EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0503

Neuvoston päätös 2012/503/YUTP, annettu 13 päivänä syyskuuta 2012 , Georgiassa toteutettavasta Euroopan unionin tarkkailuoperaatiosta, EUMM Georgia, annetun päätöksen 2010/452/YUTP muuttamisesta

OJ L 249, 14.9.2012, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 012 P. 258 - 259

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/503/oj

14.9.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 249/13


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2012/503/YUTP,

annettu 13 päivänä syyskuuta 2012,

Georgiassa toteutettavasta Euroopan unionin tarkkailuoperaatiosta, EUMM Georgia, annetun päätöksen 2010/452/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 28 artiklan, 42 artiklan 4 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 12 päivänä elokuuta 2010 päätöksen 2010/452/YUTP (1), jolla jatkettiin 15 päivänä syyskuuta 2008 perustettua Euroopan unionin tarkkailuoperaatiota Georgiassa, jäljempänä ’EUMM Georgia’ tai ’operaatio’. Kyseisen päätöksen voimassaolo päättyy 14 päivänä syyskuuta 2012.

(2)

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea, jäljempänä ’PTK’, hyväksyi 15 päivänä toukokuuta 2012 EUMM Georgian tulevaisuuden tarkistamista strategisella tasolla koskevia suosituksia.

(3)

EUMM Georgian voimassaoloa olisi jatkettava edelleen 12 kuukaudella sen nykyisen toimeksiannon pohjalta.

(4)

Operaatio toteutetaan tilanteessa, joka saattaa huonontua ja joka voi haitata Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklassa määrättyjen unionin ulkoisen toiminnan tavoitteiden saavuttamista.

(5)

Päätös 2010/452/YUTP olisi näin ollen muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2010/452/YUTP seuraavasti:

1)

Korvataan 7 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Kaikkien henkilöstöön kuuluvien on noudatettava operaatiokohtaisia turvallisuutta koskevia vähimmäisvaatimuksia sekä kentällä tapahtuvan toiminnan turvallisuutta koskevaa unionin politiikkaa tukevaa operaation turvallisuussuunnitelmaa. Kaikkien henkilöstöön kuuluvien on tehtävissään haltuunsa saamien EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamisen osalta noudatettava turvallisuussäännöistä EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamiseksi 31 päivänä maaliskuuta 2011 tehdyssä neuvoston päätöksessä 2011/292/EU (2) määriteltyjä turvallisuutta koskevia periaatteita ja vähimmäisvaatimuksia.

2)

Korvataan 12 artikla seuraavasti:

”12 artikla

Turvallisuus

1.   Siviilioperaation komentaja ohjaa operaation johtajaa turvatoimien suunnittelussa ja varmistaa, että ne toteutetaan EUMM Georgian osalta asianmukaisesti ja tehokkaasti 5 ja 9 artiklan mukaisesti.

2.   Operaation johtaja vastaa operaation turvallisuudesta ja sen varmistamisesta, että operaatioon sovellettavia turvallisuutta koskevia vähimmäisvaatimuksia noudatetaan, Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osaston nojalla operatiivisiin tehtäviin unionin ulkopuolelle siirretyn henkilöstön turvallisuutta koskevan unionin politiikan ja tätä tukevien asiakirjojen mukaisesti.

3.   Operaation johtajaa avustaa johtava turvallisuuspäällikkö (Senior Mission Security Officer, SMSO), joka raportoi operaation johtajalle ja on myös läheisessä toiminnallisessa suhteessa Euroopan ulkosuhdehallintoon.

4.   EUMM Georgian henkilöstöön kuuluvat osallistuvat operaatiosuunnitelman (OPLAN) mukaisesti pakolliseen turvallisuuskoulutukseen ennen tehtäviensä aloittamista. Johtava turvallisuuspäällikkö järjestää heille myös säännöllistä kertauskoulutusta toiminta-alueella.

5.   Operaation johtaja huolehtii EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamisesta päätöksen 2011/292/EU mukaisesti.”

3)

Lisätään 14 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Operaatioon liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje on 20 900 000 euroa 15 päivän syyskuuta 2012 ja 14 päivän syyskuuta 2013 välisenä aikana.”

4)

Korvataan 16 artikla seuraavasti:

”16 artikla

Turvallisuusluokiteltujen tietojen luovuttaminen

1.   Korkealla edustajalla on valtuudet luovuttaa tarvittaessa ja operaation tarpeiden mukaisesti tähän päätökseen osallistuville kolmansille valtioille operaatiota varten laadittuja EU:n turvallisuusluokiteltuja tietoja ja asiakirjoja ”CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” -tasolle saakka päätöksen 2011/292/EU mukaisesti.

2.   Korkealla edustajalla on myös valtuudet operaation operatiivisten tarpeiden mukaisesti luovuttaa Yhdistyneille kansakunnille sekä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestölle operaatiota varten laadittuja EU:n turvallisuusluokiteltuja tietoja ja asiakirjoja ”RESTREINT UE/EU RESTRICTED” -tasolle saakka päätöksen 2011/292/EU mukaisesti. Tätä varten vahvistetaan korkean edustajan sekä Yhdistyneiden kansakuntien ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön toimivaltaisten viranomaisten väliset järjestelyt.

3.   Jos kyseessä on tarkasti määritelty ja välitön operatiivinen tarve, korkealla edustajalla on lisäksi valtuudet luovuttaa isäntävaltiolle operaatiota varten laadittuja EU:n turvallisuusluokiteltuja tietoja ja asiakirjoja ”RESTREINT UE/EU RESTRICTED” -tasolle saakka päätöksen 2011/292/EU mukaisesti. Tätä varten vahvistetaan korkean edustajan ja isäntävaltion toimivaltaisten viranomaisten väliset järjestelyt.

4.   Korkealla edustajalla on valtuudet luovuttaa tähän päätökseen osallistuville kolmansille valtioille sellaisia tätä operaatiota koskeviin neuvoston käsittelyihin liittyviä EU:n turvallisuusluokittelemattomia asiakirjoja, joita koskee neuvoston työjärjestyksen (3) 6 artiklan 1 kohdan mukainen salassapitovelvollisuus.

5.   Korkea edustaja voi siirtää 1–4 kohdassa tarkoitetut valtuudet sekä oikeuden sopia 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuista järjestelyistä alaisuudessaan oleville henkilöille, siviilioperaation komentajalle ja/tai operaation johtajalle.

5)

Korvataan 17 artikla seuraavasti:

”17 artikla

Operaation arviointi

PTK:lle toimitetaan kuuden kuukauden välein operaation johtajan ja Euroopan ulkosuhdehallinnon laatimaan selvitykseen pohjautuva operaatiota koskeva arviointi.”

6)

Korvataan 18 artiklan toinen kohta seuraavasti:

”Sen voimassaolo päättyy 14 päivänä syyskuuta 2013.”

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 13 päivänä syyskuuta 2012.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  EUVL L 213, 13.8.2010, s. 43.

(2)  EUVL L 141, 27.5.2011, s. 17.”

(3)  Neuvoston päätös 2009/937/EU, tehty 1 päivänä joulukuuta 2009 neuvoston työjärjestyksen hyväksymisestä (EUVL L 325, 11.12.2009. s. 35).”


Top