EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014O0009

2014/304/EU: Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 20 päivänä helmikuuta 2014 , kansallisten keskuspankkien suorittamista varojen ja vastuiden kotimaisista hallintatoimista (EKP/2014/9)

OJ L 159, 28.5.2014, p. 56–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2019; Kumoaja 32019O0007 . Latest consolidated version: 22/09/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2014/304/oj

28.5.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 159/56


EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT,

annettu 20 päivänä helmikuuta 2014,

kansallisten keskuspankkien suorittamista varojen ja vastuiden kotimaisista hallintatoimista

(EKP/2014/9)

(2014/304/EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 12.1 ja 14.3 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisen rahapolitiikan toteuttaminen edellyttää, että Euroopan keskuspankki (EKP) määrittää yleiset periaatteet, joita niiden jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit, joiden rahayksikkö on euro (jäljempänä ’kansalliset keskuspankit’), noudattavat toteuttaessaan varoja ja vastuita koskevia kotimaisia operaatioita omasta aloitteestaan; nämä operaatiot eivät saa häiritä yhteistä rahapolitiikkaa.

(2)

Takaisinostosopimukset, joita kansalliset keskuspankit tekevät muiden kuin eurojärjestelmään kuuluvien kansallisten keskuspankkien kanssa, voivat toteutuessaan vaikuttaa euron likviditeettiin ja siten yhteiseen rahapoliitiikkaan. Tämän vuoksi EKP:n neuvosto päätti 22 päivänä lokakuuta 2009 yhteisen rahapolitiikan eheyden turvaamiseksi, että tiettyihin likviditeettijärjestelyihin, joita kansalliset keskuspankit toteuttavat muiden kuin eurojärjestelmään kuuluvien kansallisten keskuspankkien kanssa, tarvitaan EKP:n neuvoston ennakollinen hyväksyntä.

(3)

On määritettävä rajoitukset sellaisista valtiontalletuksista maksettaviin korkoihin, joita kansalliset keskuspankit pitävät verojen ja maksujen välittäjän ominaisuudessa Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön (jäljempänä ’EKPJ:n perussääntö’) 21.2 artiklan nojalla, jotta säilytettäisiin yhteisen rahapolitiikan eheys sekä kannustettaisiin julkisyhteisöjä tekemään talletuksia markkinoille ja helpotettaisiin näin eurojärjestelmän likviditeetinhallintaa ja rahapolitiikan toteuttamista. Lisäksi valtiontalletuksista maksettaville koroille asetettava, rahamarkkinakorkoihin perustuva katto helpottaa EKP:n toimintaa, kun se valvoo julkisen sektorin keskuspankkirahoituksen kiellon noudattamista kansallisissa keskuspankeissa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 271 artiklan d alakohdan mukaisesti.

(4)

Ottaen huomioon Euroopan unionin/Kansainvälisen valuuttarahaston ja muihin vastaaviin rahoitustukiohjelmiin liittyvien valtiontalletusten poikkeuksellisen ja väliaikaisen luonteen, sovellettavilla menettelyillä ei tulisi rajoittaa kansallisten hallitusten mahdollisuutta pitää talletuksia kansallisessa keskuspankissaan jo siitäkin syystä, että näiden talletusten pitäminen voi olla osa tukiohjelman ehtoja. Näiden talletusten sulkeminen pois kynnysarvon piiristä ei häiritse yhteistä rahapolitiikkaa samassa määrin kuin valtiontalletusten pitäminen muissa jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö on euro,

ON HYVÄKSYNYT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

1 artikla

Soveltamisala

1.   Näitä suuntaviivoja sovelletaan kaikkiin kansallisten keskuspankkien euromääräisiin operaatioihin, mukaan luettuina operaatiot, joita kansalliset keskuspankit toteuttavat päämiehenä omaan lukuunsa tai edustajana kolmansien puolesta taikka päämiehenä ja edustajana samanaikaisesti. Näitä suuntaviivoja ei sovelleta seuraaviin operaatioihin:

a)

maksuvalmiusjärjestelmä ja operaatiot, joita kansalliset keskuspankit toteuttavat EKP:n aloitteesta, erityisesti suuntaviivojen EKP/2011/14 (1) mukaisesti toteutetut operaatiot;

b)

kauppa jalometalleilla ja valuuttaoperaatiot euroa vastaan, joihin sovelletaan suuntaviivoja EKP/2003/12 (2);

c)

hätärahoitukseen liittyvät kansallisten keskuspankkien operaatiot.

2.   Näiden suuntaviivojen 7 ja 8 artiklaa ei sovelleta operaatioihin, joita kansalliset keskuspankit toteuttavat

a)

toimiessaan EKPJ:n perussäännön 21.2 artiklassa tarkoitettuina verojen ja maksujen välittäjinä;

b)

suorittaessaan hallintoaan tai henkilöstöään palvelevia toimia EKPJ:n perussäännön 24 artiklassa tarkoitetulla tavalla;

c)

hallinnoidessaan henkilöstönsä eläkerahastoja;

d)

hallinnoidessaan henkilöstölleen tai muille asiakkaille tarkoitettua talletusjärjestelmää;

e)

jakaessaan voittojaan valtiolle.

Kansallisen keskuspankin henkilöstön eläkerahaston, jota hallinnoi itsenäinen laitos, toteuttamat operaatiot on vapautettu 6 ja 9 artiklan soveltamisesta. Lisäksi 6 ja 9 artiklan mukaista jälkikäteistä ilmoitusvelvollisuutta ei sovelleta operaatioihin, joita kansalliset keskuspankit toteuttavat suorittaessaan hallintoaan palvelevia toimia, eikä talletustoimiin, jotka liittyvät henkilöstön tai muiden asiakkaiden kansallisessa keskuspankissa pitämiin sekkitileihin.

3.   Näitä suuntaviivoja ei sovelleta eurojärjestelmän varantojen hallinnointia koskeviin operaatioihin 6 artiklan 1 kohdan mukaista jälkikäteistä ilmoitusvelvollisuutta lukuun ottamatta.

4.   Rajoittamatta edellä 1 kohdan soveltamista, 5 ja 11 artiklaa sovelletaan euromääräisiin tai vieraan valuutan määräisiin valtiontalletuksiin.

2 artikla

Määritelmät

Näissä suuntaviivoissa

a)

’takaisinostosopimuksella’ tarkoitetaan sopimusta, jolla kansallinen keskuspankki ja euroalueeseen kuulumaton kansallinen keskuspankki sopivat yhden tai useamman määritellyn takaisinostotransaktion toteuttamisesta. Takaisinostotransaktiossa osapuoli sitoutuu ostamaan toiselta osapuolelta (tai myymään toiselle osapuolelle) euromääräiset arvopaperit euromääräistä maksua vastaan kaupantekopäivänä niin, että samalla sovitaan vastaavien arvopapereiden myymisestä toiselle osapuolelle (tai ostamisesta toiselta osapuolelta) toista sovittua euromääräistä maksua vastaan maturiteettipäivänä;

b)

’valtiolla’ tarkoitetaan kaikkia jäsenvaltioiden julkisyhteisöjä ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 123 artiklassa mainittuja unionin julkisyhteisöjä, tulkittuna neuvoston asetuksen (EY) N:o 3603/93 (3) valossa, ja lukuun ottamatta julkisessa omistuksessa olevia luottolaitoksia, joita kansalliset keskuspankit ja EKP kohtelevat samalla tavoin kuin yksityisiä luottolaitoksia keskuspankkirahoitusta myönnettäessä;

c)

’valtiontalletuksilla’ tarkoitetaan kansallisten keskuspankkien miltä tahansa valtiolta vastaanottamia yön yli -talletuksia ja määräaikaistalletuksia, mukaan luettuina vieraan valuutan määräiset talletukset;

d)

’vakuudettomalla yön yli -markkinakorolla’ tarkoitetaan a) kansallisen valuutan määräisten yön yli -talletusten osalta eoniakorkoa (euro overnight index average rate), b) vieraan valuutan määräisten yön yli -talletusten osalta vastaavaa korkoa;

e)

’vakuudellisella markkinakorolla’ tarkoitetaan a) kansallisen valuutan määräisten määräaikaistalletusten osalta eurepokorkoa (euro repo market offered rate) vastaavalla maturiteetilla jos mahdollista ja b) vieraan valuutan määräisten määräaikaistalletusten osalta vastaavaa korkoa;

f)

’bruttokansantuotteella’ tarkoitetaan talouden tuottamien tavaroiden ja palveluiden yhteenlaskettua arvoa, josta on vähennetty välituotekäyttö ja johon on lisätty tuotannon ja tuonnin verot, tiettynä ajanjaksona;

g)

’talletusmahdollisuuden korolla’ tarkoitetaan etukäteen määritettyä korkoa, jota sovelletaan vastapuoliin, jotka tekevät yön yli -talletuksia kansalliseen keskuspankkiin eurojärjestelmän talletusmahdollisuutta hyödyntäen.

3 artikla

Hallinnolliset seikat

1.   Kansalliset keskuspankit toteuttavat tarkoituksenmukaiset järjestelyt, joiden avulla vastapuolet voivat erottaa toisistaan kansallisten keskuspankkien näiden suuntaviivojen nojalla toteuttamat operaatiot sekä kansallisten keskuspankkien suuntaviivoissa EKP/2011/14 määritettyjen välineiden ja menettelyiden mukaisesti toteuttamat Euroopan keskuspankkijärjestelmän operaatiot; EKP:n johtokunta valvoo näiden järjestelyjen toteutusta.

2.   Kansalliset keskuspankit toteuttavat asianmukaiset järjestelyt, joilla varmistetaan, etteivät kansalliset keskuspankit käytä luottamuksellisia rahapoliittisia tietoja näiden suuntaviivojen soveltamisalaan kuuluvia operaatioita toteuttaessaan.

3.   Kansalliset keskuspankit ilmoittavat EKP:lle 1 ja 2 kohdan mukaan toteutetuista järjestelyistä.

4 artikla

Eurojärjestelmään kuulumattomien kansallisten keskuspankkien kanssa tehtävien takaisinostosopimusten ennakollinen hyväksyntä

1.   Ennen kuin kansalliset keskuspankit toteuttavat takaisinostosopimuksia eurojärjestelmään kuulumattomien kansallisten keskuspankkien kanssa, ne toimittavat EKP:lle kyseiset sopimukset EKP:n neuvoston ennakollista hyväksyntää varten.

2.   Kansalliset keskuspankit toimittavat ennakollista hyväksyntää koskevat pyyntönsä EKP:lle niin aikaisin kuin mahdollista ennen takaisinostosopimuksen aiottua tekopäivää. Pyynnössä on aina mainittava vähintään

a)

tiedot takaisinostosopimuksen vastapuolesta;

b)

takaisinostosopimuksen tarkoitus;

c)

kyseisten takaisinostotransaktioiden määrä ja päivämäärät sekä transaktioiden suunniteltu yhteenlaskettu määrä, sikäli kuin tiedot ovat jo saatavilla;

d)

takaisinostosopimuksen maturiteetti ja suunniteltujen takaisinostotransaktioiden maturiteetti, sikäli kuin tiedot ovat jo saatavilla;

e)

kaikki muut tiedot, joita pyynnön esittävä kansallinen keskuspankki pitää olennaisina.

3.   EKP:n neuvosto vastaa kuhunkin pyyntöön niin pian kuin mahdollista ja joka tapauksessa viimeistään 40 työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

4.   Saadessaan ennakollista hyväksyntää koskevan pyynnön, EKP:n neuvosto ottaa huomioon

a)

rahapolitiikan eheyden varmistamista koskevan ensisijaisen tavoitteen;

b)

likviditeetinhallinnan tehokkuuden säilyttämisen eurojärjestelmässä;

c)

eurojärjestelmän yhteisen lähestymistavan tehtäessä takaisinostosopimuksia eurojärjestelmään kuulumattomien kansallisten keskuspankkien kanssa;

d)

jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö on euro, sijaitsevien luottolaitosten tasapuoliset toimintaedellytykset.

5.   Jos EKP:n neuvosto katsoo, että takaisinostosopimus ei olisi sopusoinnussa edellä 4 kohdassa määritettyjen tavoitteiden kanssa, se voi vaatia, että sille hyväksyttäväksi toimitettu takaisinostosopimus tehdään

a)

myöhäisempänä ajankohtana kuin alun perin oli suunniteltu; tai

b)

tietyin muutoksin, niin että kansallinen keskuspankki toimittaa sopimuksen uudelleen hyväksyttäväksi ennen sopimuksen tekemistä.

6.   Ottaen huomioon suhteellisuuden ja syrjimättömyyden periaatteet, EKP:n neuvosto pyrkii mukautumaan kansallisten keskuspankkien esittämiin, ennakollista hyväksyntää koskeviin pyyntöihin.

5 artikla

Valtiontalletuksista maksettavaa korkoa koskevat rajoitukset

1.   Valtiontalletuksista maksettavaan korkoon sovelletaan seuraavia enimmäismääriä:

a)

yön yli -talletusten osalta enintään vakuudeton yön yli -markkinakorko;

b)

määräaikaistalletusten osalta vakuudellinen markkinakorko tai jos sitä ei ole saatavilla, vakuudeton yön yli -markkinakorko.

2.   Kunakin kalenteripäivänä kansallisessa keskuspankissa olevien valtion kaikkien yön yli -talletusten ja määräaikaistalletusten yhteismäärälle maksetaan nollakorkoa siltä osin kuin se ylittää a) 200 miljoonaa euroa tai b) 0,04 prosenttia sen valtion bruttokansantuotteesta, jossa kansallinen keskuspankki sijaitsee, sen mukaan, kumpi määristä on korkeampi.

3.   Euroopan unioniin, Kansainväliseen valuuttarahastoon tai muuhun vastaavaan pankkitukiohjelmaan liittyviin valtiontalletuksiin, joita pidetään kansallisen keskuspankin tileillä, sovelletaan edellä 1 kohtaa, mutta niitä ei lasketa mukaan määritettäessä edellä 2 kohdassa mainittua kynnysarvoa.

6 artikla

Ilmoitusvelvollisuus

1.   Kansalliset keskuspankit ilmoittavat EKP:lle etukäteen varojen ja vastuiden hallinnointiin liittyvien kotimaisten operaatioidensa kokonaisnettovaikutuksesta likviditeettiin eurojärjestelmän yleisen likviditeetinhallinnan puitteissa. Kansallinen keskuspankki sisällyttää voitostaan valtiolle maksettavan osuuden eri likviditeettitekijöitä koskevaan ennusteeseensa vähintään viikkoa ennen siirron tapahtumista. Lisäksi kansalliset keskuspankit varmistavat tarkoituksenmukaisin toimenpitein, ettei sijoitusoperaatioista ja talletusjärjestelmistä aiheudu sellaisia likviditeettivaikutuksia, joita ei voida ennustaa tarkasti.

2.   Kansalliset keskuspankit ilmoittavat EKP:lle kuukausittain jälkikäteen edellisen kuukauden aikana suorittamiensa operaatioiden yksityiskohdat näiden suuntaviivojen liitteessä II olevan mallin mukaisesti. Kuukausittain jälkikäteen toimitettavan ilmoituksen osalta sovelletaan yleistä 500 miljoonan euron kynnysarvoa kussakin liittessä II mainitussa yksittäisessä luokassa siten, että transaktiot otetaan huomioon kynnysarvoa laskettaessa seuraavasti:

a)

ostojen, myyntien ja lunastusten yhteissumma erikseen seuraavissa luokissa:

i)

sijoitusoperaatiot;

ii)

eläkerahastojen hallinnointi;

iii)

toiminta välittäjänä;

b)

arvopaperien anto- ja ottolainauksen yhteissumma seuraavissa luokissa:

i)

arvopaperilainaus; ja

ii)

takaisinostotransaktiot;

c)

antolainauksen ja talletusten ottamisen yhteissumma luotto- ja talletusjärjestelmien luokassa;

d)

määrä erikseen seuraavissa luokissa:

i)

velvoitteet kolmansia osapuolia kohtaan; ja

ii)

siirrot ja tuet.

Jos yksittäisen luokan transaktioiden kokonaissumma jää alle sovellettavan kynnysarvon, kansalliset keskuspankit täyttävät ilmoituslomakkeeseen nollan kuten tapauksissa, joissa transaktioita ei ole ollut lainkaan. Kansalliset keskuspankit voivat halutessaan edelleen ilmoittaa kaikki transaktionsa EKP:lle, vaikka kynnysarvoa ei olisi yhdessä tai useammassa luokassa saavutettu (täydellisten tietojen ilmoittaminen).

Eurojärjestelmän varantojenhallintapalvelujen puitteissa toteutetuissa euromääräisissä transaktioissa kansalliset keskuspankit noudattavat lisäksi kaikkia muita mahdollisesti sovellettavia ilmoitusvelvollisuutta koskevia vaatimuksia.

3.   Jos tietojen ilmoittamisen yhteydessä ilmenee, että tietyn kansallisen keskuspankin varojen tai vastuiden hallintaan liittyvät operaatiot ovat ristiriidassa yhteisen rahapolitiikan vaatimusten kanssa, EKP voi antaa kyseisen kansallisen keskuspankin varojen ja vastuiden hallintaa koskevia yksityiskohtaisia ohjeita.

7 artikla

Kynnysarvot

1.   Operaatioita, jotka ylittävät näiden suuntaviivojen liitteessä I mainitut kynnysarvot, ei saa toteuttaa ilman EKP:n ennakkoon antamaa hyväksyntää. Tämä kynnysarvo soveltuu myös takaisinostosopimuksiin, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta 4 artiklassa tarkoitettujen takaisinostosopimusten ennakollista hyväksyntää koskevaan menettelyyn.

2.   Näiden suuntaviivojen liitteessä I mainitun, päivittäisiä aggregoituja operaatioita koskevan kynnysarvon lisäksi EKP voi määrittää ja soveltaa myös muita kynnysarvoja kansallisten keskuspankkien kumuloituihin varojen ja vastuiden ostoihin tai myynteihin minkä tahansa ajanjakson kuluessa.

3.   EKP:n neuvosto voi milloin tahansa muuttaa näiden suuntaviivojen liitteessä I mainittua kynnysarvoa.

8 artikla

Ennakollisen hyväksynnän pyytämiseen ja antamiseen sovellettava menettely

1.   Kansalliset keskuspankit toimittavat ennakollista hyväksyntää koskevat pyyntönsä etukäteen niin aikaisin kuin mahdollista. Jos operaatio on toimitettava samana päivänä tai seuraavana työpäivänä, EKP:n on saatava pyyntö suunniteltuna kaupantekopäivänä viimeistään kello 9.00 (4). Muiden operaatioiden osalta EKP:n on saatava vastaava pyyntö suunniteltuna kaupantekopäivänä viimeistään kello 11.00.

2.   Kansallinen keskuspankki esittää pyyntönsä näiden suuntaviivojen liitteen III mukaisesti. Jos transaktiota, jolle on etukäteen pyydetty ja annettu hyväksyntä, ei toteuteta annetun hyväksynnän mukaisesti, kansalliset keskuspankit ilmoittavat asiasta välittömästi EKP:lle.

3.   Vakuudellisia arvopaperilainausoperaatioita toteuttavat kansalliset keskuspankit voivat poikkeuksellisissa olosuhteissa, kun markkinaosapuolet eivät pysty toimittamaan määritettyjä vakuuksia, myös toimittaa myöhään iltapäivällä pyyntönsä saada ennakollinen hyväksyntä myöhemmin saman päivän aikana.

4.   EKP vastaa niin pian kuin mahdollista kansallisen keskuspankin pyyntöön saada ennakollinen hyväksyntä, ja välittömästi pyyntöön saada ennakollinen hyväksyntä myöhemmin saman päivän aikana. Jos operaatio toimitetaan kaupantekopäivänä tai seuraavana työpäivänä, EKP vastaa pyyntöön suunniteltuna kaupantekopäivänä kello 10.15 mennessä. Muissa operaatioissa EKP vastaa pyyntöön suunniteltuna kaupantekopäivänä kello 13.00 mennessä. Ellei kansallinen keskuspankki saa vastausta mainittuun määräaikaan mennessä, se voi, varmistuttuaan ensin siitä, että EKP on vastaanottanut pyynnön eikä vastausta ole lähetetty, kello 13.15 lähtien olettaa saaneensa hyväksynnän.

5.   EKP tarkastelee kaikkia pyyntöjä eurojärjestelmän yhteisen rahapolitiikan yhtenäisyyden varmistamisen näkökulmasta, ottaen huomioon yksittäisten kansallisten keskuspankkien operaatioiden vaikutuksen sekä näiden operaatioiden yhteisvaikutuksen jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö on euro. EKP pyrkii hyväksymään kansallisten keskuspankkien pyynnöt, tämän kuitenkaan rajoittamatta edellä sanottua.

9 artikla

Seuranta

1.   EKP:n johtokunta antaa kerran vuodessa EKP:n neuvostolle kertomuksen näiden suuntaviivojen täytäntöönpanosta ja soveltamisesta. Kertomuksessa annetaan tiedot

a)

ennakollista hyväksyntää koskevan menettelyn soveltamisesta;

b)

kansallisten keskuspankkien varojen ja vastuiden hallinnan käytännöistä;

c)

näiden suuntaviivojen noudattamisesta.

2.   EKP voi pyytää tietoja kansallisilta keskuspankeilta 5 artiklan 1–3 kohdan noudattamiseen liittyvissä epäselvissä tilanteissa.

10 artikla

Luottamuksellisuus

Kaikkien edellä mainittujen menettelyjen yhteydessä vaihdettuja tietoja ja dataa, 9 artiklassa mainittu seurantakertomus mukaan luettuna, kohdellaan luottamuksellisina.

11 artikla

Siirtymäsäännökset

Kansallisten keskuspankkien pitämiin valtion määräaikaistalletuksiin sovelletaan 5 artiklan 1 kohtaa, mutta ne otetaan huomioon 5 artiklan 2 kohdan kynnysarvoa laskettaessa vasta 1 päivästä joulukuuta 2015 lukien.

12 artikla

Voimaantulo ja täytäntöönpano

1.   Nämä suuntaviivat tulevat voimaan kahden päivän kuluttua niiden antamisesta.

2.   Kansalliset keskuspankit toteuttavat näiden suuntaviivojen noudattamiseksi tarvittavat toimenpiteet 1 päivään joulukuuta 2014 mennessä. Kansalliset keskuspankit toimittavat EKP:lle tiedot näihin toimenpiteisiin liittyvistä asiakirjoista ja keinoista 31 päivään lokakuuta 2014 mennessä.

13 artikla

Osoitus

Nämä suuntaviivat on osoitettu kansallisille keskuspankeille.

Tehty Frankfurt am Mainissa 20 päivänä helmikuuta 2014.

EKP:n neuvoston puolesta

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  Eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä 20 päivänä syyskuuta 2011 annetut suuntaviivat EKP/2011/14 (EUVL L 331, 14.12.2011, s. 1).

(2)  Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 31.3 artiklan perusteella rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden valuuttamääräisin käyttövaroin toteuttamia toimia varten 23 päivänä lokakuuta 2003 annetut suuntaviivat EKP/2003/12 (EUVL L 283, 31.10.2003, s. 81).

(3)  Perustamissopimuksen 104 artiklassa ja 104 b artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kieltojen soveltamiseksi tarvittavien määritelmien täsmentämisestä 13 päivänä joulukuuta 1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 3603/93 (EYVL L 332, 31.12.1993, s. 1).

(4)  Kellonajoilla tarkoitetaan Keski-Euroopan aikaa, jossa otetaan huomioon muutos Keski-Euroopan kesäaikaan.


LIITE I

KANSALLISTEN KESKUSPANKKIEN YHDEN PÄIVÄN AIKANA TOTEUTTAMIIN VAROJA JA VASTUITA KOSKEVIIN KOTIMAISIIN OPERAATIOIHIN SOVELLETTAVAT KYNNYSARVOT

Sovellettava kynnysarvo

Vaikutus toimituspäivänä

(yhteenlasketut netto-operaatiot) (1)

200 miljoonaa euroa


(1)  Suunniteltujen operaatioiden nettovaikutus likviditeettiin toimituspäivänä, joka on kaupantekopäivä tai sitä seuraava päivä.


LIITE II

KUUKAUSITTAIN JÄLKIKÄTEEN TOIMITETTAVA ILMOITUS VAROJEN JA VASTUIDEN HALLINNOINTIIN LIITTYVISTÄ KOTIMAISISTA OPERAATIOISTA

 

Operaation luokka

 

Sijoitusoperaatiot

Eläkerahastojen hallinnointi

Toiminta välittäjänä

 

Arvopaperilainat

Takaisinostosopimukset

 

Luotto- ja talletusjärjestelmät

 

Velvoitteet kolmansia kohtaan

Siirrot ja tuet

Operaation toteutustapa

1.

Tase-erät

2.

Taseen ulkopuoliset erät

1.

Tase-erät

2.

Taseen ulkopuoliset erät

1.

Tase-erät

2.

Taseen ulkopuoliset erät

Transaktioiden lukumäärä

nnnnnn

nnnnnn

Transaktioiden lukumäärä

nnnnnn

Operaation tyyppi

xxxxx

xxxxx

Transaktioiden lukumäärä

nnnnnn

nnnnnn

nnnnnn

Arvopaperilainaus

(XX) milj. euroa

(XX) milj. euroa

Antolainaus

(XX) milj. euroa

Operaation toteutustapa

1.

Tase-erät

2.

Taseen ulkopuoliset erät

1.

Tase-erät

2.

Taseen ulkopuoliset erät

Ostot

(XX) milj. euroa

(XX) milj. euroa

(XX) milj. euroa

Arvopapereiden ottolainaus

(XX) milj. euroa

(XX) milj. euroa

Talletusten otto

(XX) milj. euroa

Transaktioiden lukumäärä

nnnnnn

nnnnnn

Myynnit

(XX) milj. euroa

(XX) milj. euroa

(XX) milj. euroa

 

 

 

 

 

Määrä

(XX) milj. euroa

(XX) milj. euroa

Maksut

(XX) milj. euroa

(XX) milj. euroa

(XX) milj. euroa

 

 

 

 

 

 

 

 


LIITE III

MALLI SUURILLE TRANSAKTIOILLE PYYDETTÄVÄÄ ENNAKOLLISTA HYVÄKSYNTÄÄ VARTEN

Muuttujan nimi

Muuttujan kuvaus

Tunnus

Pakollinen kenttä

Tunnistekoodi

Yksilöllinen tunniste joukolle operaatioita (arvopaperitransaktio tai muu transaktio), joiden kaupantekopäivä ja toimituspäivä on sama; tunniste koostuu numerosarjasta, jonka alussa on kahdesta merkistä koostuva maatunnus.

ISnn

Sovellus luo automaattisesti.

Kaupantekopäivä

Suunnitellun operaatioiden joukon kaupantekopäivä

vvvv/kk/pp

Kyllä

Toimituspäivä

Suunnitellun operaatioiden joukon toimituspäivä (tai termiinikaupoissa aloituspäivä).

vvvv/kk/pp

Kyllä

Osto ja lainaus

Jos arvopaperit tai muut instrumentit on hankittu tai luotot tai arvopaperilainat myönnetty, ilmoitetaan kumulatiivinen määrä.

[YY] miljoonaa euroa

Ei

(Jätetään tyhjäksi, jos suunnitellaan vain myyntitransaktioita.)

Myynti ja talletusten otto

Jos arvopapereita tai muita instrumentteja on myyty tai talletuksia otettu vastaan, ilmoitetaan kumulatiivinen määrä.

[XX] miljoonaa euroa

Ei

(Jätetään tyhjäksi, jos suunnitellaan vain ostotransaktioita.)

Vaikutus likviditeettiarvioihin

Ilmaisee vaikutuksen toimituspäivän likviditeettiarvioihin — mikäli pyyntö hyväksytään — suhteessa viimeisimpään, kello 8.00 EKP:lle toimitettuun päiväkohtaiseen likviditeettiennusteeseen. Mikäli pyyntö hylätään, EKP:n on tämän kentän avulla helpompi todeta vastakkainen vaikutus likviditeettiennusteisiin.

[ZZ] miljoonaa euroa

Kyllä

(Jos likviditeettiennusteiden kokonaisvaikutus on jo ilmoitettu EKP:lle, tässä kentässä ilmoitetaan nolla.)

Transaktion tyyppi

Transaktion tyypin ilmoittaminen:

1.

Arvopaperitransaktio

2.

Muu transaktio

Transaktion tyyppi valitaan järjestelmän tuottamasta luettelosta.

Kyllä

(Käyttäjän on ilmoitettava transaktion tyyppi.)

Suunniteltu operaation toteutustapa

Operaatioiden suunnitellun toteutustavan kuvaus viitaten yhteen seuraavista kohdista:

1.

Tase-eriä koskeva operaatio

2.

Taseen ulkopuolisia eriä koskeva operaatio

Operaation tapa valitaan järjestelmän tuottamasta luettelosta.

Ei

(Käyttäjä voi vapaasti ilmoittaa operaation suunnitellun toteutustavan.)

Vapaa teksti

Voidaan ilmoittaa tietoja, jotka auttavat EKP:n likviditeetinhallintatoimintoa arvioimaan nettovaikutuksen likviditeettiin, ottaen huomioon likviditeettianalyysin soveltuva ajanjakso sekä viimeisin likviditeettiennuste. Esimerkiksi jos vaikutus likviditeettiarvioihin ei ole pysyvä, vaan kääntyy päinvastaiseksi lähitulevaisuudessa, käyttäjä lisää huomautuksen toimituspäivän jälkeisestä likviditeettivaikutuksesta vapaan tekstin kenttään. Käyttäjä voi antaa myös yksittäisiä operaatioita koskevia muita lisätietoja esimerkiksi operaation tyypistä, koosta tai tarkoituksesta.

Mikä tahansa numero- tai kirjainyhdistelmä ennalta määritetyn H1&H2 -merkistön puitteissa (1)

Ei


(1)  Vapaassa tekstissä sallitut merkit on määritetty 22. elokuuta 1997 päivätyn asiakirjan ”H1&H2 System Design” liitteessä 4 olevassa 1.1.4.7 kohdassa.


Top