EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0085

Neuvoston asetus (EU) N:o 85/2013, annettu 31 päivänä tammikuuta 2013 , tietyistä Euroopan yhteisön ja Irakin talous- ja rahoitussuhteita koskevista erityisrajoituksista annetun asetuksen (EY) N:o 1210/2003 muuttamisesta

EUVL L 32, 1.2.2013, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Tämä asiakirja on julkaistu erityispainoksessa (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/85/oj

1.2.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 32/1


NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 85/2013,

annettu 31 päivänä tammikuuta 2013,

tietyistä Euroopan yhteisön ja Irakin talous- ja rahoitussuhteita koskevista erityisrajoituksista annetun asetuksen (EY) N:o 1210/2003 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan,

ottaa huomioon Irakia koskevan yhteisen kannan 2003/495/YUTP muuttamisesta 20 päivänä joulukuuta 2012 annetun neuvoston päätöksen 2012/812/YUTP (1),

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission yhteisen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1483 (2003) mukaisesti tietyistä Euroopan yhteisön ja Irakin talous- ja rahoitussuhteita koskevista erityisrajoituksista 7 päivänä heinäkuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1210/2003 (2) 4 artiklassa jäädytetään erityisesti Saddam Husseinin ja muiden Irakin entisen hallinnon ylempien virkamiesten varat ja muut taloudelliset resurssit.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1483 (2003) 23 kohdan mukaisesti asetuksen (EY) N:o 1210/2003 6 artiklan 2 kohdassa jäsenvaltioiden sallitaan vapauttaa tällaiset varat ja muut taloudelliset resurssit niiden siirtämiseksi Irakin kehitysrahastolle.

(3)

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto hyväksyi 15 päivänä joulukuuta 2010 päätöslauselman 1956 (2010), jonka 5 kohdassa se päätti, että Irakin kehitysrahastosta saatu tuotto olisi siirrettävä täysimääräisenä Irakin hallituksen seuraajajärjestelyjen tilille tai tileille ja että Irakin kehitysrahasto olisi lakkautettava viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2011.

(4)

Asetus (EY) N:o 1210/2003 olisi sen vuoksi muutettava, jotta jäädytetyt varat, muut rahoitusvarat ja taloudelliset resurssit voitaisiin siirtää Irakin hallituksen perustamille Irakin kehitysrahaston seuraajajärjestelyille Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmissa 1483 (2003) ja 1956 (2010) asetettujen edellytysten mukaisesti

(5)

On myös asianmukaista päivittää asetus (EY) N:o 1210/2003 jäsenvaltioiden ilmoittamilla toimivaltaisia viranomaisia koskevilla viimeisimmillä tiedoilla ja saattaa komission osoite ajan tasalle.

(6)

Sen vuoksi asetus (EY) N:o 1210/2003 olisi muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1210/2003 seuraavasti:

1)

Korvataan 6 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Muissa tapauksissa 4 artiklan nojalla jäädytetyt varat, muut taloudelliset resurssit ja niistä saadut tulot voidaan vapauttaa vain niiden siirtämiseksi Irakin hallituksen perustamille Irakin kehitysrahaston seuraajajärjestelyille Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmissa 1483 (2003) ja 1956 (2010) asetettujen edellytysten mukaisesti.”

2)

Korvataan liite V tämän asetuksen liitteessä olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä tammikuuta 2013.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


(1)  EUVL L 352, 21.12.2012, s. 54.

(2)  EUVL L 169, 8.7.2003, s. 6.


LIITE

”LIITE V

Tiedot 6, 7 ja 8 artiklassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten verkkosivuista sekä osoite Euroopan komissiolle toimitettavia ilmoituksia varten

A.   Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset:

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

TŠEKKI

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

TANSKA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

SAKSA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

VIRO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANTI

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

KREIKKA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPANJA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

RANSKA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KYPROS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETTUA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNKARI

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

ALANKOMAAT

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

ITÄVALTA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

PUOLA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALI

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIA

http://www.foreign.gov.sk

SUOMI

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

RUOTSI

http://www.ud.se/sanktioner

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.   Osoite Euroopan komissiolle toimitettavia ilmoituksia varten:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

1049 Brussels

BELGIUM

Sähköposti: relex-sanctions@ec.europa.eu”.


Top