EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2012_351_R_0047_01

2012/792/EU: Neuvoston päätös, annettu 6 päivänä joulukuuta 2012 , Euroopan unionin ja Brasilian välillä tullitariffeja ja kauppaa koskevaan vuoden 1994 yleissopimukseen (GATT-sopimus) liitetyssä EU:n luettelossa mainittujen siipikarjanlihavalmisteita koskevien myönnytysten muuttamisesta GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artiklan nojalla kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen sekä Euroopan unionin ja Thaimaan välillä tullitariffeja ja kauppaa koskevaan vuoden 1994 yleissopimukseen (GATT-sopimus) liitetyssä EU:n luettelossa mainittujen siipikarjanlihavalmisteita koskevien myönnytysten muuttamisesta GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artiklan nojalla kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä
Euroopan unionin ja Brasilian välillä tullitariffeja ja kauppaa koskevaan vuoden 1994 yleissopimukseen (GATT-sopimus) liitetyssä EU:n luettelossa mainittujen siipikarjanlihavalmisteita koskevien myönnytysten muuttamisesta GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artiklan nojalla kirjeenvaihtona tehty sopimus
Euroopan unionin ja Thaimaan välillä tullitariffeja ja kauppaa koskevaan vuoden 1994 yleissopimukseen (GATT-sopimus) liitetyssä EU:n luettelossa mainittujen siipikarjanlihavalmisteita koskevien myönnytysten muuttamisesta GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artiklan nojalla kirjeenvaihtona tehty sopimus

EUVL L 351, 20.12.2012, p. 47–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 351/47


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 6 päivänä joulukuuta 2012,

Euroopan unionin ja Brasilian välillä tullitariffeja ja kauppaa koskevaan vuoden 1994 yleissopimukseen (GATT-sopimus) liitetyssä EU:n luettelossa mainittujen siipikarjanlihavalmisteita koskevien myönnytysten muuttamisesta GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artiklan nojalla kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen sekä Euroopan unionin ja Thaimaan välillä tullitariffeja ja kauppaa koskevaan vuoden 1994 yleissopimukseen (GATT-sopimus) liitetyssä EU:n luettelossa mainittujen siipikarjanlihavalmisteita koskevien myönnytysten muuttamisesta GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artiklan nojalla kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä

(2012/792/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan yhdessä sen 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan v alakohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto antoi 25 päivänä toukokuuta 2009 komissiolle valtuudet aloittaa GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artiklan mukaisesti neuvottelut yhdistetyn nimikkeistön (CN), sellaisena kuin siitä säädetään tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) 1 artiklassa, 16 ryhmään kuuluvia siipikarjanlihan nimikkeitä koskevien myönnytysten neuvottelemiseksi uudelleen.

(2)

Neuvottelujen seurauksena tehtiin kirjeenvaihtona sopimukset, joista sopimus Thaimaan kanssa parafoitiin 22 päivänä marraskuuta 2011 ja sopimus Brasilian kanssa parafoitiin 7 päivänä joulukuuta 2011, jäljempänä ’sopimukset’.

(3)

Huhtikuun 23 päivänä 2012 annetun neuvoston päätöksen 2012/231/EU (2) mukaisesti sopimukset allekirjoitettiin unionin puolesta 26 päivänä kesäkuuta 2012 Brasilian kanssa ja 18 päivänä kesäkuuta 2012 Thaimaan kanssa.

(4)

Sopimukset olisi hyväksyttävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään Euroopan unionin ja Brasilian välillä tullitariffeja ja kauppaa koskevaan vuoden 1994 yleissopimukseen (GATT-sopimus) liitetyssä EU:n luettelossa mainittujen siipikarjanlihavalmisteita koskevien myönnytysten muuttamisesta GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artiklan nojalla kirjeenvaihtona tehty sopimus sekä Euroopan unionin ja Thaimaan välillä tullitariffeja ja kauppaa koskevaan vuoden 1994 yleissopimukseen (GATT-sopimus) liitetyssä EU:n luettelossa mainittujen siipikarjanlihavalmisteita koskevien myönnytysten muuttamisesta GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artiklan nojalla kirjeenvaihtona tehty sopimus unionin puolesta.

Sopimusten tekstit on liitetty tähän päätökseen.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja antaa unionin puolesta sopimuksissa tarkoitetut ilmoitukset.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 6 päivänä joulukuuta 2012.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. CHARALAMBOUS


(1)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  EUVL L 117, 1.5.2012, s. 1.


Euroopan unionin ja Brasilian välillä tullitariffeja ja kauppaa koskevaan vuoden 1994 yleissopimukseen (GATT-sopimus) liitetyssä EU:n luettelossa mainittujen siipikarjanlihavalmisteita koskevien myönnytysten muuttamisesta GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artiklan nojalla kirjeenvaihtona tehty

SOPIMUS

Genevessä 26 päivänä kesäkuuta 2012

Arvoisa Herra,

Tullitariffeja ja kauppaa koskevan vuoden 1994 yleissopimuksen (GATT-sopimus) XXVIII artiklan mukaisten, siipikarjanlihavalmisteita koskevien EU:n myönnytysten muuttamiseksi käytyjen neuvottelujen perusteella minulla on kunnia ehdottaa seuraavaa:

1.

Euroopan unioni tekee luetteloonsa seuraavat muutokset:

 

Nimikkeiden 1602 3211, 1602 3230 ja 1602 3290 sidottu tulli on 2 765 euroa tonnilta.

 

Nimikettä 1602 3211 varten avataan 16 140 tonnin tariffikiintiö, josta 15 800 tonnia varataan Brasilialle. Kiintiötulli on 630 euroa tonnilta.

 

Nimikettä 1602 3230 varten avataan 79 705 tonnin tariffikiintiö, josta 62 905 tonnia varataan Brasilialle. Kiintiötulli on 10,9 prosenttia.

 

Nimikettä 1602 3290 varten avataan 2 865 tonnin tariffikiintiö, josta 295 tonnia varataan Brasilialle. Kiintiötulli on 10,9 prosenttia.

2.

Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tariffikiintiöiden mukainen tuonti perustuu alkuperätodistuksiin, jotka Brasilian toimivaltaiset viranomaiset antavat syrjimättömällä tavalla.

3.

Neuvotteluja voidaan käydä milloin tahansa jommankumman osapuolen pyynnöstä mistä tahansa edellä mainitusta asiasta.

Olisin kiitollinen, jos voisitte vahvistaa, että hallituksenne hyväksyy tämän kirjeen sisällön. Siinä tapauksessa tämä kirje yhdessä vahvistuksenne kanssa muodostavat Euroopan unionin ja Brasilian välisen kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen.

Euroopan unioni ja Brasilia ilmoittavat toisilleen, kun niiden sisäiset menettelyt sopimuksen voimaan saattamiseksi on saatu päätökseen. Sopimus tulee voimaan 14 (neljäntoista) päivän kuluttua siitä päivästä, kun viimeinen ilmoitus on vastaanotettu.

Vastaanottakaa, Arvoisa Herra, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Съставено в Женева на

Hecho en Ginebra, el

V Ženevě dne

Udfærdiget i Geneve, den

Geschehen zu Genf am

Genf,

Έγινε στη Γενεύη, στις

Done at Geneva,

Fait à Genève, le

Fatto a Ginevra, addì

Ženēvā,

Priimta Ženevoje,

Kelt Genfben,

Magħmul f’Ġinevra,

Gedaan te Genève,

Sporządzono w Genewie dnia

Feito em Genebra,

Întocmit la Geneva, la

V Ženeve

V Ženevi,

Tehty Genevessä,

Utfärdat i Genève den

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Гια την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Genevessä 26 päivänä kesäkuuta 2012

Arvoisa Herra,

Minulla on kunnia ilmoittaa saaneeni 26. kesäkuuta 2012 päivätty seuraavansisältöinen kirjeenne:

”Tullitariffeja ja kauppaa koskevan vuoden 1994 yleissopimuksen (GATT-sopimus) XXVIII artiklan mukaisten, siipikarjanlihavalmisteita koskevien EU:n myönnytysten muuttamiseksi käytyjen neuvottelujen perusteella minulla on kunnia ehdottaa seuraavaa:

1.

Euroopan unioni tekee luetteloonsa seuraavat muutokset:

 

Nimikkeiden 1602 3211, 1602 3230 ja 1602 3290 sidottu tulli on 2 765 euroa tonnilta.

 

Nimikettä 1602 3211 varten avataan 16 140 tonnin tariffikiintiö, josta 15 800 tonnia varataan Brasilialle. Kiintiötulli on 630 euroa tonnilta.

 

Nimikettä 1602 3230 varten avataan 79 705 tonnin tariffikiintiö, josta 62 905 tonnia varataan Brasilialle. Kiintiötulli on 10,9 prosenttia.

 

Nimikettä 1602 3290 varten avataan 2 865 tonnin tariffikiintiö, josta 295 tonnia varataan Brasilialle. Kiintiötulli on 10,9 prosenttia.

2.

Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tariffikiintiöiden mukainen tuonti perustuu alkuperätodistuksiin, jotka Brasilian toimivaltaiset viranomaiset antavat syrjimättömällä tavalla.

3.

Neuvotteluja voidaan käydä milloin tahansa jommankumman osapuolen pyynnöstä mistä tahansa edellä mainitusta asiasta.

Olisin kiitollinen, jos voisitte vahvistaa, että hallituksenne hyväksyy tämän kirjeen sisällön. Siinä tapauksessa tämä kirje yhdessä vahvistuksenne kanssa muodostavat Euroopan unionin ja Brasilian välisen kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen.

Euroopan unioni ja Brasilia ilmoittavat toisilleen, kun niiden sisäiset menettelyt sopimuksen voimaan saattamiseksi on saatu päätökseen. Sopimus tulee voimaan 14 (neljäntoista) päivän kuluttua siitä päivästä, kun viimeinen ilmoitus on vastaanotettu.”

Minulla on kunnia ilmoittaa, että hallitukseni hyväksyy edellä esitetyn kirjeen.

Feito em Genebra,

Съставено в Женева на

Hecho en Ginebra, el

V Ženevě dne

Udfærdiget i Geneve, den

Geschehen zu Genf am

Genf,

Έγινε στη Γενεύη, στις

Done at Geneva,

Fait à Genève, le

Fatto a Ginevra, addì

Ženēvā,

Priimta Ženevoje,

Kelt Genfben,

Magħmul f’Ġinevra,

Gedaan te Genève,

Sporządzono w Genewie dnia

Întocmit la Geneva, la

V Ženeve

V Ženevi,

Tehty Genevessä,

Utfärdat i Genève den

Image

Pelo Brasil

За Бразилия

Por Brasil

Za Brazílii

For Brasilien

Für Brasilien

Brasiilia nimel

Για τη Βραζιλία

For Brazil

Pour le Brésil

Per il Brasile

Brazīlijas vārdā –

Brazilijos vardu

Brazília részéről

Għall-Brażil

Voor Brazilië

W imieniu Brazylii

Pentru Brazilia

Za Brazíliu

Za Brazilijo

Brasilian puolesta

För Brasilien

Image


KÄÄNNÖS

Euroopan unionin ja Thaimaan välillä tullitariffeja ja kauppaa koskevaan vuoden 1994 yleissopimukseen (GATT-sopimus) liitetyssä EU:n luettelossa mainittujen siipikarjanlihavalmisteita koskevien myönnytysten muuttamisesta GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artiklan nojalla kirjeenvaihtona tehty

SOPIMUS

Brysselissä 18 päivänä kesäkuuta 2012

Arvoisa Herra,

Tullitariffeja ja kauppaa koskevan vuoden 1994 yleissopimuksen (GATT-sopimus) XXVIII artiklan mukaisten, siipikarjanlihavalmisteita koskevien EU:n myönnytysten muuttamiseksi käytyjen neuvottelujen perusteella minulla on kunnia ehdottaa seuraavaa:

1.

Euroopan unioni tekee luetteloonsa seuraavat muutokset:

 

Nimikkeiden 1602 3230, 1602 3290 ja 1602 39 sidottu tulli on 2 765 euroa tonnilta.

 

Nimikettä 1602 3230 varten avataan 79 705 tonnin tariffikiintiö, josta 14 000 tonnia varataan Thaimaalle. Kiintiötulli on 10,9 prosenttia.

 

Nimikettä 1602 3290 varten avataan 2 865 tonnin tariffikiintiö, josta 2 100 tonnia varataan Thaimaalle. Kiintiötulli on 10,9 prosenttia.

 

Nimikettä 1602 3921 varten avataan Thaimaalle varattu 10 tonnin tariffikiintiö. Kiintiötulli on 630 euroa tonnilta.

 

Nimikettä 1602 3929 varten avataan 13 720 tonnin tariffikiintiö, josta 13 500 tonnia varataan Thaimaalle. Kiintiötulli on 10,9 prosenttia.

 

Nimikettä 1602 3940 varten avataan 748 tonnin tariffikiintiö, josta 600 tonnia varataan Thaimaalle. Kiintiötulli on 10,9 prosenttia.

 

Nimikettä 1602 3980 varten avataan 725 tonnin tariffikiintiö, josta 600 tonnia varataan Thaimaalle. Kiintiötulli on 10,9 prosenttia.

2.

Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tariffikiintiöiden mukainen tuonti perustuu alkuperätodistuksiin, jotka Thaimaan toimivaltaiset viranomaiset antavat syrjimättömällä tavalla.

3.

Neuvotteluja voidaan käydä milloin tahansa jommankumman osapuolen pyynnöstä mistä tahansa edellä mainitusta asiasta.

Olisin kiitollinen, jos voisitte vahvistaa, että hallituksenne hyväksyy tämän kirjeen sisällön. Siinä tapauksessa tämä kirje yhdessä vahvistuksenne kanssa muodostavat Euroopan unionin ja Thaimaan välisen kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen.

Euroopan unioni ja Thaimaa ilmoittavat toisilleen, kun niiden sisäiset menettelyt sopimuksen voimaan saattamiseksi on saatu päätökseen. Sopimus tulee voimaan 14 (neljäntoista) päivän kuluttua siitä päivästä, kun viimeinen ilmoitus on vastaanotettu.

Vastaanottakaa, Arvoisa Herra, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Euroopan unionin puolesta

Brysselissä 18 päivänä kesäkuuta 2012

Arvoisa Herra,

Minulla on kunnia ilmoittaa saaneeni 18. kesäkuuta 2012 päivätty seuraavansisältöinen kirjeenne:

”Tullitariffeja ja kauppaa koskevan vuoden 1994 yleissopimuksen (GATT-sopimus) XXVIII artiklan mukaisten, siipikarjanlihavalmisteita koskevien EU:n myönnytysten muuttamiseksi käytyjen neuvottelujen perusteella minulla on kunnia ehdottaa seuraavaa:

1.

Euroopan unioni tekee luetteloonsa seuraavat muutokset:

 

Nimikkeiden 1602 3230, 1602 3290 ja 1602 39 sidottu tulli on 2 765 euroa tonnilta.

 

Nimikettä 1602 3230 varten avataan 79 705 tonnin tariffikiintiö, josta 14 000 tonnia varataan Thaimaalle. Kiintiötulli on 10,9 prosenttia.

 

Nimikettä 1602 3290 varten avataan 2 865 tonnin tariffikiintiö, josta 2 100 tonnia varataan Thaimaalle. Kiintiötulli on 10,9 prosenttia.

 

Nimikettä 1602 3921 varten avataan Thaimaalle varattu 10 tonnin tariffikiintiö. Kiintiötulli on 630 euroa tonnilta.

 

Nimikettä 1602 3929 varten avataan 13 720 tonnin tariffikiintiö, josta 13 500 tonnia varataan Thaimaalle. Kiintiötulli on 10,9 prosenttia.

 

Nimikettä 1602 3940 varten avataan 748 tonnin tariffikiintiö, josta 600 tonnia varataan Thaimaalle. Kiintiötulli on 10,9 prosenttia.

 

Nimikettä 1602 3980 varten avataan 725 tonnin tariffikiintiö, josta 600 tonnia varataan Thaimaalle. Kiintiötulli on 10,9 prosenttia.

2.

Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tariffikiintiöiden mukainen tuonti perustuu alkuperätodistuksiin, jotka Thaimaan toimivaltaiset viranomaiset antavat syrjimättömällä tavalla.

3.

Neuvotteluja voidaan käydä milloin tahansa jommankumman osapuolen pyynnöstä mistä tahansa edellä mainitusta asiasta.

Olisin kiitollinen, jos voisitte vahvistaa, että hallituksenne hyväksyy tämän kirjeen sisällön. Siinä tapauksessa tämä kirje yhdessä vahvistuksenne kanssa muodostavat Euroopan unionin ja Thaimaan välisen kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen.

Euroopan unioni ja Thaimaa ilmoittavat toisilleen, kun niiden sisäiset menettelyt sopimuksen voimaan saattamiseksi on saatu päätökseen. Sopimus tulee voimaan 14 (neljäntoista) päivän kuluttua siitä päivästä, kun viimeinen ilmoitus on vastaanotettu.”

Minulla on kunnia ilmoittaa, että hallitukseni hyväksyy edellä esitetyn kirjeen.

Thaimaan kuningaskunnan puolesta


Top