä-Savo

FI1D3

Pohjois-Karjala

FI1D4

Kainuu


LIITE III

Luettelo tukea saavista alueista valtioiden välisen yhteistyöohjelman perusteella eriteltynä

(Interreg V-B) Adrian- ja Joonianmeri

EL11

Ανατολική Μακεδονία, Θράκη (Anatoliki Makedonia, Thraki)

EL12

Κεντρική Μακεδονία (Kentriki Makedonia)

EL13

Δυτική Μακεδονία (Dytiki Makedonia)

EL14

Θεσσαλία (Thessalia)

EL21

Ήπειρος (Ipeiros)

EL22

Ιόνια Νησιά (Ionia Nisia)

EL23

Δυτική Ελλάδα (Dytiki Ellada)

EL24

Στερεά Ελλάδα (Sterea Ellada)

EL25

Πελοπόννησος (Peloponnisos)

EL30

Αττική (Attiki)

EL41

Βόρειο Αιγαίο (Voreio Aigaio)

EL42

Νότιο Αιγαίο (Notio Aigaio)

EL43

Κρήτη (Kriti)

HR03

Jadranska Hrvatska

HR04

Kontinentalna Hrvatska

ITC4

Lombardia

ITF1

Abruzzo

ITF2

Molise

ITF4

Puglia

ITF5

Basilicata

ITF6

Calabria

ITG1

Sicilia

ITH1

Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen

ITH2

Provincia Autonoma di Trento

ITH3

Veneto

ITH4

Friuli-Venezia Giulia

ITH5

Emilia-Romagna

ITI2

Umbria

ITI3

Marche

SI01

Vzhodna Slovenija

SI02

Zahodna Slovenija

Seuraavat kolmannet maat on lueteltu ainoastaan tiedotustarkoituksessa:

AL

Albania

BA

Bosnia ja Hertsegovina

ME

Montenegro

RS

Serbia

(Interreg V-B) Alppien alue

DE13

Freiburg

DE14

Tübingen

DE21

Oberbayern

DE27

Schwaben

FR42

Alsace

FR43

Franche-Comté

FR71

Rhône-Alpes

FR82

Provence-Alpes-Côte d'Azur

ITC1

Piemonte

ITC2

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

ITC3

Liguria

ITC4

Lombardia

ITH1

Provincia autonoma di Bolzano/Bozen

ITH2

Provincia autonoma di Trento

ITH3

Veneto

ITH4

Friuli Venezia Giulia

AT11

Burgenland

AT12

Niederösterreich

AT13

Wien

AT21

Kärnten

AT22

Steiermark

AT31

Oberösterreich

AT32

Salzburg

AT33

Tirol

AT34

Vorarlberg

SI01

Vzhodna Slovenija

SI02

Zahodna Slovenija

Seuraavat kolmannet maat on lueteltu ainoastaan tiedotustarkoituksessa:

CH

Sveitsi

LI

Liechtenstein

(Interreg V-B) Atlantin alue

ES11

Galicia

ES12

Principado de Asturias

ES13

Cantabria

ES21

País Vasco

ES22

Comunidad Foral de Navarra

ES612

Cádiz

ES615

Huelva

ES618

Sevilla

ES70

Canarias

FR23

Haute-Normandie

FR25

Basse-Normandie

FR51

Pays de la Loire

FR52

Bretagne

FR53

Poitou-Charentes

FR61

Aquitaine

IE01

Border, Midland and Western

IE02

Southern and Eastern

PT11

Norte

PT15

Algarve

PT16

Centro (PT)

PT17

Lisboa

PT18

Alentejo

PT20

Região Autónoma dos Açores

PT30

Região Autónoma da Madeira

UKD1

Cumbria

UKD3

Greater Manchester

UKD4

Lancashire

UKD6

Cheshire

UKD7

Merseyside

UKK1

Gloucestershire, Wiltshire and Bristol/Bath area

UKK2

Dorset and Somerset

UKK3

Cornwall and Isles of Scilly

UKK4

Devon

UKL1

West Wales and The Valleys

UKL2

East Wales

UKM3

South Western Scotland

UKM6

Highlands and Islands

UKN0

Northern Ireland

(Interreg V-B) Itämeri

DK01

Hovedstaden

DK02

Sjælland

DK03

Syddanmark

DK04

Midtjylland

DK05

Nordjylland

DE30

Berlin

DE40

Brandenburg

DE50

Bremen

DE60

Hamburg

DE80

Mecklenburg-Vorpommern

DE93

Lüneburg

DEF0

Schleswig-Holstein

EE00

Eesti

LV00

Latvija

LT00

Lietuva

PL11

Łódzkie

PL12

Mazowieckie

PL21

Małopolskie

PL22

Śląskie

PL31

Lubelskie

PL32

Podkarpackie

PL33

Świętokrzyskie

PL34

Podlaskie

PL41

Wielkopolskie

PL42

Zachodniopomorskie

PL43

Lubuskie

PL51

Dolnośląskie

PL52

Opolskie

PL61

Kujawsko-Pomorskie

PL62

Warmińsko-Mazurskie

PL63

Pomorskie

FI19

Länsi-Suomi

FI1B

Helsinki-Uusimaa

FI1C

Etelä-Suomi

FI1D

Pohjois- ja Itä-Suomi

FI20

Åland

SE11

Stockholm

SE12

Östra Mellansverige

SE21

Småland med öarna

SE22

Sydsverige

SE23

Västsverige

SE31

Norra Mellansverige

SE32

Mellersta Norrland

SE33

Övre Norrland

Seuraavat kolmannet maat tai niiden osat on lueteltu ainoastaan tiedotustarkoituksessa:

BY

Valko-Venäjä

NO

Norja

RU

Arkangelin alue

RU

Kalingradin alue

RU

Karjalan tasavalta

RU

Komin tasavalta

RU

Leningradin alue

RU

Murmanskin alue

RU

Nenetsian autonominen piirikunta

RU

Novgorodin alue

RU

Pihkovan alue

RU

Pietari

RU

Vologdan alue

(Interreg V-B) Karibian alue

FR91

Guadeloupe/St Martin

FR92

Martinique

FR93

Guayana

Seuraavat merentakaiset maat ja alueet (MMA) ja kolmannet maat tai niiden osat on lueteltu ainoastaan tiedotustarkoituksessa:

AG

Antigua ja Barbuda

AI

Anguilla (MMA)

BQ

Bonaire (MMA)

BQ

Sint Eustatius (MMA)

BQ

Saba (MMA)

CW

Curaçao (MMA)

SX

Sint Maarten (MMA)

AW

Aruba (MMA)

BB

Barbados

BM

Bermuda (OCT)

BS

Bahama

BZ

Belize

CO

Kolumbia

CR

Costa Rica

CU

Kuuba

DM

Dominica

DO

Dominikaaninen tasavalta

GD

Grenada

GT

Guatemala

GY

Guyana

HN

Honduras

HT

Haiti

JM

Jamaika

KN

Saint Kitts ja Nevis

KY

Caymansaaret (MMA)

LC

Saint Lucia

MS

Montserrat (MMA)

MX

Meksiko

NI

Nicaragua

PA

Panama

PR

Puerto Rico

SR

Suriname

SV

El Salvador

TC

Turks- ja Caicossaaret (MMA)

TT

Trinidad ja Tobago

VC

Saint Vincent ja Grenadiinit

VE

Venezuela

VG

Brittiläiset Neitsytsaaret (MMA)

BR

Brasilia (ainoastaan Amapan, Paran, Amazonasin ja Roraiman osavaltiot)

(Interreg V-B) Keski-Eurooppa

CZ01

Praha

CZ02

Střední Čechy

CZ03

Jihozápad

CZ04

Severozápad

CZ05

Severovýchod

CZ06

Jihovýchod

CZ07

Střední Morava

CZ08

Moravskoslezsko

DE11

Stuttgart

DE12

Karlsruhe

DE13

Freiburg

DE14

Tübingen

DE21

Oberbayern

DE22

Niederbayern

DE23

Oberpfalz

DE24

Oberfranken

DE25

Mittelfranken

DE26

Unterfranken

DE27

Schwaben

DE30

Berlin

DE40

Brandenburg

DE80

Mecklenburg-Vorpommern

DED2

Dresden

DED4

Chemnitz

DED5

Leipzig

DEE0

Sachsen-Anhalt

DEG0

Thüringen

ITC1

Piemonte

ITC2

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

ITC3

Liguria

ITC4

Lombardia

ITH1

Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen

ITH2

Provincia Autonoma di Trento

ITH3

Veneto

ITH4

Friuli-Venezia Giulia

ITH5

Emilia-Romagna

HR03

Jadranska Hrvatska

HR04

Kontinentalna Hrvatska

HU10

Közép-Magyarország

HU21

Közép-Dunántúl

HU22

Nyugat-Dunántúl

HU23

Dél-Dunántúl

HU31

Észak-Magyarország

HU32

Észak-Alföld

HU33

Dél-Alföld

AT11

Burgenland (AT)

AT12

Niederösterreich

AT13

Wien

AT21

Kärnten

AT22

Steiermark

AT31

Oberösterreich

AT32

Salzburg

AT33

Tirol

AT34

Vorarlberg

PL11

Łódzkie

PL12

Mazowieckie

PL21

Małopolskie

PL22

Śląskie

PL31

Lubelskie

PL32

Podkarpackie

PL33

Świętokrzyskie

PL34

Podlaskie

PL41

Wielkopolskie

PL42

Zachodniopomorskie

PL43

Lubuskie

PL51

Dolnośląskie

PL52

Opolskie

PL61

Kujawsko-Pomorskie

PL62

Warmińsko-Mazurskie

PL63

Pomorskie

SI01

Vzhodna Slovenija

SI02

Zahodna Slovenija

SK01

Bratislavský kraj

SK02

Západné Slovensko

SK03

Stredné Slovensko

SK04

Východné Slovensko

(Interreg V-B) Tonava

AT11

Burgenland (AT)

AT12

Niederösterreich

AT13

Wien

AT21

Kärnten

AT22

Steiermark

AT31

Oberösterreich

AT32

Salzburg

AT33

Tirol

AT34

Vorarlberg

BG31

Северозападен (Severozapaden)

BG32

Северен централен (Severen tsentralen)

BG33

Североизточен (Severoiztochen)

BG34

Югоизточен (Yugoiztochen)

BG41

Югозападен (Yugozapaden)

BG42

Южен централен (Yuzhen tsentralen)

CZ01

Praha

CZ02

Střední Čechy

CZ03

Jihozápad

CZ04

Severozápad

CZ05

Severovýchod

CZ06

Jihovýchod

CZ07

Střední Morava

CZ08

Moravskoslezsko

DE11

Stuttgart

DE12

Karlsruhe

DE13

Freiburg

DE14

Tübingen

DE21

Oberbayern

DE22

Niederbayern

DE23

Oberpfalz

DE24

Oberfranken

DE25

Mittelfranken

DE26

Unterfranken

DE27

Schwaben

HR03

Jadranska Hrvatska

HR04

Kontinentalna Hrvatska

HU10

Közép-Magyarország

HU21

Közép-Dunántúl

HU22

Nyugat-Dunántúl

HU23

Dél-Dunántúl

HU31

Észak-Magyarország

HU32

Észak-Alföld

HU33

Dél-Alföld

RO11

Nord-Vest

RO12

Centru

RO21

Nord-Est

RO22

Sud-Est

RO31

Sud-Muntenia

RO32

Bucureşti-Ilfov

RO41

Sud-Vest Oltenia

RO42

Vest

SI01

Vzhodna Slovenija

SI02

Zahodna Slovenija

SK01

Bratislavský kraj

SK02

Západné Slovensko

SK03

Stredné Slovensko

SK04

Východné Slovensko

Seuraavat kolmannet maat tai niiden osat on lueteltu ainoastaan tiedotustarkoituksessa:

BA

Bosnia ja Hertsegovina

ME

Montenegro

RS

Serbia

MD

Moldova

UA

Tšernivtsin alue

UA

Ivano-Frankivskin alue

UA

Taka-Karpatian alue

UA

Odessan alue

(Interreg V-B) Intian valtameren alue

FR94

Réunion

YT

Mayotte

Seuraavat merentakaiset maat ja alueet ja kolmannet maat on lueteltu ainoastaan tiedotustarkoituksessa:

KM

Komorit

MG

Madagaskar

MU

Mauritius

SC

Seychellit

ZA

Etelä-Afrikka

TZ

Tansania

MZ

Mosambik

KE

Kenia

IN

Intia

LK

Sri Lanka

MV

Malediivit

TF

Ranskan eteläiset ja antarktiset alueet (MMA)

AU

Australia

(rajat ylittävän ohjelman 2014TC16RFCB007 sisällä) MAC (Madeira-Azorit-Kanaria)

ES70

Canarias