EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0770

2012/770/EU: Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 11 päivänä joulukuuta 2012 , Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 443/2009 tarkoitetusta henkilöautojen valmistajien keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen ja päästötavoitteiden vahvistamisesta kalenterivuodelta 2011 ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 338, 12.12.2012, p. 29–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/770/oj

12.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 338/29


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 11 päivänä joulukuuta 2012,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 443/2009 tarkoitetusta henkilöautojen valmistajien keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen ja päästötavoitteiden vahvistamisesta kalenterivuodelta 2011

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2012/770/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon päästönormien asettamisesta uusille henkilöautoille osana yhteisön kokonaisvaltaista lähestymistapaa kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi 23 päivänä huhtikuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 443/2009 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 5 kohdan toisen alakohdan ja 10 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission on asetuksen (EY) N:o 443/2009 8 artiklan 5 kohdan nojalla vahvistettava joka vuosi kullekin unionissa toimivalle henkilöautojen valmistajalle sekä kullekin mainitun asetuksen 7 artiklan 7 kohdan mukaisesti muodostetulle valmistajien yhteenliittymälle keskimääräiset hiilidioksidipäästöt sekä päästötavoitteet. Vahvistettujen laskelmien perusteella komissio määrittää, noudattavatko valmistajat ja yhteenliittymät asetuksen 4 artiklan vaatimuksia. Jos on selvää, ettei valmistaja tai yhteenliittymä ole saavuttanut päästötavoitettaan, komissio on velvoitettu vuodesta 2013 alkaen asetuksen 9 artiklan 1 kohdan nojalla määräämään liikapäästömaksu valmistajille tai yhteenliittymien johtajille osoitetuilla päätöksillä.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 443/2009 4 artiklan nojalla tavoitteet ovat valmistajia ja yhteenliittymiä sitovia vuodesta 2012 alkaen. Kalenterivuosia 2010 ja 2011 varten komission olisi kuitenkin laskettava alustavat tavoitteet ja asetuksen 8 artiklan 6 artiklan nojalla ilmoitettava tavoitteen ylityksestä niille valmistajille ja yhteenliittymille, joiden keskimääräiset hiilidioksidipäästöt ylittävät niille asetetut alustavat tavoitteet. Koska vuosille 2010 ja 2011 asetetut tavoitteet toimivat valmistajille indikaattoreina niistä ponnisteluista, joita tarvitaan vuodeksi 2012 asetetun sitovan tavoitteen saavuttamiseksi, on syytä määrittää valmistajien keskimääräiset päästöt vuosilta 2010 ja 2011 asetuksen 4 artiklan toisen kohdan mukaisesti ja ottaa huomioon kunkin valmistajan osalta ainoastaan vähiten päästöjä aiheuttavat ajoneuvot 65 prosenttiin saakka.

(3)

Tiedot, joita käytetään keskimääräisten päästöjen ja päästötavoitteiden laskemiseen, ovat asetuksen (EY) N:o 443/2009 liitteessä II olevassa C osassa, ja ne perustuvat uusien henkilöautojen rekisteröinteihin jäsenvaltioissa edeltävänä kalenterivuonna. Tiedot otetaan valmistajien myöntämistä vaatimustenmukaisuustodistuksista tai yhtä täsmälliset tiedot sisältävistä asiakirjoista, jotka määritetään uusien henkilöautojen rekisteröintiä koskevien tietojen seurannasta ja ilmoittamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 443/2009 mukaisesti 10 päivänä marraskuuta 2010 annetun komission asetuksen (EU) N:o 1014/2010 (2) 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(4)

Suurin osa jäsenvaltioista toimitti vuosia 2011 koskevat tiedot komissiolle asetuksen (EY) N:o 443/2009 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun määräaikaan eli 28 päivään helmikuuta 2012 mennessä. Täydelliset tiedot olivat komission käytettävissä kuitenkin vasta toukokuun lopussa, koska kolme jäsenvaltiota toimitti tiedot myöhässä.

(5)

Kun komission suorittaman varmentamisen perusteella oli selvää, että tietyt tiedot puuttuivat tai olivat selkeästi virheellisiä, komissio otti yhteyttä kyseisiin jäsenvaltioihin ja sovittuaan asiasta niiden kanssa muutti tai täydensi tietoja sovitun mukaisesti. Mikäli jäsenvaltion kanssa ei päästy sopimukseen, jäsenvaltion alustavia tietoja ei muutettu.

(6)

Saksa ilmoitti syyskuussa 2012 komissiolle, että komissiolle helmikuussa 2012 toimitetuista tiedoista oli jäänyt pois noin 200 000 rekisteröintiä vuodelta 2011. Koska tietojen vahvistamisen aikataulu oli tiukka, komissio ei ajan puutteen vuoksi voinut sallia sitä, että valmistajat voisivat varmentaa puuttuvat rekisteröinnit. Tämän vuoksi kyseisiä rekisteröintejä koskevia tietueita ei voida sisällyttää lopullisiin tietoihin eikä niitä voida ottaa huomioon laskettaessa valmistajien keskimääräisiä päästöjä tai niiden päästötavoitteita.

(7)

Komissio julkisti 20 päivänä kesäkuuta 2012 alustavat tiedot ja ilmoitti 84 valmistajalle niiden keskimääräisten päästöjen alustavista laskelmista vuodelta 2011 sekä niiden päästötavoitteista asetuksen (EY) N:o 443/2009 8 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Valmistajia pyydettiin varmentamaan tiedot ja ilmoittamaan komissiolle niissä mahdollisesti olevista virheistä kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta asetuksen 8 artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti.

(8)

Yhteensä 38 valmistajaa ilmoitti virheistä kolmen kuukauden määräajassa. Kaksi valmistajaa ilmoitti komissiolle, että tiedoissa oli virheitä mutta ei ilmoittanut korjauksista asetuksen (EU) N:o 1014/2010 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

(9)

Niiden 46 valmistajan tapauksessa, jotka eivät ilmoittaneet tiedoissa olevista virheistä tai jotka eivät ilmoittaneet niistä asetuksen (EU) N:o 1014/2010 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti, keskimääräisiä päästöjä ja päästötavoitteita koskevat alustavat tiedot ja laskelmat olisi vahvistettava ilman muutoksia.

(10)

Komissio on varmentanut valmistajien ilmoittamat, asetuksen (EU) N:o 1014/2010 9 artiklan 3 kohdan mukaisina virhekoodeina esitetyt korjaukset ja niiden perustelut ja tietoja on mukautettu asianmukaisesti.

(11)

Jos valmistaja on merkinnyt tietueen asetuksen (EU) N:o 1014/2010 9 artiklan 3 kohdassa esitetyllä virhekoodilla B, on tarpeen ottaa huomioon, että valmistajat eivät voi varmistaa tai korjata kyseisiä tietueita asianmukaisesti, koska tunnistusparametreja ei ole tai ne ovat virheelliset. Tällöin olisi sovellettava virhemarginaalia näiden tietueiden hiilidioksidipäästöjen ja massan arvoihin.

(12)

Virhemarginaalien laskemisessa käytetään eroa etäisyyksissä päästötavoitteeseen (jotka saadaan vähentämällä keskimääräiset päästöt päästötavoitteista); ero lasketaan vertaamalla etäisyyttä, jossa otetaan huomioon rekisteröinnit, joita valmistajat eivät voi varmentaa, ja etäisyyttä, jossa niitä ei oteta huomioon. Riippumatta siitä, onko ero positiivinen vai negatiivinen, virhemarginaalin olisi aina vähennettävä etäisyyttä valmistajan tavoitteeseen.

(13)

Edellä mainitun perusteella olisi vahvistettava uusien vuonna 2011 rekisteröityjen henkilöautojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt, päästötavoitteet sekä erot näiden kahden arvon välillä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Vahvistetaan seuraavat liitteessä määritetyt arvot kutakin henkilöautojen valmistajaa ja kutakin valmistajien yhteenliittymää varten kalenterivuoden 2011 osalta:

a)

päästötavoite;

b)

keskimääräiset hiilidioksidipäästöt, joita mukautetaan tarvittaessa asianmukaisella virhemarginaalilla;

c)

ero a ja b kohdassa tarkoitettujen arvojen välillä;

d)

kaikkien uusien henkilöautojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt unionissa;

e)

kaikkien uusien henkilöautojen keskimääräinen massa unionissa.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 11 päivänä joulukuuta 2012.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 140, 5.6.2009, s. 1.

(2)  EUVL L 293, 11.11.2010, s. 15.


LIITE

Taulukko 1

Valmistajien suoritustasoa koskevat arvot, jotka on vahvistettu asetuksen (EY) N:o 443/2009 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Valmistajan nimi

Yhteenliittymät ja poikkeukset

Rekisteröintien lukumäärä

Korjattu keskimääräinen CO2 (65 %)

Päästötavoite

Etäisyys tavoitteeseen

Etäisyys muutettuun tavoitteeseen

Keskimääräinen massa

Keskimääräinen CO2 (100 %)

Alpina Burkard Bovensiepen GmbH + Co. KG

 

572

177,439

147,733

29,706

29,706

1 760,03

203,024

Aston Martin Lagonda Ltd

D

1 306

293,478

320,000

–26,522

–26,522

1 778,25

320,737

Audi AG

P8

617 058

126,995

139,414

–12,419

–13,108

1 578,00

144,669

Audi Hungaria Motor KFT

P8

14 853

136,758

133,273

3,485

3,344

1 443,62

148,573

Automobiles Citroën

 

741 890

112,738

127,624

–14,886

–14,886

1 320,01

125,666

Automobiles Dangel

 

45

145,103

137,974

7,129

7,129

1 546,49

148,267

Automobiles Peugeot

 

871 307

115,971

129,369

–13,398

–13,398

1 358,19

128,318

Avtovaz JSC

 

2 877

206,591

125,487

81,104

81,104

1 273,25

214,379

Bayerische Motoren Werke AG

 

723 001

129,243

139,011

–9,768

–9,768

1 569,17

144,289

Bentley Motors Ltd

P8

1 281

385,470

181,852

203,618

203,618

2 506,62

389,560

BMW M GmbH

 

32 688

128,168

141,763

–13,595

–13,595

1 629,39

153,267

Caterham Cars Limited

D

146

164,936

210,000

–45,064

–45,064

707,19

182,973

Chongqing Lifan Passenger Vehicle CO Ltd

 

41

174

123,282

50,718

50,718

1 225,00

174,000

Chevrolet Italia

 

11 747

110,522

117,194

–6,672

–6,672

1 091,78

113,295

Chrysler Group LLC

 

40 418

172,738

158,926

13,812

13,812

2 004,95

192,096

CNG Technik

P1

126

114,000

118,073

–4,073

–4,073

1 111,01

114,000

Automobile Dacia SA

 

235 036

132,368

126,693

5,675

5,674

1 299,64

142,774

Daihatsu Motor Co. Ltd

P7

9 603

128,506

118,136

10,370

10,370

1 112,40

145,796

Daimler AG Stuttgart

P2

626 079

132,125

139,031

–6,906

–6,985

1 569,61

152,765

Dr Motor Company SRL

 

2 783

121,075

118,756

2,319

2,319

1 125,95

134,736

Ferrari

D

2 318

299,849

303,000

–3,151

–3,151

1 721,13

321,016

Ford Motor Company

P1

651

117,104

120,917

–3,813

–3,858

1 173,24

123,097

Fiat Group Automobiles SpA

 

836 642

109,885

119,406

–9,521

–9,593

1 140,19

118,279

Ford-Werke GmbH

P1

1 004 863

119,012

127,825

–8,813

–8,895

1 324,41

131,951

Fuji Heavy Industries Ltd

ND

26 702

158,145

164,616

–6,471

–6,471

1 582,48

170,332

General Motors Company

 

958

224,111

153,828

70,283

70,283

1 893,39

293,342

GM Korea Company

 

156 775

125,945

127,643

–1,698

–1,698

1 320,43

142,195

GM Italia SRL

 

1 497

113,238

121,524

8,286

8,286

1 186,53

117,716

Great Wall Motor Company Limited

D

1 734

219,029

195,000

24,029

24,029

1 894,19

220,578

Honda Automobile China CO

P3

20 699

123,950

119,659

4,291

4,279

1 145,71

125,329

Honda Automobile Thailand CO

P3

203

146,221

120,814

25,407

25,407

1 171,00

150,567

Honda Motor CO

P3

80 194

123,371

130,019

–6,648

–6,970

1 372,42

142,092

Honda of the UK Manufacturing

P3

37 627

146,211

133,571

12,640

12,409

1 450,15

161,127

Honda Turkiye AS

P3

1 051

151,798

125,595

26,203

26,203

1 275,60

155,955

Hyundai Motor Company

 

363 165

118,966

126,578

–7,612

–7,612

1 297,12

132,139

Iveco SpA

 

51

213,636

179,988

33,648

33,648

2 465,84

220,510

Jaguar Cars Ltd

ND

P6

21 980

169,666

178,025

–8,359

–8,359

1 899,75

189,103

KIA Motors Corporation

 

279 401

122,048

129,147

–7,099

–7,099

1 353,33

136,944

KTM-Sportmotorcycle AG

D

31

181,7

200,000

–18,300

–18,300

875,00

184,161

Automobili Lamborghini SpA

P8

270

322,109

141,622

180,487

179,992

1 626,30

341,804

Land Rover

ND

P6

68 080

188,659

178,025

10,634

10,634

2 291,53

210,911

Lotus Cars Limited

D

522

179,209

280,000

– 100,791

– 100,791

1 280,82

198,571

Magyar Suzuki Corporation Ltd

P5

96 175

118,469

120,435

–1,966

–1,966

1 162,71

127,816

Mahindra & Mahindra Ltd

D

12

236

205,000

31,000

31,000

2 012,50

238,000

Maruti Suzuki India Ltd

P5

22 813

102,997

109,967

–6,970

–6,970

933,65

104,430

Maserati SpA

 

1 330

351,103

158,453

192,650

192,650

1 994,61

360,656

Mazda Motor Corporation

 

125 367

131,622

130,645

0,977

0,724

1 386,11

146,625

McLaren Automotive Ltd

D

76

279,000

285,000

–6,000

–6,000

1 514,20

282,342

Mercedes-AMG GmbH, Affalterbach

P2

1 507

307,578

145,071

162,507

162,494

1 701,79

307,768

MG Motor UK Limited

D

426

183,156

184,000

–0,844

–0,844

1 513,43

183,667

MIA Electric SAS

 

249

0

108,388

– 108,388

– 108,388

899,09

0,000

Micro-Vett SpA

 

4

0

129,772

– 129,772

– 129,772

1 367,00

0,000

Mitsubishi Motors Corporation (MMC)

P4

78 039

128,395

139,904

–11,509

–12,224

1 588,71

153,864

Mitsubishi Motor Europe BV (MME)

P4

19 270

117,472

115,081

2,391

2,387

1 045,55

120,139

Morgan Motor Co. Ltd

D

452

155,382

180,000

–24,618

–24,618

1 113,11

176,626

Nissan International SA

 

443 400

127,348

130,153

–2,805

–2,805

1 375,34

142,469

O.M.C.I. SRL

 

51

156,061

119,537

36,524

36,524

1 143,04

169,431

Adam Opel AG

 

952 117

122,860

132,649

–9,789

–9,790

1 429,97

134,205

OSV – Opel Special Vehicles GmbH

 

2

133

136,581

–3,581

–3,581

1 516,00

135,500

Perodua Manufacturing Sdn Bhd

 

526

136,941

114,004

22,937

22,937

1 021,98

141,848

PGO Automobiles

 

66

184,738

113,598

71,140

71,140

1 013,09

188,015

Dr.Ing.h.c.F. Porsche AG

P8

37 201

202,993

152,904

50,089

50,089

1 873,19

221,560

Potenza Sports Cars

 

22

178

99,975

78,025

78,025

715,00

178,000

Perusahaan Otomobil Nasional Sdn Bhd

D

442

144,78

185,000

–40,220

–40,220

1 394,86

154,495

Quattro GmbH

P8

3 307

232,028

149,311

82,717

81,792

1 794,57

258,705

Renault

 

1 004 850

114,816

126,391

–11,575

–11,580

1 293,02

128,566

Rolls-Royce Motors Cars Ltd

 

409

316,238

182,073

134,165

134,165

2 511,46

334,760

Saab Automobile AB

 

12 570

134,632

144,930

–10,298

–10,298

1 698,70

155,341

Santana Motor SA

 

22

217,929

149,065

68,864

68,864

1 789,18

245,591

Seat

P8

293 241

114,132

126,196

–12,064

–12,110

1 288,76

124,878

Secma

 

43

131,000

97,370

33,630

33,630

658,00

137,140

Shanghai Maple Automobile Co Ltd

 

15

212

154,130

57,870

57,870

1 900,00

216,200

Shijiazhuang Shuanghuan Automobile Company

 

51

269,242

153,977

115,265

115,265

1 896,67

269,510

Skoda Auto AS

P8

448 804

122,323

127,444

–5,121

–5,453

1 316,07

134,649

Sovab

 

9

211,8

163,955

47,845

47,845

2 115,00

215,000

Ssangyong Motor Company

D

6 258

165,95

180,000

–14,050

–14,050

1 820,03

184,144

Suzuki Motor Corporation

P5

58 442

129,792

124,059

5,733

5,733

1 241,99

148,166

Tata Motors Limited

ND

P6

2 075

132,499

178,025

–45,526

–45,526

1 323,63

145,692

Tesla Motors Ltd

 

76

0

128,354

– 128,354

– 128,354

1 335,99

0,000

Think

 

224

0

119,830

– 119,830

– 119,830

1 149,47

0,000

Toyota Motor Europe NV SA

P7

522 865

109,293

128,141

–18,848

–18,905

1 331,32

126,194

Volkswagen AG

P8

1 574 053

121,739

131,971

–10,232

–10,399

1 415,14

134,918

Volvo Car Corporation

 

225 326

132,245

145,021

–12,776

–12,776

1 700,69

151,452

Wiesmann GmbH

D

5

270,333

274,000

–3,667

–3,667

1 434,60

277,000


Taulukko 2

Yhteenliittymien suoritustasoa koskevat arvot, jotka on vahvistettu asetuksen (EY) N:o 443/2009 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Yhteenliittymän nimi

Yhteenliittymä

Rekisteröintien lukumäärä

Korjattu keskimääräinen CO2 (65 %)

Päästötavoite

Etäisyys tavoitteeseen

Etäisyys muutettuun tavoitteeseen

Keskimääräinen massa

Keskimääräinen CO2 (100 %)

Ford Werke GMBH

P1

1 005 640

119,007

127,82

–8,813

–8,893

1 324,29

131,943

Daimler AG

P2

627 586

132,189

139,045

–6,856

–6,933

1 569,93

153,137

Honda Motor Europe Ltd

P3

139 774

127,001

129,394

–2,393

–2,703

1 358,75

144,850

Mitsubishi Motors

P4

97 309

123,768

134,988

–11,220

–11,651

1 481,15

147,185

Suzuki

P5

177 430

116,184

120,283

–4,099

–4,099

1 159,37

131,512

Tata Motors Ltd, Jaguar Cars Ltd, Land Rover

P6

92 135

177,629

178,025

–0,396

–0,396

2 176,27

204,240

Toyota-Daihatsu Group

P7

532 468

109,496

127,96

–18,464

–18,506

1 327,37

126,547

VW Group PC

P8

2 990 068

121,99

132,57

–10,580

–10,707

1 428,23

137,316

Selitykset taulukkoon 1 ja 2:

Sarake A:

Taulukko 1: ’Valmistajan nimi’ tarkoittaa valmistajan nimeä sellaisena kuin kyseinen valmistaja on ilmoittanut sen komissiolle tai, jos kyseistä ilmoitusta ei ole tehty, jäsenvaltion rekisteröintiviranomaisen rekisteröimää nimeä.

Taulukko 2: ’Yhteenliittymän nimi’ tarkoittaa yhteenliittymän johtajan ilmoittamaa nimeä.

Sarake B:

’D’ tarkoittaa tuotantomäärältään pienelle valmistajalle asetuksen (EY) N:o 443/2009 11 artiklan 3 kohdan mukaisesti myönnettyä poikkeusta, joka on voimassa vuodesta 2012 alkaen.

’ND’ tarkoittaa pienimuotoista tuotantoa harjoittavalle valmistajalle asetuksen (EY) N:o 443/2009 11 artiklan 4 kohdan mukaisesti myönnettyä poikkeusta, joka on voimassa vuodesta 2012 alkaen.

’P’ tarkoittaa sitä, että valmistaja kuuluu (taulukossa 2 mainittuun) yhteenliittymään, joka on muodostettu asetuksen (EY) N:o 443/2009 7 artiklan mukaisesti.

Sarake C:

’Rekisteröintien lukumäärä’ tarkoittaa jäsenvaltioissa tiettynä kalenterivuonna rekisteröityjen uusien autojen kokonaismäärää, lukuun ottamatta rekisteröintejä, joihin liittyvistä tietueista puuttuvat sekä massan että hiilidioksidin arvot, sekä tietueita, joita valmistaja ei tunnista (identifioitu virheilmoituksessa virhekoodilla C asetuksen (EU) N:o 1014/2010 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti). Muussa tapauksessa jäsenvaltioiden raportoimia rekisteröintejä ei voida muuttaa.

Sarake D:

’Korjatuilla keskimääräisillä päästöillä (65 %)’ tarkoitetaan keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä, jotka on laskettu asetuksen (EY) N:o 443/2009 4 artiklan toisen alakohdan ensimmäisen luetelmakohdan sekä komission tiedonannon KOM(2010) 657, lopullinen, 4 osan mukaisesti. Keskimääräisiä päästöjä on tilanteen mukaan muutettu valmistajan komissiolle ilmoittamien korjausten perusteella. Laskelmassa on otettu huomioon kaikki tietueet, joissa on luotettava massaa ja hiilidioksidipäästöjä koskeva arvo.

Sarake E:

’Päästötavoitteella’ tarkoitetaan päästötavoitetta, joka perustuu kaikkien tietyn valmistajan ajoneuvojen keskimääräiseen massaan ja johon on sovellettu asetuksen (EY) N:o 443/2009 liitteessä I olevaa kaavaa.

Sarake F:

’Etäisyydellä tavoitteeseen’ tarkoitetaan eroa D sarakkeessa esitettyjen keskimääräisten päästöjen ja E sarakkeessa esitettyjen päästötavoitteiden välillä. Jos F sarakkeessa esitetyn arvon edellä on ”–”, keskimääräiset päästöt ovat tavoitetta alhaisemmat.

Sarake G:

’Etäisyydellä korjattuun tavoitteeseen’ tarkoitetaan sarakkeessa F tarkoitettua etäisyyttä tavoitteeseen mukautettuna siten, että otetaan huomioon virhemarginaali. Virhemarginaalia sovelletaan niihin tietueisiin, jotka ovat mukana laskettaessa keskimääräisiä päästöjä ja tavoitetta, mutta valmistaja ei voi varmistaa sitä, pitävätkö arvot paikkansa, koska tunnisteita ei ole. Virhemarginaalia sovelletaan ainoastaan, jos valmistaja on ilmoittanut komissiolle tietueista, jotka on merkitty virhekoodilla B asetuksen (EU) N:o 1014/2010 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Virhemarginaali lasketaan seuraavalla kaavalla:

 

Virhe = kaavalla [(AC1 – TG1) – (AC2 – TG2)] saatava absoluuttinen arvo

 

AC1 = keskimääräiset hiilidioksidipäästöt, mukaan lukien tunnistamattomat ajoneuvot (sarakkeen D mukaisesti);

 

TG1 = päästötavoite, mukaan lukien tunnistamattomat ajoneuvot (sarakkeen E mukaisesti);

 

AC2 = keskimääräiset hiilidioksidipäästöt, pois lukien tunnistamattomat ajoneuvot;

 

TG2 = päästötavoite, pois lukien tunnistamattomat ajoneuvot.

Sarake I:

’Keskimääräinen CO2 (100 %)’ tarkoittaa keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä, jotka on laskettu siten, että mukana on 100 prosenttia tietyn valmistajan ajoneuvoista. Keskimääräisiä päästöjä on tilanteen mukaan muutettu valmistajan komissiolle ilmoittamien korjausten perusteella. Laskelmassa on otettu huomioon kaikki tietueet, joissa on luotettava massaa ja hiilidioksidipäästöjä koskeva arvo.


Top