EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0064

Neuvoston direktiivi 2013/64/EU, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013 , neuvoston direktiivien 91/271/ETY ja 1999/74/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2000/60/EY, 2006/7/EY, 2006/25/EY ja 2011/24/EU muuttamisesta sen johdosta, että Mayotten asema Euroopan unioniin nähden muuttuu

EUVL L 353, 28.12.2013, p. 8–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/64/oj

28.12.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 353/8


NEUVOSTON DIREKTIIVI 2013/64/EU,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2013,

neuvoston direktiivien 91/271/ETY ja 1999/74/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2000/60/EY, 2006/7/EY, 2006/25/EY ja 2011/24/EU muuttamisesta sen johdosta, että Mayotten asema Euroopan unioniin nähden muuttuu

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 349 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

on kuullut alueiden komiteaa,

noudattaa erityistä lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eurooppa-neuvosto päätti Eurooppa-neuvoston päätöksellä 2012/419/EU (3) muuttaa Mayotten asemaa unioniin nähden 1 päivästä tammikuuta 2014. Mayotte lakkaa kyseisestä päivämäärästä lähtien olemasta merentakainen maa tai alue, ja siitä tulee Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 349 artiklassa ja 355 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu unionin syrjäisimpiin alueisiin kuuluva alue, jäljempänä ’Mayotte’. Mayotten oikeudellisen aseman muuttumisen seurauksena Mayotteen sovelletaan unionin oikeutta 1 päivästä tammikuuta 2014. Ottaen huomioon Mayotten erityinen rakenteellinen, sosiaalinen ja taloudellinen tilanne olisi säädettävä erityistoimenpiteitä useita eri aloja varten.

(2)

On aiheellista ottaa huomioon erityinen tilanne Mayottella ympäristön tilassa, joka vaatii huomattavia parannuksia unionin lainsäädännössä vahvistettujen ympäristötavoitteiden noudattamiseksi, mitä varten tarvitaan lisäaikaa. Erityistoimenpiteet ympäristön asteittaiseksi parantamiseksi olisi toteutettava tietyissä määräajoissa.

(3)

Neuvoston direktiivin 91/271/ETY (4) vaatimusten noudattamiseksi Mayottella on toteutettava toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että taajamissa on yhdyskuntajätevesien keräysjärjestelmät. Nämä toimenpiteet edellyttävät infrastruktuuritöitä, joissa olisi noudatettava asianmukaisia hallinto- ja suunnittelumenettelyjä ja jotka edellyttävät lisäksi yhdyskuntajätevesipäästöjen mittaamiseen ja seurantaan liittyvien järjestelmien käyttöönottoa. Mayotten erityisen rakenteellisen ja taloudellisen tilanteen vuoksi Ranskalle olisi myönnettävä riittävästi aikaa näiden vaatimusten täyttämiseen.

(4)

Maatalouden alalla on otettava neuvoston direktiivin 1999/74/EY (5) osalta huomioon, että munivia kanoja kasvatetaan Mayottella varustelemattomissa häkeissä. Koska varustelemattomien häkkien korvaaminen varustelluilla häkeillä tai vaihtoehtoisilla järjestelmillä edellyttää huomattavia investointeja ja valmistelutöitä, varustelemattomien häkkien käyttökieltoa on tarpeen lykätä enintään 48 kuukaudella 1 päivästä tammikuuta 2014. Kilpailun vääristymisen estämiseksi munia, jotka on saatu varustelemattomia häkkejä käyttävistä laitoksista, olisi pidettävä kaupan ainoastaan Mayotten paikallisilla markkinoilla. Tarvittavien tarkastusten helpottamiseksi varustelemattomissa häkeissä tuotetuissa munissa olisi oltava erityinen merkintä.

(5)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/60/EY (6) moitteeton täytäntöönpano vesipiirien hoitosuunnitelmien osalta edellyttää, että Ranska hyväksyy ja panee täytäntöön hoitosuunnitelmat, joihin sisältyy teknisiä ja hallinnollisia määräyksiä, jotta voidaan saavuttaa vesien hyvä tila ja estää pintavesimuodostumien huononeminen. Tällaisten toimenpiteiden hyväksymiseen ja täytäntöönpanoon olisi myönnettävä riittävästi aikaa uuden syrjäisimpiin alueisiin kuuluvan alueen Mayotten erityisen rakenteellisen ja taloudellisen tilanteen vuoksi.

(6)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/7/EY (7) osalta pintavesien nykyistä tilaa Mayottella on parannettava huomattavasti, jotta ne täyttäisivät mainitun direktiivin vaatimukset. Uimavesien laatu riippuu suoraan yhdyskuntajätevesien käsittelystä, ja direktiivin 2006/7/EY säännöksiä voidaan noudattaa asteittain vasta sitten, kun yhdyskuntajätevesien laatuun vaikuttavat taajamat täyttävät direktiivin 91/271/ETY vaatimukset. Näin ollen olisi vahvistettava erityiset määräajat, jotta Ranska pystyy saavuttamaan unionin normit uimaveden laadun osalta Mayottella uutena syrjäisimpiin alueisiin kuuluvana alueena myös sen erityisen sosiaalisen ja taloudellisen tilanteen vuoksi.

(7)

Sosiaalipolitiikan alalla olisi otettava huomioon vaikeudet Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/25/EY (8) noudattamisessa Mayottella 1 päivästä tammikuuta 2014. Mayotten erityisen sosiaalisen ja taloudellisen nykytilanteen vuoksi siellä ei ole teknisiä tiloja ja välineitä niiden toimenpiteiden toteuttamiseen, joita tarvitaan kyseisen direktiivin noudattamiseksi keinotekoisen optisen säteilyn alalla. Tästä syystä on asianmukaista myöntää Ranskalle poikkeus kyseisen direktiivin tiettyjen säännösten noudattamisesta 31 päivään joulukuuta 2017 asti edellyttäen, ettei tällaisia tiloja ja välineitä ole saatavilla Mayottella ja sanotun kuitenkaan rajoittamatta työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden alalla sovellettavia suojelemisen ja suojaamisen yleisperiaatteita.

(8)

Jotta voitaisiin taata työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelun korkea taso, työmarkkinaosapuolten kuuleminen olisi varmistettava, poikkeuksesta aiheutuvat riskit olisi pidettävä mahdollisimman vähäisinä ja asianomaisten työntekijöiden terveyden seurantaa olisi tehostettava. On tärkeää rajoittaa poikkeuksen kestoa niin paljon kuin mahdollista. Sen vuoksi kansallisia poikkeussäännöksiä olisi tarkasteltava uudelleen joka vuosi, ja ne olisi peruutettava heti kun niiden perusteena olleet olosuhteet ovat muuttuneet.

(9)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/24/EU (9) saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä edellyttää useita mukautuksia, jotta voidaan taata hoidon ja potilaiden saamien tietojen jatkuvuus. Sen vuoksi on aiheellista myöntää Ranskalle 1 päivästä tammikuuta 2014 alkaen vielä 30 kuukautta aikaa saattaa tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät säännökset voimaan Mayottella.

(10)

Direktiivit 91/271/ETY, 1999/74/EY, 2000/60/EY, 2006/7/EY, 2006/25/EY ja 2011/24/EU olisi näin ollen muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Direktiivin 91/271/ETY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 91/271/ETY seuraavasti:

1)

Lisätään 3 artiklaan kohta seuraavasti:

”1 a)   Poiketen siitä, mitä 1 kohdan ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa säädetään, Ranskan on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 artiklassa tarkoitettuihin syrjäisimpiin alueisiin kuuluvan Mayotten, jäljempänä ’Mayotte’, osalta varmistettava, että kaikissa taajamissa on yhdyskuntajätevesien keräysjärjestelmät

31 päivään joulukuuta 2020 mennessä taajamissa, joiden avl on suurempi kuin 10 000 ja jotka kattavat vähintään 70 prosenttia Mayotten tuottamasta kuormituksesta;

31 päivään joulukuuta 2027 mennessä taajamissa, joiden avl on suurempi kuin 2 000.”

2)

Lisätään 4 artiklaan kohta seuraavasti:

”1 a)   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, Ranskan on Mayotten osalta varmistettava, että viemäröidyt yhdyskuntajätevedet käsitellään ennen vesistöön johtamista biologisesti tai vastaavalla tavalla seuraavasti:

31 päivään joulukuuta 2020 mennessä taajamissa, joiden avl on suurempi kuin 15 000 ja jotka yhdessä 5 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettujen taajamien kanssa kattavat vähintään 70 prosenttia Mayotten tuottamasta kuormituksesta;

31 päivään joulukuuta 2027 mennessä taajamissa, joiden avl on suurempi kuin 2 000.”

3)

Lisätään 5 artiklaan kohta seuraavasti:

”2 a)   Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, Ranskan on Mayotten osalta varmistettava, että viemäröidyt yhdyskuntajätevedet käsitellään ennen niiden johtamista haavoittumiselle alttiisiin vesistöihin 4 artiklassa säädettyä tehokkaammin 31 päivään joulukuuta 2020 mennessä taajamissa, joiden avl on suurempi kuin 10 000 ja jotka yhdessä 4 artiklassa tarkoitettujen taajamien kanssa kattavat vähintään 70 prosenttia Mayotten tuottamasta kuormituksesta.”

4)

Lisätään 7 artiklaan kohta seuraavasti:

”Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä kohdassa säädetään, kyseisessä kohdassa säädetty määräaika on Mayotten osalta 31 päivä joulukuuta 2027.”

5)

Muutetaan 17 artikla seuraavasti:

a)

Lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, Ranskan on Mayotten osalta laadittava ohjelma tämän direktiivin täytäntöön panemiseksi 30 päivään kesäkuuta 2014 mennessä.”

b)

Lisätään 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, Ranskan on Mayotten osalta annettava komissiolle tieto tästä ohjelmasta 30 päivään joulukuuta 2014 mennessä.”

2 artikla

Direktiivin 1999/74/EY muuttaminen

Lisätään direktiivin 1999/74/EY 5 artiklaan kohta seuraavasti:

”3.   Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 artiklassa tarkoitettuihin syrjäisimpiin alueisiin kuuluvalla Mayottella, jäljempänä ’Mayotte’, munivia kanoja voidaan edelleen kasvattaa tässä luvussa tarkoitetuissa häkeissä 31 päivään joulukuuta 2017 saakka.

Tässä luvussa tarkoitettuja häkkejä ei saa enää 1 päivästä tammikuuta 2014 alkaen rakentaa tai ottaa ensimmäistä kertaa käyttöön Mayottella.

Munia, jotka on saatu munivia kanoja tässä luvussa tarkoitetuissa häkeissä kasvattavista laitoksista, saa pitää kaupan ainoastaan Mayotten paikallismarkkinoilla. Nämä munat ja niiden pakkaukset on yksilöitävä selvästi erityismerkillä, jotta mahdollistetaan tarvittavat tarkastukset. Tämän erityismerkin selkeä kuvaus on toimitettava komissiolle viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2014.”

3 artikla

Direktiivin 2000/60/EY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 2000/60/EY seuraavasti:

1)

Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

a)

Lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 artiklassa tarkoitettuihin syrjäisimpiin alueisiin kuuluvan Mayotten, jäljempänä ’Mayotte’, osalta a alakohdan ii ja iii alakohdassa, b alakohdan ii alakohdassa ja c alakohdassa tarkoitettu määräaika on 22 päivä joulukuuta 2021.”

b)

Korvataan 4 kohdan johdantolause seuraavasti:

”Edellä 1 kohdassa säädettyjä määräaikoja voidaan pidentää vesimuodostumia koskevien tavoitteiden vaiheittaiseksi saavuttamiseksi edellyttäen, ettei asianomaisen vesimuodostuman tila huonone edelleen ja että kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:”

2)

Muutetaan 11 artikla seuraavasti:

a)

Lisätään 7 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Mayotten osalta ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu ensimmäinen määräaika on 22 päivä joulukuuta 2015 ja jälkimmäinen 22 päivä joulukuuta 2018.”

b)

Lisätään 8 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Mayotten osalta ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu määräaika on 22 päivä joulukuuta 2021. ”

3)

Muutetaan 13 artikla seuraavasti:

a)

Lisätään 6 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Mayotten osalta ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu määräaika on 22 päivä joulukuuta 2015. ”

b)

Lisätään 7 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Mayotten osalta ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu määräaika on 22 päivä joulukuuta 2021.”

4 artikla

Direktiivin 2006/7/EY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 2006/7/EY seuraavasti:

1)

Muutetaan 5 artikla seuraavasti:

a)

Lisätään 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 artiklassa tarkoitettuihin syrjäisimpiin alueisiin kuuluvan Mayotten, jäljempänä ’Mayotte’, osalta ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu määräaika on 31 päivä joulukuuta 2019.”

b)

Lisätään 3 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Mayotten osalta ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu määräaika on 31 päivä joulukuuta 2031.”

2)

Lisätään 6 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Mayotten osalta ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu määräaika on 30 päivä kesäkuuta 2015.”

3)

Lisätään 13 artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Mayotten osalta ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu määräaika on 30 päivä kesäkuuta 2014.”

5 artikla

Direktiivin 2006/25/EY muuttaminen

Lisätään direktiiviin 2006/25/EY artikla seuraavasti:

”14 a artikla

1.   Rajoittamatta työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden alalla sovellettavia suojelemisen ja suojaamisen yleisperiaatteita Ranska voi 31 päivään joulukuuta 2017 asti poiketa tämän direktiivin noudattamiseksi tarvittavien säännösten soveltamisesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 artiklassa tarkoitettuihin syrjäisimpiin alueisiin kuuluvalla Mayottella, jäljempänä ’Mayotte’, edellyttäen että niiden soveltaminen edellyttää erityisiä teknisiä tiloja ja välineitä, joita ei ole saatavilla Mayottella.

Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta tämän direktiivin 5 artiklan 1 kohdassa säädettyihin velvoitteisiin eikä tämän direktiivin niihin säännöksiin, jotka heijastelevat direktiivissä 89/391/ETY säädettyjä yleisiä periaatteita.

2.   Kaikkia poikkeuksia tästä direktiivistä, jotka aiheutuvat 1 päivänä tammikuuta 2014 voimassa olevien toimenpiteiden soveltamisesta tai uusien toimenpiteiden käyttöönotosta, on edellettävä työmarkkinaosapuolten kuuleminen kansallisen lain ja käytännön mukaisesti. Tällaisten poikkeuksien soveltamisedellytyksissä on otettava huomioon Mayottella vallitsevat erityisolosuhteet ja taattava se, että työntekijöille aiheutuvat riskit rajoitetaan mahdollisimman vähäisiksi ja että asianomaisten työntekijöiden terveydentilan seurantaa tehostetaan.

3.   Kansallisia poikkeustoimenpiteitä on tarkasteltava uudelleen joka vuosi työmarkkinaosapuolten kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen, ja ne on peruutettava heti kun niiden perusteena olleet olosuhteet ovat muuttuneet.”

6 artikla

Direktiivin 2011/24/EU muuttaminen

Lisätään direktiivin 2011/24/EU 21 artiklaan kohta seuraavasti:

”3.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdan ensimmäisessä virkkeessä säädetään, Ranskan on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 artiklassa tarkoitettuihin syrjäisimpiin alueisiin kuuluvan Mayotten osalta viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2016.”

7 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.   Ranskan on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset seuraavasti:

a)

1 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan osalta viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2018;

b)

1 artiklan 5 kohdan osalta viimeistään kyseisen kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettuina päivämäärinä;

c)

2 artiklan osalta viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2014;

d)

3 artiklan 1 kohdan osalta viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2018;

e)

3 artiklan 2 ja 3 kohdan osalta viimeistään kyseisissä kohdissa tarkoitettuina päivämäärinä;

f)

4 artiklan 1 kohdan a alakohdan osalta viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2018;

g)

4 artiklan 1 kohdan b alakohdan osalta viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2021;

h)

4 artiklan 2 ja 3 kohdan osalta viimeistään kyseisissä kohdissa tarkoitettuina päivämäärinä;

i)

5 artiklan osalta viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2014, jollei Ranska käytä kyseisessä artiklassa säädettyä mahdollisuutta;

j)

6 artiklan osalta viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2016.

Ranskan on viipymättä toimitettava kyseiset säädökset kirjallisina komissiolle.

Ranskan antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Ranskan on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Ranskan on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

8 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

9 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu Ranskan tasavallalle.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2013.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

L. LINKEVIČIUS


(1)  Lausunto annettu 12 joulukuuta 2013 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EUVL C 341, 21.11.2013, s. 97.

(3)  Eurooppa-neuvoston päätös 2012/419/EU, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2012, Mayotten aseman muuttamisesta Euroopan unioniin nähden (EUVL L 204, 31.7.2012, s. 131).

(4)  Neuvoston direktiivi 91/271/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1991, yhdyskuntajätevesien käsittelystä (EYVL L 135, 30.5.1991, s. 40).

(5)  Neuvoston direktiivi 1999/74/EY, annettu 19 päivänä heinäkuuta 1999, munivien kanojen suojelun vähimmäisvaatimuksista (EYVL L 203, 3.8.1999, s. 53).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY, annettu 23 lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan puitteista (EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/7/EY, annettu 15 päivänä helmikuuta 2006, uimaveden laadun hallinnasta ja direktiivin 76/160/ETY kumoamisesta (EUVL L 64, 4.3.2006, s. 37).

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/25/EY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2006, terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (keinotekoinen optinen säteily) aiheutuville riskeille (yhdeksästoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (EUVL L 114, 27.4.2006, s. 38).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/24/EU, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2011, potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajatylittävässä terveydenhuollossa (EUVL L 88, 4.4.2011, s. 45).


Top