EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document E2013C0093

EFTAn valvontaviranomaisen suositus N:o 93/13/KOL, annettu 21 päivänä helmikuuta 2013 , koordinoidusta valvontasuunnitelmasta petollisten käytäntöjen havaitsemiseksi tiettyjen elintarvikkeiden markkinoille saattamisessa

OJ L 118, 30.4.2013, p. 44–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2013/93/oj

30.4.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 118/44


EFTAn VALVONTAVIRANOMAISEN SUOSITUS N:o 93/13/KOL,

annettu 21 päivänä helmikuuta 2013,

koordinoidusta valvontasuunnitelmasta petollisten käytäntöjen havaitsemiseksi tiettyjen elintarvikkeiden markkinoille saattamisessa

EFTAn VALVONTAVIRANOMAINEN, joka

ottaa huomioon sopimuksen Euroopan talousalueesta ja erityisesti sen 109 artiklan ja pöytäkirjan 1,

ottaa huomioon EFTA-valtioiden sopimuksen valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamisesta ja erityisesti sen 5 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja pöytäkirjan 1,

ottaa huomioon ETA-sopimuksen liitteessä II olevan XII luvun 54zzzi kohdassa tarkoitetun säädöksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta) sellaisena kuin se on korjattuna ja muutettuna, ja erityisesti sen 53 artiklan,

ottaa huomioon EFTAn valvontaviranomaisen 19 päivänä helmikuuta 2013 antaman päätöksen N:o 75/13/KOL, jossa asiasta vastaava kollegion jäsen valtuutetaan hyväksymään lopullinen suositus sellaisena, kuin EFTAn eläinlääkintä- ja kasvinsuojelukomitea on sen hyväksynyt (tapahtuma nro 663341).

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 882/2004 53 artiklan nojalla EFTAn valvontaviranomainen voi tarvittaessa suositella tilapäisluonteisesti toteutettavia koordinoituja suunnitelmia, erityisesti jotta voidaan määrittää rehuihin, elintarvikkeisiin tai eläimiin liittyvien vaarojen esiintyvyys.

(2)

Myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä maaliskuuta 2000 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2000/13/EY (1) vahvistetaan ETA:n säännöt kaikkiin elintarvikkeisiin sovellettavista merkinnöistä.

(3)

Direktiivin 2000/13/EY mukaan merkinnät ja tavat, joilla ne on tehty, eivät saisi olla omiaan johtamaan kuluttajaa harhaan, erityisesti elintarvikkeen ominaispiirteiden osalta, mukaan lukien sen todellinen luonne ja yksilöllisyys. Lisäksi jollei ETA:n tai kansallisia säännöksiä ole annettu, myyntinimityksen olisi oltava siinä ETA-valtiossa, jossa elintarvike myydään, käytössä oleva vakiintunut nimitys tai elintarvikkeen kuvaus, joka on riittävän täsmällinen ilmaisemaan ostajalle elintarvikkeen todellisen luonteen.

(4)

Lisäksi loppukuluttajille tai suurtalouksille tarkoitettujen valmiiksi pakattujen elintarvikkeiden merkinnöissä on mainittava kaikki ainesosat. Elintarvikkeissa, joiden ainesosana on lihaa ja jotka on tarkoitettu loppukuluttajille tai suurtalouksille, on myös ilmoitettava eläinlajit, joista liha on peräisin, suoraan pakkauksessa tai siihen kiinnitetyssä merkinnässä. Jos ainesosa mainitaan elintarvikkeen nimessä, sen määrä on mainittava ainesosien luettelossa prosentteina, jotta vältetään kuluttajan johtaminen harhaan elintarvikkeen yksilöllisyyden ja koostumuksen osalta.

(5)

Eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 853/2004 (2) vahvistetaan tiettyihin elintarvikkeisiin sovellettavat merkintöjä koskevat lisävaatimukset. Siinä säädetään erityisesti, että loppukuluttajalle toimitettavaksi tarkoitetuissa pakkauksissa, jotka sisältävät muun muassa kavioeläimistä peräisin olevaa jauhelihaa, on mainittava, että kyseiset tuotteet on kypsennettävä ennen nauttimista, jos, ja siinä määrin kuin sitä edellytetään sen jäsenvaltion kansallisissa säännöissä, jonka alueella kyseiset tuotteet saatetaan markkinoille.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä II olevassa III jaksossa edellytetään, että teurastamotoimintaa harjoittavien elintarvikealan toimijoiden on pyydettävä, vastaanotettava ja tarkastettava elintarvikeketjua koskevat tiedot kaikkien teurastamoon lähetettyjen tai lähetettäväksi tarkoitettujen eläinten osalta lukuun ottamatta luonnonvaraista riistaa ja toimittava näiden tietojen mukaisesti. Kyseessä olevissa elintarvikeketjua koskevissa tiedoissa on ilmoitettava erityisesti eläinlääkkeet, jotka eläimille on annettu asiaankuuluvalla ajanjaksolla, aina kun varoaika on muu kuin nolla sekä eläinlääkkeiden antamisen päivämäärät ja varoajat. Ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 854/2004 (3) edellytetään muun muassa, että virkaeläinlääkäri suorittaa tarkastustehtäviä. Virkaeläinlääkärin on erityisesti tarkistettava ja analysoitava asiaankuuluvat tiedot teurastettaviksi tarkoitettujen eläinten alkuperätilan kirjanpidosta, mukaan lukien elintarvikeketjua koskevat tiedot, ja otettava tämän tarkistuksen ja analyysin yhteydessä kirjatut tulokset huomioon tehdessään ante mortem- ja post mortem -tarkastuksia.

(7)

Joulukuusta 2012 lähtien useissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa on suoritettu virallisia tarkastuksia, joissa on ilmennyt, että tietyt valmiiksi pakatut elintarvikkeet ovat sisältäneet hevosenlihaa, jota ei ilmoitettu suoraan pakkauksessa tai siihen kiinnitetyssä etiketissä esitetyssä ainesosien luettelossa. Sen sijaan tiettyjen kyseessä olevien elintarvikkeiden nimessä ja/tai niihin liitetyissä ainesosien luettelossa viitattiin harhaanjohtavasti vain naudanlihaan.

(8)

Elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (4) 17 artiklan mukaan kaikissa tuotannon, jalostuksen ja jakelun vaiheissa toimivien elintarvike- ja rehualan toimijoiden on vastuullaan olevissa toiminnoissa huolehdittava siitä, että elintarvikkeet täyttävät niiden toiminnan kannalta asiaankuuluvat elintarvikelainsäädännön vaatimukset ja varmistettava, että kyseiset vaatimukset täyttyvät.

(9)

Hevoset voivat olla elintarviketuotantoon käytettäviä eläimiä tai muuhun kuin elintarviketuotantoon käytettäviä eläimiä. Farmakologisesti vaikuttavista aineista ja niiden eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien jäämien enimmäismääriä koskevasta luokituksesta 22 päivänä joulukuuta 2009 annetun komission asetuksen (EU) N:o 37/2010 mukaan fenyylibutatsoni on eläinlääke, jonka käyttö on sallittua ainoastaan muiden kuin elintarviketuotantoeläinten hoitoon (5). Näin ollen muuhun kuin elintarviketuotantoon käytettävät hevoset, joita on joskus hoidettu fenyylibutatsonilla, eivät saa päästä elintarvikeketjuun. Kun otetaan huomioon petolliset käytännöt, jotka liittyvät hevosenlihan ilmoittamattomaan käyttöön tietyissä elintarvikkeissa, on syytä ennaltaehkäisevässä mielessä varmistaa, onko elintarvikeketjuun päässyt muuhun kuin elintarviketuotantoon tarkoitettuja hevosia, joita on hoidettu fenyylibutatsonilla.

(10)

Tämän vuoksi valvontaviranomaisen on syytä suosittaa Norjalle ja Islannille, että ne ottaisivat käyttöön koordinoidun valvontasuunnitelman petollisten käytäntöjen havaitsemiseksi tiettyjen elintarvikkeiden markkinoille saattamisessa yhden kuukauden ajaksi. Tätä ajanjaksoa voidaan pidentää kahden kuukauden jatkoajalla.

(11)

Suositetun valvontasuunnitelman tulisi sisältää kaksi tointa.

(12)

Ensimmäisen toimen olisi koostuttava vähittäismyyntitasolla suoritettavista tarkastuksista; ne kohdistetaan loppukuluttajille tai suurtalouksille tarkoitettuihin elintarvikkeisiin, jotka saatetaan markkinoille naudanlihaa sisältävinä ja/tai jotka on merkitty naudanlihaa sisältäviksi. Nämä tarkastukset voitaisiin myös ulottaa koskemaan muita laitoksia (esimerkiksi kylmävarastoja). Näiden tarkastusten tavoitteena olisi määrittää, sisältävätkö kyseessä olevat tuotteet hevosenlihaa, josta ei ole asianmukaista merkintää pakkauksessa, tai kun kyseessä ovat muut kuin valmiiksi pakatut elintarvikkeet, onko kuluttajien tai suurtalouksien saataville jätetty asettamasta tietoja siitä, että tuote sisältää hevosenlihaa. Kyseiset tarkastukset olisi suoritettava edustavien näytteiden pohjalta.

(13)

Käytettävissä on luotettavia menetelmiä, joiden avulla näytteessä voidaan riittävällä tarkkuudella havaita ilmoittamattomista lajeista peräisin olevat proteiinit. Rehujen eläinperäisiä valkuaisaineita tutkiva Euroopan unionin vertailulaboratorio voi antaa hyödyllisiä neuvoja näistä menetelmistä ja niiden käytöstä. Norjan ja Islannin toimivaltaisia viranomaisia olisi kehotettava hyödyntämään kyseisen laboratorion neuvoja siitä, mitä menetelmiä voidaan käyttää.

(14)

Toisen toimen olisi koostuttava asianmukaisista tarkastuksista, jotka suoritetaan ihmisravinnoksi tarkoitettua hevosenlihaa käsittelevissä laitoksissa fenyylibutatsonijäämien määrittämiseksi; tarkastukset koskevat myös kolmansista maista peräisin olevia elintarvikkeita. Myös nämä tarkastukset olisi suoritettava edustavien näytteiden pohjalta ottaen huomioon tuotannon ja viennin määrä. Tässä tapauksessa on syytä viitata menetelmiin, joista säädetään neuvoston direktiivin 96/23/EY täytäntöönpanosta määritysmenetelmien suorituskyvyn ja tulosten tulkinnan osalta annetussa komission päätöksessä 2002/657/EY (6).

(15)

Norjan ja Islannin olisi ilmoitettava tarkastusten tuloksista valvontaviranomaiselle säännöllisesti, jotta voidaan arvioida tuloksia ja päättää asianmukaisista toimista. Nämä tulokset toimitetaan Euroopan komissiolle.

Tässä suosituksessa säädetyt toimenpiteet ovat EFTAn valvontaviranomaista avustavan EFTAn eläinlääkintä- ja kasvinsuojelukomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN SUOSITUKSEN:

Norjan ja Islannin olisi sovellettava tämän suosituksen liitteessä esitettyä koordinoitua valvontasuunnitelmaa, joka koostuu seuraavista toimista:

a)

viralliset tarkastukset, jotka kohdistuvat loppukuluttajille tai suurtalouksille tarkoitettuihin elintarvikkeisiin, jotka saatetaan markkinoille naudanlihaa sisältävinä ja/tai jotka on merkitty naudanlihaa sisältäviksi; ja

b)

viralliset tarkastukset, jotka kohdistuvat ihmisravinnoksi tarkoitettuun hevosenlihaan fenyylibutatsonijäämien määrittämiseksi.

Tehty Brysselissä 21 päivänä helmikuuta 2013.

EFTAn valvontaviranomaisen puolesta

Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON

Kollegion jäsen

Xavier LEWIS

Johtaja


(1)  ETA-sopimuksen liitteessä II olevan XII luvun 18 kohdassa tarkoitettu säädös.

(2)  ETA-sopimuksen liitteessä I olevan I luvun 6.1.17 kohdassa tarkoitettu säädös.

(3)  ETA-sopimuksen liitteessä I olevan I luvun 1.1.12 kohdassa tarkoitettu säädös.

(4)  ETA-sopimuksen liitteessä II olevan XII luvun 54zzzc kohdassa tarkoitettu säädös.

(5)  ETA-sopimuksen liitteessä II olevan XIII luvun 13 kohdassa tarkoitettu säädös.

(6)  ETA-sopimuksen liitteessä I olevan I luvun 7.2.19 kohdassa tarkoitettu säädös.


LIITE

Koordinoitu valvontasuunnitelma petollisten käytäntöjen havaitsemiseksi tiettyjen elintarvikkeiden markkinoille saattamisessa

I.   KOORDINOIDUN VALVONTASUUNNITELMAN TOIMET JA SOVELTAMISALA

Koordinoidun valvontasuunnitelman olisi koostuttava kahdesta toimesta:

TOIMI 1:   Niiden elintarvikkeiden valvonta, jotka saatetaan markkinoille naudanlihaa sisältävinä ja/tai jotka on merkitty naudanlihaa sisältäviksi

A.   Soveltamisalaan kuuluvat tuotteet

1.

Elintarvikkeet, jotka saatetaan markkinoille naudanlihaa sisältävinä ja/tai jotka on merkitty naudanlihaa sisältäviksi (esimerkiksi jauheliha, lihavalmisteet ja raakalihavalmisteet) ja jotka kuuluvat seuraaviin luokkiin:

a)

valmiiksi pakatut elintarvikkeet, jotka on tarkoitettu toimitettaviksi loppukuluttajille tai suurtalouksille ja merkitty naudanlihaa sisältäviksi;

b)

elintarvikkeet, joita ei ole pakattu valmiiksi ja jotka tarjotaan myytäväksi loppukuluttajille tai suurtalouksille, ja elintarvikkeet, jotka on pakattu myyntitiloissa kuluttajan pyynnöstä tai pakattu valmiiksi tarkoituksena myydä ne suoraan, ja jotka saatetaan markkinoille naudanlihaa sisältävinä ja/tai joiden on muulla tavoin ilmoitettu sisältävän naudanlihaa.

2.

Tässä koordinoidussa valvontasuunnitelmassa sovelletaan direktiivin 2000/13/EY 1 artiklan 3 kohdan b alakohdassa säädettyä valmiiksi pakatun elintarvikkeen määritelmää.

3.

Tässä koordinoidussa valvontasuunnitelmassa sovelletaan asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 1.13 kohdassa olevaa jauhelihan määritelmää, 1.15 kohdassa olevaa raakalihavalmisteen määritelmää ja 7.1 kohdassa olevaa lihavalmisteen määritelmää.

B.   Tavoite

Norjan ja Islannin toimivaltaisten viranomaisten olisi ETA:n ja tarvittaessa kansallisten säännösten mukaisesti suoritettava virallisia tarkastuksia sen todentamiseksi, sisältävätkö A kohdassa tarkoitetut tuotteet hevosenlihaa, jota ei ole asianmukaisesti merkitty pakkaukseen, tai jos on kyse muista kuin valmiiksi pakatuista elintarvikkeista, onko kuluttajien tai suurtalouksien saataville jätetty asettamatta tietoja siitä, että tuotteet sisältävät hevosenlihaa.

C.   Näytteenottopaikat ja -menettely

1.

Näytteen olisi oltava asianomaisten tuotteiden osalta edustava ja katettava useita erilaisia tuotteita.

2.

Näytteenoton olisi tapahduttava vähittäismyyntitasolla (esimerkiksi supermarketeissa, pienemmissä kaupoissa ja lihakaupoissa), ja se voidaan ulottaa koskemaan myös muita laitoksia (esimerkiksi kylmävarastot).

D.   Näytteiden lukumäärä ja ehdot

Jäljempänä olevassa taulukossa on suositus ohjeelliseksi vähimmäismääräksi näytteitä, jotka on otettava II jaksossa säädetyn ajanjakson aikana. Norjan ja Islannin toimivaltaisia viranomaisia pyydetään ottamaan mahdollisuuksien mukaan useampia näytteitä. Näytteiden maakohtainen jaottelu perustuu väestön määrään; kussakin maassa asianomaisista tuotteista on otettava vähintään 10 näytettä kalenterikuukautta kohden, kuten II jaksossa esitetään.

Elintarvikkeet, jotka saatetaan markkinoille naudanlihaa sisältävinä ja/tai jotka on merkitty naudanlihaa sisältäviksi

Myyntimaa

Suositeltu ohjeellinen näytteiden määrä kuukausittain

Norja

50

Islanti

10

E.   Menetelmät

Norjan ja Islannin toimivaltaisten viranomaisten olisi mieluiten käytettävä rehujen eläinperäisiä valkuaisaineita tutkivan Euroopan unionin vertailulaboratorion suosittamaa menetelmää tai suosittamia menetelmiä

TOIMI 2:   Ihmisravinnoksi tarkoitetun hevosenlihan valvonta

A.   Soveltamisalaan kuuluvat tuotteet

Hevosen-, aasin-, muulin- tai muuliaasien tuore liha, joka on jäähdytetty tai jäädytetty ja luokiteltu yhdistetyn nimikkeistön koodilla 0205 ja tarkoitettu ihmisravinnoksi.

B.   Tavoite

Norjan ja Islannin toimivaltaisten viranomaisten olisi suoritettava virallisia tarkastuksia, jotta voidaan havaita mahdolliset fenyylibutatsonijäämät A kohdassa tarkoitetuissa tuotteissa.

C.   Näytteenottopaikat ja -menettely

Näytteet olisi otettava tuotteista laitoksissa, jotka käsittelevät A kohdassa tarkoitettuja tuotteita (esimerkiksi teurastamot ja rajatarkastusasemat).

D.   Näytteiden lukumäärä ja ehdot

Suositus vähimmäismääräksi näytteitä, jotka on otettava II jaksossa säädetyn ajanjakson aikana, olisi oltava yksi näyte kutakin 50:tä tonnia A kohdassa tarkoitettua tuotetta kohden, ja kussakin maassa olisi otettava vähintään viisi näytettä.

E.   Menetelmät

Norjan ja Islannin toimivaltaisten viranomaisten olisi käytettävä komission päätöksen 2002/657/EY mukaisesti validoituja menetelmiä. Nämä menetelmät ovat saatavilla eläinperäisissä elintarvikkeissa olevia eläinlääkejäämiä ja vierasaineita tutkivan Euroopan vertailulaboratorion verkkosivulla niiden jäämien osalta, jotka luetellaan direktiivin 96/23/EY (1) liitteessä I olevassa ryhmässä A olevassa 5 kohdassa ja ryhmässä B olevan 2 kohdan a, b ja e alakohdassa.

II   KOORDINOIDUN VALVONTASUUNNITELMAN KESTO

Koordinoitua valvontasuunnitelmaa olisi toteutettava yhden kuukauden ajan alkaen tämän suosituksen hyväksymispäivästä tai viimeistään 1 päivästä maaliskuuta 2013.

III   TULOSTEN ILMOITTAMINEN

1.

Norjan ja Islannin toimivaltaisten viranomaisten olisi tämän liitteen I jaksossa tarkoitetun kummankin toimen osalta toimitettava raportti, joka sisältää tiivistetysti seuraavat tiedot:

a)

otettujen näytteiden lukumäärä tuoteluokittain;

b)

analyysissä käytetty menetelmä / käytetyt menetelmät ja suoritetun analyysin tyyppi;

c)

positiivisten tulosten lukumäärä;

d)

seurantatarkastukset, jotka suoritetaan toimeen 1 kuuluvassa A kohdassa tarkoitetuista tuotteista saatujen positiivisten tulosten johdosta, kun hevosenlihaa on havaittu esiintyvän tuotteissa yli yksi prosenttia;

e)

seurantatarkastukset, jotka suoritetaan toimeen 2 kuuluvassa A kohdassa tarkoitetuista tuotteista saatujen positiivisten tulosten johdosta;

f)

seurantatarkastusten tulokset;

g)

kun on kyse toimeen 2 kuuluvassa A kohdassa tarkoitetuista tuotteista saaduista positiivisista tuloksista, maa, jossa asianomaiselle eläimelle oli annettu todistus teurastusta varten.

Raportti olisi toimitettava valvontaviranomaiselle 15 päivän kuluessa II jaksossa tarkoitetun yhden kuukauden pituisen ajanjakson päättymisestä.

Raportti olisi esitettävä muodossa, jonka valvontaviranomainen vahvistaa.

2.

Norjan ja Islannin toimivaltaisten viranomaisten olisi viipymättä ilmoitettava valvontaviranomaiselle kaikista positiivisista tuloksista, jotka havaitaan I jaksossa mainittujen toimien 1 ja 2 osalta suoritettavissa virallisissa tarkastuksissa, elintarvikkeita ja rehuja koskevan nopean hälytysjärjestelmän kautta.

3.

Norjan ja Islannin toimivaltaisten viranomaisten olisi ilmoitettava valvontaviranomaiselle myös mahdollisten omien tarkastustensa tuloksista, jos elintarvikealan toiminnanharjoittajat tekevät näitä tarkastuksia niiden pyynnöstä. Tällaisiin tietoihin olisi liitettävä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot ja nämä tiedot olisi esitettävä muodossa, jonka valvontaviranomainen vahvistaa.


(1)  ETA-sopimuksen liitteessä I olevan I luvun 7.1.2 kohdassa tarkoitettu säädös.


Top