EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0118

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 118/2014, annettu 30 päivänä tammikuuta 2014 , niiden perusteiden ja menettelyjen vahvistamisesta, joiden mukaisesti määritetään kolmannen maan kansalaisen johonkin jäsenvaltioon jättämän turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 343/2003 soveltamista koskevista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1560/2003 muuttamisesta

EUVL L 39, 8.2.2014, p. 1–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/02/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/118/oj

8.2.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 39/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 118/2014,

annettu 30 päivänä tammikuuta 2014,

niiden perusteiden ja menettelyjen vahvistamisesta, joiden mukaisesti määritetään kolmannen maan kansalaisen johonkin jäsenvaltioon jättämän turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 343/2003 soveltamista koskevista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1560/2003 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta 26 päivänä kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 604/2013 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan, 6 artiklan 5 kohdan, 8 artiklan 6 kohdan, 16 artiklan 4 kohdan, 21 artiklan 3 kohdan, 22 artiklan 3 kohdan, 23 artiklan 4 kohdan, 24 artiklan 5 kohdan, 29 artiklan 1 ja 4 kohdan, 31 artiklan 4 kohdan, 32 artiklan 1 ja 5 kohdan ja 35 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksella (EY) N:o 1560/2003 (2) hyväksyttiin eräitä neuvoston asetuksen (EY) N:o 343/2003 (3) soveltamista varten tarvittavia yksityiskohtaisia käytännön sääntöjä.

(2)

Kesäkuussa 2013 annettiin asetus (EU) N:o 604/2013, jolla laadittiin uudelleen asetus (EY) N:o 343/2003. Asetuksen (EU) N:o 604/2013 tehokas täytäntöönpano edellyttää eräiden uusien yksityiskohtaisten käytännön sääntöjen antamista.

(3)

Jotta voitaisiin lisätä järjestelmän tehokkuutta ja parantaa yhteistyötä kansallisten viranomaisten välillä, on muutettava sääntöjä, jotka koskevat vastaanottoa tai takaisinottoa koskevien pyyntöjen toimittamista ja käsittelyä, tietopyyntöjä, yhteistyötä perheenjäsenten ja muiden sukulaisten perheenyhdistämisen toteuttamiseksi silloin kun on kyse ilman huoltajaa olevista alaikäisistä ja riippuvuussuhteessa olevista henkilöistä, sekä siirtojen toteuttamista.

(4)

Asetuksessa (EY) N:o 1560/2003 ei säädetä Dublin-/Eurodac-asetusta koskevasta yhteisestä esitteestä eikä ilman huoltajaa oleville alaikäisille tarkoitetusta erityisestä esitteestä, vakiomuotoisesta lomakkeesta ilman huoltajaa olevia alaikäisiä koskevien asiaan vaikuttavien tietojen vaihtoa varten, yhdenmukaisista edellytyksistä alaikäisten ja riippuvuussuhteessa olevien henkilöiden kuulemiselle ja heitä koskevalle tietojenvaihdolle, vakiomuotoisesta lomakkeesta ennen siirtoa tapahtuvalle tietojenvaihdolle, yhteisestä terveystodistuksesta eikä yhdenmukaisista edellytyksistä ja käytännön järjestelyistä siirrettävän henkilön terveydentilaa koskevien tietojen vaihdolle ennen siirtoa. Tämän vuoksi olisi annettava uusia säännöksiä.

(5)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 603/2013 (4) korvataan neuvoston asetus (EY) N:o 2725/2000 (5) ja tehdään muutoksia Eurodac-järjestelmään. Sen vuoksi olisi mukautettava asetusta (EY) N:o 1560/2003, jotta voidaan ottaa asianmukaisella tavalla huomioon vuorovaikutus asetuksessa (EU) N:o 604/2013 säädettyjen menettelyjen ja asetuksen (EU) N:o 603/2013 soveltamisen välillä.

(6)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 767/2008 (6) vahvistetaan säännöt asetuksen (EU) N:o 604/2013 soveltamisen helpottamista varten. Tämän vuoksi olisi muutettava niitä yhdenmukaisia edellytyksiä, joiden mukaisesti hakijoiden vastaanottamista koskevat pyynnöt laaditaan ja toimitetaan, sisällyttämällä niihin viisumitietojärjestelmän käyttöä koskevat säännöt.

(7)

On tarpeen toteuttaa teknisiä mukautuksia, jotta voidaan ottaa huomioon asetuksella (EY) N:o 1560/2003 asetuksen (EU) N:o 604/2013 täytäntöönpanon helpottamiseksi perustetun sähköisen tiedonsiirtoverkon käyttämiseksi sovellettavien teknisten vaatimusten ja käytännön järjestelyjen kehitys.

(8)

Tämän asetuksen perusteella tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn olisi sovellettava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 95/46/EY (7).

(9)

Asetusta (EU) N:o 604/2013 sovelletaan kansainvälistä suojelua koskeviin hakemuksiin, jotka jätetään 1 päivästä tammikuuta 2014 alkaen. Sen vuoksi tämän asetuksen on tultava voimaan mahdollisimman pian, jotta asetusta (EU) N:o 604/2013 voitaisiin soveltaa täysimääräisesti.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU) N:o 604/2013 44 artiklan 2 kohdalla perustetun komitean lausunnon mukaisia.

(11)

Asetus (EY) N:o 1560/2003 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1560/2003 muuttaminen

Muutetaan asetus (EY) N:o 1560/2003 seuraavasti:

1)

Lisätään 1 artiklaan kohta seuraavasti:

”2a.   Jos vastaanottopyyntö perustuu osumaan, jonka viisumitietojärjestelmä (VIS) on siirtänyt Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 767/2008 (*1) 21 artiklan mukaisesti vertailtuaan kansainvälistä suojelua hakevan henkilön sormenjälkiä sormenjälkiin, jotka on otettu aikaisemmin ja siirretty viisumitietojärjestelmään kyseisen asetuksen 9 artiklan mukaisesti ja tarkistettu sen 21 artiklan mukaisesti, pyyntöön on sisällytettävä myös viisumitietojärjestelmän toimittamat tiedot.

(*1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 767/2008, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, viisumitietojärjestelmästä (VIS) ja lyhytaikaista oleskelua varten myönnettäviä viisumeja koskevasta jäsenvaltioiden välisestä tietojenvaihdosta (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 60).”"

2)

Korvataan 2 artikla seuraavasti:

”2 artikla

Takaisinottopyynnön laatiminen

Takaisinottopyyntö on tehtävä liitteessä III olevan mallin mukaiselle vakiolomakkeelle, ja siinä on esitettävä pyynnön luonne ja perusteet sekä mainittava ne Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 604/2013 (*2) säännökset, joiden nojalla pyyntö tehdään.

Lisäksi pyyntöön on liitettävä tapauksen mukaan:

a)

jäljennökset kaikista todisteista ja aihetodisteista, joiden perusteella voidaan olettaa, että jäsenvaltio, jolle vastaanottopyyntö on esitetty, on vastuussa kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä, ja siihen on tarvittaessa liitettävä myös selvitys siitä, miten todisteet on saatu, ja todistusvoimasta, jonka vastaanottopyynnön esittänyt jäsenvaltio katsoo niillä olevan asetuksen (EU) N:o 604/2013 22 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen, tämän asetuksen liitteessä II olevien todiste- ja aihetodisteluetteloiden perusteella;

b)

tiedot osumasta, jonka Eurodacin keskusyksikkö on siirtänyt asetuksen (EY) N:o 2725/2000 4 artiklan 5 kohdan mukaisesti vertailtuaan hakijan sormenjälkiä sormenjälkiin, jotka on otettu aikaisemmin ja siirretty keskusyksikölle kyseisen asetuksen 4 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti ja tarkistettu sen 4 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

(*2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 604/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta (EUVL L 180, 29.6.2013, s. 31).”"

3)

Lisätään 8 artiklaan uusi kohta seuraavasti:

”3.   Liitteessä VI esitetty vakiolomake on tarkoitettu sellaisten tietojen toimittamiseen vastuussa olevalle jäsenvaltiolle, jotka ovat tarpeen siirrettävän henkilön oikeuksista ja välittömistä erityistarpeista huolehtimiseksi. Tätä vakiolomaketta on pidettävä 2 kohdassa tarkoitettuna ilmoituksena.”

4)

Lisätään 9 artiklaan uusi kohta seuraavasti:

”1a.   Jos siirto viivästyy siirron toteuttavan jäsenvaltion pyynnöstä, siirron toteuttavan ja vastuussa olevan jäsenvaltion on jatkettava yhteydenpitoa, jotta uusi siirto voidaan järjestää mahdollisimman pian 8 artiklan mukaisesti ja viimeistään kahden viikon kuluttua siitä kun viranomaiset saavat tiedon viivästyksen tai lykkäyksen aiheuttaneiden olosuhteiden lakkaamisesta. Tällaisessa tapauksessa on ennen siirtoa toimitettava liitteen VI mukainen päivitetty vakiolomake tietojen toimittamiseksi ennen siirtoa.”

5)

Korvataan 9 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Jos jäsenvaltio ei pysty toteuttamaan siirtoa asetuksen (EU) N:o 604/2013 29 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista syistä tavanomaisessa kuuden kuukauden määräajassa siitä, kun asianomaista henkilöä koskeva vastaanotto- tai takaisinottopyyntö on hyväksytty, tai muutoksenhaun tai uudelleen käsittelyn johdosta annetun lopullisen päätöksen tekemisestä, jos sillä on lykkäävä vaikutus, sen on ilmoitettava tästä vastuussa olevalle jäsenvaltiolle ennen määräajan päättymistä. Muussa tapauksessa vastuu kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä ja muut asetuksesta (EU) N:o 604/2013 johtuvat velvoitteet säilyvät pyynnön esittäneellä jäsenvaltiolla mainitun asetuksen 29 artiklan 2 kohdan mukaisesti.”

6)

Lisätään 11 artiklaan uusi kohta seuraavasti:

”6.   Jos hakija oleskelee jonkin muun jäsenvaltion alueella kuin sen, jossa hänen asetuksen (EU) N:o 604/2013 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa oleskelee, näiden jäsenvaltioiden on neuvoteltava keskenään ja vaihdettava tietoja, jotta voidaan selvittää:

a)

todistettujen perhesiteiden olemassaolo hakijan ja kyseisen lapsen, sisaruksen tai vanhemman välillä;

b)

riippuvuussuhteen olemassaolo hakijan ja kyseisen lapsen, sisaruksen tai vanhemman välillä;

c)

kyseisen henkilön kyky huolehtia riippuvuussuhteessa olevasta henkilöstä;

d)

tarvittaessa tekijät, jotka on otettava huomioon, jotta voidaan arvioida huomattavan pitkään kestävää matkustuskyvyttömyyttä.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun tietojenvaihdon toteuttamiseksi käytetään tämän asetuksen liitteessä VII esitettyä vakiolomaketta.

Pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion on pyrittävä vastaamaan neljän viikon kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Jos vakuuttava näyttö osoittaa, että lisätutkimusten avulla voitaisiin saada tarkempia tietoja, pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion on ilmoitettava pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle, että tarvitaan kaksi viikkoa lisäaikaa.

Tähän artiklaan perustuva tietopyyntö on toteutettava asetuksen (EU) N:o 604/2013 21 artiklan 1 kohdassa, 22 artiklan 1 kohdassa, 23 artiklan 2 kohdassa, 24 artiklan 2 kohdassa ja 25 artiklan 1 kohdassa esitettyjä määräaikoja täysimääräisesti noudattaen. Tämä velvoite ei vaikuta asetuksen (EU) N:o 604/2013 34 artiklan 5 kohtaan.”

7)

Lisätään 12 artiklaan kohdat seuraavasti:

”3.   Jotta voitaisiin helpottaa ilman huoltajaa olevan alaikäisen perheenjäsenten, sisarusten tai sukulaisten tunnistamiseksi tarvittavia toimia, on sen jäsenvaltion, jossa ilman huoltajaa oleva alaikäinen on jättänyt kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen, sen jälkeen kun asetuksen (EU) N:o 604/2013 5 artiklassa tarkoitettu henkilökohtainen puhuttelu on tehty kyseisen asetuksen 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun edustajan läsnä ollessa, selvitettävä ja/tai otettava huomioon kaikki tiedot, jotka on antanut joko alaikäinen tai muu sellainen luotettava lähde, joka tuntee alaikäisen henkilökohtaisen tilanteen tai tämän käyttämän matkareitin tai tämän perheen, sisaruksen tai sukulaisen.

Viranomaisten, jotka toteuttavat menettelyn ilman huoltajaa olevan alaikäisen jättämän hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämiseksi, on otettava asetuksen (EU) N:o 604/2013 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu edustaja mukaan tähän menettelyyn niin paljon kuin mahdollista.

4.   Jos jäsenvaltio, joka toteuttaa menettelyn ilman huoltajaa olevan alaikäisen jättämän hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämiseksi, saa asetuksen (EU) N:o 604/2013 8 artiklasta johtuvien velvoitteiden soveltamisen yhteydessä tietoja, joiden perusteella voidaan aloittaa perheenjäsenen, sisaruksen tai sukulaisen tunnistaminen ja/tai paikantaminen, tämän jäsenvaltion on tarvittaessa kuultava muita jäsenvaltioita ja vaihdettava tietoja, jotta voidaan

a)

tunnistaa ilman huoltajaa olevan alaikäisen perheenjäsenet, sisarukset tai sukulaiset, jotka oleskelevat jäsenvaltioiden alueella;

b)

selvittää todistettujen perhesiteiden olemassaolo;

c)

arvioida sukulaisen kykyä huolehtia ilman huoltajaa olevasta alaikäisestä, myös siinä tapauksessa, että ilman huoltajaa olevan alaikäisen perheenjäseniä, sisaruksia tai sukulaisia oleskelee useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa.

5.   Jos 4 kohdassa tarkoitettu tietojenvaihto osoittaa, että muissa jäsenvaltioissa oleskelee useampia perheenjäseniä, sisaruksia tai sukulaisia, on sen jäsenvaltion, jossa ilman huoltajaa oleva alaikäinen oleskelee, tehtävä yhteistyötä asianomaisen jäsenvaltion tai asianomaisten jäsenvaltioiden kanssa sen määrittämiseksi, kuka on sopivin henkilö huolehtimaan alaikäisestä ja erityisesti jotta voidaan selvittää:

a)

alaikäisen ja jäsenvaltioiden alueelta löydettyjen henkilöiden keskinäisten perhesiteiden lujuus;

b)

kyseisten henkilöiden kyky ja mahdollisuus huolehtia alaikäisestä;

c)

alaikäisen etu kussakin tapauksessa.

6.   Edellä 4 kohdassa tarkoitetun tietojenvaihdon toteuttamiseksi käytetään tämän asetuksen liitteessä VIII esitettyä vakiolomaketta.

Pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion on pyrittävä vastaamaan neljän viikon kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Jos vakuuttava näyttö osoittaa, että lisätutkimusten avulla voitaisiin saada tarkempia tietoja, pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion on ilmoitettava pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle, että tarvitaan kaksi viikkoa lisäaikaa.

Tähän artiklaan perustuva tietopyyntö on toteutettava asetuksen (EU) N:o 604/2013 21 artiklan 1 kohdassa, 22 artiklan 1 kohdassa, 23 artiklan 2 kohdassa, 24 artiklan 2 kohdassa ja 25 artiklan 1 kohdassa esitettyjä määräaikoja täysimääräisesti noudattaen. Tämä velvoite ei vaikuta asetuksen (EU) N:o 604/2013 34 artiklan 5 kohtaan.”

8)

Korvataan 15 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Pyynnöt ja vastaukset sekä kaikki asetuksen (EU) N:o 604/2013 soveltamiseen liittyvät kirjalliset viestit jäsenvaltioiden välillä on lähetettävä tämän asetuksen II osastolla perustetun sähköisen DubliNet-viestintäverkon välityksellä.”

9)

Lisätään uusi 15 a artikla seuraavasti:

”15 a artikla

Yhdenmukaiset edellytykset ja käytännön järjestelyt terveydentilaa koskevien tietojen vaihtamiseksi ennen siirron toteuttamista

Terveydentilaa koskevien tietojen vaihto ennen siirtoa ja erityisesti liitteessä IX esitetyn terveystodistuksen toimittaminen on toteutettava ainoastaan komissiolle asetuksen (EU) N:o 604/2013 35 artiklan mukaisesti ilmoitettujen viranomaisten kesken DubliNet-viestintäverkkoa käyttäen.

Jäsenvaltion, joka toteuttaa hakijan siirron, ja vastuussa olevan jäsenvaltion on pyrittävä sopimaan ennen terveystodistuksen toimittamista siitä, millä kielellä todistus täytetään, ottaen huomioon asiaan liittyvät olosuhteet ja erityisesti sen, onko hakijan saapuessa tarpeen toteuttaa kiireellisiä toimia.”

10)

Lisätään uusi 16 a artikla seuraavasti:

”16 a artikla

Kansainvälistä suojelua hakeville tarkoitetut esitteet

1.   Liitteessä X on yhteinen esite, jossa kaikille kansainvälistä suojelua hakeville henkilöille kerrotaan asetuksen (EU) N:o 604/2013 säännöksistä ja asetuksen (EU) N:o 603/2013 soveltamisesta.

2.   Liitteessä XI on erityinen esite ilman huoltajaa oleville alaikäisille, jotka hakevat kansainvälistä suojelua.

3.   Liitteessä XII on tietoja kolmansien maiden kansalaisille ja kansalaisuudettomille henkilöille, jotka otetaan kiinni ulkorajan laittoman ylittämisen yhteydessä.

4.   Liitteessä XIII on tietoja kolmansien maiden kansalaisille ja kansalaisuudettomille henkilöille, jotka tavataan oleskelemasta jäsenvaltioissa laittomasti.”

11)

Poistetaan 18 artiklan 2 kohta.

12)

Korvataan 19 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Kansallisten yhteyspisteiden on lähetettävä toisilleen liitteissä I ja III olevien mallien mukaiset lomakkeet ja liitteiden V, VI, VII, VIII ja IX mukainen tietopyyntö komission toimittamassa muodossa. Komissio ilmoittaa jäsenvaltioille tarvittavat tekniset vaatimukset.”

13)

Korvataan 20 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Kussakin viestissä on oltava viitenumero, jonka perusteella voidaan yksiselitteisesti tunnistaa tapaus, johon se liittyy, sekä pyynnön esittänyt jäsenvaltio. Viitenumeron perusteella on myös voitava määrittää, onko kyseessä vastaanottopyyntö (1. tyyppi), takaisinottopyyntö (2. tyyppi), tietopyyntö (3. tyyppi), tietojenvaihto, joka koskee riippuvuussuhteessa olevan hakijan lasta, sisarusta tai vanhempaa (4. tyyppi), tietojenvaihto, joka koskee ilman huoltajaa olevan alaikäisen perhettä, sisarusta tai sukulaista (5. tyyppi), tietojen toimittamista ennen siirtoa (6. tyyppi) vai yhteisen terveystodistuksen toimittamista (7. tyyppi).”

14)

Korvataan 20 artiklan 2 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Jos pyyntö perustuu Eurodac-järjestelmän tietoihin, viitenumeroon lisätään pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion Eurodac-viitenumero.”

15)

Korvataan 21 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jos jokin kansallinen yhteyspiste on toimittanut tietoja sellaiselle kansalliselle yhteyspisteelle, jonka toiminnassa on ollut keskeytys, keskusviestintäjärjestelmän luoma loki osoittaa todistusvoimaisesti viestin päivämäärän ja kellonajan. Asetuksessa (EU) N:o 604/2013 vahvistettujen, pyynnön ja vastauksen lähettämistä koskevien määräaikojen kuluminen ei keskeydy kansallisen yhteyspisteen toiminnan keskeytymisen vuoksi.”

16)

Korvataan liitteet tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä tammikuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 180, 29.6.2013, s. 31.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 1560/2003, annettu 2 päivänä syyskuuta 2003, niiden perusteiden ja menettelyjen vahvistamisesta, joiden mukaisesti määritetään kolmannen maan kansalaisen johonkin jäsenvaltioon jättämän turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 343/2003 soveltamista koskevista säännöistä (EUVL L 222, 5.9.2003, s. 3).

(3)  Neuvoston asetus (EY) N:o 343/2003, annettu 18 päivänä helmikuuta 2003, niiden perusteiden ja menettelyjen vahvistamisesta, joiden mukaisesti määritetään kolmannen maan kansalaisen johonkin jäsenvaltioon jättämän turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio (EUVL L 50, 25.2.2003, s. 1).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 603/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua varten kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 604/2013 tehokkaaksi soveltamiseksi sekä jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten ja Europolin esittämistä, Eurodac-tietoihin lainvalvontatarkoituksessa tehtäviä vertailuja koskevista pyynnöistä sekä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1077/2011 muuttamisesta (EUVL L 180, 29.6.2013, s. 1).

(5)  Neuvoston asetus (EY) N:o 2725/2000, annettu 11 päivänä joulukuuta 2000, Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua varten Dublinin yleissopimuksen tehokkaaksi soveltamiseksi (EYVL L 316, 15.12.2000, s. 1).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 767/2008, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, viisumitietojärjestelmästä (VIS) ja lyhytaikaista oleskelua varten myönnettäviä viisumeja koskevasta jäsenvaltioiden välisestä tietojenvaihdosta (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 60).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).


LIITE

”LIITE I

Image 1

Teksti kuva