EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0392

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 392/2013, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2013 , asetuksen (EY) N:o 889/2008 muuttamisesta luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmän osalta

OJ L 118, 30.4.2013, p. 5–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 025 P. 243 - 252

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/392/oj

30.4.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 118/5


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 392/2013,

annettu 29 päivänä huhtikuuta 2013,

asetuksen (EY) N:o 889/2008 muuttamisesta luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmän osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 2092/91 kumoamisesta 28 päivänä kesäkuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 (1) ja erityisesti sen 33 artiklan 2 kohdan, 33 artiklan 3 kohdan sekä 38 artiklan c ja d alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 834/2007 28 artiklan 1 kohdan mukaan toimijan, joka tuottaa, valmistaa, varastoi, saattaa markkinoille, tuo tai vie kyseisessä asetuksessa säädettyjen tuotantosääntöjen mukaisesti tuotettuja tuotteita, on liitettävä yrityksensä kyseisen asetuksen 27 artiklassa tarkoitettuun valvontajärjestelmään. Kyseisen valvontajärjestelmän soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt on vahvistettu luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä luonnonmukaisen tuotannon, merkintöjen ja valvonnan osalta 5 päivänä syyskuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 889/2008 (2) IV osastossa.

(2)

Toimijan on kyseisessä valvontajärjestelmässä ilmoitettava toiminnastaan ja asianomaisesta tarkastuslaitoksesta toimivaltaisille viranomaisille sekä allekirjoitettava ilmoitus, jonka mukaan toimija toimii luonnonmukaista tuotantoa koskevien sääntöjen mukaisesti ja hyväksyy toimenpiteiden toteuttamisen säännöstenrikkomis- ja sääntöjenvastaisuustapauksissa.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 834/2007 30 artiklan 2 kohdassa säädetään sellaisten tietojen toimittamisesta, jotka liittyvät tuotteen luonnonmukaisuuteen vaikuttaviin sääntöjenvastaisuuksiin tai säännösten rikkomisiin. Toimijoiden olisi tehokkuuden parantamiseksi ilmoitettava tarkastusviranomaisilleen tai -laitoksilleen tuotteidensa luonnonmukaisuuteen vaikuttavista säännösten rikkomisista ja sääntöjenvastaisuuksista, muilta toimijoilta saadut luonnonmukaiset tuotteet mukaan lukien.

(4)

Valvontajärjestelmän täytäntöönpanosta saatujen kokemusten perusteella ja luonnonmukaisen tuotannon alan edun nimissä on asianmukaista vahvistaa vähimmäismäärä näytteille, jotka tarkastusviranomaisten tai -laitosten on vuosittain otettava ja analysoitava luonnonmukaista tuotantoa koskevien sääntöjen noudattamatta jättämisen riskistä tehdyn yleisarvion perusteella. Jos tarkastusviranomainen tai -laitos epäilee käytettävän tuotteita, jotka eivät ole sallittuja luonnonmukaisessa tuotannossa, sen olisi otettava kyseisistä tuotteista näytteitä analysoiviksi. Tällöin näytteiden vähimmäismäärää ei sovelleta. Tarkastusviranomainen tai -laitos voi ottaa näytteitä ja analysoida ne myös muissa tapauksissa unionin luonnonmukaisen tuotannon vaatimusten noudattamatta jättämisen havaitsemiseksi.

(5)

Valvontajärjestelmän täytäntöönpanosta saatujen kokemusten perusteella ja luonnonmukaisen tuotannon alan edun nimissä on asianmukaista säätää asiaankuuluvien tietojen toimittamisesta silloin kun toimijan tai kyseisen toimijan alihankkijan tarkastukset tekee eri tarkastusviranomainen tai -laitos tai silloin kun toimija tai toimijan alihankkija vaihtaa tarkastusviranomaista tai -laitosta. Asianmukaisen tietojen vaihdon ja kyseisten toimijoiden valvontatiedostojen toimittamisen olisi oltava valvontajärjestelmän hallinnointia varten mahdollista, ja samalla olisi noudatettava henkilötietojen suojelua koskevia vaatimuksia, joista säädetään yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 95/46/EY (3). Toimijoiden olisi hyväksyttävä heitä ja valvontajärjestelmään kuuluvaa toimintaansa koskevien tietojen toimitus ja vaihto.

(6)

Valvontajärjestelmän yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi ja epäselvyyksien välttämiseksi asetukseen (EY) N:o 889/2008 olisi sisällytettävä ilmaisu ”valvontatiedosto”.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 834/2007 29 artiklan 3 kohdassa viitataan asiakirjaselvityksen osalta sähköiseen sertifiointiin. On asianmukaista täsmentää, että sähköistä sertifiointia käytettäessä asiakirjaselvitystä ei tarvitse allekirjoittaa, jos väärinkäytöltä suojattu sähköinen menetelmä todistaa asiakirjaselvityksen aitouden muulla tavalla.

(8)

Kokemuksen perusteella on tarpeen säätää selvennyksestä jäsenvaltioiden väliseen tietojenvaihtoon silloin kun jäsenvaltio havaitsee sääntöjenvastaisuutta tai säännösten rikkomista asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 2 ja 3 kohdan tai neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista tuotavien luonnonmukaisten tuotteiden tuontijärjestelyjen osalta 8 päivänä joulukuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1235/2008 (4) 19 artiklan mukaisesti tuotujen tuotteiden osalta.

(9)

Lisäksi on asianmukaista selventää menettelyä, joka liittyy sääntöjenvastaisuutta tai säännösten rikkomista koskevaan jäsenvaltioiden väliseen tietojenvaihtoon, ottaen huomioon vuodesta 2009 sovelletut parhaat käytänteet.

(10)

Jotta varmistettaisiin johdonmukaisuus neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maaseudun kehittämisen tukitoimenpiteitä koskevien tarkastusmenettelyjen ja täydentävien ehtojen täytäntöönpanon osalta 27 päivänä tammikuuta 2011 annetun komission asetuksen (EU) N:o 65/2011 (5) 33 artiklan 1 kohdan kanssa, on tarpeen täsmentää, että jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että maksajavirastot saavat riittävästi tietoa muiden tekemistä tarkastuksista.

(11)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 (6) 44 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan jäsenvaltioiden on ilmoitettava vuosiraportissaan monivuotisiin kansallisiin valvontasuunnitelmiin muun muassa uuden lainsäädännön huomioon ottamiseksi tehdyt muutokset. Komissiolla olisi oltava riittävät tiedot valvonnasta, jota jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset luonnonmukaiseen tuotantoon soveltavat. Sen vuoksi olisi edellytettävä, että jäsenvaltiot muuttavat kansallisia valvontasuunnitelmiaan kyseisen valvonnan kattamiseksi ja ilmoittavat kyseisistä muutoksista ja asiaankuuluvista luomuvalvontatiedoista asetuksen (EY) N:o 882/2004 44 artiklassa tarkoitetussa vuosiraportissa. Jäsenvaltioiden olisi sallittava esittää kyseiset luonnonmukaista tuotantoa koskevat tiedot kansallisen valvontasuunnitelman ja vuosiraportin erillisessä luvussa.

(12)

Asetuksen (EY) N:o 834/2007 V osastossa ja asetuksessa (EY) N:o 889/2008 vahvistetaan asetuksessa (EY) N:o 882/2004 säädettyjen tarkastusvelvoitteiden lisäksi tarkempia säännöksiä, jotka koskevat luonnonmukaisen tuotannon alan valvontaa. Jos toimivaltainen viranomainen siirtää valvontatehtäviä yksityiselle tarkastuslaitokselle, asetuksessa (EY) N:o 834/2007 vahvistetaan lisää tarkempia vaatimuksia ja velvollisuuksia, joita tarkastuslaitoksen on noudatettava.

(13)

Kokemuksen mukaan luonnonmukaisen tuotannon valvontaa koskevien erityissäännösten on oltava yksityiskohtaisempia erityisesti sen valvonnan parantamiseksi, jota toimivaltaiset viranomaiset kohdistavat tarkastuslaitoksiin, joille on siirretty valvontatehtäviä. Kyseiset säännökset olisi sisällytettävä jäsenvaltioiden asetuksen (EY) N:o 834/2007 27 artiklan mukaisesti käyttöönottamaan valvontajärjestelmään yhdenmukaisina vähimmäisvaatimuksina.

(14)

Jäsenvaltioiden toimivaltaisilla viranomaisilla olisi lakisääteisten vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi oltava dokumentoidut menettelyt, jotka koskevat tehtävien siirtämistä tarkastuslaitoksille ja näiden valvomista.

(15)

Toimivaltaisten viranomaisten suorittamaan valvontaan liittyvien tietojen vaihtamista jäsenvaltioissa, jäsenvaltioiden kesken sekä jäsenvaltioiden ja komission välillä olisi parannettava, ja olisi vahvistettava yhdenmukaiset vähimmäisvaatimukset.

(16)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 889/2008 olisi muutettava.

(17)

Valvontajärjestelyjen tehokkuuden varmistamiseksi tällä asetuksella lisättyjä seikkoja, joita sovelletaan yritykseen, joka on merkitty asetuksen (EY) N:o 889/2008 63 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun toimijan allekirjoittamaan ilmoitukseen, olisi sovellettava myös toimijoihin, jotka ovat allekirjoittaneet kyseisen ilmoituksen ennen tämän asetuksen soveltamispäivää.

(18)

Jotta varmistettaisiin sujuva siirtyminen nykyisestä valvontajärjestelmästä muutettuun järjestelmään, tätä asetusta olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2014.

(19)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonmukaisen tuotannon sääntelykomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 889/2008 muuttaminen

Muutetaan asetus (EY) N:o 889/2008 seuraavasti:

1)

Lisätään 2 artiklaan s alakohta seuraavasti:

”s)

’valvontatiedostolla’ tarkoitetaan kaikkia tietoja ja asiakirjoja, jotka asetuksen (EY) N:o 834/2007 28 artiklassa tarkoitettuun valvontajärjestelmään kuuluva toimija toimittaa valvontajärjestelmän soveltamiseksi jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille tai tarkastuslaitoksille, mukaan lukien kaikki kyseiseen toimijaan tai tämän toimintaan liittyvät asiaankuuluvat tiedot ja asiakirjat, jotka toimivaltaisilla viranomaisilla, tarkastusviranomaisilla ja tarkastuslaitoksilla on hallussaan, lukuun ottamatta tietoja ja asiakirjoja, jotka eivät liity valvontajärjestelmän toimintaan.”

2)

Lisätään 63 artiklan 2 kohdan ensimmäiseen alakohtaan d–h alakohta seuraavasti:

”d)

hyväksyä silloin kun toimijan ja/tai kyseisen toimijan alihankkijoiden tarkastukset tekee eri tarkastusviranomainen tai -laitos asianomaisen jäsenvaltion valvontajärjestelmän mukaisesti, tietojenvaihto kyseisten viranomaisten tai laitosten välillä;

e)

hyväksyä silloin kun toimija ja/tai toimijan alihankkija vaihtaa tarkastusviranomaista tai -laitosta, tietojenvaihto kyseisten viranomaisten tai laitosten välillä;

f)

suostua ilmoittamaan valvontajärjestelmästä poistumisestaan välittömästi asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle ja tarkastusviranomaiselle tai -laitokselle;

g)

hyväksyä, että valvontajärjestelmästä poistuneen toimijan valvontatiedostoa säilytetään vähintään viiden vuoden ajan;

h)

suostua ilmoittamaan asianomaiselle tarkastusviranomaiselle tai -laitokselle tai asianomaisille tarkastusviranomaisille tai -laitoksille omien tuotteidensa tai muilta toimijoilta tai alihankkijoilta saamiensa tuotteiden luonnonmukaisuuteen vaikuttavista sääntöjenvastaisuuksista ja sääntöjen rikkomisista.”

3)

Korvataan 65 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Tarkastusviranomaisen tai -laitoksen on otettava näytteitä ja analysoitava ne sellaisten tuotteiden havaitsemiseksi, joita ei sallita luonnonmukaisessa tuotannossa, tai sellaisten tuotantomenetelmien tarkastamiseksi, jotka eivät ole luonnonmukaista tuotantoa koskevien sääntöjen mukaisia, tai tuotteiden, jotka eivät ole sallittuja luonnonmukaisessa tuotannossa, mahdollisesti aiheuttaman kontaminaation havaitsemiseksi. Tarkastusviranomaisen tai -laitoksen vuosittain ottamien ja analysoimien näytteiden määrän on vastattava vähintään viittä prosenttia sen valvomien toimijoiden lukumäärästä. Toimijoiden valinta näytteenottoa varten perustuu luonnonmukaista tuotantoa koskevien sääntöjen noudattamatta jättämisen riskistä tehtyyn yleisarvioon. Yleisarviossa on otettava huomioon kaikki tuotanto-, valmistus- ja jakeluvaiheet.

Aina kun tarkastusviranomainen tai -laitos epäilee käytettävän tuotteita tai menetelmiä, jotka eivät ole sallittuja luonnonmukaisessa tuotannossa, sen on otettava näytteitä analysoitaviksi. Tällöin ei sovelleta otettavien ja analysoitavien näytteiden vähimmäismäärää.

Tarkastusviranomainen tai -laitos voi ottaa näytteitä ja analysoida ne myös muissa tapauksissa sellaisten tuotteiden havaitsemiseksi, joita ei sallita luonnonmukaisessa tuotannossa, tai sellaisten tuotantomenetelmien toteamiseksi, jotka eivät ole luonnonmukaista tuotantoa koskevien sääntöjen mukaisia, tai sellaisten tuotteiden, jotka eivät ole sallittuja luonnonmukaisessa tuotannossa, mahdollisesti aiheuttaman kontaminaation havaitsemiseksi.”

4)

Lisätään 68 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Käytettäessä asetuksen (EY) N:o 834/2007 29 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua sähköistä sertifiointia asiakirjaselvityksen kohtaan 8 ei vaadita allekirjoitusta, jos väärinkäytöltä suojattu sähköinen menetelmä todistaa asiakirjaselvityksen aitouden muulla tavalla.”

5)

Korvataan 92 ja 92 a artikla seuraavasti:

”92 artikla

Tietojenvaihto tarkastusviranomaisten, tarkastuslaitosten ja toimivaltaisten viranomaisten välillä

1.   Silloin kun toimijan ja/tai kyseisen toimijan alihankkijoiden tarkastukset tekee eri tarkastusviranomainen tai -laitos, tarkastusviranomaisten tai -laitosten on vaihdettava asiaankuuluvat tiedot valvomistaan toimista.

2.   Silloin kun toimija ja/tai toimijan alihankkijat vaihtavat tarkastusviranomaistaan tai -laitostaan, asianomaisten tarkastusviranomaisten tai -laitosten on ilmoitettava vaihdosta viipymättä toimivaltaiselle viranomaiselle.

Entisen tarkastusviranomaisen tai -laitoksen on annettava asianomaisen toimijan valvontatiedoston asiaankuuluvat kohdat ja 63 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut raportit uudelle tarkastusviranomaiselle tai -laitokselle.

Uuden tarkastusviranomaisen tai -laitoksen on varmistettava, että toimija on toteuttanut toimet tai on ryhtynyt toimiin entisen tarkastusviranomaisen tai -laitoksen raporttiin kirjaamien sääntöjen noudattamatta jättämisten suhteen.

3.   Jos toimija poistuu valvontajärjestelmästä, asianomaisen tarkastusviranomaisen tai -laitoksen on ilmoitettava siitä viipymättä toimivaltaiselle viranomaiselle.

4.   Jos tarkastusviranomainen tai -laitos havaitsee tuotteiden luonnonmukaisuuteen vaikuttavia sääntöjenvastaisuuksia tai säännösten rikkomisia, sen on ilmoitettava siitä viipymättä sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, joka sen nimesi tai hyväksyi asetuksen (EY) N:o 834/2007 27 artiklan mukaisesti.

Kyseinen toimivaltainen viranomainen voi vaatia oma-aloitteisesti myös muita tietoja sääntöjenvastaisuuksista tai säännösten rikkomisista.

Jos se havaitsee sääntöjenvastaisuuksia tai säännösten rikkomisia muiden tarkastusviranomaisten tai -laitosten valvomien tuotteiden osalta, sen on ilmoitettava myös niistä viipymättä kyseisille viranomaisille tai laitoksille.

5.   Jäsenvaltioiden on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet ja otettava käyttöön dokumentoidut menettelyt tietojen vaihtamiseksi kaikkien nimeämiensä tarkastusviranomaisten ja/tai kaikkien asetuksen (EY) N:o 834/2007 27 artiklan mukaisesti hyväksymiensä tarkastuslaitosten välillä, mukaan lukien tietojenvaihtomenettelyt kyseisen asetuksen 29 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun asiakirjaselvityksen tarkastamiseksi.

6.   Jäsenvaltioiden on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet ja otettava käyttöön dokumentoidut menettelyt sen varmistamiseksi, että tarkastusten ja tämän asetuksen 65 artiklassa tarkoitettujen tarkastuskäyntien tuloksista toimitetaan maksajavirastolle sen haluamat tiedot komission asetuksen (EU) N:o 65/2011 (7) 33 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

92 a artikla

Tietojenvaihto jäsenvaltioiden ja komission välillä

1.   Jos jäsenvaltio havaitsee tämän asetuksen soveltamiseen liittyviä sääntöjenvastaisuuksia tai säännösten rikkomisia jonkin sellaisen toisesta jäsenvaltiosta tulevan tuotteen osalta, jossa on asetuksen (EY) N:o 834/2007 IV osastossa ja tämän asetuksen III osastossa ja/tai liitteessä XI tarkoitettuja merkintöjä, sen on ilmoitettava siitä viipymättä jäsenvaltiolle, joka nimesi tarkastusviranomaisen tai hyväksyi tarkastuslaitoksen, muille jäsenvaltioille ja komissiolle tämän asetuksen 94 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua järjestelmää käyttäen.

2.   Jos jäsenvaltio havaitsee sääntöjenvastaisuuksia tai säännösten rikkomisia, jotka liittyvät asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti tuotujen tuotteiden osalta kyseisessä asetuksessa tai asetuksessa (EY) N:o 1235/2008 säädettyjen vaatimusten noudattamiseen, sen on ilmoitettava siitä viipymättä muille jäsenvaltioille ja komissiolle tämän asetuksen 94 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua järjestelmää käyttäen.

3.   Jos jäsenvaltio havaitsee sääntöjenvastaisuuksia tai säännösten rikkomisia, jotka liittyvät asetuksen (EY) N:o 1235/2008 19 artiklan mukaisesti tuotujen tuotteiden osalta kyseisessä asetuksessa tai asetuksessa (EY) N:o 834/2007 säädettyjen vaatimusten noudattamiseen, sen on ilmoitettava siitä viipymättä luvan myöntäneelle jäsenvaltiolle, muille jäsenvaltioille ja komissiolle tämän asetuksen 94 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua järjestelmää käyttäen. Jos sääntöjenvastaisuuksia tai säännösten rikkomisia havaitaan sellaisten tuotteiden osalta, joille jäsenvaltio itse on myöntänyt asetuksen (EY) N:o 1235/2008 19 artiklassa tarkoitetun luvan, ilmoitus on lähetettävä muille jäsenvaltioille ja komissiolle.

4.   Jäsenvaltion, joka saa sääntöjenvastaisia tuotteita koskevan ilmoituksen 1 tai 3 kohdan mukaisesti, tai jäsenvaltion, joka on myöntänyt asetuksen (EY) N:o 1235/2008 19 artiklassa tarkoitetun luvan tuotteelle, jonka osalta sääntöjenvastaisuus tai säännösten rikkominen havaittiin, on selvitettävä sääntöjenvastaisuuden tai säännösten rikkomisen alkuperää. Sen on toteutettava viipymättä asianmukaiset toimet.

Sen on annettava ilmoituksen lähettäneelle jäsenvaltiolle, muille jäsenvaltioille ja komissiolle tiedoksi selvityksen ja toteutetun toimen tulokset vastaamalla alkuperäiseen ilmoitukseen 94 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua järjestelmää käyttäen. Vastaus on lähetettävä 30 kalenteripäivän kuluessa alkuperäisen ilmoituksen päivämäärästä.

5.   Alkuperäisen ilmoituksen lähettänyt jäsenvaltio voi tarvittaessa pyytää vastanneelta jäsenvaltiolta lisätietoja. Kun alkuperäisen ilmoituksen lähettänyt jäsenvaltio on saanut ilmoituksen saaneelta jäsenvaltiolta vastauksen tai lisätietoa, sen on joka tapauksessa tehtävä tarvittavat merkinnät ja päivitykset 94 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun järjestelmään.

92 b artikla

Tietojen julkaiseminen

Jäsenvaltioiden on asianmukaisella tavalla, internet mukaan luettuna, asetettava yleisön saataville tämän asetuksen liitteessä XII olevan mallin mukaisesti asetuksen (EY) N:o 834/2007 28 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut ajantasaiset luettelot, jotka sisältävät kaikista toimijoista ajantasaisen asiakirjaselvityksen, kuten kyseisen asetuksen 29 artiklan 1 kohdassa säädetään. Jäsenvaltioiden on noudatettava asianmukaisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 95/46/EY (8) säädettyjä henkilötietojen suojaa koskevia vaatimuksia.

6)

Lisätään IV osastoon 9 luku seuraavasti:

9   LUKU

Toimivaltaisten viranomaisten suorittama valvonta

92 c artikla

Tarkastuslaitoksiin liittyvät valvontatoimet

1.   Toimivaltaisten viranomaisten, jotka siirtävät tarkastustehtäviä tarkastuslaitoksille asetuksen (EY) N:o 834/2007 27 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaisesti, valvontatoimien on kohdistuttava kyseisten tarkastuslaitosten toiminnan tehokkuuteen, ja niissä on otettava huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 765/2008 (9) 2 artiklan 11 kohdassa tarkoitetun kansallisen akkreditointielimen työn tulokset.

Valvontatoimiin on kuuluttava tarkastuslaitosten sisäisten tarkastusmenettelyjen arviointi, valvontatiedostojen hallinnointi ja tarkastelu asetuksessa (EY) N:o 834/2007 säädettyjen velvoitteiden perusteella, sääntöjen noudattamatta jättämisten käsittelyn tarkistaminen sekä muutoksenhakujen ja valitusten käsittely.

2.   Toimivaltaisten viranomaisten on vaadittava tarkastuslaitoksia toimittamaan riskianalyysimenettelyä koskeva dokumentaatio.

Riskianalyysimenettely on laadittava siten, että

a)

riskianalyysin tulos toimii perustana ennaltailmoittamattomien tai ennaltailmoitettujen vuositarkastusten ja tarkastuskäyntien intensiteetin määrittämiseksi;

b)

vähintään 10 prosentille sopimuksenalaisista toimijoista tehdään 65 artiklan 4 kohdan mukaisesti ilmoittamatta satunnaisia lisätarkastuskäyntejä riskiluokan mukaisesti;

c)

vähintään 10 prosenttia kaikista 65 artiklan 1 ja 4 kohdan mukaisista tarkastuksista ja tarkastuskäynneistä tehdään ennalta ilmoittamatta;

d)

toimijoiden valinta ennaltailmoittamattomiin tarkastuksiin ja tarkastuskäynteihin tapahtuu riskianalyysin perusteella ja että ne suunnitellaan riskitason mukaan.

3.   Toimivaltaisten viranomaisten, jotka siirtävät tarkastustehtäviä tarkastuslaitoksille, on varmistettava, että tarkastuslaitosten henkilöstöllä on riittävä tietämys, myös tuotteiden luonnonmukaisuuteen vaikuttavista riskitekijöistä, pätevyys, koulutus ja kokemus luonnonmukaisesta tuotannosta yleensä ja erityisesti asiaankuuluvista unionin säännöistä, ja että tarkastajakierron osalta on olemassa asianmukaiset säännöt.

4.   Toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava dokumentoidut menettelyt, jotka liittyvät tehtävien siirtoon tarkastuslaitoksille asetuksen (EY) N:o 834/2007 27 artiklan 5 kohdan mukaisesti sekä tämän artiklan mukaiseen valvontaan, ja niissä on esitettävä tiedot, jotka tarkastuslaitosten on toimitettava.

92 d artikla

Toimenpiteet sääntöjenvastaisuus- ja säännöstenrikkomistapauksissa

Toimivaltaisten viranomaisten on vahvistettava luettelo ainakin säännösten rikkomisista, tuotteiden luonnonmukaisuuteen vaikuttavista sääntöjenvastaisuuksista sekä vastaavista toimenpiteistä, jotka tarkastuslaitoksen on toteutettava, kun sen valvoma luonnonmukaiseen tuotantoon osallistuva toimija rikkoo säännöksiä tai toimii sääntöjen vastaisesti, sekä annettava kyseinen luettelo tiedoksi tarkastuslaitoksille, joille on siirretty tarkastustehtäviä.

Toimivaltaiset viranomaiset voivat lisätä luetteloon oma-aloitteisesti muita asiaankuuluvia tietoja.

92 e artikla

Tarkastuslaitosten vuositarkastus

Toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä vuositarkastukset tarkastuslaitoksille, joille on siirretty tarkastustehtäviä asetuksen (EY) N:o 834/2007 27 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaisesti. Toimivaltaisen viranomaisen on vuositarkastusta varten otettava huomioon asetuksen (EY) N:o 765/2008 2 artiklan 11 kohdassa tarkoitetun kansallisen akkreditointielimen työn tulokset. Toimivaltaisen viranomaisen on vuositarkastuksessa tarkistettava erityisesti,

a)

noudatetaanko tarkastuslaitoksen toimivaltaiselle viranomaiselle asetuksen (EY) N:o 834/2007 27 artiklan 6 kohdan a alakohdan mukaisesti toimittamaa tarkastuslaitoksen vakiotarkastusmenettelyä;

b)

onko tarkastuslaitoksella riittävästi soveltuvaa pätevää ja kokenutta henkilöstöä asetuksen (EY) N:o 834/2007 27 artiklan 5 kohdan b alakohdan mukaisesti ja onko tuotteiden luonnonmukaisuuteen vaikuttavia riskejä koskeva koulutus toteutettu;

c)

onko tarkastuslaitoksella seuraavia varten dokumentoidut menettelyt ja mallit, joita se noudattaa:

i)

asetuksen (EY) N:o 834/2007 27 artiklan 3 kohdan mukainen vuotuinen riskianalyysi;

ii)

riskiperusteisen näytteenottostrategian laatiminen, näytteiden ottaminen ja laboratoriomääritys;

iii)

tietojenvaihto muiden tarkastuslaitosten ja toimivaltaisen viranomaisen kanssa;

iv)

valvottujen toimijoiden ensimmäinen tarkastus ja jatkotarkastukset;

v)

sääntöjenvastaisuus- ja säännöstenrikkomistapauksissa sovellettavien toimenpiteiden soveltaminen ja seuranta;

vi)

valvomiensa toimijoiden henkilötietojen suojaa koskevien sellaisten vaatimusten noudattaminen, jotka on vahvistanut se jäsenvaltio, jossa toimivaltainen viranomainen toimii, ja jotka ovat direktiivin 95/46/EY mukaiset.

92 f artikla

Luonnonmukaista tuotantoa koskevat tiedot monivuotisessa kansallisessa valvontasuunnitelmassa ja vuosiraportissa

Jäsenvaltion on varmistettava, että sen asetuksen (EY) N:o 882/2004 41 artiklassa tarkoitettu monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma kattaa luonnonmukaiselle tuotannolle tämän asetuksen mukaisesti tehtävien tarkastusten valvonnan ja että kyseistä valvontaa koskevat tiedot, jäljempänä ’luomuvalvontatiedot’ sisältyvät asetuksen (EY) N:o 882/2004 44 artiklassa tarkoitettuun vuosiraporttiin. Luomuvalvontatietojen on katettava tämän asetuksen liitteessä XIII b luetellut seikat.

Luomuvalvontatiedot perustuvat tarkastuslaitosten ja/tai tarkastusviranomaisten sekä toimivaltaisen viranomaisen tekemiä tarkastuksia koskeviin tietoihin.

Tiedot on esitettävä tämän asetuksen liitteessä XIII c olevien mallien mukaisesti vuodesta 2015 alkaen vuoden 2014 osalta.

Jäsenvaltio voi esittää luomuvalvontatiedot kansalliseen valvontasuunnitelmaansa ja vuosiraporttiinsa lisäämässänsä luonnonmukaista tuotantoa koskevassa luvussa.

7)

Lisätään liitteet XIII b ja XIII c, joiden teksti on tämän asetuksen liitteenä.

2 artikla

Siirtymäsäännös

Asetuksen (EY) N:o 889/2008 63 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan d–h alakohtaa, jotka lisätään tämän asetuksen 1 artiklan 2 kohdalla, sovelletaan myös toimijoihin, jotka ovat allekirjoittaneet asetuksen (EY) N:o 889/2008 63 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen ennen tämän asetuksen soveltamispäivää.

3 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä huhtikuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 250, 18.9.2008, s. 1.

(3)  EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.

(4)  EUVL L 334, 12.12.2008, s. 25.

(5)  EUVL L 25, 28.1.2011, s. 8.

(6)  EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1.

(7)  EYVL L 25, 28.1.2011, s. 8.

(8)  EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.”

(9)  EUVL L 218, 13.8.2008, s. 30.”


LIITE

LIITE XIII b

Seikat, jotka kansallisen toimivaltaisen viranomaisen on sisällytettävä 92 f artiklassa tarkoitettuihin luomuvalvontatietoihin

1.   Luonnonmukaisen tuotannon osalta toimivaltaista viranomaista koskevat tiedot

toimivaltaisena viranomaisena toimiva elin

toimivaltaisen viranomaisen käytössä olevat resurssit

toimivaltaisen viranomaisen tekemien tarkastusten kuvaus (tekotapa, tekijä)

toimivaltaisen viranomaisen dokumentoitu menettely

2.   Luonnonmukaisen valvontajärjestelmän kuvaus

tarkastuslaitos- ja/tai tarkastusviranomaisjärjestelmä

valvontajärjestelmään kuuluvat rekisteröidyt toimijat – vuotuiset vähimmäistarkastukset

riskiperusteisen lähestymistavan soveltamistapa

3.   Tarkastuslaitoksia/-viranomaisia koskevat tiedot

luettelo tarkastuslaitoksista/-viranomaisista

tarkastuslaitoksille/-viranomaisille siirretyt tehtävät

tehtävänsiirron saaneiden tarkastuslaitosten valvonta (valvoja ja valvontatapa)

toimien yhteensovittaminen, kun useita tarkastuslaitoksia/-viranomaisia

tarkastukset tekevän henkilöstön koulutus

ennaltailmoitetut/ennaltailmoittamattomat tarkastukset ja tarkastuskäynnit.

LIITE XIII c

Mallit 92 f artiklassa tarkoitettuja luomuvalvontatietoja varten

Raportti luonnonmukaisen tuotannon alan virallisista tarkastuksista

Maa:

Vuosi:

1)   Tiedot toimijoiden tarkastuksista

Tarkastuslaitoksen tai –viranomaisen koodinumero

Rekisteröityjen toimijoiden lukumäärä tarkastuslaitosta tai -viranomaista kohden

Rekisteröityjen toimijoiden lukumäärä

Vuositarkastusten lukumäärä

Riskiperusteisten lisätarkastuskäyntien lukumäärä

Tarkastusten/tarkastuskäyntien kokonaismäärä

Maataloustuottajat (1)

Vesieläinten tuotantoyksiköt

Jalostajat (2)

Tuojat

Viejät

Muut toimijat (3)

Maataloustuottajat (1)

Vesieläinten tuotantoyksiköt

Jalostajat (2)

Tuojat

Viejät

Muut toimijat (3)

Maataloustuottajat (1)

Vesieläinten tuotantoyksiköt

Jalostajat (2)

Tuojat

Viejät

Muut toimijat (3)

Maataloustuottajat (1)

Vesieläinten tuotantoyksiköt

Jalostajat (2)

Tuojat

Viejät

Muut toimijat (3)

MS-BIO-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-„,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tarkastuslaitoksen tai –viranomaisen koodinumero tai toimivaltaisen viranomaisen nimi

Rekisteröityjen toimijoiden lukumäärä

Analysoitujen näytteiden määrä

Niiden näytteiden lukumäärä, jotka viittaavat asetuksen (EY) N:o 834/2007 ja (EY) N:o 1235/2008 rikkomiseen

Maataloustuottajat (4)

Vesieläinten tuotantoyksiköt

Jalostajat (5)

Tuojat

Viejät

Muut toimijat (6)

Maataloustuottajat (4)

Vesieläinten tuotantoyksiköt

Jalostajat (5)

Tuojat

Viejät

Muut toimijat (6)

Maataloustuottajat (4)

Vesieläinten tuotantoyksiköt

Jalostajat (5)

Tuojat

Viejät

Muut toimijat (6)

MS-BIO-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-„,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tarkastuslaitoksen tai -viranomaisen koodinumero

Rekisteröityjen toimijoiden lukumäärä

Löydettyjen sääntöjenvastaisuuksien tai rikkomisten määrä (10)

Erään tai tuotantosarjaan sovellettujen toimenpiteiden lukumäärä (11)

Toimijaan sovellettujen toimenpiteiden lukumäärä (12)

Maataloustuottajat (7)

Vesieläinten tuotantoyksiköt

Jalostajat (8)

Tuojat

Viejät

Muut toimijat (9)

Maataloustuottajat (7)

Vesieläinten tuotantoyksiköt

Jalostajat (8)

Tuojat

Viejät

Muut toimijat (9)

Maatalous-tuottajat (7)

Vesieläinten tuotantoyksiköt

Jalostajat (8)

Tuojat

Viejät

Muut toimijat (9)

Maataloustuottajat (7)

Vesieläinten tuotantoyksiköt

Jalostajat (8)

Tuojat

Viejät

Muut toimijat (9)

MS-BIO-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-„,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)   Valvontaa ja tarkastuksia koskevat tiedot

Tarkastuslaitoksen tai –viranomaisen koodinumero

Rekisteröityjen toimijoiden lukumäärä tarkastuslaitosta tai -viranomaista kohden

Rekisteröityjen toimijoiden lukumäärä

Asiakirjojen tarkastelu ja toimitiloissa tehtävä tarkastus (16)

(Tarkastettujen toimijoiden lukumäärä)

Katselmusten lukumäärä (17)

Havainnointien lukumäärä (18)

Maataloustuottajat (13)

Vesieläinten tuotantoyksiköt

Jalostajat (14)

Tuojat

Viejät

Muut toimijat (15)

Maatalous-tuottajat (13)

Vesieläinten tuotantoyksiköt

Jalostajat (14)

Tuojat

Viejät

Muut toimijat (15)

Maatalous-tuottajat (13)

Vesieläinten tuotantoyksiköt

Jalostajat (14)

Tuojat

Viejät

Muut toimijat (15)

Maataloustuottajat (13)

Vesieläinten tuotantoyksiköt

Jalostajat (14)

Tuojat

Viejät

Muut toimijat (15)

MS-BIO-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-„,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)   Luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmää koskevat päätelmät

Tarkastuslaitoksen tai –viranomaisen koodinumero

Hyväksymisen peruuttaminen

Luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmän tehokkaan toiminnan varmistamiseksi toteutetut toimet (täytäntöönpano)

Kyllä/Ei

Mistä

(pvm)

Mihin

(pvm)

MS-BIO-01

 

 

 

 

MS-BIO-02

 

 

 

 

MS-BIO-„,

 

 

 

 

Lausunto luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmän yleisestä tehokkuudesta:


(1)  Maataloustuottajiin kuuluvat vain maataloustuottajat, myös jalostajina toimivat tuottajat, myös tuojina toimivat tuottajat ja muut sekatuottajat, joita ei luokitella muualle.

(2)  Jalostajiin kuuluvat vain jalostajat, myös tuojina toimivat jalostajat ja muut sekajalostajat, joita ei luokitella muualle.

(3)  Muihin toimijoihin kuuluvat kauppiaat (tukku- ja vähittäiskauppiaat) ja muut toimijat, joita ei luokitella muualle.

(4)  Maataloustuottajiin kuuluvat vain maataloustuottajat, myös jalostajina toimivat tuottajat, myös tuojina toimivat tuottajat ja muut sekatuottajat, joita ei luokitella muualle.

(5)  Jalostajiin kuuluvat vain jalostajat, myös tuojina toimivat jalostajat ja muut sekajalostajat, joita ei luokitella muualle.

(6)  Muihin toimijoihin kuuluvat kauppiaat (tukku- ja vähittäiskauppiaat) ja muut toimijat, joita ei luokitella muualle.

(7)  Maataloustuottajiin kuuluvat vain maataloustuottajat, myös jalostajina toimivat tuottajat, myös tuojina toimivat tuottajat ja muut sekatuottajat, joita ei luokitella muualle.

(8)  Jalostajiin kuuluvat vain jalostajat, myös tuojina toimivat jalostajat ja muut sekajalostajat, joita ei luokitella muualle.

(9)  Muihin toimijoihin kuuluvat kauppiaat (tukku- ja vähittäiskauppiaat) ja muut toimijat, joita ei luokitella muualle.

(10)  Vain sellaiset sääntöjenvastaisuudet ja rikkomiset, jotka vaikuttavat tuotteiden luonnonmukaisuuteen ja/tai ovat johtaneet toimenpiteen soveltamiseen.

(11)  Jos todetaan tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten noudattamiseen liittyvä sääntöjenvastaisuus, tarkastusviranomaisen tai tarkastuslaitoksen on varmistettava, että koko sellaisen tuote-erän tai tuotantosarjan, jota sääntöjenvastaisuus koskee, merkinnöissä ja mainonnassa ei viitata luonnonmukaiseen tuotantotapaan, mikäli tällainen toimenpide on oikeasuhteinen sen vaatimuksen merkitykseen, jota on rikottu, sääntöjenvastaisen toiminnan luonteeseen ja toiminnan erityisiin olosuhteisiin nähden (kuten asetuksen (EY) N:o 834/2007 30 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetaan).

(12)  Jos todetaan vakava tai pitkään vaikuttava säännösten rikkominen, tarkastusviranomaisen tai tarkastuslaitoksen on kiellettävä kyseistä toimijaa pitämästä jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen kanssa sovitun ajan kaupan tuotteita, joiden merkinnöissä ja mainonnassa viitataan luonnonmukaiseen tuotantotapaan (kuten asetuksen (EY) N:o 834/2007 30 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetaan).

(13)  Maataloustuottajiin kuuluvat vain maataloustuottajat, myös jalostajina toimivat tuottajat, myös tuojina toimivat tuottajat ja muut sekatuottajat, joita ei luokitella muualle.

(14)  Jalostajiin kuuluvat vain jalostajat, myös tuojina toimivat jalostajat ja muut sekatuottajat, joita ei luokitella muualle.

(15)  Muihin toimijoihin kuuluvat kauppiaat (tukku- ja vähittäiskauppiaat) ja muut toimijat, joita ei luokitella muualle.

(16)  Sellaisten yleisasiakirjojen tarkastelu, joissa kuvataan tarkastuslaitoksen rakennetta, toimintaa ja laadunhallintaa. Tarkastuslaitoksen toimitiloissa tehtävä tarkastus, joka sisältää seuraavien tarkistuksen: toimijatiedostot, sääntöjen noudattamatta jättämisten ja valitusten käsittely, tarkastusten vähimmäistiheys, riskiperusteisen lähestymistavan käyttö, ennaltailmoittamattomat tarkastuskäynnit ja seurantakäynnit, näytteenottotoiminta sekä tietojenvaihto ja tarkastuslaitosten ja -viranomaisten kanssa.

(17)  Katselmus: toimivaltaisen viranomaisen toimijalle tekemä tarkastus tarkastuslaitoksen toimintamenettelyjen vaatimustenmukaisuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi.

(18)  Havainnointi: tarkastusviranomaisen suorittama havainnointi, joka koskee tarkastuslaitoksen tarkastajan tekemää tarkastusta.


Top