EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1417

Neuvoston asetus (EU) N:o 1417/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013 , Euroopan unionin myöntämien kulkulupien muodosta

EUVL L 353, 28.12.2013, p. 26–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1417/oj

28.12.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 353/26


NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1417/2013,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2013,

Euroopan unionin myöntämien kulkulupien muodosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen ja Euroopan atomienergiajärjestön perustamissopimukseen liitetyn pöytäkirjan N:o 7 Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista, ja erityisesti sen 6 artiklan ensimmäisen kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan N:o 7, jäljempänä ’pöytäkirja’, 6 artiklan ensimmäisessä kohdassa määrätään, että neuvosto päättää kulkulupien muodosta, jotka jäsenvaltioiden viranomaiset tunnustavat päteviksi matkustusasiakirjoiksi.

(2)

On muistettava, että pöytäkirjan 6 artiklan ensimmäistä kohtaa sovelletaan unionin toimielinten jäseniin ja unionin muuhun henkilöstöön, joihin sovelletaan joko Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavia henkilöstösääntöjä tai muuta henkilöstöä koskevia palvelussuhteen ehtoja (1).

(3)

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 23 artiklassa ja muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 11 ja 81 artiklassa säädetään ehdot, joiden mukaisesti kulkulupa myönnetään unionin henkilöstöön kuuluville.

(4)

Unionin edun mukaisesti ja huolehtimisvelvollisuuden täyttämiseksi kulkuluvan myöntäminen voidaan poikkeuksellisissa tapauksissa ja asianmukaisesti perustelluista syistä laajentaa erityisiin hakijoihin.

(5)

Kulkulupa ei missään tapauksessa anna haltijalleen erioikeuksia ja vapauksia.

(6)

Jäsenvaltioiden viranomaisten tunnustavat kulkuluvan päteväksi matkustusasiakirjaksi. Komission olisi käytettävä pöytäkirjan 6 artiklan toisessa kohdassa määrättyä mahdollisuutta tehdä tarvittavia sopimuksia kolmansien maiden kanssa kulkulupien tunnustamiseksi päteviksi matkustusasiakirjoiksi rajanylitystä varten ja kolmansien maiden alueella.

(7)

Unionin kehittyminen, erityisesti Euroopan ulkosuhdehallinnon perustaminen, ovat edelleen korostaneet johdonmukaisen lähestymistavan tarvetta sekä kansainvälisellä että unionin tasolla.

(8)

Kulkuluvan muotoa olisi parannettava, jotta voidaan täyttää korkeammat turvallisuutta koskevat vaatimukset ja edistää asianmukaisen suojan tason varmistamista väärentämisen ja jäljentämisen estämiseksi. Kulkulupiin olisi sisällytettävä yhteiset turvallisuusstandardit ja yhteentoimivat biometriset tunnisteet, jotta voidaan luoda luotettava yhteys luvan oikean haltijan ja kulkuluvan välille, millä edistetään huomattavasti sen varmistamista, että kulkuluvat suojataan niiden vilpilliseltä käytöltä.

(9)

Kulkulupien muodon olisi oltava erityisesti niiden turvallisuusvaatimusten ja teknisten eritelmien mukainen, joita sovelletaan kansallisiin matkustusasiakirjoihin, joita jäsenvaltiot myöntävät neuvoston asetuksen (EY) 2252/2004 (2) mukaisesti. Tämä tekee mahdolliseksi noudattaa Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (International Civil Aviation Organisation, jäljempänä ’ICAO’) määräyksiä, varsinkin niitä, jotka on esitetty koneellisesti luettavia matkustusasiakirjoja koskevassa ICAO:n asiakirjassa 9303, sillä ne edistävät kulkulupien suojaamista vilpillistä käyttöä vastaan ja niiden kansainvälistä tunnustamista päteviksi matkustusasiakirjoiksi. Unionin olisi niin ikään osallistuttava ICAO:n Public Key Directory -rekisteriin (PKD) noudattaen sovellettavia ICAO:n normeja ja suositeltuja käytäntöjä, jotta kulkulupien maailmanlaajuista todentamista voidaan helpottaa.

(10)

Komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa sen varmistamiseksi, että jäsenvaltioiden myöntämiin passeihin ja matkustusasiakirjoihin tulevaisuudessa sovellettavien turvallisuusvaatimusten ja teknisten eritelmien yhdenmukaisia edellytyksiä sovelletaan tarvittaessa yhtäläisesti myös unionin kulkulupiin. Lisäksi komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa sääntöjen vahvistamiseksi unionin toimielimille, virastoille tai muille elimille samoin kuin Euroopan ulkosuhdehallinnolle, jäljempänä ’toimielimet’, kulkuluvan mahdollisen katoamisen, varastamisen, kaksoiskappaleen myöntämisen ja kulkuluvan palauttamisen varalta. Tätä täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 (3) mukaisesti.

(11)

Neuvoa-antavaa menettelyä olisi käytettävä sellaisten täytäntöönpanosäädösten hyväksymiseksi, joilla varmistetaan tarvittaessa niiden jäsenvaltioiden myöntämiä passeja ja matkustusasiakirjoja koskevien tulevien vähimmäisturvallisuusvaatimusten ja teknisten eritelmien noudattaminen, jotka on hyväksytty asetuksen (EY) N:o 2252/2004 mukaisesti ja jotka voivat olla salassa pidettäviä väärentämisen ja jäljentämisen riskin ehkäisemiseksi. Neuvoa-antavaa menettelyä olisi käytettävä myös täytäntöönpanosäädösten hyväksymiseksi kulkuluvan katoamista, varastamista, kaksoiskappaleen myöntämistä ja kulkuluvan palauttamista koskevien tapauksien käsittelemisestä toimielimissä. Neuvoa-antavan menettelyn mukaisesti neuvoston asetuksen (EY) N:o 1683/95 (4) 6 artiklalla perustetun komitean olisi avustettava komissiota tässä tehtävässä.

(12)

Olisi varmistettava, että kulkulupien sähköiseen tallennusvälineeseen ei tallenneta muita tietoja kuin ne, jotka perustuvat tähän asetukseen ja sen liitteisiin.

(13)

Kukin unionin toimielin on, yksin tai toimiessaan yhdessä yksiköiden välisten sopimusten pohjalta, vastuussa henkilöstönsä tai muiden toimihenkilöiden henkilötietojen käsittelystä, ja komission olisi toimiessaan keskitettynä yhteyspisteenä käsittelyä varten varmistettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (5) noudattaminen.

(14)

Sen varmistamiseksi, että henkilötietoja ei saateta useampien henkilöiden saataville kuin on välttämätöntä, on hyvin tärkeää, että komissio huolehtii tämän asetuksen täytäntöönpanon koordinoinnista ja nimeää yhden ainoan laitoksen, joka vastaa kulkulupien valmistamisesta ja yksilöimisestä. Komission olisi erityisesti kiinnitettävä huomiota suojatun pääsyn varmistamiseen henkilötietoihin, joita luvan saanut laitos on tallentanut kulkulupaan valmistus- ja yksilöintitarkoituksessa, ja huolehdittava riittävästä tietosuojan tasosta.

(15)

Henkilötiedot olisi säilytettävä rekisterissä tai laitoksen olisi säilytettävä ne vain niin kauan, kuin on tarpeen sitä tarkoitusta varten, johon ne on kerätty, ja sen varmistamiseksi, että rekisteröidyt voivat saada pääsyn henkilötietoihinsa käyttääkseen oikeuksiaan. Henkilötiedot olisi poistettava automaattisesti tietyn ajan kuluttua menettelyn päättymisestä. Tämän ajan olisi oltava oikeutettu ja perusteltu.

(16)

Komission kulkulupien valmistusta ja yksilöintiä varten nimeämä yksi ainoa laitos olisi kulkulupien jäljentämisen ja vilpillisen käytön ehkäisemiseksi valittava noudattaen julkisten hankintojen tekemiseen sovellettavia säännöksiä, erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 966/2012 (6) säännöksiä sekä ottamalla asianmukaisesti huomioon valmistettavien asiakirjojen arkaluontoisuuden.

(17)

Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

(18)

Tällä asetuksella olisi korvattava neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 1826/69 (7). Asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 1826/69 olisi sen vuoksi siirtymäkauden jälkeen kumottava 25 päivästä marraskuuta 2015.

(19)

On tarpeen säätää siirtymäkausi, joka alkaa tämän asetuksen voimaantulosta ja päättyy 24 päivänä marraskuuta 2015 ja jonka aikana on edelleen mahdollista myöntää ja käyttää kulkulupia neuvoston asetuksen (EHTY, ETY, Euratom) N:o 1826/69 nojalla. Tätä siirtymämahdollisuutta olisi kuitenkin sovellettava siten, että siitä alkaen, kun kulkulupia aletaan myöntää tämän asetuksen nojalla, niitä ei enää myönnetä asetuksen (EHTY, ETY, Euratom) N:o 1826/69 nojalla, ja tällaisia edelleen käytössä olevia kulkulupia korvataan järjestelmällisesti 24 päivään marraskuuta 2015 asti. Tällä lähestymistavalla rajoitetaan mahdollisimman paljon ajanjaksoa, jona kummankin muotoisia kulkulupia on käytössä samanaikaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Soveltamisala

1.   Kulkulupa myönnetään ainoastaan unionin edun vuoksi 2 kohdassa tarkoitettujen unionin toimielinten jäsenille ja unionin henkilöstöön kuuluville. Se annetaan henkilöstöön kuuluville Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 23 artiklassa ja muuta henkilöstöä koskevien palvelusuhteen ehtojen 11 ja 81 artiklassa vahvistetuin edellytyksin. Kulkulupa voidaan, ainoastaan unionin edun vuoksi ja poikkeustapauksissa sekä asianmukaisesti perustelluista syistä, antaa erityisille hakijoille liitteen II mukaisesti.

2.   Tätä asetusta sovelletaan Euroopan unionin toimielimiin, virastoihin ja muihin elimiin sekä Euroopan ulkosuhdehallintoon, jäljempänä ’toimielimet’.

2 artikla

Menettely

1.   Tämän asetuksen soveltamiseksi kukin toimielin voi tehdä sopimuksia muiden toimielinten kanssa luodakseen yhteisvaikutusta ja vähentääkseen kustannuksia. Nämä toimielimet vastaavat 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun henkilöstön tai erityisten hakijoiden henkilötietojen käsittelystä. Tällaiset tiedot sisältävät kulkuluvan hakijan yksiselitteistä tunnistamista varten välttämättömät henkilötiedot ja biometriset tiedot, mukaan lukien biometrisinä tunnisteina kasvokuvan ja kaksi digitaalisessa muodossa olevaa sormenjälkeä.

2.   Tätä asetusta sovellettaessa komissio toimii keskitettynä yhteyspisteenä, jotta toimielinten käsittelemät tiedot voidaan toimittaa 3 kohdassa tarkoitetulle laitokselle.

3.   Komissio nimeää laitoksen, joka vastaa kulkulupien suunnittelusta, valmistamisesta ja yksilöimisestä, ottaen huomioon valmistettavien asiakirjojen arkaluonteisuuden. Komission on tällöin noudatettava julkisten hankintojen tekemiseen sovellettavia säännöksiä, erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 966/2012 säännöksiä. Kaikki menettelyn aikana tehtävät henkilötietojen siirrot on suoritettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisesti.

4.   Kaikki kulkuluvat ovat unionin omaisuutta.

3 artikla

Kielijärjestely

Kulkuluvat myönnetään kaikilla unionin toimielinten virallisilla kielillä siten kuin liitteessä I on esitetty. Tunnistamisen mahdollistavien henkilötietojen esittämisessä on otettava huomioon ICAO:n suositukset.

4 artikla

Voimassaolo

1.   Kulkulupa myönnetään enintään kuudeksi vuodeksi ja vähintään 12 kuukaudeksi edellyttäen, ettei 6 artiklan 4 kohdan mukaisesti annettavissa täytäntöönpanosäädöksissä tarkemmin säädetyistä kulkuluvan palauttamista koskevista edellytyksistä muuta johdu, tämän kuitenkaan vaikuttamatta 5 artiklan 2 kohdan soveltamiseen. Kulkuluvan voimassaoloaikaa mukautetaan toimielimen jäsenen toimikauden pituuden, virkamiehen oleskelun tai lähettämisen keston taikka väliaikaisen tai sopimussuhteisen toimihenkilön sopimuksen keston mukaan.

2.   Kaikki kulkuluvat, joiden voimassaolo on päättynyt tai joissa ei ole tyhjiä sivuja viisumin kiinnittämistä varten, on palautettava kulkuluvan myöntäneelle viranomaiselle virallista peruuttamista tai uusimista varten. Kulkulupa on myös palautettava, jos sen haltija jättää tehtävänsä tai lähtee yksiköstä. Tätä kohtaa sovelletaan myös 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin erityisiin hakijoihin. Kun alkuperäinen haltija palauttaa kulkulupansa, hänen huollettavanaan olevan perheenjäsenen on joka tapauksessa myös palautettava kulkulupansa.

5 artikla

Henkilötiedot – yksilön oikeudet

1.   Henkilöillä, joille kulkulupa annetaan, on oikeus tarkistaa lupaan merkityt henkilötiedot Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisesti ja tarvittaessa pyytää näiden tietojen oikaisua tai poistamista.

2.   Henkilöihin, joilta on fyysisesti mahdotonta ottaa sormenjäljet, ei sovelleta sormenjälkien antamista koskevaa vaatimusta. Jos sormenjälkien otto nimetyistä sormista on tilapäisesti mahdotonta, sormenjälkien otto muista sormista on sallittua. Jos sormenjälkien otto myös muista sormista on tilapäisesti mahdotonta, voidaan myöntää enintään 12 kuukautta voimassa oleva väliaikainen kulkulupa.

3.   Kulkulupa ei saa sisältää tähän asetukseen perustuvien tietojen lisäksi muita koneellisesti luettavia tietoja.

4.   Tämän asetuksen soveltamiseksi kulkulupien sisältämiä biometrisiä tunnisteita saa käyttää ainoastaan:

asiakirjan aitouden toteamiseksi;

kulkuluvan haltijan henkilöllisyyden todentamiseksi vertaamalla biometrisiä tunnisteita suoraan saatavilla oleviin tunnisteisiin.

5.   Tallennetut henkilötiedot on suojattava erityisesti luvattomalta tietoihin pääsyltä, ja niiden koskemattomuus, aitous ja luottamuksellisuus on taattava.

6.   Komissio myöntää kolmansille maille oikeuden käyttää kulkuluvan tallennusvälineessä olevia sormenjälkiä ainoastaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 9 artiklassa säädettyjen edellytysten mukaisesti.

6 artikla

Tekniset eritelmät ja turvallisuutta koskevat vaatimukset

1.   Jotta voidaan varmistaa kulkulupien yhtäläinen turvallisuus, kulkuluvan on oltava asetuksessa (EY) N:o 2252/2004 ja jäsenvaltioiden myöntämien passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijöitä ja biometriikkaa koskevien vaatimusten teknisistä eritelmistä 28 päivänä helmikuuta 2005 tehdyssä komission päätöksessä C(2005) 409, jäsenvaltioiden myöntämien passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijöitä ja biometriikkaa koskevien vaatimusten teknisistä eritelmistä 28 päivänä kesäkuuta 2006 tehdyssä komission päätöksessä C(2006) 2090, jäsenvaltioiden myöntämien passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijöitä ja biometriikkaa koskevien vaatimusten teknisissä eritelmissä tarkoitetusta varmennepolitiikasta sekä viiteasiakirjojen päivittämisestä 22 päivänä joulukuuta 2009 tehdyssä komission päätöksessä C(2008) 8657, jäsenvaltioiden myöntämien passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijöitä ja biometriikkaa koskevien vaatimusten teknisissä eritelmissä tarkoitetusta varmennepolitiikasta tehdyn komission päätöksen (C(2008) 8657 lopullinen) muuttamisesta 5 päivänä lokakuuta 2009 tehdyssä komission päätöksessä C(2009) 7476, jäsenvaltioiden myöntämien passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijöitä ja biometriikkaa koskevien vaatimusten teknisistä eritelmistä tehdyn komission päätöksen C(2006) 2909 lopullinen) muuttamisesta 4 päivänä elokuuta 2011 tehdyssä komission päätöksessä C(2011) 5499 sekä jäsenvaltioiden myöntämien passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijöitä ja biometriikkaa koskevien vaatimusten teknisistä eritelmistä tehdyn komission päätöksen K(2006) 2909 lopullinen) muuttamisesta 30 päivänä syyskuuta 2013 annetussa komission täytäntöönpanopäätöksessä C(2013) 6181 säädettyjen turvallisuutta koskevien vähimmäisvaatimusten mukainen.

2.   Jotta voidaan tarvittaessa varmistaa, että kulkulupa on asetuksen (EY) N:o 2252/2004 nojalla hyväksyttyjen tulevien turvallisuutta koskevien vähimmäisvaatimusten mukainen, komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä teknisiä lisäeritelmiä kansainvälisten standardien, mukaan lukien erityisesti kulkulupia koskevat ICAO:n standardit ja suositellut menettelytavat, seuraavien seikkojen osalta:

a)

lisäturvaominaisuudet ja -vaatimukset, muukaan lukien tehostetut vaatimukset väärentämisen ja jäljentämisen estämiseksi;

b)

tekniset eritelmät biometristen tunnisteiden tallennusvälinettä ja näiden tunnisteiden suojaamista varten, luvattoman pääsyn estäminen ja helpotettu todentaminen mukaan luettuna;

c)

kasvokuvaa ja sormenjälkiä koskevat laatuvaatimukset ja yhteiset tekniset vaatimukset.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

3.   Jäljempänä 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen voidaan päättää, että tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetut eritelmät ovat salaisia eikä niitä saa julkaista. Tuolloin eritelmät annetaan ainoastaan komission 2 artiklan 3 kohdan mukaisesti nimeämän yhden ainoan laitoksen käyttöön edellyttäen, että tämä yksi ainoa laitos takaa suojelun asianmukaisen tason.

4.   Komissio hyväksyy toimielimiä koskevia sääntöjä täytäntöönpanosäädöksillä kulkuluvan katoamisen, varastamisen, kaksoiskappaleen myöntämisen ja kulkuluvan palauttamisen varalta. Näitä täytäntöönpanosäädöksiä sovelletaan kaikkiin kulkulupiin. Ne hyväksytään 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

7 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 1683/95 6 artiklalla perustettu komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.   Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 4 artiklaa.

8 artikla

Kumoaminen ja siirtymäsäännökset

1.   Kumotaan asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 1826/69 25 päivästä marraskuuta 2015. Asetusta (EHTY, ETY, Euratom) N:o 1826/69 sovelletaan edelleen 1 päivänä tammikuuta 2014 alkavana ja 24 päivänä marraskuuta 2015 päättyvänä aikana.

2.   Kaikkien asetuksen (EHTY, ETY, Euratom) N:o 1826/69 nojalla myönnettyjen kulkulupien voimassaolo päättyy 25 päivänä marraskuuta 2015.

9 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan neljäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2013.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

L. LINKEVIČIUS


(1)  Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja sen muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot, jotka on säädetty neuvoston asetuksella (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68 (EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1).

(2)  Neuvoston asetus (EY) N:o 2252/2004, annettu 13 päivänä joulukuuta 2004, jäsenvaltioiden myöntämien passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijöitä ja biometriikkaa koskevista vaatimuksista (EUVL L 385, 29.12.2004, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

(4)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1683/95, annettu 29 päivänä toukokuuta 1995, yhtenäisestä viisumin kaavasta (EYVL L 164, 14.7.1995, s. 1).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

(7)  Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 1826/69, annettu 15 päivänä syyskuuta 1969, toimielinten jäsenille ja muulle henkilöstölle myönnettävien kulkulupien muodon määräämisestä (EYVL L 235, 18.9.1969, s. 1).


LIITE I

Etukansi (EU:n sinisellä pohjalla, jolla on kahdentoista kultaisen tähden muodostama ympyrä)

Etukannessa on

a)

maininta:

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ * UNIÓN EUROPEA * EVROPSKÁ UNIE * DEN EUROPÆISKE UNION * EUROPÄISCHE UNION * EUROOPA LIIT * ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ * EUROPEAN UNION * UNION EUROPÉENNE * AN tAONTAS EORPACH * EUROPSKA UNIJA * UNIONE EUROPEA * EIROPAS SAVIENĪBA * EUROPOS SĄJUNGA * EURÓPAI UNIÓ * UNJONI EWROPEA * EUROPESE UNIE * UNIA EUROPEJSKA * UNIÃO EUROPEIA * UNIUNEA EUROPEANĂ * EURÓPSKA ÚNIA * EVROPSKA UNIJA * EUROOPAN UNIONI * EUROPEISKA UNIONEN

b)

kaksitoista tähteä

c)

ICAO:n mikrosirun logo

Sisäkansi

Sivu 1

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ * UNIÓN EUROPEA * EVROPSKÁ UNIE * DEN EUROPÆISKE UNION * EUROPÄISCHE UNION * EUROOPA LIIT * ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ * EUROPEAN UNION * UNION EUROPÉENNE * AN tAONTAS EORPACH * EUROPSKA UNIJA * UNIONE EUROPEA * EIROPAS SAVIENĪBA * EUROPOS SĄJUNGA * EURÓPAI UNIÓ * UNJONI EWROPEA * EUROPESE UNIE * UNIA EUROPEJSKA * UNIÃO EUROPEIA * UNIUNEA EUROPEANĂ * EURÓPSKA ÚNIA * EVROPSKA UNIJA * EUROOPAN UNIONI * EUROPEISKA UNIONEN

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ * SALVOCONDUCTO * PRŮKAZ * PASSÉRSEDDEL * LAISSEZ-PASSER * REISILUBA * ΑΔΕΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ * LAISSEZ-PASSER * LAISSEZ-PASSER * LAISSEZ-PASSER * PROPUSNICA * LASCIAPASSARE * CEĻOŠANAS ATĻAUJA * LAISSEZ-PASSER * LAISSEZ-PASSER * LAISSEZ-PASSER * LAISSEZ-PASSER * LAISSEZ-PASSER * LIVRE-TRÂNSITO * PERMIS DE LIBERĂ TRECERE * PREUKAZ * PREPUSTNICA * KULKULUPA * LAISSEZ-PASSER

Sivu 2

(mikrosirun logo)

(Integroitu valokuva kulkuluvan haltijasta)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Sivu 3

1.

Вид * Tipo * Typ * Type * Art * Liik * Τύπος * Type * Type * Cineál * Vrsta * Tipo * Tips * Rūšis * Az okmány típusa * Tip * Soort * Typ * Tipo * Tip * Druh * Tip * Tyyppi * Typ

2.

Код * Código * Kód * Kode * Code * Kood * Κωδικός * Code * Code * Cód * Kod * Codice * Kods * Kodas * Kód * Kodiċi * Code * Kod * Código * Cod * Kód * Koda * Koodi * Kod

3.

Номер на разрешението за преминаване * Número de salvoconducto * Číslo průkazu * Passérseddel nr. * Laissez-Passer Nr. * Reisiloa number * Αριθμός άδειας διέλευσης * Laissez-passer number * Numéro du laissez-passer * Uimhir laissez-passer * Broj propusnice * Numero del lasciapassare * Ceļošanas atļaujas numurs * Laissez-passer numeris * LP-szám * Numru tal-laissez-passer * Nummer van het laissez-passer * Numer laissez-passer * Número do livre-trânsito * Numărul permisului de liberă trecere * Číslo preukazu * Številka prepustnice * Kulkuluvan numero * Laissez-passer-handlingens nummer

4.

Фамилно име * Apellidos * Příjmení * Efternavn * Name * Nimi * Επώνυμο * Surname * Nom * Ainm * Prezime * Cognome * Uzvārds * Pavardė * Családi név * Kunjom * Naam * Nazwisko * Apelido * Nume * Priezvisko * Priimek * Sukunimi * Efternamn

5.

Име / Nombre * Jméno * Fornavne * Vornamen * Eesnimed * Ονόματα * Name * Prénom(s) * Céadainm(eacha) * Ime * Nome * Vārds(-i) * Vardas * Utónév * Isem * Voornamen * Imiona * Nomes próprios * Prenume * Meno * Ime * Etunimet * Förnamn

6.

Длъжностно лице на / Гражданство * Funcionario de / Nacionalidad * Úředník / národnost * Tjenestemand i / Nationalitet * Beamter der/des / Staatsangehörigkeit * Ametnik / Kodakondsus * Υπάλληλος του/της / Υπηκοότητα * Official of / Nationality * Agent de / Nationalité * Oifigeach de chuid /Náisiúntacht * Institucija dužnosnika / Državljanstvo * Funzionario del/della / Cittadinanza * … ierēdnis / Valstspiederība * Pareigūnas / Pilietybė * Melyik intézmény tisztviselője / Állampolgárság * Uffiċjal ta' / Ċittadinanza * Ambtenaar van / Nationaliteit * Urzędnik / Obywatelstwo * Funcionário de / Nacionalidade * Funcționar al / Cetățenia * Inštitúcia / Štátna príslušnosť * Uradnik / Državljanstvo * … virkamies/ Kansalaisuus * Tjänsteman vid/Nationalitet

7.

Дата на раждане * Fecha de nacimiento * Datum narození * Fødselsdato * Geburtsdatum * Sünnikuupäev * Ημερομηνία γέννησης * Date of birth * Date de naissance * Dáta breithe * Datum rođenja * Data di nascita * Dzimšanas datums * Gimimo data * Születési idő * Data tat-twelid * Geboortedatum * Data urodzenia * Data de nascimento * Data nașterii * Dátum narodenia * Datum rojstva * Syntymäaika * Födelsedatum

8.

Пол * Sexo * Pohlaví * Køn * Geschlecht * Sugu * Φύλο * Sex * Sexe * Gnéas * Spol * Sesso * Dzimums * Lytis * Nem * Sess * Geslacht * Płeć * Sexo * Sex * Pohlavie * Spol * Sukupuoli * Kön

9.

Място на раждане * Lugar de nacimiento * Místo narození * Fødselsregistreringsted * Geburtsort * Sünnikoht * Τόπος γέννησης * Place of birth * Lieu de naissance * Áit bhreithe * Mjesto rođenja * Luogo di nascita * Dzimšanas vieta * Gimimo vieta * Születési hely * Post tat-twelid * Geboorteplaats * Miejsce urodzenia * Naturalidade * Locul nașterii * Miesto narodenia * Kraj rojstva * Syntymäpaikka * Födelseort

10.

Дата на издаване * Fecha de expedición * Datum vydání * Udstedelsesdato * Ausstellungsdatum * Väljaandmise kuupäev * Ημερομηνία έκδοσης * Date of issuance * Date de délivrance * Dáta eisiúna * Datum izdavanja * Data di rilascio * Izdošanas datums * Išdavimo data * Kiállítás időpontja * Data tal-ħruġ * Datum van afgifte * Data wydania * Data de emissão * Data eliberării * Dátum vydania * Datum izdaje * Myöntämispäivä * Utfärdandedatum

11.

Издаващ орган * Autoridad expedidora * Vydávající orgán * Udstedende myndighed * Ausstellende Behörde* Väljaandnud asutus * Εκδούσα αρχή * Issuing authority * Autorité de délivrance * An tÚdarás eisiúna * Tijelo koje je izdalo propusnicu * Autorità di emissione * Izdevējiestāde * Išdavusi institucija * Kiállító hatóság * Awtorità tal-ħruġ * Instantie van afgifte * Organ wydający * Autoridade emissora * Autoritatea emitentă * Vydávajúci orgán * Organ izdaje * Kulkuluvan myöntänyt viranomainen * Utfärdande myndighet

12.

Дата на изтичане на срока на валидност * Fecha de caducidad * Platnost do * Udløbsdato * Gültig bis * Kehtiv kuni * Ημερομηνία λήξης * Date of expiry * Date de validité * Dáta éaga * Vrijedi do * Data di scadenza * Derīga līdz * Galioja iki * Lejárat időpontja * Data tal-għeluq * Geldig tot * Termin ważności * Data de validade * Data expirării * Dátum platnosti * Velja do * Viimeinen voimassaolopäivä * Sista giltighetsdag

13.

Подпис на притежателя * Firma del titular * Podpis držitele * Indehavers underskrift * Unterschrift des Inhabers * Kasutaja allkiri * Υπογραφή του κατόχου * Signature of holder * Signature du titulaire * Síniú an tsealbhóra * Potpis nositelja * Firma del titolare * Turētāja paraksts * Turėtojo parašas * Jogosult aláírása * Firma tad-detentur * Handtekening van de houder * Podpis posiadacza * Assinatura do titular * Semnătura titularului * Podpis držiteľa * Lastnoročni podpis * Haltijan nimikirjoitus * Innehavarens namnteckning

Sivu 4

Длъжност * Cargo * Funkce * Stilling * Funktion * Ametikoht * Ιδιότητα * Function * Fonction * Post * Dužnost * Funzione * Amats * Pareigos * Beosztás * Kariga * Functie * Stanowisko * Cargo * Funcție * Funkcia * Funkcija * Virka * Befattning

(Tälle sivulle merkitään myös huomautukset, kuten ”Perheenjäsen” tai ”Väliaikainen kulkulupa”)

Sivut 5–37

Sivut 38–42

Настоящото разрешение за преминаване се издава като валиден документ за пътуване в съответствие с член 6, първа алинея от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз.

От органите на държави, които нe са членки на Европейския съюз се изисква да позволяват на притежателя свободно преминаване.

Настоящото разрешение за преминаване съдържа [48] страници.

El presente salvoconducto se expide como documento de viaje válido en virtud del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea.

Se solicita a las autoridades de países no miembros de la UE que no impidan el libre paso a su titular.

Este salvoconducto consta de [48] páginas.

Tento průkaz se vydává jako platný cestovní doklad podle Protokolu o výsadách a imunitách Evropské unie.

Úřady zemí, které nejsou členy EU, jsou vyzývány, aby držiteli umožnily nerušený průchod a pobyt.

Tento průkaz má [48] stran.

Denne passérseddel er udstedt som gyldig rejselegitimation i henhold til protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter.

Myndigheder i ikke-EU-lande anmodes herved om at tillade indehaveren at passere frit og uhindret.

Denne passérseddel indeholder [48] sider.

Dieser Laissez-Passer wurde gemäß dem Protokoll über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Union als gültiges Reisedokument ausgestellt.

Die Behörden von Drittländern werden hiermit gebeten, den Inhaber des Laissez-Passer frei und ungehindert passieren zu lassen.

Dieser Laissez-Passer enthält [48] Seiten.

Käesolev reisiluba antakse välja kui kehtiv reisidokument vastavalt Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokollile.

Kolmandate riikide ametiasutustel tuleks lubada dokumendi kasutajal vabalt ilma piiranguteta liikuda.

Reisiluba koosneb 48-st leheküljest.

Η παρούσα άδεια διέλευσης εκδίδεται δυνάμει του Πρωτοκόλλου περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ζητείται από τις αρχές των χωρών που δεν είναι μέλη της ΕΕ να επιτρέπουν στον κάτοχο την ελεύθερη κυκλοφορία χωρίς φραγμούς.

Η παρούσα άδεια διέλευσης περιέχει [48] σελίδες.

This laissez-passer is issued as a valid travel document pursuant to the Protocol on the privileges and immunities of the European Union.

Authorities of non-EU countries are hereby requested to allow the holder to pass freely without hindrance.

This laissez-passer contains [48] pages.

Le présent laissez-passer est délivré comme titre valable de circulation en vertu du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne.

Les autorités des pays tiers sont priés d'autoriser le détenteur du laissez-passer à circuler sans entraves.

Le laissez-passer contient 48 pages.

Eisítear an laissez-passer seo mar dhoiciméad taistil bailí de bhun an Phrótacail ar phribhléidí agus díolúintí an Aontais Eorpaigh.

Iarrtar leis seo ar údaráis tíortha nach tíortha de chuid AE ligean don sealbhóir gabháil ar aghaidh gan bhac gan chosc.

Tá [48] leathanach sa laissez-passer seo.

Ova propusnica izdana je kao valjana putna isprava na temelju Protokola o povlasticama i imunitetima Europske unije.

Od vlasti zemalja nečlanica EU-a zahtijeva se da nositelju dopuste slobodan prolaz bez smetnji.

Ova propusnica sadrži [48] stranica.

Il presente lasciapassare è rilasciato quale valido documento di viaggio a norma del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

Si richiede alle autorità di paesi terzi di consentire il passaggio liberamente e senza ostacoli al titolare.

Il presente lasciapassare è composto di [48] pagine.

Šī ceļošanas atļauja ir izdota kā derīgs celošanas dokuments saskaņā ar Protokolu par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā.

To valstu iestādēm, kas nav ES valstis, tiek lūgts ļaut turētājam brīvi pārvietoties bez ierobežojuma.

Šajā ceļošanas atļaujā ir [48] lappuses.

Šis laissez-passer išduotas kaip galiojantis kelionės dokumentas remiantis Protokolu dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų.

Ne ES šalių valdžios institucijų prašoma leisti turėtojui laisvai ir netrukdomam judėti.

Šį laissez-passer sudaro [48] puslapiai.

Ezt a laissez-passer-t az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv értelmében érvényes úti okmányként állították ki.

A nem uniós országok hatóságait ezennel felkérik, hogy tegyék lehetővé a jogosultnak az akadályoztatás nélküli, szabad áthaladást és tartózkodást.

Ez a laissez-passer [48] oldalból áll.

Dan il-laissez-passer jinħareġ bħala dokument tal-ivvjaġġar validu skont il-Protokoll dwar il-privileġġi u l-immunitajiet tal-Unjoni Ewropea.

L-awtoritajiet ta' pajjiżi mhux membri tal-UE huma b'dan mitlubin li jħallu lid-detentur jgħaddi liberament mingħajr tfixkil.

Dan il-laissez-passer fih [48] paġna.

Dit laissez-passer wordt afgegeven als een geldig reisdocument krachtens het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie.

De autoriteiten van niet-EU-landen wordt verzocht de houder vrije en onbelemmerde doorgang te verlenen.

Het laissez-passer bevat [48] bladzijden.

Laissez-passer wystawione jest jako ważny dokument podróży na podstawie Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej.

Władze krajów spoza UE są proszone o zezwolenie na swobodne przemieszczanie się jego posiadacza.

Laissez-passer zawiera [48] stron.

O presente livre-trânsito é emitido como documento válido de viagem ao abrigo do Protocolo relativo aos Privilégios e Imunidades da União Europeia.

Solicita-se às autoridades dos países que não são membros da UE que permitam ao titular a circulação sem entraves.

O presente livre-trânsito contém 48 páginas.

Prezentul permis de liberă trecere este emis ca document de călătorie valabil, în temeiul Protocolului privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene.

Se solicită autorităților din țările care nu sunt membre ale UE să permită titularului libera trecere fără piedici.

Prezentul permis de liberă trecere cuprinde [48] de pagini.

Tento preukaz sa vydáva ako platný cestovný doklad na základe Protokolu o privilégiách a imunitách Európskej únie.

Orgány krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie sa týmto vyžadujú, aby umožnili držiteľovi slobodný prechod a pobyt bez obmedzení.

Tento preukaz obsahuje [48] strán.

Ta prepustnica se izdaja kot veljavna potna listina v skladu s Protokolom o privilegijih in imunitetah Evropske unije.

Organi držav, ki niso članice Evropske unije, so zaprošeni, da imetniku dovolijo prost in neoviran prehod.

Ta prepustnica vsebuje [48] strani.

Tämä kulkulupa on Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan perusteella myönnetty pätevä matkustusasiakirja.

EU:n ulkopuolisten maiden viranomaisia pyydetään sallimaan tämän kulkuluvan haltijan matkustaa ja oleskella vapaasti ja esteittä.

Tämä kulkulupa sisältää [48] sivua.

Denna laissez-passer är utfärdad som en giltig resehandling i enlighet med protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier.

Myndigheter i tredjeländer uppmanas härmed att tillåta innehavaren att passera fritt utan hinder.

Denna laissez-passer innehåller [48] sidor.

Sivut 43–48

БЕЛЕЖКИ

Настоящото разрешение за преминаване е собственост на Европейския съюз.

Електронен компонент | Настоящото разрешение за преминаване съдържа чувствителни електронни компоненти. За целите на доброто функциониране да не се прегъва, перфорира или излага на екстремни температури или влага.

Промяна | Настоящото разрешение за преминаване не трябва да бъде подлагано на манипулация или предавано на неоторизирано лице. Всяка промяна го прави невалидно за използване.

Кражба или загуба | Всяка кражба, загуба или унищожаване трябва да бъдат докладвани незабавно на местните полицейски органи или на издаващата институция на Европейския съюз.

След изтичане на срока на валидност то трябва да бъде върнато на издаващия орган.

OBSERVACIONES

La Unión Europea se reserva la propiedad de este salvoconducto.

Componente electrónico | Este salvoconducto contiene elementos electrónicos sensibles. Para su óptima conservación, no se debe doblar, perforar ni exponer a temperaturas extremas o humedad excesiva.

Alteración | Este salvoconducto no debe ser manipulado ni cedido a una persona no autorizada. Cualquier alteración invalidará su uso.

Sustracción o extravío | En caso de sustracción, extravío o destrucción deberá informarse inmediatamente a los servicios policiales locales y a la institución de la Unión Europea que lo haya expedido.

Al finalizar el periodo de validez, el salvoconducto se restituirá a la autoridad expedidora.

POZNÁMKY

Tento průkaz je majetkem Evropské unie.

Elektronická část | V tomto průkazu se nachází citlivá elektronika. Pro bezchybné fungování prosím neohýbat, neděrovat, nevystavovat extrémní teplotě ani nadměrné vlhkosti.

Úprava | Průkaz se nesmí upravovat ani poskytovat neoprávněné osobě. Jakákoli úprava činí průkaz neplatným.

Odcizení nebo ztráta | Odcizení, ztráta nebo zničení se musí neprodleně oznámit místnímu policejnímu orgánu a vydávajícímu orgánu Evropské unie.

Na konci doby platnosti musí být průkaz vrácen vydávajícímu orgánu.

NOTER

Denne passérseddel forbliver Den Europæiske Unions ejendom.

Elektronisk komponent | Denne passérseddel indeholder følsom elektronik. Af hensyn til anvendeligheden bør det undgås at bøje eller perforere passérsedlen eller udsætte den for ekstreme temperaturer eller fugtighed.

Ændring | Denne passérseddel må ikke forfalskes eller overdrages til uvedkommende. Enhver ændring vil medføre, at den bliver ugyldig.

Tyveri eller tab | Tyveri, tab eller ødelæggelse skal straks indberettes til de lokale politimyndigheder og til den udstedende EU-institution.

Ved udløbet af gyldighedsperioden skal den tilbageleveres til den udstedende myndighed.

BEMERKUNGEN

Dieser Laissez-Passer bleibt Eigentum der Europäischen Union.

Elektronisches Element | Dieser Laissez-Passer enthält empfindliche elektronische Elemente. Bitte diesen Laissez-Passer nicht knicken, perforieren oder extremen Temperaturen bzw. starker Feuchtigkeit aussetzen.

Veränderung | Dieser Laissez-Passer darf nicht verändert oder unbefugten Personen übergeben werden. Jede Veränderung dieses Laissez-Passer bewirkt seine Ungültigkeit.

Diebstahl oder Verlust | Diebstahl, Verlust oder Zerstörung dieses Laissez-Passer sind unverzüglich bei der örtlichen Polizei und bei dem ausstellenden Organ der Europäischen Union anzuzeigen.

Nach Ablauf der Gültigkeit muss der Laissez-Passer an die ausstellende Behörde zurückgegeben werden.

MÄRKUSED

Käesolev reisiluba on Euroopa Liidu omandis.

Elektrooniline komponent | Käesolev reisiluba sisaldab tundlikku elektroonikat. Parima toimimise huvides palume dokumenti mitte painutada ega perforeerida ning vältida kokkupuudet äärmuslike temperatuuride ja liigse niiskusega.

Muutmine | Käesolevat reisiluba ei tohi muuta ega anda edasi volitamata isikule. Mistahes muutmine muudab reisiloa kehtetuks.

Vargus või kaotamine | Reisloa vargusest, kaotamisest või hävinemisest tuleb teatada viivitamatult kohalikule politseiasutusele või dokumendi väljastanud Euroopa Liidu institutsioonile.

Kehtivusperioodi lõppedes tuleb dokument tagastada selle väljastanud asutusele.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Η παρούσα άδεια διέλευσης παραμένει στην ιδιοκτησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ηλεκτρονικό στοιχείο | Η παρούσα άδεια διέλευσης περιέχει ευαίσθητα ηλεκτρονικά συστήματα. Προκειμένου να μην επηρεαστεί η λειτουργία τους, η άδεια διέλευσης δεν πρέπει να κάμπτεται, να τρυπάται ή να εκτίθεται σε υψηλές θερμοκρασίες ή υπερβολική υγρασία.

Αλλοίωση | Η παρούσα άδεια διέλευσης δεν πρέπει να αλλοιωθεί ή να δοθεί σε μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Οποιαδήποτε αλλοίωση θα ακυρώσει την ισχύ της.

Κλοπή ή απώλεια | Τυχόν κλοπή, απώλεια ή καταστροφή πρέπει να δηλώνεται αμέσως στην τοπική αστυνομική αρχή και στο θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που την εξέδωσε.

Μετά τη λήξη της περιόδου ισχύος, η άδεια διέλευσης πρέπει να επιστραφεί στην εκδούσα αρχή.

NOTES

This laissez-passer remains the property of the European Union.

Electronic Component | This laissez-passer contains sensitive electronics. For best performance please do not bend, perforate or expose to extreme temperature or excessive moisture.

Alteration | This laissez-passer must not be tampered with or passed to an unauthorised person. Any alteration will render it invalid for use.

Theft or Loss | Any theft, loss or destruction must be immediately reported to local police authority and to the issuing institution of the European Union.

At the end of the period of validity it must be returned to the issuing authority.

NOTES

Le présent laissez-passer demeure la propriété de l'Union européenne.

Composant électronique | Le présent laissez-passer contient des éléments électroniques sensibles. Pour de meilleurs résultats, veuillez ne pas plier, perforer ou exposer à des températures extrêmes ou à une humidité excessive.

Altération | Le présent laissez-passer ne doit pas être trafiqué ou transmis à une personne non autorisée. Toute altération rendra son usage non valable.

Vol ou perte | Tout vol, perte ou destruction doit être immédiatement signalé à l'autorité de police locale et à l'institution de l'Union européenne qui a délivré le laissez-passer.

À l'issue de la période de validité, il doit être restitué à l'autorité de délivrance.

NÓTAÍ:

Is leis an Aontas Eorpach an laissez-passer seo.

Comhpháirt leictreonach |Áiritear leictreonaic íogair sa laissez-passer seo. Ar mhaithe leis an bhfeidhmíocht is fearr, ná déantar é a lúbadh, a phollú ná a nochtadh do theocht an-ard nó an-íseal, ná do thaise iomarcach, le do thoil.

Athrú | Ní mór gan baint den laissez-passer seo ná é a thabhairt do dhuine neamh-údaraithe. Aon athrú a dhéantar air, fágfaidh sé nach mbeidh sé bailí lena úsáid.

Goid nó cailliúint | Ní mór aon ghoid, aon chailliúint nó aon díothú a thuairisciú d'údarás póilíní áitiúil agus d'eagraíocht eisiúna an Aontais Eorpaigh.

Ní mór é a thabhairt ar ais don údarás eisiúna ag deireadh na tréimhse bailíochta.

NAPOMENE

Ova propusnica ostaje vlasništvo Europske unije.

Elektronička komponenta | Ova propusnica sadrži osjetljivu elektroniku. Za najbolju učinkovitost nemojte savijati, bušiti niti izlagati ekstremnim temperaturama ili prekomjernoj vlazi.

Preinake | Na propusnici se ne smiju raditi preinake i ne smije ju se prenositi na neovlaštenu osobu. Bilo kakvom preinakom ona postaje nevažeća.

Krađa ili gubitak | Svaka krađa, gubitak ili uništenje mora se odmah prijaviti lokalnim policijskim tijelima i instituciji Europske unije koja je izdala propusnicu.

Na kraju razdoblja valjanosti propusnica se mora vratiti tijelu koje ju je izdalo.

NOTE

Il presente lasciapassare rimane di proprietà dell'Unione europea.

Componenti elettronici | Il presente lasciapassare contiene componenti elettronici sensibili. Per un uso ottimale si raccomanda di non piegare, forare o esporre a temperature estreme né ad umidità eccessiva.

Alterazioni | Il presente lasciapassare non deve essere manomesso o ceduto a persona non autorizzata. Qualsiasi alterazione del lasciapassare ne inficerà la validità d'uso.

Furto o smarrimento| Il furto, lo smarrimento o la distruzione devono essere segnalati immediatamente all'autorità di polizia locale e all'istituzione di emissione dell'Unione europea.

Allo scadere del periodo di validità il lasciapassare deve essere restituito all'autorità di emissione.

PIEZĪMES

Šī ceļošanas atļauja ir Eiropas Savienības īpašums.

Elektronisks komponents | Šajā ceļošanas atļaujā ir integrēti jutīgi elektroniski komponenti. Lai nodrošinātu pienācīgu to darbību, lūdzam atļauju nelocīt, neperforēt un nepakļaut pārmērīgām temperatūras izmaiņām vai mitruma ietekmei.

Pārveidošana | Ir aizliegts šajā ceļošanas atļaujā izdarīt labojumus vai nodot to nepiederošai personai. Jebkādi pārveidojumi padara to par izmantošanai nederīgu.

Zādzība vai nozaudēšana | Zādzības, nozaudēšanas vai iznīcināšanas gadījumā nekavējoties par to ir jāinformē vietējā policijas iestāde un attiecīgā Eiropas Savienības izdevējiestāde.

Derīguma termiņa beigās atļauja ir jānodod atpakaļ izdevējiestādei.

PASTABOS

Šis laissez-passer lieka Europos Sąjungos nuosavybė.

Elektroninis komponentas | Šiame laissez-passer yra integruotos jautrios elektronikos. Kad

laissez-passer gerai išsilaikytų, jo nelankstyti, nepradurti, nelaikyti labai aukštoje ar žemoje temperatūroje, saugoti nuo didelės drėgmės.

Pakeitimas | Šio laissez-passer niekaip negalima keisti arba perduoti pašaliniam asmeniui. Dėl bet kokio pakeitimo jis taps negaliojančiu.

Vagystė arba pametimas | Apie vagystę, pametimą arba sunaikinimą turi būti nedelsiant pranešta vietos policijos įstaigai ir išduodančiai Europos Sąjungos institucijai.

Pasibaigus galiojimo laikui jis turi būti grąžintas išduodančiai institucijai.

MEGJEGYZÉSEK

Ez a laissez-passer az Európai Unió tulajdona.

Elektronikai alkatrész | Ez a laissez-passer érzékeny elektronikai alkatrészeket tartalmaz. A legjobb teljesítmény érdekében kérjük, ne hajlítsa meg, ne lyukassza át és ne tegye ki túlzott hőhatásnak vagy nedvességnek.

Megváltoztatás | A laissez-passer illetéktelen módosítása, valamint jogosulatlan személy számára történő átadása tilos. Bármilyen változtatás az okmány érvénytelenségét vonja maga után.

Ellopás vagy elvesztés | A laissez-passer ellopását, elvesztését vagy megrongálódását késedelem nélkül be kell jelenteni a helyi rendőrségnél és az Európai Unió okmányt kiállító intézményénél.

Érvényességi idejének végén vissza kell szolgáltatni a kiállító hatóságnak.

NOTI

Dan il-laissez-passer jibqa' proprjetà tal-Unjoni Ewropea.

Komponent Elettroniku | Dan il-laissez-passer fih elettronika sensittiva. Għall-aħjar prestazzjoni ma għandekx tilwih, ittaqqbu jew tesponih għal temperaturi estremi jew umdità eċċessiva.

Alterazzjoni | Ma għandekx tbagħbas dan il-laissez-passer jew tgħaddih lil persuna mhux awtorizzata. Kwalunkwe alterazzjoni tirrendih bħala mhux validu għall-użu.

Serq jew Telf | Kwalunkwe serq, telf jew distruzzjoni għandhom jiġu immedjatament irrappurtati lill-awtoritajiet tal-pulizija lokali u lill-istituzzjoni tal-ħruġ tal-Unjoni Ewropea.

Fi tmiem il-perijodu tal-validità dan għandu jiġi rritornat lill-awtorità tal-ħruġ.

OPMERKINGEN

Dit laissez passer blijft eigendom van de Europese Unie.

Elektronisch onderdeel | Dit laissez-passer bevat gevoelige elektronica. Gelieve niet te plooien, te doorboren of aan extreme temperaturen of overmatig vochtige omstandigheden bloot te stellen, teneinde een optimale werking te garanderen.

Wijziging | Dit laissez-passer mag niet worden gewijzigd of aan een onbevoegd persoon worden gegeven. Wijzigingen maken het ongeldig.

Diefstal of Verlies | Diefstal, verlies of vernietiging moeten onmiddellijk worden gemeld aan de lokale politie-instantie en de EU-instelling van afgifte.

Aan het einde van de geldigheidsperiode moet het laissez-passer aan de instantie van afgifte worden geretourneerd.

UWAGI

Laissez-passer jest własnością Unii Europejskiej.

Element elektroniczny | Laissez-passer zawiera czuły element elektroniczny. Aby optymalne działał, nie zginać, nie perforować ani nie narażać na skrajne temperatury czy nadmierną wilgoć.

Niepowołana ingerencja | Nie wolno dokonywać żadnych zmian w laissez-passer ani powierzać go osobie niepowołanej. Wszelka próba ingerencji powoduje utratę ważności.

Kradzież lub zguba | Kradzież, zgubę lub zniszczenie natychmiast zgłosić lokalnemu organowi policji i wystawiającej instytucji Unii Europejskiej.

Pod koniec terminu ważności zwrócić organowi wystawiającemu.

NOTAS

Este livre-trânsito é propriedade da União Europeia.

Componente eletrónico | Este livre-trânsito contém sistemas eletrónicos sensíveis. Para garantir o bom funcionamento, não dobrar, perfurar ou expor a temperaturas extremas ou humidade excessiva.

Modificação | Este livre-trânsito não pode ser modificado ou entregue a uma pessoa não autorizada. Se sofrer qualquer modificação, deixa de ser válido.

Roubo ou extravio | Qualquer roubo, extravio ou destruição deste livre-trânsito deve ser imediatamente comunicado à autoridade policial local e à instituição da União Europeia que o emitiu.

Findo o período de validade, deve ser entregue à autoridade emissora.

NOTE

Prezentul permis de liberă trecere rămâne proprietatea Uniunii Europene.

Componente electronice | Prezentul permis de liberă trecere conține componente electronice sensibile. Pentru a asigura cele mai bune performanțe, a nu se îndoi, perfora sau expune la condiții extreme de temperatură sau umezeală.

Modificare | Prezentul permis de liberă trecere nu trebuie să fie falsificat sau încredințat unei persoane neautorizate. Orice modificare va duce la invalidarea permisului.

Furt sau pierdere | Orice furt, pierdere sau distrugere trebuie imediat raportată autorității locale de poliție și instituției europene emitente.

La finalul duratei de valabilitate, permisul trebuie restituit autorității emitente.

POZNÁMKY

Tento preukaz zostáva vlastníctvom Európskej únie.

Elektronický prvok | Tento preukaz obsahuje citlivú elektroniku. V záujme správneho fungovania ho neohýbajte, neperforujte ani nevystavujte extrémnym teplotám či nadmernej vlhkosti.

Pozmeňovanie | Tento preukaz nemožno pozmeňovať ani poskytovať neoprávneným osobám. V prípade akéhokoľvek pozmenenia sa stáva neplatným.

Odcudzenie alebo strata | Každý prípad odcudzenia, straty alebo zničenia sa musí bezodkladne nahlásiť miestnemu policajnému orgánu a vydávajúcej inštitúcii Európskej únie.

Po uplynutí platnosti sa musí vrátiť vydávajúcemu orgánu.

OPOMBE

Ta prepustnica ostaja last Evropske unije.

Elektronski elementi | Ta prepustnica vsebuje občutljive elektronske elemente. Njeno optimalno delovanje je zagotovljeno le, če se ne prepogiba, preluknjava ali izpostavlja ekstremnim temperaturam ali čezmerni vlagi.

Sprememba | Te prepustnice ni dovoljeno spreminjati ali je posredovati nepooblaščenim osebam. Kakršna koli sprememba povzroči njeno neveljavnost.

Kraja ali izguba | Vsako krajo, izgubo ali uničenje je treba nemudoma prijaviti lokalnemu policijskemu organu in instituciji Evropske unije, ki je prepustnico izdala.

Po poteku veljavnosti jo je treba vrniti organu izdaje.

HUOMAUTUKSIA

Tämä kulkulupa on Euroopan unionin omaisuutta.

Elektroninen komponentti | Tämä kulkulupa sisältää herkkiä elektronisia osia. Optimaalisen toiminnan varmistamiseksi sitä ei saa taivuttaa, rei'ittää eikä altistaa suurelle kuumuudelle tai kosteudelle.

Muuttaminen | Tähän kulkulupaan ei saa tehdä muutoksia eikä sitä saa luovuttaa asiattomille henkilöille. Kaikki muutokset tekevät sen käyttökelvottomaksi.

Varastaminen tai katoaminen | Kulkuluvan varastamisesta, katoamisesta tai tuhoutumisesta on ilmoitettava viipymättä paikalliselle poliisiviranomaiselle ja kulkuluvan myöntäneelle Euroopan unionin toimielimelle.

Voimassaolon päätyttyä kulkulupa on palautettava sen myöntäneelle viranomaiselle.

ANMÄRKNINGAR

Denna laissez-passer förblir Europeiska unionens egendom.

Elektronisk komponent | Denna laissez-passer innehåller känslig elektronik. För bästa resultat låt bli att böja eller perforera denna laissez-passer eller att utsätta den för extrema temperaturer eller alltför hög fuktighet.

Ändring | Denna laissez-passer får inte ändras eller överlämnas till obehöriga. Ändringar kommer att medföra att den ogiltigförklaras.

Stöld eller förlust | Om denna laissez-passer har stulits eller förstörts ska detta omedelbart rapporteras till lokal polismyndighet och till den utfärdande institutionen i Europeiska unionen.

När giltighetstiden löpt ut ska denna laissez-passer återlämnas till den utfärdande myndigheten.


LIITE II

1 artikla

Määritelmät

1.

Tässä asetuksessa tarkoitetaan ”erityisillä hakijoilla” toimielimen jäsenen perheenjäseniä ja seuraavia hakijoita, jos he oleskelevat pitkään unionin ulkopuolella, pitkäaikaiset työtehtävät mukaan lukien:

a)

niiden unionin virkamiesten ja muun henkilöstön perheenjäsenet, jotka täyttävät Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 23 artiklassa tai muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 11 ja 81 artiklassa kulkuluvan myöntämiselle asetetut edellytykset,

b)

ne unionin virkamiehet ja muu henkilöstö, jotka eivät täytä Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 23 artiklassa tai muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 11 ja 81 artiklassa kulkuluvan myöntämiselle asetettuja edellytyksiä, ja heidän perheenjäsenensä,

c)

kansalliset asiantuntijat ja heidän perheenjäsenensä, ja

d)

edustustojen nuoremmat virkailijat ja heidän perheenjäsenensä.

2.

Tässä asetuksessa tarkoitetaan ”alkuperäisellä haltijalla” toimielimen jäseniä, unionin virkamiehiä ja muuta henkilöstöä, kansallisia asiantuntijoita ja edustustojen nuorempia virkailijoita, joilla on tämän asetuksen mukainen kulkulupa.

3.

Tässä asetuksessa tarkoitettu ilmaisu ”perheenjäsen” käsittää soveltuvin osin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevassa 1 artiklassa tarkoitetun puolison tai rekisteröidyn kumppanin, henkilöstösääntöjen 72 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun avopuolison, henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevassa 2 artiklassa tarkoitetut huollettavana olevat lapset ja henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 2 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut huollettavaan lapseen rinnastettavat henkilöt.

4.

Lapsiin, jotka ovat tämän liitteen 1 artiklassa määriteltyjä perheenjäseniä, sovelletaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 2252/2004 1 artiklan 2 a kohdan a alakohdan mukaista poikkeusta sormenjälkien antamista koskevaan vaatimukseen.

2 artikla

1 artiklan mukaisiin hakijoiden ryhmiin sovellettavat yleiset ehdot

1.

Kulkuluvan myöntäminen tämän liitteen 1 artiklan mukaisille erityisten hakijoiden ryhmille on mahdollista ainoastaan poikkeuksellisissa olosuhteissa ja vain, jos se palvelee unionin etua.

2.

Jos kyseessä on pitkäaikainen oleskelu unionin ulkopuolella, pitkäaikaiset työtehtävät mukaan lukien, kulkulupa myönnetään yksinomaan toiminnan turvallista ja asianmukaista sujumista varten, jos se on perusteltua poikkeuksellisten olosuhteiden ja kansallisten passien tai matkustusasiakirjojen käytön mahdottomuuden vuoksi, erityisesti jos sitä vaaditaan matkustamiseen ja asianmukaiseen ilmoittamiseen ja asumiseen kolmannessa maassa.

3.

Perheenjäsenten osalta kulkuluvan voimassaoloaika ei saa koskaan ylittää alkuperäisen haltijan hallussa olevan kulkuluvan voimassaoloaikaa.

4.

Kaikki tämän liitteen mukaista kulkulupaa koskevat hakemukset on perusteltava asianmukaisesti ottamalla täysin huomioon tämän artiklan 1–3 kohdassa luetellut ehdot.

5.

Tämän liitteen 1 artiklan mukaisiin hakijoihin sovelletaan samaa tunnistus- ja hakemusmenettelyä kuin muihin unionin kulkuluvan haltijoihin.


Top