EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0456

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 456/2014, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2014 , tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

OJ L 133, 6.5.2014, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/456/oj

6.5.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 133/33


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 456/2014,

annettu 29 päivänä huhtikuuta 2014,

tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteenä olevan yhdistetyn nimikkeistön yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen antaa tämän asetuksen liitteessä esitetyn tavaran luokittelua koskevia säännöksiä.

(2)

Asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 vahvistetaan yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt. Näitä sääntöjä sovelletaan myös kaikkiin muihin nimikkeistöihin, jotka perustuvat kokonaan tai osittain yhdistettyyn nimikkeistöön taikka joissa siihen mahdollisesti lisätään alajakoja ja jotka vahvistetaan unionin erityissäännöksillä tavaroiden kauppaa koskevien tariffimääräysten tai muiden toimenpiteiden soveltamiseksi.

(3)

Mainittujen yleisten tulkintasääntöjen mukaan on tämän asetuksen liitteen taulukossa olevassa sarakkeessa 1 esitetty tavara luokiteltava sarakkeen 2 CN-koodiin sarakkeesta 3 ilmenevin perustein.

(4)

On aiheellista säätää, että sitovien tariffitietojen haltija voi neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (2) 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä tietyn ajan käyttää sellaisia sitovia tariffitietoja, jotka on annettu tässä asetuksessa tarkoitetusta tavarasta mutta jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia. Mainitun ajan olisi oltava kolme kuukautta.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteenä olevan taulukon 1 sarakkeessa esitetty tavara luokitellaan yhdistetyssä nimikkeistössä mainitun taulukon 2 sarakkeen CN-koodiin.

2 artikla

Sitovia tariffitietoja, jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia, voidaan käyttää asetuksen (ETY) N:o 2913/92 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan tämän asetuksen voimaantulosta.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä huhtikuuta 2014.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Algirdas ŠEMETA

Komission jäsen


(1)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 2913/92, annettu 12 päivänä lokakuuta 1992, yhteisön tullikoodeksista (EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1).


LIITE

Tavaran kuvaus

Luokittelu

(CN-koodi)

Perusteet

(1)

(2)

(3)

Tuote (ns. radio-ohjattava pistorasiasarja) pakkauksessa, joka sisältää kaksi kauko-ohjattavaa kytkintä ja kauko-ohjaimen.

Molemmat kauko-ohjattavat kytkimet ovat omassa kotelossaan, joka koostuu pistotulpasta, pistorasiasta, opetuspainikkeesta, kytkimestä ja radiovastaanottimesta, ja ne on tarkoitettu 230 V:n jännitteelle ja enintään 10 A:n virtaa varten.

Opetuspainiketta käytetään kytkimen ja kauko-ohjaimen välistä tunnistusta varten. Sitä voidaan käyttää myös käsikäyttöisenä kytkimenä.

Kauko-ohjain toimii 433,05–434,79 MHz:n lähetystaajuudella noin 30 m:n etäisyydeltä, ja sillä ohjataan kumpaakin kytkintä erikseen.

Tuotetta käytetään pistorasioihin liitettyjen laitteiden päälle- ja poiskytkentään kauko-ohjaimella.

8536 50 80

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 8536, 8536 50 ja 8536 50 80 nimiketekstien mukaisesti.

Kauko-ohjain ohjaa kumpaakin kytkintä erikseen. Näin ollen tuotetta ei voida pitää XVI jakson 4 huomautuksessa tarkoitettuna yhtenä toiminnallisena kokonaisuutena, sillä yksittäiset osat eivät yhdessä suorita selvästi määriteltyä toimintaa.

Tuotteen objektiivisten ominaisuuksien perusteella sen toimintona on pistorasiaan liitettyjen laitteiden päälle- ja poiskytkentä kauko-ohjaimella. Sen vuoksi luokittelu nimikkeen 8526 radiokauko-ohjauslaitteeksi ei tule kyseeseen.

Koska tuotetta käytetään kauko-ohjattuina kytkiminä, pistotulppa ja pistorasia katsotaan sen toimintaa varten tarvittaviksi kiinteiksi osiksi. Sen vuoksi luokittelu nimikkeen 8536 69 90 pistotulpiksi ja pistorasioiksi ei tule kyseeseen.

Tuote on sen vuoksi luokiteltava CN-koodiin 8536 50 80 muuksi kytkimeksi yli 60 V:n jännitettä varten.


Top