EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0998

Neuvoston asetus (EU) N:o 998/2012, annettu 9 päivänä lokakuuta 2012 , Euroopan yhteisön ja Kiribatin välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan mukaisten kalastusmahdollisuuksien jakamisesta

EUVL L 300, 30.10.2012, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Tämä asiakirja on julkaistu erityispainoksessa (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/998/oj

30.10.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 300/35


NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 998/2012,

annettu 9 päivänä lokakuuta 2012,

Euroopan yhteisön ja Kiribatin välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan mukaisten kalastusmahdollisuuksien jakamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto antoi 23 päivänä heinäkuuta 2007 asetuksen (EY) N:o 893/2007 (1) Euroopan yhteisön ja Kiribatin tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, tekemisestä.

(2)

Sopimukseen liittyvä uusi pöytäkirja, jäljempänä ’pöytäkirja’, parafoitiin 3 päivänä kesäkuuta 2012. Pöytäkirjalla myönnetään EU:n aluksille kalastusmahdollisuuksia Kiribatin tasavallan suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kalastuksen osalta kuuluvilla vesillä.

(3)

Neuvosto hyväksyi 9 päivänä lokakuuta 2012 päätöksen 2012/669/EU (2) pöytäkirjan allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta.

(4)

On tarpeen määritellä jäsenvaltioiden kalastusmahdollisuuksien jakoperusteet pöytäkirjan soveltamiskaudeksi.

(5)

Jos jäsenvaltioille yhteisön kalastusaluksille myönnettävistä luvista kalastustoiminnan harjoittamiseksi yhteisön vesien ulkopuolella ja kolmansien maiden alusten pääsystä yhteisön vesille 29 päivänä syyskuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1006/2008 (3) 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmenee, että pöytäkirjan nojalla unionille myönnettyjä kalastuslupia tai kalastusmahdollisuuksia ei käytetä täysimääräisesti, komissio ilmoittaa tästä asianomaisille jäsenvaltioille. Jos asianomainen jäsenvaltio ei vastaa neuvoston vahvistaman määräajan kuluessa, sen katsotaan vahvistaneen, etteivät sen alukset käytä kalastusmahdollisuuksiaan täysimääräisesti kyseisellä ajanjaksolla. Neuvoston olisi sen vuoksi asetettava tämä määräaika.

(6)

Ottaen huomioon, että pöytäkirjaa sovelletaan väliaikaisesti 16 päivästä syyskuuta 2012, tätä asetusta olisi sovellettava 16 päivästä syyskuuta 2012,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Euroopan yhteisön ja Kiribatin välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevassa pöytäkirjassa, jäljempänä ’pöytäkirja’, jota on määrä soveltaa väliaikaisesti 16 päivästä syyskuuta 2012, vahvistetut kalastusmahdollisuudet jaetaan jäsenvaltioiden kesken seuraavasti:

a)

nuotta-alukset:

Espanja

3 alusta

Ranska

1 alus

b)

pitkäsiima-alukset:

Espanja

3 alusta

Portugali

3 alusta.

2.   Asetusta (EY) N:o 1006/2008 sovelletaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan yhteisön ja Kiribatin tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen soveltamista.

3.   Jos 1 kohdassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden kalastuslupahakemukset eivät kata pöytäkirjassa vahvistettuja kalastusmahdollisuuksia kokonaan, komissio ottaa asetuksen (EY) N:o 1006/2008 10 artiklan mukaisesti huomioon minkä hyvänsä muun jäsenvaltion kalastuslupahakemukset.

4.   Asetuksen (EY) N:o 1006/2008 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu määräaika asetetaan kymmeneksi työpäiväksi siitä päivästä, jona komissio ilmoittaa jäsenvaltioille, että kalastusmahdollisuuksia ei ole käytetty täysimääräisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 16 päivästä syyskuuta 2012.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 9 päivänä lokakuuta 2012.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

V. SHIARLY


(1)  EUVL L 205, 7.8.2007, s. 1.

(2)  Ks. tämän virallisen lehden s. 2

(3)  EUVL L 286, 29.10.2008, s. 33.


Top