EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0443

2013/443/EU: Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 27 päivänä elokuuta 2013 , korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H7N7-alatyypin esiintymiseen Italiassa liittyvistä tietyistä suojatoimenpiteistä, joihin kuuluu myös muiden rajoitusvyöhykkeiden muodostaminen, sekä täytäntöönpanopäätöksen 2013/439/EU kumoamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 5623) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 230, 29.8.2013, p. 20–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/09/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/443/oj

29.8.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 230/20


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 27 päivänä elokuuta 2013,

korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H7N7-alatyypin esiintymiseen Italiassa liittyvistä tietyistä suojatoimenpiteistä, joihin kuuluu myös muiden rajoitusvyöhykkeiden muodostaminen, sekä täytäntöönpanopäätöksen 2013/439/EU kumoamisesta

(tiedoksiannettu numerolla C(2013) 5623)

(Ainoastaan italiankielinen teksti on todistusvoimainen)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2013/443/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinlääkärintarkastuksista yhteisön sisäisessä kaupassa sisämarkkinoiden toteuttamista varten 11 päivänä joulukuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/662/ETY (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY (2) ja erityisesti sen 10 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Lintuinfluenssa on lintujen, siipikarja mukaan luettuna, tarttuva virustauti. Lintuinfluenssavirusten aiheuttamat tartunnat kotieläiminä pidetyssä siipikarjassa aiheuttavat taudin kahta päämuotoa, jotka eroavat virulenssiltaan. Matalapatogeeninen muoto aiheuttaa yleensä ainoastaan lieviä oireita, kun taas korkeapatogeeninen muoto aiheuttaa hyvin korkeaa kuolleisuutta useimmissa siipikarjalajeissa. Kyseisellä taudilla voi olla vakava vaikutus siipikarjankasvatuksen kannattavuuteen.

(2)

Lintuinfluenssaa esiintyy pääasiassa linnuissa, mutta tietyissä olosuhteissa tartuntoja voi esiintyä myös ihmisissä, vaikkakin riski on yleisesti ottaen hyvin vähäinen.

(3)

Lintuinfluenssan puhjetessa on olemassa vaara, että taudinaiheuttaja leviää muille tiloille, joilla pidetään siipikarjaa tai muita vankeudessa pidettäviä lintuja. Tämän tuloksena se voi levitä yhdestä jäsenvaltiosta toisiin jäsenvaltioihin tai kolmansiin maihin elävien lintujen tai niistä saatavien tuotteiden kaupan välityksellä.

(4)

Neuvoston direktiivissä 2005/94/EY (3) vahvistetaan tietyt ennalta ehkäisevät toimenpiteet lintuinfluenssan valvonnan ja varhaisen toteamisen osalta sekä sellaiset torjuntaa koskevat vähimmäistoimenpiteet, joita on toteutettava, jos tätä tautia ilmenee siipikarjassa tai muissa vankeudessa pidettävissä linnuissa. Direktiivissä säädetään suoja- ja valvontavyöhykkeiden muodostamisesta korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksen ilmetessä.

(5)

Neuvoston direktiivissä 2009/158/EY (4) vahvistetaan kyseisillä hyödykkeillä käytävää unionin sisäistä kauppaa koskevat säännöt, mukaan lukien käytettävät eläinlääkärintodistukset.

(6)

Saatuaan Italialta 15 päivänä elokuuta 2013 ilmoituksen korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H7N7-alatyypin taudinpurkauksesta eräällä tilalla, joka sijaitsee Ostellaton kunnassa Ferraran maakunnassa Emilia-Romagnan alueella, komissio antoi täytäntöönpanopäätöksen 2013/439/EU (5), jossa säädetään suoja- ja valvontavyöhykkeiden muodostamisesta taudinpurkauksen ympärille.

(7)

Italia ilmoitti 21 päivänä elokuuta 2013 toisesta taudinpurkauksesta Mordanon kunnassa Bolognan maakunnassa Emilia-Romagnan alueella ja 23 päivänä elokuuta 2013 kolmannesta taudinpurkauksesta Portomaggioren kunnassa Ferraran maakunnassa samaten Emilia-Romagnan alueella ja toteutti välittömästi direktiivin 2005/94/EY nojalla vaaditut toimenpiteet, joihin kuului suoja- ja valvontavyöhykkeiden sekä muiden rajoitusvyöhykkeiden muodostaminen; nämä vyöhykkeet olisi määriteltävä tämän päätöksen liitteessä olevassa A, B ja C osassa.

(8)

Komissio on tutkinut kyseiset toimenpiteet yhteistyössä Italian kanssa ja katsoo, että asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen muodostamien vyöhykkeiden rajat ovat riittävällä etäisyydellä siitä tilasta, jolla taudinpurkaus vahvistettiin.

(9)

Jotta vältetään tarpeettomat häiriöt unionin sisäisessä kaupassa ja se, että kolmannet maat asettavat kaupalle perusteettomia esteitä, on tarpeen pikaisesti määritellä unionin tasolla kyseiset Italiassa muodostetut vyöhykkeet ja säätää siitä, että kyseisiltä vyöhykkeiltä ei saa lähettää elävän siipikarjan, nuorikkojen, untuvikkojen ja siitosmunien lähetyksiä toisiin jäsenvaltioihin tai kolmansiin maihin

(10)

Untuvikot aiheuttavat häviävän pienen riskin taudin leviämisestä, edellyttäen että ne on direktiivin 2005/94/EY 30 artiklan c alakohdan iii alakohdan toisen alakohdan mukaisesti haudottu siitosmunista, jotka ovat peräisin suoja- ja valvontavyöhykkeiden ulkopuolella sijaitsevilta siipikarjatiloilta, ja lähettävä hautomo pystyy logistiikkansa ja bioturvallisuutta koskevien työolosuhteidensa perusteella varmistamaan, etteivät kyseiset munat ole olleet kosketuksissa muihin siitosmuniin tai untuvikkoihin, jotka ovat peräisin muodostettujen suoja- ja valvontavyöhykkeiden sisällä sijaitsevista siipikarjaparvista ja joilla on siksi erilainen terveydellinen asema.

(11)

Siitosmunat aiheuttavat yhtä vähäisen riskin taudin leviämisestä, edellyttäen että ne ovat direktiivin 2005/94/EY 30 artiklan c alakohdan iv alakohdan mukaisesti peräisin suoja- ja valvontavyöhykkeiden ulkopuolella sijaitsevilta tiloilta ja niiden pakkaukset desinfioidaan ennen lähettämistä nimettyyn hautomoon.

(12)

Sen vuoksi on aiheellista, että Italian toimivaltainen viranomainen voi antaa luvan untuvikko- ja siitosmunalähetysten lähettämiseen tässä päätöksessä määritellyiltä muilta rajoitusvyöhykkeiltä direktiivissä 2005/94/EY säädettyjen vaatimusten mukaisesti, edellyttäen että Italia antaa asiasta kirjallisen etukäteisilmoituksen ja määränpäänä oleva jäsenvaltio tai kolmas maa vahvistaa etukäteissuostumuksensa ottaa kyseiset lähetykset vastaan.

(13)

Tämän päätöksen säännösten noudattamisen tarkistamiseksi on aiheellista, että direktiivissä 2009/158/EY säädettyihin eläinlääkärintodistuksiin sisällytetään asiaa koskeva maininta.

(14)

Selkeyden vuoksi täytäntöönpanopäätös 2013/439/EU olisi kumottava.

(15)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Italian on varmistettava, että direktiivin 2005/94/EY 16 artiklan 1 ja 4 kohdan mukaisesti muodostetut suoja- ja valvontavyöhykkeet sekä muut rajoitusvyöhykkeet käsittävät vähintään tämän päätöksen liitteessä olevassa A, B ja C osassa luetellut alueet.

2 artikla

1.   Italian on varmistettava, että liitteessä olevassa A, B ja C osassa luetelluilta vyöhykkeiltä ei lähetetä elävän siipikarjan, nuorikkojen, untuvikkojen ja siitosmunien lähetyksiä toisiin jäsenvaltioihin tai kolmansiin maihin.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, Italian toimivaltainen viranomainen voi antaa luvan untuvikko- ja siitosmunalähetysten lähettämiseen liitteessä olevassa C osassa luetelluilta vyöhykkeiltä toisiin jäsenvaltioihin tai kolmansiin maihin edellyttäen, että

a)

direktiivin 2005/94/EY 30 artiklan c alakohdan iii alakohdan toisessa alakohdassa ja iv alakohdassa säädettyjä toimenpiteitä sovelletaan;

b)

määränpäänä olevan jäsenvaltion tai kolmannen maan toimivaltaiselle viranomaiselle annetaan kirjallinen etukäteisilmoitus ja se sitoutuu vastaanottamaan kyseiset untuvikko- ja siitosmunalähetykset ja ilmoittamaan Italian toimivaltaiselle viranomaiselle niiden saapumispäivän alueellaan sijaitsevalle määräpaikkana olevalle tilalle.

3.   Italian on varmistettava, että 2 kohdassa tarkoitettujen, toisiin jäsenvaltioihin lähetettävien lähetysten mukana oleviin eläinlääkärintodistuksiin sisältyy seuraava maininta:

”Lähetys täyttää komission täytäntöönpanopäätöksen 2013/443/EU (6) mukaiset eläinten terveyttä koskevat edellytykset.

3 artikla

Kumotaan täytäntöönpanopäätös 2013/439/EU.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu Italian tasavallalle.

Tehty Brysselissä 27 päivänä elokuuta 2013.

Komission puolesta

Tonio BORG

Komission jäsen


(1)  EYVL L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Neuvoston direktiivi 2005/94/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2005, yhteisön toimenpiteistä lintuinfluenssan torjumiseksi (EUVL L 10, 14.1.2006, s. 16).

(4)  Neuvoston direktiivi 2009/158/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siipikarjan ja siitosmunien kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista (EUVL L 343, 22.12.2009, s. 74).

(5)  Komission täytäntöönpanopäätös 2013/439/EU, annettu 19 päivänä elokuuta 2013, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H7N7-alatyypin esiintymiseen Italiassa liittyvistä tietyistä väliaikaisista suojatoimenpiteistä (EUVL L 223, 21.8.2013, s. 10).

(6)  EUVL L 230, 29.8.2013, s. 20.”


LIITE

A   OSA

1 artiklassa tarkoitetut suojavyöhykkeet:

Maan ISO-koodi

Jäsenvaltio

Postinumero

Nimi

Päivämäärä, johon asti voimassa direktiivin 2005/94/EY 29 artiklan mukaisesti

IT

Italia

 

Alue, johon kuuluvat seuraavat kunnat:

 

 

 

44020

Ostellato

14.9.2013

 

 

40027

Mordano

30.9.2013

48010

Bagnara di Romagna

40026

Imolan kunnan osa, joka sijaitsee tiestä 610 itään ja tiestä 9 ”Via Emilia” pohjoiseen.

48027

Solarolon kunnan osa, joka sijaitsee Ravennan valtatien A14 risteyksestä pohjoiseen.

 

 

44015

Portomaggiore

18.9.2013

B   OSA

1 artiklassa tarkoitetut valvontavyöhykkeet:

Maan ISO-koodi

Jäsenvaltio

Postinumero

Nimi

Päivämäärä, johon asti voimassa direktiivin 2005/94/EY 31 artiklan mukaisesti

IT

Italia

 

Alue, johon kuuluvat seuraavat kunnat:

 

 

 

44011

Argenta

23.9.2013

44022

Comacchio

44027

Migliarino

44020

Migliaro

44015

Portomaggiore

44039

Tresigallo

 

 

48014

Castelbolognese

9.10.2013

40023

Castelguelfo

48017

Conselice

48010

Cotignola

48018

Faenza

40026

Imola (kunnan muut osat)

48022

Lugo

48024

Massalombarda

48020

Sant’Agata sul Santerno

48027

Solarolo (kunnan muut osat)

 

 

44020

Masi Torello

27.9.2013

44123

Ferraran kunnan osa, joka sijaitsee tiestä 15 ”Via Pomposa” ja tiestä ”Via Ponte Assa” itään.

C   OSA

1 artiklassa tarkoitettu muu rajoitusvyöhyke:

Maan ISO-koodi

Jäsenvaltio

Postinumero

Nimi

Päivämäärä, johon asti toimenpiteitä sovelletaan

IT

Italia

 

Alue, johon kuuluvat seuraavat kunnat:

 

 

 

48011

Alfonsine

11.9.2013

29002

Ariano nel Polesine

39002

Bagnacavallo

38002

Berra

40003

Brisighella

39004

Bertinoro

39005

Casola Valsenio

40005

Castrocaro Terme e Terra del Sole

39007

Cervia

40007

Cesena

40008

Cesenatico

38005

Codigoro

29017

Corbola

40011

Dovadola

40013

Forlimpopoli

40012

Forlì

39011

Fusignano

40015

Gambettola

40016

Gatteo

38025

Goro

38010

Jolanda di Savoia

38011

Lagosanto

40018

Longiano

38013

Massa Fiscaglia

40019

Meldola

38014

Mesola

40022

Modigliana

29034

Papozze

29039

Porto Tolle

29052

Porto Viro

40032

Predappio

39014

Ravenna

39015

Riolo Terme

39016

Russi

40041

San Mauro Pascoli

40045

Savignano sul Rubicone

29046

Taglio di Po


Top