EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0393

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 393/2013, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2013 , asetusten (EY) N:o 1120/2009 ja (EY) N:o 1122/2009 muuttamisesta hamppulajikkeita koskevien tukikelpoisuusedellytysten ja ilmoitusvelvollisuuksien osalta viljelijöiden suorien tukien järjestelmien täytäntöönpanemiseksi

OJ L 118, 30.4.2013, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 071 P. 199 - 200

No longer in force, Date of end of validity: 26/06/2014; Kumoaja 32014R0639

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/393/oj

30.4.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 118/15


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 393/2013,

annettu 29 päivänä huhtikuuta 2013,

asetusten (EY) N:o 1120/2009 ja (EY) N:o 1122/2009 muuttamisesta hamppulajikkeita koskevien tukikelpoisuusedellytysten ja ilmoitusvelvollisuuksien osalta viljelijöiden suorien tukien järjestelmien täytäntöönpanemiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta 19 päivänä tammikuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 (1) ja erityisesti sen 39 artiklan 2 kohdan ja 142 artiklan h alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 73/2009 39 artiklan 1 kohdan mukaisesti hampun tuotantoon käytetyille aloille voidaan myöntää suoria tukia vain, jos käytettyjen lajikkeiden tetrahydrokannabinolipitoisuus on enintään 0,2 prosenttia. Asetuksen (EY) N:o 73/2009 124 artiklan 3 kohdan nojalla mainitun asetuksen 39 artiklaa sovelletaan myös tilatukijärjestelmän mukaisiin aloihin uusissa jäsenvaltioissa.

(2)

Yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 III osastossa säädetyn tilatukijärjestelmän täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 29 päivänä lokakuuta 2009 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1120/2009 (2) 10 artiklassa säädetään, että pinta-aloja, joilla viljellään hamppua, koskevien oikeuksien maksamisen edellytyksenä on viljelykasvilajien yleisessä lajikeluettelossa lueteltujen lajikkeiden siementen käyttö, lukuun ottamatta Finola-lajiketta, joka on tällä hetkellä tukikelpoinen ainoastaan Suomessa ja Tiborszállási-lajiketta, joka on tällä hetkellä tukikelpoinen ainoastaan Unkarissa.

(3)

Joidenkin jäsenvaltioiden ilmoitusten perusteella ja koska on jo olemassa menettely jonkin tietyn lajikkeen tuen epäämiseksi jäsenvaltioiden tasolla, järjestelmää voidaan yksinkertaistaa unionin tasolla poistamalla säännös, jolla rajoitetaan Finola- ja Tiborszállási-lajikkeilla viljeltyjen alojen tukikelpoisuus koskemaan vain jotain tiettyä jäsenvaltiota.

(4)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä mainitussa asetuksessa säädettyjen viljelijöiden suorien tukien järjestelmien mukaisten täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän osalta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä viinialalle säädetyn tukijärjestelmän mukaisten täydentävien ehtojen osalta 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1122/2009 (3) 40 artiklassa säädetään menettelystä, jota on noudatettava, jos tietyn lajikkeen näytteet ylittävät asetuksen (EY) N:o 73/2009 39 artiklan 1 kohdassa säädetyn tetrahydrokannabinolipitoisuuden.

(5)

Kun otetaan huomioon, että jäsenvaltioilla on käytettävissään kaikki tiedot voidakseen pyytää komissiolta lupaa kieltää sellaisen hamppulajikkeen kaupan pitäminen, jonka tetrahydrokannabinolipitoisuus ylittää asetuksen (EY) N:o 73/2009 39 artiklan 1 kohdassa säädetyn tetrahydrokannabinolipitoisuuden ja evätä kyseiseltä lajikkeelta suorat tuet, järjestelmää voidaan yksinkertaistaa entisestään poistamalla velvollisuus toimittaa kertomus kyseisen lajikkeen näytteiden tetrahydrokannabinolipitoisuutta koskevista havainnoista.

(6)

Sen vuoksi asetuksia (EY) N:o 1120/2009 ja (EY) N:o 1122/2009 olisi muutettava.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat suorien tukien hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1120/2009 10 artikla seuraavasti:

”10 artikla

Hampun tuotanto

Asetuksen (EY) N:o 73/2009 39 artiklan soveltamiseksi pinta-aloja, joilla viljellään hamppua, koskevien oikeuksien maksamisen edellytyksenä on neuvoston direktiivin 2002/53/EY (4) 17 artiklan mukaisesti julkaistussa viljelykasvilajien yleisessä lajikeluettelossa lueteltujen lajikkeiden siementen käyttö sen vuoden 15 päivänä maaliskuuta, jolle tukea myönnetään. Siemenet on varmennettava neuvoston direktiivin 2002/57/EY (5) mukaisesti.

2 artikla

Poistetaan asetuksen (EY) N:o 1122/2009 40 artiklan 2 kohdan toinen alakohta.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä huhtikuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 30, 31.1.2009, s. 16.

(2)  EUVL L 316, 2.12.2009, s. 1.

(3)  EUVL L 316, 2.12.2009, s. 65.

(4)  EYVL L 193, 20.7.2002, s. 1.

(5)  EYVL L 193, 20.7.2002, s. 74.”


Top